ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN \l EXTRA AKKERTJES Sport No. 9770 VRIJDAG 10 JUNI 1938 78e Jaargang Predikbeurten rnxyi lM ,itfau>ekr EERSTE BLAD TER NEUZEN, 10 JUNI 1938. DE COLORADOKEVER TE BIERVLIET SLUISKIL. AXEL. Van onze Adverteerders RECHTSZAKEN. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPItlJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer /0,20. KEEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. D. SCHEELE Az. f Zooals we nog in ons vorig numimer konden aiansrbippen is aan onze gemeente plotseling ontvallen den iwethouder den beer D. Scheele Az. Hij iwerd geboren 6 October 1875, en bereftkbe cius den ouidendom van 62 jaar. Qntsp-roten uit een landbouwersfamiilie, -legde brj zich toe op den handel, en vervulde sinds- dien verschillende funct'ie-s op kerkelijk en politiek gelbaed. Hij behoorde tot de anti- revoliitionaire partij eh wend bij Ide period'ieke verkieziimgen in den zomer van 1913 gekozen tot lid van den gemeenteraad, in welk college hij in September 1913 slitting nam. Hoewel prineipieel aanhanger der anbi- revolutionaire beginselen, welke baginselen hij ook in den gemeenteraad, waar daarvoor aan- leidinig was, vendedl'gide, nam hij omtrent ver schillende vnaagStuikken van algemeenen aard een imtdiVi'dueel -standpunt in, hetgeen ben siotte leidde tot gesehillen in eigen politieken kring, welke hem er ten slotte toe leidden in 1901 te bedanken als lid der anbirev. kdes- veneeni(ging, die hean alzoo niet opnieuw voor den gemeenteraad kooi camdidaat stellen. Dit beteeken-de evenwel niet ziijn uittreden uit dat college, aangezien de medestanders van den heer Scheele oprichtten een vrij- arrti-re-v. kiesvereeniging, met als lijst- voerder den heer Scheele. Bij die iverkiezing •Week de heer Scheele, die in die tijd en boven- al het bezuinigingselement in zijn wapen voerde, dermate het vertrouwen der ki-ezers te beZitten, dat nevens hean nog een tweeden camditdaat zijner partij werd gekozen. Bij de toen in September gehouden verkie- zing van wethouders werd de heer Scheele gekozen in de pla-at's van zijn vroegeren partij- genoot den heer De Jager. Hem werd daarna in het -bijzonder het beheer der fomancien opgedragen. De n-ieuw opgietreden wethouider trof het daarbij niet bijzonder, omdat de crisis de gemeente-finan- cien deenlijk in het nauw hracht, en orfdanks de groobst mogelijke bezuinigingen de belas- timgen tot een ongekend peil moesten worden opgevoerd en tevens niteuwe heffingen moes ten worden ingievoerd. Het zal in het bijzonder hem aangenaam zijn geweiest, dat 'in het laatiste jaar in dat opziaht eenige verliicfhiting is, ingetreden, al adhtte hij omzichtigheid nog steeds geboden. In de verschillende functies die de over- ledene heeft bekleed, heeft hij vele algemeene belangeu ged'iend, idoch in het bijzonder mogen daanvan gememoreerd worden zijln verdien- sben ten opzidhte van de gemeente. Er is met den heer Scheele wear i-emand heen- gegaan van de oude garde, met een solieden stempel. De door hem opengelaten plaatsen zullen ongetwijfeld weer worden bezet, maar we hebben toch het gevoel, dat zijn vers-chei- den voor ons gemeentebestuur een voelbare leemte zal beteekenen. Naax we vemamen, zal de ter aardebestel- ling plants hebben Zaterdagnamilddag am 2 uur. BENOEMING ONDERWIJZER. iBenoem(d tot ondeilwijzer aan de Ohr. school te Brandiwijk de heerH. P. Oggel, thans tijde- jgik onderwijzer aan de Ohr. Mulo school alhier. DE COLORADOKEVER. Naar aamleiding van het steedis meer dred- gend gevaar, dat de Ooloradokever voor onze aardappelc ultuu r en onizen uitvoerhandel vormt, verizoekt het Hoofd van den Planten- Ziiektenkumdigen Dilenst te Wageriingen den eigenaars en gebruikers van perceelen, waar- op aardappelen, zij het ook in zeer geringe hoeweelheid, Won den geteeid, aan personen, die zdjch vanwege den Plantenziektenkunddgen Dienst hij hen aanmelden met het verzolek op die perceelen naar Coloradokevers te mogen zoeken, dit niet alleen toe te -staan, maar bovendlen die personen alle mogelijke huip be verleenen. -Groote belangen van de aardappelcuLtuur en den uitvoerhandel zijn hiermede gemoeid! Elen ieder wertke iduis naar zijn vermogen mede. V EST 1GINGSBBSLU IT BROODBEDRIJ VEN Staatsblad 660 bevat het Kon. besluit, waarbiji thians ook voor het bakkerijbedrijf vestigingseisc'hen ingeivolge de Vestigings- wetrtKIleinbedrijf zijn vastgesteld, welke giste- ren in werking zijn getreden. In het volgenid nummer komen wij hierop terug. ONWEER. Volgens het DgM. v. Z. hebben binnen een verloop van 24 unr als gevolg van het onweer in Nieuw Namen en omgeving 7 branden ge- woed. Bij R. Baliau in den Kieldrecht-Arem- bergpoider brandlde de 1 andbouwsdhuur met inhoud geheel uit. Bij Jules Bral in den Molenhoak werd de groote landbouwtsdhuur •door het vuur verteerd. 'Op de voormalige kasteleinshoeve van de hertogen Van Arem- berg, vlak op de grens, brandde een nog grootere schuur af. Ook brandde het op de hoeve van P. Perket in den Prosperpolder. De schuur werd door het vuur vemielld en 3 kaiVeren kwamen in de vlamlmen om, en in de nabijheid van deize brandjden op Belgisch ge- biied nog af schuren op de hofsteden bewoond door Bakker, De Block en Maes. ZONDAGSDIENST VOOR DOKTERS. Men schrijflt ons uit Axel: Het moge bekend zijn, dat in steden, waar meer dan an apobheek is gevestigd, de ge- woonte bestaat, dat des Zondags slechts een dier inrictotingen is geopend voor het publiek. Welnu, uit achterstaande advertentie blijkt, dat in onze gemeente, oifschooin ntiet precies dezelfde, dian tooh leen dergelijke regeling onderling is getroffen door de alhier ge- vestigde geneesheeren. Zoo zal van atf heden des Zondags steeds den hunner -beurtelings beschikbaar zijn voor pabienten, die alsdan geneeskundige huip vain noode hebben. Behalve, dat deze maatregel voor de heeren doktoren parsoonlijk van belang is., omdat ;dezen Idan nu in elk geval desverlangd hunme (Zondagen vrij hebben, zonder hunne patdenten onverzorgd adhter te moeten laten, ils die regeling ook zeer izeker voor het publ'iek van groot belang. Tot heden toch was de moge- jijkheid niet uitgesloten, dat hebzij door familiehezoek, hetzij door ontspanning, of anderszins omdat nu eenmaal des Zondags de practijk toch zooveel mogalijk beperkt jwordt er op die dag-en geen der drie g&- neesiieeren thuis was en het dus bij spoed- gevallen kon voorkoomen, idat men desondahks toch elders naar huip zou moeten uitzien. Tlhains is dat niet wel mogelijk, omdat er nu steeds eeh. dokter aamwezig is. Indiien men dus voortaan des Zondags de huip van zijn huisarts Wii inroepen, en deze zou aflwezig zijn, dan wordt dat zichtbaar ■aangeduid door een bordje, waarop „afwezig", ter'wijl tevens daarop te iezen is, bij wien men .zich lean, vervoegen. Het is. inderdaad een prajctische en ook van (de zijde van het publiek zeer te waardeeren maatregel. LUXOR-THEATER. Het leven van Emile Zola. Zien wij het leven van Zola zich in deze film ontrollen, dan kan het ons niet verwonderen, dat de Affaire daarin een groote plaats in- neemt. Het leven van een schrijver is rustig en zonder uiterlij'kheid het biedt weinig illus- tratiemateriaal. Wij zien Zola als armen schrijver op zijn ziolderkamertje, met zijn vrien'd, den later be- roemden Cezanne. Het is de roman van iede- ren groolten schrijver armoede, miskenning. Het uiterlijik actieve leven van Zola, zijn op- treden in de wereld, dat komt eerst op het oogenlb'lik, dat hij zijn schouders zet onder de Dreyfus-affaire dan is het kleurig en vol gevaar dan rukt het leven hem achter de schrijftafel weg en zet hem in het voile licht het brengt hem voor een jury het nood- zaakt hem tot dagelijiksche en felle bespre- kingen met alle lieden, die aan zijn zijde strjj- den voor de waarheild het jaaigt hem op de vlucht naar Engeland en rekent met zijn triomfantelijken terugk-eer. En hier begint dus ook de film vol leven en mouveiment te worden Paul Muni is Zola en men mag geen nol van dezen fameuzen karakterspeier, die zoo ontroerend, zoo eenvoudig, zoo ontdaan is van alle effect en toch ook volkomen de figuur weergeeft van den schrijver. Hij meet een enorme litteratuur omtrent Zola hebben door- gewerkt om zoo van de typische bijzonder- heden, de gestes, de tics van den schrijver op de hoogte te zijn geraakt. Men kent Zola van vele portretten zijn ietwat slordige wijze van kleeden en nonchalante manier van doen... en men houdlt den adem in wanneer men deze gestalte ziet hewegen achter zijn schrijftafel hem zich ziet bezinnen op een phrase men wordt vervuld van eerbied, wanneer men hem ziet staan voor zijn jury en hem een rede hoort houden idie hij tusschen haakjes nooit gehouden heeft, doch die ontleenid is aan zijn felste pamflet ,,J'accuse'°) en men realiseert, dat twee soorben genegenheid zich met elkan- der ve-rmengen: die voor den grooten schrijver van een voohbijgegane periode en die voor den grooten acteur, die zijn gestatte leven geeft. (Het is een prachttge film geworden en in de eerste plaats danken wij dit aan Muni, die niet zijn eerste documentair-historische film heetft gespeeld, maar zeker met Zola zijn grootste creatie heeft gemaakt. Langzamer- hand ziet men den jongen strijdlu'stigen Zola verstillen en zich ink-apselen in zijn leven van bourgeois-satisfait. Daar komt die onlbekende kapitein Dreyfus zijn leven verstoren. Wiat is hem Dreyfus? Hij is een venrader en hij is veroordeeld door een Fransdhen krijgsraad. En ge zit met bewonde- rinig te kij'ken hoe Muni dien overgang neemt van Zola, den buugerlijken wbllbezorgden schrijver, naar Zola, kampioen voor een hope- looze zaak actief sbrijder, redenaar, veroor- deelde. Met groote pietei't, met een verrassenden kijk op Fransche toestanden van veertig jaren terug op milieu en men'schen en karakters heblben de Amerikanen dit werk gemaakt en mien ziet 'n ontTx>erenden Dreyfus van Jo seph Schildkraut een Dreyfus, waarvan Clemenceau zeide, dat het een onbenulldge kerel was, toevallig geworden tot den held van een drama, dat ver boven diens persoon uibginig. Een braven huisvader, doodelijk ge- schokt door de .gemeenheid, waanmede hij zich plotseling omringd zag. En men ziet er al die generaal's en hooge stafofficieren, alsof ze waren opgestaan uit de geillustreerde pers van dien trjd Mercier, Boisdeffre, Cavaignac, (Henri, Bsterhaizy een stoet van historische figuren uit een historic, die de wereld niet vergeten zal en uit een tijd, die nog niet z66 hopeloos was, dat de wereld zich bekommerde om het onrecht 66n mensch aangedaan. GEVONDEN. In het aardappeUand van den landbouwer Dekker te Bienvliet is Woensdag de colorado- kever aangetrofffen. Ete gevreesdp coloradake\ er. In een aanda,ppelaanplant van een amateur- tu'inier i'S een coloradokever gevonden. Bij infonmatie ter piaatse vernamen we, dat de vinder, de heer P. H., aan izijn zoontje dat de O. L. S. (bezoekt, vroeg of hij missohien het gevonden insectje kende. Hij was er op de lessen op attent gemaakt en kon nu zijn kennis op nuttige wijze doen blijken. De bevoegde autoriteiten zijn reeds verwit- tigd, zoodat wel ide noodige maatregelen ge- nomen zullen worden. HET CENTRUM. De Directie van het Centrum heeft haar programma 'in verhouding gebraoht van de temperatuur der laatste dagen en een heel luchtig, vrpolijk, vol zonneschijn en levenslust programima samenigesteld, die inderdaad de bezoekers zullen opfrisschen, niet alleen door de aiangename koelte in de zaal, doch boven- al door ide verfrissching van geest, die er uit de te vertoonen films zal uitgaan. Als eerste hoofdnummer wordt vertoond ,,0, Moeder, die zeeman"! Wanneer een oorlogsvloot na 7 maanden reis terugkeert en de Jantjes bij hun (eerste voet aan vasten wal terecht komen in het Lunapark van 'San Francisco, is het wel te voorZien, dat de blommetjes buiten worden ge-zet. Eenige van deze Jantjes zijn juist ibezig de eigenaressen van een werptent totaal te ruinieeren, doordat zij het geheele santeme- kraam aan gruzelementen gooien en de meis- jes niet beter weten te doen dan de huip in te roepien van de plaatselijke politic, want ge heel brandsohoon blijken de toffe jongens van de vloot toch niet te zijn. Maar dat zit niet glad en het wordt een heele groote vroolijke keuken, doch dat is slechts de inleiding van deze vroolijke film, er staan nog zeer veel avonturen op het programma van de vloot en zoo wordt het een film van vermaak en amu sement met natuiurlijk een pakkend slot. Ook de tweede flim „Joe Brown als kampioen" mag er in haar genre zijn, want ook hier heeft de vroolijkheid den boventoon, hetgeen niet te verwonderen is waar Joe Brown, de komiek van het witte doek de hoofdrol ver- vult. Wij zien hem eerst als bediende in een boekwinkel, waar hij todhalve de bo'eken ook nog ide cactu/ssen verizorgt en daarbij de moed blijkt te bezitten om te droomen van een lief- tallige cliente, die hij in stilte vereert en brie- ven schrijft met a!is opsohrift: Schoone orchidee, etc. Maar deze brieven worden niet gepost, dat zou wel te veel van de mo'ed van dezen plantenkiweeker zijn. Doch ongelukkig, of beter voor hem, wordt per abuis toch zoo'n apis tel gepost en dan ontpopt John Brown zich in z'n ware gedaante en de bezoekers genieten van de dolle grimassen van dezen komiek, die in slant is om 'de ergste pessi mist een uur lang aan het lachen te krijgen, want hij is inderdaad een attractie. KLEEDINGMAGAZIJN ..MODERN". Sdmds 1 Juni 1.1. is, zooals de advertent'ie- koiommen hebben kenibaar gemaakt, in het perc-eel Noord'Straat 67ia, waar laatst een schoenenzaak was gevesti-gd, ingericht het Kleedingmagaizijn Modern". Hetgeen in de etalage is te zien, geeft omtrent deze nieuwe zaak een goeden indruk. Zij is echter beperkt in ruimte, waarom er de aandacht op geves- tagid wordt, dat naar hetgeen men n'iet in de etalage ziet, in den winkel kan informeeren. De exploitant stelt -zicih tot doel te leveren modeme heerenkleeding, zooiwiel confectie als naar maat, in de ndeuwste dessins en passend'e modellen. In het tijdvak van 118 Juni is als speciale openingsreclame een gratis kobpdag ingesteld, zoodat de kans bestaat, dat bij de opening van de enveloppe waarin de gratiskoopdag staat vermeld, men de koopsom van het gekochte terug ontvangt. ZONDAG 12 JUNI 1938. Ned. Hervormde Kerk. TERJSnEOZEIN. 9.30 u. en 2.30 u., Dr. L. J. Oaizemier. SIjUISKIL. 9.30 u., Ds. P. L. D. J. van Oave- ren; 2.30 u., de heer F. H. J. Bik. HOEK. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. E. Raams. AXEL. 9.30 U., de heer F. H. J. Bik, vaA Sluiskil2 u., Ds. Van Oeveren. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kore- vaar. KEOOSTERZA'NIDE10 u., Ds. W. A. Vrij- landt, van Veldhoven. Gereformeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. G. W. van Houte. HOEK. 10 u. en 3 u., Ds. J. A. Vink. AXEL. 9.30 u., Ds. Post, bed. H. A.; 2.30 u., Ds. Post. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Kok. Chr. Gereformeerde Kerk. ZAAMSLAG. 9.30 u. en 2.30 u., Ds. Tolsma. Gereformeerde Gemeente. THRNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees- dienst. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. TERNEUZEN. 9.30 u., 2.30 u. en 6 u., lees dienst. Roonisch-Katholieke Kerk. TER NEUZEN. 7 u., 8.30 u. en 10 u., H.H. Diensten; 2.30 u., Lof. ArrondJssements-Rechtba(nk te Middelburg Zitting van 10 Juni 1938. De volgende zaken werden behandelid: Diefstal met braak. In den morgen van 19 Maart 1.1. toemerkte het personeel van de firma Cracau te Ter- neuzen, dat er in dien afgeloopen nacht in het magaizijn was ingebroken, en men de poort toegang gevende tot het magazijn had ge opend, door verbreking van een hangslot. Bij nader onderzoek bleek ongeveer 100 Kg. loodkabel, benevens 3 14 Kg. fijn koperdraad te zijn ontvreemd. Een door de politie inge steld onderzoek had tot gevolg, dat zekere B. d. Br., koopman, zonder vaste woon- of verblijfplaats, thans in de strafgevangenis te Breda, werd aangehouden, en die bekende zich aan den d'iiefstal te hebben ischuldig gemaakt. Eisch 8 maanjden gevangenisstraf met bevel tot gevangenneim'ing. Verdachte erkende de feiten. De verdediger Mr. P. C. Adriaanse ibepleitte dementie. Het jagen op de 'Wester-Schelde met Belgische jachten. C. L., oud 25 j., schipper te Bruesel, was in hooger beroep gekomen tegen 'een vonnis van den Kantonrechter te Terneuzen, waarbij hij wegens jagen op Zondag" en Jagen op grond waar een ander tot het genot van de jacht gerechtiigd is, zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijis van de tot dat ge not gferechtigde", werd veroordeeld tot een geldboete van f 50 of 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de 2 Inbeslaggenomen kanongeweren en 1 inbeslaggenomen jacht- geweer en patronen. Het bet-reft hier het jagen op de Wester- Schelde op 20 Maart 1.1. door personen die zidh aan boord bevonden van het Belgische jacht ,,Tadorne", welk vaartuig den laatsten tijd meermalen op Nederlandsch igebied werd gesignaleerd. Eisch bevestiging van het vonnis van den Kantonreoh-ter, waarvan hooger beroep. WAOHTMEESTER VOOR DEN KRIJGSRAAD. Voor den Krijgsnaad te 's-Hertogenbosch heeft Woensdag, meldt het Handelablad, met gesloten deuren gediend de zaak tegen d'en wachtmeester der marechaussee v. d. W. uit Terneuizen, over wien ongeveer twee jaar ge- leden, als mede in die vorige maand geruehten de ronde deden, dat hij -zich zou hebben schul- dig gemaakit aan zedenmisdrijven. Na de groote scboonmaak te Oss, waarbij deze beklaagdie zich verdienstelij'k heeft ge maakt, zijn later ongeveer andenhaif jaar geled'en tegen hem verdenlkingen ge-rezen inzake ontoelaatbare handelingen met min derjariigen. Uit de daarop gevolgde voorloo- pi-ge hechtenis is hij echter spoedig ontslagen. Een tijd lang hoorde men niets meer over den wachtmeester, die inmiddels hij de brigade Terneuizen was gestationneerd. De vorige maand echter werd hij opnieuw gearresteerd en weer op grond van soortgelijke feiten als waarvan hij vnoeger was beticht. In alle stilte pers en publiek -had men hierwer on- kundig gelaten h'eeft de krijgsraad Woens dag deze zaak behandeld. De behandeling nam ongeveer vijf uur in beslag. Door den langen duur dozer zilttdng en mede door aan- wezigheid van een aan'tal marechaussee en burgers in het paleis van ju-stitie leikte het door, wat er eigenlijk aan de hand was. Aan de pers was officieel geen rol van den Krijgs raad verstrekt. Het betrof, zoo deelde men ons achteraf mede, slechts deze eene zaa'k en aanlgezien die met gesloten deuren werd be handeld, was voor Ibekendmak'ing geen enkele red-en. \yel wist men mede te deelen, dat de krijgsraad ongeveer een uur in raadkamer ibijeen is geweest, waama in openbare zitting de president, Mr. W. van Lanschot, mede- deelde, dat de uitspraak tot 14 Juni is aange houden en dat be-sloten was beklaagde uit het arrest te on/tslaan. (Hij wend dan ook direct in vrijheid gesteld. De eisch werd niet bekend gemaalkt. Men wilde h'ierover van geen en kele zijde ook maar enige inlichtinigen ver- schaffen. DE ZAAK TEGEN DEN INDUSTRIEEL UIT OSS. De 'Biossche rech-tbank heeft Donderd-ag met gesloten deuren behandeld de strafzaak tegen d£n indu-strieel v. Z. uit Oss, die zich voor eenige zedenmisdrijven te veranitwoorden 'had. De zitting werd bij-gewoiond door den advo- caat-generaal, Mr. W. Massink. De behande ling der zaak heeft twee en een half uur geduurd. De subst. offi-cier van justitie, Mr. B. van den Bung, heeft drie jaar gevanigenisstraf geeischt. De rechtbank zal over veertien dagen von nis wijzen. GEEN MEDEWERKING VERLEEND BIJ LUCHTBESOHERMINGSOEFENING. Voor den politierechlter te Assen had zich Woensdag wederom een aan-tal personen te verantwoorden, dat zich tijdens die op 4 April j.l. gehouden luohtbeschermingsoefening niet aan de voorschniften had gehouden. 32 per sonen, meestal uit Meppel afkomstig en enke- len uit de omgeving stonden terechlt. Al deze personen hadden zich des avonds tusschen 9 en half 12 in welken tijd men zich zonder noodizaaik niet op straat mocht bevinden aan deze overtreding schuldig gemaakt. Bij het meerendeel was opzet niet aamwezig en werden -zij voor de -overtreding tot geldboeten tusschen 15 en 25 subs, eiviemzooveel dagen hechten-is veroordeeld. De personen, die boven f 15 boebe kregen, waren minder weliwillen-d tegen het gezag opgetre-den. Verdachte C. J. te Meppel, die eenigszins lijdelijik verzet had gepleegd werd tot 14 dagen gevangeni-s-straf veroordeeld, terwijl M. J. eveneens uit Meppel Een koker "AKKERTJES" van 12 stuivers bevat lhans 13 "AKKERTJES". Als U een origineele glazen buis koopt, heeft U twee voordeelen U heeft er een extra. En U heeft ze dan altijd in huis bij nacht en ontij, bij plotseling opkomende Hoofdpijnen, Kies- pijn, Migraine, Rheumatische pijnen, Kou, Griep en Koorts. a Per doos van 2 stuks - 2 stuivers. Per koker met glazen buis van 13 (Ingez. Med.) 15 boete subs. 15 dagen hechtenis kreeg op- gelegd en bovendien tot 14 dagen gevangenis- st-raf voorwaardelijk, met feen proeftijd van drie jaar werd veroordeeld. TERNEUZEN—BONDSELFTAL. De laatste weken heeft Zeenwsch-Vlaande- ren wel in hot teeken van de sport gestaan en speciaal wat de voetbalsport betreft. Het spneekit vanizelf, dat het gebodene stond boven hetgeen de Zeeuwsch-Vlaamsche clubs kunnen presteeren, daar er tel'kens spelers vein inter- na-tionale klasse konden worden gadegeslagen, en die dan indwi-dueel heele mooie staaltjes van hun kunnen te zien gaven, doch men zal toch niet kunnen onbkennen dat bij deze ont- moetingen een belangrijke factor on-tbrak, die juist de room is van wedstrijden, n.l. de span ning. Geen moment zullen de toeschouwers in extase geraakt zijn bij het volgen van deze ontmoetingen. Velen zullen althans tijdens de afgeloopen competitie bij wedstrijden in de Derde Klasse van den K.N.V.B. meer genoten hetbben dan bij deze internationale ontmoetin gen. Het is dan ook te hopen, dat, zoo er in de toekomst nog eens een internationaal tref- fen tuss-chen Eerste Klasse clubs plaats vindt, men er in zal slagen twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar te krijgen, die tot de laatste minuut zullen strrj'den voor de eer der ovenwinning. Nu heeft Zondag alhier weliswaar wel geen intemationiale kiamp plaats, doch men zal wel- licht meer kunnen medeleven met de verrich- timgen van de beide ploegen, die zullen be- staan uit het eerste elftal van Terneuzen eenerzijds met a'ls tegenstanders een elftal gevormd uit de beste spelers van an-dere clubs uit Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, welke we-'dstrijd is georganiseerd door den Zeeuws- chen Voetbiailibond en als zoodanig onder zijn leiding staat. (Deze bei-d-e elftallen zijn als volgt samen- gesteld T-erneuzen: -doel: J. Dooms; achte»: F. v. d. Hooft, F. v. d. Weige; midden; Is. Tou-ssaint, A. v. Hecke, Anth. Geemsen; voor: P. v. d. Sand-e, L. Dofcbeleir, W. v. Pienbroek, R. v Tiwi's's, J. v. Luiik. B o n d s e 1 f t a 1-doelD'ieflem-an Axel achter: Ed. Tack (Sluiskil), R. v. Cieemputte (Sluiskil); midden: P. v. Tatenhove (Sluiskil) E. Lammens (Corn Boys), R. Borgt (Axel); -voor: Scheele (Axel), Cortvriendt (Sluiskil), E. COlsen (Sluiskil), K. Gans (Axel), A. Koster (Axel). Het zal ons benienwen of Terneuzenin staat zal zijn om van hit keurelftal van de overige clubs te winmen, want bij het raad- plegen van dit elftal zal men zien, dat er spe lers in zullen uit-kumen, die in hun club de motors zijn en menige ovenwinning juist aan hen te danken was. Uit pr-opaganidistis-ch op- zicht lijlken ons deze wedstrijden zeer aanbe- velen-swaardig en wij verwachten dan ook, dat zij door velen zullen wor'den bij-gerwoon-d. Zeeuwsche Voetbalbond. le klasse B. Behalve de vorige weeik uitgesteide ontmoe- ting Philippine(BKfW blijkt thans nog te moeten worden aver,gespeeld de wedstrijd Hulst 2Ria, die zooals men zich zal herinne- ren, 10 minut-en v66r het einde moest wor den gestaakt wegens het opdringen van het publiek op het speejveld, toen de stand 00 was in het voordedl van Ria. Het is daarom dat ditmaal deze ontmoeting niet te Hulst doch te Westdorpe zal worden overgespeeld. Dat Ria ook ditmaal de overwinning voor haar rekening zal nemen, ligt voor de hand. 2e klasse B. De wedstrijd Philippine 2B-KW 2 heblben wij ook reeds in de vorige beschouwing de revue laten passeeren en blijft er nog over de kaimp tusschen Ria 2 en (Hontenisse 2, die wel eindigen zal met een ovenwinning van de reseirves van Hontenisse, daar het elftal der gasten sterk-er is dan van hun tegenstanders.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1