Kerknieuws. Predikbeurten Sport Gemengde Berichten HOEK. AXEL. GROENENDIJK. KLOOSTERZANDE. ZELZATE. VOETBAL. ZWEMMEN. VRACHTAUTO DOOR EEN TREIN AAN GEREDEN. VRACHTAUTO TEGEN BOOM GEREDEN. ERNSTIG ongeluk op een WALVISOHVAARDER. EEN SPOOK OP SOKKEN TE MAASTRICHT. Concert. iDe muiziektvereeniging ,,El'k naar zijn krach- ten" hoopt a.s. Zaterdag, 's avonds te 8 uur, een concert te geven op de Markt en het vol- gende programma uit te voeren: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Steeds voorwaarts, marsch M. Bolderdijk Une soiree au village, fantaisie D. Belleflamme Air vane, solo Voor tuba L. Montagne iO Marenariello Officer of the day, marsch R. B. Hall. Pauize. Wiener operetten, potpourri iDe Vogelihandelaar, fantaisie De tweede stem Violetta f Le cadets de Brabant, marsch H. Klimert Zeller V. Turine Festival V.V.V. op 27 Aug. Aan het muziekfeest ter gelegenheid van het 12%-jarig hestaan van V.V.V. door deze vereeniging op a.s. Zaterdag 27 dezer te hou- den, wordt deelgenomen door onderstaande 10 muiziekgeEelschappen: „Concordia" (harmonic), Axel; Mondacc. „Inter Nos", Biezelinge; ,,De vereenigde werk- lieden" (harmonie), Temeuzen Mondacc. „Kunstvrienden", Goes; ,,St. Franciseus van Assisie" (fanfare), Sluiakil; ,,De Volharding" (harmonie)Zaamslag; .Harmonie (fanfare), Biervliet; Mondacc. ,,Braivo", Terneuizen; Mondacc. .Inter Nos", Sluiskil; ,,Elk naar zijn krachten", Hoek. Op dezen datum vangt ook de winkelweek aan, georganiseerd door dezelfde vereeniging, met het belangrijike daaraan verbonden prijs- raadsel met een 60tal prijzenAan deze win kelweek nemen 56 winke'liers deel. Muzikaal uitstapje. Bij gunstig weder zal de harmonie ,,Ooncor- dia" morgenavond een beizoek brengen aan de buurtschappen Spui en Magrette. Levendigheid. De beide laatste weken hebben zich geken- merkt door buitengewone drukte in den aan- voer van vlas per schip op de Axelsche Sas- sing. Dagen, waarop meer dan 20 schapen voor den wal lagen, waren geen zeldzaam- heid. Het autovrachtvervoer is daardoor zeer druk. Benoemingen. De heer J. Scheifhout alhier is benoemd als onderwijzer aan de R.K. Bijzondere school te Hengstdijik. Tot overate van het St. Antoniusgesticht is benoemd de Eerw. Zuster M. Matthea van het St. Catharinagesticht te Bergen op Zoom. Goed afgeloopen. Bij het binnenhalen van den oogst brak het rechter achterwiel van een met graan vol ge- leden wagen van den landbouwer M. alhier. Het ongeval gebeurde midden in de Molen- straat ter hoogte van de openbare school waaj gewoonlijk veel kinderen zich vermaken. De knecht en de paarden kwamen met den schrik vrij. Tot directeur der harmonie St. Cecilia al hier is benoemd de heer J. Mannaart te Hulst. De oudjes op reis. Donderdag was het alhier de dag voor de ouden van dagen. Dank zij de gemeentenaren die vrijwillig him auto beschikbaar stelden en de ingazamelde giften, kon aan 200 peraonen een reis naar Antwerpen worden betzorgd. Te 8 uur in den morgen vertrok de karavaan van auto's en autobussen, op de plaats van ver- trek en langs den weg dien de stoet nam, stonden tal van belangstellenden. Omstreeks 6 uur kwamen alien prettig gestemd door het genotene van de reis terug. Ter hunner eere werd toen op de Markt nog een volksbal ge- geven. niet denkbeeldig is, dat nog meerdere lauwe- ren door Zeeuwsch-Vlaamsche zwemsters en zwemme.rs in de toekomst zullen worden behaald. Krachtig wordt in het zomerseizoen dan ook geoefend en vooral de zware en spannende polowedstrijden mogen zich in een toenemen- de belangstelling verheugen. Na de wedstrijden in het Zeebad ,,De Schelde" wordt thans a.s. Zaterdag in de Ter- neuzensche Bad- en Zweminrichting, nabij de Westsluis, een provinciaal waterpolo-toumooi gehouden, aanvangende om 2.30 uur, waaraan teams van 4 vereenigingen zullen deelnemen. VRIENDSCHAPPELIJKE YVEDSTRIJD. De Temeuzensche Boys gaan zidh voorbe- reiden op de komende competitie, waarbij zij hun intrede doen in de Derde Klasse van den K.N.V.B. iZij heeft als voorproef hlervan uit- genoodigd het eerste elftal van Biervliet, die reeds een seizoen in de Derde Klasse speelt. Wij achten dit een goede oefening voor onize stadgenooten, daar wij hen wel in staat ach ten zich bij stevig aanpakken hiermede te meten, en zoo het hun inderdaad gelukte zich de meerdere te toonen, zullen de Boys met vol vertrouwen de komende competitie kunnen tegemoet zien. ZONDAG 21 AUGUSTUS 1938. Ned. Hervormde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u., de heer F. H. J. Bik; 2.30 u., Ds. W. L. Hermanides, van Hulst. SLUISKIL. 9.30 u., leesdienst; 2.30 u., de heer F. H. J. Bik. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Germeraad, van Maria Hoorebeke. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Korevaar. KLOOSTERZANDE. 2.30 u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9130 u., Ds. Dronkers, van IHontenisse. PHILIPPINE. 2 u, leesdienst. Gereformeerde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. F. A. den Boeft, van Rotterdam. HQEK. 10 u. en 3 u., Ds. A. Scheele, van Kapelle-Biezelinge. AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., cand. de Ruijter. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TERNEfUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., Ds. Stielhouwer. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Evaiigelisatiegebouw Othene. 6.30 u., Ds. F. A. den Boeft, van Rotterdam. Roomsch-Katholieke Kerk. TERNEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Diensten; 2.30 u., Lof. FROTESTANTSCHE LANDDAG TE MARIA HOOREBEKE (B.). Begunstigd door fraai zomerweer had j.l. Maandag te Maria Hoorebeke (B.) de 31e Vlaamsche Zendingsdag plaats, welke, als steeds, druk ibezocht was. Uit geheel Belgie waren de Protestanten samen gekomen, terwijl ook uit Nederland, voornamelijik uit Zeeuwsch-Vlaanderen, velen aanweczig waren. Er waren o.m. 3 bussen uit Terneuzen, waar de Ver. van Herv. Jongeren ieder jaar deze reis organiseert, bussen uit Zaamslag en Kloosterzande, terwijl ook uit andere plaatsen verschillende peraonen aan- wezig waren. De dag werd geopend met een bidstond onder leiding van den heer R. van Groningen, uit Brussel, waarna de predikant van Maria Hoorebeke, Ds. R. Germeraad, het welkomst- woord sprak. Achtereenvolgens werd gespro- ken d'oor Ds. P. de Haan, van Antwerpen, over ,,In Koninklijken dienst", en door Ds. G. W. Korevaar, van Zaamslag, over ,,Dynamisch Protestantisme" iHierna werd gepauzeerd, in welke pauze er gelegenheid was tot sport en spel, terwijl velen een wandeling maakten in de aan natuur- schoon zoo rijike omgeving. Na de pauze werd gesproken door Lt.-Kolo- nel J. P. Rawie, van het Leger des 'Heils in Nederland, over ,,Lach en leed onder Toradja's en Javanen", Zendeling Huart, van de Congo- zending, over ,,Velden, wit om te oogsten", Ds. E. Pichal. van Gent, over „Het Gebod", en door den heer P. de Wlilde, van Brussel, over ,,Waartoe onze Bij'bel", waarna Ds. Ger meraad het slotwoord sprak. Er werd medewerking verleend door het Zangkoor ,De Vlaamsche Olijfberg" uit Maria Hoorefbeke, terwijl het zinigen werd begeleid door het muiziekgezelschap. De dag was in alle opzichten geslaagd. Onder de aanwezigen werd o.m. ook opge- merkt de hoogbejaarde, ook in Nederland welbekende, Ds. Chrispeels, een der veteranen van het Belgische Protestantisme. PROVINCIAAL WATERPOLO-TOURNOOI. De zwemsport breidt zich in ons waterrijk land voortdurend uit en gelukkig ook in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar uit de leden van de plaatselijike zwemclubs zich reeds sterke ploegen kunnen vormen, die met succes aan wedstrijden deelnemen. Nafcuurlijk heeft men nog niet die hoogte berei'kt als de leden van overdekte zwem- baden, die zich aan een voortdurende training onderwerpen, en wereldkampioenschappen weten te behalen, doch Zeeuwsche-kampioenen ibezit Zeeuwsch-Vlaanderen wll, zoodat het DE „KARIMATA" WACHT OP BETER WEEK. Men meldde Donderdag aan de N. R. Crt. van Terschelling: De weersomstandigheden waren vandaag op Terschelling van dien aard, dat van het versleepen van de Karimata naar het Lutine- terrein niets kon komen. Dit was voor de leiding een groote teleurstelling, aangezien iedere dag, dien Augustus nog brengt, in dit bijzondere geval voor twee geldt. Vanavond stond er nog een flinke bries uit het Zuidwesten op het eiland. Men zal nu morgen afwachten. De weerberichten laten nauwelijks hoop over, dat de baggermolen nog Vrijdag naar de plaats van de gouddelverij kan yertrekken. Voor Zondag zal de Kari mata het wachtende menschdom wel niet met een nieuwe goudvondst verontrusten. Zij, die wel eens in de oude documenten, betrekking hebbende op de bergingswerken op het Lutine-terrein, snuffelen, hebben uit een bericht van 18 Augustus 1888 de wijsheid kunnen puren, dat er niets nieuws onder de zon is, want vandaag percies vijftig jaar ge- leden werden op het Lutine-terrein 41 Spaan- sche matten, eenig koperwerk en wat wrak- hout opgehaald EEN DUIKER WIL NAAR DE „LUTINE". Naar ,,De Tijd" verneemt, bestaat de moge- lijkheid, dat, als de ,,Karamita" er niet in mocht slagen de Lutine-schat te bergen, daar- naar toch weer een nieuw onderzoek zal wor den ingesteld. De duiker Jan van Drimmelen, ook bekend als menschenredder, had namelijk al lang het plan om naar dien schat nog eens te gaan zneken. Reeds is hij naar de ,,Lutine" gedoken voor de bergingsmaat- schappij te Maassluis, vijftig jaar geleden, verder nog eens in 1900 voor een Engelsche bergingsmaatschappij. Van Drimmelen heeft bij de firma Slobbe te Rotterdam gecontrac- teerd voor iberging van den schat, doch wegens financieele bezwaren kon de .Kari mata" nog vddr dit plan ten uitvoer kwam, een greep naar den schat wagen. Mocht echter de .Karimata" toch nog zonder goed resultaat deze poging opgeven, dan is de beurt weer aan Jan van Drimmelen. Donderdagmiddag omstreeks drie uur heeft zich op den onbewaakten overweg bij Groes- sen (gem. Duiven) een zeer emstig ongeluk voorgedaan, waarbij twee peraonen het leven hebben gelaten. Een met zand geladen vrachtauto, bestuurd door den 25-jarigen F. Polman uit Groessen, is door den locaaltrein, welke om 14.58 van Zevenaar naar Arnhem was vertrokken, aan- gereden. De auto werd meer dan vrjf-en-zeventig meter medegesleurd en totaal vemield. De bestuurder werd op slag gedood. De 27-jarige B. Jansen uit Groessen, die naast den chauf feur zat, werd in zeer emstigen toestand naar het ziekenhuis te Zevenaar vervoerd, waar hij een uur na aankomst is overleden. Het uitzicht ter plaatse wordt geenszins belemmerd. Het schijnt, dat de machinist op het laatste oogenblik getracht heeft te rem- men, doch toen was het reeds te laat. Zeer waarschijnlijk heeft de bestuurder van den vrachtauto geen acht geslagen op den naderenden trein, waarvan de machinist meen- de, dat de auto, die een vaart van ruim 40 KM. per. uur had, tijdig zou stoppen. De trein heeft met ruim een kwartier ver- traging de reis voortgezet. VECHTENDE MEISJES. In het woonwagenkamp asm den Nieuw- Terbregscheweg te Rotterdam, hebben Woens- dagavond twee jonge meisjes, de 15-jarige M. P. en de 16-jarige G. G. ongenoegen gekre- gen. De ruizie liep zoo hoog, dat M. P., die aardappelen zat te schillen, G. G. met een aardappelmesje te lijf ging, waardoor de laat ste eenige lichte verwondingen opliep. Men slaagde er in de twee jonge meisjes spoedig te scheiden. M. P. is door de politie aange- houden en aan de kinderpolitie overgegeven. VERGIFTIGE BESSEN. Hoe voorzichtig men moet zijn met het eten van braam- en boschbessen, bljjkt wel uit eenige vergiftigingsgevallen, die zich in dezen tijd van het jaar voordeden. Twee jeugdige Ossenaartjes, de jongens Van Tilburg en Vos, uit de Arendstraat te Oss, hadden hun vacantiemiddag doorge- bracht met het plukken van braam'bessen. Thuis gekomen, waren de jongelui niet erg lekker. Hun toestand werd hoe langer hoe erger. Zeer tot schrik van hun familieleden, gingen de jongens teekenen van verstands- verbijstering geven. De ijlings gewaarschuwde arts deed den jongen Van Tilburg naar het St. Anna-zieken- huis te Oss overbrengen. Het andere jongetje kan thuis verpleegd worden. Ook te Keldonk-Erp deed zich een vergifti- •gingsgeval voor. Na het eten van braam- bessen werd het zoontje van den heer Van den Brand ernstig ziek. Het kind vertoonde geen teekenen van leven meer. Doordat medische hulp zeer snel ter plaatse was, kon het kind van een wissen dood gered worden. VERDRONKEN. Donderdagmiddag is het driejarig zoontje van de familie Stekelenburg, te Kwintsheul, bij het spelen, in een sloot achter het ouder- lijke huis gevallen en verdronken. Omstreeks zes uur kwam Woensdagochtend een vrachtauto uit Langeraar in voile vaart den Boschdijk bij Eindhoven afgereden. Ter hoogte van het kerkhof kwam de wagen, die geheel rechts hield, plotseling tegen 'n iboom terecht. De cabine werd er af gerukt en de motorkast werd geheel in elkaar gedrukt. Het bleek, dat de auto, bestuurd door den 31- jarigen vervoerondernemer J. Lek, naar EindL hoven onderweg was om daar een reparatie te ondergaan. De bestuurder zelf kwam met den schrik vrij. De naast hem zittende 23- jarige C. v. Lammeren echter bleek, nadat hij met moeite uit de omklemming van den auto was bevrijd, vele emstige wonden en een schedelbasisfractuur te hebben opgeloopen. Per ziekenauto is hij naar het Binnengasthuis overgebracht. Zijn toestand was zorgwek- kend. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. OP 'T KANTJE AF GERED. Het scheelde maar weinig of nu eens had niet de zee, doch ditmaal het ondiepe bassin in een badinrichting te Zaandijk een slacht- offer geeischt. Het dochtertje van mevrouw S. uit Koog a. d. Zaan miste op een gegeven moment haar moeder, die kort te voren nog met haar in het ondiepe bassin van het zwem- bad had rondgezwommen. Ongeveer op het- zelfde oogenblik stiet een meisje, dat nog aan het zwemmen was, met haar beenen tegen iets onder water. Het bleek mevr. S. te zijn. Een geneesheer slaagde er in na twee uur toepassing van kunstmatige ademhaling de levensgeesten op te wekken. Het slachtoffer kon naar haar woning worden vervoerd, waar zij zich opnieuw onder geneeskundige behan- deling moest stellen. VOOR f 100 AAN COUPONS GESTOLEN. In den nacht van Maandag op Dinsdag jieb- ben onbekenden zich toegang verschaft tot een vrijstaande dtalagekast van Maison des Nouveautes van de firma F. Daamen aan de Westkruiskade te Rotterdam. De onge- wenschte gasten hebben het slot van de zij- deur van de etalagekast vernield en daarop zich met een breekijzer toegang verschaft tot de uitstalling. Aangezien de kast niet met den winkel is verbonden zijn de inbrekers niet verder gekomen. Zij hebben echter de achter- ste rij coupons, die een waarde van ongeveer f 100 vertegenwoordigde, meegenomen. Van de daders ontbreekt verder elk spoor. HIJ KWAM DE HUUR OPHALEN. „Goeden morgen mevrouw, ik ben de nieu we opzichter en ik kom de huur ophalen". Met deze woorden begon het gesprek tusschen een net-uitziend persoon en een bewoonster in de Saffierstraat te Amsterdam, nadat eerstgenoemde had aangebeld en de bewoon ster de voordeur had geopend. Maar de bewoonster vetrouwde den nieuwen opzichter niet. Daar kwam nog bij, dat er geen enkele reden was te verwachten, dat de oude, vertrouwde opzichter dezen morgen niet zou komen. De vorige week had deze haar niets daarvan gezegd. ,,Alles goed en wel", zeide zij tegen den nieuwen opzichter in spe, ,,maar laat mij nu eerst eens zien dat U gewettigd bent de huur op te halen". De man glimlachte een beetje om zooveel wantrouwen. Maar omdat hij in gebreke (bleef zich te legiirfiteeren, kreeg hij het geld niet. De deur klapte weer dicht en de man wandelde verder. De bewoonster vertrouwde het zaakje hee- lemaal niet. Zij wilde er wel eens meer van weten en dus belde ze de politie op. Er kwa men eenige agenten en in gezelschap van de bewoonster gingen zij den nieuwen opzichter zoeken. Hij zou zich nog wel in de buurt bevinden. Zijn baas had in de omgeving nog meer huizen. Eenige straten verder kwamen zij hem tegen. „Daar loopt ie", zei de bewoonster tegen haar begeleiders. De agenten spraken den man aan. Toen bleek heel spoedig, dat hij geen opzichter was, maar een straat- muzikant, die zich voor huurophaler had uit- gemaakt om op deze wijze zijn inkomsten te vermeerderen. Dank zij het wantrouwen en het doortas- tende optreden van de bewoonster ging deze vlieger niet op. Wegens poging tot oplichting, is de 48- jarige man aangehouden. MET ANDERMANS AUTO EN ANDERMANS FIETS. Iemand die zijn auto Dinsdagmiddag op het Academieplein te Groningen had geparkeerd zonder het contactsleuteltje te verwijderen, ontdekte bij zijn terugkomst op de plaats dat de wagen was verdwenen. De auto is later onder de gemeente Hoogkerk bij een vernield vlondertje terug gevonden in een sloot. Ook de wagen was beschadigd. Gebleken is, dat de dader van dezen diefstal, toen hij met den wagen door het vlondertje was gezakt, van een" jongen die passeerde, een rijwiel heeft geleend om naar een garage te gaan; hij is met het rijwiel verdwenen. MET VADERS AUTO OP STAP. Dinsdagavond ongeveer half elf reed in de Hoogstraat te 's-Gravenhage een 18-jarige bontwerker uit Amsterdam, die in gezelschap was van een 23-jarige jonge dame, eveneens uit Amsterdam, met de door hem bestuurde auto tegen een stilstaande auto op, waardoor een bumper afbrak. Bij nader onderzoek bleek, dat de jongeman niet in het bezit was van een rijbewijs en dat hij in de auto van zijn vader reed, die in het buitenland vertoeft en onbekend was met hetgeen zijn zoon had gediaan. De politie achtte het dan ook veiliger het jonge mensch den nacht vast te houden. Woensdag is hij op transport naar Amsterdam gesteld. De auto is voorloopig in bewaring gehouden. BOTSING OP HET SPOORWEG- EMPLACEMENT TE EINDHOVEN. Woensdagochtend is de locomotief van een goederentrein, die omstreeks kwart over vijf naar Boxtel moest vertrekken, bij het aan- zetten in botsing gekomen met een niet vrij staande losse rangeerlocomotief op het ran- geerterrein van de Nederlandsche Spoorwegen te Eindhoven. De rangeerlocomotief werd ernstig beschadigd. De treinloconjotief ver- loor haar bovenstel en sloeg vervolgens om. Door er tijdig af te spriingen konden de ma chinist en de stoker zich in veiligheid stellen. Beiden .bleven ongedeerd. De materieele schade is aanzienlijk. Met een kraanwagen is men dadelijk het opruimingswerk begonnen. Daar het gebeurde zich niet op een doorgaande lijn heeft afgespeeld', was er geen belemme- ring van het treinverkeer te duchten. DIEFSTAL EN HELJNG. Dezer dagen kwamen twee rechercheurs in een oud pakhuis aan de Rechter Rottekade te Rotterdam, waar zij een flinke partij oude vaten, leege bussen en papieren zakken aan- troffen. Zij vroegen den 22-jarigen A. T., die net binnen kwam loopen, waar al dat -goed vandaan kwam. T. antwoordde, dat hij alles had gekocht van den 38-jarigen A. L. Toen de politie ook dezen man had opgezocht, ver- klaarde L. op zijn beurt de vaten, bussen en zakken te hebben gekocht van een zekeren H. H., een 21-jarigen magazijn'knecht, in dienst van de chemicalienhandel van de firma T. aan de Aelbrechtskade alhier. Bij het onderzoek bleek al spoedig, dat de magazijn- knecht de goederen ten nadeele van de firma had gestolen. Hij had' alles meegegeven aan een bode, die voor aflevering aan het pakhuis zorg had gedragen. Niemand had zoodoende erg gehad in de diefstallen. H. is opgesloten, terzake van diefstal, L. en T. terzake van heling. AUTO-BOTSING BIJ MONTFOORT. Op den nieuwen provincialen weg nabij de bocht bij Hoi, heeft weer een auto-ongeluk plaats gehad. Twee personen-auto's, komende van tegen- gestelde richting, botsten nabij genoemde bocht met voile vaart tegen elkander op, door dat een van hen niet voldoende uitweek. De eene auto, waarin een familie uit Oud-Berjer- land was gezeten, sloeg door den geweldigen schok over den kop en bleef in omgekeerden stand, met de wielen omhoog op het langs den weg liggende rijwielpad liggen. De inzittende heer en dame kwamen er met slechts lichte verwondingen af; hun zoontje had een em stige hoofdwonde opgeloopen en klaagde over inwendige pijnen. De eene auto is geheel vernield; de andere welke de aanrijding had veroorzaakt, is ern stig beschadigd. SMOKKELEN VAN SIGARETTENPAPIER. Zekene Gr. uit Vlijmen, die met zijn auto met twee dames van de grens kwam, werd op den Goirlescheweg bij Tilburg door de kommiezen aangehouden. Zij vonden geen contrabande, maar wel een geheime berg- plaats. Toen men den man aan den lijve fouil- leerde, vond men op hem het adres van een handelaar in sigarettenpapier in Tumhout. De kommiezen brachten het drietal naar het hoofdbureau van politie. In Vlijmen vond men in de garage van Gr. een kist in den grond met 7600 boekjes sigarettenpapier. Vrijdagmorgen kregen de belastingamb- tenaren bericht, dat op den weg bij Middel- beers een auto in de Sloot lag met 240 Kg. Belgische boter en 6000 boekjes sigaretten papier. De auto bleek door een stuurdefect eerst tegen een boom en later in een sloot ge- reden te zijn. De bestuurder van de auto had het hazenpad gekozen. In de cabine zat nog zekere S. uit Nijmegen, die bloedend aan het hoofd was verwond. IDe bestuurder was onder Hooge en Lage Mierde door een rijksveldwachter gesommeerd te stoppen, waaraan hij niet voldeed. Hij reed zelfs nog den rijksveldwachter 'Buybers aan, die tegen den weg werd geworpen. Hij was echter niet zwaar gewond en kon nog zijn revolver trekiken en de vluchteling een paar schoten achtema zetten. Deze troffen wel de auto, maar de bestuurder reed met onver- minderde vaart door, dwars door de velden, Sot een stuurdefect bij Middelbeers een eind aan dezen wilden rit maakte. De vorige maand zijn alleen in de inspec- tie Tilburg ruim 40.000 boekjes sigaretten papier in beslag genomen en deze maand reeds 20.000 boekjes. Op de Gilserbaan te Tilburg werden twee smokkelaars aangehou den, die per fiets samen 6300 boekjes siga rettenpapier vervoerden. Aan boord van den Noorschen walvisch- vaarder Terje Viking, liggende in het Hen- drikdok van de Amsterdamsche Droogdok- maatschappij te Niieuwendam, is Maandag in den vooravond een zeer ernstig ongeluk ge- beurd. Twee personen, een 56-jarige Amster- damsch opkooper en een 30-jarige Noorsche matroos zijn hierbij door gasverstilkking om het leven gekomen. Omstreeks vijf uur Maandagmiddag klom de opkooper aan boord van den walvischvaar- der om zooals deze kooploi wel meer doen eens rond te neuzen of er op het schip iets van zijn gading was:: In een der traantanks, die niet in gebruik is, ontdekte de koopman een hoeveelheid oud-roest en oude touwwer- ken. Om dezen ouden rommel van dichtbij te bekijken en nader op hun waarde te taxeeren, d-aalde de koopman in de 10 meter diepe traantanlk af, zonder echter den kapitein van het schip of een der andere opvarenden van zijn voomemen in kennis te stellen. Nauwelijks was de koopman een tien treden in het ruim afgedaald, toen hij het evenwicht verloor en naar beneden stortte, waar hij be- wusteloos bleef liggen. Een Noorsch matroos, die het ongeluk zag gebeuren en die den koop man te hulp wilde komen, onderging hetzelf- de lot. Ook hij vdel naar beneden op het moment, dat hij nog maar enkele treden in de tank was afgedaald. iEen tweede matroos, die eveneens te hulp was gesneld en zich ook naar beneden wilde begeven, ontdekte nog juist bijtijds, dat er iets bijzonders aan de hand moest zijn. Reeds was hij enkele treden van het trapje afgedaald, toen hij een eigenaardige gaslucht waarnam Onmiddellijk begreep hij toen, dat zoowel de koopman als zijn kameraad door dit gas bedwelmd waren geraakt toen zij zich naar den bodem van de tank wilden begeven. Deze tweede matroos wist zieh nog juist bijtijds te herstellen. HI werkte zich met een uiterste krachbmspanning naar boven, waar hij bewusteloos op het dek neerviel. Inmiddels hadden ook andere opvarenden bemeirkt, dat er bij de bewuste tank iets niet in ondie was. Velen snelden te hulp en nadat men gasmaskera had gehaald, daalden enke- len in de traantank af. De twee slachtof- fera werden naar boven gehaald. Onmiddel lijk werd kunstmatige ademhaling toegepast, maar de levensgeesten bleken bij beiden reeds te zijn geweken. De politie van het bureau Adelaarsweg heeft de brandweer, den gezondheidsdienst en de havenautoriteiten van het ongeluk in ken nis gesteld. Een nauwgezet onderzoek wordt ingesteld. De aard van het gas is nog niet vastgesteld kunnen worden. De bewoners in de buurt van het O. L. V.- plein, de Hond- en de Breedestraat te Maas tricht hebben, meldt „De Telegraaf", eenige hoogst onplezienige nachten beleefd. Het spook te! Een spook midden in de stad! Zware don- der- en regenwolken houden alles in een sinis ter donker. Triest zijn de smalle straten, waar een enkele lantaam poogt de somberte te breken. Lichtloos is het plein waarlangs de kerk met zwarte boomen, waar de hui- lende wind de forsche tdkken ranselt. Er valt een kille regen, die alles doet glimmen. iE3n daarin een spook! Geen gewoon spook. Het is een spook, dat men niet ziet, enkel hoort. Angstiiger nog, men weet niet waar vandaan het spokengeluid komt. Dan schijnt het op het plein, dan in deze en dan in die straat en dan weer in de nachtlucht. In andere tijden zag men de spoken wel. Te Maastricht zijn er heel wat geweest maar dit zag men niet. En het was zeer zeker een mensohelijk geluid, dat men hoorde. Een akelig, wanhopig kreunen, stil beginnen en langzaam aanzwellend tot een huiveringwek- kend iets. Het moest een spook zijn, want het geluid begon op den spokentijd. Tusschen twaalf en 6en uur. Na een uur ging het spook ter ruste en konden ook de slapelooze buurt- bewoners hun bedstee gaan opzoeken. lEenige dapperen hadden alien heldenmoed bijeengegaard om te trachten het spook mores te leeren. Zij hadden booze plannen. Zij ge- loofden niet aan spoken. Zij waren mannen van den nieuwen tijd en hadden het emstige voomemen, dezen acteur zoodanig op z'n vestje te geven, dat hij het spoken voortaan zou laten. iDoch, ondanks heldenmoed en ijveriig speu- ren, ontdekten zij het spook niet... het ake- lige, onheilspellende geluid kwam opnieuw. Men durfde niet meer naar bed. Wont het spook werd hoe langer hoe driester. Vertelde niet iemand, dat hij het spook door zijn huis had hooren loopen? Die iemand dacht het te bestervien, want het was alsof ,,iets op sokken door het huis liep"! Het valt te verklaren, dat de dudstere ge- schiedenis van dit onmenschelijke spook met menschelijke allures en menschelijke kleeding- stukken, onder de brave bewoners van de buurt een tastbare opgewondehheid teweeg- brac'ht. Zij durfden slechts van de eene in de andere kamer te gaan als er licht brandde. Dit duurde drie nachten. Het spook bleef kreunen en jammeren. En de toestand liet zich nog hopeloozer aanzien, omdat blijkbaar obk de politie, die een nacht doorbracht bij een der bewoners, er niet kon achter komen met welk een soort spook men hder te doen had. Totdat het spook zich ook overdag liet hooren en de politie Zondagmiddag een groo- ten waakhond uit de Breedestraat, wiens baas op reis was, in beslag nam en veiligheids- halve naar het asyl bracht! Thans lacht Maastricht weer, maar... JACHT OP WILDE ZWIJNEN. In de heuvels rond Vigo richten groote hoe- veelheden wilde zwijnen aanzienlijke schade aan. In venband met den tourgeroorlog mogen de boeren geen vuurwapens hebben en zonder deze wapens is het niet mogelijk de dieren op afdoende wijze te Ibestrijden. In het district Mos hebben de boeren getracht de dieren met mestvorken en zeisen te lijf te gaan. Zij had den een bosch, waar de dieren huisden, om- singeld en dreven de zwijnen met fakkels voor zich uit. De beesten werden hierdoor zoo verschrikt, dat zij de boeren aanvielen. De jagers vluchtten hierop in alierijl naar huis. BRAND DOOR BLIKSEMINSLAG. Te Maren (N.-B.) sloeg, tijdens een hevig onweer, de bliksem in de landbouwschuur van den landbouwer P. de Werd, welke totaal af- brandde. Een zwaar varken, eenige kippen, en een gedeelte van den oogst werden een prooi der vlammen. Dank zij den hevigen regenval kon men woonhuis en andere bijge- bouwen behouden doen blijven. VROUW IN BRAND GERAAKT. Tengevolge van het omvallen van een bran- dend petroleumstel in de keuken van haar woning in de Groenlandstraat 3 te Rotterdam zijn Dinsdag d'e kleeren van de 59-jarige W. Baay in brand geraakt. Daardoor heeft het slachtoffer een aantal brandwonden van den eersten en tweeden graad aan het lichaam opgeloopen. Zij is per auto van den genees- kundigen dienst overgebracht naar het zieken huis aan den Coolsingel, waar zij in vrij em stigen toestand is opgenomen. AUTO-ONGEVALLEN TE 's GRAVENHAGE Op de van Roetzelaerlaan te 's Gravenhage is een auto, waarin vie,r personen waren ge zeten, geslipt en tegen een boom gereden. Drie van de inzittenden, nl. de 40jarige H. M„ de 25jarige mej. N. H. en de 24jarige mej. L. R., zijn met verwondingen in het Roode Kruis- ziekenhuis opgenomen. Eerstgenoemde had een gecompBceerde beenbreuk opgeloopen. De verwondingen van de beide andere slachtoffera zijn van minder emstigen aard. Voorts is op den Scheveningischeweg nabij Frankenslag, de 38jarige mej. A. B. door een auto aangereden. Zij bekwam een schedelbasis fractuur en is eveneens naar het Roode Kruis- ziekenhuis vervoerd. WAANZINNIGE LOST SCHOTEN TIJDENS PLECHTIGHEID TE NEW YORK. Terwijl eenige dtiiizenden personen in Cen tral Park te New York een plechitigheid bij- woonden ter eere van de gevallen politieman- nen van New York, drong plotseling een met twee karaJbijnen gewapende man naar voren en begon te schieten op de eeretribune. Vijf personen, onder wie twee politiemannen, wer den daardoor gewond. De politie beantwoord- de onmiddellijk het vuur, door 20 kogels ge- troffen zakte de aanvaller ineen en stierf. De man, die Filippo heette, leed aan vervolgings- waanzin. Hij meende, dat de politie het voor al op hem gemunt had.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 2