ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9784 WOENSDAG 13 JULI 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD TERNEUZEN, 13 JULI 1938. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post ADonnementen voor bet buitenland alleen bo vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advert entien liefst 6en dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHUNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HOOIBROEI. Ter voldoening aan een schrijven van den beer Commissaris der Koningin in Zeeland, wordt de aandacht van belangbebbenden er op gevestigd, dat in vorige jaren tengevolge van broei in booi een groot aantal branden is ont- staan. Door de zorg en oplettendheid bad een be- langrijk deel dier branden vermoedelijk kun- nen voorkomen worden. Het is in de eerste plaats bet eigenbelang der landbouwers en andere betrokkenen om bet uitbreiden dezer branden te voorkomen. Nadrukkelijk wordt er bovendien op ge- wezen, dat zij, wanneer tengevolge van na- latigbeid van bun zijde brand mocht uitbreken, kracbtens de bepalingen van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecbt met den straf- recbter in aanmerking kunnen komen. Ter Neuzen, 13 Juli 1038. De Burgemeester van Temeuzen, P. TELLEGEN. DE AARDAPPELPRIJZEN. Het Tweede Kamerbd van Sleen beeft aan den Minister van Economische Zaken de vol- gende vragen gesteld: 1. Is bet den Minister bekend, dat in ver- band met den ontstellend hoogen prijs van de aardappelen een groot deel van het minder- koopkrachtige publiek sinds geruimen tijd niet bij machte is zieh van dit Hollandsch volksvoedsel bij uitnemendheid te voorzien? 2. Wat denkt de Minister te doen om aan dezen onhoudbaren toestand, die niet alleen emstig ongerief voor de consumenten, maar daamaast financieele schade beteekent voor consumenten, producenten en distribuanten, zoo spoedig mogelrjk een einde te maken? DE BEDRIJFSVERGUNNINGENWET. Bdj Kon. besluit van 24 Juni is ingesteld een vaste commissie van den Economischen Raad, als bedoeld in artikel 7 der Bedrijfs- vergunningenwet 1038. Bij beschikking van den minister van Eco nomische Zaken zijn in deize commissie tot leden benoemd: Voor den Economischen Raad: dr. J. van Beurden te Heeswijk; prof. mr. G. W. J. Bruins te Wassenaar; mr. W. G. F. Jongejan te Wlassenaar; prof. mr. F. de Vries te Rot terdam. Vtaor den NijverlheddsraadJ. A. Dekker te WOnmerveer, ir. F. H. E. GuljO te Leiden, J. H. van Lonkhuyzen te Amersfoort. Voor bet Christelijk nationaal vakverlbond in Nederland: A. Stapelkamp te Utrecht. Voor bet Nederlandsch verbond van vakver- eemigingen: S. de la Bella te Amsterdam. Voor het R,K. werkliedenverbond in Neder land: C. J. Kuiper te Utrecht. Tot voonzitfer van deze commissie is be noemd prof. mr. F. de Vries. RECORDVLUOHT OM DE AARDE. Door den Amerikaan Hugbes wordt ge- tracbt een recordvlucht om de aarde te vo- brengen en hij is daarin reeds voor een groot deel geslaagd. Hij arriveerde n.l. Maandag te 16 uur 56 op het vliegterrein Le Bourget. Er was toen 16 uur en 36 minuten verloopen sedert zijn opstijgen te New-York. Hij had dien afstand dus afgelegd in de helft van den tijd dien Lindbergh er indertijd over heeft gedaan. Brj de landing werd het vliegtuig eenigs- zins beschadigd, zoodat niet terstond na het tanken den tocht kon worden voortgezet, het- geen den vlieger enkele uren tijdverlies veroor- zaakte. Het werd eerst middemacht voor hij weer kon starten. Htj bereikte echter gisteren te 17 uur Omsk. Men verwachtte, dat bij daar 3 uur rust zou nemen en dan doorvliegen naar Jakoetsk. (Zie laatste bericbten.) WIT .1,EM DE ZWUGER EN MARNIX VAN ST. ALDEGONDE HERDAOHT. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Zondag bebben Nederlanders, Vlamingen en Walen hier ter stede den sterfdag van Willem den Zwijger en den 400sten (of 398sten) ge- boortedag van Mamix van St. Aldegonde ber- dacht. Om 10 uur 's ochtends kwamen be- stuur en leden van de afdeeling Brussel van het Algemeen Nederlandsch Verbond in den tuin van den Kleinen Zavel, gelegen voor bet Egmontpaleis bijeen, voor bet brengen van een eerste hulde aan deze vrijheidshelden. In een korte toespraak herinnerde de voorzitter van de organiseerende vereeniging, staande voor het standbeeld van Willem van 'Oranje, aan de historische figuren van den grooten Zwij ger en van diens vriend Mamix van St. Alde gonde, figuren welke tot de gemeenschappe- lijke gescbiedenis van de Noordelijke en Zuide- lijke Nederlanden behooren. Vervolgens legde hij bloemen, met mooie oranje-blanje-bleu- linten aan den voet van Willem van Oranje's beeld, waarna de deelnemers aan deze bulde zich naar bet monument van Marnix van St. Aldegonde aan de andere zijde van het vijver- tje bcgraven en vijf strofen van het oude Wil- helmus werden voorgedragen. Ook bet beeld van Mamix werd met bloemen getooid. Na den middag, omstreeks 3 uur, ving de algemeene Protestantendag 1938, welke ge- wijd was aan het vierde eeuwfeest van Mamix van St. Aldegonde, aan met een verzameling voor de zoogenaamde Museumkerk, op bet stille Museumplein. Verscheidene honderden piotestanten uit het Walenland, speciaal uit de Bormage, uit Maria-Hoorebeke, het eenige protestantscb gebleven dorp in Vlaanderen, uit Antwerpen, Gent en natuurlijk ook uit Brussel en omstreken, alien getooid met een insigne van de Federatie van Protestantsche kerken in Belgie, badden aan den oproep ge- boor gegeven. Talrijke predikanten, alien in toga, padvinders uit Bmssel en Antwerpen, jeugdvereenigingen met kleurige vaandels, schaarden zicb rand de verbooging, welke Ds. A. Rey, president van voornoemde federatie, beklom, voor bet spreken van een inleidend woord. Gemeenscbappelijk werd vervolgens bet Lutherlied gezongen, waarna de Waalsche predikamt Ds. P. Wyss een passende toespraak hield, de figuur van Mamix belicbtte en bulde bracbt aan zijn gedachtenis voor de onschat- bare diensten door hem aan de gewetensvrij- heid bewezen. Een dubbel kwartet uit bet mijndorp Tra- meries bracbt een paar psalmen ten gehoore en toen was bet de beurt aan den te Brussel algemeen geliefden Ds. A. G. B. ten Kate om, in bet Nederlandsch, Mamix te berdenken. Wrj zijn hier samen, zeide bij, op een histori sche plek. Hier beeft het huis gestaan waar eens de moeder van Mamix woonde. Hier- acbter bevond zicb bet oude Hof van Nassau, waar Willem van Oranje beeft verbleven. Straks, op den Kleinen Zavel, zullen wij ons bevinden op de plaats waar zicb eens Huize Culemborg verhief waar in het Eedverbond der Edelen, uitgangspunt van de vrijheids- strijd der Nederlanden, werd onderteekend. Alles herinnert bier dus, in deze buurt aan een protestantscb Belgie. Wij zullen ons de adel- brieven niet laten ontnemen, ons door bet Bel- gische protestantisme gescbonken. Onze bis- torie is een grootsche bistorie. Zij wortelt diep in den Zuid-Nederlandschen bodem. De allergrootste protestant in dit land geboren was Mamix, dokter, diplomaat, geleerde en recht'erhand van Willem van Oranje. Nog werd een lied gezongen door de ver eeniging Excelsior uit Antwerpen en toen begaf een lange stoet, gesplitst in een Waal sche en een Vlaamsche afdeeling, zicb naar den Kleinen Zavel, waar, uit naam van de Federatie van Protestantsche kerken in Bel gie, kransen werden gelegd aan den voet van de standbeelden van Willem de Zwijger en Mamix. Met twee academische vergaderingen in bet Egmontpaleis, een Waalsche en een Vlaam sche, werd de herdenking besloten. Koning Leopold was vertegenwoordigd door een zijner adjudanten. In de Vlaamsche vergade- ring, geleid door ds. W. A. van Griethuysen, sprak prof. dr. C. Gerretson, boogleeraar te Utrecht, over: Mamix, de Nederlandsche vrij- heidsbeld. Hij roemde zijn schitterend ver- nuft, zijn stalen wil en zijn rein hart, schetste zijn studentenleven te Parijs en Parma, als- mede zijn eerste contact met Geneve en wees er terloops op dat Mamix steeds trotscb bleef op zijn titel van (Brusselaar. Spreker han- delde vender over de relatie tusscben Mamix en Oranje en legde den nadruk op zijn hel- denziel, die hem, zelfs in de hacbelijkste momenten, trouw deed blijven aan de eens gezworen vriendschap, op zyn hooge zede- lijke heldbaftigbeid die van hem een held maakt in den Nederlandschen zin en in den zin ook van de Nederlandsche christelijkheid. Dei tweede redenaar was ds. P. de Haan, uit Antwerpen, die meer speciaal handelde over Mamix als protestant. In de Fransche afdeeling, voorgezeten door ds. E. Hoyois, president van de Societe du Protestantisme beige spraken prof. J. Meyhof- fer en ds. W. Thonger. Ook daar werden, tus- schen de toespraken in, koorgezangen uitge- voerd en werd tot slot een dankgebed uit- gesproken. KANTONGEREOHT TE TERNEUZEN. Bij Kaninklijk besluit is benoemd tot kan- tonrechter-plaatsvervanger in bet kanton Ter- neuzen de beer Mr. P. IH. W. F. Tellegen, burgemeester alhier. RI.JKSPOSTSPAARBA XK. In den loop der maand Juni is aan bet kan- toor dier posterijen al'hiier op spaarbankboekjes ingelegd f 80.529,28 en terugbetaald f 62.019,70, derbalve meer ingelegd dan terugbetaald 18.509,58. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes be- droeg 43. KLEIN FESTIVAL MONDHARMONIOACLUBS. Naar men ons mededeelt is de mondhar- monicavereeniging ,3ravo" alhier voornemens aanstaanden Zaterdag een klein festival te organiseeren, waaraan zullen medewerken de vereenigingen Bravo" en ,,Arbeid Adelt" alhier, „Intemos" van Sluiskil en ,,Vios" van Cadsand. BEeEDIGD. Ter Arrondissements-Recbtbank te Middel- burg is beden beeedigd deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg en het kantongerecht te Oostburg ter stand- plaats Oostburg, de heer I. A. Brakman, waamememj deurwaarder aldaar. VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Voor het examen voorbereidend onderwijs (kleuteronderwijs), is geslaagd mej. C. M. G. van Eldik Thieme te Oostburg. EXAMEN HUISHOUDSCHOOL. Te Rotterdam slaagde voor het eindexamen huishoudschool mej. J. J. Henry te Aarden- burg. AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van des avonds 10 tot des avonds 11 Juli is in Zeeland de weersgesteld- beid critiek geweest voor het optreden van aardapipeliziekte. DE HANDELSOPLEiDING VAN BARKERS. [Bij beschikking van den minister van Eco nomische Zaken van 12 Juli is op grond van het Vestigingsbesluit Brood/bedrijven aange- wezen als diploma, hetwelk algeheele vr(jstel ling geeft van bet examen handelskennis, bet einddiploma van het Station voor maalderij en bakkerij te Wageningen, voor zoover dit eind diploma de handteekening draagt van den ge- comnutteerde van den minister van Economi sche Zaken. LUXOR-THEATER. De man met de wasisen beelden. Het zijn twee scherp contrajsteerende we- relden, welke in ,JDe man met de wassan Ibeel- den" met elkaar in conflict geraken: die van de joumaldstiek en die, waarin Ivan Igor, een kunstenaar, wiens roeptog het is wassen beel den te scheppen, 2ajn aanvankelijke onschul- dige fantasieen uitleeft. De wereld der jour- nalistiek wordt vertegenwoordigd door Glendia Farrel, zij stelt de vrouwelijke reporter van een groot Neiw Yorkscb dagblad voor. De dia- logen, welke zij met haar chef in casu den uitnemenden typer Frank McHugh boudt, zijn waarschijnlijk in een ander werelddeel niet mogelijlk. Laatstgenoemde toont een niet te bevredigen boniger naar nieuws te bezdtten. En nieuiws bestaat voor hem alleen uit een ge- slaagden moord met complicaties. Hij stelt een exclusief belang in reputaties die gekraakt worden en dus ook van journalisten, die deze gekraakte reputaties in bun reportage „nog een zetje" geven. Aanvankelijik op het spoor zijndle van den verdwenen prof. Ramsay, worden langzomer- hand bijizonderheden bekend omtrent de wijze, waarop Ivan Igor zijn wassen beelden vervaar- digt. Niettegenstaande allerwege het vermoe- den wordt uitgesproken, dat prof. Ramsay nog in bet leven zou zijn en, om zich van het een of ander scbandiaal te redden, naar Zuid-Ame- rika is gevlucht, houdt Florence vol, dat de geleerde vermoord) is. Wanneer zij in bet was- senbeeldenspel een kop van. Voltaire ziet, die haar plotseling doet denken aan de gelij-kenis welke de Amerdkaansche geleerde met den grooten Franschtfnan beeat, wordt haar alles duidielijk. Haar conclusies volgend ontwart zij een si nister misdaden-complex, zoo volkomen origi- neel uitgedacbt, dat daardoor reeds het karak- ter van deze thriller wordt aangegeven. Het half dozijn misdadigers en medeplichtigen heefit niet anders tegenover zich dan de onver- scbrokken Amerikaansche joumaliste, die, niettegenstaande de elke zenurw tot bet uiter- ste spannende gewaren, waarin zij van sc6ne tot scfene verkeert, slechts e^n ding voor oogen heeft: het nieuws zoo spoedig mogelijk in de krant te hebben. Tegenover dit enerveerend tempo staat de onwezenlijke, haast beangstigende rust van het wassen beelden-museum, dat bet boeiend decor vormt, waardoor een aaneenschakebng van vernuftig gedachte misdaden verborgen kan worden. „De man met de wassen beelden" is geheel volgens het Technicolor-systeem verfilmd; de toepassing van natuurlijke kleuren heeft hier- in een virtuoze hoogte bereikt. Michael Cut- tiz, de regisseur van deze Warner Brosfilm, heeft door het gebruik maken van dit systeem de film, welke grootendeels tusscben wassen beelden speelt, de onwezenlijke sfeer van in was verstarde levens gegeven. Vanaf Zaterdag loopt deze film in Luxor. INSTALLATIE VAN BURGEMEESTER VERCAUTEREN TE CONGE. Op zeer luisterrijke wijze heeft Clinge giste ren zijn nieuwen burgemeester, den heer P. Vercauteren, gehuldigd. Het dorp was daarbij versierd met eerepoorten. Alle ingezetenen verleenden aan deze huldiging bun medewer- king en gaven uiting van hun blijdschap dat het thans weer een lid der familie Vercaute ren was, die aan het hoofd der gemeente kwam, hetgeen, zooals de gemeentesecretaris, de heer Van der Bom, in zijn toespraak aan- stipte, reeds het geval was geweest vanaf het jaar 1825 tot 1920. Vanaf 1825 tot 1873 was het de heer J. F. Vercauteren, van 1873 tot 1887 de heer P. Vercauteren en vanaf 1887 tot 1920 de beer D. Vercauteren, terwijl de nieuw benoemde burgemeester reeds sinds 10 jaar het ambt van wethouder bekleedde en dus met het bestuux der gemeente bekend is. In den voormiddag werd feest gevierd in het doip Clinge, terwijl in den namiddag de buurtsehap Nieuw Namen aan de beurt kwam. DE BEVOLKING VAN ZEELAND. De bevolking van Zeeland bestond op 31 December 1986 uit 253.857 personen. Er wer den geboren 4323 personen en er overleden er 2488 (evenveel (1244) Vrouwen als mannen). Er Vestigden zich 11768 personen, doch er vertrokken er 13686, zoodat op 31 December 1937 het aantal inwoners 253924 bedroeg. Van de 108 gemeenten boekten er 54 een achteruitgang en 53 een vooruitgang, terwijl alleen Nieuwerkerk op Scbouwen het inwoner- tal van 1936 (bedragende 1939) precies hand- haafde. Er werden 19 personen meer geboren dan er zijn overleden en er zijn er 19 meer vertrokken dan er zich vestigden. DE AGIOS GEORGIOS IV. Het Grieksche stoomschip Agios Georgios IV, dat Maandag in den voormiddag door zes sleepbooten is vlotgesleept, ligt op de reede van Vlissingen Voor anker. Het scbip was be- stemd voor Sunderland via Vlissingen naar de Pacifickust (Panama). Het zal waarschijnlijk in een droogdok opgenomen moeten worden voor bodemonderzoek. De kapitein wacht op orders van de reederij. [HET GEVAARUJKE LOODARSENAAT. Dezer dagen bad A. P. te 's Heer Arends- kerke aardappelen gesproeid met loodarse- naat. Eenigen tijd; later bemerkte by dat zijn beenen opzwollen, meldt de Midd. Crt. De hulp van een dokter werd ingeroepen; deze consta- teerde dat hier sprake was van vergiftiging tengevolge van bet sproeden met loodarsenaat. DE EERSTE TREIN OVER DE NIEUWE BRUG TE VLAKE. In den nacbt van Zaterdag op Zondag is, meldt de Midd. Crt., de eerste verbtnding tot stand gebracbt tusscben de oude en de nieuwe roils, die het treinenverkeer uit de richting Vlissingen over de nieuwe brug te Vlake leiden. Zaterdagajvond, na bet passeeren van den laatsten trein uit Vlissingen, te ongeveer half tien, werd dadeiyk met de werkzaamheden be- gonnen. Deze bestonden uit het losmaken der rails, verbuigen, verleggen en lasseben aan- brengen, in vaktermen gebeeten: „het om- schiften". Hierbij waren o.a. teigeniwoordig ir. Redeker, sectie-dr. van weg en werken te Breda; de opzichter van weg en werken de heer W. Keers te Goes; de opzichter v. d. Beek, Bergen op Zoom; de heer Blessing, hoofdlbouwkundige te Breda en de aannemer de heer L. Boekd De werkzaamheden verliepen vlot en in de beste samemwerking en toen Zondagmorgen kwart over zeven de eerste trein uit Vlissin gen arriveerde, kon deze de nieuwe verbinding vlot passeeren en reed als eerste over de nieu we brug. In alle eenvoud en zonder eenige ce- remonie ging deze gebeurtenis voorbij. Alleen de mensch, die daartoe een drukken nacbt achter den rug hadden en den trein zagen komjen en gaan, zullen met voldoening gecon- stateerd heben, dat de zaak vlot marcheerde. Gelijk voorschrift is bij het in gebruiknemen van dergelijke ndeuiwe verbindingen, werd met de normale vertagingen op vrije en vaste ge- deelten der nieuiwe rails (30 en 45 km) gere- den. Deze snelhedten worden geleidelijk opge- voerd, onder voortdurende controle tot na een paar weken met voile snelheid gereden kan worden. Voorloopig beteekent de nieuwe brug voor het verkeer van Vlissingen dus eenige minuten vertraging. We kunnen hier tevens nog mededeelen dat in den nacbt van 26 op 27 Juli de lijn naar Vlissingen omgelegd zal worden, waarmedie de nieuwe spoorbrug dan geheel in gebruik ge steld zal zijn. TOERISTENTOCHTEN DOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Door de Provinciale Zeeuwsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer is het voomemen opgevat, tot het inrichten van wekeiyksche toeristentocbten van uit Vlissingen door Oos- telijk en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, ge- durende de maanden Juli en Augustus. Onder- handelingen met Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Direetie der Zeeuwsch-Vlaam sche Tramwegmaatschappij bebben er toe ge leid dat zoowel voor de reis met de boot als voor den nondrit d'oor Zeeuwsch-Vlaanderen een gereduceerd tarief werd vastgesteld. J.l. Zaterdag werd een proeftocht gebouden, waaraan werd deelgenomen door het Dage- lijksch Bestuur der Zeeuiwscbe V.V.V., een ver- tegenwoordiger van „,Horecaf" en een aantal vertegeuwoordigers der Zeeuwsche pers. Het gezelscbap, waarvan deelmaakten de heeren Mr. J. Moolenburgh, voorzitter, G. Houtekamer, secretaris en A. van Maale, C. le Nobel, I. de Hullu en G. W. Boot, leden van bet Dag. Bestuur van V.V.V., benevens de heer A. van Rheenen, inspecteur van ,,Horecaf", arriveerde alhier uit Vlissingen des voormid- dags 10.00 en werd bier verwelkamd door den heer C. Wind van Merkesteyn, directeur, en F. N. Hiemstra, chef der afdeeling tractie en materieel van de Z.V.T.M. We vermelden eerst nog, dat voor het deel- nemen aan deze realzen door Zeeuwsch-Vlaan deren foldertjes worden uitgegeven, welke de toeristen kunnen laten afstempelen op de se- cretarien van verschillende gemeenten die daarvoor hunne medewerking bebben toege- zegd. Die foldertjes kunnen later worden ingezon- den aan het secretariaat van de Zeeuwsche V.V.V., waarna aan die toeristen die de meeste geffneentestempels hebben verzameld, als be- wijs dat ze die plaatsen bezochten, aardige prijsjes zullen worden toegekend. Dit feit was aanleiding, dat het gezelschap zich aamstonds secretariewaarts begaf, voor het afstempelen van de toeristenboekjes. Er bleek al bij den aanvang van den trip, dat men •tijd te kort zou k'omien en daarom moest af- zien van een beizoek aan de havens en sluizen. De autobus werd dus weer bestegen en in stroomenden regen verliet men Temeuzen. Wei zat men droog, maar een landscbap dat men bij; regeni doorkruist doet zich niet op z'n voordeeligst voor. Via Othene en Zaam- slag Veer werd gereden naar Kloosterzande, wiaar de plaatselijke V.V.V. en Hontenisse's gemeentsbestuur het gezelschap verwelkomde. Nadat ook hier de boekjes waren afgestem- peld, werd het uit de middeleeuwen dateeren- de kerkje der Ned. Herv. gemeente bezich- tigd. De president-kerkvoogd, de heer Neete- son, fungeerde welwillend als gids. In sobere woorden, die wondergoed pasten in de sfeer van dit gebouw, dat reeds zooveel eeuwen over zich been zag gaan, vertelde hij', dat de da tum der stichting niet bekend is. Er wordt voor bet eerst van deze kerk gewag gemaakt in 1232. Oorspronkelijk was het de kapel van het klooster te Zande, welks bewoners de eer ste bedijkers waren der polders in Zeeuiwscb- Vlaanderen. Tijdensi den beelidenstorm werd de kapel zeer gehavend, terwijl in diie tijden het klooster geheel moet zijn afgebroken. In 1609 werd de kerk gerestaureerd en kwam in 1648, bij dien vrede van Munster, aan de Protestan- ten, in wier bezit zij tot nu toe gebleven is. In 1922 was iwegens den desolaten toestand 'n grondige restauratie dringend noodig, welke ook heeft plaats gevonden en waarby er naar gestreefd is, bet karakter van bet gebouw zooveel mogelijk te behouden. Nadat in Hotel Van Leuven een versnape- ring was gebruikt, en de voorzitter der plaat- seiyke V.V.V., de heer G. P. L. Sameel, uiting bad gegeven aan de vreugde zijner afdeeling, dat Kloosterzande op deze toeristentrips zal wotfden aangedaan, werd de reis naar Hulst voortgezet. Hier werd men verwelkomd door het be stuur der Hulstersche V.V.V.bestaande uit de heeren E. Lockefeer, A. C. Baert en A. Pau- wels. Al/vorens de bezienswaarddgheden van Hulst in oogenschouw te nemen, heette de heer Lockefeer alien hartelijk iwelkam en zegde namens de V.V.V. te Hulst volledige medewer king aan het welslagen der trips toe. Hulst beeft heel beziensiwaardige dingen, zooals zy'n stadbuis, de oudheidkamer, de St. WdUebror- dusbasiliek, het Landbuis en niet te ver- geten zdjn wallen. Van een bezoek aan het Landbuis en de wallen moest worden afgezien, daar anders niet met den beschikbaren tijd zou worden toegekomen. Nadat in Hotel ,,De Graanbeurs" door de Hulstersche V.V.V. een voortreffelijke lunch was aangeboden, waaraan ook aanzat de beer Truffino, burgemeester, werd de tocht weer voortgezet. Na korten tyd werd Axel bereikt, waar het gezelschap door het Dagelijksch be stuur der gemeente en der V.V.V. in Hotel ,,Het Gulden Vlies" werd verwelkomd. iEenigen tijd werd hier gepauzeerd en waar na de autobus weer bestegen werd, om zich te begeven naar bet Westelijk deel van Zeeuwsch-VI aanderem. Daar de hartelijke ontvamgst te Klooster zande, Hulst en Axel meer tyd in beslag had genomen dan waarop bij de Samenstelling van het pnogramma gerekend was, moest van een beizoek aan Sas van Gent, Philippine en Sluis worden afgezien en werd via Sluiskil, Philip pine, Uzendijke, Schoondijke, Oostburg, Zuid- zande, gereden naar Retranchement, waar een kijkje werd genomen op het Zwin, om vervol gens door te gaan naar Cadzand, waar men in het Strandhotel werd verwelkomd door den heer Le Nobel, burgemeester van Cadzand en voorzitter der Cadizandsche V.V.V. De heer Le Nobel gaf een uiteenzettimg van de moeiiyk- heden, die men te Cadzand ondervindt bij het stimuleeren van het strandleven en de eischen die aan Cadzand als badplaats moeten gesteld worden. Eenerzijds moet er naar worden ge streefd, meer publiek naar Cadzand te trek- ken, terwijl men er anderzijds op uit moet zyn, dat Cadzand zijn naam als ,,rustige" bad plaats behoudt. Een uitbreidingsplan was thans vastgesteld en op die wijze zal het mo gelijk zijn, de plaats aan deze vereisehten te doen beantwoorden. Na nog eenige oogenblik- ken te bebben genoten van het verrukkelijke uitozicht op de Noordzee en de duinen, moest ook bier weer worden opgebroken, om ten slotte via Nieuwvliet en Groede bet eindpunt, voor wat Zeeuwsch-Vlaamschen bodem be- treft, Breskens, te bereiken. De heer De Hullu betreurde het als verte- genwoordiger der V.V.V. te Breskens, dat het tydstip van scheiden zoo spoedig was aange- broken, aangezjien de Provinciale boot, die de gasten naar Vlissingen zou vervoeren, by bet bereiken der haiven reeds in bet geizicht was. Een nader bezoek aan het Breskensche strand moest daardtoor worden uitgesteld. Hoewel Zeeuwsch-Vlaanderen zich wat het weer betreft, niet van zijn gunstigste zyde liet zien, immers het gedeelte van den trip vanaf Temeuzen tot Axel, moest onder regenibuien worden afgelegd, mag deze tocht toch als ge slaagd worden bescbouwd. Bezoekers uit an dere dieelen van Zeeland, wonende in wat men wel eens aanduid als Zeelands ,,paradijs" en hier weinig komen, waren aangenaam verrast over het aspect van het Zeeuwsch-Vlaamsche landscbap met zijn vruchtbare akkers en ver schillende interessante plekjes. Wlel werd de opmerking gemaakt, dat, in tegenstelling met b.v. van Zuid-Beveland, bij de wouingen langs de wegen zoo weinig bloementooi te genieten valt. By het afwerken van het reisprogramma bleek evenwel, dat, om ten voile te kunnen ge nieten van wat Zeeuwsch-Vlaanderen biedt aan' historische bezienswaardigheden zoowel als natuurschoon, een later vertrekuur vanuit Breskens noodzakelijk zal zijn en werd dan ook besloten, dat voor de toeristentrips, welke Zaterdag a.s. zullen aanvangen, het vertrek vanuit Breskens zal worden gesteld op 6.15 uur. Verder bleek, dat deze tocht nog andere mogelijkbeden bdedt. Voor den West-Zeeuwsch- VTaming, die Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen nader wil leeren kennen bestaat de mogelijk- beid, des morgens te Breskens per boot te vertrokken, te Vlissingen over te stappen op de provinciale boot naar Temeuzen en op die wiijize aan den tocht dieel tc nemen. iEn zou ook ndet de mogelijkheid bestaan, dat de inwoners1 van Oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen er toe geleid werden, een bezoek aan Wialcheren te brengen Indien men van Temeuzen des morgens oversteekt naar Vlis singen, zou men den geheelen dag te Vlissin gen of in Walcheren kunnen vertoeven, om des avonds .vandaar over te staken naar Bres kens, en daar plaats te neimen in de autobus, die den trip door Zeeuwsch-Vlaanderen ver- zorgt, en na de passagiers te Breskens te hebben afgezet, naar Temeuzen terugkeert. Wij maakten ook nog de opmerking, dat een toer door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen op een dag in het algemeen te kort moet worden ge- noemd, wanneer men van onze grensstreek en hetgeen in de verschillende plaatsen te zien is een meer vluchtigen indruk wil verkrijgen. De leider van deze tochten licbtte ons echter in, dat deze vluchtige tochten ten doel hebben den vreemdeling te laten zien, dat ook Zeeuwsch-Vla'anderen de moeite van een be zoek wa.ard is, dat er een en ander aanwezig is, dat een nadere en nauwkeuriger bezichti- ging loont en dat dezen er daardoor aanlei ding in zullen vinden, zich voor een langer verblijf naar het Zeeuwsch-Vlaamsch gebied te richten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1