Provinciaal Waterpolo-Tournooi GROOT FESTIVAL GROOTE JUBILEUMFEESTEN b!Ik!I Van Sprang NIEUWE OOGST FEESTEN TE TERNEUZEN. 40-jarig Regeeringsjubileum H.M, de Koningin. Instituut voor Middenstandsontwikkeling Vereeniging tot bev. v/b Vreemdelingenverkeer te AXEL VlmmSM SSflUslkkiZild Laatste Berichten Een WOONHUIS en ERF Een PAKHUIS en ERF Gekookte Worst Fa E. A. IJSEBAERT GUIRLANDES '/2 pond ALLERHANDE Inschrijving Leerlingen erkende Handelscursus. ALLE HYGIENISCHE MGUMMI-ARTIKELEN een nieuwe vijand van de katoen. ROODHUIDEN OP HET OORLOGSPAD. WEERVERWACHTING. UITSLAG VERKOOPINGEN, AANBESTEDINGEN ENZ. INGEZONDEN STUKKEN. SCHEEPVAARTBEWEGING. dagen 20 en 27 Augustus a.s.,'s middags Z1/2 ons voor 16 cent 112 pond voor 24 cent IfSEBAERT'Sgekookte Worst wordt 3 maal per weekgemaakt, dus steeds kersch versch. U weet niet hoe heerlijk versch gekookte Worst wel zijn kan, als U die van IJSEBAERT niet geproefd hebt. 3 pond SPEK fl. 1,05 BLOEMENHUIS,, FLORA" Terneuzensch Reisbureau Red BAKKERIJ LEENHOUTS Nieuwstraat 50 - Tel. 347 I Terneuzensche Zwem- en Poloclub Terneuzen in de Terneuzensche Bad- en Zweminrichting (nabij de Westsluis) Aanvang 2.30 uur. Ei\tree 15 cent. HEDENAVOND half negen bijeenkomst voor de versiering van de Noordstraat, Kersstraat, Havenstraat en Korte Kerk- straat, bij den heer 0. E. DE VRIESADRIAANSEN. Afdeeling TERNEUZEN. ZATERDAG 27 AUGUSTUS Tevens opening van de Jubiieumwinkelweek Honderden guldens aan prijzen. Prachtige etalages op 31 Augustus, 1, 2 en 3 September, georganiseerd door het Feestcomite REIST U verlies - breuk - diefstal TERNEUZEN MReparatie-inrichting Inkoop oud Goud Verpakte Geneesmiddelen, Firma VIJFVINKEL, ALS RECLAME Na het rooken. Verkrijgbaar voor den Zaai VITSEN voor Groenbemesting. INKERNAAT- en LUCERNE GRAS- en KLAVERZADEN voor aanleg van tijdelijke- en blijvende weide metopgaafvan grondsoorten. Ook eerste nabouw MANSHOLT, KOOLZAAD om nu te zaaien. Aanbevelend FRANS DE BRUIJN ZONEN Zaadtelers - Telef. 65 - HULST DANNY DODGE OMGEKOMEN. De 21-jarige Danny Dodge uit de dynastie van den fabrikant der Dodge-auto's, is tijdens ziin wittebroodsweeken verdronken. Hij was 2 Augustus j.l. in het huwelijk getreden en bracht zijn wittebroodsweken door in een vacantiekamp bij Little Current, in Ontario. Bij een dynamiet-ontploffing in bet kamp werd bij gewond, tegelijk met zijn ecbtgenoote en drie anderen. Toen bij in een bootje naar het ziekenbuis werd vervoerd, is bij uit bet bootje gevallen en verdronken. ONGELXJK IN EEN MIJN IN SAKSEN. In een mijn te Ehrenfriedersdorf is een ernstig ongeluk gebeurd. Op 150 meter diepte is het water een schacht binnengedrongen, toen men met dynamiet aan het werk was. Vijf en twintig arbeiders werden opgesloten. Tien mijnwerkers konden zictozelf redden, vier werden ongadeerd naar boven gebracht. De andere geven klopteekens, zoodat men ze levend hoopt te kunnen bevrijden. De red- dinigsjpo'gingen, aldus het D.N.B., worden met koortsachtige haast voortgezet. ONVRIENDELIJKE INDIANEN. Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat een expeditie in het binnenland door Indianen is aangevallen. De expeditie had een kamp be- trokken dicht bij een Indianendorp, toen zij door 200 inboorlingen werd overvallen. Nadat besprelkingen geen resultaat hadden gehad, moesten de expeditieleden schoten in de lucht lossen om de aanvallers te verjagen. De In dianen scboten met pijl en boog. Een entomo- loog en een gids van de expeditie zijn licht gewond. De expeditie kampeert op het oogen- tolik in de buiurt van Atalda en is op baar hoede. Bericbten in de Engelsche bladen maken melding van een insect, een soort kevertje, dat in de Zuidelijke staten van Noord-Amerika in grooten getale is opgetreden en daar niet alleen gelijk de iboll-weevil, de katoen bedreigt, maar ook voor mais, suikerriet en andere ge- wassen gevaar op zou leveren. Het beestje, dat in t Engelsch „wbite fringed beetle" wordt genoemd, zou in een van de Gulf-havens zijn aangebracht door een uit Zuid-Amerika komend schip. Het werd! in September j.l. engens in de touurt van New-Orleans ontdekt en heeft zicb sindsdien over Louisiana, Mis sissippi, Alabama en Florida verspreid. Men heeft al een heel korps vrijwilligers bijeenge- bracht om het nieuwe euvel te bestrijden. De weduwe van bet rijkste Indiaanscbe opperhoofd beeft den oorlog verklaard aan de regeering der Vereenigde Staten. Zij beeft zicb verscbanst in haar groote Witte villa in Los Angeles en een „ontelbaar aantal" rood- buiden (echte, geen figuranten uit Hollywood) zijn op onbegrijpelijke wijze over het goed door politie bewaakte hooge ijzeren tuinhek gekomen om baar bij te staan. Mevrouw de wed. Jackson Bamett is zelf geen Indiaan scbe: zij is echter tot een dter stammen toe- getreden door baar huwelijk met een stam- boofd uit Henrietta, Oklahoma toen deze millionnair was geworden, omdat er petro leum in zijn land was aangeboord. Deze om- standigheid wordt door de regeering verdacht gevonden: het verhaal is, dat de ibruid! bet bejaarde stamhoofd vrijwel beeft geschaakt, terwijl de grijsaard niet wel bij het hoofd meer was. Reeds lang v66r 1934, toen de Indiaan op 92-jarigen leeftijd de eeuwige jachtvelden introk, een bankrekening van 7 millioen na- latende, had de overbeid! zicb gestoord aan zijn dwaasbeden: hij placht in een licht palm- beach pak als amateur verkeersagent op te treden. In regen en wind stond bij het heele jaar door op een boek van den voornamen Rossmore Boulevard, waar bij woonde. Het huwelijk werd ongeldig verklaard en de regeering liet beslag leggen op de nalaten- schap. Op 25 Juli van dit jaar werd mrs. Barnett aangezegd binnen 30 dagen haar huis te ontruimen. Mrs. Bamett antwoordde, dat zij een mes en een geweer zou koopen. Zij is vast'besloten zich te weren. Zij rekent op haar Indiaansche leger en bovendien heeft zij 100.000 vxouwelijke supporters, die gereed staan de politie het werk moeilijk te maken. De politie zit met de banden in bet haar: zij heeft genoeg ervaring met gangsters en kid nappers, maar zij weet niet, hoe zij een In- dianenkamp moet foelegeren. I>AMES-BOND TEGEN HET HUWELIJK OPGERICHT. Te Nawalgar in de (Pentsjab is volgens een Reuterbericht uit Simla een .bond gesticbt om onder bet opgroeiende vrouwelijke geslacht propaganda te maken voor ,,spintsterhood", het ongehuwd blijven. Er zal een campagne worden geopend tegen het huwelijk door het openen van een instelling waar meisjes, die een jongen man een blauwtje hebben laten loopen en .spinster" willen blijven, heel toe- passelijik zullen leeren... spinnen of iets an- d!ers om baar een onafhankelijk bestaan te verzekeren. De propagandisten van deze nieuwe bewe- ging gaan van bet standpunt uit, dat bet hu welijk noch geestelijke noch zedelijke verhef- fing biedt en dat het integendeel een verder- felijken invloed heeft op man en vrouw. Onder de Indiers, zoo wordt betoogd, neemt het aantal huwelijiken dat verbroken wordt, omdlat man en vrouw bet niet met elkaar kun nen vinden snel toe, terwijl ook de schending van de heiligheid van bet huwelijk toeneemt. In al deze gevallen, zoo wordt beweerd, ligt de schuLd meer bij den man dan (bij1 de vrouw. Geldelijke bijdragen stroomen binnen voor den nieuwen bond, zoo meldt het Reuter bericht ten slotte nog. ONVERWACHT BERIOHT OP DEN STAART VAN EEN VLIEGTUIG. De Canadeezen ibezitten in bet booge Noor- den van het Amerikaansche werelcfdeel een lucbtvaartdient, waarvan de toestellen ook talrijke nederzettingen der Eskimo's aandoen. In het begin meden de Eskimo's de vliegsvel- den. Ietwat later echter nam men waar, dat de eerst zoo bange lieden nieuwsgierig nader kwamen en steeds aan den staart van bet vliegtuig groote aandaeht schonken. Steeds ontwikkelde zicb onder de Eskimo's in aan- sluiting aan een dergelijke bezichtiging een levendige discussie. De blanke piloten werden bovendien verrast door het feit, dat de Eski mo's van gebeurtenissen op andere vliegvelden en in andere nederzettingen nauwkeurig op de boogte waren. De oplossing van bet raadlsel werd gevon den op het oogenblik, dat men op den staart van bet toestel kleine, zeer zongvuldig uitge- voerde teekeningen ontdekte teekens, die tot bet schrift van de Eskimo's behoorden. De bewoners van bet hoogste Noorden hadden zicb zoo een eigen lucbtpost ingericht. Oorspronkelijk hadden de Eskimo's slechts een sterke neiging, faun wapens en dagelijk- sche geibruiksvoorwerpen te versieren en van teekeningen te voorzien. Toen ziji met de In dianen van Noord-Amerika in nauwere aan- raking kwamen en zich aan ban slechts met behulp van teekens verstaanbaar konden maken, kwam tenslotte bij hen de idee op, de verschillende teekens, die zij bij de Indianen ter verklaring gebruikten, als schrift voor zicbzelve toe te passen. De .spitsen van een snor beteekenen „man". Een hand, die door het haar strijkt, beteekent vrouw". Steeds meer teekens kwamen daar- bij. Men kon zicb zoo langs schriftelijken weg begrijpelijk maken, zonder de verschillen de dialecten te kennen. Kraohtige, tijdelijk matige Zuid-Westelijke tot Westelijke wind, betrokken tot zwaar be- wolkt met tijdelijke opklaring, regenbuien, iets koeler in het Noorden, in het Zuiden koeler. Waarschuwing. Om 10 uur 5 is aan de posten tusscben Hoek van Holland en de Bel- gische grens geseind: Weest op uw hoede. HOFBERIOHT. DEN HAAG. Van officieele zijde meldt men ons, dat HH. K.K. H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard heden de bezienswaardig- beden van de verschillende musea in Venetie hebben bezichtigd, en ook naar het Lido zijn geweest. De Prinses en de Prins zijn in Venetie ook de gasten geweest van den on- langs afgetreden Italiaanschen gezant en Markiezin Taliani, die aldaar vertoeven. Mr. C. REDDER VAN RAPPARD OVERLEDEN. PEN HAAG. Zooeven is op het Departe- ment van Buitenlandsche Zaken bericht ont- vangen, dat de Nederlandscbe gezant te Berlijn, Mr. C. Ridder van Rappard, heden- middag aan de verwondingen, welke hij be- ikomen heeft bij .het auto-ongeluk, is over- led en, DE HERDENKINGSPOSTZEGELS. DEN HAAG. De ter gelegenheid van het regeeringsjuibileum van H. M. de Koningin verscbijnende herdenkinspostzegels 'zullen in plaats van op 30 Augustus reeds op. 27 Aug. op alle postkantoren beschikbaar zijn. De laatste dag is 15 October. ZIJN VROUW DOODELIJK GETROFFEN. AMSTERDAM. Vannacbt te half 12 beeft zich in de Koestraat alhier een drama afge- speeld. Een ongeveer 36-jarige man heeft zijn 29-jarige vrouw, met wie bij in onmin leefde en die niet meer met hem samenwoonde, tijdens een twist dermate met een mes ver- minkt, dat zij onmiddellijk overleed. Het slachtoffer was moeder van 4 kinderen. De dader heeft zich na zijn daad bij de politie aangemeld. DOODELIJK MOTORONGEVAL.. KiEKKRADE. Gisteravond is de 39-jarige motorrjjder M. J. Scheilen alhier met zeer groote snelheid tegen een /boom gereden in de Duitscbe gemeente Wuerselen. Zoowel de be- stuurder van bet motorrijwiel alsmede d!e op de duo zittende vrouw, zijn op slag gedood. De identiteit der vrouw, vermoedelijk een Duitscbe, is nog niet kunnen worden vastge- steld. OP ONREWAAKTEN OVERWEG OVERREDEN. OUDENBOSCH. Van middag te half 12 is op den onbewaakten overweg tusscben Ouden- boscb en Zegge bet 15-jarig meisje Jongenee- len, die een boodscbap bad gedaan, door een trein overreden en op slag gedood. DE DUITSOHE GEZANT TE MEXICO NAAR BERLIJN ONTBODEN. NEW YORK. De New York Times ver- neemt uit Mexico, dat de Duitscbe gezant aldaar Ruedt von Collenberg Boedigheim heeft medegedeeld, dat hij door den Fiihrer naar Berlijn ontboden is. Het blad voegt hieraan toe, dat men in politieke kringen veronder- stelt, dat Hitler met den gezant wenscbt te spreken over de Mexicaansche petroleum- productie. Naar verluidt wil Duitschland gaarne direct met Mexico onderhandelen over concessie voor de geheele petroleum industrie. ERNSTIG VLIEGTUIGONGELUK. ROME. Een verkeersvliegtuig, de M.C. 94, toebeboorende aan de vliegtuigfabriek Mac Varese en bestuurd door Iseppe Burey, is brandend neergestort. Aan boord bevonden zich de prefect Mario Chresa en zijn familie. Het ongeluk geschiedde een groot uur na het vertrek van het toestel. Het viel brandend neer bij Marmago. De bemanning en de pas- sagiers, ten getale van 13 personen, zijn om het leven gekomen. HOEK. Dinsdagavond werd in bet caf6 van den beer P. Huijssen aanbesteed voor de kolenvereeni- ging ,,Draagt elkanders lasten" het uitlossen en venvoer van pl.m. 500.000 K.G. kolen. Ingeschreven werd voor het uitlossen door C. J. Drabbe voor f 0,75 en door D. Meeusen voor f 0,72, voor bet vervoer door A. J. de Pooter voor 1,15, door W. de Bock voor 1,12 en door J. P. de Witte voor 1,05, alies per 1000 K.G. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.) DE A.S. FEESTELIJKHEDEN. Het viel mij op, dat de tentoonstelling zal onderbroken worden door te sluiten op Zon- dag, de dag dat men juist de meeste bezoekers kan verwacbten. Ik begrijp niet dat er nu nog menschen zijn die verwachten en, ik zou zeggen, eischen, dat van de 5% dag die er per week nog voor werken overblijven, er nog een wordt afge- nomen om feesten en tentoonstellingen te be- zoeken. Wat is onschuldiger dan het bezoeken van eene tentoonstelling als deze en waarom dan op den dag van rust en ontspanning, de 'Zondag, deze te sluiten!? Ik ben groot voor- stander van godsdienstplichten op Zondag, doch daarnaast ook van nuttige en gepaste ontspanning, want een beele dag in de kerk zitten en godsdienstoefeningen houden, is geen welbegrepen rust en verkwikt den mensch niet om des Maandags weder friscb aan den arbeid te kunnen gaan. Gepast vermaak, dat iedereen zien mag, moet men op den speciaal daarvoor gestelden rustdag bevorderen en toch zeker niet verbieden en uitsluiten. In bet feestprogramma van Den Haag van 26 Aug. t/m 13 Sept. vallen 3 Zondagen met de volgende feestelijkbeden: Zondag 29 Aug. van 1011.30 herdenking ,,'s-Gravenhage 1898 op Houtrust". Zondag 4 Sept. idem en van 15 n.m. ten toonstelling ,,De Residentie onder Koningin Wilhelmina in bet Gemeentesmuseum. Zondag 11 Sept. van 105 weder tentoon stelling en van 25 bovendien groot zangers- feest in het gebouw van Kunsten en Weten- scbappen. En bier gaat men op de meest passende dag, waarop een ieder tijd en gelegenheid heeft en werk noch loon moet verletten, de tentoon stelling n.b. sluiten! Indien er in de feestcommissie leden zitten die gemoedsbazwaren hebben, welke ik respec- teer, zooals ik evenzeer respecteer dat een ander op Zondag gepaste ontspanning en rust verlangt, dat zij zicb onverwijld terugtrekken flit deze commissie en vaarwel zeggen aan alle functies die voor ben dergelijke bezwaren kunnen daarstellen en vooruitgang en bloei van onze gemeente, die nu zienderwijze acb- teruit gaiat, zullen er ten zeerste mede ge- baat zijn, indien voor de besturen van de voor- uitstrevende vereenigingen tot bevordering van vreemdelingenverkeer e.d. zicb uitslui- tend menschen beschikbaar stellen die met welbegrepen en redelijk respect voor de prin- cipes van anderen, rekening houden met bet algemeen belang. Niet een weldenkend en redelijk menscb kan er het minste bezwaar tegen hebden, dat men na afloop van de voormiddagkerkdiensten van af 11 ure eene tentoonstelling e.d. openstelt voor het publiek. Ik hoop, dat voor het welslagen dezer ten toonstelling, alsmede voor de a.s. feesten, hiermede rekening zal worden gehouden en men bet voorbeeld van de Residentie zal vol- gen en eenige enkelingen niet zullen meenen, dat Temeuzen in deze een voorbeeld te stel len heeft door tentoonstelling en feestelijk beden op Zondag stil te leggen en het geheel met 24 uren sluiting te onderibreken, met al de nadeelige gevolgen daarvan. Dankend voor de plaatsing, X. Ter voorkoming van misverstand merken wij inzender op, dat de alhier te houden ten toonstelling een ondememing is staande to u i t e n de plaatselijike feestcommissie en dus ook geen der oommissieleden daarmede iets uitstaande beeft. Overigens: inzender is toch geen vreemde- llng in Terneuzen? Het verleden kan hem al dikwijls genoeg geleerd hetotoen, dat er naast de groep ingezetenen die er over denkt als hij, tevens een zeer groot aantal er om- trent den Zondag een geheel andere meening op nahoudt en dat het niet te voorzien is, dat die sterk uiteenloopende meeningen ooit tot overeenstemming zullen komen. Bovendien hebben exiploitanten van tentoonstellingen en feestelijkheden ook rekening te houden met het beleid der plaatselijke autoriteit toelast met de toepassing der Zondagswet en politie- verordening. Red. Voor Terneuzen: 17 Aug. Belg. m.s. MARIE FLORE, 266, rails, Duinkerken. Van Sluiskil: 19 Aug. Zweedsch s.s. VIS- TEN, 529, cokes, Holmstad. Voor Zelzate: 18 Aug. Duitscb s.s. OST- SEE, 157, koolteer, Londen. Van Zelzate: 18 Aug. Duitscb s.s QSTSEE, 157, ledig, Londen. Voor Langerbrugge: 18 Aug. Noorsch m.s. MYLLA, 254, gasolie, Havre. Van GentTerneuzen: 18 Aug. Eng. m.s. ALOUETTE, 93, stukg., Londen. Voor Gent: 17 Aug. Duitsch s.s. OSLEBS- HAUISEN, 2696, erts, Narvik. 18 Aug. Finsch s.s. NOTUNG, 629, ledig, Antwerpen; Fransch s.s. S.N.A. 8, 1545, ledig, Rouaan; Noorscb s.s. TROLLA, 938, pyriet, Requejade; Deenscb s.s. TYLLA, 449, ledig, Mistley; Eng. s.s. ORTOLAN, 202, stukg., Londen; Eng. s.s. RALLUS, 920, stukg., Ant werpen; Eng. s.s. TADORNA, 984, stukg., Antwerpen. Van Gent: 17 Aug. Eng. s.s. AIRE, 445, stukg., Goole; Zweedlsch m.s. MURJEK, 2870, ledig, Moermank; Eng. s.s. HAIG ROSE, 608, ledig, Antwerpen. 18 Aug. Grieksch s.s. SUSANNA*), 601, ledig, R'dam; Nederl. m.s. ROELFXNA, 94, ledig, Antwerpen; Zweedsch s.s. IWAR, 867, ledig, Emden; Zweedsch m.s. RIGEL, 525, ledig, Kopenhagen; Noorscb s.s. ATiTLE JARL, 671, gebr. pyriet, Odda; Eng. s.s. CHARLWOOD, 600, stukg., Cardiff. 19 Aug. Noorscb s.s. TROT J A, 938, ledig, Blyth. Het van Gent naar Rotterdam vertrok- ken Grieksche s.s. Susanna, is bet gewezen Zweedscbe s.s. Drott, welk s.s. vanaf 1937 na zijn aanvaring met het te Sluiskil gezonken gelegen hebtoende Eng. s.s. Penburst, te Gent heeft opgelegen. Voor de vele biijken van belangstelling, bij de her denking van ons Gouden Huwelijksfeest op 9 Augustus j.l., betuigen wij onzen hartelijken dank. In het bijzonder aan de Buurtcommissie onzen dank. J. CORNELISSEN-Flips. Terneuzen, 19 Aug. 1938. Tholensstraat 68. Wegens sterfgeval is de KAPPERSZAAK MAANDAG a.s. na 11 uur GESLOTEN. S. BUIJZE, Zaamslag. Aanbiedingen worden gevraagd voor e£n Ververschlngstent op 6 Sept. bij de Volksspelen op het Sport- terrein, op 10 Sept. bij de Zeil- en Motor- wedstrijden aan het Kanaal en op 14 Sept. ter gelegenheid der Openluchtuitvoering op het Sportterrein. Inlichtingen verstrekt de heer A. DE VRIEZE, Axelschestraat 71, bij wien schriftelijke aanbiedingen worden in- gewacht tot Woensdag 24 Augustus, nam. 2 uur. Notaris FANOY te Axel zal op Dinsdag 30 Augustus 1938, 'smiddags 3 uur (N.T.) te Ter neuzen in het Hotel Centraal, ten ver- zoeke van de Erven van den heer D. SCHEELE, herveilen Hoop 1. te Terneuzen, aan de Brouwerijstraat en Markt, sectie L No. 2128, groot 1 A. 15 c.A., ingesteldop /3300,— Koop 2. te Terneuzen, aan de Brouwerijstraat, sectie L No. 98, groot 55 c.A., ingesteld op 950,—. De combinatie is ingesteld op/4250,—. Koopen 3 en 4. Onderh. vorderingen ingesteld op 3,—. Koop 5. Onderh. vordering, ingesteld op 55,—. Gebouwen te bezichtigen op Zater- van 2 tot 4 uur. Groen en Bloemen, voor Huis-, Straat- en Zaalversiering. Vroeg U reeds prijs? Een keurcol. BLOEMEN en PLANTEN voor Bloemwerk steeds voorhanden. Artistleke Bloemblnderij NOORDSTRAAT 82 TELEF. 262 Reis Dinant op 25 Aug. V. Terneuzen 6 u. Via Brussel en Namen en het onvolprezen Maasdal. Ruim ver- blijf te Dinant. Prijs f 3,25. Spoedige opgave zeer gewenscht. Tramstraat 20 en/of 28. Voor overige reizen in Aug. raadplege men ons Reisprogrammaboek. came voor 25 cent jj PAR1JSCHE BOLLEN 6 cent ROZIJNEN BROODJES 25 en 30 cent Het Bestuur van bovengenoemd Instituut brengt ter kennis, dat de inschrijving voor de opleiding (aanvangende Maandag 12 September) voor het verwervenvan het Middenstands-Diploma Algemeene Handelskennis is opengesteld tot en met Maandag 5 September. Evenals vorig cursusjaar zal ook ditmaal een Spoedcursus van ddn leerjaar worden ingesteld voor cursisten van 25 jaar en ouder en voor leerlingen die reeds in het bezit zijn van een MULO- of ULO-Diploma of practijkdiploma Boekhouden, benevens een meer-jarigen cursus voor andere cursisten. Het Cursusgeld bedraagt per jaar 30,voor leden van middenstands- organisaties aangesloten bij bovengenoemd Instituut, benevens voor hunne echt- genooten, kinderen of personeel, en 35,— voor niet-aangesloten middenstanders of hunne kinderen voor zoover zij niet reeds bij de opening van den Handelscursus als leerling(e) zijn ingeschreven. Per week worden twee avonden van drie lesuren gegeven in Boekhouden, Handelsrekenen, Nederlandsche Taal en Handelscorrespondentie, Handelskennis, Rechts- en Wetskennis voor den Middenstand en Grondbeginselen van de moderne bedrijfsleer. Middenstanders uit Zeeuwsch-Vlaanderen, let op Uw saeckZorgt, dat U en Uwe Kinderen in het bezit komen van het door de Vestigingswet Kleinbedrijf vereischte Middenstands-Diploma. Neemt uitsluitend deel aan onzen door bovengenoemd Instituut officieel erkenden Cursus. (Bij het j.l. gehouden examen slaagden 21 van de 22 deelnemende cursisten Meldt U zoo spoedig mogelijk aan of vraagt inlichtingen bij den Secretaris van de Afdeeling Terneuzen I. VAN DE SANDE, Noordstraat 55. Ondergeteekenden stellen zich voor, bij genoegzame deelname CURSUSSEN in te richten, die ten doel hebben huip te verleenen bij studie in alle technische richtingen, o. a. voor het diploma „Zeeland" Technisch Ambtenaar Rijks-Waterstaat voorbereidende studie M. T. S. Bouwkundig Opzichter B. N. A. Opgave bij ondergeteekenden, die gaarne nadere inlichtingen verstrekken. Drs C. A. CAPPON te Nieuwvliet. J. PH. SALOME, Ing. Haarlem, te Breskens. Corresp.adresI. J. DE GROOTE, Ieeraar N.O., RijkswegJO 113 te Breskens. Nijverheids-akten P. B. N. A.-examens; Gezel en Meester Electro- en Garage-monteurs. morgenmiddag nog mee naar Knocke V. Terneuzen 2 u.V. te Knocke's avonds 9 u. Prijs 1,25. Opgaven bij het T.R.B., Tramstraat 20 en/of 28. Tegen Gedipl. Horlogemakers vlug en billijk De nieuwste BREUKB AN DEN met lucbtpalotte f 3,25. BUTKGORDELS en ELASTTEKE KOUSEN. St. Jacobstr. 1. VLISSINGEN. 2 ons SCHUIMPJES 22 cent Yi pond ALLERHANDE 20 cent. Aanbevelend, AUG. ACKE, Dijkstraat 6. TERNEUZEN. HR29 JONGENS- EN MEISJESBOEKEN N.V. Ftnna P. J. v. d. Sande,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 3