- j BALLONS H. P. BORGHSTIJN Jubileumfeesten FirmaP.J.VANDESANDE BROADWAY MELODY 1938 EEN STAD OP STELTEN \l\W er V.00P e h HflflST U! f 4000,- „Een Meisje uit Duizend" „DE RAADSELACHTIGE Mr. MOTO" I 'A HEDEN MEUBELWINKEL ft g Is 6 ft ft i ft De gezamenlijke Bakkerspatroons AMBACHTSSCHOQL LAMPIONS-GUIRLANDES MUTSEN-PETTEN enz. is Bioscoop-Theater „Het Centrum" MIDDENSTANDSDIPLOMA: HOLLAND HUIS STENO-TYPISTE Alelicr m m Pluimvee-Rubriek Burgerlijke Stand Advertentien Kring AXEL der Z. L. M. M E NWA GEN LUCHTBALLON GRATIS Crepe-papier 3 cent p. rol iiiiiflniiiHiiiiiiH Wegens OPHEFFING van de G. VERLINDE Az. over 13 dagen flOOO,- VERKRIJGBAAR VOOR DEN ZAAI Zondagmiddag, aanv. 4 uur, Matinee P P m LOOP DER BEVOLKING. Cursus Middenstandsdiploma te Axel. plaatsvervangend LERAAR pA»Ufc 5 Cf- BIJ INLEVERING VAN 3,- CASSABONS OF BIJ AANKOOP VOOR /I,— EEN NOORDSTRAAT 68 TERNEUZEN Voor Uw spijsvertering. HET VAN OUDS BEKENDE ADRES VOOR BOEKHANDEL TERNEUZEN Teletoon 99 - AXEL, - Zeestraat sw tegen zeer lage prijzen VLOOSWIJKSTRAAT 26 - TERNEUZEN Succesvolle opleiding door schrif- telijken cursus onder persoonlijke leiding van Mr. L. E. PIETERS, meester in de rechten en belasting- cons., E. M. SCHADE, leeraar M. O.-boekhouden, A. E. GELINK, bedrijfsorgan. Vraagt gratis prospectus. Instituut v. schriftel. Midden- standsonderwijs „MINERVA", v. Lansbergestraat 116, DEN HAAG. TREKT DE LOTERIJ UITGELOOT WORDEN 2° PRIJS: Ameublement 3* PRIJS: Zeiljacht t.w. v. f 750," ALS VIERDE H00FDPRIJS WORDT UITGELOOT EEN F0R0 JUNIOR CABRI0 LIMOUSINE PRIJS PER LOT EEN GULDEN TREKKING 15 SEPTEMBER a.s. BlgfSiaiBBBI Fabriek te SAS VAN GENT vraagt geroutineerdc Alleen eerste krachten gelieven te solliciteeren. Brieven onder letter S. aan het Bureau van „DE ZEEUWSCHE K0ERIER", Sas van Gent. €Letuex£uii£ii&/ Fa IJSEBAERT-TEMMERMAN INKERNAAT-, LUCERNE- en ZEEUWSCHE KLAVERS, voor het bijzaaien der dunne Klavers GRAS- en KLAVERZAAD voor aanleg van tijdelijke- en blijvende weide met opgaaf van grondsoorten. MAAIGRAS om in het voorjaar vroeg te maaien. Ook nog MANS- HOLT KOOLZAAD. Aanbevelend FRANS DE BRUIJN Z0NEN Zaadtelers - Telef. 65 - HULST voor Dames- en Heeren- kleeding naar maat in betere genre. J. SCHUMACHER v \n y- Het wereldwonder SONJA HENIE in DE FORMIDABELE AMUSEMENTSFILM DE GROOTSTE ATTRACTIE VAN HEDEN MET DE WITTE WERVELWIND. Verder bijgestaan door de 100 °/0 muzikale sensatie B0RRAH NINEVITCH, Mondharmonicanen, alsmede JEAN HERSH0LT - AD0LPHE MENJ0U - NED SPARK en honderd zingende - dansende - schaatsende schoon- heden in sprookjesachtige ijsballetten. „Een Meisje uit Duizend" de film die bekoort, pakten op de lachspieren weikt. Voor de pauze PETER LORRE in PETER LORRE, de tweede Charlie Chan, in een buitengewoon spannende, sensationeele en op- windende speurdersfilm. ||vj I AVONDPROGRAMMA Prijzen voor alle voorstellingen als gewoonte. Bergplaats voor fietsen ip 'M Hmmmm- ms. stuurd en waarin hij snoeft op zijn ontsnap- ping. S'heermaji en Cui'zon bevonden zich in de ge van gen is kapel voor bet bijwonen van den dienst, doch wisten na afloop ongemerkt uit de rij te glippen. Zij hadden ontdekt, dat zich in de kapel een groote losse steen bevond, die toegang gaf tot de buitenlucht door middel van een luchtikoker, die in den winter voor verwarmingsdoeleinden wordt gebruikt. Hier- in verdwenen de beide gevangenen, en met behulp van een ladder en een touw, die zij hadden weten te bemachtigen, gelukte het him, over den gevangenismuur te komen. De uitbrekers hadden niets aan het toeve.1 overgelaten, zoo vervolgt de .Daily Express'. Terwijl de beide mannen zich in de richting van London spoedden in een bloemenauto, dien zij buiten de gevangenis te pakken kre- gen, lagen er twee stroopoppen in hun eel om de gevangenbewaarders in den waan te laten, dat zij er nog waren en de ontdekking zoolang mogelijk te vertragen. De politie meent dat Sheerman zich in het Noorden van London moet bevinden. Niet al- leen woont hij daar, maar de vrachtauto waarmee beiden zijn ontvlucht, werd eveneens in dit stadsdeel verlaten aangetroffe. Boven- dien moet hij hulp van buiten hebben gehad, want er moest toch worden gezorgd voor nieuwe kleeren, voedsel en een schuilplaats. Ook bestaat de mogelijkheid dat hij gewond is, daar zich een dag na de ontsnapping een man aan een ziekenhuis te Hendon vervoegde met een wond in zijn zijde. Deze wond is van dien aard, dat hij elken dag verbonden moet wordefi, en alle ziekenhuizen in Groot- Brittannie worden 'thans bewaakt in de hoop dat Sheerman zich door pijn zal blootgeven. Tot dusver echter tevergeefs. Men moet meer dan 40 jaar teruggaan in de geschiedenis in Engeland om een ontsnap ping te kunnen aanwijzen, waarbij de gevan- gene niet reeds na enkele dagen weer was gepakt. Tegen het eind der vorige eeuw namelijk wist een man zich gedurende negen maanden na zijn vlueht aan de speurende oogen der politiemannen te onttrekken. In alle andere gevallen bleek de ten koste van zooveel moeite herwonnen vrijheid maar van zeer korten duur te zijn. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abounds worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heemraadsingel 111 te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. EEN EN ANDER OVER DE GEVREESDE VERLAMMING DER JONGE HENNEN. In den laatsten tijd kreeg ik verschillende brieven met vragen, die voor zoover zich dat uit de brieven laat beoordeelen, op gevallen van verlamming betrekking heblben. Bij on- denzoek aan de Rijksseruminrichting blijkt ook meestal, dat het de gevreesde jonge hen- nen-verlamming betreft. Ik zetg er echter direct bij, dat alleen door onderzoek deze ziekte vastgesteld kan worden, verlamming kan n.l. ook op andere oorzaken berusten. Hoofdizaak is, dat men bij dergelij'ke gevallen direct deskunddge hulp haalt en niet zelf gaat knoeien. Hoe gevaarlijk dit kan zijn zien we uit een artikel in de Pluimveebode van 18 Augustus, waar men bij een toom jonge hen- men van 350 stuks, toen het niet goed ging, een kippenkoopman om advies ging vragen. Deze verklaarde al heel gauw, dat het tuber - culose was en dat alle dieren direct opge- ruimd moesten worden, omdat ze anders alien dood gingen. Voor twee kwartjes per stuk wilde hij ze dan nog wel meenemen. Toen de eigenaar op dit pracht aanbod niet direct wilde beslissen, kwam hij nog een paar daglen achtereen terug, bleek deze tuberculose- dieren wel graag te hebben en zeide tenslotte, dat er geen ander bijgeroepen moest worden, daar dan alles verbrand moest worden. Gelukkig was de eigenaar zoo gek niet er op in te gaan en werd andere hulp ingeroepen, die hem op een beter spoor bradht. Trouwens tuberculose bij aankomende hennen is heel zeldzaam, tuberculosa is een ziekte van oudere dieren en komt bij jonge hennen bijna niet voor. Het is wel zeer te betreuren dat iemand, die toch een flink aantal jonge hennen heeft, nog niet eens weet, dat hij bij ziekte niet beter kan doen dan direct een dierenarts halen of direct een dier voor gratis onderzoek opzenden naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam. pe twee ziekten, die thans de meeste schade veroonzaken, zijn verlamming en ohronische coccidiosis. Over eenige weken komt daar voor hen, die hun kippen niet hebben laten inenten, nog de diphtherie bij. De verlamming staat over de geheele wereld in het teeken der belangstelling en in landen als Amerika en Engeland schat men de schade door deze ziekte veroorzaakt alleen al op mil- lioenen guldens. Gelukkig heeft men in den laatsten tijd methodeh gevonden om de ziekte als het ware weg te fokken, een eigenldjke directe geneesmethode heeft men nog niet. De bestrijding is dus meer bij de fokkers dan bij de dierenartsen terecht gekomen en zij is dan ook niet een middeltje, dat direct helpt, doch waarbij men eenige jaren in een bepaalde richting moet fokken. Maar in elk geval is thans gebleken, dat men de ziekte aldus ver- drijvem kan en dat is al veel waard. Voorloopig zijn de zieke dieren zelf niet te genezen en begin ik dus er op te wijizen, dat als de ziekte geconstateerd is, men direct alle aangetaste dieren moet opruimen. Doet men dat niet, dan vermageren de dieren snel en zijn na enkele dagen totaal waardeloos. Op de aangetaste pluimveebedrijven is dus de ziektebestrijding voorloopig nog geheel nega- tief-opruimen wat ziek is. Het gaat er net mee als met de verbetering van den pluim- veestapel in het algemeen. Deze moet ook van twee kan ten tegelijk komen, n.l. bij den fokker om beter pluimvee te produeeeren en bij de pluimveehouders om alles wat niet deugt te venwijderen. Deze laatste methode is natuurlijk duur, omdat het dieren betreft waar veel aan te kosten is gelegd. De versohijnselen der verlamming zijn jam mer genoeg erg verschillend. De ziekte is bekend geraakt onder de naam verlamming, maar de verlamming is lang niet de grootste Bohadepost. Het is n.l. in den grond een soort gezwelvormende ziekte van verschillende or- ganen en van het zenuwstelsel en alleen in bijzondere .gevallen treedt aartdoening der beenzenuwen met verlamming op. Verlam ming is dus slechts een der verschijniselen van een veel meer algemeen verspreide ziekte. Vandaar dat de deskunidigen in den weten- schappelijken naam ook niet meer spreken van verlamming, doch van lymphomatosis, een ziekte waarbij op verschillende plaatsen in het lichaam door opeenhooping en woeke- ring van bepaalde cellen (lymphocyten) ge zwellen ontstaan. Als de gezwellen op andere plaatsen ont staan, kan men het volgende krijgen: ver lamming der vleugels, verdraaiing van den hals en den kop, grijze oogen, onregelmatige pupillen, blindheid. Verder gezwellen van den eierstok, in de lever, nieren, enz. Als de long- en ingewandzenuwen aange- daan zijn, ziet men veel gapen optreden en slechte spijsvertering. De dieren vermageren, zijn ziekelijk zonder dat men er van buiten wat aan ziet. Maakt men ze open, dan ziet men dat de maag of de darmizenuwen aange- tast zijn. Juist die inwendige vormen der ziekte, waarbij men dus uiterlijk niets typisch ziet zijn de ergste, want men onderkent ze niet gauw en als men ze later bemerkt, dan is het vaak al zoo erg doorgevreten in den koppel, dat massa's dieren ziek worden en sterven. Een der eerste beginselen bij de bestrijiding dezer gevreesde ziekte is dus haar te leeren onderkennen en dat kan alleen in een goed-in- gerichit laboratorium. Is de ziekte onderkend, dan kan er verder gehandeld worden. Hoe. dat zullen we nader bespreken. Dr. B. J. C. TE HENNEPE Nadruk verboden. SAS VAN GENT. Huwelijks-voltrekkingen. 25 Aug. Julien Dozutter (van Westdorpe), oud 19 j. en Janna Pieternella de Jonge, oud 16 j., Geboorten. 21 Aug. Willy Octave, z. van Ir£ne Theodoor de Wit en van Louisa Floren- tina Troch. Overlijden. 20 Aug. Herman Eugene Enge- len (van Westdorpe), oud 4 j. SAS VAN GENT. In de week van 21 tot en met 27 Aug. 19i38. hebben zich in deze gemeente gevestigd: M. Triest, dienstbode, van Vogelwaarde. C. A. Verstraeten, fabrieksarbeider, van Axel. H. Hamelynck, kantoorbediende, van Mortsel (B.). Vertrokken: G. J. M. Zwaard, zonder beroep, naar Delft. De Heer en Mevrouw DE1J-DE VOS geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochtertje, LEVINA CORNELIA. 0. en W.-Souburg, 31 Aug. 1938. Vlissingschestraat. maken bekend dat a.s. Dinsdag 6 September (Nationale Feestdag) geen brood gebakken of bezorgd wordt. In Hotel ,,'s Lands Welvaren" zal een volledlge cursus worden gegeven. Duur der cursus een jaar. Lesgeld f 3,50 per maand. Inlichtingen elke Donderdag- avond tusschen 7 en 7,30 uur in boven- genoemd hotel. Inschrijving vd6r 20 September. Aanbev., E. F. VAN KEMSEKE, Leeraar Boekhouden M.O., Gentschestraat B 78. HULST. TERNEUZEN. Gevraagd om direct in dienst te treden, vermoedelijk tot 1 Nov. a.s., een in Ned. Taal, Rekenen en Meetkunde voor 10 lessen van 7/8 uur per week. Inlichtingen verstrekt de Directeurder Ambachtsschool. Sollicitaties uiterlijk WOENSDAG 7 Sept. a.s., bij den secretaris: C. A. KAAN, Burgem Geillstr. 24, Terneuzen. Gelegenheid tot het volgen van cursussen in LAND- EN TUINBOUW, VEEVERLOSKUNDE, HOEFBESLAG, MOTORENKENN1S, ENZ. Opgave voor of op 20 September a.s. bij ondergeteekende. De Secretaris, J. K. DE PUTTER, L 56, Axel. Notaris FANOY te Axel is voornemens op Donder- dag 15 September 1938, nam. 2 uur (zomertijd), ten verzoeke van den heer ABR. DE FE1JTER, op het door hem bewoonde hofje te Hoek, Goesschepolder, pubiiek te verkoopen: mel breed beslag en toebehooren, Treemkar, Kar op veeren, Zaai- machien (Rud Sack 1,75 M. 11 rijen), Maaimachien (Deering), Zeefde- molen (Reform), Maalmolen, houten Rolblok, Mestplanken, Rolslee, 1 en 2 Schaarploeg, Aardappelploegje, Cultivator, diverse houten en ijzeren Eggen, Sleper, Zwingen en Aan- schijnen, Handwiedmachien, Ga- reelen en Paardentuig, Beugels en Tochthaken, Wagenlichter, Bieten- rieken, Karkussen, 2 ijzeren Balken, Touwwerk, Slijpsteen, enz. enz. Betaling contant. Bergplaats voorfietsen. Geen muziek of zang wordt toegelaten. HR 26 V- '-J iimiiii FEESTARTIKELEN ZATERDAG 3, MAANDAD 5 SEPT. - Aanvang 8 uur Met de opening van het Filmseizoen twee Metro Goldwyn Mayers. Als Hoofdfilm: In de hoofdrollenROBERT TAYLOR, ELEANOR POWELL, 10 Sterren, 100 Danseressen, 1000 Lachsalvo's, Dansvirtuositeit (Volop)P in elke rol een Ster, in elke scene muziek van YOUR BROADWAY, and MY BROADWAY. De film is rijk aan materiaal. Een ieder ga van deze hors d'oeuvres genieten. Voor de Pauze LAUREL en HARDY in Uitbundige klucht, deed in Amsterdam 3 bioscopen tegelijk schudden van het lachen. Het is er een, die in staat is een zaal op stelten te zetten. In Amsterdam 6, Den Haag 4, Rotterdam 4 weken geprolongeerd. Het zijn twee films vol verrassingen. Schitterend bijwerk. (Gewone prijzen). Plaatsbespreken aanbevolen van 6—7 uur. Aanbevelend, ten bate van het goedgek. bij besch. v. d. Min. v. Justitie v. 20 Dec. 1937 2e Afd. A. no. 1121. "TwmraHfiB le PRIJSSjnaar eigen keuze t. w. v. t. w. v. Voorts honderden andere prijzen w.o. een vacantiereis t. w. v. van f400.—motorrijwiel, cassetten, gerozilver, schilderijen, enz. enz. Door £dn of meer loten te koopen verschaft U zich een kans op deze prachtige prijzen. Stort nog heden op Postgiro 8005 van de Ver. Holland Huizen, Wijde Kapelsteeg 1 (bij Rokin) Amster dam C, Tel.35313, of zendpostwissel te Amsterdam, des n.m. 7.30 in Hotel Krasnapolsky, ten overstaan van Notaris A. G. A. BiiHRS. Nog een beperkt aantal loten ver- krijgbaar. De loten zijn ook verkrijgbaar bij de Nederlandsche Middenstands- bank en bijC. J. H. Vos, Nieuw- straat 16; P. J. v. d. Ouden, Noord- straat; Th. van Kouteren, Nieuwe- diepstraat 85 en Mej. E. Loot, Dijkstraat; te HOEK bij G. Plat- teeuw, Noordstraat; te AXEL bij J. C. Vink, Markt; te SLUISKIL bij L. Scheele, Benedenstraat; en te ZAAMSLAG bij Jac. de Jonge, Axelschestraat A 133. De loten zijn ook verkrijgbaar aan Stand HOLLAND HUIS T.O.IV. te Terneuzen.I EIGEN HAARD" TERNEUZEN - Schneidermeister - Schuttershofweg 8a. Zaterdag 3 - Zondag 4 en Woensdag 7 September Aanvang 8 uur Toegang boven 18 jaar. Plaatsbespreking van 6—7 uur. r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 4