ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN KLEEDING NAAR MAAT r°r KLEEDING-MAGAZIJN No. 9773 VRIJDAG 17 JUNI 1938 783 Jaargang Binnenland Buitenland „MODERN" Examen doen EERSTE 8LAD HjM. de koningin onthult het TER NEUZEN, 15 Juni 1938. CHIQUE DESSINS UITMUNTENDE PASVORM PRIMA AFWERKING NOORDSTRAAT 67a HOEK. AXEL. u zull geen lasl hebben van „zenuwen", indien U 'n "AKKERTJE" neeml ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen tr. per post f 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overlge landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firrua P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. KONINGIN EMMA MONUMENT TE AMSTERDAM. HH. de Koningin heeft Donderdagmiddag op het Emmaplein te Amsterdam een stand- beeld van wrjlen Koningin Emma onthuld. De Koningin, die vergezeld was van Prinses Ju liana arriveerde te drie uur van Soestdijk ko- mende, in de hoofdstad. Vele burgerlijke en militaire autoriteiben en een talrijk publiek waren aanwezig toen de Koningin en de Prin ses bet op 't Emmaplein opgerichte Konink- Itjke paviljoen betraden. De voorzitter van het comite tot oprichting van het Koningin Emma monument, de heer J. ter Haar Jr. sprak een welkomstrede uit en gaf voorts een overzicbt van het totstand- kom'en van het monument. Vervolgens hield de Oommissaris der Koningin in Noord-Hol- land, mr. dr. A. baron Roell, een rede. Aan het slot van zijn toespraak verzoeht spr. aan H.M. de Koningin het gedenkteeken te willen onthullen, HjM. gaf aan dit verzoek gevolg en hield daarbrj een toespraak. Daama had de overdracht van het monu ment aan de gemeente plaats. Nadat in het pajviljoen de thee was ge- bruikt, had een ontvangst van de comit61eden plaats. De grijze beeldhouiwer, de 72rjarige L. ZjJL, die in dit treffende monument zijn ge- heele kunnen heeft gelegd, werd aan H.M. de Koningin en Prinses Juliana voorgesteld. Te ruim vier uur was de pleebtigheid ge- eindigd en vertrokken de beide vorstinnen, onder daverende toejuichingen van de duizen- den toeschouwers bij deze treffende' plechtig- heid. ONZE GEMOEDELIJKE PRINS. De vorige week kreeg Prins Bemhard onder de gemeente Montfoort een defect aan den motor van zijn auto. Op dat moment bevond zich een Utrechtsche agent vein een meel- fabriek in gesprek met een bakker, die naast zijn paard en wagen stond. De auto van den Prins zwenkte om den wagen heen en reed naar den kant van de weg. Ndch de agent van de meelfabriek, ndch de balkker hadden gemerkt, dat het de auto van Prins Bemhard was. Toen de bakker den heer bemerkte die uit de auto stapte, zeide bij tegen den agent: ,,Kijk, dat lijkt precies Prins Bemhard!" De Prins, die detze opmerking hoorde, kwam glimlachend op het tweetal toe en zeide: ,,En hij is het!" Terwijl de motor onderzocht werd, maakte Prins Bemhard met de beide mannen een praatje en merkte gemoedelijk daarbij op: .JPrins of geen prins, als je motor weigert, kun je aan den kant van den weg gaan staan." V66rdat de Prins in een inmiddels gerequi- reerden wagen zijn tocht voortzette, dmkte hij den baklker en den agent vriendelijk de hand. (,,Volkskrant") MR. D. FOCK ZONDAG TACCHTIG JAAR. Mr. Dirk Fock, minister van staat, oud-mi- nister, oud-gouvemeur-generaal van Nederl.- Indie, oud-lid van de Kamers der Staten-Ge- neraal en oud-voorzitter van de L'iberale Staatspartij, bereikt Zondag den leeftijd van tachtig jaar. KLOMPEN NAAR NEDEREAND. E6n delegatie van de klompenmakers uit het land van Waes in de provincie Oost- Vlaanderen heeft Woensdagmiddag te Brussel in een onderhond met den minister van econo mische zaken aangedrongen op een verrui- ming van de uitvoeroontingenten naar Neder- iand en Duitschland. VERLENGING OONTINGENTEERING METAALDRAAD-GEOEIRAM PEN. Volgens het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot verlenging van de contingenteering van metaaldraad-gloeilam- pen verklaarden sommige leden nog niet van de noocizakelij'kheid van verlenging dezer con tingenteering overtuigd te zijn. Deze leden vestigden er voorts de aandacht op, dat er niettegenstaande de prijsverlaging hier te lande, waarvan de Memorie van Toe- lichting melding maakt, nog een zeer groot verschil bestaat tusschen de prijzen van gloei- lampen in Nederland en die in Belgie, waar zij ongeveer half zoo hoog zijn; op den ver- ksoop van gloeilampen in Nederland moeten dan ook buitengewone winsten gemaakt wor den. Zij meenden, dat bij handharving van de contingenteering voor een veel sterkere prijs verlaging behoort te worden zorg gedragen. EEN FLORIMOND-GRAMMENSFONDS OPGERICHT. Menberioht, dat bij notarieele acte de stieh ting Florimond-Gramw cnsfonds is opgericht. l>eze stiehting heeft ten doel de Nederland- sche cultuur in Vlaanderen te bevorderen, Steun te ^'erleenen aan de door den heer *}°Wmon<i Grammens opgezette actie tuurgebied te beh^den^ Nederlandsche cul" dam, voorzitter; Mr. R. Parnni AjIlaster" A. A. P. hage, penmnigmeester; Mr. j p Nieuwenhuis Nyegaard, Groningen tt A. Nooteboom, Nijmegen. DE HOOGE AARDAPPEEPRijzen De gezamenlijke importeurs hebben een tele gram aan den Minister van Economische Zaken gezonden met den volgenden inhoud- 'De Nederlandsche oude aardappelvoorraden zjjn allerwege volledig opgeruimd. De import van Malta is wegens einde van het seizoen uitgeput. Ook de nieuwe oogst van het West- land is half beeindigd. Het Noord-Hollandsche gewas komt wegens uitermate schaarschte, daar vele akkers groote kale plekken vertoo- nen in verband met door vorst vernietigde planten, veelal onvolgroeid half rrjp ter vei ling. De onmogelijk hooge prijzen te Broek op Langen dijk waren zij Donderdag opge-' loopen tot 12 cent per kilo en te Bovenkarspel tot 13 y2 cent verhinderen een doelmatige voedselvoorziening. Het eenige redmiddel is onmiddellijke op- heffing van de monopolielasten, waardoor dadelijk invoer van uit Hollandsch zaad ge- teelde eigenheimers uit Italie met drledaag- schen reisduur mogelijk is. Dit laatste feit moge Uwe Excellentie nopen tot onmiddeliijk ingrijpen. DE VESTIGINGSEISCHEN VOOR BARKERS. Thans ook dp einddipldma's van gymnasia, H.B.S. en handelsscho- len enz. erke"d. De minister van Economische Zaken heeft thans bepaald, dat ook het einddiploma H.B.S. A of B 5-jarigen cussus; het einddiploma gymnasium; het einddiploma 5jarige hoogere handelsschool; het staatspractijkdiploma boek- houden; de akte M. O. hoekhouden; de akte L. O. handelsikennis en het einddiploma van een door den minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen erkende 3- of 4jarige han- delsdagschool als bewijs van voldoende han- delskennis voor bakkers kan dienen in ver band met de Vestigingswet kleinbedrijf. Zooals men zich zal kunnen herinneren was in het Vestigingsbesluit Broodbedrgven het zg. middenstandsdiploma aangewezen, ofschoon ten aanzien van de slagers de waarde van de hierboven genoemde^ diploma's reeds was er- kend. Voorts is bepaald, dat de navolgende diploma's acten of overgangsbewijsstukken op examen handelskennis gedeeltelijke vrijstelling zullen geven. 1. Voor boekhouden en handelsrekenen. Het practijkdiploma boekhouden, afgege- ven door: a. de Federatie van handels- en kantoor- bedienden-vereeniging b. de Vereeniging van leeraren in de han- delswetenschappen c. de Vereeniging van leeraren in talen en handelseorrespondentie genaamd Liteh; d. de Vereeniging van leeraren in het hoek houden; e. de stiehting Handelsexamens, tot 1935 afgenomen door de R.K. vereeniging van lee raren tot bevordering van het handelsonder- wjjs; 2. voor Nederlandsche taal en handelseor respondentie. a. het overgangsbewijs naar de 4e klasse HjB.S.; b. diploma 3jarige 'H.B.S.; c. practijkdiploma voor een der talen, afge- geiven door de onder 1 genoemde vereenigin- gen, federaties en stichtingen; d. einddiploma (m.)ulo.; e. overgangsbewijs naar de 4e klasse gym nasium of lyceum; If. acte 1. o. IHet beizit van het einddiploma van het Sta tion voor maalderij en bakkerij te Wageningen vrijstelling voor het examen handelskennis geeft voor de onderdeelen boekhouden en han delsrekenen, Ned. taal en handelseorrespon dentie. W|at de vakibekwaamheid betreft heeft de minister nog twee diploma's aangewezen en wel: voor het broodbakkersbedrijf het diploma vaMjekwaamheid voor broodbakkers van de Stiehting voor vakopleiding en examens in het bakkersbedrflf voor het broodverkoopersbedrijf het diploma vakbekwaamheid voor broodverkoopers van die stiehting. Ten aanzien van beide diploma's is bepaald dat zij slechts zullen gelden voor zoover zij door een gecommitteerde van den minister zijn onderteekend. Overgangsmaatregelen. De minister gebruik makende van de hem bij het Vestigingsbesluit broodibedrijven gege- ven bevoegdheid om een verklaring af te ge ven dat men aan de minimumeischen van han delskennis voldoet, heeft de volgende over gangsmaatregelen vastgesteld: Voor een ministerieele verklaring kunnen in aanmerking kotmen: de. zjj, die geboren zijn voor 1 Juli 1906 en bovtendien voldoen aan de volgende voorwaar- den: a. personen, die op 1 Januari 1938 geves- tigd waren als zelfstandige ondememer en die 5 jaar in detaUhandel, ambacht of kleine nij- verheid, zulks ter beoo^rdeeling van den minis ter, werkizaam zijn geweest; b. zoons of dochters van een gevestigden ondernemer ten aianzien van de onmiddellijke opvolging van den vader of de moeder, en die 5 jaar in detailhandel, ambacht of kleine nij- verbeid1, zulks ter beoordeeling van den mi nister, werkzaam zijn geweest; c. personen, die op 1 Januari 1937 optra- den als vennooten onder een firma in een ge- vestigde ondememing en die 5 jaar in detail handel, ambacht of kleine nijverheid, zulks ter beoordeeling van den minister, werkzaam zijn geweest; d. ibeheerders(sters) .filiaalchefs e.d.), die op 1 Januari 1938 als zoodanig optraden en die 5 jaar in detailhandel, ambacht of kleine nij verheid zijn werkzaam geweest; 2e. filiaalbeheerders(sters), die in het be- zit zijn van het diploma handelskennis voor filiaalhouders(sters) in het broodverkoopers bedrijf, afgegewen door de stiehting voor vak opleiding en examens in het bakkersbedrijf. Voor een ministerieele verklaring ten aan zien van vakbekwaamheid voor brood uakkers kunnen in aanmerking komen zij, die geboren zijn voor 1 Juli 1906 en bovend'ien voldoen aan de volgende voorwaarden: Personen, die op 1 Januari 1938 geves- rium w,at en als zelfstandige ondernemer en ge- ren "in6 de laat®te tien jaar ten minste 7 ja- trekiking v°i"edllfen werkkring of volled:ge be- weest; bedrijf werkzaam ziju ge- fb. zoons of dochters van een gevesti°*de(n) ondememer ten aanzien van de onmidde-lflke opvolging van Sen vader of de moeder en ge- durende de laatste tien jaren tenminste 7 ja- ren in volledigen werkkring of volledige be- trekking in het bedrijf werkzaam zijn gev/ecst: c. personen, die op 1 Januari 1937 optra den als vennooten onder een firma in een ge- vestigde ondememing en gedurende de laat ste 10 jaren tenminste 7 jaren in volledigen werkkring of volledige betrekking werkzaam zijn geweest; d. beheerders(sters) (filiaalchefs e.d.) die op 1 Januari 1938 als zoodanig optraden en gedurende de laatste 10 jaren ten minste 7 jaren in volledigen werkkring of volledige be trekking in het bedrijf werkzaam zrjn ge weest. Voor een ministerieele verklaring ten aan zien van vakbekwaamheid voor de broodver koopers kunnen in aanmerking komen zij, die geboren zijn voor 1 Juli 1906 en bovendien aan de volgende voorwaarden voldoen: a. personen, die op 1 Januari 1938 geves- tigd waren als zelfstandig ondernemer en ge durende de laatste 5 jaren tenminste 2 ja ren in volledigen werkkring of volledige be trekking in bet bedrijf werkzaam z\jn ge weest; b. zoons of dochters van een gevestigde(n) ondernemers ten aanzien van de opvolging van den vader of de moeder en gedurende de laatste 5 jaren tenminste 2 jaren in volledige werkkring of volledige betrekking in het be drijf werkzaam zijn geweest; c. personen, die op 1 Januari 1937 optraden als vennooten onder een firma ,n een geves- tigde ondememing en gedurende de laatste 5 jaren ten minste 2 jaren in volledigen werk kring of volledige betrekking werkzaam zijn geweest; d. beheerderssters(filiaalchefs e.d.) die op 1 Januari 1938 als zoodanig optraden en gedurende de laatste 5 jaren ten minste 2 jaren in volledigen werkkring of volledige he- trekking in het bedrijf werkzaam zijn ge weest. DE VLAAMSCHE INCSEDENTEN TE GENT. Het geval-Grammens, dat Dinsdag in de Kamer tot een eerste sehermutseling aanlei- ding gaf, werd Woensdag in den Senaat te bei de gebracht door den katholieken afgevaar- digde J. de Clercq, die de regeering onmid deliijk wenschte te interpelleeren over ,,de in- cidenten welke zich, op 7 Juni, in het ge- rechtshof te Gent hebben voorgedaan". De leider van de Katholieke Vlaamsche Volks- partij Dr. Verbist en de Vlaamsche nationalist Finnd, steunden dit verzoek, waarop minister- president Spaak verklaarde, dat hij bereid is Dinsdag a.s. in de ochtendvergadering den in- terpeilanten te woord te staan. Hiermede werd door de meerderheid der aanwezige sena- toren ingestemd. BARCELONA'S „VEREOREN DIVISIE" TREKT TERIDG. De 43ste divisie van het regeeringsleger, welke door haar hardnekkige verdediging en haar moed grooten naam heeft gemaakt en welke sedert maandtn het geheel door recht- schen ingesloten gebied van Bielsa bezet hield, vlucht thans onder druk van de rechtschen naar de Fransche grens. Woensdagavond elf uur begonnen de manschappen bij Lavela de grens over te trekken en's nachts om e6n uur bevonden zich reeds tweeduizend man te Fabian, waar zij onmiddeliijk ontwapend werden. Generaal Antonio Beltran en zijn staf heb ben zich met achthonderd man verschanst hij het ziekenhuis van Bielsa. Men verwacht, dat zij gevangen zullen worden genomen. HONING GUSTAAF 80 JAAR. De Zweedsch koning heeft onder groote belangstelling van de zrjde der bevolking zijn SOsten verjaardag gevierd. Door de bevol king is een bedrag van 3.330.000 kronen bij inschrijving bijeengebracht, dat den koning als huldeblijk door den Minster-iPresident is aangeboden. Het zal volgens den wensch van den koning bestemd worden voor bestrijding der kinderverlamming. VERPEAATST. De heer M. A. Visser, tijd. schrjjver 2e kl. ter inspectie der Dir. Bel. alhier, is met in- gang van 1 Juli verplaatst naar Rotterdam, 3e kantoor. ONDERSWIJZERSEXAMEN. Geslaagd. Aan de St. Antonius kweekschool te Don- gen slaagde o.m. mej. E. Boonman te Oost- burg en de heer C. Raas te IJzendijke. TEGEN EEN SLUISDEUR GEVAREN. Omdat de machine weigerde achtemit te slaan liep Woensdag het motorschip ,,Renus 49" op een sluisdeur van de Westsluis te Wemeldinge. Gelukkig had men van een sleepschip een draad vastgezet op het motor schip, en verliep de botsing minder emstig dan anders het geval izou geweest zijn. Nadat cautie was gesteld voor de geraamde schade, kon het schip zijn bestemming vervolgen. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS VOOR ZElEUiWSCH-VLAANDEREN. Het aantal ingeschreven werkzoekenden bij de organen der arbeidsbemid'deling in Z.- Vlaanderen gedurende de maand Mei was als volgt: Aardenburg Axel 81, Biervliet Bres- kens 12, Cadsand Clinge 12, Eede Graauw c.a. 25, Groede Hoek 21, Honte- nisse 59, Hoofdplaat 4, Hulst 61, Koewacht Oostburg 1, Nieuwvliet Overslag Phi lippine 20, Retranchement Sas van Gent 94, Schoondijke St. Jansteen 14, St. Kruis 2, iSluis Vogelwaarde 35, Waterlandkerkje Westdorpe 37, IJzendijke 1, Zaamslag 36, Zuiddorpe 5, Zuidzande Temeuzen 548; totaal 1068, waaronder 177 landarbeiders. EXPORT VAN MOSSELEN NAAR BELGIE. Aangezien Belgie thans geen invoervergun- ningen -voor mosselen verstrekt en het Cen- traal Verkoopkantoor voor mosselen te Ber gen op Zoom geen goedkeuring heeft verleend aan de van Belgische zijde gestelde voorwaar den, is er geen normale export en wordt van Tholen en Ierseke niet verzonden. In afwij- king daarvan wordt wel verzonden uit Phi lippine, van waar de invoer in verband met het Verdrag van 1839 naar Belgie vrij is. ERNSTIGE AANRIJDING. Gisteravond ongeveer half elf reed de heer D. J. de Maat, kommies-dienstgeleider der directe belastingen te St. Jansteen per rijwiel op het rijwielpad van den weg HulstSt. Jan steen naar huis. Achter hem kwam eveneens uit de richting Hulst per auto de veekoopman C. S. Deze bereed evenwel den weg z66 zig- zagsgewijs, dat een uit de andere richting komende autoihestuurder het 't veiligst vond om te stoppen, na zijn auto zoover mogelijk aan den zijkant van deft weg te hebben ge- plaatst. S. kwam met zjjn zigzaggende auto op het rijwielpad terecht en greep daar den fietsenden heer De Maat, die een 20 meter werd meegesleurd en daar bewusteloos bleef liggen, terwijl S. doorreed, en bij het cafd Verdun ook nog maar juist op het nippertje een daar staande vee-auto zonder aanrrjding wist te passeeren. De heer De Maat is in bewusteloozen en hoogst hendenkelijken toestand naar het R.K. ziekenhuis te Hulst avergebracht. Naar we hedenvoormiddag vernamen, was hij nog steeds niet tot bewustzijn gekomen. ELn den loop van den nacht is de auto van S. in beslag genomen. Nader vememen wij, dat de heer De Maat hedenvoormiddag bij bewustzijn is gekomen doch nog in emstigen toestand verkeert, aan gezSen blijkbaar juist zijn hoofd door den schok is verwond en hij vermoedelijk hersen- schudding heeft beloopen. TWEE KINOEREN VERBRAND. Woensdagnaimiddag is te IJzendijke een brand uitgetoroken, die een noodlottig gevolg had'. In een stalletje op het erf van C. Mamout, onder de buurtsehap Stroopuit, is brand ontstaan, vermoedelijk als gevolg van het spelen met lucifers door 2 kinderen van 2% en 3'/2 jaar oud, die zich in het schuurtje beVonden. Toen men den brand bemerkte en ijlings toeschoot om hulp t- bieden, kon men de kinderen, zijnde een zoontje van Mamout en van zijn buurman J. Boerman, niet meer redden. Het stalletje brandde af. DE LANDBOUWTENTOONSTEELING TE GOES. De Kring West Zuid4Beveland der Z. L. M. kan met welgevallen terugzien op de land- bouwdagen in haren Kring gehouden en speciaal op de gister gehouden groote land bouwtentoonstelling, die begunstigd werd door ideaal weer, waardoor een overgroot aantal bezoekers de temtoonstelling hebben bezocht en het daar gezellig was te verkeeren. Nadat des morgens de voorzitter van den Kring, den heer Kranenburg, de autoriteiten en genoo- digden had verwelkomd en dank gebracht had aan alien die aan het tot stand komen van deze tentoonisfelling hadden medegewerkt, ver zoeht hij den Directeur-Generaal van den Landbouw, Ir. Roebroek, de tentoonstelling te willen openen. In een zeer sympathiek aan- doende rede gaf de heer Roebroek uiting van zijn bewondering over den arbeid van den Zeeuwschen landbouwer, die weet te werken, te zaaien en te ploegen ook in tijden van groote moeilijkheden. Hieruit spreekt niet alleen liefde voor zijn maatschappelijke taak, doch ook groote vastberadenheid, wilskracht en durf. De kenmerken voor een volk dat zijn zelfstandigheid zal weten te bewaren. A1 is het ook, dat de regeeringsbemoei'ingen helaas nog niet gemiat kunnen worden, de energie door den Zeeuwschen landbouw ont- wikkelt staat borg, dat zoodra de omstandig- heden het zullen veroorloven, de landbouw op eigen krachtige beenen zijn mooie taak in het raderwerk der maatschappij zal weten voort te zetten tot meerdere welvaart van ons vaderland. In de hoop, dat deze tentoonstel ling onder Gods zegen aan haar doel zal be- antwoorden verklaarde spreker haar namens den Minister van Economische Zaken voor geopend. Ondertusschen stroomden de bezoekers het prachtvolle terrein binnen en verspreidden zich in de verschillende keurig verzorgde ten- ten, rond de talrijke inzendingen van de nieuwste landbouwmachines, die voor een groot deel in voile werking stonden, bewon- derden de inzendingen van paarden, rundvee, geiten, schapen, varkens, pluimvee en konij- nen. Toen de bekroonde dieren in den ring ver- schenen stonden de bezoekers vier, vijf rflen dik rondom deze afrastering en werden de bezoekers door middel van een luidspreker op de hoogte gesteld van de door de diverse jury's bekroonde dieren. Bij onze rondgang over het terrein trof het ons, dat alle inzendingen zoo keurig verzorgd waren en dat er zoowel voor de bezoekers en bezoeksters zeer veel te bewonderen viel, zoo- dat het ook in de tenten steeds overvol was, waar deskundigen gereed stonden om uitleg te geven van het met zoo veel zorg ten toon gestelde, waaruit wel bleek, dat de voorlich- tingsdienst op alle landbouwgebied in den meest uitgebreiden zin, in Zeeland perfect in orde is. (Ingez. Med.) In Goes zelf heersohte den geheelen dag een groote drukte en de auto's en rijwielen die op bet tentoonstellingsterrein en in de omgeving geparkeerd stonden was werkelijk otttelbaar. Toen te ongeveer 6 uur de tentoonstelling gesloten werd, stroomden de bezoekers weder naar de stad terug waama voor velen de tijd van afreis was aangebroken, doch een groot aantal bezoekers uit de omgeving bleef tot ook het slotnummer van deze zoo succesvolle landbouwdagen was afgeloopen, n.l. het aan geboden vuurwerk. De jaarlijksche Hoofdbestuur- en Algemeene Vergadering der Zeeuwsche Landbouw Maat schappij is weer achter den rug, evenals de rijtoer en tentoonstelling van den Kring West Zuid-Beveland. Met groote voldoening kan men hierop terugblikken. Bloedende hoofdwonde. Terwijl mejuffrouw v. d. P. gisteren door de Noordstraat alhier fietste, sprong een hond tegen haar rijwiel, waardoor zij zoodanig viel, dat zij een bloedende hoofdwonde opliep. Rit ouden van dagen. Dinsdag 21 Juni a.s. zal de jaarlijksche rit met de ouden van dagen dezer gemeente weer plaats hebben. Naar we vernemen, zullen een 30-tal oudjes met een 12-tal, door particulieren welwiliend beschikbaar gestelde auto's, een reisje maken naar Knocke. Het Centrum. Verandering van spijs doet eten, is een ge- brmkelijk geizegde, waarin wel een kern van waarheid zit en .daarom heeft de directie van Het Centrum na het luchtige en frivole pro- pramma van vorige week thans voor een ste- Viger menu gezorgd, zoo iets waarop men een heele week kan teren en de liefhetbbers van kracht, moed en sensatie kunnen bun hart op- haten. Als eerste hoofdnummer gaat IJzeren knuisten. Een eenvoudige geschiedenis, die niet in deze „beschaafde" wereld kan afspelen, doch plaats vindt in the far West, het gebied van de Cow Boys en corw-dieven, in elk geval daar wiaiar een stel ijizeren vuisten goed te pas ko men, [want h;t gaat daar lang niet soepsappig toe. Een weduwe in het bezit van een lief- tallige dochter kan alleen beslag op de ranch van haar overleden echtgenoot leggen, zoo zij binnen een bepaalden tijd de ranch weet te bereiken. Nu daar heb je de heele inhoud, het- geen ons niet zoo lastig lijkt om desnoods per taxi eventjes naar toe te toeren en alles is voor elkaar. Doch nu komt de franje, er is een partij van veedieven, die de ranch voor zich willen houden en een andere partij, die gaarne de dochter een dienst willen bewijzen. Deze kleine partij bestaat slechts uit een paar cow-boys, maar zij hebben wat om handen, d.w.z. zijn in het bezit van ijzeren knuisten. Het spreekt vanzelf, dat het heele zaakje in orde komt, doch daar vallen ettelijke klappen voor het zoover is. (logez. Med Als tweede hoofdnummer volgt de film Noodjottige misdaad. Een jonge man moet wegens een door hem begane misdaad vluohten en tracht nu door het aannemen van een anderen naam ver van de plaats, waar ook zijn leven werd verwoest, aan het werk te komen aan de grootste stuw- dam ter wereld te Las Vegas. Dit gelukt hem wonderwel en door zijn vlijt klimt hij al spoe- dig op, zeer tot leedwezen van een anderen arbeid, r, die in hem een medegegadigde vindt naar de gunst van een jonge schoone. Die an dere arbeider zoekt en vindt het verleden van Rusty en stelt hem voor de keus heen te gaan of zijn verblijfplaats bekend te maken aan de politie, die hem nog st-eds zoekt. Rusty be- sluit te vertreikken, maar op den laatsten dag breekt een werkkabel aan de stuwdam. Een kreet van afgrijzen klinkt, want aan die kabel hangt een man. Rusty herkent in hem zijn tegenstander en toch besluit hij diens leven te redden. Hoe dit geschiedt zal deze sensatio- neele film de bezoekers wel doen zien, waarna spoedig de gelukkige oplossing van deze be- zonder spannende film volgt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1