SCHUDT UW LEVER iltti i wim Gemengde Berichten Dam-en Schaakrubriek gevaarlijke kumpartij. en U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. DAMMEN. SCHAKEN. iwm HP -5 wm sche Boys; EMM BurghHansweert—De Zeeuwen 2- 30 October: Goessche BoysHansweert, Goes 2Eiland Boys; Burgh—Middelburg 2; Zeelandia 2De Zeeuwen 2; Vlissingen 2 EMM. 6 Novem'berDe Zeeuwen 2'Goes 2, Eilana BoysZeelandia 2; Hansweert—Burgh; Ter neuzen 2—Vlissingen 2; Middelburg 2—EMM. 13 November: EMM—'Hansweert; Vlissm gen 2G-oessche Boys; Burgh—Eiland Boys; Zeelandia 2—Goes 2; Terneuzen 2—De Zeeu- wen 2. 20 November; Goes 2—EMM; Goessche Boy® He Zeeuwen 2; Vlissinigen 2Burgh; Mid delburg 2Terneuzen 2; Hansweert Eiland Boys. 27 November: Terneuzen 2Goes 2; Burgh De Zeeuwen 2; Eiland BoysMiddelburg 2; HansweertGoessdhe Boys; Zeelandia 2 Vlissingen 2. 4 December: Middelburg 2Hansweert, Vlissingen 2Goes 2; De Zeeuwen 2Eiland Boys; EMiMlTerneuzen 2; BurghZeelan dia 2. F VMI EI EDRAMA TE SLIEDRECHT. Donderdagnaoht am half twee werd de hulp van de politic te Sliedrecht ingeroepen voor een drama, dat zich had afgespeeld in een wa ning in de Dij'kstraat no. 60. Toen de politie ter plaatse venscheen, vond zij de lijken van den 39jarigen B. en diens 18- jarige dochter, die beiden schotwonden ver- toonden. Omjniddellijk heeft men het parket uit Dordrecht gewaarschuwd. De lijken zijn in beslag genomen. De aanleiding tot dit drama is nog niet met zekerheid bekend. De fbetrekkingen in het ge- zin, dat uit man, vrouw en vijf .kinderen be- staat, zijn niet bepaald goed. Het meisje was Wdensdagavond om half twaalf thuis geko men, hetgeen de vader te laat vond. Vermoe- delijk heeft hij zich daarover kwaad gemaakt en zijn dochter neergschoten, waarna hij de hand aan zichzelf heeft geslagen. Over tde aanleiding wordt nader het vol'gen- de vernomen: Het gezin van kleermaker Bl. bestaat uit man. vrouw en vier kinderen, o.w. een twee- ling. De adhttienjarige dochter, die het slacht- offer is geworden, was een van de tweeling. Het meisje wehd door den vader steeds onder den dnim gehouden, mocht zelfs niet alleen op Straat. Zij heeft zich hierover wel eens be- klaagd en als de moeder voor haar dochtertje partij koos, kreeg zij ruzie met haar edht- genoot. Woensdag is het meisje uitgegaan, ondanks het verbod van haar vader en heeft in opge- wektheid het Oranjefeest gevierd met den gymnasiast K. Toen zij om half twaalf thuis inoram is er ruzie ontstaan. De man trok plot seling een revolver en loste drie schoten op zijn dochter, waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. Een. buurvrouw heeft op venzoek van de vrouw van Bl. de politie gewaarschuwd. De insipecteur van politie Tienstra en de agent van politie van der Velde waren spoedig ter plaatse. De lijken zijn in beslag genomen. Het parket uit Dordrecht was Donderdag ter plaatse. DOOR TREIN GEGREPEN EN GEDOOD. Donderdagochtend omstredks half twaalf is op het station te Lidhtenvoorde de eerwaarde moeder-overste van het St. Vincentiusgastihuis in Groenlo door een trein gegrepen en gedood. Het siachtoffer bracht twee zusters naar den trein, die op re'traite zouden gaan. Bij het afscheid nemen liep zij achteruit en vdel op een spoortijn, juist voor den trein, die uit de richting Ruurlo nadeide. De ongelukkige werd emstig gewond de tweedeklas wacht- kaaner binnengedragen. Onmiddellijk werden geestelijke- en geneeskundige hulp ingeroepen. Dokter Brenninkmeijer en kapelaan Van der Zeijde waren spoedig ter plaatse. Het slachtoffer werd nog het hedlig oliesel toege- diend. korten tijd later is zij overleden. De overledene was sands 1929 overste van het St. Vincentius-gasthuis te Groenlo. Het stoffelijk overscho't is naar Groenlo overge- bracht. t .UK OP SPOORLIJN GEVONDEN. Dinsdagmorgen is op de spoorlijn Rotter damDordrecht onder de gemeente IJssel- monde het lijk gevonden van een man, die door den trein was aangereden. Het hoofd was van den romp gescheiden. Eater heeft men de identiteit kunnen vast- stellen. Het is de 24jarige H. van der Wal te Rotterdam. DOOR EEN AUTOBUS OVERREDEN EN GEDOOD. De 15jarige Litsenburg, die Woensdagmid- dag op den Maastrichtscheweg plotseling per fiets den rijweg overstak, is door een autobus gegrepen en een aantal meters meegesleurd. De jonigen is met een schedelbasisfractuur op- genomen. Een uur later is hij in het zieken- gasthuis te Den Bosch aan de gevolgen over leden. VROUW VALT HAAR MAN MET EEN MES AAN. In het gezin van den werklooze Dommers te Aalst ontstond Woensdagmiddag een ech- telijke twist, toen de vrouw van haar man nog twee kwartjes eisdhte, waarvan zij wist dat hij ze in zijn bezit had en die zij voor het huishouden noodig had. De man zei evenwel dit 'geld voor kaartspel te hebben bestemd, waiarop de vrouw dermate in woede ontstak, dat zij een groot mes nam en dit haar echt- genOot 'in den rug stak. Bloedend gewond zeeg de man ineen, waama de vrouw haar oudste dochter naar den dokter stuurde. Daze vond den toestand van den getroffene zoo ernstig, dat hij opneming in een der Eindho- vensche rtekenihuizen noodizakelijk achtte. De gemeent'epolitie van Waalre, waaronder Aalst ressorteert, heeft de zaa'k in onderzoek. POGING TOT VERGIFTIGING. De politie te Enschede heeft den ongeveer 46-jarigen G. J. G. aangehouden, verdacht van poging tot vergiftiging. Hij heeft in een pan- netje gekookte aardappelen, die zijn vrouw gebruiken, een hoeveelheid zuringzout gestrooid, hetgeen door haar werd ontdekt nadat zij er iets van had gegeten. Zij heeft echter geen nadeelige gevolgen ervan onder- vonden. G. zal ter beschikking van den officier van justitie te Almelo worden gesteld. DOODELIJK ONGELUK OP NIEUWEN VERKEERSWEG NAAR DEN HAAG. Op ide kruising van den nieuwen verkeers- weg naar Den Haag en den Sloterweg te Am sterdam heeft zich een ongeluk voorgedaan, waarbij een omstreeks 35jariige wielrijdster om het leven is gekomen. Deze dame reed aan den ^rechterkant van den Sloterweg en wilde den voorrangsweg op- rijden. Naast haar reed in dezelfde richting een autobus. Het gevolg was, dat de wielrijd ster nie't kon Zien, dat van links een personen- auto naderde. Een botsing was niet meer te vermijden. De wielrijdster werd door de auto gegrepen en tegen den grond geworpen. Zij hep een schedelbreuk op en was bijna op slag dood. MOORDAANSLAG TE KKKKRADK. Maandagavond is in een woning i)n de Kiampstraat te Kerkrade een moordaanslag gepleegd op een man en een vrouw, waardoor beiden zoodani'g werden gewond, dat zij in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis zijn vervoerd. .De slachtoffers, de 39jarige v. R. en de 30- jarige vrouw J. V., beiden afkomstig uit N. Brabant, woonden sinds de vorige week in de Kampstraat te Kerkrade. De vrouw had tot voor korten tijd te Eindhoven samemgewoond met den 42jarigen H., van Belgische nationa- liteit. H. heeft zilch Maandagavond naar de wo ning in de Kampstraat begeven en de vrouw en den man met een mes verscheidene steken toegebracht. De dader vluchtte hierop, doch werd spoedig gegrepen. Intusschen had men geneeskundige hulp ontboden. •Een dokter was sipoedig ter plaatse, waar- op de slachtoffers naar het ziekenhuis te Kerkrade zijn overgebracht. Him toestand was zeer emstig. De dader is in de kazeme ingesloten. Het mes is in beslag genomen. BETRAPT, GEGREPEN EN TOOH ONTSNAPT. Een nachtwaker (van den particulieren nachtveiligheidsdienst te Dieren, bemerkte Dinsdagnacht, dat in het achterhuis van dr. Vermeer licht brandde, terwijl er een ruit gebroken was. Hij drukte o,p de ibel, waardoor de dokter ontwaakte en naar beneden kwam. In de keuken trof hij een man, die een drei- gende houding aan nam, waarop de dokter hem aangreep. Op het gerucht van de worsteling kwam de nachtwaker naar binnen en samen overmeesterden hij en de dokter den inbreker. De waker zou den man in bedwang houden terwijl de dokter de politie opbelde. De in breker wist zich echter los te wringen en was met een paar sprongen door het raam buiten. De nachtwaker zette hem omniddelijk na, doch de indringer verdween in de duistemis. Bij onderzoek bleek hij tien gulden van de dienstbode te hebben gestolen. Het signale- ment van den dader is bekend. DE KINDERVERLAMMING. Dinsdagmorgen is bij den directeur van den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst te Rotterdam 6dn nieuw geval van kinderver- lamming te Rotterdam aangegeven. Het be- trof een kind van zeven jaar. Na de vier gewallen van Maandag geeft het feit dat er Dinsdag slechts een is bijgekomen eenigen 'hoop, dat de ziekte zich niet al te zeer verspreidt. Te Enschede zijn ook weer eeni'ge gevallen van kinderverlamming geconstateerd. Het ge- meentebestuur heeft in verband hiermede, in overleg met den inspeeteur voor de volksge- zondheid en den directeur van den geneeskun digen dienst besloten de sluiting van alle scho- len voor voorbereidend en gewoon lager onder- wijs te verlengen tot 15 September. Voorts is aan de verschillende Oranje-ver- eenigingen met nadruk verzocht de feestelgk- heden voor de schooljeugd uit te stellen. Te Katwijk doen zich twee gevallen van kinderverlamming voor. B. en W. hebben der- halve besloten de lagere scholen, Zondags- scholen en kinderkerken te sluiten tot en met 4 September. In de Van Boetzelaerstraat te Rotterdam wilde Maandagavond een 38-jarige man, die by zijn schoonmoeder, die naast hem woont, op visite was geweest, naar huis temgkeeren. Hij koos daartoe niiet den gewonen weg, doch wilde langs de veranda gaan. Toen hij over I de veranda klom kwam hij te vallen en viel van de tweede etage op een schuurtje dat in een van de tuinen stond. De man kreeg ver schillende inwendige kneuzingen en moest in het Wilhelminagasthuis worden opgenomen. In hetzelfde ziekenhuis is een 47-jarige vrouw ter verpleging opgenomen, die Dins- dagavond in de Noorder Amstellaan door een auto was aangereden. Zij fietste in genoemde laan en kwam toen te vallen waama een juist passeerende auto haar aanreed'. Zij kreeg een bovenbeenbreuk. VRACHTAUTO RAMMEIT EEN CAFE. Maandagavond half twaalf is een vracht- auto van de firma Kreyze te Haarlem door nog niet bekende oorzaak tegen het cafe Nieuwklap van den heer J. Bolt te Slaperstil gereden. De botsing was zoo hevig, dat de auto als het ware door den muur reed. De geheele buitenmuur werd vemield. Eenigen tijd later viel een groot stuk steen uit dten gevelmuur, waardoor een vertrek ge- heel open kwam. Het mag een wonder wor den genoemd, dat geen persoonlijke ongeluk- ken zijn voorgekomen. De aangerichte schade is evenwel aanzienlijk. EEN BOM AANGESPOEED. Op het strand te Egmond aan Zee is een bom aangespoeld van klein kaliber. Het pro- jectiel werd ontdekt in een zware balk, die een strandjutter op het strand gevonden had. Daar hij de balk niet vervoeren kon, begon hy hem op het strand stuk te hakken. Ge- lukkig ontdekte hy haar echter bijtyds. De politie werd toen gewaarschuwd en de bom werd voorzichtig los gemaakt en onder de hoede van den burgemeester gesteld. De her- komst was uit de ingegraveerde letters niet vast te stellen. Vermoedelijk is het een nipt ontplofte bom van militaire oefeningen, daar den laatsten tijd ook verscheidene rook-bom- men zijn aangespoeld. Een .deskundige van de artillerie-inrichtingen zal een onderzoek in- stellen. ZWERM BIJEN VALT TWEE PAARDEN AAN. Op de heide onder Fochteloo staan momen- teel tallooze korven met bijen opgesteld, in verband met den bloeitijd van de heide. Maan- dagm'iddag was de landbouwer M. v. d. Veen op een aangrenzend perceel bouwland aan het ploegen, toen zijn beide paarden plotseling door een menigte bijen werden aangevallen. De dieren werden op zooveel plaatsen gesto- ken, dat 66n paard na korten tijd dood neer- viel. Het andere paard kon nog naar den stal worden vervoerd, jnaar is later op den dag eveneens bezweken. De heer v. d. Veen kreeg zelf zooveel bijen- steken, dat hij zich onder geneeskundige be- handeling heeft moeten stellen. Vermoedelijk zal hij eveniwel geen nadeelige gevolgen van het gebeurde ondervinden. DOODELIJK VERKEERSONGELUK RIJ DOKKUM. Maandagavond laat keerde het echtpaar Smit uit Enschede, dat eenige dagen op Ame- land had doorgebracht per motor huiswaarts. Door tot nu toe onbekende oorzaak is de heer S. nabij de Dokkumer trekvaart bij Dok- kum in botsing gekomen met een hem tege- moet rij den dfen auto, met het gevog, dat hij en zijn echtgenoote tegen den grond werden geslingerd. tflet echtpaar, dat ter plaatse de eerste hulp werd verleend, is naar het acade- misch ziekenhuis te Groningen overgebracht, alwaar de heer Skort ng aankomst aan de bekomen verwondingen is bezweken. De toe stand van mevr. S. baart geen zorg. Het slachtoffer was 28 jaar oud en laat een doch tertje achter. WERVELSTORM. Een geweldige cycloon heeft groote ver- woestingen aangeridht in de provincies van N.O. Mexico. Alleen reeds te Ciudad Vittoria zijn twaalf personen am het leven gekomen. Honderden hulizen zijn verwoest. Men weet nog niet haeveel dooden in het geheele geteister- de igebied te betreuren zyn. VIJFTIEN DOODEN BIJ EEN OVERSTROOMING. Vijftien personen zijn verdronken bij over- stroomingen van de Rio Orinoco, die groote schade 'berokkend hebben aan Ciudad Bolivar, Barrancas en fcwintiig andere rilvierstadjes. Deze overstrooming strekt zich uit aver een afstand van achthonderd K.M. van den mond van de Apure, een zijrivier van de Orinoco; een gelbied van 12.000 vierk. KM. (een derde van de oppervlakte van Noderland) etaat onder water. ZONDER SCHADEHJKE LAXEERMIDDELEN Iederen dag moet Uw lever minstens een liter gal in Uw ingewanden doen stroomen. Wanneer deze stroom fan gal onvoldoende is, verteert Uw voedsel niet, het Sederft. U voelt U opgeblazen, U raakt verstopt. Uw Bchaam is vergittigd en U bent humeurig, voelt U el- jendig en ziet alles somber in. De meeste laxeermiddelen zijn s'echts lapmiddelen. U noet CARTER'S LEVERPIDLETJES nemen om een iter gal vrij te doen stroomen en U zult weer geheel !it zijn. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroften >m de gal te doen stroomen. Eischt Carter's Lever- pilletjes bu apothekers en drogisten. f. 0.75. (Ingez. Mod.) 538. Van de volgende openingsstudie zyn auteur en bron ons op dit ogenblik niet bekend. Mis- schien kan een onzer lezers inlichtingen ver- strekken. 9. 10. 39X30 11. 44—39 12. 39X30 13. 5044 14. 44—39 15. 4137 16. 37—31 Wit: Zwart: 1. 82—28 18—28 2. 33—29 23X32 3. 37X28 20—25 Om 1218 mogelijk te maken. 4. 41—37 12—18 5. 4641 7—12 6. 3732 1—7 7. 41—37 17—21 8. 39—33 21—26 9. 4439 19—23 10. 28X19 14X23 11. 5044 1'520 12. 33—28 13—19 iBelet wit 3933 wegens 2530! (wit 36X212); 1621! gevolgd door 2127 met dam op 50. Wit komt nu echter met een nieuwtje. 13. 28—22! 18—27 14. 31X22 1621 Het ibeste was hier 1117. 15. 29X18 12X28 16. 3430 25X34 17. 40X18 11—16 Natuurlijk niet ineens 812, omdat wit dan met 4741 en 3228 voortzet. 18. 38—J33!!! 812? 19. 22—17! 12X23 20. 17—12 7X18 21. 3731 26X28 22. 33X15, en wit biyft een schijf v6or. Een leerzame spelstudie met kansrijke wen- dingen. Het geheel doet wel wat Raman- achtig aan. Oak 3328 kwam in aanmerking. 23X34 2025 25X34 10—14 14—19 5—10 18—23 1—7 Wit zag een combinatie schemeren, waar op hij nu even zijn spel inricht. Men kan im- mers niet weten! 17. 33—28 7—12 18. 39—33 2—7 Dit was bepaald zwak. Aangewezen was 1218, gevolgd door 2126 of na wit 3126 eenvoudig 1117. 19. 42—37 12—18 Met de dreiging 2127 meende zwart zijn tegenstander nu te verplichten tot 3127. Hij liep echter in een eenvoudige val, die na wits vrp doorzichtige 19e zet toch gemakkelijk te zien was. Zie diagram. Stand na 10 zetten. ZWART 1 2 3 4 5 ZWART WIT Wit speelt en wint in 11 zetten. De le zet is 4540. Aangenomen Slavisch. Wit; R. Spielman. Zwart: Pirc. Wed'strijd te Rogaska-Slatina 1931. d7d5 d2d4 Pgl—f3 c2c4 Pblc3 a2a4 Pg8—f6 c7c6 d5Xc4 ELECTRISOHE MOTORWAGEN IN DE RIVIER GESTORT. Bij een ongeluk met een electrischen trein van de Keiseillijn is in de buurt van Tokio een motorwagen van een ijzeren brug af in het water gestort. Twee passagier waren op slag dood, zes anderen liepen zware verwon dingen op. De bestuurder en de conducteur zijn eveneens gewond. Het ongeluk is te wij- ten aan het rijden met groote snelheid op een gevaarlijke plaats. HEVIGE AARDSCHOK OP AMBON. Aneta meldt uit Amboina: Woensdagnacht om 1 uur 45 werd Ambon opgeschrikt door een korte, doch zeer hevige aardbeving, de hevigste welke sinds 30 jaar is waargenomen. De richting was vermoedeiyk Zuid-Oost, de duur 3 second'en. Het licht ging even uit, de klokken stonden still en in de winkels vielen de flesschen uit de rekken. De betonnen steiger is gedeelteiyk ontzet. De waterleiding, welke is aangetegti voor het voorizien van schepen, is defect geraa'kt. Van een brug is een liandhoofd vereakt. Uit ©atavia: Het obsenvatoriuim te Batavia registreerde de aardbeving te Amboina op 31 Augustus om 1 uur 21. Hier werd slechts een lichte aard" beving waargenomen, in oosteiyke ri'chting, vermoedte'lijk Oost-lZuid-Oost op een afstand van 4000 K.M. 10. Pf3e5 Rf8d6 Dreigt door Re5:, 12. de5: Pc3:, 13. bc3: Rd3 ruil met gelijk spel te maken. Wit komt echter eerst. 11. Pe5Xf7 Ke8Xf7 12. De2f3! Nu staan twee stukken aangevallen, bijv. 12. ...Pc3:, 13. Df5:t Ke7, e8 of g8, 14. De6:f en mat. Zwart vindt een tegencombinatie, waardoor hij althans materieel weer gelijk komt. KINDERVERLAMMING. De scholen te Frankfort a. d. M. zijn tot 10 September gesloten, daar sedert het begin van Augustus bet aantal gevallen van kinder- I verlamlming is toegenomen. Sedert begin 1938 zijn 27 gevallen aangegeven. Vijf kinderen zijn gestorven. DE TAIFOEN IN OOST-JAPAN. Oost-Japan en met name de groote stedgn Tokio en Jokohama hebben geweldig te lyden gehad van een taifoen. ■Om een uur twintig 's nachts was Tokio geheel in het duister gehuld, terwijl honderd huizen in de Zuidelijke voorstad Omori onder water kwamen te staan tengevolge van de hevige regens, die het water in de rivieren met groote snelheid deden stijgen. Bovendien werden overal boomen ontworteld. Ook Jokohama zat te middernacht zonder licht, de storm had de electrdsche geleidingen onklaar gemaakt. Men meende daar dat de schade bijzonder groot was, maar wist geen bijzonderheden te geven aangezien geen licht voorhanden was om den juisten omvang te kunnen constateeren. De snelheid vhn den wind bereikte Woens- dagavond om elf uur te Jokohama een hoogte van 32 meter per seconde. Te Kameido, een laag liggende wijk van Tokio zijn tweehonderd huizen onder water verdwenen. Afdeelingen van de politie en leden van het Japansche verbond van jonge mannen zijn onmiddellijk met een intensieve hulpverleening begonnen. Men meent dat de schade in het gebied van Tokio en Jokohama zeer groot zal biyken te zijn, wanneer eenige verbetering in het weer zal zijn ingetreden. Om drie uur'werd een windsnelheid geconstateerd van 22 meter per seconde, nog steeds volgens de waarnemingen van het centrale observatorium te Tokio, dat overi'gens mededeelde, dat het centrum van den wervel'storm voorbij was gegaan. Hier volgen nog aamvullende iberichten. Door de wolkbreuken, die den taifoen be- geleiden, zijn, volgens het DjN.B., ruim 30.000 huizen te Tokio onder water gezet, waardoor tal van menschen dakloos zijn geworden. Bij het instarten van een schoorsteen werden drie personen gedood en negen gewond. Tot half tien des morgens (plaatsehjken tijd) was het spoorwegverkeer met de hoofd- stad nog verhroken. Men kan zelfs nog in het geheel niet bepalen, wanneer het verkeer hervat kan worden. Bij Kotsoe op de lijn TokioKobe, is de spoordijk door overstroo ming vemield. In de haven van Jokohama heeft zich 't stoomschip ,,Chitral" (15.000 t.) van de Engelsche Peninsular Oriental Line, losgerukt, en is op drift geraakt. Het schip kwam later in aanvaring met het Japansche vrachtschip Koenikawa-maroe. Beide sche pen liepen lichte schade op. Voor Jokohama, op het schiereiland Misaki, is een zinkend stoomschip op het strand geloopen. De be- mamning is tot dusverre nog niet in veiligheid gebracht. Ook de rijstvelden hebben zwaar te lijden gehad. De taifoen, welke haar groot- ste kracht tegen 4 uur 30 des ochtends be reikte, is in Noordwestelijke richting verder geraasd. De Soeratsji-maroe, een vrachtschip van 4100 ton, is dicht bij den vuurtoren op een eilandje in de provincie Kanagawa op het strand geloopen. Ter hoogte van Kawasaki in dezelfde provincie strandde de Katrioe- maroe, een vrachtschip van 4365 ton. In Omiori, de Zuidelijke voorstad van Tokio, raakte een gezin van vijf leden bedolven onder het puin van hun huis. Vier werden gered, een, een meisje van 10 jaar, kwam om. Bij Higasj in Kanagawa, welk plaatsje gelegen is dichtbij Jokohama, vonden bot- singen plaats tusschen trams. In Jokohama zijn er 29 dooden of gewonden. Ook in de provincie Jamagata werd schade aangericht; de soldaten werden er opgecommandeerd om ervoor te waken, dat geen overstroomingen onheil stichtten. Ortderstaand partijtje werd gespeeM in de le ronde van de eerste wedstrijd am het kam- pioenschap van Zeeuws-Vlaanderen (1927). Wit: K. Zwart: R. 1. 32—28 17—21 2. 31—26 18—23 Gebruikelijker is 1923. 3. 26X17 23X32 4. 37X28 12X21 5. 41—37 7—12 6. 3732 12—18 7. 46—41 19—23 8. 28X19 14X23 9. 34—29 47 48 49 50 3024 19X30 28X19! 13X24 4034 30X28 32X1 dam, en izwarte gaf na enkele zetten op. Van het probleem, waarmee we deze rubriek besluiten, geven we alleen de sleutelzet. De gehele oplossing volgt later. Het vraagstuk bevat een techniche fout. Zwarts laatste zet is n.l. niet verklaarbaar. Eventuele verbeteringen van de zijde onzer letzers zullen we gaarne publiceren. Dit wordt beschouwd als sterker dan e3. daar Zwart de pion niet meer verdedigen kan. 5. R*8f5 6. e2e3 In den wedstryd EuweAljechin is de variant Pe5 geprobeerd. Het is dan heel moei- lijk voor Zwart, gelijk spel te krijgen. 6Pb8a6 Door Lasker aanbevolen, om van de zwakte b4 gebruik te maken. Het resultaat is echter niet groot, zoodat men thans weer naar e6 en Rb4 heeft gegrepen. De variant met a4 be- vindt zich nog (of wederom) in het stadium van experimenten. 7. Rfl Xc4 Pa6b4 8. 00 e7e6 ■Of Pc2? 9. e4! Pal: 10. ef5: ef5:, 11. Rg5 benevens Dal: Wit krijgt dan twee stukken voor toren en pion. 9. Ddle2 Pf6e4 ■Ook nu zou na Pc2 e4 Palhet paard spoe dig verloren gaan. Stelling na 12. Df3. 12g7g6 13. Pc3Xe4 Rd6Xh2t 14. KglXh2 Dd8—h4f 15. Kh2—gl Dh4Xe4 Materieel is het nu gelijk, maar Zwarts stelling is verbrokkeld. 16. Df3—g3 Th8e8 Om Dc7t met Te7 te pareeren. 17. Rcld2 De4c2 Ruil is altijcf goed voor de verdedigende partij 18. 19. 20 Pb4d5 Dc2e4 Rd2c3 Tflcl Rc3—d2 Dekt e3 en dreigt nu f3 met damewinst. 20g(6g5 Het eenige. 21. f2f3 Niet Dg5: Tg8 en mat op g2. 21. 22. 23. 24. 25. Dg3Xh4 e3 c4 De4h4 g5Xh4 Rf5—g6 e6Xd5 e4Xd5 Rc4fl Alle illusies van Zwart, om nog eens op g2 iets te direigen, worden hiermee vemietigd. Er volgt nu Tel met torenruil of bezetting van de e-lijn. Zwart geeft op. SENSATIE. Maandag slaagde een patient van de zemuw- inrichting Bellevue te New-York er in een oogenblik aan de waakzaamheid van zijn op- passers te ontsnappen. Gekleed in een pyama klom hij op de negende verdieping van het gebouw uit het raam en dreigde van het kozijn omlaag te springen. Ruim een uur bleef de ongelukkige in die gevaarlijke positie. Einde- lijk slaagdle een oppasser er in hem te grypen. Een worsteling ontstond, waarbij op een ge- geven oogenblik vijf personen omlaag dreigden te vallen. Tenslotte wist men den zieke echter naar binnen te trekken. BEUL VAN GEORGETOWN DOODGESLAGEN. De stakingsonlusten in Britsch-Guyana zijn Vrijdag door nieuwe ongeregeldheden ge volgd, waardoor de toestand verscherpt is. De beui van Georgetown is door een groote menigte overvallen en doodgeslagen. Een hoofdinspecteur van politie en vier agenten zijn gewond, deels ernstig. Voorts is een aantal arbeiders gekwetst, die trachten een door oproermakers vemielde brug te repa- reeren. Op verschillende plaatsen is de menigte de politie met steenen te lrjf gegaan; deze pro- beerde tevergeefs de orde te herstellen. In de plantagegebieden zijn telefoondraden doorgesneden en telegraafpalen omvergetrok- ken. Werkwilligen, die op de plantages tracht- ten te komen, werden door de stakers aange vallen; hun werd met geweld het betreden van het plantageterrein belet. 70.000 BRITSCHE AGENTEN SPEUREN NAAR ONTSNAPTEN GEVANGENE. Eeventigduizend politiebeambten in het Ver- eenigd Koninkrijk zoeken thans reeds elf dagen naar Arthur William Sheerman, een 30-jarigen garagedief, die op listige wrjze uit de Lewis-gevangenis wist te ontsnappen. Een jonge zeeman, Curzon genaamd, ging met hem mee, doch werd drie dagen later weer gegrepen, toen hy een toevlucht zoeht in een Londensche winkelportiek. Sheerman echter lacht de politie in haar gezicht uit, hetgeen wel blijkt uit een brief, dien hy uit Londen aan den directeur der gevangenis heeft ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 3