SCHUDT UW LEVER WAKKER m m. Dam- en Schaakrubriek Pluimvee-Rubriek Burgerlijke Stand en IJ zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. SCHAKEN. DAMMEN. LOOP DER BEVOLKING. ZONDER SCHADEUJKE LAXEERMIDDELEN Iederen dag moet Uw lever minstens een liter gal in Uw ingewanden doen stroomen. Wanneer deze stroom fan gal onvoldoende is, verteert Uw voedsel niet, het lederft. U voelt U opgebiazen, U raakt verstopt. Uw Bchaam is vergiftigd en U bent humeurig, voelt U el- (endig en ziet alles somber in. De meeste laxeermiddelen zijn slechts lapmiddelen. U |noet CARTER'S LEVERP1LLETJES nemen om een iter gal vrij te doen stroomen en U zult weer geheel tit zijn. Onschadelijk, plantaardig, zacht, onovertroffen 5m de gal te doen stroomen. Eischt Carter's Lever- pilletjes btj apothekers en drogisten. f. 0.75. (Ingez. Med. 1 EEN AOHTERHOEKSCHE BRUILOFT. Vo-o-rnamelijk met het doel den pension- gasten in den Gelderschen Achterhoek een aangename afwisseling te bezorgen, heeft de V.V.V. te Winterswijk onder leiding van den heer B. St-egeman een folkloredag gehouden in den vorm van een boerenbruiloft met alles wat daarbij behoort. De utitgebreide vo-orstel- ling, waaraan niet minder dan tachtig in ouderwetsehe kleedij gestoken person en mee- werkten, is een succes geworden. Prachtig was het weer en groot de belangstell-ing. Bij de vele vroolijke statio-nnetjes langs den weg van vrijen tot trouwen werd halt gehouden en de uitbeelding bekoorde bovenal doordat alles zich afspeelde op een echte boerenhoeve met een schitterende entourage. Vermakelijk was vooral ooik een tusschengevlochten revue van voonbijtrekkend ,,reizend volk", welke een i-n-teressantem kijk gaf op de toestanden ten plattelande een goede vijftig jaar geleden. Ben leger van fotografen en filmoperateurs heeft een groot deel van het spel op de plaat vastgelegd. Naar het oordeel vein aanwezige folklore-deskundigen als de heer v. d. Ven e.a., behoorde deze voorstelling tot de meest gedetailleerde en volledige, weike zij zich her- innerden. Ook de organisatie droeg hun bijzon- dere goedkeuring weg. Het was gelukt de ver- eischte sfeer te scheppen en over het rijk afwisselende programma werd aan den Ach- terhoeksehe koffietafel nog iang gezelllg na- gebabbeld. EEN DUITSCH SCHIP GEZONKEN OP DE JANGTSE. Tengevolge van een -botsing met het Brit- sche schip ,,Tangwell" in de Jangtse, is Dins- dagochtend! het tweeduizend ton metende Duitsche schip Hansa gezonken. De kapitein en het grootste deel van de bemanning en de Chineesche passagiers zijn door de Tang- well aan boond genomen. Een later bericht stelt het gebeurde nog veel emstiger voor. Naar nader wordt gemeld, zijn bij het ver- gaan van het. Duitsche schip Hansa honderd- vijftig Chineesche passagiers verdronken. Alleen de kapitein en dertien Chineezen zijn gered. Verder wordt gemeld, dat de Britsche kanonneerboot Scarab tijdelijk de Victoria heeft verlaten om deel te nemen aan het red- dingswerk. NOODWEER IN KOREA. In Noord Korea hebhen hevige regens tal- rijke overstroomingen veroorzaakt. Tenge volge (van het ibreken van een dam is het water in een steenkolenmijn (bij Kaigando ge- loopen, waardoor meer dan veertig mijnwer- kers werden gedood of ernstig gewond. Door het instorten van huiizen zijn tien personen om het leven gekomen; talrijke spoorlijnei) en telefoon-verbindingen zijn verbroken. VIJF ARBEIDERS OMGEKOMEN. Te Little Irchester, nabij Wellingborough (Eng.), had in een leerlooierij een tragisch drama plants. Twee werkiiedten, die beizig waren met het schoonmaken van een van de putten, werden door uit den put opstijgende bedwelmende dampen bevangen en vielen bewusteloos neer. Drie andere werklieden, die het drama zagen -gebeuren, onderging hetzelfde lot, toen zij hun makkers te hulp wilden Snellen. Twee werklieden lieten zich vervolgens met koorden in den put zakken, maar moesten 'bewuste loos opgehaald worden. Zij waren reeds zoo danig door de dampen vergiftigd, dat zij naar een ziekenhuis moesten worden overgebracht. Tenslotte kwam de politie met maskers, om de slachtoffers uit den put te halen. Hoe men zich ook inspande om de levensgeesten weer op te wekken, het was te laat. De vijf artoei- ders waren dood'. Anti-Meraner variant van het Slavisch. Wit: R. Spielmann. Zwart: H. Miiller. Ebensee, 1933. 1. d2d4 d7d5 2. c2c4 c7c6 3. Pgl—f3 Pg8f6 4. Pibl—c3 e7e6 5. e2e3 Pb8—d7 6. Pf3e5 In den tgd, toen de Meraner variant voor Zwart guns tig geoordeeld werd, trachtto men haar te omzeilen. Daartoe is de textzet zeer geschikt. Zwart kan nu met 6. ...Pe5:, 7. de5: Pd7, 8. f4 Rc5 voortzetten, of ook met 6. ...Re7, 7. Rd3 00, 8. f4 c5 (Spielmann Euwe, 1932). 6Rf8e7 7. Rfld3 0—0 8. f2f4 c€c5 Noodzakelijk om een tegenwieht in het cen trum te krijgen. 9. 0—0 Dd8-c7 10. c4XdS e6Xd5 11. Ddl-f3 e5Xd4 12. e3Xd4 Dc7—b6 Beide partijen hebben een ge'isoleerden pion Het gaat er nu om, welke het zwakste is, Zwart tfet meteen ten aanval, wat echter ge- ring succes oplevert. 13. Rcl—e3! Db6Xb2 14. Tfl—cl Db2a3 15. Tal-r-bl Re7d8 Waarschijnlijk om op b6 te gaan staan Zwart moet zich voorbereiden, dat hij om zijn ontwikkeling te voltooien een pion moet terug- offeren (wat dan ook gebeurt), en had voor de veiligheid a6 moeten spelen. 16. Re3f2 Da3d6 17. Pc3—b5 Dd6b8 18. Rf2g3 VETEGTUIGENONGELUK IN DE BAAI VAN RIO. Miaandag is een verkeersvliegtuig van het Condor-syndicaat in de baai van Rio de Janeiro verongelukt. De oorzaak van de ramp is nog niet bekend. Het vliegtuig was vertrok- ken in een diehten mist, die boven het land hing. Visschers hebben gezien, dat het toe- stel om zijn as draaide, afgleed en in de gol- ven verdween. Duikers hebben een onderzoek in-gesteld' en verklaard, dat het wrak van het vliegtuig in tweeen is gebroken en vijf meter onder water ligt. Het stoffelijk overschot van zes inzitten- den is gevonden, maar de drie overigen wor den nog gezocht. De bemanning foestond uit vier personen. Er waren vijf passagiers aan iboord. DE CLEVELANDSOHE JACK THE RIPPER Te Cleveland heeft de- politie onder een blok beton in het veld het in stukken gesne- de-n -lij-k van een vrouw gevonden. De politie veronderstelt, dat diit het stoffelijk over schot is van het elfde slacktoffer van een- zelfden mo-ordenaar, die sed-ert eenige jaren zijn misdaden pleegt. In hetzelfde veld heeft de politie nog een stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. Dit slac-htoffer was eerder vermoord dan het andere, dat ongeveer drie weken geleden moet zijn ged'ood. WRAAK VAN BIJEN. Bij Seppenrade (Duitschland) zijn 4 paar- den door bijenziwermen gedood en twee men- schen ernstig gewond. Toen een boer met een helper bezig waren een dorschmachine te vervoeren, werden de vier .paarden, welke de machine trokken, plotseling aangevallen door zwermen bijen. De paarden werden zoo ge stoken, dat zij omikwamen. Toen de beide mannen poogden de garden te helpen, vielen de bijen ook hen aan en staken hen zoo, dat zij in een ziekenhuis moesten worden opge- nomen. Men veronderstelt, dat een der paarden bij het wegjagen van vliegen met zijn staart een bij heeft geslagen en dat de zwermen wraak hebben gendmen. ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN DUIKBOOT. Het ministerie van marine te Washington heeft medegedeeld, uit Honoloeloe bericht te hebben ontivangen, dat zich aan boord van de duikboot Nautilus een ontploffing heeft voorgedaan. Een officler en zes manschap- pen zijn ernstig gewond. Een van hen is later overleden. De toestand der overigen is bevredigend. MOEDER EN KIND VERMOORD. Kort geleden is het desahoofd van Ble- der in het regentschap Wonogiri aangehou- den wegens verdenking van moord op een door hem aangenomen Javaansch meisje en haar zuigeling van tien maanden oud. De lijken van de jonge moeder en haar baby werden naimelijk in een privaat aan- getroffen, behoorende bij de loerahwoning en nu schijnt het wel vast te staan, dat zij nim- mer hij ongeluk daarin tereeht konden komien, zoodat eerst het leven geheel gewe- ken moest zijn alvorens men het stoffelijk overschot op deze lugubere plaats kon heb ben verborgen. Het gat namelijk is iets meer dan een meter diep en bovendien zeer smal. Intusschen heeft men volgens de Loc. be- halve den loerah nog diens vrouw en een familielid voorloopig aangehouden. Gedrieen ontkennen zij hardnekkig elke schuld, doch de vraag waarom de huisgenooten eerst een week nadat de lijken venborgen wafen op de aangeduide plaats, die ,,ontdekt" hebben moet als een ernstige aanwijzing voor hun schuld worden opgevat. GOUDEN HORLOGE IN DE MAAG VAN EEN KOE. iln de Hongaarsche stad Kiskoenhalas ge beurde er onlangs iets, dat de belangstelling van alle inwoners opiwekte. De „storm in het glas water'" werd veroorzaakt door een koe, in wier maag een gouden horloge werd ge vonden. Vier personen twisten nu om het eigendoimsrecht van dit horloge. Toen eenigen tijd geleden in het slachthuis te Kiskoenhalas een koe geslacht werd, vond men tot groote verrassing van het personeel in de maag van het beest een gouden hor loge, dat de slagersknechten zich toeeigenden met de bewering, dat het een gevonden voorwerp was. Er werd over de zaak gespro kien en al spoedig versoheen de slager, die de koe liat slachten en hij eischte het horloge op. 'Hij zeide, dat het horloge geen gevonden voorwerp was, omdat hij het nooit had ver- loren. Hij had de koe wel met het gouden horloge in haar maag laten slachten, maar omdat de, inhoud van de maag hem niet be kend was, kon men hem zoo zeide hij het eigendomsrecht niet betwisten. De derde persoon, die het horloge zijn eigendom noem- -Nu dreigt er Pd7en f5 met stukwinst Zwart gee ft daarom een pion terug. 18Pf6e4 Wordt dit paard niet geslagen, dan volgt Pg3:. 19. Rd3X«4 d5Xe4 20. Df3—(b3! Wit neemt den pion echter niet terug. Er zou dan Pf6, g6 en Rf5 gevolgd zijn, met dragelijk spel voor Zwart. 20Rd8b6 21. Pe5Xf7 Tf8Xf7 22. f4f5 Pd7e5 23. Kgl—hi! Nu dreigt Wit het gepende paard te nemen Zwart raakt daarbij weer een pion voor. 23Rc8Xf5 24. Rg3X e5 Db8e8 De kern van de comibinatie is, dat nu de qualiteit verloren gaat. Dit was onmogelijk te verhinderen. Wij moeten het offer op f7 dan ook niet als een echt offer beschouwen daar Wit zijn paard in ieder geval weer terug krijgt. Het offer van pion b2 en later van f5 was daarentegen wel een echt offer, dat nu zijn rente gaat opbrengen. 25. Fb5d6 De&—e6 26. Pd6Xf7 De6Xb3 27. Tbl X.b3 Kg8Xf7 Wit heeft nu met qualiteit tegen pion het kleinste materieele voordeel, dat te behalen is, van de waarde van pion. Maar Wit heeft eeq veel betere positie, en wint daardoor spoe dig den pion terug. 28. Tel—tfl Kf7—e6 Of Kg6 29. Rg7Kg7: 30. Tf5: Rd4: 31 Tb7:f ook met pionwinst. 29. Re5Xg7 Ta8g8 30. Rg7—65 Tg8d8 Dreigt Rd4: 31. Tb3ib5 Nu zou op Rd4: Rd4: verlies van Rf5 dreigen. 31Rf5g6 32. h2b4 Rg6e8 -Het blij-kt, dat het slaan op d4 heelemaal niet dreigde, want er zou volgen: 33. ...JRd4: 34. Tf6t Ke7, 36. Tb7:t Ke8, 36. Rd4: Td4: 37. Tc6 Td8, 38. Ta7: en e3 kan niet wegens Te6t. de, was de veehan'delaar, die de koe aan den slager had verkoc-ht. Hij zeide. dat hij de koe aan den slager zonder het goudien horloge had verkochit, wat deze wel niet ontkende, maar hij steld-e zich tevens op het standpunt dat de veehandelaar ook niet wist, welk een schat er in de koemaag zat. De vierde gega- digde naar het gouden horloge is, naar het heet, de eigenaar van de weide, waar de koe altij'd gegraasd heeft. De man zegt, dat de vinder van het horloge niemand anders is dan de koe zelf, en omdat het dier het hor loge op zijn weiland gevonden heeft, behoort het voonwerp, volgens de wet, voor een derde gedeelte aan hem. Daar de twist voortduurt en de partijen het niet goedsichiks eens kun- nen worden, zal de rechthank het laatste woord moeten spreken. ,HUIL MAAR NIET, IK VIND DEN DIEF". Voor den kinderrechter in h-et Zuiden van Donden, sir Vivian Henderson, is een 12jarige detective met een door hem gearresteerden elfjarigen verdaehte verschenen en er bestaat k-ans_ dat deze politieman in den dop eens een echte speurder zal worden. lEen ventje van vijf jaar had zij-n fiets voor de Balham-zweminrichting laten staan en, zooals dat meer gebeurt, het rijwiel werd ge- stole-n. De 12jarige luisterde met een veront- waar'digd gezich-t naar hetgeen er was ge- beurd en zeide op zelfbewusten toon: „Huil nu maar niet. Ik zal den d-ief wel vin-den." En daar ging de jeugdige rechercheur op stap en vond een lljarigen jongen, die op de fiets reed. De rechercheur Norman, die als getuige werd gehoord, deeld-e mede, dat op 4 Augustus om 7.30 des namiddags de 12jarige jongen het poli-tiebureau van Balham was binnen-ge- stapt met verdaehte, met wien hij hijna twee K.M. had geloopen om hem in handen van d-e politie te stellen. Sir VivianIs verdaehte kalm meegegaan? De jeugdige rechercheur: Ja mijnheer. "Hij heeft geen last veroorzaakt. Sir Vivian: Heb je hem de politiepenning laten zien? (Gelacht.) (Zich vervolgens to-t rechercheur Norman wendend, z-edd'e de rechter: U kunt den jongen vertellen, dat het hof van oordeel is, dat hij zeer goed is opgetreden en in het openbaar belang heeft gehandeld. U kun-t hem missc'hien noteeren als een toekoimstig recruut voor de politie. OITDE MAN DOOR VROUW IN EEN ZAK GENAAID. Dezer d'agen heeft men in de Hongaarsche stad Esztergom, op vijftig kilometer van Boe- dapest, een afschuwelrjk misdaad ontdekt. De geheele bevol-king is onder den indruk van het gebeurde. Een 70jarige vrouw, zekere J. Foldeny, landbouwster nabij Esztergom wonende, heeft namelijk haar echtgenoot, 84 jaar oud', tin een grooten zak genaaid en hem leyend op den zolder gelegd. De veearts van de s-tad deed zijn ronde om na te gaan of de voorschrifte-n op de boerderij-en nageleefd1 werden. lOp de boerderij van Foldeny werd hij door de vrouw ontvangen. ,,Ik zou uw man willen spreken", zei de vee arts. tHlierop gaf de vrouw een verward antwoord1, wat bij den bezoeker argwaa-n deed ontstaan. Verder ondervraagd, kon de landbouwster geen nauwkeurige aanwijzingen geven om- trent de plaats waar haar man zich bevond. (De veearts hoorde eensklaps gedempt roe- pen, dat van den graanzolder scheen te komen. ,,Wlat is daar op den zolder?" v-roeg hij de vrouw, -die -zeer verward deed. De man wachitte evenwel het antwoord niet af, ging een ladder halen en begaf zich naar den zolder. Daar stond hij voor een tragisch schouwspel: de ouide man zat in een zak genaaid, alleen zijn hoofd stak er uit, de ongelukkige was mager als een skelet, met een langen baard, en na- gen-oeg ndet meer te herken-nen. De veearts waarschuwde onmiddellijk de politie. Ondervraagd verklaarde de vrouw, dat zij in den loop van de maand Maart haar man naar boven had' gebracht en hem had inge- naaid. Sedert had de grijsaard den zak ndet meer verlaten; slechts af en toe kreeg hij wat eten, dat bezorgd werd door medelijdende buren, die wisten wat er gaande was, doch vreesden de politie iets mede te deelen. In deze streek heerscht namelijk nog een stork bijge-loof en men vreesde dat vrouw Foldeny, die bekend staat als een ,,toovenares", zich met helsche middelen zou wreken. GEVAARLIJK SPEEEGOED. In het Toscaansche dorp Strada in Casen tmo vond een kind tijdens zijn spel een ont plofbaar projectiel. Hij bracht het naar huis en wierp het in het vuur. Het voorwerp sprong daarop met een geweldigen slag uit elkaar, waarbij de moeder en twee kinderen werden gedood. Een derde kind werd zwaar gewond. 33. Tflf6f Ke6e7 34. Tb5lb3 Re8g6 Weer kan Rd4: niet wegens Tb7:f Td7 Td7:f benevens Rd4: met stukwinst. 35. h4h'5 Rg6Xb5 Men ziet, hoe Wit in den aanval blijft. Zijn betere positie is meer waard dan zijn materieel voordeel. 36. Tf6f5 Rh5—g4 37. Re5—f6f Ke7—e6 38. Rf6Xd« Ke6Xf5 39. Rd8Xb6 a7Xb6 Wit heeft algemeenen ruil geforceerd en kan nu de weerlooze pionnen b6 en b7 gaan nemen. Op T,b6: krijgt Zwart echter nog tegenkansen met e3 en -e2. Daarom: 40. Khl—gl Zwart geeft op, want er volgt Kf2 en dan pas Tb6: enz. 536. IHier volgt opnieuiw een waardevol oefen- partijtje, waarmee zowel gevorderden als be- ginnelin-gen hun voordeel kunnen doen. WitZwart 1. 33—28 17—21 2. 3933 2126 3. 44—39 1621 lEen onregelmati-ge spelopbouw, om de Hol- lamdee opening te ontgaan. Toch achten wi 1823 en 2024 sterker. 4. 31—27 11—16 5. 27—22 18X27 6. 28—23 19X28 7. 33X31 2024 Zwart houdt hier even rekening met de moge'lijikheidwiit 5044, aw. 611 (wit 39—(33?); zw. 21—27 (32 X 21); 16X27 (31X22.)zw. 24—29, 1318 en 8X50 dam Zo ver laat wit het echter niet komen. 8. 32—27 9. 37X28 10. 41X32 11. 34—30 21X32 26X37 1419 12—18 MOEDIGE VROUW BEWERKT VRIJLATING VAN 40 MANNEN. Een gesluierde vrouw, die zich naar den Franschen resident to Mogador (Marokko) had begeven om een klacht in te dienen tegen den kaiid (gouvemeur) van haar stam, heeft haar moed beloond gezien, doordat een raid werd1 ondemomen, waarbij niet alleen haar echtgenoot, maar o-ok 40 andere mann-en uit hun gevamgens-chap werden bevrijd. De gouvemeur had den betroikken echtge noot ontvoerd en hem opgesloten gehouden in de particuliere gevangentis van zijn paleiis, ofsohoon de -vrouw van den ontvoerde een los- geld had aangeboden. De gouvemeur vroeg echter meer dan zij kon betalen. De Fransche autoriteiten ondemamen on middellijk een raid op het paleis van den gou vemeur. Zij vonden den man der moedige vnouw en 40 andere mannen, die waren ont voerd en werden vastgehouden om losgeld te verkrijgen. Allen werden dadelijk vrijgelaten. TROUWRINGEN VAN LUTINE-GOUD. De staaf goud van de Lutine is, schrijft de Tel-egraaf, bekeken, gewogen en getaxeerd door de experts van Lloyd's te Londen. Acht- honderd en vijftig pond sterling is een te ver- waarloozen bedrag vergeleken met de negen- honderdduizend ponden, die de dir-ectie van meer dan een eeuw geleden heeft moeten uitbetalen als verzekeringssom n-a den onder- gang van het goudschiip. De staaf rust nu vei- lig in een der safes van de maatschappij. Hoe lang zal zij daar blijven en wat gaat er mee gebeuren? Het plan is geopperd en uitvoe- ring is zeer waarschijnlijk de opbrengst voor een liefldadtig doel te bestemmen. Voor het goud is daarom een aa-ntrekkelijke vorm gekozen: men wil er n.l. trouwringen en an dere sieraden van laten maken. Voor de toe- komstige d'ragers en draagsters van de rin- gen is dit goud, dat anderhalve eeuw op den bodem der zee heeft gelegen en tenslotte gaaf naar boven is gekomen, wel een bijzonder hu- wel ijkssymbool Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonnd's worden gezonden aan Dr. Te Hennepe, Heeanraadsingel 111 te Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. DE KWEST1E DER KROMME BORSTBEENEN. Bij de bespreking van de werkzaamheden tijdens den laten zomer heb ik er vooral den nadruk op gelegd, dat wij niet scherp genoeg aide dieren kunnen controleeren. De fokker moet natuurlijk in dit opzich-t nog voorzich- tiger zijn dan de pluimveehouder, wien het alleen maar om eieren te doen is. Tot de afwijkingen, die ik voor de fokdieren emstig vind, behooren de z.g. ,,kromme borst- beenen", zoowel bij de jonge als bij de oude dieren. Ik zeg „z.g." kromme borstbeenen, omdat wat bedoeld is niet het eigenlijke borst- been is, doch de borstbeenkam. Het borstbeen bij de kip is een min of meer langwerpige plaat, die de borstholte aan den onderkant ,van het lichaam afsluit en welke door de ribben met de wervelkolom verbonden is. In het mid den van die plaat bevindt zich een sterke beenkom, waaraan de zeer zware borstspieren, die bij de vogels de vleugels helpen bewegen, zich vasthechten. Deze borstbeenkam nu voelt men -bij het levende dier als een harde, scher- pe rand midden op de borst. Bij een vet of vl-eezig dier ligt de ,kam in de spier- en vet- laag opgenomen, doch bij een mager dier st-eekt zij duidelijk -als de boeg van een schip uit. Aan -deze borstbeenkam kan men dan ook het best den voedingstoestand van het dier controleeren. Bij niet al te vleezige dieren ziet men dat dan ook als ze geplukt zijn al op een afstand. Van-daar dat de poeliers den true toe- passen met een schaar onder de borstspieren te steken en de borstbeenkam af te knippe-n. Zij valt dan als het ware plat neer, steekt niet meer uit en een mager dier lijkt dan voor het gewone publiek nog een aardig vleezige borst te hebben. (Bij het normale, gezonde dier is deze borst beenkam volkomen recht, maar wie nu eens de moeite wil doen aan aantal kippen in de hand te nemen en het borstbeen te bekijken, zal zien, dat dit vaak krom is. (Als ik nu voortaan van borstbeen spreek, bedoel ik de beschreven kam.) Soms zit er slechts een flauwe bocht in, soms zit er een duidelijke deuk in en is het been haast S-vormig gebo- gen. De pluimveehouders zullen U in het alge- meen zeggen, dat zoo'n krom borstbeen ont staan is doordat de kuikens te jong op stok ge- gaan zijn. De kippen rusten n.l. bij 't op stok zitten op hun teenen en voetzolen en op him borstbeen. Is nu bij 'n jong kuiken het borst been nog week, kraakbeenachtig en niet ver- beend, dan deukt het in door den drink van 12. 4641 7—12 13. 41—37 1—7 14. -39—33 10—14 15. 50—44 5—10 16. 30—25 15—20 17. 40—34 10—15 1-8. 34—30 18—23 19. 4430 12—18 20. 37—31 7—1-2 21. 31—27 2—7 22. 42—37 24—29 den zitstok. Die verk-laring 1 ijlct heel aardig, maar zij is niet heelemaal juist. Ten eerste zal men bemerken, dat bij jonge dieren die op jeugdigen leeftijd op stok gegaan zij-n lang niet bij alle dieren de borstbeenen krom zijn, maar wat nog gelkker is, men zal bij oudere dieren, die eerst -rechte borstbeenen hadden, soms zien, dat een zeker aantal toch weer kromme borstbeenen krijgt. Dat is zelfs bij twee- en dniejarige dieren geconstateerd. Men heeft onderzoekingen gedaan, waarbij de kippen ieder jaar nauwkeurig op hun borst been onderzocht werden. Men hield alleen de dieren met een recht borstbeen aan. Een jaar later werden ze weer onderzocht en ziedaar, weer waren er een aantal bij met kromme borstbeenen. Mlet dat borstbeen is er dus iets aan de hand dat niet zoo direct met -een korte verklaring te begrijpen is. De zaak is echter van zooveel belang, dat ik haar meer uitvoerig bespreken wil. Tot nu toe werd het kromme borstbeen als een onschuldig schoonheid&gebrek beschouwd en maaikte men zich er verder niet druk over. Nu kan mij die kant van de zaak heelemaal ntiets schelen. Het schoonheidsgevoel is sterk van mode en persoon-lijke gevoelens afhanke- lijk. IBij honden ziet men dat nog sterker dan bij kippen. Hjonden met wanstaltige ingedrukte neuzen en koppen kunnen op een tentoonstei- ling als mops of bulldog of zooiets een prach tig effect malken en hoe krommer de pooten van een taks zij-n hoe mooier hij in zijn soort heet. Een soort erfelijk vast-gelegde Engel- sche ziekteverschijnsel dus dat als sehoon- heid verder gefokt wordt. Bij het kromme borstbeen der kippen speelt ook de Engelsehe ziekte een rol en daarom wordt het bij de kippen een zaak van veel belang. Van rashonden wordt niets gevergd, van kippen wordt het utiterste gevergd dat een of ander dierlijk liehaam maar presteeren kan. Denik eens aan een kip vain bijv. ongeveer 2000 -gram zwaar, die 200 eieren van 60 gram per stu-k legt, zoo'n dier legt dan zoo onge veer 6 maal haar lichaamsgewicht aan eieren per jaar, een reuzenprestatie, waar men haast geen begrip van heeft. Dr. B. J. C. TE 'HENNEPE (Nadruk verboden.) HONTENISSE. iHuiwelijks-aangiften. 11 Aug. Adolphus Franciscus Josqphus de Nijs, ou!d 30 j. en Pru- dentia Elisabeth Buijsrogge, oud 28 j. IHuwelijks-voltrekkingen. 12 Aug. Alphonsus Stallaert (v£in Vogelwaardeoud 29 j. en Anna Baart, oud 22 j. Petrus WentZler (van Vogeliwaarde)oud 25 j. en Martha Sdhelfhout, oud 22 j. iGeboorten. 6 Aug. Rita Louise, d. van Jo seph Hemelaar en van Maria P. Lauret. 9 Aug. Jacobus Johannes, z. van Willem de Feijter en van Elisabeth P. Jansen. 11 Aug. Petrus Franciscus, z. van Johannes L. Boeding en van Mathilda M. de Klippelaar. 12 Aug. Otto Wilhelm Andreas, z. van Otto W. Vos- veld en van Anna C. J. Jansen. OVerlij-den. 4 Aug. Petrus Johannes Kindt, oud 8 j., z. van Aloijsius en van Maria I. Lee- raert. Isedoor Alphonsus Meijs, oud 44 j., echtg. van AJnelia M. Ferket. SAS VAN GENT. (Huwelijks-aangiften. 13 Aug. Julien De- zuitter (van Westdorpeoud 19 j. en Janna Pieterne-lla de Jonge, oud 16 j. Huwal ijks - volt rekkin gen10 Aug. Desird Petrus vein Cleemputte (van Terneuzen), oud 24 j. en Maria Amelia Petronel-la Asselman, oud 22 j. iGeboorten. 8 Aug. Robert Cyri-lle, z. van Cyrille Wauters en van Isabella Sophia Apo- linia Geerinck. 10 Aug. Lidy Maria, d. van Ddsir6 Johannes Bernardus de Cooker en van Alice Louise Vermandel. Ovenlijden. 7 Aug. Johanna Rosalia Petro- nella de Groff, oud 73 j., echtg. van Augus tus van Wal-le. SAS VAN GENT. -In de week van 7 tot en met 13 Augustus hebben zich in deze gemeente gevestigd: •W. Goetheer, zonder beroep, van Wol- phaartsdijk. J. Been, marechaussee, van Apeldoom. P. G. J. Claessens, zonder beroep. van Axel. M. J. Deokx, religieuse, van Delft. Vertrokken: R. F. Freijser, dtienstbode, naar Breda. R. S. van Paemel, dienst'bode, naar Zel- zate. M. A. van Dijk en geizin, zonder beroep, naar 's Gravenhage. Stand na de 36e zet -van wtit. ZWART 1 2 3 4 5 (Natuu/rlijk! Nu veld 42 open is, dient een ptoging geiwaagd, om van die tijdelijke venzwakkiing te profitoren. 23. 33 X24 20X29 24. 3933 7—11 25. 33 X 24 14—20 26. 25X14 9X29 27. 37—31 12—17! -Er dreiglde wit 3833; 3024 28X19! en 2721 enz. iEr is nu dus volop tokening in de stand gekomen. Wlit 3126 kan niet wegens 1722; 11X31 en 2933 of eenvoudig door 17—21. 28. 4540 4—9 Ziwart 1722 lijkt stork, maar haal-t niets uit. 29. 40—84 29X40 30. 136X44 2329 Dreigt zoweti 1822 als 1923. Wit is dus gedwtongen tot 2722, waarmee de zwarte aaruval in-eens doodloopt. Sterker dan de tekstzet was daarom 1721 of 15>2024 31. 27—2:2 18X27 32. 32X12 8X17 33. 4440! Keurig gespeeld! Wit verhin-dert de beide voor ziwart -in aanmerking komende zetten 1520 en 38 wegens 2822 en 3833. 33. 1722 34. 28X17 11X22 35. 31—27 22X31 36. 36X27 29—33? Zwart meent een voordelig eindspel te for- ceren. 'Het zal evenwel een misrekening blijken te -zijn. De juiste zet was hier 1520. Na wit 2721 en 3833 loopt de partij dan kalm remise. 16 26 36 46 WIT 47 48 49 50 37. 38X29 19—23 38. 29X18 13X31 30. 4842!! Gedwongen, omdat zwart anders door 3137 wint, maar tevens zeer, zeer sterk! Na 484-2 laat 'het spel aan ziwart geen zichtbare kansen op remise meer over. 39. 16—21 40. 43—38 611 41. 38—32 11—16 42. 49—43 21—27 43. 32X21 16X27 44. 43—38! 9—13 45. 30—24 13—18 46. 40—34 3—9 Zwart speelt een verloren spel. 47. 3429 1822 48. 292331—37 49. 42X31 27X36 50. 24—10! BeslissendZwart gaf op. iEr kon nog volgen zw. 2227; wit 2318 (zw. 27—31) en wit 38—32. (Het eindspe-l, waarin de kracht van schijf 47 speoiale aanidacht verdient, is door wit uitstekend behandeld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 8