ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De nieuwe Axelsche brug. LICHTZINNIGE JEUGD No. 9801 MAANDAG 22 AUGUSTUS 1938 78e Jaargang Feuilleton Binnenland OPENBARE RAADSVERGADERING. DE WERKVERSCHAFFING EN DE JUBILEUMFEESTEN. -tIBHIWVW Maiamni TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen b{j vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 XEI JSFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst den dag voor de uitgave. DIT BI.AD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Opmerkingen, die in de l&atste weken tot on® kwamen, geven ons aanleiding de kwestie, waarmede die nieuwe brug omgeven is, nog eens naar voren te brengen, aangezien de vraag- gewettigd is, of alles wat met die nieuwe brug samenhangt door hen, die daar- over op officieele en verantwoordelijke plaats iets te zeggen hadden, op het tijdstip dat daarover een soort beslissing viel, ten voile kon worden overzien en of zij toen reeds vol- ledig waren ingelicht. In ieder geval hebben wij kunnen constateeren, dat er bij onze ste- delijke autoriteiten alierminst instemmang be- staat omtrent den tegenwoordigen stand dier kwestie. Wij1 weten niet of zuLks ook elders het ge val is, doch in onze gemeente schijnt het dat leggen of vemieuwen van bruggen steeds met een kwestie moet gepaard gaan en leert de historie, dat burgerij en rijkswaterstaat er meestal een verschillenden kijk op hebben. Wat is er indertijd niet gemopperd, toen de voor het landverkeer gemakkelijk. gelegen draaibrug over dien middenkanaalarm (een sta in den weg voor de scheepvaart wegens den korteni afstawd waarop zij in een bocht van de schutsluis gelegen was) werd vervan- gen door een hooggelegen en smallere rollbrug, zonder voetpaden? En toen kende men vriji- wel nog ntaar alleen paardentractie. Wat zou dat in den tegenwoordigen tijd zijn. Echter, die brug had door zijn construotie blijkibaar reeds de kiem in zich van een vroege vergan- kelijikhieid. Die heeft het niet zoolang uitge- houden als onze Axelsche brug, die reeds van de 60tiger jaren dateert en feitelijk nog stevig is. In elk geval is zij ondertusschen vervan- gen door een mooie en royaal uitgevoerde op- haalbrug, die onbelemmerd tweezdjidig verkeer toelaat. Voorts herinneren wij aan de ontwerpen voor de werken tot venbetering van het kanaal in het laatst der vorige eeuw. Voligens dat plan zou Sluiskil de in de kom van het dorp gelegen brug hebben zien verdwijnen en naar Stroodorp verhuizen. Een actie der ingezete- nen bij den toenmaligen Minister van Water- staat Lely had tengevolige, dat de brug op de tegenwoorddge plaats ligt, en nog meer in het centrum der kom van Sluiskil is gekomen. Ook met de brug over het zijkanaal naar de Axelsche Sassing die bij Sluiskil werd ge- maakt was het hommeles, daar de doorvaart- wijdte te gering werd genomen. Het belang- hebbende gemeentebestuur van Axel, of be- langhebbenden bij de scheepvaart, verzuimden toen van de ter visie gelegen hebbende plan- nen kennis te nemen en, toen men er van op de hoogte kwam was het te laat. Geluk- kig voor die vaart naar de Axelsche Sassing is dat opstakel opgeruimd, nu door de stich- ting van de Ammoniakfabriek een ndleuwe brug moest worden gebouwd. Dan was er ook nog de toegang naar de kom van Temeuzen van uit den Neuzenpolder. Volgens de plannen moest die ook worden ge- leid over den omweg langs de Hoeksche brug en zou in vervoer van voetgangers en kleine voertuigen worden voorzien middels een pontje over het kanaal taiji de sluis. Protesten daar- tegen hebben geleid tot het maken van een rolbrug over het buitenhoofd der Westsluis. Men ziet: voor elk dier bruggen kwamen er protesten aan te pas. En voor de kom kregen we van lieverlede de kwestie der brug over den Oostelijken kanaalarm, wellke, bij het sterk toegenomen verkeer der binnenvaart, meer en langduriger door ARTHUR APPT ,TN. 47) Vervolg. Ze 'keek hem aan, haar gelaat werd doods- bleek. Een oogenblik twijfelde ze nog, terwijl ze hem recht bleef aankijiken. Toen vroeg Ruby, of hij een rijtuig wilde nemen. Hebt u er iets tegen me naar m'n flat te vergezellen? Ik leef alleen tegenwoordig, om conventies geef ik niets. Wat de menschen ook daehten en zeiden, het heeft me altijd koud gelaten; nu heb ik er heelemaal maling aan. Ze zeiden geen van beiden iets tot ze Ru by's home hadden bereikt. Ruby ging Jim voor naar haar zitkamer en maakte een whisky- soda klaar. Vindt u het erg, als ik rook? vroeg ze. Ik heb er diikwijls behoefte aan. Ik rook zelf ook, antwoordde hij op rus- tigen toon. Hp zag, dat haar wangen zich een beetje kleurden. Ze excuseerde zich en ibood hem 'n sigaret aan. Neem me niet kwalijk, doch ik meen, dat u officler bent is het niet zoo? Jim knikte. Dan is u ongetwijfeld van meening, dat vro'uwen, die voor him brood moeten werken in tweederangs schouwburgen, sigaretten rooken, whisky inplaats van anisette drinken en heelemaal alleen leven, feitelijk van niet zoo bijzonder allooi zijn... niet waar? Hij lachte en schudde zijn hoofd. Neen Waarom zou ik dat denken? moest geopenid zijn, en, aangezien zij slechts eenrichtingsverkeer toelaat, ook sinds lang niet meer voldeed aan de eischen van het landverkeer. Talrijk zijn de pogingen, die vanwege het gemeentebestuur en andfere instanties zijn aangewend om, met betrekking tot dezen toe- stand, verbetering te krijigen. Men vond de toestand dermate onvoldoende, dat een aan- tal jaren geleden, naar we destijds vernamen, onze stedelijke regeering bereid was een zeer belangrdjk offer te brengen in de kosten voor het leggen van een nieuwe brug. Het schijnt toen te zijn afgestuit op gemis aan mede- werking van het Provinciaal Bestuur, dat er al kan de brug beschouwd worden als een verlengstuk van den Provincialen weg tus- schen Temeuzen en Axel geen provinciaal belang in zag. Later zijn de pogingen om een nieuwe brug te verkrijgen door het gemeentebestuur opnieuw opgevat, en eindelrjk zag dit zijn poging het vorige jaar bekroond door een toezegging van den Minister van Waterstaat dat hij een nieuwe brug zou leggen, doch meende niet verder te moeten gaan dan een nieuwe brug van de bestaande afmeting, doch dat, wan- neer men meende dat het plaatselijk verkeer een breedere brug eischte, voor de meer-kos- ten een bijdrage moest worden verleend van f 20.000. Tegelijkertijd ontving het gemeente bestuur de mededeeling dat Gedep. Staten be reid waren aan de Staten voor te stellen de helft daarvan, alzoo 10.000, bij. te diragen, zoodat van gemeentewege siechts f 10.000 be- hoefde te worden bijgepast. In het licht der hiervoren gemelde onder- handelinigen was dit voor de gemeente een koopje. Nu geven we toe: over de wij'ze waarop de Minister van Waterstaat deze bruggenkwestie ten slotte heeft willen oplossen, zal niet een ieder bewondering hebben eri dankbaar zijn. Een royaal gebaar is het niet te noemen. Maar wat doet men daar aan Men moet dan toch ten slotte die realiteit der fei- ten aianvaarden. En dan is het aan gerechten twijfel onderhevig of de gemeenteraad de be- langen der gemeente zou hebben gediend, als deze zich op het standpunt gesteld had, dat Rijfcs Waterstaat de voile kosten had te be- talen en de gemeente daarin niet moest ge- mengd worden, waarvan het gevolg zou zijn geweost, dat we een nieuwe brug hadden ge- kregen van de afmetingen van de bestaande. Dan was de bestaandie bron van ergemis en ongerief bastendigd. Maarals we het er dan in meerderheid over eens zijn, dat de raad de verkeers- belangen der gemeente in het oog houdende met betrekking tot het verleenen eener ge- meentelijke bijdrage niet anders mocht be- sluiten dat hij gedaan heeft, is het dan vragen wij wel in overeenstemming met de belan- gen der gemeente, dat de gemeente raad in zijn vergadering van 14 Juli 1.1., het schrijven van den Minister van Waterstaat, dat deze bereid is de brug op dezelfde plaats te leggen mits nog een bijdrage van 11.500 naast zich heeft gelegd en in een verplaatsing heeft berust? Toen we het eerste bericht omtrent den bouw eener nieuwe brug hebben gepubliceerd, hebben we ook meegejuicht in het koor der- genen, die er, evenals wij mede waren inge- nomen, dat een jarenlang hangende kwestie nu zijn oplossing naderde. We kregen nu Het Ingenue-Theater staat onder zeer bijzondere bescherming van het leger en de vloot, alsmede van andere hooge instituten! Ze schijnen op ons erg gesteld te zijn...ze keerde hem even den rug toe. En... welke mededeeling hadt u? Ik heb u een mededeeling over te bren gen van iemand, genaamd John Cotton. U hebt hem vroeger gekend onder een anderen naam. Een week geleden heeft hij Devonshire verlaten en is thans op weg naar Singapore. Hij verzocht me u te zeggen, dat hij zich in veiligheid bevond, dat hij u innig lief had en erg dankbaar was voor alles, wat u voor hem hebt gedaan. Hij wachtte even. Ruby Strode bewoog zich echter niet. Ze stond nog steeds met haar rug naar hem toe. Het duurde eenige oogenblik- ken voor hij de stilte dorst te breken. Begrijpt u de boodschap? fluisterde hij. Nu stond ze naast hem. De uitdrukking van haar gelaat was totaal veranderd. Haar trek- ken waren niet meer zoo hard en koel als straks, haar oogen schitterden. Hij las er een groote liefde in. Ze sta'k hem de hand toe en hij drukte ze. iBedoelt u, dat Rupert werkelijk ontsnapt is? Dat er geen gevaar meer is, dat hij weer gevangen genomen en opgesloten wordt? Jim boog z'n hoofd. Wie hielp hem om te vluchten? Wie heeft er voor gezorgd, dat hp Engeland kon verlaten? Dat is van geen belang, antwoordde Jim. Voor u is het voldoende te weten, dat hij zich in veiligheid bevindt. Hij is nu op weg naar Singapore, waar hij zeer zeker wenk zal kun- nen vinden, onder de Engelsche vlag, Hij zal er wel 'n baantje krijgen. Hij trachtte zij hand terug te trekken, doch ze hield haar stevig omklemd. ja, met een beetje er bij van ons zelf een nieuwe brug! Eilaas! ook met betrekking tot deze brug werd de bestaande voldoening weer vergald. De brug ligt nu in de as van de aan de Zuid- zijde tegenover de brug aangelegde Axelsche- straat. Het aantal dergenen, die verwachting hadden dat de brug ook wel eens op een andere plaats zou kunnen komen, zullen klein in aan tal geweest zijn. Althans: onder de burgerij. Niet alzoo bij den Rijks Waterstaat. Dddr schijnt, zooals ons bleek, reeds sinds vele jaren het denkbeeld te hebben voorgezeten, dat, als er eens een nieuwe Axelsche brug kwam, deze op eenigen afstand Westwaarts van de bestaande zou komen. Waarom? Ver- moedelijk, evenals thans, om het verkeer tijr dens den bouw der nieuwe brug gewoon te kunnen laten doorgaan en de kosten eener hulpbrug te sparen. Maar daarvan was toch bij het gemeente bestuur, naar het schijnt, toen het t bericht ontving, dat met een bijdrage der gemeente ad 10.000 een aan de eischen voldoende nieuwe brug zou worden gelegd, niets bekend en Burg, en Weth. schijnen er evenzeer als het publiek, door verrast te zijn geweest. En ze waren er ook niet mee ingekomen. De nieuwe brug - een dubbele ophaalbrug zal volgens het bestaande plan komen ten Westen van het remmingswerk der bestaan de. Zij komt aan de Noordzijde ddchter tegen over de Noordstraat, doch verlaat aan het Zuiden de as van de Axelschestraat, waarvan de verkeerstoestand, bij het begin- aan de Westzijde door den er inschietenden oprit naar de Bastionstraat, toch al niet ideaal is, doch het verkeer zal daar dan naar de brug een vrij scherpen bocht moeten maken, terwijl het uit de stad komende voetverkeer, naar men ons meedeelt, in het gedrang komt en van af den Schuttershofweg zal moeten afdalen naar de Bastionstraat om dan met een oprit weer te klimmen naar de Axelschestraat. Dat wordt daar dus een alierminst ideale toestand! In de laatiste jaren worden groote bedragen besteed om bochten, toch zeker S-bochten, uit de wegen te halen en hier is men nu voornemens op een plaats van druk motorrijtuiig-, rijwiel- en voetverkeer er een te gaan maken! De smaken hierover kunnen verschillen. Een der raadsheeren, wiens meening wij hier over vroegen, vond dit nl. juist uitstekend! Hoe meer S-bochten hoe beter, hoe langzamer de automobilisten dan moeten rijden en hoe minder ongelukken er gebeuren! Dat is 6ok een gezichtspunt. Maar toch betwijfelen wij, of er een veilige toestand zal ontstaan als in de toekomst het verkeer in twee riehtingen te gelijk zich daar als een slang door de boch ten zal moeten kronkelen, gelet op de steeds grooter en langer wordende vrachtauto's en aanhangwagens Of het ook geen gevaar gaat opleveren, bij donkeren avond of nacbt, dat de uit de Axel schestraat komende automobilist de brug niet tegenover zich vindt, doch die nabij het diepe kanaal een 20 M. westwaarts moet zoeken, is toch ook der overweging waard? Men zal zeg gen, dat dit door een hek kan worden vervan- gen, doch dan onttrekt men een deel van den loswal aan dat gebruik. Heeft de gemeenteraad werkelijik de geheele situatie van den nieuwen toestand, zooals die dan zou moeten komen, good kunnen over zien? Zou het niet de moeite waard zijn, die eens zichtbaar op het terrein uit te zetten, v66r men definitief aan de plaats vast zit? Het is toch wel aan te nemen, dat men thans nog niet voor een voldongen feit behoeft te staan. U hebt hem geholpen. Ik durf er echter ibij te zeggen, dat u het niet voor hem, doch •voor z'n zuster hebt gedaan. In ieder geval hebt u hem dan toch geholpen. Jim antwoordde niet. Ruby boog zich voor- over en kuste zijn hand. Hij trok zijn hand terug. God zegene u! fluisterde ze, snikkend. Mr. Crichton.., ga nog niet weg... Zeg me, eerlijk... gelooft u aan zijn schuld? Hij keek haar aan. In haar oogen las hij haar geheim. Als hij nog had getwijfeld aan Rupert's onschuld, dan zou die twijfel nu niet meer kunnen bestaan. Ik geloof aan zijn onschuld. Doch... wiaarom kon hij deze dan niet bewijizen? Als u... als u dan de cheque, zonder zijn mede- weten hebt vervalscht... Natuurlijik heb ik dat zonder zijn mede- weten gedaan, onderbrak Ruby hem. Hij heeft me er nimmer van verdacht. Hoe zou hij dat ook hebben kunnen doen? Daarom juist deed ik het. O... Ik was gek op dat oogenblik, doch ik hield zoo zielsveel van hem! Zijn leven was in gevaar. Hij stond op het punt er een einde aan te maken... Waar om toch begrijpen ze me geen van alien? On- dergang en schande stonden hem te wachten. Als n vrouw lief heeft, dan bestaan voor haar alleen de eer, de veiligheid, het leven van den man, die haar hart heeft gewonnen. Doch u als man kunt dat toch niet begrijpen!... Juist zooals 'n man z'n leven over heeft voor zijn land, juist zooals 'n soldaat spionneert, de grootste ontberingen doorstaat, gemarteld wordt, eerder dan verraad te plegen en zijn land beleedigd te zien, zoo zal ook de vrouw die werkelijk liefheeft, alles over hebben voor haar geliefde. 't Is misschien maar 'n idee van mij, dat ieder -voor z'n eigen vlag strijdt, de soldaat voor de vlag van z'n land.de man voor de vrouw, die hij liefheeft en de vrouw Want, hetgeen toch ook behoort te worden bedacht, deskundigen rekenen er, naar wij ver- nemen, vast op, dat de plaatselijke toestand aan de zijde van den Schuttershofweg daar toch in de toekomst niet zoo zal kunnen blij- ven en dat de gemeente daar dan een ingrij- pende verandering met dure onteigening zal moeten doen uitvoeren, een verandering, die dan met i 11.500 niet zou te betalen zijn, waarbij de Bastionstraat aan een zijde voor het verkeer zou moeten worden afgesloten en waarbij men dan toch een onbevredigenden toestand houdt, omdat de brug dan eenmaal niet meer in de as van de Axelschestraat ligt of kan gelegd worden. Wanneer werkelijk het gevaar bestasCt, dat het in de toekomst nog dUurder zou uitkomen, zou het dan niet mogelijk zijn, dat onze raad een en ander nog eens overwoog? In den aanvang was er een sterke oppositie. Ook van de zijde van het college van Burg, en Weth. Dit heeft, als resultaat van zijn poging, de bereidverklaring van den Minister vemomen, mits betaling van 11.500. Dat bericht kwam op een tijdstip, dat het college tot de wetenschap was gekomen van een min der goed resultaat der rekening over het af- geloopen jaar. Het is begrijpelijk, dat men onder den eersten indruk van zulke omstan- digheden, al is het zuchtend, berust. Heeft men zich echter ook gerealiseerd met welk bedrag die gevraagde bijdrage over een aan tal jaren verdeeld, het gemeentebudget jaar- lijks zou belasten? Het lrjkt ons toe, dat dit niet hooger zal zijn dan verschillende vaste jaarlijksche bedragen waarover toch nog al eens gemakkelijk wordt heengegleden. Zou dat offer het behoud van een beteren en mooieren verkeersweg niet waard zijn? Te meer, wanneer men daarmede zou kunnen voorkomen later nog dieper in den zak te moeten tasten? 't Is ook mogelijk dat wij 't verkeerd m- zien, doch wanneer de bruggenbouw, volgens het thans bestaande plan, wordt uitgevoerd, zal, naar wij vreezen, een situatie ontstaan, waarover men later spijt zal gevoelen en waardoor noch het thans levend, noch het toe- komend geslacht hen dankbaar zal zijn, die dit hadden kunnen voorkomen. De Burgemeester van TERNEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat een openbare ver gadering van den Raad dier gemeente is belegd tegen Dongerdag 25 Augustus 1938, des nam. 2 uur. Temeuzen, 20 Augustus 1938. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. PRINSELIJK PAAR TE VENETIE. Van officieele zijde meldt men, dat H.H. K.K. H.H. Prinses Juliana en Prins Bemhard te Venetie het Dogenpaleis hebben bezichtigd en op het Lido hebben gedineerd bij gravin Marchello. PRINSES JULIANA EN PRINS BERNHARD NAAR SCSHOTLAND. iPrinses Juliana en Prins Bernhard zullen volgens een bericht in de Engelsche foladen (in den Haag kon men er geen mededeelingen over verstrekken) in October een bezoek aan Schotland brengen, dat ongeveer een week zal dunen. Het Prinselijk Paar zal te gast zijn bij me- voor den man, dien zij bemint... Kunt u het niet begrijpen?... Ik wil mezelf niet verdedigen, doch ze wil len me niet gelooven als ik de waarheid spreek, omdat ze niet kunnen inzien, waarom ik aldus gehandeld heb. De dwazen! Dacht u dan werkelijk, toen u de cheque vervalschte, dat dit misdrijf niet zou worden ontdekt Een vrouw denkt niet na, ais de man, dien ze liefheeft, in gevaar venkeert. Ik zeg u toch, dat, als ik het geld niet had gevonden, hij misschien zelfmoord zou hebben gepleegd. Ik moest het geld hebben, kost wat kost... De cheque lag op den grond; Rupert had ze verloren. Plotseling kreeg ik 'n inival. Ik ging er verder op door. Ik dacht niet na. 't Was verkeerd, ik weet het. Als het ooit oorlog zou worden en u kreeg 'n spion in handen, dan zoudt u hem laten fusilleeren. En toch weet u, dat hij een dappere kerel is, die een gevaarlijk werk voor z'n land ver- richt, werk, wat u in dezelfde omstan- digheden ook op zoudt hebben genomen. En toch wordt hij gefusilleerd. Volgens hem is dit een misdaad; u doet het met 'n gerust gemoed, omdat het uw plicht is aldus te handelen voor uw land. Zoudt u gaan redeneeren, gaan nadenken, dan liet ge den man teruggaan, misschien naar z'n vrouw en kinderen. Toen ik de cheque vervalschte, volgde ik blindelings het commando, dat de liefde me ingaf of m'n instinct 't komt er net op aan hoe je het noemen wilt. Ik moest mijn man redden ik moest dengene redden, die later de vader van m'n kinderen zou zijn... Alleen dit herinnerde ik me... en ik redde hem niet... Doch het is nog niet te laat, mits ze me maar willen gelooven. - Ze zullen u gelooven, als u maar een be- wijs kunt geven. De man, die het bewijzen kan, heeft niet vrouw William Arbuthnot—Leslie op het kas- teel Lickleyhead in Aberdeenshire. Mevrouw ArbuthnotLeslie is een Mexi- caansche van afkomst. Haar vader, de heer de la Luz de Landa y Escaudon, was gouver- neur van Mexico City onder generaal Porfirio Diaz. Twee zoons uit haar eerste huwelijk met den Mexicaanschen grondeigenaar de Mier zijn vrienden van Prins Bernhard uit diens studententijd. Een van hen is makelaar te Londen. De Prins zal te Lickleyhead volop gelegen- heid tot jagen hebben. JHR. H. J. REPELAEK VAN DRIEL. Naar gemeld wordt zal Jhrr. H. J. Repelaer van Driel zijn functie van Thesaurier van H. M. de Koningin en die van Intendant der Koninklijke Paleizen te 's-Gravenhage binnen afzienbaren tijd op medisch adivies neerleggen. DE STUDENTEN HULDIGEN H. M. DE KONINGIN. Uit de gezamenlijke corpora van studenten aan alle Nederlandsche hoogescholen heeft zich een comite gevormd met het doel H. M. de Koningin, ter gelegenheid van Haar regeeringsjubileum namens de Nederlandsche studenten een geschenk aan te bieden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit geschenk bestaan uit een glas-in-loodraam, hetwelk zal worden geplaatst in het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam. Het zou verder in de bedoeling liggen, dit geschenk in Septem ber voorloopig in teekening en voorzien van een oorkonde aan H. M. ter hand te stellen. De Minister van Sociale Zaken heeft goed- gevonden, dat, in verband niet de viering van den nationalen feestdag op Dinsdag 6 September, gedurende dien dag op de ver schillende werkverschaffingen niet wordt gewerkt. Evenals voor het verzuim op Koninginnedag mag dan het gederfde loon worden uitbe- taald, voor de berekening waarvan als grond- slagen dienen het basisuurloon en het aantal verzuimde uren. Geen verzuim in de werk- verschaffing kan worden toegestaan voor de viering van het regeeringsjubileum van de Koningin op andere data dan op 6 September. De arbeiders die in kampen bij centrale werkverschaffings objecten gehuisvest zijn en eens per week of eenmaal per veertien dagen naar huis gaan, behoeven, indien de aankomst in het kamp op Maandag 5 September zou moeten plaiats hebben, in die week eerst op Woensdag 7 September aan te komen. Voor het verzuim op 5 en 6 September wordt dan op gelijke wijze als hierboven vermeld ver- goeding gegeven. IJMUIDEN TREFT GEEN BLAA3I. Omtrent de voedselvergiftiging in de Menno van Coehoorn-kazerne te Arnhem, kan, schrijft het Handelsbad, nog het volgende worden gemeld: Zooals men weet heeft Dr. Dornickx, de leger-hygienist, in het Rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht een bacteriolo- gisch onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de vergiftiging. Dit onderzoek is geeindigd, doch het heeft geen resultaat opgeleverd. Het staat bij dr. Dornickx vast, dat de genuttigde gebakken visch de oorzaak van de vergiftiging is, maar bij de toegepaste onderzoekmethoden, welke ten dienste stonden, was het niet mogelijk om pertinent uit te maken, door welke bacterie de vergiftiging eigenlijk is ontstaan. Ook bij de dierproeven bleven reacties uit. Persoonlijk heeft dr. Dornickx Umuiden be- zocht en daar een onderzoek ingesteld. De firma te IJmuiden, die de visch afleverde, staat goed bekend. Er moet z.i. dan ook sprake zijn van een ongelukkigen samenloop van omstandigheden. De tijd, welke tusschen het bakken van de visch en het nuttigen daar van verliep is vermoedelijk te lang geweest. De visch werd Donderdag gebakken en Vrij- dagmiddag in de kazerne gebruikt. Ware de visch gebruikt op den dag van het bakken, willen spreken. Ik weet, dat hij zijn schuld en Rupert's algeheele onschuld kon aantoonen. Verschillende dingen zijn me nog voor den geest gekomen na de rechtzittingen. Die per- soon is Robert Despard. Hij is uit Londen verdwenen en ik heb zijn huidige verblijfplaats nog niet kunnen ontdekken. Ruby liep zenuwachtig en gejaagd heen en weer; ze balde haar vuisten. Uit haar blik sprak een geweldige woede. Als ik hem vind, siste zij, beschuldig ik hem van meineed. Want hij heeft een valschen eed afgelegd. Hij kwam in Rupert's kamer juist nadat ik de cheque had vervalscht. Ik hield de cheque in m'n hand, daar ik op het punt stond ze in m'n handschoen te doen ver dwijnen; hij zag dit en vroeg me wat ik wilde verstoppen. Ik twijfel er geen oogenblik aan, dat hij, toen ik de kamer uit was gegaan, de afgev'loeide woorden op het vloeipapier heeft ontdekt. Toen het te laat was, dacht ik nog aan verschillende dingen, waarover we ge- sproken hebben. Hij weet alles, doch hij heeft niet willen spreken. Kalm aan, miss Strode, zei Jim, haar bij den arm nemend en haar een stoel aanwij- zend, waarop ze plaats nam. - We zullen u helpen, m'n vader en ik. We zullen mr. Despard wel dwingen te spreken... We moeten Rupert's eer herstellen, tenminste als...... Van „als" kan hier geen sprake zijn! zei ze scherp. Beseft u wel goed, dat, als we Rupert's eer herstellen, dit voor u beteekent, dat u naar de gevangenis zult gaan? Ze nam zijn handen en hield ze stevig om klemd. Voor mij zal de gelukkigste dag van m'n leven aanbreken als ik weet, dat hij in eere hersteld is en ik zijn plaats kan innemen. Ik heb hem zoo lief (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1