ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN MAGAZIJN ..MODERN" Feuiileton LICHTZINNIGE JEUGD CREME No. 9775 WOENSDAG 22 JUNI 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD DE PROEFVLUCHT NAAR AUSTRALIE. een wetdaad \/r\nr LlwhUld SABOTAGE IN HET ROODE LEGER. TERNEUZEN, 22 JUNI 1938. DEGELIJK en GOED is waar aan voldoet. NOORDSTRAAT 67a MMi. HM0B NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 88150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichte's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERS Fill J NT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA V OND. PRINSES BEATRIX MAAKT HET GOED. Wij, die hier in de buurt van het paleis Soestdijk wonen, zijn reeds enkele malen in de gelegenheid geweest de kleine (Frinses Bea trix van nabjj te zien en te constateeren hoe flink zij groeit, aldus schrijft het Nws. v. d. Dag. En inderdaad dit is ons nadrukkelijk he- vestigd het Primsesje maakt het ultstekend. [Hoeiwel Prinses Juliana in freule Feith als nurse natuurlijk een grooten steun heeft, is zij toch zelf den geheelen dag met haar baby bezig en als haar pliehtien als Kroonprinses haar niet elders roepen, verzorgt zij steeds zelf de kleine Beatrix. Als het weer het toe- laat, maakt zij met Prinses Beatrix in den kinderwagem eenige wandelingen in het park, vooral des morgems van tien tot twaalf. Geheel alleen loopt zij dan in de breede statige lanen van, den prachtigen paleistuin. De Prins is, als hij maar even gelegenheid heeft, ook op deze wandelingitjes van de partij en de oude beuken in het park zien dian een gelukkig, jong ouder- paar. Tijdens het bezoek, dat de Koningin in de afgeloopen week aan Soestdijik heeft gehracht, is er bijna geen dag voorbijgegaan, of de beide vorsitinnen trokken er met de kleine Beatrix in den kinderwagen op uit, 's morgens en ook 's middags, om als het even kon te dwalen in den grooten tuin achter het paleis. Het park is nu op z'n mooist. Er heerscht een weldadige rust en mien zou er niet vermoe- den, dat op slectots enkele homdterdtallen me ters het snelverkeer voorbij raast. DE PRINSES WOONT UEFDADIGHEIDS- VOETBALWEDSTRLTD BIJ. Zaterdagmiddag is te Rotterdam een voet- balwedistrijd gespeeld ten bate van de 'Neder landsche Roode Kruis bloedtransfusieddensten. Het tiweedte gedeelte van dezen wedstrijd is door Prinses Juliana bijgewoondi Tijdens de pauize arriveerde de Prinses. Ter- wijl het Wilhelmus weerklonk, begaf Zij zich door een haag van Roode Kruismannen en Sparta juniores naar de eeretribune. Na den wedstrijd heeft zij aan de spelers van beide elftallen een herinneringsmedaille uitgereikt, terwijl de aanvoerder van het winnende Feije- noond, van Heel, de medaille, geschonken door H.M. de Koningin, en de Sparta-aamvoerder de Korver, de medaille van Prinses Juliana uit Haar handien miocbt ontvangen. Tenslotte heeft H.KjH. aan de heeren D. van Prooye en K. -Lotsy het kruis van ver- dienste uitgereikt voor het werk, dat zij voor den bloedtransfusiedienst hebben verricht, wiaiarvoor die hieer Van Prooye namens beiden dank zegde. DR. COUJN MET VERLOF NAAR HET BUITENLAND. Minister Dr. Colijn is gisterochtend met den trein van 8 u. 56 (H.S.M.) voor enkele weken met verlof naar het buitenland vertrokken. MR. D. FOCK. Zeer velen hebben den oud-gouveraeur- generaal van Nederlandsch Indie, minister van staat, mir. D. Fock, bij gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag geluk gewenscht (De waning van den jubilaris aan de Laan Copes van Cattenburgh te 's Gravenhage was in een bloementuin herschapen, de prachtig- ste bloemstukken prijkten in vele kamers. Te- legrafische gelukwenschen waren van alle kaniten binnengekomen o.m. van de Koningin, van den tegeniwoordigen gouverneur-generaal en van den minister van buitenlandsche zaken; de ministers van defensie en van onderwijs, kunsten en wetenschappen. hadden schriftelijke gelukwenschen gezonden. to den naimiddag zijn nog velen mir. Fock de hand komen driikken, zooals de commissa- ris van de Koningin in de provincie Zuid-Hol- door ARTHUR APPLIN. Vervolg. 22) M'n lieve hemeJ, mr. Dale, u moet alles, wat daar gezegd is, niet zoo emstig opnemen, antiwoordde de advocaat op hartelijken toon, bovendien, niet de rechter, doch de jury doet 'n uitspraak. Morgen ben ik aan de beurt. Tot nog toe hebt u alleen de aanvallen van de eene partij gehoord. Gelooft u dan werkelijk, dat er nog eenige hoop is, sir? Of er nog hoop bestaat? Maar, mr. Dale! ...ilk hoop morgen al de argumenten van mijn zeergeleerdem tagenstandter Mathews, te ver- gruizelen. Wees blij! Hij weet niet, dat de man, die de cheque naar de bank heeft gezon den, nog steeds niet gevonden is, terwijl de dame, miss Ruby Strode, die feitelijk het geld heeft ontvangen, ook nog niet is verschenen. Mn waarde heer, mits men er handig nee weet om te springen, zijn deze twee feiten reeds voldoende om de beschuldiging geheel te vemietigen. Onthoud dit vooral: Volgens de Bngelsche wet is en blijft iemand onschul dig, zoolang zijn schuld niet absoluut vast- staat en bewezen is. Ik geef dadelijk toe, dat er enkele bezwarende omstandigheden zijn wellke door m'n geleerden collega zoo breed mogelijk werden uitgesponnten; doch een direct bewijs ten laste van den verdachte is niet geleverd; dit nu, is onze hoeksteen. Dat- gene, wat heden ten laste van uw zoon werd aangevoerd, was slechts ge-baseerd op een toevalligen samenloop van omstandigheden Bedenk hier-bij wel, dat ik niet wil zeggen, dat zooals de zaken nu staan, er geen gevaar he- land jhr. mr. dr. H. A. v. Kamebeek; de hurge- meester van den Haag mr. S. J. R. de Moun- chy; wethouder prof. C. L. van der Bilt; de president van het Haags-che gerechtshof, mr. E. Jellinghaus; prof. J. A. van Hamel; mr. W. C. Wemdelaar, voorzitter van de Liberale Staatspartijoud-mjnister de Graaff; P. J. de Kanter namens het Alg. Nederl. Verbond; de- putaties van den Bond van jonge liberalen, van het Indo-Europeesch ver-bonid en van de Nederlandsche vereenigin-g voor den volks- zang, dr. Hendrik Muller, oud-gezant te Praag en vele.anderen. iDes- avon-ds zat mr. Fock met eenige iwtie- me familielieden en kennissen aan een diner in hotel WILttebrug aan. BEZOEK VAN AU STRALISCHE MINISTERS AAN ONS LAND. De Australisohe vice-president, minister Sir Earle Page en minister Thomas W. White, die zich thans te Londen bevinden, zullen, ter gelegenheid van het vertrek van het eerste toestel der K. L. M.-lijn AmsterdamBata- via, dat aansluiting geeft op de nieuwe ver- binding naar Australie, een bezoek brengen aan Nederland. Zij zullen het vertrek van dit toestel bijwonen en de luchthaven van Amster dam bezoeken. Enkele uitstapjes zullen voorts worden gehouden. DE VESTIGINGSWET KLEINBEDRUF. De toepassing op het slagersbedrijf. De heer S. de Hoo, hoofdcommies aan het departement van Economische Zaken, deelt in het officieele orgaan van den Nederlandschen Slagersbond eenige cijfers mee omtrent de toepassing van de Vestigingswet kleinbedrijf op het slagersbedrijf het eerste bedrijf, waarop de Vestigingswet toegepast is. In den z.g. spertijd, die duurde van 18 Aug. 1937 tot 1 Februari 1938, waarin alle muta- ties in het slagersbedrijf waren onderworpen aan een vergunning van den Minister van Economische Zaken, zijn bij het departement van Economische Zaken 870 verzoeken tot vestiging of voortzetting van een slagersbe drijf binnengekomen. Daarvan zijn niet min der dan 509 afgewezen. Er werden 339 ver zoeken ingewilligd en 2 werden in handen van een Kamer van Koophandel gesteld. Na het in werking treden van de vestigings- eischen, op 1 Februari, tot 1 dezer zijn bij de Kamers van Koophandel 206 aanvragen inge- leverd. Daarvan werden afgewezen 74 en in gewilligd 88; op 1 Juni waren 44 aanvragen nog in behandeling. Het haperde den afgewezen -aanvragers meestal niet aan credietwaardigheid; het niet voldoen aan de eischen van handelskennis en vakbekiwaamheid vormde het grootste strui- kellblok. Bij de K.N.I.L1I, is hericht ontvangen, dat het vliegtuig PK-AFO van zijn proefvlucht naar Australie Dinsdag om 16 u. 43 pi. tijd, precies volgens dienstregeling, te Batavia is geland. De proefvluchit van de Lockheed van de K.NJ.L.M. van Batavia naar Sydney en terug heeft een zeer voorspoedig verloop gehad. Wat de retourvluciht in twee dagen betreft is het de eerste maal, dat een Nederlandsch vliegtuig onder Nederlandsche vlag op dit traject een dergelijk snelle reis heeft gemaakt. Op den eersten dag is niet minder dan 3683 -K.M. af- Doos 2 Oct Ingez. MeO. staat voor een veroordeeling; ik zeg slechts, dat we een goede zaak aan de hand hebben. Ik wilde, dat we die jonge dame, miss Strode, konden vinden. Ik heb er een sterk vermoe- den van, dat door haar getuigenis uw zoon vrijgesproken zou worden. U hebt een pak van m'n hart genomen, zei John Dale, zuchtend, want ik voelde me geheel teneergeslagen. Nu moet ik naar m'n hotel terug. Ik kan zeker een bus nemen naar Bloomsbury Daar u een vremdeling in Londen bent, moet ik u afraden te trachten op deze wijze weer thuis te komen. Een taxi kost slechts een shilling. Kom mee, ik zal u den goeden weg wijzen. De taxi met John Dale er in reed juist weg, toen een jongen kwam aanloopen, die mr. Marshall een telegram overhandigde, met de Iboodschap: De concierge zond mij hierheen met dit telegram, sir, daar hij dacht, dat er wellicht iets belangrijks in stond. Mr. Marshall knikte en opende de enve- loppe „Miss Strode hier kunt u dadelijk komen? Belangrijke bijzonderheden. Redway." Mr. Marshall's gezicht klaarde plotseling op. De -zaakwaarnemers waren nu te Chan cery Lane. Hij nam dus geen taxi. Op het oogenblik, dat hij de straat wilde oversteken stond hij plotseling tusschen een groote menigte -en het kostte hem eenige moeite er zich een weg doorheen te banen. Het drong niet tot hem door, dat hier wellicht een on- geluk had plaats gevonden. Een taxi en een autobus waren op elkander ingereden: blijk baar was er ook iemand gewond, wijl een politiebrancard kwam aangereden. Toen hij zich uit de menigte losgewerkt had, vervolgde hij zijn weg, niet vermoedend, wie het was, die op de brancard werd gelegd. Het was de eerste maal in zijn leven, dat John Dale van een taxi gebruik maakte. Nadat de advocaat hem de hand had gedrukt gelegd, namelijk de afstand SydneyPort Darwin. Zooals men weet bestond de bemanning uit de heeren Schott, gezagvoerder, van Messel, tweed-e bestuurder, Verheyen, marconist, ,en Veen, werktuigkundige. Het vliegtuig arriveerde Maandag om 13 u. 45 te Cloncurry, vanwaar om 14 u. 14 werd vertrokken. Om 18 u. 30 werd te Port-Darwin geland, waar men heeft ovemacht. Dinsdagochtend om 7 u. 20 vertrokken de vliegers en kwamen om 8 u. 45 te Koepang aan. Vandaar werd om 9 u. 15 vertrokken met bestemming naar Denpassar, waar om 11 u. 55 werd geland. Om 12 u. 50 werd de reis voortgezet naar Soerabaja, waar het vliegtuig om 13 u. 58 is geland. Om 14 u. 30 vertrok het toestel voor de lqatste etappe naar Bata via, waar het toestel om 16 u. 20 op Tjililitan is aangekomen. DE ONTWIKKELING DER TECHNIEK EN DE YVERKLOOSHEID. In ,,De Ingenieur"" komt Dr. Ir. B. Bolger op tegen een opmerking, door den heer R. Kuiper gemaakt in het parlement. De heer Kuiper had een rapport van bevoegden, w.o. hooge departements-ambtenaren, gezien, waar in aan -de hand van op feiten berustende ge- gevens de conclusie getrokken werd, dat in ons land de omvan-g der werkeloosheid ten minste wellicht nog voor 60 pet. moet worden verklaard uit -technische oorzaken, dus nit de vervanging van menschelijk door mech-a- nisch arbeidsvermogen. Dr. Ir. Bolger nu meent o.m., dat men de ontwikkeling der tech- niek niet mag veroordeelen, maar eer te prijzen hoort. Hij vraagt: ,,H-eht gij er u wel eens een voorstell-ing van gemaakt, wat er van ons land en van ons volk zou zijn geworden, wanneer de technische ontwi'kk-eling niet of in veel mindere mate zou hebben plaats gevonden? Denkt gij, dat hier dan acht millioen menschen in een be- trekkelijk hooge welvaart zouden kunnen leven En zoo er dan al geen werkloosheid in den zin zooals wij die thans kennen, zou zijn, dan zou dat slechts komen, omdat een kleine be- volking zich in primitieve omstandigheden een sober bestaan zou moeten trachten te verwer- ven. In een zoodanige technisch-economisch laag-ontwikkelde gemeenschap kent men in derdaad geen werkloosheid", idaar heerscht slechts armoede, gebrek en ontbering. Dank zij het onvermoeide streven onzer techniei naar hooger en beter, dank zij de voortdUren-de uitvindingen en ontdekkingen op het gebied der natuurkundige en chemische wetenschappen, zijn er tal van nieuwe bron- nen van bestaan geschapen die niet alleen aan honderdduizemden en nog eens honderdduizen- den werk hebben gegeven, doch die tev-ens het gemiddelde welvaartspeil, vooral van de arheidsk-lasse tot een hoogte hebben opgevoerd, waarover men vroeger niet heeft durven droomen. En dat alles kon gepaard gaan met een gelei-delijke verkorting van den arbeidstijd, met een voortduren-de verbetering van de rechtspositie van den arheider, waar- door, in tegensteling met vroeger den z.g. ouden tijd tegenwoordig ook op den arhei der 't begrip mensch toepasselijk is geworden. Dit is te danken aan het feit, -dat -de tech niei rusteloos hebben doorgewerkt aan ver- nieuwingen en verbeteringen; dat zij, gedwon- gen door den catagorischen imperatief, nim- mer neen hebben gezegd, doch steeds het beste wat in hem was gegeven hebben om nieuwe hronnen van bestaan aan te boren en nieuwe mogelijkheden voor arbeid en welvaart te scheppen. Wanneer dan de menschheid door gebrek- kige economische organisatie of door tegen stellingen en onverdraagzaamheid van rassen en volken eens niet in staat is deze technische ontwikkeling bij te houden, waardoor tijdelijk voor een aantal hunner -geen gelegenheid kan worden gevonden om aan het economische pro- ductieproees deel te nemen, mag men dan, zoo vraag ik, der techniek het verwrjt voor de voeten werpen, dat zij het is, die voor het grootste deel deze ramp heeft veroorzaakt. Is -dat billijk? Vergeet men dan, verblind door den betrekkelijken nood der werkloozen, die men om zich heen ziet, niet de geweldige zegeningen, die deze techniek aan de wereld heeft gehracht en die ons zelf nog in staat stellen om door mlddel van steunuitkeeringen, de werkloozen althans een redelijk mensclj- waardig bestaan te waarborgen". en aan den chauffeur het adres hd gegeven, leunde de oude Dale met een zucht ven ver- lichting in de- zachte kussens achterover, vast van plan, van dit ritje eens te genieten. Het was wonderlijk, te zien hoe de chauffeur met zijn wagen manoeuvreerde tusschen het ver- keer door; meer dan eens zag hij -zich genood- zaakt plotseling te steppen, hetgeen tenge- volge had, dat zijn passagier soms bijna van zijn zdtplaats werd gegooid; deze veronder- stelde, dat zulks tot de gebruikelijke sensa- ties behoorde, als men door de Londensche straten rcc^l Op een oogeniblik zag Dale voor de auto een politiebeambte, die het „halt"-sein gaf. De chauffeur -e-chter wilde nog voor een grooten autobus passeeren, die uit een zijstraat in een rechten hoek op hem afkwam. Men hoorde een gekraak en Dale kreeg het gevoel, alsof hij een eind verder werd geslingerd. Daarna herinnerde hij zi-ch niets meer. Hij ontwaakte liggend in -een vreemde omgeving; een witge- kapte zuster hoog zich over hem heen. Voelt u izich nu wat beter? vroeg ze. Zijn hoofd deed pijn en toen hij zijn hand wilde bewegen, kwam hij tot de ontdekking, dat zijn arm verbonden was; hij sloot de oogen en vroeg, wat er was geibeurd U mag niet spreken. U moet rustig blij- ven liggen en gaan slapen, zei de verpleegster. U hebt een ongeluk gehad; u zult echter weer vlug beter zijn. Ja, nu weet ik het weer! Met 'n taxi! Ja... *n taxi... -Opnieuw sloot hij de oogen. De zuster verwijderde zich geruischloos. Het was reeds laat in den ochtend, toen -hij den vol-genden morgen wakker werd. Een dokter stond voor zijn bed. Zoo, u hebt goed geslapen? En hoe ge- -voelt u zich nu Ik heb overal pijn, doch m'n hoofd is nu veel beter. Waar ben ik?... Hoe laat is het? U wordt nu verplee-gd in het Charing Cross Hospital, 't Is nu precies half tien in den morgen. Reuter mel-dt nadere bijzonderheden uit een artikel uit de Krasnaja Zwezda, het orgaan van het Roode leger, over pogingen tot ver- giftigifng en de verspreidmg van epidemieea in het leger, waarvan wij onlangs gewaagd hebben. IHerhaalde aanvallen van ingewandsiziekten in versc'heidene garn-izoenen in Wit-Rusland gedurende den afgeloopen winter worden toe- geschrev-en aan dte Trotskistische en Boecha- rinistische volksvij-anden, die bij den genees- kun-digen dienst en in verschi-l-lende afdeelin- gen van het volkscommissariaat van defensie werkizaam waren. Zij zoudien den soldaten op- zetbelij-k bedorven blikgroenten verstrek-t hebben. In een Oekrainsch regiment is metaal- schaafsel gevonden in het voor de officieren bestemde vleesch en gemalen glas in de aard- appelen. Elders werd petroleum, besmet wa ter e.d. in de soep geworpen. In een regiment in het Verre Oosten werd op groote schaal vergiftiging veroorzaakt door het gebruik van tinnen keukengerei met een te hoog loodgehialte. Gevallen van vergifti ging met oneetbare paddestoelen, strychnine en arsenicum worden eveneens opgesomd. Verleden jaar zomer he-bben personen, die werkzaam waren in de chemische verdedi- gin-gsindustrie, het keukengerei van een Le- ningradsche regimentskeuken bespoten met een doodelijk vergif, onder het voorwendSel van bestrijding van ongedierte. In den Noordelijken Kaukasus werd het vee, dat voor de slachtbank bestemd was, met bac- terien ingespoten, met het gevolg, dat ver sc'heidene personen, die van het vleesch aten, hiet leven verloren. iDe verschijning van het artikel valt samen met een rede van Chozin, den tegenwoordigen comlmandian-t van het militaire district van Le ningrad, die o.a. zedde, dat de ondervinding geleerd1 had, d'at men niet alleen op een che mische, maar ook op een bacteriologische oor- logsvoering bedacht moest zijn. DE OHINEESOHE GUERILLA IN SJANS1. De Japansohe woordvoerder te Sjanighai heeft meegedeeld, dat de overblijfselen van de Chdneesch-e legers, die in de provincie Sjansi opereeren, welke provincie maanden gededen door dte Japanners was bezet, thans 200.000 man tell en. Deze Chineesche ben-den zijn den laatsten tijd druk doende geweest met aanval len op Japansc-he garnizoenen. „ZONNESTRAAL"-DAG. De sterken voor de zwakken. iZaterdag, 25 dezer, zal alhier de bekende j-aarlij-ksche ..Zonn-estraar'-collecte worden ge houden. De ophrengst dezer collecte strekt om de verpleging van tJb.c.-patienten op ..Zo-nnestraal" te financieren. Bek-end mag worden goacht, dat in het Sanatorium ,,Zonne- straal" patienten van alle gezindten en uit geheel ons land verpleging vinden; vooral de arbeidistherajpie, daar toegepast in ui-tstekend geoutill-eerde werkplaatsen en de voortgezette -behandelinig van z.g. Nazorg-patienten brengt Dale herinnerde zich nu alles. Hij moest in de rechtszaal zijn waar zijn zoon zou worden vrijgesproken. Ik moet opstaan, riep hij uit. Ik moet een uiterst belangrijke -vergadering bijwonen... ik ben feitelijk al over tijd. De dokter glimlachte. Ik ben er bang voor, dat dit onmogelijk is. U hebt een been gebro- ken, zoodoende zal het nog wel enkele weken duren, voor u weer kunt loopen. -Dale dacht eenige oogenblikken na, daarna vroeg hij of hij een telegram kon verzenden. Men gaf hem het -benoodigde formulier; met bevende hand schreef hij eenige woord-en neer. KLEEDING (Ingez. Med.) De rechtszaal was stampvol met nieuws- gierigen toen Rupert Dale onder geleide van twee bewakers verscheen en op de bank der besc-hudigden plaats nam. Onder het publiek waren niet alleen de meesten zijn-er medestu- denten tegenwoordig, doch ook talrijke cho- risten van het Ingenue Theater; deze laatste herkende men aan haar opvallende en uiterst modieuze toiletten. Rupert ontdekte plotse ling, dat z'n -vader afwezig was; hij dacht, dat hij wat later zou komen. De juryleden hadden hun plaatsen reeds ingenomen. Toen ook de rechter plaats had genomen, stond mr. Mars hall op en begon met zijn verdediging. Edelaohtbare heeren en leden der jury! Gist-e-ren hebt u de akte van beschuldiging ge hoord met de lange reeks van feiten, die de schuld van verdachte zouden moeten bewijzen. Had ik gisteren de feiten gekend, die ik thans weet en op het punt sta u mede te deelen ik behoef het nauwelijks aan te stippen dan was ik toen reeds tusschenbeide gekomen, waardoor tijdverlies voorkomen zou zijn. Want eindelijik kan het antwoord gegeven worden op de vraag: wie heeft de cheque vervalscht, nu de ware s-chuldige te elfder ure is komen opdagen en een volledige bekentenis heeft af- gelegd. verrass-end gunstige resultaten. Het c-omitte voor de collecte vertrouwt dan ook, dat ieder zich voor dit mooie doel offer- vaarddg zal willen toone-n en de collectanten hun onbaatizuchtig' werk hek-roond mogen zien met een rijke oogst voor het prachtige doel. EXAMEN MIDDENSTANDSDIPLOMA ALGEMEENE HANDELSKENNIS. Bij het Dinsdag- vanw-e-ge het Insitituut voor Middens'tands-ontwikkeling alhier gehouden examen Middenstan-ds-diploma Algemeene Handelsikennds, zijn geslaagd voor het voliedig examen: D. F. M. Fassaert, bouwmaterialenhande- laar te Hulst; C. A. van Baal, apothekersass. te Terneuzen; H. J. Blondeel, zonder beroep te Eede; J. F. Borghstijn, winkelbediende te Hulst; L. M. S. Dellaert, onderwijzeres te IJzendijke; R. A. Galle, timmerman te Oost- burg; G. J. B. Gijzels, bakkersknecht te Sluis A. Bamelink, melkslijter te Terneuzen; C. J. van 't Hoff, zonder beroep te Hoek; P. P. Lampo, bakkersknecht te Aardenburg; J. C. Mieijer, graanhandelaar te Temeuizen; A. C. Rijn-berg, kantoorbedien.de te Terneuzen; F. L. Rijnberg, kantoorbediende te Terneuzen; J. P. van- Sprang, horlogemaker/opticien te Ter neuzen; J. C. M. van Sprang, opticienne te TerneuzenTh. E. Versloot, stoffeerder te Terneuzen; J. Verstraten, grossier te Oost- burg; M. J. de Vries, kantoorbediende te Ter neuzen; P. F. van Daalen, bakker te Sluis; A. A. J. van Hoorickx, timmerman te Sluis; J. A. Prins, handelsbediende te Vlissingen; S. Prins, glasbewerker te Vlissingen. Afgewezen werd 1 candidaat. Voor het speciaal examen (voor candidaten boven den leeftijd van 25 jaar) slaagden: J. P. M. Baart, kleermaker te Hulst; R. B. Ch. Bleijenbergh, timmerman te St. Jansteen; W. J. Bliek, filiaalhou-der te Terneuzen; A. Dees, manufacturier te Zaamslag; J. A. Fas saert, betonwerker te Hulst; W. C. J. de Feij- ter, timmerman te Hoek; I. J. Fremouw, schoenmaker te St. Kruis; J. van Gijs, slager te Breskens; A. P. -d'Hondt, metselaar te Hulst; M. G. Kaan, meubelhandelaar te Ter neuzen. Afgewezen werden 6 candidaten. Bij het hedenvoormiddag voortgezet examen slaagden J. Li. Kuijcks, schilder te Hulst; I. C. van der Linde, bakker te Aardenburg; P. P. F. Lippens, schilder te Aardenburg; J. W. Lust, slager te St. Jansteen; C. van Noord, schilder te Terneuzen; D. J. Oggelde Feijter, reiziger te Axel; G. M. Paridaen, timmerman te St. Kruis; P. J. de Potter, metselaar te Hulst; J. de Ridder, magazijnehef te Terneuzen; P. F. Rottier, klompenmaker te St. Jansteen; G. Schelfhout, chauffeur te St. Jansteen; J. A. Stevens, klompenmaker te St. Jansteen; E. P. J. Toumois, kleinhandelaar te Schoondijke; J. C. Vael, smid te St. Jansteen; C. Verhuls-t, timmerman te Oostburg; G. J. Verlinde, tabakshandelaar te Terneuzen; J. J. Verlinde, bedrijfsleider te Terneuzen. lAf-gewezen werden 3 candidaten. 'n Gegon-s van stemmen, gepaard aan een luidruchtig applaus, verbrak plotseling, als antwoord op deze even onverwachte als sen- j^ationeele mededeeling, de gedwongen stilte.. De ordebewaarders herstelden de rust en de rechter sprak: Incjjen een herhaling van een dergelijke demonstratde plaats heeft, laat ik de zaal ont- ruimen. M!r. Mathews was paraa.t. Edelachtbare, mag ik m'n geachten con frere vragen, of hij van plan is een schrifte lijke bekentenis over te leggen? Mr. Marshall antwoordde bevestigend. Edelachtbare, daarte-gen moet ik protes- teeren. Mr. Marshall merkte op: Hier is sprake van een affidavit edelachtbare en als zoo- danig is dit een wettig getuigenis. Ik protesteer, edelachtbare, onderbrak hier mr. Mathews. Wilt u ons d-an de motieven van uw protest do-en kennen? vroeg de rechter. Zeker, edelachtbare. Het is mij namelijk bekend, dat de persoon, die het affidavit heeft afgelegd, eerd-er moet worden heschouwd als een medeplichtige van den verdachte, terwijl hun wederzij-dsche verhoudin-g van dien aard is of was, dat zeer groot voorbehoud moet worden gemaakt ten opzichte der verklaring. Ik hieib instructies, edelachtbare, om deze be kentenis niet te aanvaarden, terwijl ik van mijn recht gebruik zal maken, om -een kruis- verhoor af te nemen, voor geval het affidavit wordt gehandhaafd. Is u bereid, de getuige op te roepen, mr. Marshall Ik leg mij geheel neer bij het oordeel van uw edelachtbare. Is u van meening, dat dit affidavit als zoodanig niet geldig is, dan be staat voor mij geen and ere k-euze. In het Engelsehe recht een gerechte- lijke, beeedigde, schriftelijke vaststelling der feiten. Wiordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1