Koop eerst een anderetandpasta Landbouwberichten. Feuilleton-vertellingen Gemengde Berichten TERNEUZEN, 19 AUGUSTUS 1938. BRABANTSCHE BRIEVEN. KNAAP VERDRONKEN TE ZEVENHUIZEN. en liefst de duurste die er is en probeer daarna Ivorol (volgens Nieuw recept). Dan neemt U waar hoe Ivorol in reinigend-, witmakend- en schuimend vermogen alle andere verre overtreft, rijk voeldt, ontspringt niet. zooals men tot dusveir geloofde, op Franschen bodem, maar heeft haar bron op Spaansch gebied en wel in de zoogenaamde Verwenschte Bergen, een gletschermassief te Aragon. Deize voor Frankrij'k geenszins aangename ontdekking werd na een vele jaren durend onderizoeik dioor een van de begaafste Fran- sche geleerden, den jongen geoloog Norbert Oasteret, gedaan. Casteret bracht maanden in de Pyreneeen door, tot bij eindelijtk ont- dekte, dat de bron van de Garonne na een onlderaardscih verloop onder een smalle strook kalksteen op Franschen bodem zijn weg weer voortzette. !De eerste vreugde over deze onzienbaren- de wetenschappelijke ontdekking zou intus- schen niet van langen duur zijn. Men vreest namelijk in Fransche krinjgen, dat de mon- deliing gegeven belofte van de regeering van Barcelona, de Spaansche bron der Garonne alis Fransch eigenldom te beschouwen, door de Franco-regeering, die onlangs bet brongebied veroverde, niet overgenomen zal worden. Aan Franscbe zijde wijst men reeds bij voor- Ibaat op een sinds Mei 1866 tusschen Frank- rijk en Spanje bestaande overeenkomst, vol gens welke geen van beide staten zomder goedkeuring van den anderen een verandering in de grensrivier-overeenkomst mag aanbren- gen. Daar er ecbter ook een in bet jaar 1923 door den Vollkenbonid getroffen slechts voor- waardelijke internationale overeenkomst be- staat, is het niet uitgeisloten, dat uit een wetenscbappelijke ontdekking een diploma- tiieke strijd voortvloeit. Zou dit het geval zijn, dan moeten, wanneer de regeeringen niet tot overeenstemming kunnen komen, arbiters uitspraak in deize kwestie doen. DE KOSTEN VAN DE CALAMITEUZE WATERREERINIGEN IN ZEELAND. Het is bekend, schrijft de N. R. Crt., dat als regel de waterfceeringen der calamiteuze pol ders (dat zijn de noodlijdende polders, die on- danks de heffing van hoog of zeer hoog dijk- geschot, de lasten niet kunnen dekken met de gewone inkomsten en dus hulp noodig bebben) veel geld kosten, d.w.z. veel geld in verhou- ding tot de financieele draagkracht diex pol ders. Soms zijn de waterkeerende dijken lang, dan weer hebben deze abnormaal veel te lijden van het langs stroomende water deir Schelde. IWie zijn met dat woord calamiteus" ver- trouwd geraakt en niemaod ziet er van op, dat er calamiteuze polders zijn. Ze zjjn er al- tijd geweest. En toch is den laatsten tijd het woord ..noodlijdend" een schrikbeeld gewor- den voor velen, t.w. voor vele bestuunders van gemeenten. Want noodlijdende gemeente wa ren er niet altjjd en het getal dier calami- teuzen werd steeds grooter als gevolg van den steeds sterker wordenden werkloozen- stroom. waardoor sommige gemeenten op meer dan normale wijze werden geteisterd. Het gewone onderhoud aan de calamiteuze waterkeeringen kostte over 1937/'38 in totaal 138.780,30, verwerkt aan 21 polders en wa- terscbappen. Behalve deze kosten, zijn nog in bet belang der zeewering of oeververdediging aanbesteed, onderhiands aangenomen of in eigen bebeetr uitgevoerd, de navolgend'e werken a. bet treffen van voorzieningen in be- trekking tot den bekenden, op 14 December 1936 ontstane dijkval bij den Willem Anna- polder op Zuid-Beveland aan de Wester- Schelide, voor 197.865,27; b. het uitvoeren van zinkwerk en steen- bestorting aan den onder letter a. genoemden polder, voor 293.695; c. het aanvullen en onder profiel brengen van den dijk langs den Willem Annapolder eveneens een gevolg van genoemden dijk val benevens het opruimen van den kist- dam aan de binnenzijde van den dijk, welke was geplaatst voor het geval het geheele dijk- lichaam was bezweken, met inbegrip van eenig bij- en meerwerk, voor f 57.699,86. Uit het bovenstaande blijkt, dat de totale kosten aan den Willem Annapolder bedroe- gen 549.260.18, waarbij nog komt voor ge- woon onderhoud 1154, welk laatste bedrag is begrepen onder bovengenoemd bedrag ad 138.780,30. Verder kostte het treffen van voorzienin gen als gevolg van de op 22 Februari 1937 voorgekomen oeverafschuiving aan den On- rustpolder op Noord-Beveland f 9432, en het verbeteren van den zeedijk van de calamiteuze polders Ser-Uppens c.a. in Zeeuwsch-Vlaande- ren 38.440, zoodat de totale kosten in bet diensfjaar 1937/'38 niet minder dan 735.912,43 bedroegen. VERGADERING MOSSELKWEEKERS. Dinsdagavond vergaderde naar ,,De Z." meldt, onder leiding van de heeren Bom en Ohristiaansen van Ierseke en den heer Zwier Visser van Amsterdam een 40-tal mossel- kweekers. De beer Zwier Visser opende de vergade- ring en wees op den onzekeren toestand, die heerscht in het mosselkweekersbedrijf, een onzekere toestand, die op menig punt tot on- tevredenheid leidt. Daarom is het noodig om de grieven te bespreken en na te gaan op welke wijze verbetering in het algemeen kan worden veTkregen. Dit geldt niet alleen voor de kweekers maar ook voor de handelaars. Ook voor hen moet er vrijheid komen, alge- heele vrijheid. Om daartoe te geraken moeten er veran- deringen, verbeteringen worden aangebracht in de ViSscherijcentrale; deze organisatie moet iuisteren naar de stemmen uit de praktijk. De Visscherijcentrale is niet geschapen om ambtenaren te kweeken en de menschen aan een baantje te heipen, maar om vruchtbaar werkzaam te zijn voor de visscherij in't alge meen. Om die Nederlandsche visscherjj te steunen en uit te bouwen, hen te heipen aan afzet in binnen- en buitenland. We zien even- wel te vaak, dat inplaats van gesteund, ge- hinderd wordt. De handelaar moet vrij zijn algeheel vrij. Om dit doel te bereiken, kwam spr. met een ontwenpvoorstel, hetwelk beoogde alle kweekers in een organisatie te vereenigen, die een minimum prijs zou moeten vaststellen van b.v. 2,25 per ton, zoodat niemand meer on- gerust behoeft te zijn, zijn mosselen niet te kunnen slijten. Hiema kan iedere kweeker naar eigen in- zicbt gaan handelen en verkoopen, met dien verstande, dat voor elke ton mosselen 1 moet afgedragen worden aan de kas van de eigen organisatie. Dit zou nimmer eenige moeilijk- heid van welken aard ook, kunnen opleveren, ook niet voor de controle, want de .kweeker- handelaar zal vanzelf den hoogsten prijs tracbten te maken. Mochten er soms kwee kers zijn die de mosselen voor een prijs gingen verkoopen zonder winst, dan zouden deze van zelf direct staken, omdat zij het verlies uit eigen portemonnaie moeten ibetalen om de een- voudige reden, dat de minimum prijs officieel door de organisatie is vastgelegd. Deze methode is, volgens sipr., de eenige en absoluut betrouwbare manier waar nooit eenige schade, voor wien ook, uit voortvloeien kan. De vergadering kreeg daarna gelegenheid om de zaak te bespreken. Daarvan werd een goed gebruik gemaakt. Naast emstige critiek op de tegenwoordige handelstoestanden, die momenteel op Belgie heerschen, door den heer C. Lindenberg, waarschuiwde den heer M. Ver- scbure tegen het afbreken van de huidige or ganisatie, het C. V. K., dat voor de mossel- kweekers goede resultaten oplevert. Geen oude schoenen wegwerpen voor men nieuwe heeft. Volgens de meening van den heer M. Verschure is er een groote puzzle voor de kweekers-organisatie, nl. de overproductie. Als dat geregeld kan worden is alles op ge- lost. De heer Zwier Visser gelooft dit gaame, daarom moet er propaganda voor meer visch- gebruik gemaakt worden. Holland gebruikt per hoofd per jaar slechts 3% K.G. visch, Engeland 8 X zooveel, Duitschland 4 X zoo- veel. Wie moet die propaganda b.v. in de dag- bladen maken? Laat ons daarom een goede algemeene organisatie maken, waarin alle kweekers georganiseerd zijn. Op de vraag van spr. wie toe zou willen treden, verklaarde zich slechts 6en der aanwezigen bereid. DE VERHOOGING DER MONOPOUE- HEFFINGEN OP GRANEN. De Nat. bond landbouw en maatschappij heeft zich tot den minister van eoonomische zaken gewend met een adres, waarin er naar aanleiding van het besluit om door verhoo- ging van de monopolieheffingen op granen en graanderivaten de prijizen van de in eigen land verbouiwde granen op een zoodanig peil te brengen en te houden, dat daardoor de kostprijs zou worden gedekt, teleurstelling over te kennen wordt gegeven dat in de hef- fingen op rogge en gerst verschil werd ge maakt met die op andere granen, met name op mais, omdat de prijsverhoudingen daartoe aanleiding zouden geven. Het wil adressant voorikomen, dat een der voomaamste oorzaken van bet niet voldoen- de optrekiken der prijizen van binnenlandsche rogge en gerst na de verhooging der mono- poliehetffingen is gelegen in het gemaakte verschil in heffingen tusschen genoemde gra nen en mais, al wordt toegegeven, dat ook de voortgaande dating van den wereldmarkt- prijs daaraan mede schuldig is. De in het eigen land verbouwde rogge en gerst moeten voornamelijk voor voederdoeleinden worden afgezet en als zetmeelhoudende voedermid- delen concurrentie ondervinden van de uit het buitenland geknporteerde mais. De prakitijk wijst uit, dat rogge en gerst alleen dan in mengvoeders alsook op andere wijze voor veeivoederdoeleinden worden ge bruikt, als de prijs dezer beide granen iets lager ligt dan de prijs van het buitenland- sehe maismeel. Uit deze practische bevindingen vloeit voort dat een heffing op mais in geen geval lager, beiter zelf iets hooger dan die op rogge en gerst dient te zijn. Voorts wordt opge- merkt, dat bovendien bij mogelijken export van rogge met een bijslag van 3 per 100 kg, mais moet worden geimporteerd waarop een heffing van 2 per 100 kg wordt gelegd, een nadeel voor bet Landbouwcrisisfonds van f 1 per 100 kg graan moet worden geboekt. Op grond van deze redenen wordt bij den minister aangedrongen op een zoodanige ver hooging der monopolieheffingen op rogge, gerst en mais, dat deze in ons land op een prfls komen en worden gehandhaafd van minimum f 8,50 per 100 kg, althans op een zoodaniigen prijs, dat de kostprijs van de in eigen land verbouwde rogge en gerst wordt berei'kt. In verband hiermede wordt gewezen op berekeningen van een commissie uit de Gel- dersch-CXverijsselsche Maatschappij van land- bouiw, welke commissie kiwam op productie- kosten voor rogge van 8,42 en f 8,65 per 100 kg, waarbij o.m. bij de berekenirag van het arlbeidsloon uitgegaan werd van een uur- loon van 25 cent, welke belooning voor den landarbeider evenmin als voor den boer in redelijike veiihouding staat tot die van andere bevolkingsgroepen. BIGGENMERKEN. Van 1 tot 6 Augustus 1938 zijn aange bracht 49764 biggenmerken, tegenover 37000 in de overeenkomstige periode van 1937. Van de toakenning 1938 zijn tot 6 Augus tus 1.1. gebruikt 1.108.418 merken, tegenover 1.025.555 merken van de toekenning 1937 op het overeenikomstige tijdstip van het vorige jaar. Voor een juiste beoordeelinig diene, dat van 1 Januari tot genoemden datum in totaal zijn gemerikt 1.371.147 biggen, welk aantal voor hebzelfde tijdvak van 1937 bedroeg 1.176.694. DE ZEEUWSCHE TARWEOOGST. De voorsohotprijs bekend gemaakt. Men schrijft aan het Dagbl. van Noord- Brab. en Zeel.: De opbrengsten van tarwe, gerst en haver in Zeeland beloven dit jaar zeer bevredigend te worden. Gehoopt wordt nu maar, dat de graanprijzen door de jongste maatregelen tot verhooging van de monopolie-heffingen op peil zullen blijven. Een factor om de tarwe zoo voordeelig mogelijk van de hand te doen is voor den boer ook, dat hij zich niet over- haast met het binnenhalen van den oogst. Ook al uit vrees voor bederf van den oogst op het veld blijkt men ook dit jaar nog al eens haas- tig te werk te gaan. De tarwe die telken jare het eerst aan de Tarwe Organisatie wordt geleverd en die veelal op het land wordt ge- dorscht, heeft nogal eens een te hoog vocht- gehalte. Dat het niet voordeelig is de tarwe te vroeg binnen te halen of te dorscben blijkt ook uit het volgende: de voorschotprijs die door de Tarwe Organisatie voor Zeeland is bekend gemaakt, bedraagt voor klasse 5 f 9,25 per honderd Kg. en het prijsverscbil tusschen elk van de klassen 10 cent per 100 Kg. Voor de slechte tarwe, die aan de minimum eischen voldoet, ontvangt de boer, afgezien van de korting voor schoonen, enz. /8,85 en voor de beste tarwe f 9,65. Het prijsverschil tusschen de laagste en hoogste klasse bedraagt dus slechts 80 cent per 100 Kg. De kwaliteit moet op het veld wel zeer sterk achteruitgaan, voordat tarwe in de 9e klasse terecht komt en een prijsverschil van 50 of 60 cent ontstaat, daar tarwe van de hoogste kwaliteit in Zee- land maar heel zelden voorkomt. Wordt tarwe echter binnengehaald, terwijl 'f vochtgehalte nog te hoog is en bij levering 'n korting voor drogen opgelegd, dan is de aftrek zeker wel een gulden per 100 Kg. afgezien nog van den aftrek die wordt toegepast voor vermindering van kwaliteit. Men ziet dat men bij het te vroeg inhalen zich aardig kan misrekenen. Ulvenhout, 18 Augustus 1938. Amico, Daar wierd me van enkele kanten ge- vraagd, nog 'ns 't een en ander te ver- tellen over den Eeker, Dr6 III z'nen b esc her- meling. En waar 't, pp den keper ibe- schouwd, egaal is waarover ik schrijf, daar wil ik geren dieen Sproetenkoning weer 'ns veur 't front halen, wa'k trouwens toch wel van plan wias te doen. Want peling wil ik oe geren zoo nou en dan 'ns op de hoogte stellen. Veural mee 't oog op Dre HI, dien ge nou kent van z'n geboort af, dien ge leerde kennen op de nonnekens-school, groote" school en kostschool; dien ge nou meemaakt als compagnon op m'n stee, dien ge ihebt leeren kennen als ruiter en zoo en dien ge nou toch mot volgen als „patroon". Patroon over den Eeker, deur Dre III zoo- veul als opgeropt van der onbarmhartigen weg, waar 'n regenbui den Eeker z'n dak, 'n gegapte pee z'n maaltij was. 't Keareltje was verwilderd, lij'k 'n gewas dat 'gaar aan z'n eigen was overgelaten, somtijen vertrapt onder den hoef van 'n graizende koei, versmacht onder droogte; verdronken onder watervloed. Ja, daar zijn van die gewaskes, die dan toch biijven leiven. Zelfs nog 'n scshraal blom- meke te veurschijn toaveren! Gaandeiweg schraler en ermtieriger wel, maar t6oh...! 't Loof wordt groffer, harder. Hariger en vol stekels. Want 't dingske w i 1 leven, dus zoaveul als kan z'n eigen „verdedigen". Verdedigen mee kleine dooms en harde bor- kes teugen den trap van 'nen koeienpoot...! Allee ook in 't stille leven van 't gewas is 't bestaan dikkels 6enen .bonk tragiek, ver- borgen onder den weelde van bloeiende blom- mentrossels en overdadigen blarentooi. Ge ziet da-d-in den winter, als zo'nen ouwen boomknoest ndakt staat. En z'n erme ge- daante, bedelend en reikkend naar licht en zon, oew ziel soms treft. En den trotsohen koningseik, van verlejen zomer, ibehangen mee de gouwen sierselen van de zonvorstinne, daar nou staat lijk 'nen smeekenden bede- leer. 'Nen gelukikigen wilgenknot, van ver lejen zomer, die daar nou staat lijik 'nen ge- broken grijsaard. Ja, onder den uiterlijken tooi van 't weelderigst gewaad, onder de sierselen van goud en statie, is den wezenlij'ken ermoei dik- kels te schoon versctoolen. Pakiketten diploma's ze verscihuilen den wezenlijken ermoei aan talent en aan wiis- heid. Adelijike titels ze verechuilen den wezen lijken ermoei aan adeldom. (Onrechbmatigen Rij'kdom verschuilt den wezenlijken ermoei aan Vrede. Maar gencigt: 'k vergeet heel m'nen Eeker. Ochneee, toch nie! We zijh allemaaJl ..Eekers", die alien wochten op 'nen „Dr6 III", die ons opropt uit den ermoei van de harde straat. Den Eeker vroeg Veur zijnen verjaardag 'nen horloge en... 'n vestje. Want hij kost z'n klokske maar sieeht op zijnen naakten touik h an gen. iQf i't pianneke zoo geren wou weten hoe laat 't was Alee, neee! 't Siersel dee 'm verlangen! 't Siersel van den nikkelen ketting van vijf- tien stuiivers. We zijn allemaal .Eekers", die snakken naar een ketting en 't vestje 't siersel en 't geiwaad. 't Bedekt zoo schoon den ermoei! Ermoei dien we zo'n schande vinden, al knutselden we 'n sprikwoord: „Ermoe is gin schande." lErmoei we schamen ons er voor! Ermoei we vechten er teugen mee alle wapens: eerlijke en... gemeene! Ermoei 't noodlot van 't Menschdom, z'n eigen aangedaan. Aangedaan op 'n eerde, die aweet van't vet. 'n Eerde, die duuzend keer meer vrucht vortbrengt, in 'n schepping, die duuzend keeren schoonder is, dan wij mee onze maag en mee onzen geest kunnen verstouiwen! iGenogt ,;Den" Eeker. Hij dee van 't jaar veur den eersten keer mee, aan den grooten oogst. Den oogst van 't graan. Zware dagen, maar schoone! Ja, 't koren staat gebusseld. Staat in garven op 't wijie, blakkende stoppelland, ddr te bakken onder de ongenadige zomenzon. 'n Wenn noordoosterke slept traag en moei deur de hitte van deus tij, dat over den dag wit van zon is. "t Moeie, werme windeke, dat deur't dichte bosch nie ikornen kan, kruipt lui en traag, sleurt zwaar deur de korenibussels en schudt 'ns aan de neerhangende pluimen, aan de berstensdikke korenkolven, die zachtkens hui- lie leste gefluister vezelen over den plat- gemaaiden akker. 'Ha den buiten is veul veranderd de leste dagen, nou 't koren is af gedaan. Nou des avonds 'nen melkgrijzeij deemster over de velden wolkt en den kfammen avond aan oew vel plakt. Nou 't droge herfstblad al over de wegels ritselt en gele vlamkes uit 't boomen- loof lakken. Nou den herfsthloei in z'n donkere fluwee- len den buiten siert en de rosse avondzon den Herfst in 't loover brandt. Ja, daar is veul verandering te bespeuren in deus rijpe tij, waardeur den herfstdraad schicht lijk gesponnen goud. Daarin de rijpe safraankleuren gloren deur 't welig loof of 't aangeraakt wierd deur de lekkende punten van 't zonneivuur. En waar 't vlammend rood van 't eikgeblaart tintelt in de koepels van de dreven. Allee, 't schoonste tjj v£in 't heele jaar waart deur den buiten, lijk den dag deur ge- brande kerkramen. En de biekes flitsen er deur lijk spatten uit de zon eigens. Mlaar den Eeker! Over deus fonkelend tij schrijf ik oe binnenkort nog wel 'ns 'nen vol- len brief. Hij dee veur 't eerst mee aan den grooten oogst. Want onder dieen arbeid zet alle volk z'n sohoeften. 's Mergens, als den nacht nog amper los was van den daauw, de velden verwaasden in grij- zen schemer en alleen den Oostender den nuu- wen dag deur dieen grijzen schemer drong, lijk olie deur 'n vloei, dan waren deus twee jonge mannekes, Dr6 III en den Eeker, de eersten in 't veld. Dan zag Ik d'r kieltjes waaien om de magergezweeten lijven. Den Eeker droeg de gereedschappen over zijnen schouwer, den Dre (nog altij ,,net als Opa") rookte z'n pepke. Ha! Amico! Als ik naar die twee gastjes kijk, altij krult m'nen lever, 't Zijn er twee, die op malkaar kunnen bouwen. Patroon" en ..knecht"', maar toch: kameraads! Den Dr6, 'n jaar jonger, maar 'nen kop grooter, breejer van rug! den Eeker mee z'n rosse haar en z'nen sproetenkop lijk 'n kivietsei, malkaar volgend lijk oewen schaduw, van den vroegen mergen tot den avond. Ze hebben samen veur den Eeker 'n „ka- mer" igetimmerd. Den Dre had toch z'n eigen vertreik? Z'n opkamerke! En den Eeker, die nou 'n Zondagsch Costumeke bezit, hij moest 't toch kunnen borstelen, weghangen (op drie) kleerhoutjes Jaske, broek en vest 't hangt allemaal" ampart op 'nen hanger. Z'n Zondagsche schoe nen, z'n goeie pet, 't hee allemaal 'n plek. On- derigoed bezit ie nou ook. En als Trui mee den wasch gereed is, dan is 't dieen avond veur den Eeker weer druk. Dan mot ie 't bergen op z'n „kamer". Zijne horloge? Die zit in 'n blik- ken sigarendoos, „gevoerd" mee 'n lapke flu- weel van Trui en eliken dag gaat ie 'nen keer naar z'n apartement om 't klokske-n-op te winden. ,,De klok van de kerk loopt veur", zee-t-ie. Aan zijnen horloge twijfelt ie nie! "t Kamerke hebben ze getimimerd in 'nen hoek van den zolder. 't Is afgesloten mee 'n hangslot, zoo groot als den Eeker Z'n kleine klavierkes. Maar de krammen hebben 't hout gescheurd, zoodat ie telkens veurzichtig mot zijn, als ie binnengaat mee z'nen sleutel, om 't slot nie uit de planken te trekken! Ze had- den ook nie aan licht gedocht, deus twee ar- chitecten. ZoOda'k 'n paar glazen dakpan- nen heb gelegd boven den Eeker z'n particu- lier vertrek. 'k Was 'ma lest kwijt, op 'nen Zondagmiddag. 't Regende, den ganschelijiken dag. Den Dr6 was naar Amsterdam, Wieske wias jarig, den Eeker was dus veul alleen dieen dag. 's Mid- dags, na m'nen dut, zee Trui: ,,Dre, wa zou dieen Eeker daarboven toch uitvoeren? Hij mot 'n kom koffie komen drinken, ga-d-'ns kijken, gij." iBn als ik boven kwam, dan zat 't manneke daar in z'n hoik, temidden ^an al z'n „rij'k- domTnen'", stillekes te peinzen naar die gla zen dakpannen, waarover den regen ziggelde. „Eeker, oewen koffie staat benejen inge- schonken, jonk." Hij knikte. Zee toen: ,,ja eh ja." Maar bleef zitten. Z'n lichte oogen zwommen zo'n bietje deur zijnen eekhoornsnoet. Toen zee-t-ie, verlegen lachend: ,,den dag sohreeuiwt" huilt). Bin hij wees naar de glazen pannen. Ik knikte. 't Was aardig gezeed. „Gij zult ook wel 'ns gesimd hebben, Eeker." ,n Bietje minachting dofte efkens in z'n oogen. Dan zee-t-ie: ,,Toen 'fc klein was." ,,'Wlaarom „As ik..." toen grinnekte-n-ie; ,,as ik op m'n ransel kreeg." ,,'Hoe oud waarde dan, tien?" ,,Pfoe! Tien! Aan m'n oor! Mee m'n zeuven kost ie me niemeer krijgen!" weer gichelde n-ie bij 't gedacht. ,/Wie, Eeker?" ,,D'n ouwe." ,,Ekme... waarom kreegde slaag?" ,,Kiweetnie. Assie dronken was." ,,iS'loeg ie... hard?" „iHij trapte alleen maar." ,,Enne... hard?" ,,Niiks hoor. Hij dee eerst watjes aan z'n schoenen." Toen lachte-n-ie me 'n bietje uit, docht me. En als ie uitgelachen was, dan ging ie verder en zee: „en dan schupte-n-ie oew ribben kapot." ,,iDee 't veul pijn?" Hij knikte gtroef. ,,Ge mist den Dre zekers vandaag, ee?" Bietje wel, ja. Maar hij brengt platen veur me mee." „Platen Prenten Wat motte daarmee doen ,,'Die spijker ik hier op in m'n kamerke." Zijde geren hier, Eeker?" ,,Ikke wel." Toen keek ie weer naar de tra- nende diakpannen. „Mee zo'nen weer niks gedaan langs de wegels." Rijkdom blonk in z'n oogen. 'k Zweeg efkens. Keek geroerd naar deus erme keareltje, dat geleefd had lijk 'nen zwer- vendien bond. ,,Ja, Eeker, ik heb oe eigenlijik maar aange nomen tot Bamis, maar..." „Den Dre hee gezegd, baas, da 'k blijven mag", viel ie me overtuigd in de reden. ,,'Oow! Hee Dre HI da gezeed?" ..Jiazekers. Ge kunt 't 'm eigens vragen." ,,Tja, als Dre IH da zee, tja dan is 't goed, ee?" ,,Ja", zee-t-ie vol overtuiging. Toch wou ik efkes plagen. „Maare... ik mot "t eigenlijk 66k goed vin den, ziede!" ,,Ja", zee den Eeker, zeker van z'n zaak: ,,ja, maar Dre HI zee altijwat Dre I wil, wil ik en wat Dre HI wil, vind Opa ook altij goed." ,,Da"s wiaar", zee ik en den lach piekte in m'nen buik. (Den Eeker knikte weer. Hier waren ook zooveul woorden nie noodig. Dre ni had toch, „GaJde mee, oewen koffie wordt koud anders." Den Eeker klom overeind van den vloer, sloeg den asch weg, dien 'ik gemorst had, sloot z'n deurke veurzichtig en keek op z'nen horloge. ,,'Hoe laat is 't, Eeker?" „Tien over drieen op de kerk, maar den pas- toor is veur." lOnder den koffie vroeg ie aan Trui of ie 's avonlds heur perepluie nog 'ns leenen mocht. „Waarveur?" spotte Trui: „motte naar oew meske?" „"k Gaai den Eire van 't spoor halen. Hij hee 'n zwaar kofferke, ziede." lEn 's aivonds, amico, onder 'n zware on- weersbui trok 't jonk er op uit, onder de pere pluie van Trui, naar zijnen baas. t Kamerke is nou behangen mee prenten in alle kleuren, mee alderhande veurstellingen. Samen hebben ze den anderen avond de prenten vastgespijkerd en mijn hofstee is 'n kamer ,,rijker" geworden als ik nooit gewe- ten heb, dat er een bestaan kost. Maar zoo jonk ie nog is: onder Dr<5 IH z'n leiding wordt 't Eekergewas weer veredeld, tot 'nen mensch gekweekt en ik mot zeggen: Dre in is 'nen modelpatroon. En den Eeker 'nen modelknecht Neee, ik haal die igastjes nie van malkaar. (Veul groeten van Trui, Dre in en als altij gin horke minder van oewen t. a. v. DRE. Zie „Dre Drie", waarvan dit Najaar verschijnt de 3de druk, bij de N.V. Uitigeverij „de Torentrans" te Zeist. Alsmede „Compag- nons", dat eveneens dit Najaar bij dezelfde Uitgeverij het licht zal zien. Beide boeken ge- illustreerd door den schrijver. JONGEN ONDER OMVALLEN DEN STEEN. Dinsdagavond had, meldt de Midd. Crt., het 10-jarige zoontje van den gemeente-veldwach- ter van Gemert, spelenderwijze op het erf van den timmerman A. den Herder te Wolfaarts- dijk het ongeluk onder een zwaren steen, die omviel, met z'n beenen bekneld te geraken. Op zijn schreeuwen kwam de vrouw van den tim merman aanloopen die hem uit zijn benarde positie bevrijdde. Dr. Volmer die het knaapje de eerste hulp verleende achtte overtorenging naar het ziekenhuis te Goes noodzakelijk. Per ziekenwagen werd het knaapje derwaarts vervoerd. APPELBOOM VOOR DE DERDE MAAL IN BLOEI. Een appeiboom op het erf van den heer A. Scholten te Giethoorn, stond begin dezer week voor de derde maal dezen zomer in bloei. ZAKKENROLLEN GEDURENDE EEN TREINREIS. Een bewoner van de Lubeckstraat te 's-Gravenhage vervoegde zich bij de politie en deed aangifte, dat hem gedurende de trein- reis van Namen in Belgie naar Den Haag een portefeuille is ontrold, welke 'n bedrag van 50 benevens 1000 Belgische franken en een Nederandsch paspoort bevatte. De politie stelt een onderzoek in, aangezien de bena- deelde volhoudt, dat hij zijn portefeuille niet verloren heeft. Dinsdagmiddag omstreeks vier uur werd de 5-jarige W. v. d. Hoek te Zevenhuizen ver- mist. In samenwerking met gemeente- en rijkspolitie is tot laat in den avond1 gezocht, terwijl men eveneens een in de nabijheid van de ouderlijke woning gelegen sloot afdregde. Woensdagochtend even voor tien uur werd de knaap verdronken teruggevonden in de Hen- nepsloot nabij de Dorpstraat. INBRAAK TE LAREN. In den nacbt van Maandag op Dinsdag heeft in het kinderpension La Paloma aan den Tafelbergweg te Laren een inibraak plaats gehad, waarbij een bedrag van ongeveer f 200 werd ontvreemd. De bewoners lagen reeds ter ruste. Men hoorde gestommel, waama de bewoner, on- raad vermoedend, naar buiten ging. Hij zag een auto wegrijden. In huis terug kwam hij tot de ontdekking, dat een schrijfbureau was geforceerd en bet geld uit een sigarenkistje was verdwenen. De inforekers zijn binnen- gekomen door bet wegnemen van een hor, dat in bet keukenraam was geplaatst. Bij het onderzoek, dat de politie instelde, vond zij twee bankbiljetten van 10 in den tuin terug. EEN IDEALE EOHTGENOOT VERMOEDELUK NIET. In de Beijerlandschelaan te Rotterdam stond Dinsidag mevrouw C. v. d. R.N. voor een 6talage van de finma F. R. Plotseling gaf een achter haar staande man haar een duw in den rug, waarbij bij zich tegelijkertijd meester maakte van haar tasch. Daarmede rende de man naar zijn fiets, die aan den kant van den weg stond. In zijn haast buiteldoGiij ecbter over zijn fiets been en deze vertraging was juist volodende om de dame gelegenheid te geven zich naar den man toe te begeven en te zeggen: Geef mij mijn tascb terug. Inmiddels had bet voorvalletje al de aandacht getrok- ken van eenige voorbijgangers, die zich met de kwestie wilden gaan bemoeien. De tas- scbendief repliceerde toen heel spitsvondig: Ob, ik dacht, dat u mijn vrouw was. Tegelij kertijd1 overhandigde de man de dame haar tascb weer. Dit verbaasde de omstanders z66, dat zij er over gingen pratenmaar toen zij uitgepraat waren was de tasschendief al ver weg. Qverigens was er toch niet erg veel geld in de tasch geborgen, want de dame had haar portemonnaie in haar mantelzak! OLIFANTEN OP DEN LOOP. Consternatie tijdens een voorstelling van het circus Bouglione te Utrecht. Het circus Bouglione, dat te Utrecht eenige dagen voorstellingen heeft gegeven en na de voorstelling van Zondagavond naar Culem- borg is vertrokken, heeft kort tevoren nog voor een sensatie gezorgd, waarbij gelukkig geen ernstige ongelukkien zijn gebeurd. Tijdens de matinee zijn ni. eenige olifanten aan hun geleiders ontsnapt, waarna zij zich over het circusterrein hebben verspreid. Tijdens de uitvoering van him nummer waren de dieren heel rustag geweest en zij werkten. hun programmia goed af. Toen de zeven die ren eohter weer naar hun stallen zouden wor den vervoerd, ging de jongste er vandoor. Dat was voor de overige olifanten aanleiding om eveneens van richting te veranderen, met het gevolg, diat zij zich over het veld om de cir- custent verspreidden. De dieren waren niet wild, maar zij waren door den vreemden gang van zaken de kluts kwijt geraakt. Het publiek merkte van het geval eerst iets toen een van. de grootste olifanten den achterurt- gong van het circus weer binnenkwam en een nauwe gang inliep, die onder de boven- ste zdtplaatsen doorloopt, waarbij hij langs het houtwerk dat deze plaatsen steunt, schuurde, waardoor in de tribune beweging ontstond. Men begrijpt, dat door dit voorval een groote consternatie ontstond en een oogenblik was bet te vxeezen, dat een paniek het gevolg zou zijn. Dank zij het optreden van een inspecteur van politie, den heer H. Kiers, en een stalhouder, den heer H. Wil- lemse, hield het publiek zich kaim. De kin- deren, die op de achtste rij zaten en die ang- stig schreiden, werden naar voren gebracht en het programma ging onmiddellijk door. De olifant werd spoedig den hoofduitgang weer uitgeleid, maar de andere dieren hadden zich inmiddels over het terrein en over eenige aan- grenzende volkstuintjes en een stuk bouwland verspreid doordat de temster de controle over de dieren had verloren, toen de eene olifant de tent was binnenge loo penHet personeel heeft daarna getracht om gezamenlijk de die ren te vangen, maar deze, angstig geworden door het gejaag, liepen steeds verder het ter rein over tot zij in de fortgracht, die een af- sluiting van het terrein vormt, terecht- kwamen, Zij kwamen daar op eigen kracht weer uit en konden toen door het personeel naar de stallen worden teruggevoerd. Aan de volkotuintjes en het bouwland ontstond eenige schaJd'e, die door de directie van het circus zal worden vergoed. Het houtwerk van de zitplaatsien werd ontzet, maar kon nog voor de avondvoorstelling worden hersteld. De dieren zijn onmiddellijk op transport ge- steld naar Culemborg en om hen tot kalmte te brengen heeft men hen niet meer in het avonidprogramma laten optreden. DRAMA OP DE KERMIS. In de Noenelderenstraat der gemeente Berg hij Tongeren, heeft het 40-jarige gemeente- raadslid J. Gommers twee jonge mannen van 21 en 23 jaar met een mes doodgestoken. Volgens een eerste onderzoek zou een onder- linge oude veete de aanleiding tot het drama geiweest zijn. De moorddadige dorpsmagistraat vluchtte, doch werd spoedig gearresteerd. over deuzen verechup-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 7