ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LICHTZINNIGE JEUGD No. 9793 WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD DE VERHOOGING VAN DE MONOPOUE- HEFFING OP GRANEN. NEUZENSCHE CO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bjj vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J, VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitlbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabounement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst feen dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSOHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. H. M. DE KONINGIN IN ONS EAND TERUG. H. M. de Konimgin is Dinsdagmorgen om 9.10 met den intemationalen trein uit. Bazel van baar bezoek aan Zwitserland te Nijmegen aangekomen. Om halftien vertrok *H. M. per trein in de richting Rotterdam om naar Sche- veningen door te reizen, waar zij baar intrek in den Ruigenhoek neemt. Op het station te Nijmegen waren aan- wezig de burgemeester van Nijmegen, de beer J. A. H. Steinweg; de commissaris van politie, de heer J. T. Veldman; de commandant van de marechaussee, kapitein H. D. J. Ellens, en de ingenieur der SpoorWegen, de heer R. B. Can ters. De burgemeester beeft H. M., die er zeer gezond uitzag, in den trein verwelkomd. Aangezien er geen bekendbeid aan de komst van H. M. was gegeven, was er op het per ron weinig publiek aanwezig. Met den trein van 11.57 uur keerde H. M. de Koningin aan het Hollandische Spoorstation te Den Haag in ons land terug. H. M. heeft tot Rotterdam met den gewo- nen trein uit Bazel gereisd waarna van Rot terdam een speciale trein naar Den Haag was ingelegd. Op het perron en buiten bet station stonden veel belangstellenden om H. M. bij haar terug- komst in ons land te begroeten. Precies op tijd stoomde de trein bet station binnen. Van bet perron af kon men reeds zien, dat de Koningin, die aan het raam van een der coupe's had plaats genomen, er zeer goed uit zag, lichtelijk verbrand door de Alpenzon. Zij droeg een geruite treiscape van grijze kleur en een grijzen vilthoed met blauwen band. In de waohtkamer onderhield de Koningin zich eenige oogenblikken met hen, die daar ter begroeting aanwezig waren en begaf zich daama naar buiten om met haar hofdame in de gereedstaande auto plaats te nemen. Onder het gejuich van de verzamelde menigte begaf Hare Majesteit zich naar het landhuis ,,Den Ruigenhoek" in Scheveningen, waar zij eenigen tijd zal vertoeven. MR. DUYS NAAR DE N.S.B. Naar de ,,Tel." vemeemt, is bet oud-lid der Tweede Kamer Mr. J. E. W. Duys, die vele jaren een der voormannen in de S.D.A.P. is geweest, thans toegetreden tot de Nat. Soc. Beweging in Nederland, leider Ir. A. A. Mus- sert. DE WELDADIGHELDSPOSTZEGELS VOOR HET KIND. De centrale propaganda-commissie voor de weldadigheidspostzegels bericbt ons, dat dezer dagen aan de deelgereohtigde instellingen voor kinderbescherming het haar toekomende aan- deel uit de tweeton-actie van December- Januari jl. zal worden overgemaakt. Uitgekeerd wordt: aan 22 instellingen voor achterlijke kinderen samen f 21.856; aan 87 instellingen voor zwakke en zieke kinderen samen 45.773; aan 246 instellingen voor ver- waarloosde kinderen samen 123.349; aan 13 instellingen voor gebrekkige, doofstomme, enz.; kinderen samen 10.353; voorts ontving het kinderfon'ds P.T.T. 5.188. In totaal is dus voor het kind beschikbaar f 206.520; zijnde een aanzienlijk bedrag (ruim 40.000) meer dan verleden jaar 167.024). Het Comite van graanhandelaren, de Bond van Nederlandsche graan- en zaadimporteurs, Veragra, Vereeniging van agenten van buiten landsche buizen in granen en aanverwante artikelen, en de Vereeniging van tusschen- personen bij den handel in granen en aan verwante artikelen bebben het volgende tele gram aan den Minister van Economische Zaken gezonden: Ondergeteekenden, vrijwel den geheelen Nederlandschen handel in buitenlandsche gra- door ARTHUR APPLIN. Vervolg. 40) Ik heb je gezegd, wat ik meende te moe- ten zeggen, ofschoon ik te laat ben gekomen. Wat Despard voor je gedaan heeft, Marjorie, weet ik niet, doch vertrouw hem niet. Waar- schuw vaderToen "ik straks zei, dat het me emst was om niet voor goed te ontsnap- pen, sprak ik de voile waarheid. Doch nu ik ontsnaipt ben, is de vrijheid me zoo lief ge- worden, dat ik er niet meer aan denk terug te keeren. Als jij me niet wilt helpen en de man, die jou verloofde is, bij zijn voomemen blijft, om te doen, wat hij zijn plicht acht, dan zal ik voor m'n vrijheid, voor m'n leven vechten. iHij keek rond, zoekende naar een of ander voorwerp, dat hij als wapen zou kimnen ge- bruiken. Marjorie wendde zich tot haar verloofde. Jim! Hij scbudde z'n hoofd, liep naar de deur en draaide den sleutel om. Jim, wat ga je doen? Ik moet m'n plicht doen. Ze ging voor hem staan. Je plicht jegens den staaten ik dan?... Ik pleit nu voor mezelf.voor onze liefde. De deurknop beefde in z'n hand. Hij stond weer met z'n rug naar haar. Marjorie, zwijg, verleid me niet... Ik verleid je niet, antwoordde ze op rus- tigen toon. Ik vraag je in alle kalmte m'n broer te redden. Ik weet, wat ik vraag. Ik nen vertegenwoordigende, geven uiting aan groote ongerustheid over hemieuwde verhoo- ging monopoliebeiffingen op buitenlandsche granen en in het bijzonder over vaststelling hoogere heffingen voor rogge en gerst dan voor andere granen, hetgeen in strijd met door den handel herhaaldelijk gegeven adviezen, welke voor rogge als voorheen denaturatie- bijslag bepleitten, indien verdere maatregelen voor dit artikel noodig zouden blijken. Con- cludeeren hieruit stelselmatige verwaarloozing belangen graanhandel, waardoor bestaan van tallooze nijvere Nederlanders opnieuw ernstig wordt bedreigd. DE NOOD DER KLEINE SCHIPPERS. Lang wachten op kleine reizen. Het besluit van de regeering om ten aan- zien der binnenschipperij alles te laten zoo- ails het is, tot eenmaal de coordinatie voor het overig verkeer er komt, om daama te probeeren deze met de binnenvaart in verbin- ding te brengen, heeft, schrijft het R. Nwbl., vooral op de schippers der kleine scheepjes een ontmoedigenden indruk gemaakt. Immers zooals de toestanden op onze schippersbeurs weer zijn, scbijnt het onmogelijk om, zonder wijziginig in het stelsel der zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling, die kleine schip pers aan een dragelijk bestaan te helpen. Op het oogenblik staan er weer dag in dag uit honderden schippers aan de beurs en het aantal reizen en reisjes, dat afgeroepen wordt, bedraagt gemiddeld misschien tien per dag. Dat de hocgst genummerde ingeschrevenen bij dezen toestand wegblijven, ligt voor de hand, want hun kans op een vracht komt pas over weken. Velen staan er acht, ja tien weken en sums nog langer voor het eindelijk him beurt wordt. In zoo'n geval besommen de kleine scheepjes misschien een f 80 k f 100 vracht. Waarvan dan de kosten aan haven- en sluisgelden nog afmoeten en anderszins. Men kan dus gemak- kelijk uitrekenen, wat er voor den schipper en zijn gezin overblijft om weer over een week of tien te verdeeien. Voor onderhoud van het vaartuig blijft na- tuurlijk niets over en al is het met de schepen van wat grooter tonnenmaat nog wel iets beter, men kan in den laatsten trjd aan onze schippersbeurs toch de ervaring opdoen, dat er geen juiste verhouding meer is tusschen wachttijden en besomde vrachten, wjjl er steeds minder goed aan de Schippersbeurs komt. De oorzaak zit goeddeels in de vastgestelde tarieven, die aan het vrijgelaten vervoer steeds kans geven, deze tarieven te ondenbieden. Het is nu eenmaal zoo, dat het kleine binnenschip tegen elken prijs moet kunnen varen, wil het tegen beurtvaart en vrachtauto kunnen con- curreeren. Over de toekomst van het kleine schip wordt op de Schippersbeurs veel gefilosofeerd. De schippers varen liever dan naar Maat- schappelijk Hulpbetoon te gaan. Daarvoor probeeren ze 't tot het uiterste, want wie tagenwoordig aan den ,,steun" raakt, komt er 'niet meer af; zijn schip wordt woonschuit. Maar ter wille van zgn gezin zou menigeen, die nu weken wacht aan de Schippersbeurs, toch beter zijn vaartuig tegen den kant kun nen leggen, zooals de schippers dat noemen. DE OONJUNCTUUR IN NEDERLAND IN HET MIDDEN VAN 1938. Aan het dezer dagen verschenen gemeen- schappelijk conjunctuurbericht van het Cen- traal Bureau voor de statistiek en het Neder- landsoh economisch instituut wordt het vol gende ontleend: De huidige phase van de conjunctuur in Nederland kenmerkt zich door een verdere accentueering van de in den herfst van 1937 ingetreden kentering. Bovendien wijzen de verschillende, op het tweede kwartaal van 1938 betrekking hebbende gegevens, voor het meerendeel op een vergrooting van de moge- lijkheid van verderen achteruitgang. weet, dat, als jij hem verbergt en men hem ontdekt, je ondergang een feit is. Ik ben meizelf ten voile bewust van de geweldige ver- antwoordelijkheid, die ik op je schouders leg. Ik doe iets... verschrikkelijks, doch ik doe het met open oogen, daar ik overtuigd ben van m'n liefde voor jou... Jim, ik vraag het je, ilk smeek je, red hem... Angstzweet stond op Rupert's gezicht. Hij beefde over z'n geheele lichaam. Z'n gelaats- trekken vertrokken onophoudelijk. Laat me maar gaan. Ik zal in den nacht m'n geluk beproeven. Nimmer zal men te weten komen, dat ik hier geweest ben, dat zweer ik. Alleen nog een paar uren van m'n vrijheid genieten, is alles wat ik verlang. Mis schien kan ik naar huis gaan, om m'n vader nog eens te zien. Doch levend krijgen ze me niet in handen. Naar de Prineetown-gevan- genis, die ellendige... granieten hel, ga ik niet terug... Dood gaan is gemakkelijker dan daar te moeten leven... Ik ben niet bang om dood te gaan... want ik zal vechten... tot het einde toe. Doch als een hond aan een ketting mee- genomen te worden, in een hok opgesloten zit- ten, waar het dag noch nacht is, omringd door vier steenen muren en 'n eeuwige stilte, met een kom water en een stuk brood... Jim hief z'n hand op. Houd op, Dale. Zeg nu niets meer. Wat hier gebeurt, blijft tus schen Marjorie en mij... E6n ding echter dien je te weten, namelijk, dat ik met je zus- ter ga trouwen. Rupert deed een stap voorwaarts en bleef staan. Ik zei je toch al, dat ik een lafaard ben, schreeuwde hij, zichzelf bijna niet meer meester. Ik ben geen mensch meer. Het leven in de gevangenis heeft ook zijn invloed op mij gehad... 't Is vlug in z'n werk gegaan... Ik verlang slechts naar de vrijheid... Het kan me niet schelen op welke wijze ik dit be- reik... Ik was noch 'n dief, noch 'n leugenaar, noch 'n lafaard, toen ik, nu negen maanden geleden, gevangen werd gezet... nu ben ik dat De toestand op de Arbeidsmarkt bleef nog voor een belangrijk deel verkeeren in het sta dium van depressie, waarin onze volkshuis- houding zich bevindt. De scheepsbouw, die het eerst van de op- leving in 1036 had geprofiteerd, en als ge- volg hiervan tot in 1038 een zeer krachtig herstel liet zien, blijkt in het tweede kwar taal reeds eenigen teruggang te vertdonen, hoewel het niveau van de bedrijvigheid nog hoog ligt. Ook bij andere deelen der produc- tiemiddelenindustrie volt, na een sterke ver- betering, achteruitgang te bespeuren. Een uitzondering op de algemeene ontwik- keling vormt de woningbouw, die door ver schillende omstandighedn een afzonderlijke conjunctuurbeweging heeft. Ook de buitenlandsche handel vertoont op bijna ieder gebied een daling. Hoewel het algemeene beeld in bijna ieder opzicht op een achteruitgang wijst, werken er, op korten termijn gezien, eenige factoren, welke deze daling geheel of gedeeltelijk kun nen opvangen. De koopkracht op de binnenlandsche markt is bijv. nog op een vrij hoog niveau gebleven. In dezelfde richting werken de door de regee ring in uitzioht gestelde maatregelen tot ver- meerdering van de uitgaven voor openbare werken en de opdrachten uit hoofde van de toegenomen bewapening. Het is niet mogelijk om het uiteindelijke resultaat van deze in verschillende richtingen werkende krachten te berekenen. PRIJS VERHOOGING VAN TARWE- EN ROGGEMEEL EN -BLOEM. De commissie-Gerbrandy, bedoeld in de al gemeene verkoopvoorwaarden voor tarwe- bloem en tarwemeel, c.q. roggebloem en rog- gemeel, van de fabrikanten van deze produc- ten, is Maandag bijeengekomen naar aanlei- ding van de afkondiging van regeeringswege van de verhooging met ingang van 31 Juli j.l. van de monopolieprijsverschillen van tarwe met 0,60 per 100 kg, van rogge met f 1,50 per 100 kg en van de restitutiebedragen van tarwe- en roggeafvallen met f 0,50 per 100 kg. Op grond van deze verhooging heeft de commissie beslist, dat de prijzen van alle tarwebloem en tarwemeel c.q. roggebloem en roggemeel, welke na 31 Juli 1938 nog te leve- ren is op grond van voorverkoopcontracten, afgesloten voor dezen datum, verhoogd worden: a. voor zoover betreft tarwebloem A. in- clusief Zeeuwsche bloem A, met f 0,27 per 100 kg; b. voor zoover betreft tarwebloem B., in- clusief Zeeuwsche bloem B., met 0,50 per 100 kg; c. voor zoover betreft tarwemeel A. met 0,32% per 100 kg; d. voor zoover betreft tarwemeel D. met /0,50 per 100 kg; e. voor zoover betreft roggebloem met 2 per 100 kg; f. voor zoover betreft roggemeel met i 1,50 per 100 kg. De commissie voegt hieraan toe, dat beoor- deeling van den invloed, welke op de prijzen der loopende verkoopcontracten voor tarwe bloem B. wordt uitgeoefend door de wijziging van de heffing op tarwebloem B., bedoeld in artikel 3 sub a van de Crisistarwebeschikking 1936 II, buiten haar competentie valt. Daar haar evenwel van regeeringswege is medegedeeld, dat deze heffing met ingang van 31 Juli 1938 verlaagd wordt van 2,77 tot /2,54, dus met 0,23 per 100 kg, merkt zij ter voorkoming van misverstanden op, dat de verhooging van den prijs van tarwebloem B., nog te leveren op voor 31 Juli 1938 afge sloten voorverkoopcontracten, als gevolg hier van uiteindelijk zal bedragen f 27 per 100 kg. De prijzen van rogge- en tarwe-a(fvallen. fVan de Nederlandsche maalindustrie wordt vemomen, dat de prijzen van tarwe en rogge afvallen. welke na 31 Juli 1938 in het binnen- alles en nog veel meer; ik wil bedriegen, lie- gen, moorden als het moet... als ik maar weer vrij mensch kan zijn. Ik verlaat dit huis levend, al schieten ze me buiten neer als 'n hond. Nu weet je het... Stil nu, onderbrak Jim. Hij keerde zich om en keek naar Marjorie. Je hebt alles ge- hoord. Wjat zeg jij? Red hem, Jim. Misschien vraag ik je het grootste offer van je geheele leven. Als m'n liefde je waard is, dat je een dergelijk offer brengt, breng het dan... Hij nam haar handen in de zijne; ze waren koud als ijs. Ze leek nauwelijks op zijn Mar jorie van vroeger. Door den doorstanen angst waren haar gelaatstrekken misvormd. Wacht hier, ik ben zoo terug. Hij verliet de eetkamer, de deur achter zich sluitend. Marjorie leunde tegen den deurpost. Rupert keek de kamer rond, liep naar de deur van den wintertuin en deed deze op slot. De gordijnen sloot hij dichter. Hij nam de flesch, waarin nog wat whisky was, alsof hij dit beetje nog op wilde drinken, doch hij be- dacht zich en zette haar weer op tafel. Hij trachtte een paar malen iets te zeggen, doch hij kon niet. Ga zitten, Rupert, zei Marjorie, die zich inspande om op gewonen toon weer iets te zeggen. Je bent zeker erg moe? Hij knikte, doch bleef staan. Jim bleef lan- gen tijd weg. Nu en dan schrokken broeder en zuster op, door geluiden, waaraan ze onder normale omstandigheden geen aandacht zou den hebben gescbonken. Vroeger gingen ze geheel in elkander op; doch nu stond tus schen hen een derde, die het leven van Rupert in zijn handen had. 'Eindelijk verbrak Rupert de stilte. Ik houd het hier niet langer uit, Marjorie; maak de deur open en laat me gaan. Ik eisch te veel. Laat me gaan om m'n geluk buiten te beproe ven. Ze schudde van neen. Wacht. land nog te leveren zijn op grond van con- tracten met 0,50 per 100 kg van het mono- podieprijsverschil op tarwe- en rogge-afvallen, eveneens verhoogd zullen worden met f 0,50 per 100 kg. DE UITVOER VAN ARACHIDE-OLIE NAAR BELGIe. In de Staatscourant is een besohikking op- genomen, waarin is bepaald, dat de uitvoer van arachide-olie naar Belgie zonder certifi- caat, afgegeven door het Orisisuitvoerbureau, is verboden. Deze maatregel heeft ten doel, den regel- matigen uitvoer van arachide-olie naar Bel gie te bevorderen, een en ander overeenkom- stiig een regeling tusschen Belgische en Neder landsche oliefabrikanten getroffen. VERWOEDE gevechten bij nabloes. Palestqinsche doodenlijst. Ten Zuiden van Nabloes is het tot een ver- woed gevecht gekomen tusschen troepen en een gewapende bende. Er schijnen veertig opstandelingen gedood te zijn. De verliezen der militairen zijn nog niet nauwkeurig be- kend. Te Jeruzalem is bij de Damascuspoort een beambte der geheime politie door twee kogels in den bulk ernstig gewond. Een Ara- bier werd gearresteerd. Nabij Toelkarem zijn de lichamen ontdekt van twee Arabieren, die door schoten gedood waren. In een briefje, dat op de kleeren van de slachtoffers was gehecht, werd gezegd, dat de twee mannen gefusilleerd zijn op grond van een door den krijgsraad der rebellen ge- wezen vonnis. Dit incident, dat een herhaling van verscheiden andere vormt, wijst op een geperfectionneerde organisatie der opstande lingen. Volgens de jongste ontvangen inlichtingen, zouden de opstandelingen geleid worden door een hoogen commandant, die beschikt over een speciale politie, belast met het vervolgen van verraders in de partij. Dezen worden dan voor een ware uitzonderingsrechtbank ge- daagd, van welker vonnis geen beroep moge lijk is. Het hoofdkwartier der rebellen, waar van het centrum zich te Fakoea, een dorpje gelegen in het berggebied van Beisam en Dje- nin, zou bevinden, zou bureaux omvatten voor den inlichtingendienst, spionnage en het hef- fen van bijdragen voor de beweging in specie. Dit eenhoofdige commando verklaart de nauwkeurigheid der terroristische aanvallen. Het afgeloopen weekeinde werd hoofdzake- lij,k gekenmerkt door de stelselmatige vernie- ling van telefoonleidingen in alle deelen van Palestina. Te Haifa werden nieuwe voorzorgs- maatregelen genomen ter bescherming van den mond van de buisleiding. Er zijn vier Arabieren gearresteerd in verband met den bomaanslag van Zaterdag. In de maand Juli zijn in het geheel 148 Arabieren en 60 Joden in Palestina gedood. Dit aantal vormt een record. Er zijn verder in het geheel 256 Arabieren en 201 Joden ge wond. De Britsche troepen hebben zes gewonden en twee dooden te betreuren, terwijl drie Britsche politiebeambten gewond werden. OVERTREDINIG VAN DE DRANKWET IN DE VEREENIGDE STATEN. Het O. M. heeft Maandag 103 personen wegems overtreding van de drankwet in staat van beschuldiging gesteld. Dit is de grootste ,,drankzaak" sedert de opheffing van het drankverbod. Tot de be- schuldigden behooren zes agenten der fede rate belastingen, 15 drogisten en tal van ex- tractfabrikanten en doktoren. In de acte van beschuldiging staat, dat de beklaagden in de laatste drie jaren wekelijks groote hoeveelheden drank hebben verkocht, waarop geen accijns was betaald. De schatkist zou voor een bedrag van onge- veer 1.8 millioen dollar zijn benadeeld. Eindelijk kwam Jim terug. Hij liet de deur open staan en gaf Rupert een weak. Volg me- - De gevangene keek hem aan. Vragen wer den er niet gesteld. Op de teenen liep hij door de eetkamer, terwijl hij z'n adem inhield. Zijn gelaatsuitdrukking en zijn bewegingen waren die van 'n opgejaagd beest. De deur werd gesloten en Marjorie bevond zich alleen in de eetzaal. Een uur was reeds voorbij, doch ze had geen besef van den tijd, ze staarde in het haardvuur... Toen Jim haar omhelsde, werd ze zich weer van de werkelijikheid bewust. M'n vader kan ieder oogenblik terug- komen, zei hij. Ze hoorde, dat z'n stem an- ders was dan vroeger: er sprak vrees uit. Was dit de stem van Jim? Je zult dus moe ten vertrekken. Doch voor je vertrekt, moet ik je eerst vertellen, wat ik heb gedaan en wat ik hoop te kunnen doen. Luister, Mar jorie en onthoud goed alles, wat ik je nu zeg gen ga. Ik luister, Jim. Je weet, waar m'n werkkamer ligt, aan den achterkant van het huis, juist beneden m'n slaapkamer. Dit stuk werd voor mij aan- gebouwd, even voor ik bij het Koninklijk Vliegcorps dienst nam. Beneden is een kel- der, dien ik als bergplaats voor gereedschap- pen, machine-onderdeelen, benzine en derge- ltjke gebruik. Wlat materiaal dat ik voor m'n proeven noodig heb, ligt daar ook opgesta- peld; bovendien staat er ook nog een kachel- tje. De ingang naar m'n werkkamer is al- tijd afgesloten, terwijl de toegang tot dien kel- der ook steeds door mij wordt afgesloten en gegrendeld. Ik heb je broer in den kelder verborgen. Binks, m'n hond, slaapt altijd in de werkkamer.Hij kent Rupert nog van vroeger en was heel vlug goeie maatjes met hem. Als er iemand te dicht in de nabijheid zou willen komen, don zorgt Binks er wel EEN JOOD FLEW VOOR DUITSOHLAND. Met het oog op de Jodenvervolgingen in Duitschland heeft een rede van lord Herbert Samuel, een Jood, die vroeger leider van de onafhankelijke liberalen in het Lagerhuis was en die thans een van de voomaamste woord- voerders van deze partij, in het Hoogerhuis is, verbazing gewekt op de liberate zomerschool die als steeds om dezen tijd van het jaar in Oxford aan den gang is. Lord Samuel pleitte voor een verzoenende politiek tegenover Duitschland. Hij verklaar- de, dat Engeland naar zijn oordeel een groote fout zoji begaan, indien het in de koloniale kwesties en in de uitbreiding van den Duit- schen handel in het Donaubekken Duitschland zou blijven tegenwerken, alleen omdat het een afl^er of geen vertrouwen heeft in het Duit- sche staatsbestuur. Dit is overigens niet de eerste keer, dat lord Samuel in edelmoedige bewoordingen over Duitschland heeft gesproken. Onlangs heeft hij in het Hoogerhuis als zijn meening te kennen gegeven, dat het Engelands politiek was, Duitschland in zijn koloniale aanspraken te- gemoet te komen, omdat in den grooten oor- log geen Engelschman dienst had genomen om Duitschland zijn koloniaal gebied af te nemen. De officieele liberale politiek is veel minder tegemoetkomend ten opzichte van Duitsch land. GEEN OORLOGSTEMMING TE TOKIO OF MOSKOU. Ofschoon de situatie aan de grens van Mandsjoekwo onrustig blijft en zich Dinsdag morgen opnieuw een incident heeft voorge- daan, is het, wordt uit Tokio aan de Telegraaf gemeld, een geruststellend teeken, dat geen van beide partijen tot nu toe oorlogszuchtige neigingen aan den dag legt. Van Japansche zijde legt men er den nadruk op, dat maat regelen zijn genomen om te voorkomen, dat het incident voorzoover het aan Japan ligt, zich verscherpt. Moskou betoogt, dat men vooral de bedoeling heeft gehad den Japan sche troepen even de tanden te laten zien. Wat dit nieuwe incident betreft, heeft het Japansche ministerie van Buitenlandsche Za ken medegedeeld, dat Dinsdagmorgen om 9 uur de Japansche stellingen bij Tsjangkoe- feng opnieuw zijn aangevallen. Een afdeeling Sovjettroepen, voorzien van tanks, rukte op naar de Japansche stellingen aldus het communique van het hoofdkwartier van het Koreaansche leger en tegelijkertijd ver schenen twaalf bombardementsvliegtuigen, die de Japannere met bommen bestookten. De aanval bleef niet beperkt tot Tsjangkoefeng, ook Sjatsauping werd onder vuur genomen. Volgens de mededeelingen van het Koreaan sche hoofdkwartier hebben de Japanners ,,hun geduld bewaard in weerwil van deze nieuwe provocatie". Zij hebben den aanval afgesla- gen en de Russisohe troepen moesten terug- trekken, met achterlating van drie tanks. Na het incident is 't Japansche kabinet bij eengekomen, waar de minister van Oorlog Itagaki en de minister van Buitenlandsche Zaken Oegaki rapport hebben uitgebracht over de jongste incidenten. De besprekingen duurden twee uur en wer den voor een deel bijgewoond door deskundi- gen; later hebben de vijf voomaamste minis ters nog een afzonderlijke conferentie gehou- den. Geruchten, dat de Russen de heuvels her- overd zouden hebben, worden te Tokio met klem tegengesproken. Er zijn, naar het DjNjB. uit Tokio verneemt, maatregelen genomen om te vermijden, dat het incident ernstiger vormen aanneemt. Ook de demonstraties der Sovjet-vliegers van Dins dagmorgen boven Tsjangkoefeng en Sjatsau ping worden te Tokio niet als onrustbarend beschouwd. Men blijft het nog een schermut- seling van localen aard achten. De pers be perkt zich tot weergave der feiten zonder veel commentaar; meestal wordt de meening uit- gesproken, dat Japan een vreedzame bijleg- ging van het incident langs diplomatieken weg verwacht. voor, dat-ie niet dichterbij komt. Ik heb Rupert van kleeren doen verwisselen en van proviand voorzien voor vier en twlntig uren, als 't moet. Doorgaans breng ik een halven dag door in mijn werkkamer, zoodat hij zich niet zoo al leen zal gevoelen. Nu moeten er op z'n minst twee of drie weken verloopen voor we kun nen denken aan een definitieve ontsnapping, want z'n uiterlijk moet geheel veranderen... dat team precies. Hij wachtte even. Marjorie zei niets; ze rilde. Ik heb ook gedacht aan den te volgen weg. Het lijkt mij de eenige ofschoon uiterst gevaarlijke oplossing. Ik zal je even m'n plan uitleggen, voor 't geval zich wellicht geen ge- schikte gelegenheid hiervoor meer mocht voordoen. We hebben je hulp wellicht nog noodig. Over een week of drie moet ik een speciale vlucht maken een lange afstands- vlucht van Netheravon naar Plymouth ik moet daarbij een passagier meenemen. De afstand is echter niet z66 ver, dat de publieke aandacht op mij zal worden gevestigd. Ik vlieg een nieuwe machine in en neem tegelij kertijd 'n proef met een kleine uitvinding, die, als ze goede resultaten oplevert, door de regeering zal warden aangekocht. Tot op zekere hoogte is dus geheimhouding verze- kerd. Ik ben vrij in 't nemen van bepaalde maatregelen, die ik noodig acht; ik mag zelf mfn koera bepalen, enzoovoort. Ik heb zoo gedacht: Rupert zal m'n passagier zijn. Als ik hem maar ergens kan oppikken en naar Plymouth brengen, dan heeft hij een behoor- lijke kans, misschien zelfs een zeer goede kans om weer vrij man te zijn. We mogen van geluk spreken, dat we beiden iederen vierkan- ten meter grond van Dartmoor door en door kennen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1