ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Feuilleton LICHTZINNIGE JEUGO Mo. 9772 WOENSDAG 15 JUNI 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland SPRUTOL EERSTE BLAD I)IT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGA VOND. EERVOL ONTSLAG GEVRAAGD. FANTASTISCH PLAN TER BESTRIJDING VAN HET OORLOGSGEVAAR. TER NEUZEN, 15 JUNI 1938. EERVOL ONTSLAG VERLEEND. Zomersproeten TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen b(j vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEUSFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer /0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. GIFT VAN DE KONINGIN. (De Koningin iheeft wederom een bedrag ge- schonken aan de centrale voor werklooizen- zorg, gesticht op initiatief van den raad van Nederlandsche kerken voor practised dhristen- dom, te Utrecht. IDe heer J. G. Pippel, administrateur, direc- teur van de griffie der Tweede Kamer, heeft wegens gevorderden leeftijd tegen 1 Augus tus a.s. eervol ontslag verzocht. NEDERLANDSCH-DUITSCH VERDRAG OVER KLEINE GRENSWIJZIGINGEN. Het ministerie van buitenlandsche zaken maakt ibelkend, dat op het ministerie van bui tenlandsche zaken te Berlijn de onderteeke- ning heeft plaatsgevonden van een Neder- 1 andsch-Duitsdh verdrag, hetwelk maatregelen inhoudt over kleine grenswijzigingen en daar- door noodizakelijlk geworden ruil van grondge- bied op versohiilende plaatsen ten be'hoeve van een beteren loop van de grens tusschen Nederland en Duitschland. DE DISTRIBUTIE VAN GEHAKT IN BLIK. (De Minister van Sociale Zaken heeft be- paald, dat te rekenen van 5 Juni voor die ge- meenten, wel'ke het gehakt in bilk door be- middelmg van de slagers (en c.q. grossiers) aan de betrokken consumenten verkoopen, de prijs met 1 cent per blik zal worden verlaagd, welke cent in die gemeenten aan de slagers (en c.q. grossiers) boven de thans voor hen vastgesteilde vergoedinig behoort te worden uitgekeerd. Derhalve bedraagt deze vergoeding dan in totaal 2% cent per blik, resp. 3Yz cent. Voor de oiverige gemeenten blijft de prijs van het gehakt op 31 ct. per hlilk gehand- haaifd. TUDELIJKE LEDEN KERNCOMMISSIE- l.NDl SI'RIE EN -MIDDENSTAND. IDe Minister van Sociale Zaken heeft aan de vaste le'den van de commissie van advies, be- doeld in artiikei 8 der Bedrijfsradenwet (kem- coffnmissie-industrie en -middenstand) als tijdelrjke leden toegevoegd de heeren C. Ger- ritsen, te 's-Gravenhage; M. S. van der Camp, te Eindhoven; G. Klein, te Amsterdam, en J. A. Schaafsma, te Utrecht. (Deze toevoeging geschiedt ten hehoeve van het uitibrengen door vorengenoemde commis sie van een adjvies omtrent de wensdhelijkheid van het instellen van een bedrijfsraad voor het steen-, houtgraniet- en kunststeenibedrijf, en omtrent andere daarmede verband houden- de onderwerpen, in artikei 8 der Bedrijfs radenwet bddoeld. ECONOMISCHE RAAD. (Bij beschikking van den Minister van Eco nomist-he Zaken zijn in de vaste commissie van den Economischen Raad, voor de econo- mische voorlichting, benoemd: tot lid en voonzitter: Mr. W. G. F. Jongejan te 's-Gravenhage; tot leden: Prof. Mr. G. W. J. Bruins te 's-Gravenhage, Gottfr. H. Crone te Amster dam; Mr. R. A. H. M. Gielen te Maastricht, J. van 'Hasselt te AJmsterdam, Ir. T. P. Huis- man te 's-Gravenhage, J. A. L. van der Lande, te Deventer; C. van der Lende te Amsterdam, Mr. K. P. van der Mandele te Rotterdam, Prof. Mr. A. N. Molenaar te Wassenaar, Ir. P. F. S. Otten te Eindhoven, C. F. J. Schellens te Eindhoven, Prof. Dr. Z. W. Sneller te Rotter dam; J. Wilschut te Rotterdam, Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen te Utrecht; N. A. J. van Zanten te Rotterdam. door ARTHUR APPLIN. 19) Vervolg. Hij zou haar redden, zelfs al zou hij zich- zelf hiervoor moeten vernederen, al zou hij hiervoor afstand moeten doen van zijn heroep waaraan hij toch met hart en ziel was ge- hechit. (Hij ,zag ook wel in, dat dit besluit zijn vader geiweldig tegen de borst zou stuiten; doch zou het ooit komen tot een keuize tusschen z'n vader en Marjorie... dan deze laatste. (Daze keus was een verschrikkelijke. En toch voelde Jim, dait hij het biji het rechte eind had. Zoo diep was hij in gedachten verzonken, dat hij de lichte, naderende voetstappen op het gras niet hoorde. Een hand werd op zijn schouder gelegd; hij sprong overeind, keek op en zag Marjorie voor hem staan, die hem har- telijk toelachte. O, beveling! riep hij uit. Lieveling! 'Hij drukte hare hand zoo krachtlg, dat ze het zeer zeker van pijn zou helbben uitge- schreeutwd, ware het niet, dat ze zoo veel van hem hield. Jim... je helbt me laten schrikken... en ik dacht er juist aan, het jou te laten doen, hrjgde ze, toen hij haar los bet. Je weet niet hoe sterk je bent. Ze keek hem overgelufckig aan; haar wan- gen gdoeiden; haar oogen schitterden. Ze droeg geen hoed, zoodat haar prachtig haar een weelde voor het oog was. iStilzwijgend keek Jim haar aan. DIE SABOTAGE OP DE „SOERABAJA". In verhand met de sabotage op Hr. Ms. ..Soeralbaja", aan boord van welkefi bodem in den nacht van den eersten op den tweeden Paaschdag vijf sloeptakels werden ingesneden, vemeemt Aneta, volgens het Handelsblad, dat de oorspromkelijlke verdachte, een Inlandsche schepelinig, tegen wien een gegronde verden- king bestond, doch die steeds hardnekkig bleef ontkennen, op -vrije voeten is gesteld, zoodra bleek, dat hij onschuldig was. Op last van den commandant der zeemacht werd een commissie van onderzoek ingesteld, waarin mede zitting had de sous-chef van de crdmineele recherche te Batavia. Deze commissie stelde, nadat gedurende wekenlang een nauwkeurig onderzoek werd gehouden, een vijftal verdachten in arrest. Het zijn vijf dienstplichtigen (Europeanen), die na langdurige verhooren bekenden schul- dig te zijn. Na afspraak werd door ieder van de vijf dienstpbehtigen een sloepstakel door snijden beschadigd. De aanleidinig tot deze sabotage was het weigeren van een vertzoek tot railing van de waeht van een hunner gedurende de Paasoh- dagen, terwijl de diepere oorzaak is te vinden in de geivoelens van wraak tegen een der over hen gestelden meerdere. De schuldigen zullen terechtstaan voor den krijgsraad. DE RECHTSOHEN NEMEN CASTELLON IN BEZIT. Een communique van het groote hoofd- kwartier te Salamanca zegt, dat de rechtsche troepen Maandagavond om kwart over zeven Castellon zijn binnengedrongen en de haven hebhen 'bezet. Een bijzondere medewerker van Havas be- richt, dat de regeeringstroepen erin zijn ge- slaagd een pantsertrein uit Castellon te doen vertrekken, juist voor de spoorlijn werd op- geblazen. Ongeveer 1200 verdedigers zijn in de stad gebleven, doch meer dan de helft heeft zich overgegeven. Ongeveer 11.000 in- woners zijn in de stad gebleven. De buit aan wapens en munitie is zeer groot. De vierde divisie van Navarra onder com mando van generaal Camillo Alonso en de 83ste divisie uit Galicie onder commando van generaal Martin Alonso, de overwinnaars van Vinaroz en Benicarlo, trokken het eerste Castellon binnen, de eerste uit het Oosten, de tweede uit het Noorden. Te kwart over zeven Maandagavond was alle tegenstand in de stad ten einde. Even nadat de troepen de stad waren bin- nengetrokken, kwamen ook de ordedienst, de geneeskundige dienst en de convooien met levensmiddelen in de stad aan. De frontijn ligt thans voor Almazora, zes kilometer ten Zuiden van Castellon. De dor- pen Oropese en Benicasun dicht bij Castellon houden nog stand. De regeeringstroepen trek- ken in wanorde, doch zonder paniek, terug. De nederlaag van de regeeringstroepen. Terwijl de verdedigers van de stad nog weerstand boden in het Noorden van de stad trok, meldt de N. R. Crt., generaal Aranda het Zuiden binnen uit de richting van Borriol. Hij is de Myares overgetrokken hij Onda en vervolgens heeft hij zich naar het Oosten gewend naar Nules, terwijl generaal Monaste ry's cavalerie de in wanorde geraakte repu- bbkeinsche troepen bestookte. De weg naar Valencia is hierdoor afgesloten. De troepen van generaal Garcia Valino hebben echter de beslissing gebracht. Zij zijn door de republi- keinsche linies gebroken in het moeilijke ter rain van de Sierra de Esparragueras. Zij be- dreigden de linkerflank van generaal Miaja's troepen bij Lucena del Cid, die om het gevaar van omcirkeling te voorkomen, zich genood- Is er iets niet in orde, Jim? IHij zei geen woord, legde z'n arm in de hare en ging met haar mee naar Blackthorn- Fanm. De een of ander, wandelend in Post-Bridge kon het zien. Een landman, werkend in het land, een die op de heuivelhelhngen anbeidde, ze zouden het nieuws thuis kunnen vertellen, dat ze den jongeheer van Post-Bridge Hall hadden zien „wandelen'" met Marjorie Dale. Hij gaf er niets om; nu zeker niet. Iedereen zou toch vluig genoeg te weten komen, dat ze van elkandei- hielden en dat Marjorie z'n vrouw zou worden. Zoo omizichtig mogelijik vertelde hij haar, wat hij wist, daarbij de zaak zoo roos-kleurig mogelijik voorstellend en Marjorie verzekerend dat Rupert weldra zou worden vrijgelaten, daar alles behoorlijk zou worden opgehelderd. Daarom juist schreef m'n vader aan mij inpliaats van aan jouiw vader, mij vragend het hem te vertellen en hem ook te vertzoeken zoo gauw mogebjk naar Londen te komen. Hij was banig, dat als hij rechtstreeks aan je vader schreef, deze de zaaik van den sombersten kant zou opnemen. 't Komt toch wel meer voor, dat iemand hij vengissing wordt gearresteerd, daar de politie meent over enkele aanwijzingen te zijnen laste te besohikken... Maak je dus niet ongeraste Marjorie. Laat in de toekomst alle zorgen maar aan mij over. Ze drukte z'n hand en trachtte ook te glim- lachen, doch uit haar toliik sprak diepe droef- heid en haar gelaat was bleek. Ik ben bang, zei ze -zacht. Ik kan het niet helpen, Jim, doch als vader naar Londen gaat, moet ik met hem mee gaan. Jim Crichtoun scbudde echiter z'n hoofd. Dat is het juist wat je niet moogt doen. Die vriend van Rupert 'n zefcere Despard, niet? dien ik onlangs zag, kan hem heel gemakkelijk en veilig vergezellen. Ik geloof, dat hiji nog altijd hier is, hd Marjorie knikte... Ja, hij en Rupert hadden juist iets ont- zaakt zagen zoo snel terug te trekken, dat de hoofdmacht van de rechtschen nog slechts weinig tegenstand ontmoette. Naar de correspondent van de Times te Burgos meldt, lijkt de toestand in Noord- Castellon thans veel op dien in Aragon in Maart. De regeeringstroepen zijn gedesorga- niseerd of op de vlucnt en velen zijn gevan- gen genomen of hebben zich overgegeven. Het oorspronkelijke plan van opmarsch van gene raal Aranda langs de kust van Vinarez werd opgehouden door zware regens. In den daar- door ontstanen rusttrjd konden de regeerings troepen een netwerk van defensieve stellingen aanleggen. Twee sterke linies werden ge- bouwd, een aan de kust en een bij Teruel, en tusschen deze twee linies baseerden de repu- blikeinen hun kracht op de natuurlijke bar- riere van de Maestrazgo-bergen. De rechtschen zijn door dit gebergte been getrokken zoodra het weer het toeliet. De regeeringstroepen bemerkten aan het einde van de vorige week eerst het gevaar waar zij in verkeerden. Zij verlieten haastig hun versterkingen en begonnen een Snellen aftocht in Zuidelijke rich tig. Voor vele van de troe pen en voor een goed deel van het materiaal was het echter reeds te laat. HET ROMBARDEEREN VAN OPEN ST EDEN IN SPANJE. Een honderd Ibekende Engelsche personen onder wie de aartslbisschop van York, de hertogin van Atholl, Lord Strabolgi, Sir Wal ter Leyto'n en de bisschop van Dover hebben Chamberlain een brief gezonden, waarin zij er den premier op wijzen, dat het meerandeel van de slachtoffers van de hombardementen in Spanje tot de burgerbevolking behoort. Zij stellen daarom voor, dat de niet-inmengings- commissie zal besluiten dat de levering van luchtafweergeschut niet in strijd zal zijn met de overeenkomst van niet inmenging. Een motie van den Brusselschen gemeenteraad. Op voorstel van den socialist Marteaux heeft de gemeenteraad van Brassel met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen: De gemeenteraad van Brassel, smartelijk getrof- fen door het luchtbombardement van open steden, dat den dood tengevolge heeft van dui- zenden kinderen en" vrouwen, onschuldige slachtoffers van deze ongerechtvaardigde aan- vallen, spreekt den wensch uit, dat de regee- ringen van alle landen, en in het brjzonder die der groote mogendheden, maatregelen nemen om gezamenlijk te trachten, een einde te maken aan deze nuttelooze en ongerechtvaar digde slachtpartijen. F.F.N ARABIERENLEIDER GEARRESTEERD IN VERBAND MET MOORD OP EEN TURK. Op de grens van de Turksche stadswijk van Antiochie is Maandagavond een Turk door een tot nu toe onbekenden dader doodgeschoten. Een der bekendste Arabierenleiders is door de politie gearresteerd. Fransche troepen heb ben de betreffende stadswijk bezet. Steeds meer incidenten. Dinsdag hebiben zich opnieuw verscheidene incidenten te Antiochie voorgedaan. Bij een Turkschen aanval op de Arabische wijken zijn twee menschen gedood en toen de troepen het vuur openden om de betoogende menigte te verstrooien, werd nog een Arabische vrouw gedood en werden vijftien Arabieren gewond. Een Arabisch leider is gedood. SABOTAGE BIJ HET ROODE LEGER. Het orgaan van het Roode leger, de Kras- naja Zwezda, maakt gewag van pogingen tot sabotage van de levensmiddelenvoorziening van het Roode leger. De vijanden van den staat bevinden zich volgens het blad tot in de veldkeukens. In troepenafdeelingen in Wit- Rusland zijn op groote schaal danmaandoenin- dekt in de oude tinmijn geloof ik, want ze leken erg onder den indrak ervan. Ze probeer- de te lachen. Ze hadden radium gevonden en dachten een fortuin te winnen. Ik hoorde, dat ze het hierover hadden... Jim!... We waren zoo geiluklkig en alles echeen zoo goed te loopen. En daar heb je nu dit. Rupert... nee, dat is onmogelijk... onmo- gelijik... Nee, 't is niet waar, daar ben ik heilig van overtuigd... Het zal vaders dood zijn. Jim diwong zichzelf tot lachen. Lieveling, we zullen Rupert hier binnen een weekje terag- zien. Denk dus niet meer over die onaange- name kiwestie na. Nu ga ik je wat anders ver tellen. Ik ben van plan onze verloiving bekend te maken... zonder verder uitstel. lOngedowig keelk ze Jim aan, alsof ze hem niet goed begreep. Toen schudde ze haar hoofd. Nu niet, Jim. We moeten wachten tot Rupert weer vrij is; totdat deize aanklacht tegen hem is weerl-egd. iHij schudde z'n hoofd en, stilstaand, om- helsde hij haar opnieuw. Lieivelinig, zelfs als hot ergste zou getoeuren, dan zou dit onze liefdie nog niet kunnen veranderen. Niets kan me er toe diwingen je te laten gaan. Daarom ga ilk aan je vader, juist nu, onze verlofving bekend maken, nu dit boiven ons hoofd hangt. Ze wilde iets zeggen, doch hij legde haar het zwijgen op. M'n plan staat vast, onherroepe- ljjk vast. Haar bij- de hand nemend gingen ze door het poortje den tuin in, die rond het huis lag. Ze zagen Despard, die, 'n pijp roken'd, het och- tendlbllad las. Toen ze den tuin in kwamen keek hij even op, glimlachte tegen Marjorie en z"n pijp in den mond houdend, zonder uit zijn zittende houding op te staan, groette hij Jim Crichton door een nauwelijks menkbaar hoofd- knikje. Schoft! zei Jim binnensmonds. Hij zag den ouden John Dale in de deuropening staan. Hij verliet Marjorie, na haar hand nog even gedrukt te helbblen. Hij vroeg John Dale hem gen voorgekomen. In de regimentskeuken waren bedorven conserven gebraikt. Verder moet Uiet zijn voorgekomen, dat spijzen met petrol* m werden begoten en dat bij de be- reiding vergif werd toegevoegd. De Sensiatscommissie voor militaire aange- legenheden in de Vereenigde Staten, heeft een ontwerp goedgekeurd volgens hetwelk ieder een die een netto-vermogen bezit van 1000 dollar of meer verplicht zal zijn in oorlogstijd geld te leenen aan den staat. In het rapport, dat door de commissie is uitgebracht, wordt er op gewezen, dat de beste manier om Ame rika buiten een oorlog te houden is groote financieele middelen voor den staat beschik- baar te stellen. Indien de "^eldmagnaten be- seffen aidus het rapport dat zij zelf de grootste bijdragen zullen moeten leveren in geval van een oorlog, dan zullen zij nalaten de groote massa in een oorlogsstemming te brengen. In oorlogstijd zou iemand, die 1000 dollar bezit, 5 van dit vermogen in staats- obligaties moeten beleggen, terwijl iemand die meer dan 20 millioen dollar bezit 75 van zijn vermogen in deze obligaties zou moeten beleggen. De obligaties zouden een looptijd hebben van 50 jaar en 1 rente geven. Zij zouden niet belastingvrij zijn. Men is van meening, dat dit ontwerp zeer weinig kans heeft aangenomen te worden, vooral omdat de regeering er tegen gekant is. TE VALENCIA WORDT ONTKEND DAT CASTELLON REEDS IS VEROVERD. IHatvas meldt uit Valencia nog het volgende mzake den strijd om Castellon. Wel verre van een bervestiginig van de verovering van Castellon door de nationalisten te geven, wijst men er te Valencia op, dat Maandag in dozen sector de gevechten met dezelfde heivig- heid voortduurden. Men verklaart, dat Castel lon op alle punten waar de republikeinen de opmarsch van den tegenstander tegenhouden, hardnekkig verdedigd blijft. Deize zou zich, door de onmogelijkheid om Castellon te be- reiken, in Zuidelijke richting naar Alcora helbihen geridht. Maandagmiddag verscihenen twee schepen, waanvan men veronderstelt dat ze de kraisers Canarias en Cervers waren, voor Castellon, waarbij ze op de stad schoten. De avaeuatie van de burgerfbevoIking uit de oorlogsizone wordt voortgezet. Valencia heeft reeds 15.000 personen binnen haar muren ontivangen. WEER EEN MOORD TE JERUZALEM. Zondagavon-d werd weer een Jood venmoord in een van de buiteniwijken van Jeruzalem. De politie is er terstond met politiehonden op uitgegaan, die haar naar eeniige huiizen in een nalburig Arabisch dorp brachten. Verscheidene inwoners, tozamen met het dorpslhoofd, zijn gearresteerd. Het dorp is een collectieive boete opigelegd en de curfew is afgekohdi'gd. AKTEN VERZONDEN. Met no. 112 van de Staatscourant zijn ver- zonden afdrakken van de akten van de ,,Naamlooze Vennootschap Wandelhoofd", Vlissingen en „N.V. Sleepboot Holland" te Terneuzen. VEREENIGING TOT ZIEKENVERZORGING Voor de gisterenavond gehouden vergadering der leden van de Vereeniging tot Ziekenver- zorging alhier bestond een ongewone belang- stelling. Deze gold blijkbaar in het bijzonder de vaststeliing van de statuten der vereeni- iets onder vier oogen te m-ogen mededeelen; ze gingen naar de eetkamer. U bren-gt me slecht nieuws van Rupert, izei Dale rastig. Ik weet het. Hoe weet u dat? vroeg Jim, die trachtte op geruststellenden toon te spreken. In ieder geival heeft er nog geen emkel bericht gestaan in de dagfbladen. Dale deed een stap voorait, greep de leuning van een stoel en ging zitten. Dus, 't is toch waar, zei hiji met gebroken stem, 't Is dus zoo! Hij glimlachte droefgeestiig. Jim wilde iets zeggen, doch hij kon geen woorden vinden om zich behoorlijk uit te drukiken. Hij had zoo graag iets willen doen om den vader der vrouw, die hij zoo inniig lief had, te sparen. Tot alles was hij bereid. 't Is waar, Rupert is gearresteerd, ver- volgde Jim na een poos, waarin de oude man gelegenheid had gehad zich wat te herstellen, doch ik ben er van overtuigd, dat hij in staat zal blpten z'n onschuld aan te toonen. Ik weet, dat ook m'n vader er zoo over denkt. Immers hij zorgt er voor, dat Rupert den besten rechtskundigen bijstand krijgt, in ver band ook met de vefdediging. Mijn vader zou gaame zien, dat u naar Londen ging, sir, zoo mogeijlk vandaag nog. Hij keek naar de an- ti-eike klok die in den hoek van de kamer stond. Er gaat een trein, van Newton Albtoot te circa half drie geloof ik. Met m'n auto kan ik u er gemakkelijk op tijd brengen. Ik ben er van overtuigd, dat ook mijnheer Despard u zal wil len vergezellen. John Dale schudde langzaam z'n hoofd. Ja, ik moet er heengaan. Ik moet hem spreken, zei hij op fluisterenden toon. Hij stond op en stak James de hand toe. U bent te goed, mijn heer James. Ik ben maar bang... eh... dat ik... Heelemaal niet noodig, onderfbrak Jim hem vlug. Rupert is onschuldiig, daar ben ik zeker van. In ieder geval we zullen met hem spreken en er voor zorgen, dat het recht zege- viert. Ja, recht hoven alles, kost wat kost. ging die wegens het afloopen van den termijn waarvoor ze waren goedgekeurd, opnieuw worden vastgesteld. Behoudens enkele wijzigin- gen, die meer de stabiliteit van den vorm der vereeniging verzekeren, werden de statuten overeenkomstig de redactie der vroegere vast gesteld. DE COLORADOKEVER. Uit verschillende plaatsen in Zeeuwsch- Vlaanderen ontvingen wij de mededeeling van het vinden van de gevreesde Coloradokever. Het feit, dat deze op andere gewassen of zelfs op den straatweg werden aangetroffen, be- wijst dat de kever nog pas zeer kort is komen aanwaaien en nog geen tijd gevonden heeft om de aardappelvelden op te zoeken. Niet genoeg kan worden aangeraden om overal de bestrijding en uitroeiing krachtig ter hand te nemen. Hoe vlugger men er bij is hoe meer kans men op succes heeft. De Plantenziektenkundige Dienst en haar ambtenaren verleenen hun voile medewerking. AANHOUDING VAN EEN CHINEES. Dp verzoek van den brigade-commandant der Kon. marec'haussde te Terneuzen, kon te Middelburg Maandagmiddag, juist voordat hij met den trein naar Amsterdam zou vertrek ken door de politie op het perron van het sta tion een persoon van Chineesche nationaliteit worden aangebouden, die zich zou hebhen schuldig gemaakt aan diefstal of verduiste- ring van een paspoort ten name van een zijner collega's. Bij fouildeering bleek de man in- derdaad o.m. in het bezit te zijn van een niet te zijnen name staand paspoort. Hij is op last van den commissaris van politie naar Terneuzen oivergefbracht. BAGGERWERK. Op Woensdag 13 Juli 1938, des voormiddags 11 uur, zal, aan het gebouw van het Provin- ciaal Bestuur te Middelihurg, worden aanbe- steed: het uitvoeren van baggerwerk in het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Terneuzen en in de West- en Oostbuitenhaven te Terneuzen, behoorende tot de werken van het kanaal van Terneuzen. BENOEMING. Benoemd tot hoofd aan de Qhr. Nat. school te Krainingen, de heer H. Almekinders, ge- boren te Axel, thans onderwijzer te Apeldoorn. iBij Kon. besluit van 10 Juni 1938, is aan den heer J. W. Vienings, op zijn verzoek, met ingang van 16 Juni 1938, eervol ontslag ver- leend als burgemeester der gemeente Clinge; is aan den heer J. M. iSlegt, op zijn verzoek, met ingang van 1 Augustus 1938, eervol ont slag verleend als burgemeester der gemeente Hoedekenskerke, met dankbetuiging voor de langdurige diensten in zijn betrekking be- DE ZAAK DER IMPERIAL CONTINENTAL GAS ASSOCIATION. De Rcchtbank te Middelburg deed heden uitspraak in de zaak der Imperial Continental Gas Association, waarbij: de werklieden in het gelijk waren gesteld. De vordering der werk lieden, inzake weduwen- en weezenpensioen werd afgewezen. Twee werklieden werden veroordeeld tot betaling van 10,06, terwijl verdwijnen spoedig door een pot Bij alle Drogisten I Lngez. Med. I John Dale hief z'n hoofd op en keek fier in de oogen van sir Reginald Crichton's eenigen zoon. Jim drukte de hand van den ouden man buitengewoon hartelijik. Over een uurtje ben ik met m'n wagen voor de deur. Misschien wilt u mijnheer Despard wel zeggen, dat u er prijs op stelt, dat hij met u meegaat naar Londen. In ieder geval kan hij onder deze omstandig- heden moeilijk alleen op den farm achterbiij- ven met uw dochter, vindt u dat ook niet? IHij ging naar de deur, doch bedacht zich oven. Er is nog iets, dat ik u zou willen zeg gen, sir, ofschoon dit oogenlblik misschien wel niet het gesohiktste hiervoor is. Ik houd van Marjorie en hoop, dat ze eens m'n vrouw zal wiorden. Met uiw toestemming zou ik gaarne nu reeds onze verlaving bekend willen maken. Het duurde een poos voor John Dale hierop anbwoordde: Dat is onmogelijk. Doch ik dank u, mijnheer Crichton... het is hetigeen... het- geen ik verwacht had van sir Reginald's zoon. De oude man voelde zich gebroken. Jim zag, hoe tranen rolden over het eerbiedwaardige gelaat met z'n diepe rimpels. Hij beet zich op de lippen. Het is niet onmogelijk, sir. Ik zou deze verlovinig het liefst bekend willen maken; juist op dit oogenblik, nu dit alles boven uw hoofd hangt. Denkt u, dat hierdoor mijn lief- de voor uw dochter minder wordt? Ze heeft nu vooral behoefte aan mijn liefde en de be ach erming die mijn naam haar kan geiven; een en ander zal ze dan ook hebben... Zonder op antwoord te wachten, opende hij de deur. Dale hield1 hem tegen. Ik moet u zeggen, zei deze zenuwaclhtig, dat mijnheer Despard, Rupert's vriend, mij gisteravond in denizelfden geest heeft gespro- ken; hij ook zei me, dat hij Marjorie lieflheeft en hij vroeg me om de hand van m'n dochter. En wat hebt u toen geantwoord? Natuurlijk heb ik geweigerd, zei John Dale. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1