ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOQR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ALBERT DE BOOIJ In OBER-BAYERN op de T.O.N Het Regeeringsjubileumfeest van H.M. de Koningin te Temeuzen. No 9806 VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1938 78e Jaargang Binneniand HEDEN, ZATERDAG en MAANDAGAVOND optreden van de bekende Radio-Zanger TWEEDE BLAD De jaardag van H. M. de Koningin. Terrein VAN STEENBERGENLAAN LUNAPARK NA 10 UUR VRIJ ENTREE De FeesteJijkheden i iiii" i i 11 11 iiimi ii iibimmiKin ■i"iTiTiTHT"ir~iiiti"flmnrr'iiTn wTTiimrnnrr ■tmawawih.' .{r^vr-v. NEUZENSCHE COURANT PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD TE SOEST. Donderdag hebben Prinses Juliana en Prins Bernbard een bezoek gebracht aan de land- bouwtentoonstelling te Soest, welke een on- derdeel vomit van de feestweek, welke tbans aidaar ter herdenking van het 40-jarig regee- ringsjubileum wondt 'gehouden. Nadat burgemeester Visser bet Prinselijke paar bij den ingang van bet tentoonstellings- terrein had verwelkomd en het uitvoerende comite was Voorgesteld, hebben de Prinses en de Prins onder het hij.schen van de nationale driekleur en het spelen van het Wilhelmus zich naar een op het terrein opgerioht balda- kijn begeven, waar Zij het voorrijden van de bekroonde paarden hebben gadegeslagen. Bij het verlaten van het tefrein te ongeveer half een heeft een Soester boerenpaar, dat was komen aanrijden in een versierde sjees, de Prinses een fraai bouquet van rose anjers aangeboden, Ibenevens een pop, gekleed in de Soester kleederdracht, bestemd voor Prinses Beatrix. Ook Braderij? De jaardag van H. M. de Koningin heeft zich gekenmerkt door een koortsachtige haast der buurtcommissies nog tot op den dag zelf, om de versohillende versieringsattributen of hoe men die ook wil noemen nog op dien dag gereed te hebben. Voorts wapperde allerwege de driekleur, zag men op straat feestelijk ge- stemde menschen, met oranje getooid en was er op straat meer dan gewone drukte. Die drukte 't was tevens marktdag nam des namiddags zeer toe en toen de „dub- beltjes tram" vele honderden vooral uit het Westen van Zeeuwseh-Vlaanderen had aange- voerd en zij die per fiets of auto kwamen ook binnen waren, heerschte er op de markt en in de straten groote drukte van een prettig ge- stemde menigte. We plaatsen hierboven het woord „braderij" met een vraagteeken. Er was aangekondigd, dat verschillend'e winkeliers zouden „bradeeren". ,,Verschil- lenide" is 'n hoeveelheidsmeter, die men uiteen- loopend kan waardeeren,, maar we drukken het o.i. beter uit dat ,,enkele" winkeliers de braderij nog eer hebben aangedaan en met him kraampjes of uitstallingen naar buiten zijn gekomen. We vinden dat wel jammer, want ons dacht dat nu juist in de versierde straat en bij dit mooie weer een braderij meer dan ooit tot zijn recht zou zijn gekomen. En er bleek ook wel, dat, al was het allerwege Koninginnejaardag, dat de bewoners van dit gewest graag naar Temeuzen komen. En dat het er „goed"' kan zijn heeft o.m. een juffrouw uit Groede ondervonden, die bij het van wege de winkeliersvereeniging ,,Klimop" georganiseerd ,,vogelpik" zoo judst wist te richten, dat zij prijzen tot een waarde van f 29 won. ,,Die zal ook haar huisgezin in de toekomst met vaste hand weten te hanteeren!" Het concert op de Markt. Zoo verliep de dag gezellig zander dat er feiteiijik iets bijzonders te doen was en naderde het trjdstip voor het door het muziekgezel schap ,De vereenigde werklieden" te geven concert. Zooals we reeds schreven dreigde daarvoor eenige stagnatie. Directeur en be- stuur waren zeer belangstellend naar de vraag wie der leden zou kunnen opkomen. Doch toen de neuzen geteld waren bleek dit zeer mee te vallen en kon de directeur, de heer Schirris, zij' het met een eenigszins gewijzigd programma, nog goed voor den dag komen. En dit was gelukkig, want er bestond ditmaal een bijzonder groote belangstelling. Het pro gramma werd bijzonder goed uitgevoerd en de hoorders waren niet karig met applaus. Tn dat opzicht is er een goeden vooruitgang te constateeren. Na afloap van het concert marcheerde het gezelschap ondter een lustigen marsch naar haar Iokaal. Daar aangekomen werd de aan- gevangen marschmuziek nog wat gerekt om de talrijke liefhebsters van het traditioneele rondedansje gelegenheid te geven hun lust iets langer bot te vieren, en daarmede was het programma van Woensdag beeindigd. Het publiek verspreidde zich, om nog hier en daar de verlichtingen te bekijken, en spoe- dig zocht men daama zijn haardstede op. Voor het .Jeesten" is er nu in de kom rust tot a.s. Maandaig. De Dijkstraat. Ook in de Dijkstraat heerschte een gezellige drukte. De buurtvereeniging had verschillen- de volksspelen uitgeschreven, nl. mastklim- men, tonnetje rijden en zakloopen, waarvoor zich veel deelnemers opgaven. Onder luid ge- juich van het naar schatting 1700 d 1800 kop- pen teUend' publiek, gingen de deelnemers aan het mastklimmen naar boven. Van de tweehonderd deelnemers hieraan be- haalden 12 jongens een prijs. De gelUkkigen waren Heijnsdijk, Moens, Meijer, De Jonge, van Kolk, Harms, De Back, Riemens, v. d.s Wal en Visser. Hie ma kwam het tonnetje rijden aan de beurt, wat ook tot menig vermakelijk inci dent ajanleiding gaf. De deelname hieraan was niet zoo groot, 30 deelnemers verschenen aan den start. Hiervan behaalden prijzen De Back, Dooms, Heijnsdijk, G. Dooms, Slot, Van Boven, Vos, G. Hamelink, K. "Hamelink, K. Koch, Den Exter, Elve en T. Asselman. Voor de kleineren was een wedstrijd in zak loopen georganiseerd. Deze verheugde zich in een groote deelname. Onnoodig te zeggen, dat ook bij dezen wedstrijd de hilariteit alge- meen was. 19 ronden waren noodig om de deelnemers, een 180 jongens en meisjes aan de beurt te doen komen. Wij vermelden van de verschillende ronden de eerste-prijswinners,! nl. M. de Mul, Kees de Oock, P. Pilaet, Iz. de Mul, J. v. d. Veke, F. de Doelder, W. Loof, S. Loof, van Tatenhove, J. v. d. Have, G. Neels, J. Meeuwsen, J. v. d. Wege, J. de Feij- ter, R. de Roo, De Back, Smolenaers en Smidt. Voor dezen laatsten wedstrijd waren er geen „mieten", daar alle deelnemers uit de han- den der officials van de organiseerende ver- eeniging een versnapering als troostprijs ont- vingen. De versieringen. Het kan niet anders, dat wij, die het voor- recht hadden, de regeeringsperiode van H. M. de Koningin geheel te beleven en reeds bij de kroning voor dezelfde taak stonden, die wij nu aanvangen, een vergelijking maken tusschen het verleden en het heden, en dan treft het groote verschil in de aangebrachte versie ringen. Toen ter tijd, gold vrijwel een uniforme versiering door het planten van sparren- boompjes langs de straten, verbonden door kleurige guirlandes, zijnde vruchten van het werk der talrijke kroonsters in de verschil lende buurten, waarvan er bijzonder de kunst verstonden om mooie papieren voorwerpen, bloemen en wat dies meer zij te vervaardigen. Van die kunst bleek ook aan de voorwer pen, die de talrijke eerepoorten versierden en waarvan sommige getuigden van groote vin- dingrijkheid en geduld. Ondertusschen was het vervaardigen van een en andier een groote voorpret, voor zoover men die versieringen in groepen maakte. En voor de dames begon eerst maar de grootste glome, wanneer de heeren hun taak hadden verricht, de boomen hadden geplant en de eerepoorten hadden opgericht, de versieringen daarin hadden opgehangen en het daglicht was aangehroken zoodat men al die kunstwerken kon bewon- deren. Ook was zeer gezellig de trek van de eene buurt naar de andere om elkaars werk te hezichtigen. Voorts was het gewoonte, dat de dichterlijke gaven rijkelijk vloeiden, want een buurt, die zichzelf respecteerde, diende in zijn eerepoort te beschikken over een of meer toepasselijke gedichten. Het noteeren van al de gedichten vorderde destijds ongeveer 2 dagen, en er waren er bij met interessanten inhoud. Na- tuurlijfc was de letterkundige waarde van alle niet even groot, maar overal getuigde het van de groote toewijding der samenstellers. Van dit laatste thans niets meer. In den loop der tijden schijnt de dichterlijke aard der bevolking, die zich ook op Nieuwjaarsdag wel eens in ons blad uitte, te zijn verdwenen. Zijn we inmiddels meer prozaisch geworden De stad, die toen nog geheel binnen de wallen lag, is inmiddels sterk uitgebreid, en zoo moesten wij onze wandeling voor het he zichtigen van een en ander ditmaal aanvangen een eind voorbij de Moffenschans in de Axel- sche straat. Daar zijn weer aan de lichtpalen aangebracht de versieringsattributen met Oranjewimpels, de vlaggen guirlandes over de straat en de mooie poort, nabij de Van Steenhergenlaan. Ook zagen wij dat door de bewoners van de Tramstraat nevens eene versiering der straat de hand was gelegd aan het opstellen van een fontein. Alvorens we ecWCSr zpover zijn gevorderd, werd onze aandaoht getrokkf.n door de mooie poort en de 'guirlandes van groen in de Juliana- straat. De bewoners dezer nieuwe straat waren er dus al vlug bij om van hunne belang stelling in het Oranjefeest te doen blijken. Door bewoi ers van de Kerkhoflaan zijn versdhillende versieringen aangebracht. Maar nu konden we de straat niet vervolgen, want daar werd ons oog getrokken door de Dek- kerstraat. Dat was nu nog eens 'n herinne- ring aan 40 jaar terug. De huurtbewoners hebben aan den ingang een mooie eerepoort opgericht en voorts hun buurt zeer mooi met groen en bloemen versierd. Indien er prijzen voor straatversiering waren uit te loven, dan zou de Dekkerstraat ongetwijfeld tot de prijs- winners behooren. Dat straatje ziet er inder- daad pittoresk uit. Men verzuime niet, daar eens een kijkje te gaan nemen. Dat verdienen de bewoners zeker. En of ze 't weten, want tar doet men hen natuurlijk een genoegen m Het is van hun gelaat te lezen, dat ze w' rotsch op zijn. We merkten 't zoo, toen ^0<J passeerden, de vraag als *t ware: ,,hoe J n we dat nou eens voor elkaar gebracht" ze op een pluim onzerzijds rekenden, n vraa^ we bemerken. Nu, ze hehhen diier,5hbhel en dwars verdiend. \.crder de Axelsche straat passeerende, tro;a ter rechterzijde de aandacht de monumen tal; versiering van den voorgevel der Am- baditsschool. Deze maakt een zeer degelijr ken indruk. Directeur en leeraren toonen daa'mede, dat ze mannen van 't vak zijn. Warneer des avonds de electrische lampen zijn Omts-oken, is deze versiering bijzonder effect- voi. Oihtrent de een eind verder staande poort zij nog opgemerkt, dat deze het ook des avonds, met de verlichting, bijzonder mooi doet. Die mag er zijn. Voor we de brug over gaan vermelden we nog dn Javastraat, waar men in dat ,,verloren hoekja een aardiige versiering heeft aange- bracfb/r daianmede toonende er ook nog te zijn. De brug over, komen we in de Noordstraat, welks bewoners in de laatste dagen hebben moeten zwoegen om gereed te komen. Want ze hadden heel wat op het programma. Niet minder dan 6 eerepoorten moesten worden ge- timmerd, een groot aantal palen geschilderd, bloemibakken worden gemaakt, waarin levende bloemen geplaatst zijn, honderden meters guirlandes van palmgroen gebonden, een rijke verlichting met lampen boven de straat aan gebracht, maarhet was gisteren reeds vrijwel voor elkaar. Vele handen maken licht werk. Bij de versiering dezer straat zijn ook aangesloten die van de Kersstraat, de Havenstraat en gedeelte der Korte Kerkstraat verbinding gevende aan de versiering in de Nieuwstraat, terwijl het verdere gedeelte van de Korte Kerkstraat haar passende straatver siering heeft doen aansluiten aan de versie ringen van Dijkstraat en Nieuwediepstraat. Ben en ander sohept in deze straat een brjzondere sfeer vooral des avonds, als zoowel de extraverlichting als de lampen in de winkel- etalages branden, maakt het geheel een ge- zelligeni, intiemen indruk, welke zeer stijgt, wanneer daar, zooals Woensdagavond een feestelijk gestemde menigte is samengekomen. Maar verzuim dan ook niet een blik te wer- pen op de gevelverliehting van de drogisterij van den beer R. Platteeuw, die mooi uitkomt, alsook die van den heer Schellinlqhout. Het blij'kt ecihter, dat er nag imeerdere plan- nen voor gevelversiering ibestaan, want bij den heer Borgstijn is men juist voor het ter perse gaan aangevangen met het aan'brengen van bloemen en planten op de overkappinig voor zijn wfnlkel. Wie weet wat de nog resteerende dagen vddr den Jubileum'dag ons nog zullen te eien geven. We maken nu even een uitstapje naar de Lange Kerkstraat, die rinds het vorige feest ook heeft getoond te willen meedoen. Nevens de bestaande versierinig van vlaggenguirlandes en groote Oranje-lichtkronen zijn daar een tweetal eere-poorten gebouwd, die ook het neusje van den zalm zijn. Het zijn techniseh mooi ontworpen grootsche eerepoorten, die zoowel ontwerper als vervaardigers alle eer aan doen. Dat de Lange Kerkstraters, die met vereende kracht een en ander tot stand brachten, er grootsch op zijn laat zich gemak- kelijk indenken, Ook is er voor gezorgd, dat de poorten des avonds met schijtnwerpers in het voile licht komen. Aan het kantoor der Kamer van Koophandel prijlkt een mooie transiparant die het vooral des avonds mooi doet. Van daar stappen we nu over de Markt naar de Zandstraat, waar we onder een hemel van vlaggen-guirlandes wamdelen. Ons oog wordt dan getrokken door de versierinig aan- gebrac'ht aan de woningen van het sluisper- soneel aan de OostkOlk. Van daar gaan wij naar de Scheldekade, waar voor het aanbren- gen van versieringen weer mooi gebruik is gemaakt van de lichtpalen. Die palen, welke elders zeer hinderlijk kunnen staan, voldoen daar aan een behoefte. Met de groote Oranje- lampen is er des avonds een mooie verlichting. Zoo arriveerden we in de Nieuwstraat. Die hebben we nog niet z6o gezien. In deze breede, mooie rechte straat zijn masten met Oranjewimpels aangebracht, op een wijze die aan de straat een majestieuzen aarfblik geVen. We meenen, dat de ontwerper een woord van lof toekomt. Het lijikt op 't oog een eenvoudig on twerp, maar het doet 't 'm goed! Als we ons nog herinneren de versiering- dier straat in het begin des jaars en dan deze vergelij- ken, is het heriist een verrassing. Bravo! Maar daarmede zijn we er nog niiet. Ook op de avond is gerekend. Daar voor zijn tus schen de masten langs de straat gespamnen snoeren met gekleurde electrische iampjes. Die gekleurde lichtlijnen geven een feeenrieken aanblik. De Nieuwstraat komt ook daarmede goed voor den dag. Naar wij vernemen is het ontwerp van zeer deskundiige zijde verstrekt. Ook trekt zeer de aandacht de gevelverlieh ting van den kapperswinkel van den heer Verpoorten in de Nieuwstraat, terwijl men van daar ook een mooi kijikje krijgt op de lichtversiering van den winkel van den heer I. Guequierre in de Burgemeester Geillstraat. En aanigezaen we om daar te komen de Arsenaalstraat moeten passeeren maken we nog melding van de vlotte gevelversie ring van de Woninginrichting „Eigen Haard" van de Firma Usebaert-Temmerman. We gaan nu weer voort en komen in de Westkolkstraat, maar moeten dan eerst nog aanstippen een feestelijke versiering in den tuin van de marechaussCekazerne en de zeer smaakvolle gevelversiering in electrisch licht vam de woning van den directeur der Z.V.T.M. den heer Wind van Merkesteyn. De versiering van de Westkolkstraat is vrijwel een voortzetting van die der Schelde kade, met uitzondering dat hier ook lichtzuilen zijn aangebracht, zoodat ook hier een mooi effect is verkregen. Voortgaande komen we aan de Grenulaan. Daar zijn zigzag over de straat gespannen Oranjebanem, terwijl lichtzuiltjes in den avond aan den onbebouwden ka_it der straat een vroolijken aianbhk geve", Een goed geslaagd geheel vormende. Ook de Van /Btrvenstraat is niet achter ge- bleven in haar vreugde over het Regeerings- jubileum en heeft gezorgd voor een aardige straatversiering. Slaat men dan den hoek ons,- en wendt men links af zijn blik in de Tholensstraat, dan trekt deze aanstonds de voile aandacht. Deze lange straat, zonder bochten, is bij feesten steeds een mooie straat geweest om te ver- sieren. En al heeft men daar thans ook een meer modeme versiering toegepast, zij is er niet ihinder mooi om. Men heeft er tal van poorten van Oranjedoek gespannen, die de illusie verwekkien, dat de straat daarmede overdekt'is. Dit verwakt bij een tocht door de straat een aangename sfeer. Deze straat zou ook een emstige candidaat zijn bij een prijskamip. Als een bijizonderheid toonide de heer H. Kaijser ons nog een ijzeren gekroonde W die 40 jaren geleden ook is gebruikt bij versiering der straat, thans op een andere wijze aange bracht. Van uit de Tholensstraat kregen wij ook een krjkje op de Jozinastraat, welke met vlaggenguirlandes is versierd. De bewoners van de Donze-Visserstraat hebben zich ook weer niet onbetuigd gelaten. Zij hebben aam beid'e zijden hunner straat smaakvolle, op het jubileumfeest van toepas- sing zijnde eerepoorten opgericht en voorts vlaggenguirlandes over hunne straat aange bracht. Daarop bereikten we de Dijkstraat, die dit maal is versierd met Oranijeguirlandes over de straat gespannen, terwijl ter verhooging der gezelligheid des avonds sterke lampen boven de straat zijn aangebracht. Dan volgt de Nieuwediepstraat. Behalve guirlandes van vlaggen boven de straat, zijn daar ter weerszijden versierde dennenboompjes en mastjes met wimpels geplant, hetgeen aan die straat ook een feestelijken aanblik geeft. In de Vlooswijkstraat, waar we op onze rondwandeling eindelijlk zijn aangeland. zijn aan de lichtpalen versieringen met wimpels aangebracht, terwijl wij gisteren namiddag constateerden, dat op den april der Vlooswijk straat ook met een flinke poort herinnerd werd aan en .belangstelling betuigd werd met het jubileum onzer Vorstin. Nu zou ons nog resten te vermelden, dat in alle straten tal van vlaggen wapperden, ter eere van het feest, doch we hebben nog iets vergeten, n.l. de Markt. Daar zijn weer geplaatst de bekende licht- zuilen, die des avonds de Markt in een zee van licht zetten, zoodat het'dan, met de bij- zonderfraaie verlichting der muziektent, aan- i geniaam is, daar met velen samen te zijn. i Maar dan moet men ook nog eens den blik omhoog werpen, naar hetgeen nog over is van den onttroonden windkorenmolen. Daarop is thans aangebracht een dak van vlaggetjes in nationale kleuren. De daar in de hoogte wapperende vlaggetjes vonmen een mooie ver sierinig. Ipr is dus niet op, maar toch aan de Markt, iets te zien van een effectvolle ver siering. Ons verslag zou nliet volledig zijn, indien wij ook geen hulde bradhten aan de winke liers, die, zonder onderscheid, hij deze gele genheid extra hebben gezorgd voor smaakvolle etalages, de een al mooier dan de ander, alsof daarvoor een wedstrijd was uitgeschreven. Het spreekt wel van zelf, dat deze etalages in het teeken van het Oranjejubileum staan, terwijl daarbij ook schitterende lichteffecten werden verkregen. Gaarne zouden wij hier namen noemen, van etalages die ons bijzonder hebben getroffen, doch wij zullen ons daarvan ontihiouden, osmdat wij door de veellheid gevaar zouden loopen, even verdienstelijk werk te vergeten, en daardoor onwillekeurig voor de etalagekunst die aan den dag werd gelegd ten onrechte lof zouden onthouden. Er blijkt evenwel uit, dat Terneuzen in dit opzicht met een gerust giemoed de jubileumdagen kan tegemoet zien, en dat de oogen der talrijke bezoekers van elders zicih asm de bezdehtiging van al dat moois ten voile zullen kunnen ver- lustigen. De buitengewoon geslaagde uit stallingen zullen niet nalaten algemeen de bewondering te wekken. 'Bij het aPdrukken van ons blad kwamen ons nog versdhillende buurtenfter oore waar ook versieringen worden aaragdbradht, waarop wij in het volgend numlmer hopen terug te komen. De Huisvlijttentoonstelling Dat Terneuzen binnen haar muren vele, goede knutselaars herbergt, zal iedere bezoe- ker van de huisvlijttentoonistelling die in ,,Ons Huis" gehouden wordt, volmondig moeten he- amen. De wanden der tentoonstellingszaal zijn ge heel gevul'd met plaatwerk, zooals schilder- stukken, crayonteekeningen en wat dies meer zij. Tevens treft men er verschillende scheep- vaartmodellen, machines, enz. aan. Als men de zaal binnentreedt wordt het oog getroffen dOor een glazen gebouw voorstellen- de de electrische centrale aan de Westsluis. De complete machine, met schakelbord en een brandspuit zijn hierin aanwezig. Als men he- denkt dat dit werkstuk geknutseld is door een inwoner onzer stad toen hij den leeftijd van 16 jaar bereikt had, dan staat men vol bewondering over een dergelijke prestatie. Ook deskundigen heeft dit werkstuk bewon dering afgedwongen hetgeen blijkt uit de ver schillende diploma's en medailles die door den maker in den loop van dertig jaren behaald zijn. De afdeeling scheepvaart is verder zeer goed vertegenwoordigd. Een getrouw model van de nieuwste aanwinst der Kon. Mij. „Nederland", het passagiersschip Oranje" heeft hier in een bassin een plaatsje gevonden. De 3 schroeven die het schip hezit, kunnen electrisch gedre- ven worden. In hetzelfde bassin treft men tevens een model van een Italiaansch oorlogs- schip aan, 'dat gemaakt is uit blikafval. In dit model bevindt zich een stoommachine die het schip middels de schroef een flinke snelheid kan geven. De Engelsche galjoen, gemaakt naar een model uit den jare 1577 dwingt ieders be wondering af. Met welk een grenzeloos ge duld moet de maker daarvan de verschillende kleine onderdeelen als daar zijn, katrolletjes, geschutpoorten, kanonnen, eniz. vervaardigd hebben. Ook vele andere zeilschepen vragen hier een plaatsje en zijn het bekijken alles- zins waard. 'Een stoommachine staande in een glazen vitrine en vervaardigd door een meufoelmaker, is een goede aanwinst voor deze tentoonstel- ling. De schilderstukken vervaardigd door een meisje van 15 jaar, getuigen van veel kunst- zin en wijzen er op, dat deze jeugdige inge- zetene onzer stad over zeer veel talent be- schikt. Een klein model van de middensluis, dat in alle onderdeelen functionneert is een dankhare inzending. Een opgezette vogel voorstellende een sneeuwuil die een hermelijn, welke een eek- hoom bemachtigd had, tot prooi heeft uitge- kozen, heeft eveneens bij het kijkend publiek veel succes. De vele schilderstukken en tee- keningen die ingezonden zijn, trekken de be langstelling van het publiek evenals een hoekje gewijd aan oud-Terneuzen. Veel is er verder op deze tentoonstelling dat we dienen te vermelden, doch plaatsgebrek noopt ons dit achterwege te laten. Voor de organisatoren en voor de inzenders beteekent deze tentoonstelling, die op den eersten dag der opening door 429 betalende bezoekers werd bezocht, een groot succes. Een succes dat vermoedelijk aanleiding geeft tot het verlengen der tentoonstelling. De Tentoonstelling voor Handel en Nijverheid. Op de tentoonstelling aan de Van Steenher genlaan met zijn attracties bleef het bezoek zoowel Woensdag als Donderdag beneden de verwaehting, hoewel een en ander een bezoek ten voile waard is. Een repetitie. Naar we vernemen zal Zaterdagnamiddag op het terrein achter de R. H. B. S. een repetitie worden gehouden voor den zang der schoolkinderen met het muziekgezelschap ,,De vereenigde werklieden" een repetitie die reeds een voorproefje zal kunnen geven van hetgeen ons Dinsdagvoormiddag wacht. f Wedstrijd met auto&teps. De commissie voor de kinderspelen wenscht die gelegenheid te benutten dm de kdnderen die aan den wedstrijd met autosteps deel zul len nemen bij elkaar te hebben en hun eenige wenken te geven over hetgeen ze in den wed strijd, zullen moeten uitvoeren. Kinderen die nog niet opgegeven zijn, heb ben daarvoor alsnog gelegenheid. Hetzielfde zal na afloap daarvan geschieden met de kinderen die deelnemen aan de volks- spelen. Ook daarvoor kunnen zij zich dan no°- aanmelden. MAANDAG 5 SEPTEMBER. Kerkdiensten. Naar we vernemen zullen in de verschillen- de Protestantsche kerken des avonds te 7 uur herdenkingsdiensten worden gehouden. Concert, gynmastiekuitv oering en reidansen. Des avonds 7,30 uur: Op dat tijdstip zal aanvangen een concert te geven door het muziekgezelschap De ver eenigde werklieden", directeur de heer A. Schirris, met het volgende programma: 1. Wilhelmus, Marnix van St. Aldegonde. 2. Zeeuwsdh VolksMed jan Morks. 3. Operetten potpourri, arr. H. Climent 4. Zeeuwsch-Vlaamsch VolksHed, A Bijssen 5. Kroningslied j. A. Scholte b. Marschpotpourri w Ciere. 8.30 uur: optreden van de Chr. gymnastiekvereeniging ,,E. M. M." onder leiding van den heer K. B. de Dreu;, met het volgende programma: 1. De dames openen het programma met een vrije oefening begeleid met muziek Poranekwals. 2. Paardspringen door de jongens. 3. Massa-oefening door de meisjes, begeleid door muziek: K. L. M.-marsch. 4. Brugwerk, heeren. 5. Vrije oefening door de dames, begeleid door muziek: Koning Voetbal-marsch. 6. Vrije oefening, meisjes. 7. Brugwerk, dames. 8. Standen door jongens en meisjes. 9. Knotsoefening, dames. i>e heeren sluiten hiema het programma met rekwerk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 5