ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No.'9800 VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1938 78® Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD TERNEUZEN, 19 AUGUSTUS 1938. H, If. Snel en goed oofdpijn, rvespijn. helpen hierbij A A A - j m l n riA X7/Mrtn all/an rPCrol ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Ne/uzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitlbetaling. UitgeefsterFtrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitlbetaling. Grpotere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE TOESTAND VAN KIDDER VAN RAPPARD. Men meldde Donderdagavond Naar men Woensdagavond kort na tien uur in het ziekenhuis te Buckeburg mede- deelde, is de toestand van ridder van Rappard in bet algemeen onveranderd, al is een kleine neigtng tot verbetering merkbaar. Hitler beeft door tusschenkomst van den cbef van bet protokol zijn best© wenschen voor het herstel van Hr. Ms. gezant ridder Van Rappard aan het gezantschap doen toe- komen. DE WEGENVERKEERSWET Naar bet A.N.P. vemeemt, kan er thans stellig mee worden gerekend, dat de nieuwe wegenverkeerswet op 1 Januari van het vol- gende jaar in werking zal treden. De voorbereiding van bet wegenverkeers- reglesment en van de wegenverkeersbescbik- king verkeert in zoodanigen staat, dat zoowel dit reglement als de bescbikking tijdig zal gereedkomen. S KEURING KOPLAMPEN VOOR MOTORRIJTUIGEN. Door de beschikking van den minister van waterstaat, d.d. 13 Augustus 1038, scbrjjft de K.N.A.C., is een zeer belangrijke wijziging gekomen in de voorscbriften inzake de keu- ring der koplampen van motorrijtuigen. Oorspronkelijk was bepaald, dat met ingang van 1 Januari 1939 alle koplampen van een goedgekeurd soort dienden te zijn, of dat daar- op een door den minister vastgesteld goed- keuringsmerk diende te zijn aangebracht. De genoemde datum is thans gewijzigd in Januari 1940, zoodat tot dan met ongekeurde lampen mag worden gereden. Een uitzonde- ring daarop en dit is zeer belangrijk voor koopers van nieuwe motorrijtuigen wordt gemaakt voor motorrijtuigen,, die na 31 De cember 1938 ingevoerd of hier te lande ver- vaardigd worden. Voor deze blijft de bepaling bestaan, dat zij van goedgekeurde koplampen voorzien moeten zijn. Wie dus na 31 December a.s. een nieuw motorrijtsuig koopt, invoert of vervaardigt, beeft zorg te dragen dat daarop goedgekeurde koplampen zijn gemonteerd. Inmiddels ver- dient het reeds thans aanbeveling bij den aan- koop van een nieuw motorrijtuig levering van goedgekeurde koplampen te eischen. Momenteel kan de datum van invoer van een motorrijtuig blijken uit het nationaliteits- bewijs. Na invoering van de nieuwe wegen verkeerswet, hetgeen thans ieder oogenblik verwaobt kan worden, krijgt ieder motor rijtuig een „voertuigenbewijs", waaruit zijn leeftijd kan blijken. NATIONAEE FILM „VEERTIG JAREN". De Nationale Film „Veertig jaren", met steun van Regeeringszijde vervaardigd, dank zij het initiatief van een aantal vereenigingen op nationalen grondslag en de financier© medewerking van tal van ondernemingen en personen bier te lande, zal op Vrijdag 2 Sep tember a.s. baar Nederlandsche premiere beleven in 51 bioscooptheaters, te weten in Amsterdam (3 theaters), Rotterdam (3 thea ters), Den Haag (5 theaters), Groningen (3 theaters), Haarlem (3 theaters),, Utrecht (3 theaters, Leiden (3 theaters), Nijmegen (3 theaters), Hilversum (2 theaters), Hengelo (2 theaters), Delft (2 theaters) en voorts in Amersfoort, Breida, Bussum, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Enschede, Helder, Helmond, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Sneek, Tilburg, Vlis- singen en Winschoten. In de daaraanvolgende weken zal de film in ruim 100 theaters in and©re plaatsen ter vertooning worden gebracht, terwijl wan- neer de film in alle plaatsen van ons land, waar bioscopen zijn, vertoonid is een groot aantal reizende bioscoop-ondememingen de vertooningen zal verzorgen in die plaatsen, waar geen bioscoop is. Het spreekt natuur- lijk vanzelf, dat hiermede heel wat tijd ge- moeid is. In tal van gemeenten zal de film dan ook pas in OctoberNovember kunnen worden vertoond. Wanneer men bedenkt, dat het grootste aantal copieen, dat tot nu toe van een film in ons land in roulatie werd gebtacht 16 be- idraagt (De Jantjes, zal men hegrijpen, dat een film, die met 51 copieen in roulatie gaat een unicum in de geschiedenis van het Neder- landsche bioscoophedrijf is en dat vermoede- lijk ook wel zal blijven. De organisatie der distributde, welke is opgeldragen aan Loet C. Bamstijn's Standaardfilms, heeft dan ook heel wat voeten in de aarde. De vertooningen voor vereenigingen, patronaten etc. meegere- kend, omvat het gebied dezer distributie onge- veer 40.000 voorstellingen. De film heeft een lengte van circa 2300 Meter, met een vertooningsduur van 85 minu- ten. De Centrale Commissi© voor de Film- keuring verklaarde haar toelaatbaar voor personen van iederen leeftijd en gaf de film bovendien nog een speciale aanbeveling. VESTIGINGSWET-KLEINREDRIJF. Novemberexamen )voor het Middenstands- diploma algemeene handelskennis. De onderwijsinstellingen der drie Neder- landsche Middenstandsbonden brengen ter algemeene kennis, dat in October en Novem ber a.s. voor de tweede maal de examens voor het middenstandsdiploma algemeene hanldelskennis zullen worden afgenomen. De deelneming aan deze examens staat open voor een ieder, ongeacht de opleiding, welke werd genoten. Het afnemen der examens geschiedt, zooals gebruikelijk, onder toezicht van rijks- gecommitteerden, aangewezen door den Minis ter van Economische Zaken. Data en toelatingseischen. De examens, welke zullen worden afge nomen, bestaan uit het normaal examen (A), waaraan door een ieder vrij kan worden ■deelgenoinen, en het speciaal examen (B), waaraan alleen kunnen deelnemen zij, die op 1 Juli 1938 den leeftijd van 25 jaren hadden bereikt en op dien datum reeds vijf jaar in een tak van detailhandel, ambacht of kleine nijverheid werkzaam waren. Het normale examen bestaat uit een schriftelijk (te houden op Woensdag 26 Octo ber) en een mondeling gedeelte, af te nemen omstreeks 15 November. Het speciale examen voor oulderen houdt in het bijzonder rekening met de ervaring, welke reeds in de practijk van het bedrijfsleven werd opgedaan en wordt alleen mondeling afgenomen. Dit examen sluit onmiddellijk aan bij het monde ling© gedeelte van het normale examen en zal dus op een of meer dagen in de tweede helft van November plaats viniden. Examen plaatsen In afwijking van de regeling voor het Juni- examen zullen de examens, bij voldoende deel- name, namens de drie middenstandsbonden worden afgenomen door een der drie onder- wijsinstelllngen in ,de navolgende plaatsen des lands: Terneuzen, Leeuwarden, Groningen, Coe- vordenMeppel, Zutphen, Amsterdam en Rotterdam door het Instituut voor Midden- standsontwikkeling (Koninklijke Nederland- sche Middenstandsbond) Enschede, Nijmegen, Roermond, Tilburg Eindhoven, Utrecht, Alkmaar en s-Graven- hage (Onderwijs-iCentrale van den Ned. R.K. Middenstandsbond) Middelburg, Assen, Zwolle, Amersfoort, Leiden, Arnhem en Dordrecht door de Onder- wijscentrale van den Christelijken Midden standsbond. Het is mogelijk, dat in verband met aantal en herkomst der candidaten een examencom- rnissie ook zitting houdt in een arndere plaats binnen het gebied harer werkzaamheid. Dit wordt na de inschrijving bekend gemaakt. Inschrijving voor 15 September ,a.s. Inschrijving" voor deze examens kan uiterlijk tot 15 September a.s. geschieden bij het Centraal Secretariaat der Middenstands- examens, 2e van den Boschstraat 40, s-Gra- venhage, dat wederom met medewerking van het Departement van Economische Zaken een deel der administratieve voorbereiding ter hand neemt. De aanmelding dient te geschieden met gebruikmaking van de daarvoor hestemde inschrijvingsformuliieren. Deze zijn op schrif- telijke aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij de volgende adressen: Centraal Bureau van het Instituut voor Middenstandsontwikkeling, Bezuidenhoutsche- weg 15, 's-Gravenhage; Onderwijs-Centrale van den Ned. R. K. Middenstandsbond, Mauritskade 23, te s-Gravenhage Onderwijs-Centrale van den Chr. Midden standsbond, Dr. Kuyperstraat 3, te 's-Graven- hage; Centraal Secretariaat der Middenstands- examens, 2e Van den Boschstraat 40, te 's-Gravenhage. Het verdient aanbeveling, dat opleiders der benoodigde formulieren voor hun leer- lingen gelijktijdig bestellen en bij de invulling hehulpzaam te zijn, zulks ter voorkoming van de tekortkomingen, welke zich bij de Juni examens hebben geopen.baard en oorzaak zijn van onnoodige administratieve moeilijkheden. Het verdient aanbeveling, dat leerlingen van cursussen, de formulieren door tusschen komst van hun cursusleider aanvragen. Candidaten voor het speciaal examen die" nen bij hem formulier B over te leggen, een officieel uittreksel uit het geboorteregister, zoomede bewijsstukken, waaruit him 5-jarige practische werkzaamheid blijkt. Candidaten, die wegens het bezitten van bepaalde diploma's aanspraak wenschen te maken op vrijstelling van een of meer examen- vakken, dienen deze diploma's of officieel ge waarmerkte afschriften daarvan bij het inschrijvingsformulier over te leggen. Alle overgelegde officieele besoheiden worden later teruggezonden. Het examengeld dient v66r het indienen van de aanvrage te zijn gestort op postgiro- rekening no. 60000 van de Nederlandsche Middenstandshank N.V. te 's-Gravenhage; op het girostrookje duidelijk te vermelden: Examen Middenstandsdiploma", naam, adres en examenplaats. Het bewijs van storting dient bij het in schrijvingsformulier te worden overgelegd, het wordt later teruggezonden. Leerlingen van cursussen, aangesloten bij een onderwijsinstelling van een der drie Ne derlandsche Middenstandsbonden. die aldaar ingeschreven staan, genieten op het examen geld een reductie. De daartoe benoodigde biljetten, dienen bij de cursusleiding te wor den aangevraagd. Candidaten, die bij een examen zijn afge- wezen, ontvangen'een reductie van 50 op het examengeld, indien zij zich voor het eerst- volgend examen opnieuw aanmelden. Zij moe ten het geheele examen opnieuw afleggen HET TAALVRAAGSTUK IN BELGIE. Door de Belgisdhe regeering wordt een on- derzoek ingesteld om te weten te komen, hoe de gemeentehesturen denken over het pro- bleeim van het gehruik van een of meer talen voor de berichten, bestemd voor het puibliek. Gent heeft zich uitgesproken voor een edn- talig regime. De Vlaamsche steden Oostende en Ronse zijn voor tweetalige opschriften. Spa wenscht naast de Vlaaansehe en Fransche opschriften oak Engelsche en Duitsdhe. In vier Vlaamsche gemeenten van Limhurg is men voorstanider van de tweetaligheid, wat ook het geval is in zekere mate voor Aarlen en La Roche in Wallonie. In de Waalsche steden Dinant en Bergen is men voor de een- taligheid van de mededeelingen tot het puibliek gericht, maar wenscht men de tweetaligheid voor de mededeelingen in de stations en voor de gendarmerie. In het Luiksche hebben verscheidene ge meenten op de taalgrens zich voor tweetalig heid uitigesproken. BOMMEX OP BRITSOHE SCHEPEN. Het trotsche Albion heeft, schrijft de N. R. Crt„ in den laatsten tijd heel wat duwen en deuken te verduren. Was tot voor kort de Britsche vlag op alle zeeen het fiere symbod van een onaantastbaar wereldrijk, thans is dieizelfde vlag in de Spaansche wateren bij uitstek het aantrekikingspunt voor hommen uit Franco's vliegtuigen. De wederzijdsche reactie hierop is eentonig uniform. De Brit sche regeering protesteert met hedreigingen, die door hun vage hewoording hun karakter reeds verliezen. Franco antwoordt dat een dergelijlk homhardement toch beslist heel toe- vallig moet zijn geweest en dat de Britsche schepen niet zulke gevaarlijke plaatsen moeten opizoeken. Wat venhergen deze traditioneele formaliteiten Wat de Britsche regeering aangaat, zegt de een onwil, de ander onmacht. De Engelsche Board of Trade zou al te ge- makkelijk registratie van handelsschepen toe- staan en dientengevolge zouden buitenland- sche avonturiers, aanigelokt door de hooge winsten van den handel op Spanje, de Brit sche vlag als een gemakkelijke venzekerings- premie voor hun mercantiele speculaties ge- bruiken. Dergelijike lieuen behoeft onze vloot niet te beschermen, zeggen de Britsche regeerders. Bchter zijn er ook een groot aantal bona fide Britsche reeders, die reeds jaren handel op Spanje drijven en wier werk- zaaunheden bijna stilgelegd zijn, aangezien het groote risico den Spaanschen handel nau- welijks meer loonend maakt. Zij protestee- ren steeds hevilger tegen de houding van niets doen van hun regeering en meenen dat deze het gevolg van machteloosheid is. /Hoe bet ook zij, Franco profiteert regel- recht van dit alles en de toevallige bombar- dementen volgen elkaar met een dergelijken regelimaat op, dat ze duidelijk him afkomst uit het strategische plannenhoek verraden. Franco moet de drie grootste steden van Spanje, met de grootste bevollkingsconoentra- tie, tot overgave dwingen. Direct is hem dit na twee jaren strijd nog niet gelukt. Maar indirect is er veel te bereiken, n.l. om tot elken prijs, en de ontstemming van Engeland schijnt geen hooge prijs, den aanvoer van levensmiddelen te beletten. Het offensief in Noord-Catalonie, dat niet kon worden door- gezet. had tot doel den aanvoer via de Fran sche grens te beletten. Een eventueele val van Valencia zal de voomaaimste toevoer- wegen naar Madrid atfsnijden. Maar zoolang deze plannen nog niet zijn uitgevoerd, moet den havens van het regeeringsgebied zooveel mogelijk worden verhinderd hun funetie te vervullen. Vandaar de strategische waarde der bomhandementen op handelsschepen, die zullen worden voortgezet, zoolang de aanvoer van levensmiddelen een belangrijke factor bij den weerstand der republikeinen vormt. Ten- zij de Engelsche regeering een forscher optre- den met de politick van niet-iramenging in overeenstemming acht. DE BARKERS MOGEN 31 AUGUSTUS VROEGER BEGINNEN. De Minister van Social© Zaken heeft goed- gevonden, dat in verband met de viering van den verjaardag van H. M. de Koningin in broodbakkerijen in alle gemeenten des rijks door hoofden of bestuurders en door bakkers- gezellen op Woensdag 31 Augustus 1938 om 3 uur des voormiddags met den bakkers- arbeid wordt aangevangen. WAT MET STEUN VAN HET WERKFONDS IN ZEEL.VND GEBEURT. Uit het balfjaarjijksch verslag van het Werkfonds blijkt, dat onder de plannen, die geheel of gedeeltelijk in uitvoering zijn, de volgende werken voorkomen in ons gewest: tweede gedeelte kanaalhaven te Terneuzen ad 358.000; gemaal Verepolder Walcheren 40.700; aanleg nieuwe haven te Goes 108,320; bouw ziekenhuis te Middelburg 250.000; rioleeringswerken te Westkapelle 40.300; idem te Veere 22.830; bouw brand- weercentrale te Vlissingen 54.600. 'Over de arbeidsvoorwaarden werd op 1 April nog onderhandeld ten aanzien van den weg MiddelburgVlissingen ad f 70.000 en van de wegenverbetering te Biervliet ad f 22.732,50, van de restauratie van de abdij te Middelburg ad 95.000, en een belasting- gebouw te Terneuzen ad 60.000. NOTARIEEL EXAMEN. Bij het te 's Gravenhage gehouden examen notarieel, deel I, is geslaagd de heer S. J. Vis- ser te Oostburg. RIJKSiGEBOUWEN NIET VERSIERD EN VERLIOHT. Gemeld wordt, dat de Ministerraad zou hebben beslist, dat ter gelegenheid van het 40jarig regeeringsjubileum van H.M. de Ko ningin, van rijkswege de rijksge'bouwen buiten Amsterdam niet worden versierd en verlicht. DOORTREKKING DER WATERLEIDING NAAR W. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. In de laatste dagen circuleert een bericht in de pers, dat poglngen worden aangewend om aansluiting der toegetreden gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vaanderen te verkrijgen door uitvoering van de noodige werken in werkverschaffing. Dat bericht is in dien vorm niet juist. Een feit is, dat in verband met den afstand en het gering aantal toegetreden gemeenten de doortrekking der waterleiding naar Weste lijk Zeeuwsch-Vlaanderen het bedrijf te zwaar zou drukken. Teneinde dat werk onder gunsti- ger economische omstandigheden te kunnen tot stand brengen is door de N.V. Waterlei- dingmaatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen een beroep gedaan op steun van het Werkfonds. Aldaar is de aanvraag in behandeling. In dit stadium der zaak, die ons reeds sinds gerui- men tijd bekend was, is, naar ons bij infor- matie te bevoegder plaatse bleek, nog geen verandering gekomen. LUXOR-THEATER. De witte engel. (Het is Oud en Nieuw op de helft van de negentiende eeuw en de Engelschman viert de jaarswisseling in waardigheid en naair de traditie. Doeh ergens in een Londensche volks- wijk verzamelt zich een tierende menigte om een stomdronken vrouw. Een palitieagent haalt een identiteitskaart uit haar zak zij is verpleeigster bij een van de ziekerihuizen. Eh ontwikkelt zich een schandaal de vrouw wordt ter verantwoording geroepem en vraagt of een mensch, die overdag een zie- keruzaal verpleegt, waar de menschen sterven als ratten en 's nachts von tijd tot tijd nog een paar, niet eens behoefte kan hebben aan een hartversterking. Er komt een commissle van onderzoek. De oude en menschelijke heer Nightingale wordt met de leiding der enquete belast en in zijn afwezigheid leest zijn doch- ter Florence op een avond de uitgebrachte ropporten. Dien avond leert Florence Nightingale het doel van haar leven kennen. Er is ergens in Europa een serieuze opleidingsschool voor verpleegsteirs. Florence gaat er heen. Wan neer zij in Engeland terugkeert is men een goed eind op weg naar den Krim-ooriog. De Times-correspondent schrijft over de ver- schrikkdngen van den oorlog achter het front In de hospitalen van Scutari. Florence Nigh tingale gajat. Er is een voortreffelijk© scene die aan- komst te Scutari in neergutsenden regen. Een grijze stoet vrouwen in de grijsheid van den rand van het krijigsgebied. Er is, kort daarop, een tiweede opvallende scene: de entree in de erbarmelijke ellende en den stank en vuilheid van het soldatenhospitaal. Dieterie toont zich in deze en volgende beelden den knappen filmer, die in 'Hollywood een der eerste plaatsen bezet. De camera dwaalt langs al de ellende van de lazaretten, doch er is nergens een bijzonderen najiruk of voorliefde tot gruwelen-expositie. Er is, in alle opzichten, rekening gehouden met de sen- timenten van het giroote publie'k, doch er zijn nergens concessies gedaan, die niet verant- woord bleken aan de voortreffelijke kwaiited- ten van deze film ten slotte appelleerde de realiteit niet minder aan deze gevoelens, die men in den studio zoo gaame verwekt om der wille van het commercieele succes en zij was er slechts des te grootscher en indruk- wekkender am. Miss Nightingale vecht tegen typhus en cholera en de appositie van de legerleiding te velde en in het War Office te Londen. Zij trekt van Scutari naar de Kriim en het front zelf zij Zit urenlang in de sneeuw voor het fronthospitaal, omdat de chef van den medi- schen d-ienst orders heeft gegeven haar den toegang te verbieden. Zij raakt besmet met cholera en men verdrinigt zich te Londen voor de nieuwsbulletins en gansch Engeland en de soldaten bidden voor haar... Kay Francis houdt, na een lichte aarzeling in de Londensche society der vorige eeuw, die ontroering de gansche film l:ang vast en zij s'peelt dus een scboone rol. Zij draagt de ver- pleegstersunifonm waardig en sober en met overtuiging door de verschrikkingen van den Krim-oarlog, door de lazaretten wiaar zij iede ren avond haar ronde doet langs vier mijlen krilbben en vier mijlen gewonden zij draagt die uniform bij haar terugkeer in Engeland naar het hof, waar zij in de ongeweten tegen- woordigheid van de koningin de gelofte aflegt aan haar werk en roeping gouden woorden, die zouden blijven voortleven onder hen, die die schoone roeping ook als de hare gevoelden en voor wie de gestalte van Florence Nigh tingale het lichtend voorbeeld bleef. altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. Cachets, genaamd „Mijnhardtjes" 2 st. 10 ct. Doos 50 ct. (Ingez. Med.) De avonturen van duikboot D 1. /Er moet de Amerikaansche marine veel aan gelegen liggen om de bevolking de overtui ging te schenken, dat zij eerbied heeft voor de levens van de schepelingen en middelen noch kiachten ontiziet om deze levens te red den, indien de uitoefening van den dienst ze in gevaar heeft gehracht. Het is niet alleen, dat de regisseur van dit spanmende verhaal van commandant Frank Wead de noodige vrij- heid van fotografeeren kireeg op verscheidene nnarinestations en van de vloot in voile zee. Men krijgt den indruk, dat men hem zelf on- geveer tot duikbootkapitein heeft opgeleid, voordat hij aan het werk ging oim zijn film te draaien, zoo exact, zoo zakelijk, maar daar- om niet minder spannend, spelen zich de sce nes af, waarin het techniache apparaat in wer- kiing komt. Het ontbreekt ons aan de des- kundigheid, om over dezen kant van de film een oordeel te geven; onwillekeurig komt men echter toch on'der den indruk, dat de regie hiieir met zeer degelijke kennis van zaken te werk is gegaan. Natuurlijik mocht het meisje aan den wal niet ontibreken. Butch en Sock betwisten elkaar de liefde van Ann Sawyer, totdat Tom Callan hen voor komt. Vlak voor zijn huwe- lijk komt Tom echter bij een duikbootongeluk om het leven, zoodat de vrienden hun wed- ijver kunnen vervolgen, welke in nauw con tact gehracht wordt met hun avonturen op de D 1. Het leven aan boord van een duikboot Wordt ons in den breede geschilderd. W|ij krij- gen een gedeelte van vlootmanoeuvres te zrien, waarbij de duikbooten optreden. De D 1 wordt door een kruiser geramd en zin'kt, maar door de voortreffelijke organisatie van de reddings- middelen en -maatregelen kunnen alle opva- renden gered worden. Zoodat eindelijk Ann wel kieeen moet en Butch aan zijn woord houdt, dat hij- haar voogd wil zijn en hem toe- stemming vraagt om met Sock te trouwen, welke hij wel geven moet. DfiFTLfi TE .AMSTERDAM. Naar wiji vememen zal de Zeeuwsche groep, welke aan het op 6 September te Amsterdam te houden defild ter gelegenheid van het 40-jarig Regeeringsjubileum van H. M. de Koningin zal deelnemen, een aardig geheel vormen. Er is echter nog plaats voor hen, die tot nog toe niet konden besluiten als deelneemster of deelnemer zich op te geven. Voor hen vermelden wij nog even het adres voor aangifte: Mr. Dr. R. W. Graaf van Lynden, Tehooge, bij Middelburg. De kosten bedragen per persoon 5 met inbegrip van een warme maaltijd, en 3,75 zonder maaltijd. Indien noodig zullen extra booten voor ver- voer worden ingelegd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zij, die aan het defild zul len deelnemen, niet anders Zeeland zullen kunnien bereiken, dan door gebruikmaking van de speciaal hiervoor ingelegde extra treinen. DE A.N.W.B.-KIOSK WORDT DEZER DAGEN TE SLUIS OPEN1GESTELD. Nadat in den loop van de maand Juli de eerste drie grenskiosken van den AjN.W.B. in gebruik waren genomen, resp. te Beek bij Nijmegen, te Eysden bij Maastricht en te Wemhout aan den belangrijken verkeersweg AntwerpenBreda, wordt nu dezer dagen de vierde kiosk opengesteld te St. Anna ter Muiden bij Sluis, aan de druk bereden route van de Belgische badplaatsen naar Zeeuwsch- Vlaanderen. Het doel dat de Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. met de stichting van deze grens kiosken beoogt en waarbij de Bond samen- werkt met de Alg. Ned. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in Nederland, het semi- officieele lichaam, dat ten onzent het buiten- landseh toerisme naar Nederland bevordert, is het vergemaikkelijken van het Internatio nale verkeer, waarvoor de A.N.W.1B. door de jaren heen steeds op de bres heeft gestaan. OBuitenlandsche toeristen, die Nederland he- zoeken, ontvangen aan deze grensposten gra tis toeristisehe voorlichting, hulp hij het in- vullen van allerlei formuleren, vinden er ge legenheid om geld te wisselen en hebben daar in edn iwoord een prettige, gastvrije ontvangst op Nederlandsch gebied. Dat deze nieuwe service door de buiten- landsche toeristen op prijs wordt gesteld en dankbaar wordt aanvaard, is in den korten tijd dat de eerste kiosken in bedrijf zijn, wel duidelijk gebleken; het druk'ke bezoek heeft de stoutste verwachtingen ver overtroffen. De vreemdelingen die, komende uit de Bel gische kuststreek, naar Nederland reizen en die bij Sluis in Zeeuwsch-Vlaanderen de grens passeeren in de zomermaanden is dat een zeer druk verkeer) vinden daar thans ook zoo'n hupsch en gastvrij A.N.W.B.-gehouwtje, waar een employ^ van den bond gereed staat om hen foehulpzaam te zijn bij het invullen van hun grensdocumenten, die de in het Nederlandsch gestelde, en dus voor de meeste vreemdelingen onlbegrijpelijike, aanvraagfor- mulieren voor de Nederandsche wegenibelas- ting verzorgt, die vreemd geld in Neder landsch inwisselt, die hun de best© route aan- wijst en hun aandacht vestigt op de beziens- waardigheden van Zeeland en Nederland. De A.N.W.iB. hoopt, dat ook de nieuwe kiosk in Zeeuwsch-Vlaanderen aan de gestel de verwachtingen zal beantwoorden, de Nederlandsche vreemdelingen-propaganda zal helpen bevorderen en zich weldra in een druk bezoek zal mogen verheugen. Gezien de reeds elders verkregen zeer gunstige resultaten, is dit ook wel te verwachten. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 7 tot en met 13 Augustus kwamen in onze provincie 7 gevallen van be- smettelijke ziekten voor, n.l. 3 gevallen van roodvonk te Kraihbendijke (in edn gezin) en 2 gevallen te Driewegen, eveneens in een ge zin. Voorts 1 geval van dysenteria bacillaris te IJzendijke en 1 geval van poliomyelitis anterior acuta te Middelburg. DE BRAND TE IIOOFDPLAAT. Naar het Dbld. v. N.-Br. en Z. van welinge- lichte zijde vemeemt is de heer L. v. d. B., wiens woninig tijdens afwezigheid der bewo- ners in den nacht van Zondag op Maandag tot den grond toe afbrandde, in verzekerde bewaring gesteld. Behalve den geheelen in- boedel, is volgens v. d. B.'s beweringen, een bedrag van bijna driehonderd gulden aan papieren geld mede een prooi der vlammen geworden. Dit geldsbedrag behoorde voor het grootste gedeelte toe aan een verzekerings- maatschappij, waarvoor v. d. B. als agent optrad, terwijl een gedeelte toebehoorde aan een afbetallngszaak te Bre^kens en eenige kasgelden van den R.K. Landarbeidersbond. Omtrent de oorzaak van den brand is tot op heden nog niets bekend.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1