ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN SPIERPIJNEN in zijn arm genezen KLOOSTERBALSEM No. 9788 VRIJDAG 22 JULI 1938 78® Jaargang Binnenland Buitenland Predlkbeurten Gemengde Berichten EERSTE BLAD DE ZELFMOORD VAN EEN SENATOR. TERNEUZEN, 22 JULI 1938. AXEL. SAS VAN GENT. GROENENDIJK. RECHTSZAKEN. DANK ZIJ KL00STERBALSEM 'n Pijn om razemt te worden bU 't bewegen van den arm AKKER'S ORIGINEEL TER INZAGE „Geen goud zoo goed" DOOR EEN AUTO AANGEREDEN. ti it i iim ftiTTT -r r invniaiiirmTiiMi maiu >inil mnr i TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BESTRIJDING COLORADOKEVER. De Burgemeester van TERNEUZEN, gelet op artikel 8, lid 2, van de wet van 27 December 1934, houdende bepalingen tot be- strijding van den Coloradokever; gehoord het hoofd van den plantenziekten- kundigen dienst; verleent hierbij machtiging tot het vervoe- ren of doen vervoeren van aardappelen en andere gewassen, afkomstig van gronden in deze gemeente, met uitzondering van het aard- appelloof. Temeuzen, 22 Juli 1938. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. DE VACANTIEREIS VAN HET PRINSELIJKE PAAR. Prinses Juliana en Prins Bernhard zijn Don- derdag per auto naar het buitenland vertrok- ken. Zij zullen zich, naar wij reeds hebben gemeld, naar Bad DobberanrHeiligendamm aan de Oostzee begeven, waar zij in een der villa's van den groothertog van Mecklenburg eenige weken vacantie zullen genieten. Prin ses Beatrix gaat op deze reis met haar ver- zorgster, jonkvrouwe Feith, mede. Dit is de eerste groote reis van het Prinsesje. Het jacbt Piet Hein is reeds in de haven van Wamemtinde aangekomen, zoodat H.H. K.K. H.H. gelegenheid zullen hebben, tochtjes langs de kust te maken. DE HERZIENING VAN DE OMZET- BEIASTINGWET. Aan de memorie van antiyoord aan de Eer ste Kamer betreffende het ontwerp van wet tot herziening van de Omzetbelastingwet 1933 en wijziging van de Algemeene wet van 26 Augustus 1822 is het volgende ontleend: De Minister van Financien is het niet eens met die leden die van oordeel zijn, dat de om- zetbelasting het zwaarst drukt op dat deel der bevolking, hetwelk dien druk het minste kan lijden. Verschillende van de in de wet ver- vatte voorzieningen hebben immers juist de strekking om, binnen het kader van het moge- lijke, den druk der belasting op de minder draagkrachtigen, in verhouding tot dien op het overige deel der bevolking, te verlichten. Het ontwerp dankt zijn ontstaan aan het verlangen om, door het aanibrengen van een aantal technische wijzigingen, zekere ongelijk- heden weg te nemen, welke, juist bij een be lasting als de onderwerpelijke, door haar sto- renden invloed op de concurrentieverhoudingen hinderlijk voor handel en industrie. Voor zoover de tegen het ontwerp aange- voerde crtiiek zich mocht richten tegen de voorgestelde verlenging van den geldigheids- duur der Omzetbelastingwet, vereenigt de Minister zich met die leden, die van oordeel zijn, dat de opbrengst van de belasting door 's rijks schatkist voorloopig niet kan worden gemist. Het onderhavige ontwerp van wet behelst inderdaad geen bijzondere maatregelen strek- kende tot verlichting van de lasten, drukken- de op de groote gezinmen, al zullen die gezin- nen onder bepaalde omstandigheden van de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer bij amenidement in het ontwerp opgenomen vrijstellingen van fruit en van gerookte haring kunnen profiteeren. De Minister kan intusschen mededeelen, dat in een mogelijk ontwerp tot verhooging van het heffingspercentage der omzetbelasting enkele nieuwe vrijstellingen van eerste levens- behoeften niet zullen ontbreken. Met betrekking tot de meer algemeene vraag betreffende de behartiging van de be- langen van het groote gezin op het geheele gebied der belastingwetgeving, brengt de Minister in herinnering dat, ten einde deze aangelegenheid in algemeen verband onder de oogen te zien, in den loop van het vorige jaar de commissie-Fleskens is ingesteld. Deze commissie is met haar arbeid nog niet gereed gekomen, doch de Minister verwacht, dat zulks nog in den loop van dit jaar zal geschieden. Met betrekking tot hetgeen in het verslag is opgemerkt nopens de mededeelimg van den Ministers tijdens de mondelinge behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer aan- gaiande de vrrjstelling van machines, moge er, zulks ter voorkoming van misverstand, op worden gewezen, dat de door den Minister overwogen vrijstelling niet op de omzetbe lasting of het bijzonder invoerrecht doch op het gewone invoerrecht betrekking heeft. Het ligt in de bedoeling dit punt bij de thans in overweging zijnde herziening van de Tariefwet 1934 tot een oplossing te brengen. VORSTEUJKE GIFT VOOR DE PARIJSCHE ARMEN. Tijdens het hem aangeboden tuinfeest heeft koning George een bedrag van 100.000 francs aan Lebrun ter hand gesteld ten behoeve van de Parijsche armen. De senator Julius Berger heeft zelfmoord gepleegd eenige uren voordat hij in staat van beschuldiging gesteld werd wegens het mis- bruik maken van zijn invloed voor het ver- schaffen van concessies voor den verkoop van sterken drank op de wereldtentoonstelling te New-York. Hij was een invloedrijk man in de Democratisch partij te New-York. Zijn zelfmoord wordt in verband gebracht met het onderzoek in „racket" aangelegen- heden, die tot de arrestatie geleid hebben van James Hines, een van de vroegere leiders van de beruchte Tammany-organisatie, die in New-York den toon aangaf, voordat La Guardia tot burgemester verkozen werd. Hines zou o.a. betrokken geweest zijn bij een lotery, welke georganiseerd was door den gangster Schultz, die twee jaar geleden dood- geschoten is. De procureur-generaal heeft reeds een twintig menschen laten arresteeren, o.w. den gewezen advocaat van Schultz. Sedert hij op- getreden is, hebben reeds verscheidene racke teers er de voorkeur aan gegeven de stad te verlaten. Hij heeft verklaard de stad grondig te zullen reinigen en politieke misbruiken te zullen onderdrukken. RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL. Bij het op 20, 21 en 22 Juli afgenomen toe- latingsexamen voor de Rijks H. B. S. alhier, slaagden de volgende candidaten: P. D. Marijs te Axel; Ca Da Verbrugge te Ter Neuzen en A. Vereecken te Vogeiwaarde. DIPLOMA KINDERVERZORGING. Aan het instituut A.S.S.O. te Arnhem slaagde voor het diploma kinderverzorging, kinderjuffrouw enz., onze stadgenoote mej. l?hr. Hamelink. GERMAANSCHE TALEN. Bij het dezer dagen te Brussel gehouden eindexamen aan de Rijksmiddelbare Normaal- school voor meisjes werd aan mej. Luc. van Cantfort, alhier, het diploma verleend als regentes voor het onderwijs in de Germaan- sche talen aan de middelbare scholen. BENOEMD TOT TIJDELIJK ONDERWIJZER. Aan de Willem Hoogschool te Amsterdam is benoemd tot tijdelijk onderwijzer, de heer J. Lampert, tijdelijk onderwijzer aan de Chr. U.LD. school te Temeuzen. BNSTITl I T VOOR MUZIEK-EXAMENS. Bij het heden door de Jury Musical Beige, onder voorzitterschap van den heer M. Martin Lunsens, eere-di|recteur van het Koninklijk Muziek-conservatorium te Gent, gehouden examen voor piano en muziek behaalden Fietje Galle (10 jaar), Gerda Moggre (11 jaar), Kees van der Giessen (12 jaar) van Temeu zen, Piet Jansen Verplanke (12 jaar) van Zaamslag en Nelly Nieuwelink (13 jaar) van Hoek, alien een eersten prijs in de aanvanke- lijke graad. (De 3 eerstgenoemden behaalden hun prijs met hooge onderscheiding; de beide laatsten met onderscheiding.) Jongejuffr. Eva van den Eeckhout (10 jaar) van Terneuzen een eerste prijs met groote onderscheiding in de eerste graad (le jaar). Aan mej. Fiek Schirris werd door de jury een woord van lof gebracht voor dit voor haar zoo bijzonder succes. EXAMEN HOOFDACTE. Te Rotterdam slaagde voor de hoofdacte de heer J. E. de Waal te Kuitaart. BENOEMING SCHATTINGSDESKUNDIGEN Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben benoemd tot deskundigen tot het doen van de schatting der onzuivere opbrengst van de gronden in de calamiteuze polders: de calamiteuze polders Ser Lippens en Nieuw Othene den heer L. A. C. van Esbroeck te Vogeiwaarde; den calamiteuzen Hoofdplaatpolder, den heer C. Franse te Arnemuiden; den calamiteuzen Adonnispolder, den heer A. H. van Waes be IJzendrjke. VEERHAVEN KRUININGEN. Op Woensdag 17 Augustus a.s., des voorm. 11 uur, zal aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg worden aanbesteed: het maken van kunstwerken, met bijkomende werken, voor een veerhaven bij Kruiningen. MOSSELHANDEL NAAR BELGIE STILGELEGD. Woensdagmorgen is de mosselhandel naar Belgie stilgelegd. Dit is een geschiedenis, welke nog nooit is voorgekomen. De reden ervan is, dat men in Belgie de zaak op het oogenblik zoo bekijkt, dat de vrije invoer van mosselen alleen maar mag geschieden, indien de mosselen in den Braakman geteeld zijn. Doch in 't tractaat van 1839 staat hiervan niets vermeld; letterlijk staat er, dat de mos selen, welke in den Braakman ,„gevangen" zijn, via het grenskamtoor Bouchaute een vrijen uitvoer hebben. Toch heeft Brussel bevolen om den invoer te staken. iEen handelaar heeft nog geprobeerd om de mosselen in be voeren, zich beroepend op het tractaat van 1839, doch alios was tever- geefsch; een telefoontje met Brussel en Ber gen op Zoom was zonder resultaat. Wiat het verloop van deze geschiedenis nu zal worden, was Woensdagmorgen nog niet bekend, meldt het Dbld. v. N. Br. en Z. De spanning is hier echter groot. Dit zal bij velen in Belgie ook wel zoo zijn, daar het volksartikel nu niet te krijgen is. Belgie zon der mosselen is niet denkbaar. De Nederlandsche regeering zal te Brussel alles wel in het werk stellen om deze kwestie zoo spoedig mogelijk opgelost te krijgen. In dien er geen goede oplossing komt, zou het wel eens kunnen gebeuren, dat men nog vreemde verwikkelingen krijgt ook met de Scheldekwestie. LUXOR-THEATER. Madame X. In Madame X eindigt de vrouw zelve als moordenares; het lijdt geen twijfel wien zij doodde, noch waarom zij het deed. Toen zy haar man om een nieuwe kans gevraagd had, had hij haar deze geweigerd, had van haar verlangd, dat zij voortaan dood zou zijn voor haar kind. En om dien wensch te vervullen, vlucht zy. Nood en wanhoop leiden haar in al dieper ellende. Eindelijk valt zij in handen van een man, die, haar goheim kennend, het als chantagemiddel wil gebruiken tegen haar man. Om dit te verhinideren, schiet zij hem neer. En tot in de rechtzaal toe, waar zij, zonder het te weten, verdedigd zal worden door haar zoon, speelt zij haar rol ten einde, weet zich nog te beheerschen, als zij uit den mond van den president von de rechtbank den naam van haar verdediger hoort en neemt haar geheim mee in den dood, als zij ineen- stort, voordat zij het oordeel van de jury heeft kunnen vernemen iEen modern melodrama dus, waarin de mensch niet ten gronde gericht wordt door de onaandoeniijkheid van het recht, maar waarin hij liever ten gronde gaat, dan door het erbar- men van het recht te worden gered. De psy-> chologie heeft ook een socialen kant: de car- riere van vader en zoon mag niet worden be- dorven, dat wil het egoisme van den vader, het altruisme van de moeder. De film is door Sam Wood voortreffelijk geregisseerd. Hij heeft treffende contrasten in de montage aangebracht. Hij heeft treffend gebruik gemaakt van emotioneele tusschen- beelden, van de meeuw, van water, van den vrede van een zeegezicht. De film is uitzon- derlijk goed muzikaal gelllustreerd. Een dag op de renbaan. De Marx-brothers bezitten niet den humor, die op vilten pantoffels aansluipt en met het weinigje weemoed vermengd is, aan alien su- perieuren humor eigen. Zij komen en dit geldt ook voor Harpo, hoeveel deee altijd den stomme mimiekt met luid gebaar op u af en dan hebt ge maar te lachen, ads uw leven u lief is. Zij zijn het beste in die kleine dialogen, zoo- als voor het bookmakersloket, waar Groucho en Ghico een allerdwaasten handel drijven en waar zij een genialen humor ontwikkelen in de volkomen onverwachtheden van hun han- dedingen en reacties t hier wordt Groucho op de krankzinnigste manier bezwendeld en zijn houding zou gerechtvaardigd zijn, zelfs wanneer hij tot handtastelijkheden zou schrij- den. Toch bdijft hij bijna lijdelijk vriendelijk. Zou hij die houding een gansche film lang voortzetten, dam zou hij een bijzondere en in ieder opzicht verantwoordelijke komische fi- guur scheppen, doch even verder verlaat hij dien stijl weer en. is zedf een diabolische be- drieger of weer wat anders. De beide andere broeders zijn comsequenter in hun figuren en dus ook veel vermakelijker dan Groucho praebtig is b.v. die eenzijdige dialoog met Har po, waarin de laatste met behulp van gebaren en fluiten zijn vriend waarschuwt, dat er iets broeit tegen Groucho en dat men een ,,fram up" op touw heeft gezet. Dat alles speelt zich af in een sanatorium, waar rijke ingebeelde zieken door een gewe- tensvollen dokter de deur uitgejaagd worden, wijl hij him de waarheid vertelt. Er is een samenzwering van den manager, het sanato rium te verkoopen aan een schurkachtigen ge- gadigde, wien geen middel te gemeen is en de lieftallige Judy zal er de dupe vein worden, want het is hdar sanatorium. Ghico is de be- diende en hij engageert op eigen houtje Dr. Hackenbusch, dien men voor een fameuzen dokter houdt, maar die paardenarts is. Zie- daar een gelegenheid voor Groucho, zijn patiente paardenpillen te laten slikken en er allerlei grapjes op te zeggen een operatie- kamer te laten daveren van zijn luide onkun- digheid en er een woestijn aan te richten van smyterijen er komt een renpaard binnen en de drie gebroeders rijden in een stortregem weg. Dat renpaard is de aanleiding tot allerlei dwaze scenes op de renbaan en tenslotte is het moeilijk nu precies te vertellen hoe grap- pig de grappigheid van de Marx-brothers is. Ghico en Harpo doen nog enkele fantastische dingen op de piano en de harp men weet, welke knappe instrumentalisten er in deze clowns schuilen en er komt nog een neger- apotheose in voor, die een verwijderd grapje op .Green pastures" behelst en een tikje hin derlijk is, vanwege de onpassende verbinding van erotisch-religieuze negeruitingen, met de Marx-brothers. Knap is die scene op de renbaan met haar vermakelijke trouvailles en haar spanning zal de doofstomme jockey winnen en zal het belaagde meisje haar sanatorium behouden? Want de Marx-brothers zijn tenslotte een fir ma, die aan den anderen kant van het kwaad staat en verrichten desnoods kwaad om het kwaad te bestrijden. Zij slagen. DE SPOORWEGWERKEN BIJ VLAKE. Nu de spoorwegwerken bij Vlake hun alge- heele voltooiing naderen, worden eenige inte- ressante bijzonderheden vermeld, omtrent het geen daar is tot stand gebracht. Zooals bekend is, was de bedoeling van het werk een betere scheepvaart mogelijk te ma ken op het kanaal van Zuid-Beveland en dit kanaal bevaarbaar te maken voor grootere schepen. Een der voorwaarden om tot dit doel te geraken, was een verhooging van de spoor- brug bij bet station Vlake. Die brug zoo hoog te leggen, dat alle, ook de grootste schepen, konden passeeren, was niet mogelijik. Men besloot dus een nieuwe spoorbrug te leggen, hoog genoeg voor het onderdoor varen van grootere schepen en die brug draaibaar te maken voor de zeer groote schepen, waarvan er slechts enkele per dag passeeren. Men koos een basculebrug van een ingenieus systeem, dat nog niet hier te lande is toegepast en welke vier meter hooger zou komen dan de oude. Teivens besloot men den Rijksweg, thans in aanleg, te laten loopen langs de nieuwe brug, over een verkeersbrug, waarvan de on- derbouw kon samenvallen met de nieuwe spoorbrug, hetgeen de kosten aanmerkelijk zou verminderen. Om echter de spoorbrug op de vereischte hoogte te brengen, was het noo- dig de spoorbaaji ter plaatse vier meter hoo ger te leggen. Ter voorkoming van groote hel- lingen moest de ophooging van de baam reeds te Kruinin>gen-I en te Kapelle-B beginnen, zoo dat deze verhooging zich moest uitstrekken over een afstand van vier K.M. Daar een der- gelijke ingrijpende wyziging niet mogelijk zou zijn zonder den dienst te storen, werd een nieuwe geleidelijk naar beide zijden oploopen- de spoorbaan gelegd, waarmede in September 1936 werd aangevangen en waarvan 10 Juli j.l. het zuidelijke spoor in gebruik werd geno- men, terwijl het andere spoor 27 dezer in dienst zal worden gesteld. In verband met de verkeersbevoegdheid van station Vlake, dat open blijft voor goederenverv'oer, zal een der oude sporen aansluitende aan de los- en laad- plaats, voorloopig blijven liggen. Het andere zal worden opgebroken. De Maasbode meldt nog, dat in September a.s. het geheele werk, waaronder ook begrepen zijn de wijzigingen, welke nog moeten worden aangebracht In de emplacementen te Vlake en Kruiningen-I, zal zijn voltooid. De kosten van de ophooging van den spoor- weg met toebehooren, die, waar het een werk betreft ten behoeve van Waterstaat, komen voor rekening van het Rijk en bedragen rond 700,000. Met den bouw der bruggen mede, zullen de kosten niet ver van de twee millioen af zijn. BRANDJE IN NEDERLANDSCHE LOODSBOOT. Dinsdagavond is kermisvierend Vlissingen opgeschrikt door het sirenegeloei van uitruk- kende brandweprauto's, zoodat in een mini mum van tijd een groote menigte nieuwsgieri- gen op de been was. Het bleek, dat marine- personeel rook bad zien opstijgen uit de Ma- rineloodsboot nummer acbt, die op het oogen-, blik opgelegd is en onbemand bij het marine- terrein aan de Prins Hendrikweg ligt. De ma rine is er direct met haar eigen spuit heenge- gaan en heeft water gegeven. Inmiddels was de .politic gewaarschuwd; zij liet groot alarm maken, zoodat het beschikbare brandweer- materiaal uitrukte. De gemeentelijke brandweer heeft echter geen water behoeven te geven, daar bij haar aankomst de marinespuiit het vuur reeds bleek te hebben bedwongen. In het volkslogies van de loodsboot is dank zij het tijdig ingrijpen van de marinebrandweer slechts betrekkelijk ge- ringe schade aangericht. Er is echter vrij groote waterschade. De politie die naar de oorzaak een onderzoek instelt heeft in het volkslogies een met olie doordrenkte broek in besJag genomen; de mogelijkheid van zelfont- branding is dus niet uitgesloten. ZEEUWSOHE POLDER- EN WATERSOHAPSBOND. De Zeeuwsche Polder- en Waterschapsbond houdt dit jaar zijn jaarvergadering te Anna Jacobapolder, op Zaterdag 30 Juli. Behalve de gewone vereenigingszaken, om- vat de agenda een voordracht van ir. J. J. van Leeuwen, hoofdingenieur van den Prov. Wa terstaat over ,,De Veribetering der Tertiaire wegen" en een voordracht van mr. F. H. C. Losecaat Vermeer, adjunct-directeur der Na- tionale Borgmaatschappij over de „Verzeke- ring tegen fraude en nalatigheid door Ontvan- ger-Griffiers". Concert „Concordia". Het gisteravond door de harmonie .Concor dia" op de Mlarkt gegeven concert trok veler belangstelling, dank zij het aangename weer, hetwelk het verblijf buiten tot een genot maakte. De reis met de ouden van dagen. Deze reis zal ditmaal weer het Antwerpsche kunstmatige strand van St. Anneke en oui- gevinig tot doel hehben en is bepaald op a.s. Dinsdag 26 dezer. Ruim 35 autobezitters stel- den hun wagens beschikbaar. Keuring verkeersvlieger. Woensdag j.l. slaagde onize stadgenoot N. P. Uyt den Bogaard te Soesterberg voor de test- keuring als verkeersvlieger bij de K. L. M. Dit is de eerste maal, dat een Sassenaar deze zware keuring met gunstig resultaat heeft ondergaan. Als bijzonderheid dient vermeld, dat de can- didaat nog maar 18 jaar oud is en in het bezit is van het M.'tJ.L.O.-diploma A en B, alsmede diploma eindexamen H.B.S. met 5-jarigen cursus. Wij wenschen dezen veelbelovenden jonge- man als toekoinstig verkeersvlieger een suc- oesvolle loopbaan. Aan het Kon. Muziekconservatorium te Gent behaalde de heer Theo Totte alhier een tweeden prijs voor Harmonie. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE MIDDELBURG. Zitting van 22 Juli 1938. De vechtpartij te Goes. In den avond van Zaterdag 18 Juni j.l. had op de Markt te Goes een mishandeling plaats. De politie moest er aan te pas komen en vond het noodzakelijk, dat zekere S. B., arbeider te Goes, overgebracht werd naar het bureau van politie. Dit geschiedde echter onder hevig ver- zet, terwijl een gedeelte van het aanwezige publiek er zich mede bemoeide en enkele, waaronder een tweetal broers van S. B., de politie haar arrestant trachtten te ontnemen. Een der broeders, zekere J. A. B., oud 32 j., arbeider te Goes, kwam op een gegeven mo ment op de politie aangestormd en begon deze opzettelijk met kracht gewelddadig met gebal- de vuisten te bewerken, terwijl een der agen- „De pijn begon in mijn bovenarm en zette zich zoo voort tot in mijn nek, soms z66 hevig, dat het huilen mij nader stond dan het lachen. Gewone spierpijn, zeide men mij, maar ik kon niets vinden om die gewone pijn te genezen Ten einde raad ben ik met Kloosterbalsem begonnen. De uitwer- king is enorm geweest. Na de eerste behandeling verminderde de pijn al en na voortgezet gebruik zijn al mijn pijnen verdwenen, dank zij Klooster balsem, den grooten pijndooder." E. v. C. te A. Onovertroffen by brand-en snijwondeii Ook ongeSvenaard als wryfmiddel bij Rheumatiek, spit en pijnlijke spieren Schroefdoos 35 ct. Potten: 62'/j ct. en f 1.04 (Iugez. Med.) ten eenige schoppen tegen zijn beenen en eenige slagen op het hoofd kreeg. Ten slotte kwam de inspecteur en een agent van politie te hulp en kon de woesteling wor den ingerekend, terwijl de oorspronkelijke arrestant ontsnapt was. Deze werd evenwel ook aangehouden. Thans had J. A. B. te Goes, thans in voor- loopige hechtenis, zich te verantwoorden we gens mishandeling van den politie-agent M. Francke, die tengevolge van de ontvangen slagen en schoppen, kneuzingen heeft beko- men aan zijn hoofd, beenen en rug, waardoor hij eenige dagen rust heeft moeten houden en geen dienst heeft kunnen doen. Vervolgens had dezelfde verd'achte zich te verantwoorden wegens wederspannigheid, ge pleegd tegen een tweetal agenten van politie, tijdens zijn overbrenging naar het politie- bureau. In een andere zaak had zich wegens mis handeling van de agenten van politie S. de Putter en M. Francke, te verantwoorden de breeder van voornoemden verdachte, n.l. W. B., oud 21 j., timmerman te Goes. (Beide verdachten werden rechtskundig bij- gestaan door Mr. A. Bolle, advocaat te Middel burg. Van de zijde van de verdediging waren een drietal getuigen a decharge gedagvaard. Eiseh: J. A. B. 6 weken gevangenisstraf, W. B., 14 dagen gevangenisstraf. De verdedigster pleitte clementie. ZONDAG 24 JULI 1938. Ned. Hervormde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L. J. Cazemier. SLUJiSIKIL. 9.30 u., de heer E. R. D. Richard, van Antwerpen; 2.30 u., Ds. W. J. Four- nier, van Scharmer-iHarkstede. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams. AXEL. 9.30 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. ZAAMjSLAG. 9.30 u., leesdienst; 2.30 u., Ds. Korevaar. KLOOSTERZAiNDE. 10 u., Ds. R. ten Kate, van Dordrecht, bed. H. Doop. SAiS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Korevaar, van Zaamslag. PHtT'T JPPINE. Geen dienst. Gereformeerde Kerk. TERNEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G, W. van Houte. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. Vink AXEL. 9.30 u. en 2.30 u., cand. De Ruijter. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., cand. F. Pijl- man, van Vlissingen. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TE3RNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., Ds. Baay, van Tholen. Evangelisatiegebouw Othene. 6.30 u., cand. F. Pijlman, van Oisterwijk. Roomsch-Katholieke Kerk. TERNEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u„ H.H. DDiensten; 2.30 u., Lof. LOSSE STEENEN TE AMSTERDAM. Bewoners van de Dusartstraat te Amster dam hebben de hulp van de brandweer inge- roepen, omdat verschillende steenen in gevels loszaten. De brandweer heeft bij vier wonin- gen losizittende steenen verwijderd. Woensdagavond is te Gaanderen, gem. Doe- tinchem, de fabrieksarbeider Wildebeest, toen hij zich na afloop van zijn werk naar zijn wo-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1