ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Jong geroepen tot den Troon. No. 9797 VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1938 78e Jaargang Binnenland H. Predikbeurten Sport Gemengde Berichten EERSTE BLAD De inhuldiging van Koningin Wilhelmina. „0ranje kan nooit genoeg, ja nooit genoeg voor Nederland doen". TERNEUZEN, 12 AUGUSTUS 1938. AXEL. Van onze Adverteerders RECHTSZAKEN. u IC- Snel en S°ed oofdpijn, r\iespijn. helpen hierbij FAILLISSEMENTEN. ZWEMMEN. NEUZENSCHE CO U RANT 4BOXNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. tti tg-eeisterFlmia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitlbetaling. Grootere letters en clichte's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. I)IT BLAD VERSOHUNT IEDEREN MAANDA6-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAV OND. Reeds een jaar tevoren werd mededeeling gedaan, dat de inhuldiging van de jonge prin- ses Wilhelmina, tot Koningin der Nederlan- den, zou geschieden in de Nieuwe Kerk te Am sterdam, den zesden September 1898 te half elf. Uitgebreide maatregelen werden getrof- fen, om dit feest te maken tot een der indruk- wekkendste uit de geschiedenis der Oranjes. De aanvaarding der regeering geschiedde door een tweetal proclamatiesaan den vooravond van prinses Wilhelmina's meerderjarigheid, die zij als toekomstig vorstin reeds op haar achttiende jaar verkreeg, vaardigde de Ko- ningin-iRegentes een proclamatie uit, die luid- de als volgt: Woorden van afscheid. ,,De taak, die Mij in 1890 werd toevertrouwd is weldra .geeindigd. Mij valt het onwaardeer- baar voorrecht ten deel Mijne beminde Doch- ter den leeftijd te zien bereiken, waarop Zij, naar het voorschrift der Grondwet, tot de Regeering wordt geroepen. In dagen van smart en rouw trad ik op als Regentes van het Koninkrijk; thans schaart zich het ge- heele Volk in vreugde om den troon zijner jonge Koningin. God heeft Mij in deze jaren gesteund; Mijn dierbaarste wensch is vervuld. Aan alien, die Mij met raad en *daad hebben terzijde gestaan en die Mij hebben gesteund door hunne liefde en gehechtheid, breng ik Mijnen dank. Moge het ons land met zijn be- zittingen en Kolonien onder de regeering van Koningin Wilhelmina wel gaan! Het zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn! Ik treed af van de hooge plaats, die Ik als Staatswezen heb bekleed, met den diep- gaanden wensch, dat op Koningin en Volk te- zamen, door de nauwste banden vereenigd, Gods ze-ge blijve rusten." Met deze eenvoudige woorden, zoo geheel in overeenstemming met haar eenvoudige per- soonlijkheid, nam de Koningin-Regentes af scheid van den troon, om plaats te maken voor Haar geliefde Dochter. De proclamatie. Reeds den volgenden dag verscheen de tweede proclamatie, ditmaal uitgevaardigd door de jonge Koningin Wilhelmina. Op haar achttienden verjaardag aanvaardde Zij de re geering, om daama zoo spoedig mogelijk in- gehuldigd te worden, gelijk de Grondwet dit voorschrrjft. Uit deze proclamatie, die te lang is om haar in extenso over te nemen, lichten wij een enkele passage, waarin men reeds dui- delijk het stijlVolle karakter kan bespeuren, dat alle latere toespraken uit den mond onzer Koningin typeerde: Thans, nu Ik gereed sta de schoone, doch zware taak, waartoe ik geroepen ben te aan- vaarden, gevoel Ik Mij als gedragen door Uwe trouw. Ontvangt Mijnen dank! Hetgeen ik tot dusver mocht ondervinden, liet onuitwischbare indrukken bij Mij na. 'Het is Mij een waarborg voor de toekomst. Mijne innig geliefde Moe- der, aan Wie Ik onuitsprekelijk veel verschul- digd ben, gad Mij het voorbeeld van een edele en verheven opvatting der plichten, die nu op Mij rusten. Ik stel Mij tot levensdoel, dat voorbeeld na te volgen, zooals van een Vorstin van het Huis van Oranje verwacht kan wor den. Aan de Grondwet getrouw, wensch Ik de eerbied voor den Nederlandschen naam en de Nederlandsche vlag te bevestigen. Ik wensch bij het opperbestuur over de Rezittingen en Kolonien in Oost en West rechtvaardigheid te betrachten en naar Mijn vermogen bij te dra- gen tot verhooging van Uw geestelijk en stof- felijk welzijn. Ik hoop en verwacht dat Uw al- ler steun, in welken ambtelijken of maat- schappelijken werkkring, binnen of buiten het Koninkrijk, Gij zijt geplaatst, Mij daarbij nooit ontbreken zal. Op God vertrouwende en met de bede, dat Hij Mij sterke, aanvaard ik de regeering." De inhuldiging. De inhuldiging zou nu eenige dagen later in Amsterdam worden gehouden, om juist te zijn, den zesden September. Reeds den dag te voren reisden de beide koninginnen naar Amsterdam waar zij werden ontvangen door Mr. S. A. Vening Meinesz, president van de hoofdcom- missie voor de feestelijke ontvangst bij ge- legenheid van Hr. Ms. inhuldiging binnen Am sterdam. De hulde van de stad bestond voor- namelijk uit stadsversiering, in het bijzonder de weg, waarlangs de intocht plaats had, van Weesperpoortstation naar den Dam, was prathtig versierd. Vele gebouwen werden ge- illumineerd en er hadden enkele waterfestijnen plaats, eveneens talrijke huldebetoogingen en een historisch-allegorische optocht. Genoemd worden de kleederdracht, Oranje- en Rem- brandtentoonstelling, waarvoor vele kostbare stukken uit het buitenland waren afgestaan. Prof. Brugmans heeft in zijn .Geschiedenis van Nederland onder de regeering van Ko ningin Wilhelmina" eenige persoonlijke in drukken neergeschreven, waarvan wij ons veroorloven het volgende over te nemen: „In het algemeen trouwens was de versie- ring van Amsterdam bijzonder fraai en aan- trekkelijk. Dat geldt zoowel voor de grachten en aangrenzende straten als voor de eigen- lijke volksbuurten. Nergens was aan het eigenaardige en zeer bijzondere stadsschoon van Amsterdam door de versiering afbreuk gedaan; integendeel de versiering der grach ten bijvoorbeeld voegde zich normaal en aan- trekkelijk in de pracht van huizen, boomen en water. In het algemeen was de versiering rij-k zonder overdadig te zijn, hier stemmig, daar uitbundig, steeds met een kleurenpracht, die tegelijk plechtig en fleurig was. Deze ver siering, die des avonds natuurlijk in een prachtige en schitterende illuminatie ovep- ging, gaf alom de uitdrukking aan de blijde stemming en de feestelijke vreugde, waar- mede Amsterdam de jonge Koningin ontving en begroette. Wij zullen de samenstelling van den feest- stoet van den intocht niet beschrijven; zij werd door de bevolking zeer genoten. Maar vooral innig en uitbundig was de begroeting der Koninginnen, wier verschijning alom die- pen indruk maakte. De frissche jeugd der Koningin, de stralende schoonheid der jonge vorstin, naast haar de bezadigde rijpheid der Koningin-Moeder, het was om nooit te verge- ten. Het was ook bij dezen intocht zooals Von- del het van een veel vroegeren zegt: ,,Men ziet een aangezicht in duizenden ontwaken, Op steigers, wa-1 en brugh, op straten, dam en daken. en verder: De huizen zwellen van het schaterent geluit; De vensters springen op: de blijds'chap vlieght er uit! Onder het donderen van het geschut, het beieren van de klokken en het gejuich der Amsterdamsche bevolking bereikte de Ko ningin het paleis, waar zij op het balcon de hulde der militaire corpsen, die aan den in tocht hadden deelgenomen, gracieuselijk in ont vangst nam. En daama toen het groote plein door de militairen ontruimd was, werd het publiek tot den Dam toegelaten, dat onmid- dellijk het .geheele plein bezette; door tien- duizenden Amsterdamsche burgers werd aan de jonge vorstin een spontane hulde gebracht, die waarlijk ongeevenaard en onvergetelijk was." Kerk en paleis waren uitwendig niet. ver sierd, slechts van binnen was de kerk sober versierd. Immers overdaad had hier slechts af breuk kunnen doen aan de plechtigheid, die juist door zijn eenvoud zoo treffend was. In de kerk waren ter versiering slechts enkele tropische planten aangebracht en verschei- d-ene kleurige doeken en banieren. Voor het koorhek waren de troon voor de beide vorstin- nen opgesteld, recht daarvoor lagen de rijks- insignia uitgestald op een tafel. In een loge ter rechterzijde bevonden zich de vorstelijke genoodigden, terwijl het corps diplomatique links van de koninginnen haar plaatsen in- nam. Tegenover de vorstinnen waren de leden van de beide Kamers gezeten. Even voor elf uur begon het orgel zacht te spelen, statig trad de Koningin-Moeder binnen. Enkele mi- nuben later, klokslag elf, weerklonk het eerste kanonschot. De jonge koningin had het paleis verlaten en schreed te voet door onder een berceau, dat uit netten was vervaardigd, die geheel in de nationale k-leuren waren gehouden en gedragen werd door adelborsten en kadet- ten. Op het hoofd droeg de jeugdige koningin de koninklijke diadeem, in breede plooien lag bevallig om haar schouders de koningsmantel van hermelijn. In de stoet droeg men het rijkszwaard en het vaandel van het Konink rijk mede. In alien eenvoud, waarschijnlijk juist daardoor, was deze korte -gang een dlep aangrijpend moment. Haar eerste toespraak. EJenmaal in de kerk zong een uitgelezen koor Haar het Wilhelmus toe. Bijna tweehon- derd weesmeisjes waren tegenwoordig en strooiden bloemen op het pad van de beide koninginnen. Zoodra de vorstelijke personen hadden plaats genomen onder den troon- hemel, boden de jongste weesmeisjes bloemen aan en de jonge koningin gaf de meisjes spon- taan een hand en zeide: ,,Hoe vriendelijk, dank U hartelijk. Ik ben erg blij met de bloemen." Daama verhief zij zich van haar troon en sprak tot de leden van het parle- ment. In deze toespraak werd er aan her- innerd, dat zij reeds op zeer jeugdige leeftijd tot den troon geroepen was en dat zij het woord van haar vader Oranje kan nooit ge noeg, ja nooit genoeg voor Nederland doen" tot het hare maakte. Aan het slot werd de eed afgelegd, die door de Grondwet is voor- geschreven: ,,Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de Grondiwet steeds zal onder- houden en handhaven. Ik zweer, dat ik de onafhankelijkheld en het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzon dere vrijheid en de rechten van al mijne on- derdanen zal beschermen, en tot de instand- houding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart, alle middelen zal aan- wenden, welke de wetten te mijn-er beschik- king stellen, zooals een goede Koningin schul- dig is te doen. Zoo waarlijk. helpe mij God Almachtig." Na het afleggen van deze eed werd de koningin stormachtig toegejuicht door alle aanwezigen, hetgeen niet overeenkomstig het vastgestelde ceremonieel was. Vervolgens kwam de president der Staten-Generaal naar voren en sprak tot H. M. de volgende woorden11 „Wiij ontvangen en huldigen, in naam van het Nederlandsche volk en krachtens de Grondwet, U als Koningin; wij zweren, dat wij Uwe onschendbaarheid en de rechten Uwer kroon zullen handhaven; wij zweren alles te zullen doen, wat goede en getrouwe Staten- Generaal schuldig zijn te doen. Zoo waarlijk helpe ons God Almachtig." Daama stonden een voor een de leden der Kamers op en be- krachtigden den eed van den voorzitter. Na een driewerf hoera voor de Koningin, werd door orgel, koor en orkest een koraal ge- speeld, die door alien staande werd aange- hoord. Daarna schreed de Koningin denzelf- den weg terug om ook nu een overweldigend gejubel in ontvangst te nemen. Dien dag volgden nog een tweetal rijtoeren, waarvan fen bij avond, toen de stad schitterend ge- lllumineerd was. Haar eerste daden. Den dag nadat de jonge Koningin was inge- hu-ldigd legde zij te Amsterdam den eersten steen voor het Wilhelminagasthuis. Ruim twintigduizend menschen waren aanwezig op het terrein daar rondom, dat toendertijd nog onbebouwd was. Jammer was alleen, dat een van de eerste regeeringsdaden, die toch een iet wat symbolisch karakter droeg, in den letterlijken zin in het water viel, want het regende pijpestelen en de gouvernante miss Saxon Winter, vertelt in haar memoires, dat de kostbare witte japon van de Koningin, die men speciaal uit Parijs had laten komen, totaal bedorven was. Toch was dit niet de eerste daad van de Koningin. Aan het begin staat een zeer pieteitsvolle daad n.l. het toe- kennen aan haar Koninklijke Moeder van de grootkruizen in de orde van d-en Nederland schen Leeuw en Oranje-Nassau, daarmede erkennende hoe groot hare verdiensten voor haarzelf en het Nederlandsche volk geweest waren. (Nadruk verboden.) OFFICIEEL BEZOEK VAN KONING LEOPOLD OP 21 NOVEMBER VASTGESTELD. Het officieele bezoek, dat Koning Leopold aan H. M. de Koningin zal brengen, is op 21 November a.s. vastgesteld. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Te 's-Gravenhage slaagde voor de akte wu de heer G. J. Smink te Temeuzen en voor de akte Nk de heer B. van Meurs te Hulst. HOOFD AKTE Te Rotterdam slaagden voor het exam en hoofdakte de heeren Chr. Weststrate en P. A. van den Heuvel, beiden van Temeuzen. STAATSEXAMEN. Te Amersfoort slaag-de voor het Staats- examen onze stadgenoote mej. A. van Piien- broek. BAKKERIJWEDSTRIJD. Op den bakkerijwedstrijd te Goes van den Zeeuwschen Bakkersbond, behaalde onze stadgenoot, de -heer A. J. Eckhardt, een eer sten prij!s met wit brood, lang model, een eersten prijls met razijnembroiod, een tweeden prijs met wit -brood, kort model, en een vierden prijs met tanwebrood. LUCHTBESGHERMINGSGEFENING. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft bepaald, dat op Woensdag 26 October a.s. eene namiddag- en avon-doefening in de luchtbescherming zal worden gehouden, welke evenals op 16 Mei 1936 de geheele provincie zal omvatten. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de provincie Zeeland zijn in de week van 31 Ju-li tot en met 6 Augustus aangegeven 8 gevallen van roodvonk, waarvan 3 te Krab- bendijke, 2 te Biervliet (waaro-nder 2 maal 2 gevallen in den gezin), 1 te St. Annaland (het 2de geval in een gezin), Driewegen 1 en Zierikzee 1. PROWNCIALE VEREENIGING VOOR VREEMDELINGE1NVERKEER. Zooals men weet heeft de Prov. Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer er zich voorge- spannen om het reizen in onze provincie aan te moedigen en het is v-oor haar zeker een vol- doening, dat de trip, -die bestaat uit gecom- bineerd-e Scheldetochten en tochten door de Zeeuwsch-Vlaamsche lan-dldouwen, op iederen Zaterdag tot eind Augustus, een aardige be- lanigstelling trekt. Momenteel is het aantal toeristen reeds zoo groot als men zich in het begin in totaal had voorgesteld. Het bestuur kreeg versc-hillende mon-delinge en schriftel-ijike mededeelingen, dat de trip in d-en smaak valt. Aan de deelnemers worden ook stempel- boekjes -de meermalen besproken uitgave van d!e Pr. Z.-V. V. V. uitgereikt voor afstem-pelen in de verschillende plaatsen, wat ook een groote attractie is. Wij, vernemen verder, dat deze stempelboek- jes zeer gewild zijn door de Zeeland doorkrui- sende toeristen, die er om vragen. Geheel te overzien zullen dte resultaten eerst na afloop van het zomerseizoen zijn, maar tot nu toe wijst alles er op, dat het be stuur goede grepen heeft gedaan. DE MOORD OP HET EOHTPAAR LAUWEREIN S. De verdac-hten blijven voorloopig in hechtenis. De N. R. Crt. meldt: Op 4 Maart 1-937 werden te Vlissingen de bejaarde echtelieden Lauwereins in het cafe Keersluis om het leven gebracht. (Begin Augusltus 1937 werden twee verdach- ten gearresteerd: B. P. de K. en L. B., beiden uit Maassluis. Een hunner werd aangehouden toen hij aan boord van de ,,Stad Haarlem" uit Zui'd-Amerika teru-gkeerend den Nieuwen Waterweg opvoer; verdachte B. werd tegelij- kertijd in Maassluis gearresteerd. Kerstmis 1937, op den avond van 25 Decem ber, werd een derde verdachte gearresteerd aan boord van de sleepb-oot ,,-Schelde"; deze verdachte D. van T., keerde toen terug van een sleepreis naar Madagascar. B. heeft inmiddels be-kend, dat hij met zijn medeverdachiten naar cafe Keersluis is gegaan met de bedoeling daar te stelen. Vo-lgens zijn verklarinigen zou verdachte van T. den 75- jari-gen cafehouder hebben neergeslagen. Toen het slachtoffer, vermoedelijk hewusteloos, op den grond stortte, heeft verdachte K. hem bij een been naar voren getrokken, de sleutels uit de zakken van het slachtoffer gehaald en deze aan B. gegeven. B. merkte toen op, dat de cafdhouder nog kreunde; deze werd ver volgens door messteken vermoord. Hoewel de beide andere arrestanten hard- nekki-g ontkennen, beschikt de justitie tegen hen toch over verschillende zeer bezwarende aanwijzingen. In enkele bladen is dezer dagen een bericht verschenen, waarin wordt medegedeeld, dat de verdachten dezer dagen in vrijheid zullen worden gesteld en dat het onderzoek doodge- loopen is. W|ij hebben er ons bij de meest bevoegde instantie van overtuigd, dat deze berichiten niet juist zijn en dat men voorloo pig niet voomemens is tot in vrij-heidstelling over te gaan. Het onderzoek vordert lang- zaam; wij hebben indertijd reeds eenige malen medegedeeld, dat men op talrijke moeilijk- heiden stuiit. De justitie is er niettemin van overtuigd, dat de drie verdachten, die nu reeds geruimen tijd in voorarrest zitten, bij den moord met roofhedoeling zijn betrokken. En dctarom is zij voorloopig niet voomemens tot in vrijheidstel-ling over te gaan. SOHIP MET VLAS IN BRAND. Woensdagmiddag brak, naar de Midd. Crt. meldt, brand uit in het schip „Vier Gebroe- ders" van St. Maartensdijk, schipper P. Slager, liggende aan de Ossendrechtsche haven te Rilland-Bath. Het schip was geladen met 30.000 Kg. vlas en lag klaar om te vertrekken, waartoe de motor werd voorgewarmd met een benzine- lamp welke den brand veroorzaakte. De brandweer van Ossendrecht verleende onder leidin-g van den burgemeester aldaar de eer ste hulp. De lading, welke was verzekerd, leed veel schade door het waiter. Om zes uur was men den brand meester en kon de brandweer in- rukken. DIEFSTAL UIT STRANDTENTEN. In verband met het plegen van enkele dief- stallen uit tenten, staandte op het strand te Ca-dzand, die tijdelijik verlaten waren door de foadgasteni om zich in zee te verfrisschen, heeft de gemeente-veldwachter onder leiding van den burgemeester dier gemeente, niet stil gezeten om den dader(s) er van op te sporen. De burgemeester was ter oore gekomen, dat naast een tent, waaruit goederen ont- vreemd waren, van 7/8 Aug., een tent had gestaan die bewoond was geweest door drie jeugdige personen, wonende te Axel. Om dat op die datums zooveel Axelaars het strand te Cadzand bezocht hadden, was het voor de Cadlzandsche politie haast ondoen- lijk om daaruit de daders op te sporen en werd de hulp ingeroepen van den te Axel Kijkuit wonende Rijksveldwachter C. M. Beke, die het is gelukt de drie gezochte personen op te sporen. Zij werden voor het afnemen van een ver- hoor voor den burgemeester en gemeente- veldwachter, die daarvoor per auto uit Cad zand, naar Axel on-tlboden waren overge- komen, geleid en hebben een volledige beken- tenis afgelegd. -Door de nog jeugdige Axel-scbe Rijvereeni- ging ,zal worden deelgenomen aan het con- cours te St. Jansteen op a.s. Maiandag 15 Aug. Wij vestlgen de aan-dacht onzer lezers op de in dit nummer voorkomen-de advertentie he- treffende de van 30 Aug. tot en met 6 Sept. a. s.. alhier te houden groote tentoonstelling van dte T. O. N. (Tentoonstelling Onderneming Nederland). HOOGER BEROEP. Door Iz. S., koopman, wonende te Temeu zen en A. W„, reiziger, wonende te Sas van Gent, is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den Politierechter te Middel- bur-g van 21 Juni 1938, waarlbij zij wegens ,,-Binnenlandsch vervoer zondter paspoort"" zijn veroordeeld resp. tot f 26 boete of 10 dagen hechtenis en 50 -boete of 20 dagen hechtenis. WEBGERING VAN MEDEWERKING IN DEN STRIJD TEGEN DEN OOLORADOKEVER. De kajntonrechter te Bergen op Zoom, Mr. Van Blaricum, heeft weer verschillende land- bouwers, voornamelijk van het eil-and Tholen, veroordeeld, omdat rij hunne perceelen aard- appelen niet hadden wi-llen bespuiten ter be- strijding van de gevreesde Coloradokevers. De verdachten, waarvan er een 20tal waren ver schenen, voerden gemoedsbezwaren aan. De opgele-gde boeten beliepen een f 1500. SMOKKELAARS IN BELGIE VEROORDEELD. ZOoals onze lezers zich zullen heri-nneren, werd op 18 Ju-li 1.1. na achtervolging hij Aalter te Brugge door de douanen een smokkelauto tot stand gebracht, die 5000 Kg. melkpoeder vervoerde ter waarde van fr. 15000. De daarbij aangehouden personen waren L. I. uit Zelzalte, M. B. -uit Torhout en E. P. van Hulst. Door de rechtbank te Gent zijn thans P. en I. ieder veroordeeld tot 4 maan den gevangenisstraf en boetes van 338.400 fr. en 30.000 fr. altijd een poeder of cachet van Mijnhardt. Mijnhardt's Poeders per stuk 8 ct. Doos 45 ct. „Mijnhardtjes" (cachets) 2 stuks lOct, Doos 50ct. (Ingez. Med.) B. werd veroordeeld tot 8 maanden gevan genisstraf, benevens 676.800 fr. en 60.000 fr. boete. De boeten zullen op ieder der veroordeel- den eventueel worden verhaald door 3 maan den lijfsdwamg. Het faillissement van C. M. van Tatenhove, Ibloemist te Axel, is opgeheven- wegens gebrek -a|an baten, -Curator Mr. H. C. M. van Son, advocaat te Hulst. ZON-DAG 14 AUGUSTUS 1938. Ned. Hervormde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. R. Ger- meraad, van Maria Hoorebeke. SLUIESIKIL. 9.30 u., de heer F. H. J. Bik; 2.30 u., Ds. E. Raams, van Hoek. HiOEK. 9.30'u., Us. E. Raams; 2.30 -u., de heer F. H. J. Bik, van Sluiskil. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. ZAAMSLAG. Geen opgave ontvangen. KLOOSTERZANDE. lO u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Korevaar, van Zaamslag. PHILIPPINEGeen dienst. Gereformeerde Kerk. TERNEUZEN9.30 u. en 2.30 u., Ds. P. van Strien, van Groningen. HiOEK. 10 u. en 3 u., Ds. Vink. AXEL. 9.30 u., leesdienst; 6.30 u., Ds. Vink, van Hoek. ZAtAMlSiLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TERNEU1ZHN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roomsch-Katholieke Kerk. TERNEUZEN. 7 u„ 8.30 u. en 10 u., H.H. Diensten; 2.30 u., Lof. ZWEM- EN POLOWEDSTRIJDEN. Zaterdag worden in het Zeebad „De Schelde" alhier, provinciale zwem- en polowedstrijden gehouden, waaraan wordt deelgenomen door de vereenigin-gen „De Bruinvisch" van Sas van Gent, ,,De Zeehond" van Vlissingen, „Scheldestroom" van Breskens, T. Z. en P. C. van Temeuzen en Schelde" van Terneuzen. VRIENDELIJKE ONTVANGST. Boterham belegd met een vuistslag. Eenige personen uit Oostelij-k Zuid^Beveland maakten Dinsdag een fietstochtje naar Wal- cheren. Op -de temgreis rustten zij bij 's Heer Arendskerke uit, aten het restant van hun boteriiammenvoorraad op. Een van de fiet- sers -ging naar een boer, die lan-gs den weg woont en vroeg of -hij niet een stukje kaas of worst wilde verkoopen. De ontvangst was echter allesib-ehalve vriendelijk. De boer sprong op en gaf den vrager een paar stevige klap- nien op zijn gezicht. De fietser was hierd-oor heVig geschrokken en zocht een haastig heen- komen. Dit was echter n-og niet mooi genoeg, want de zoon van den boer achtervolgde den vluchteling. Hij -haalde den toerist in en gaf hem aoo'n stomp in het -gelaat, dat de man tegen het fietspad sloeg en eenige oogenblik- ken versuft bleef liggen. Nadat hij- een drei- gende houding had aangenomen tegen een ander lid van het gezelschap, werd -de boeren- zoon dioor z"n familie naar huis geleid. Bij de politie van 's Heer Arend-skerke is van het geval aangifte gedaan. WATERTOREN IN VLAMMEN GEHULD. Tijldens een hevig onweer, dat -gepaard ging met zwaren regenval, sloeg in den vooravond de blikseim in in- den watertoren van de N.V. Elias' Stoomlinnenfabrieken te Strijp. Weldra laaiden de vlammen uit de isoleerende beklee- ding van het plaatijzeren gevaarte, dat als een lichtende fakkel tegen den lucht stond afgeteeken-d. D-e branidweer wist met groot materiaal uitibreiding van het vuur tot de fabriek te voorkomen. Ziji had echter eenige uren noodig eer zij een ,en ander gebluscht had. Het bedrijif zal, doordlat het op de water- 1-eiding kan worden aangesloten, geen stag- natie ondervinden. Verzekerin-g dekt de schade.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1