ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LICHTZINNIGE JEUGD No. 9767 WOENSDAG 1 JUNI 1938 78e Jaargang Feuilleton oude tanklichter, Binnenland Buitenland EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Terneuzen Het verrichten van buitenverfwerk aan Gemeente-Gebouwen. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen S. VAN DEN BERGH NEEMT ONTSLAG ALS EERSTE KAMERLID. GASKLEEDING VOOR ONS LEGER. 3CBEMrEB(Crr3«Ht»r* NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bakend, dat het verzoek van W. G. VAN DBR PEIJL, Donze-Visser- straat 6, te Terneuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, Sectie L, no. 1036, gelegen aan de Donze-Visserstraat no. 16, een opslagplaats tot bewaring en ver- werking van oude metalen en lompen te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Terneuzen, den 31 Mei 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van J. P. VAN DER BENT, Korte Kerkstraat 2 te Terneuzen, om in het perceel kadastraal be kend gemeente Terneuzen, Sectie L, no. 28, gelegen aan de Walstraat no. 6, een bewaar- plaats en zouterij van dierenhuiden te mogen oprichten, door hen is ingewilligd. Terneuzen, den 31 Mei 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. GEMEENTE TERNEUZEN. Herhalingsoefeningen 1938. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt hierbij ter kennis van belanghebbenden, dat de publicatie van 13 Januari 1938 gewijzigd 25 April d.a.v. met betrekking tot de herhalingsoefeningen 1938 de volgende wijzigingen behoeft: In de ruibriek ,,Infanterie lichtingen 1927 en 19(28 is nog te vermelden: De Israelitische korporaals en soldaten 15 Sept.—23 Sept. De Israelitische onderofficieren 8 Sept.23 Sept. In de rubriek ..Wielrijders lichtingen 1927 en 1928" is nog te vermelden: De Israelitische korporaals en soldaten 15 Sept.—23 Sept. De Israelitische onderofficieren 8 Sept.23 Sept. .Wielrijders lichtingen 1927 en 1928: 5 Sept.-14 Sept. moet zijn 10 Oct.19 Oct. 29 Aug.14 Sept. moet zijn 3 Oct.19 Oct. 1 Sept.17 Sept. moet zijn 6 Oct.22 Oct. Terneuzen, 1 Juni 1938. De Burgemeester voornoemd, P. TELLEGEN. zullen op 20 JUNI 1938, des namiddags 8 uur, voor aannemers uit de Gemeente Terneuzen, in het Gemeentehuis aanbesteden Het bestek is verkrijgbaar ten kantore van de Gemeentewerken. Aanwijzing zal geschieden op 15 Juni 1938. De nota van inlichtingen ligt vanaf 17 Juni 1938 ter inzage in de bodekamer in het Gemeentehuis. Terneuzen, 1 Juni 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. door ARTHUR APPLIN. 14) Vervolg. Rupert luistende met een gevoel van opluch- ting. ,,En hebben ze den persoon gevonden?" Dale schudide zijn hoofid. ,,Nog niet. De zaak is natuurlijk in handen van die politie. De directeur van het kantoor waar de cheque werd afgegeven beschreef den persoon als een larag, net uiitiziend jongmensch, met een klein snorretje en, voor zootver hij zich kon herin- neren, een grooten vilten hoed en een lichte overjas." Dale legtde (hartelijk zijn hand op Rupert's scbouder ..Gisteravond dat oogenblik vond ilk v>E rsch.rikkelijk had ik het gevoel, dat sir Reginald jcu ads den venmoedelijken dader beschouwde. Je ziult wel beigrijpen, dat deze mededeeding van de bank voor mij een groote opluchting is." Rupert lachte eendgszins zenuwachtig. „Ik veronderstel, dat 't sir Reginald wel vreemd zal hetoiben aangedaan, dat ik de che que verloor, terwijl we dat geld to oh zoo noo- dig hadden. Dadh, ziet u, vader, de cheque kwiam op een zeer critiek moment in m'n bezit, jiudst then ik ieder oogeniblik den uitslag van m'n exaunen wiachtte, terwijl ik van plan was alles wat ilk nag bezat te waigen op het paard, dat favoriet was. Ddt geld was echter ook geleend geld. Ik zie nu in, dat het slecht van mij was zoo te doen en ik schaam me wer- kelijk. Ik beloof u, dat ik voortaan niet meer zoo diwaas zal zijn. Nu heb ik geld genoeg om m'n staudde een poos voort te zetten en... voor wenschen een momenteel liiggende in de Gostelijke kanaal- arm, bij inschryiviag te verkoopen. Aanlbiedingen in te zenden v66r 11 Juni 1938. Inlichtingen verstrekt de Directeur van Ge meentewerken Terneuzen, 1 Juni 1938. Bturgeunic ester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Naar geaneld wordt, heeft de beer S. van den Bergh zijn ontsag inigediend als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In zijn ontslagbrief zegt de liiberale senator, dat hij in zijn 75ste levensjaar staat, en daarorn den tijd gekomen adht, dat de taak, die hij welhaast 15 jaar in de Kamer heeft vervuld, door een jomgere wordt overgenomen. De opvoflger van den heer Van den Bergh, Dr. E. Heldring, zal, naar vemomen wordt, zijn henoeming tot lid der Eerste Kamer aan- vaarden. Ztooals men weet, is het - schrijft de N. R. Crt. met de beproeving van gaskleeding ten behoetve van de ontsmettingsploegen van ons teger een ware lijdensgeschiedenis ge weest. Buitenlandsche gaskleeding bleek of te -diuur of niet deugdelijk genoeg. Gaspakken naar binnenlanidsche procddd's vervaardigld, konden al evenmin den toets der kritiek door- staan. En al dien tijd beschikten onze ont- smettinigsploegen noch voor oefening en noch met het oog op een eiventueele mahilisatie over gaskleeding, zonder welke het onschade- lijk maken van besmettingen, door den vijand met blaairtrekkentde strijdlgassen gesteld, niet mogeilijk is, omdat de vtoeistof en dampen dezer strijdlgassen door geiwone kflecding en scihoeisel heen dTinigen. Gelnkikig zal in dozen onbouidbaren toestand thans veranldering komen. Het legerbestuur heeft namelijk den knoop doorgehakt en is er na beproeving toe overgegaan een aantal Deensche gaspakken aan te schaffen, vol- doende om in een eerste betooefte te voorzien. Deze gaspakken zijn ook bij het Deensche leger in gelbruik en moeten d'aar uitstekend voldoen. De Deensche gaspakken zijn van zeer goed rubber vervaandigd. Zij zullen uit een panta- lion en een jais met capuchon bestaan, aan- getziien gebleken is, dat deze draagwijize zich beter dan een overall leent voor gemakkeilijk aan- en uittrekken. Bovendien Ibeschrrmen ook een pantalon en een jas het lichaam vol- doenlde tegen de inwerlking van vloeistof en damp van (blaartreiklkende strijdgassen. Het liigt in de bedioeling van ons leger bestuur voortaan jaarlijks gelden op de defen- sdebagrootinig uit te trekken voor de aanschaf- finig van beschermende ikleeding, opdat de achterstand zoo spoedig mogelijik kan worden ingehaafld. BUKVLEESCH-FABRICAGE GAAT REGINNEN. Naar het HandeLsblad vemeeant, zal na de ,,proeforder" van 100.000 stuiks deze week worden begonnen met het aanmaken van blikvleesch, te distrilbueeren via de ge- mieientebesturen aan werkloazen en behoefti- gien. Het product wordt, zoaals bekend, be- geval u om eenig bedrag zoudt verlegen zit- ten Dale sdhuidde z'n hoofd. Ik ben 'n man van den ouiden stempel. Ik dunf zelfls te zeggen, dat je me misschien zult uitlachen. Was ik' rijk, dan zou ilk bij voor- komende gelegenbeden misschien wel eens een kleindiglheid wagen. Doch we zyin arm en wel- licht is het dat, wat me jiulst zoo trotsoh maakt. Houdt het geld voor jezelfm'n jon- gen; betaal al je schulden er mee, doch vraag me niet er iets van aan te nemen. Ik kan onmogelijik geld aanvaarden, hetwelk je op een dusdanige wijze hebt gewonnen. Je hadt het reciht niet een dergelijk risieo op je te nemen; daarom lijlkt het mij, dat je ook geen recht hadt op het geld, 't Is nu echter te laat om terug te keeren; daarom igebiuik het saldo voor jezelf, doch maak er een goed ge- bruik van met het oag op je welizijn. Rupert Iboog het hoofd. Hij stand juist op het punt z'n vader alles te vertellen, ook van zijn liefde en verloving met Ruby Strode. Dale onderbrak hem. Ik vrees er voor, dat je zult moeten be- ginnen met morgenochtend naar de stad terug te gaan. Het is maar voor een paar dagen doch daarina kam je weer terug, niet Rupert knikte. Natuurlijk, als het noodig is, ga ik. Ik zie echter niet in, waarom ze me nu nog noodig hebben. Ik heb aan sir Reginald alles verteld wat ik wist. Dale kuchte 'n beetje zenuwachtig. Sir Reginald heeft je niet noodig, doch de directie van de bank. Bovendien... Scot land-Yard heeft de zaak in handen. Ze eischen van je, dat je een nauwkeurige opgaaf doet van je dioen en laten op den bewusten dag, waarop je de cheque ontving en verloor. Dit is het minste, wat je onder de gegeven om- standigheden kunt doen, m'n jongen. Want, ko-mt het geld niet terecht, dan zal ik moeten bijBpringen. Rupert schudde z'n hoofd en zei niets meer. Opnieuiw verloor hij den moed. Ongeacht het feat, of zijn vader wettelyk aansprakelyk was reiid van bevroren vleesch, dat eerst door ruil tegen industrieproducten door Duitsohland uit Argentinie is verkregen en vervolgens door ruil tegen stroo, boter en groenten door onze regeering uit Duitschland is betrakken. Genoemd blad vemeemt teivens, dat de regeering aan de vlees. hwarenfabrikanten een vergoeding betaalt van 11.4 cent per blik, waarvoor detzen het vleesch moeten verwer- ken, berievens het 'blik, de doozen en de etiket- ten moeten legeren. iHet is de bedoeling, dat de deelnemende be- drijven 800.000 blikken per week maken netto-inhoud circa negen ons; verkoopsprijs aan gegadigden 37% cent). DE PACHTWET. Het Tweede Kamerjid Van der Sluis heeft aan den Minister van Justitie gevraagd: 1. Kan die minister- mededeelen, welke de oorzaiken zijn, dat de Pachtwet nog niet in werkinig is getredien? 2. Kan de minister mededeelen, wanneer de inwerkingtreding van de Pachtwet tege- moet kan Worden gezien? MOEILIJKHEDEN VOOR ONZE MOSSELHAjVDELAREN. Naar de Vliss. Ort. meMt, ondeirvinden de Nederlandsche mosselhandelaren momenteel moeilijklhedien voor den uitvoer naar Belgie. Het schijnt dat Belgie thans den invoer van Nederlandsche mosselen door Nederlandsche handelaren verbiedt. De Ned. Visscherij-cen- trale is thans aan het onderhandelen om hier- in verandering te brengen. Van 9 tot 20 Juni mag worden gevischt in de geheele Wadidenzee vanaf den Afsluitdijk tot aan de Eems met uitzondering van enkele banken benoorden een gedeelte van de Gost Neep en van 20 Juni tot en met 30 Juni mag alleen gevischt worden in de Wadidenzee be- oosten de Afot. Het zaad moet worden ver- voerd in dezelfde sclhepen, waarmede het is gevischt en mag niet grooter zijn dan 4 c.M. In de Ziwamenbaig benoorden Komwerderzand is een uitgestrekte mosselzaadbank aanwezig. HET CENTRALE VLIEGVELD. Het Tweede Kamerlid Dr. Van den Tempel heeft de volgende vragen gesteld aan de Ministers van Waterstaat en van Defensie: 1. Is de regeering bereid mede te deelen of het juist is, dat zij in beginsel heeft be- sloten de stichting te bevorderen van een nieuw centraal vliegveld voor de burgerlijfce luchtvaart, op een terrein, ibeoosten Leiden, welke besiissinig zou inhouden de optoeffing van Schiphol als vliegveld voor de burgerlijke luchtvaart en het inhouden van een vergun- ninig tot het aanleggen van een vliegveld in den polder Zestienhoven? 2. Indien zooidanige beslissing is genomen, wil de regeering dan zoo volledig mogelijk mededeelen, weke overwagingen haar daaibij heblben 'geleid en in het bijzonder in hoeverre de belangen van 's lands defensie daarbij van inivloed zijn geweest? 3. Is het juist, dat de minister van defen sie voor den aanleg van een centraal gelegen militair vliegveld aantvankelijk de voorkeur heeft gegeven aan een terrein in de nabijheid of niet, was Rupert er van overtuigd, dat, al zou zulks beteekenen, dat alles wat er nog aan bezittimgen bestond door z'n vader zou moeten worden verkocht om sir Reginald te kunnen betaien, de oude man dit onherroepe- lijk zou doentemzij het geld weer terecht- kiwarn. Per slot van rekening had hij slechts gewonnen om toch nog te verliezen. Alivorens te gaan siapan klopte hij aan Mar- jorie's kamer. Hij zette zdch op den rand van haar bed, juist als vroager, toen ze nog klein waren en ze nog geen idee hadden van alle zorgen en leed, die in de wereld te koop zijn, gelukkig als ze waren met hun leven en werk op de hei. Eerst spraken ze over koetjes en kalfjes, dingen, die -voor Rupert van geen belang meer waren, doch d'ie bij Mlarjorie toch nog een heel stuk van haar leven vulden. Toen vroeg ze hem naar z'n leven in Londen en of hij wel gelukkig was. In ieder geval ben je veran- derd, zei ze. Je ziet er lamg niet zoo goed uit als vroeger. Er is toch niets onprettigs gaan- de, wel?" 'Hij schudde zijn hoofd. Ik voel me goed'. Ik heb een geheiim, dat ik je binnenkort wel zal vertellen. 't Is iets wat me gelukkig stemt en ik hoop dat ook jij er blij om zult zijn... Je venmjoedit nu natuurlijk wel wat het is, doch vertel het aan niemand... Luister, als ik weg ben, is het beter, dat je zoo weinig moge lijk met DespOrd alleen bent. Hij is een aar- ddge vent, doch hij is niet iemand voor een meisje als jij. Hij behoort tot dat soort mamnen, die het (hof maken aan iedere aardige vrouw, die ze omtmoeten... MarjOrie laahte hartelijk. Rupert ginig verder. Toen ik gisteravond van Post-Bridge Hall teruigkeerde, zag ik jou met Jim Ghrieihton aver de brug wandelen. Ik wil me niet met zalken van anderen bemoeien, doch hej schijnt me toe, dat je voor elkander nog al wat voelt... iMarjOrie's wangen leken wel roode rozen. Ja, we houden heel veel van elkaar, zei van Leiden en moet eventueel uit een beslis sing, als hiervoren bedoeld, worden afgeleid, dat deze meeninig is prijsgegeven 4. Heeft de regeering kennis genomen van de nadrukkelijk uitgesproken meening van het gemeentebestuur zoowel van Amsterdam als van Rotterdam, dat door het verlies van een in de onmiddellijke nabijheid gelegen vlieg- veild voor de burgerlijke lucbtvaart zeer groote belanigen van deze centra van bevoliking, han- del en bedrijfsleven zouden worden geschaad, en heeft zij overtuigende aanwijzingen en redenen voor de verwachting, dat daze nood- lottige gevolgen voor deze gemeenten zich niet zullen voordaen? 5. Is de regeering niet van meening, dat door het leiden van het luchtvenkeer over een centraal viegiveld, gelegen op belangrijken afstand van de grootste bevolkingscentra, de ontwikkeiling van het binnenilandsche vlieg- vertkieer en het intemationaHe verkeer op korte afstanden emstig zal warden geschaad? 6. Is de regeering niet van meening, dat, in het bijzonder met het oag op de groote bedragen, welke aan Schiphoi zijn ten koste gelegd, de aanleg van een geheel nieuw cen traal vliegveld een zeer kostbare proefneming beduidt SCHUSCHNIGG NOG TE WEENEN. Reuter meldt te Berlijn van goed' ingelichte zijde te hebben vernomen, dat de voormalige bondskanselier Schuschnigg, het slot Belve dere verlaten heeft en te Weenen een andere woning heeft betrokken. Hij geniet daar op eerewoord beperkte bewegingsvrijheid. DE GRUWEL DER BOMBARDEMENTEN. De laatste dagen is, schrijft de N. R. Crt., de wereld weer opgeschrikt door de gruwel der luchtbombardementen. Hond'erden on- schuldige burgers, onbeschermd en weerloos, midden in hun dagelijkschen arbeid, werden in iSpanje en in China weggerukt uit het leven door het verschrikkelijke moordwerktuig, de luchtbom. De aanvallers deden geen over- matige moeite slechts militaire objecten te treffen. Blij van him last bevrijd te zijn, lie- ten zij hun moorddadige lading vallen boven dichtbevolkte woonwijken, met geen ander doel dan vernieling en ontmoediging. Weerzin en afgrijzen vervullen ons bij een dergelijke methode van oorlogvoeren. Die strijd tegen de weerloozen, vrijwel zonder gevaar voor de aanvallers, schept geen helden, hij maakt slechts moordenaars. Terecht wijst een Engelsch blad er op, dat het verschrikkelijke en afschuwelijke van deze wijze van oorlogvoeren voor zich zelf spreekt, maar dat een nog bedenkelijker verschijnsel de geringe aandaoht is, welke deze geweld- daden in het buitenland hebben getrokken. Een jaar geleden zou zoo'n daad niet mogelijk geweest zijn zonder groote en felle protesten in vrijwel alle landen ter wereld. Nog in Februari was de ontsteltenis over de bombar- dementen op Barcelona algemeen en volgden krachtige protesten, welke, tijdelijk altbans, niet zonder uitwerking zijn gebleven. Maar het lijkt wel, als of de wereld zich met deze misdaden is gaan verzoenen, hen is gaan be- schouwen als de noodzakelijke aanhangsels van de modeme wijze van oorlogvoering. Niet slechts in de publieke opinie, ook in de woorden der staatslieden is deze verzwak- king merkbaar. In het d'ebat, dat in het Engelsche Lagerhuis plaats vond, kon Cham berlain, al sprak hij dan zijn leedwezen uit, volstaan met de verklaring, dat hem over het jongste bombardement van Alicante geen vol- doende gegevens ter beschikking stonden om het doel van dit bombardement te kunnen beoordeelen. Wij weten alien, dat strijd met dood ge- ze zachit. Hij wil met me trouwen, doch ik heb het hem nag niet beloofld. Onze maat- schappelijke verhouidingen zijn zoo geheel ver- schdllenid. Ik ben niet goed genoeg voor hem. Rupert lachite. Jij niet goed genoeg voor hem MarjOrie knikte. Dat heeft hij mij oak z66 gezegd, toen ik hem dat zei. Doch het is zoo. Ik ben silechts de dochter van een far mer, hij is de zoon -van een edelman. Zeg nu miaar niets meer hderctver, broer, zei ze, toen hij op het punt stand haar in de rede te val len. De tijd zal onze raadsman zijn. Als we werkelijlk veel van elkander houden, kun nen we best een poosje wachten. Rupert boog zich over haar en gaf haar een hartelijiken kus. Er stonden tranen in z'n oagen. Hij stand op en blies de kaars uit; het was nu donker in de kamer. Om je de waarhedd te zeggen, zusje, ik ben in Londen zoo'n beetje een fuifnummer geweest, zei hij; hij vond het gemakkelijker in het donker te zeggen, wat hem hdnderde. Door m'n stommiteit en m'n zelfzucht moet ik morgen naar Londen terug, d'oc, a het is maar voor een paar dagen; na m'n terug- komst vertel ik je dan wel alles. Want Mar- jorie, ook ik hauld van een meisje. Ik begin nu in te zien, dat zij te goed voor me is... ze is 'n emgel. Hij ging vlug naar de deur, welke hij opende. Ik ben blij, Rupert, fluisterde Marjorie. Wel te rust en. Wel te rusten, herhaalde hij, vlug de deur siluitend en naar z'n edgen kamer gaand. Misschien was het wel zoo: Marjorie was slechts de dochter en hij de zoon van een far mer. Daarom had hij in Londen ook zulke damme dingen gedaan. Z'n oagen hadden ech ter nog bijtijds de zaak zuiiver inigezien. De lieflde had hem de waarheid geopenbaard. iHij was de zoon van 'n farmer. Doch z'n valders droom moest worden verwezenlijkt. Hij zou alles op alles zetten, om in de voile be- teekenis een man van eer te zijn. paard gaat. Wij weten ook, dat naarmate het gebruik van het luchtwapen toeneemt, de mo- gelijkheid om non-combatt£inten te treffen, vergroot worden. Wij beseffen alien, dat het treffen van onschuldigen niet altijd vermeden kan worden, vooral niet indien de verdedigers hun militaire werken juist te midden van de woonwijken aanleggen in de hoop hen daar- d'oor voor vernieling te sparen. Dit alles zij zoo. Maar wij alien dienen scherp op te letten, dat de aanval op militaire doeleinden niet ontaardt in of als voorwendsel wordt genomen tot een moord op weerlooze burgers, gelijk in verschillende van de gevallen van de laatste dagen inderdaad het geval is. De „totale oorlog" heeft gevolgen ook daar, waar deze vroeger sporadlsch waren. Daar- tegen valt weinig te doen. Maar dat is geen reden, waarom wij misdaden, jegens anderen bedreven, onopgemerkt moeten laten voorbij- gaan. Het lot, dat hun ditmaal getroffen heeft, kan een andermaal ook het onze zijn. DE TERUGTREKKJNG VAN DE VRIJWILLIGEiRS. De diplomatieke medewerker van de Times schrijft: De vergadering van de non-interventie- commissie verliep Dinsdag weer beter dan men verwacht had. De leden konden tot vol- ledige overeenstemming komen, met uitzon dering echter van Rusland, maar zelfs Rus- land toonde zich later wat inschikkelijker, zoodat men hoopt ten slotte toch nog tot een compromis te kunnen komen. Volgens het Britsche plan zullen twee com- missies naar Spanje gaan om de buitenland sche vrijiwilligers te tellen en te beginnen aan een evenredige wegzending er van. Als van de partij, welke de minste buitenlanders blijkt te hebben, tienduizend vrijwilligers weggezon- den zullen zijn, moet van de andere partij, een evenredig hooger aantal b.v. 15.000 of 20.000, worden weggezonden en dan krijgen beide partrjen beperkte rechten van oorlogvoerenden. De secretaris van de commissie heeft mee- gedeeld, dat hij onmiddellijk zeshonderdduizend pond noodig had om aan de ten uitvoerleg- ging van het plan te kunnen beginnen. Het bleek, dat eenige regeeringen hun bijdrage liever in goederen dan in geld wilden doen en besloten werd zulks toe te staan. Deze landen zullen dus tenten leveren, in auto's voorzien enz. Er zullen onmiddellijk officieren naar de verschillende hoofdsteden worden gezonden om de voorbereidingen te beginnen. Voordat de commissie uiteenging om heden en wellicht Donderdag weer bijeen te komen, werd gesproken over degenen, die deel zullen uitmaken van de telcommissie. Er werden nog geen namen genoemd, maar het schijnt wel besloten te zijn, dat de vijf groote mogend- heden niet in de commissies vertegenwoorddgd zullen zijn. POLEN EN TSJEOHEN. Het stanidpunt der PooJsche regeering in de Tsjtchoslowaaksche kwestie wordt uiteenge- zet in een Zondag door het officieuze agent- schap Iskra gepiubliceerd artikel, waarin o.a. gezegtd word-t, dat de Tsjechoslowiaaksche crisis voor dit lamld een binnenlandsche aan- gelegenheild is, doch dat de militaire metho- den, die de regeering toepast om haar op te lossen,, de spanning in Buropa slechts ver- grooten. De hanidbavinig van den Buropee- schen vreide kan niet wotaen verzekerd door de mobiliseering van het Tsjechoslowaaksche leger, doch wel door erkenning en herstel van de fo-uten, die Tsjeehoslowakije sedert twintig jaar in zijn maniderhedenpolitiek begaat. De belsmigen en eischen van Polen kunnen in twee punten worden samengeivat1. Polen zal nooit toestemmen in bepcrkinig der rechten van de in Tsjeehoslowakije wonenide Piolen; 2. Polen erscht dat een einide wordt gemaakt aan de propaganda van de Komintem, die van Praag udt gevoerd wordt. HDOFD'STUK VH. De bezoekers. Het was reeds avond, toen de sneltrein uit Wtest-Engelamd Paddlnig-Station binnenstoom- de. Rupert stapte uit, een klein reiskoftartje in de hanid. Hij kwam wel in de bekoring een taxi te nemen am naar huis te gaan, doch hij zette die gedacihte onmiddellijk van ziich en nam de ondergrondsche naar Westminster. Ofschoon hij nu toch voldoen.de contanten bij zich had sloeg hij andere wegen in en was vast besloten van stonde af aan geen starver meer dan noodzakelijk was uit te geiven. Hij, had de penlsionhoudster zijn kamst niet igemeld; zooidoende trof hij haar niet thuis, terwijl ook niets voor hem gereed stand. Zijn kamens zagen er stoffdg uit: de gordijnen waren neergelatener hing een koude en onge- zelMge sfeer. Het meisje vroeg, of de baard aangemaakt moest worden; hij vond het echter niet noodig. Hij zou het voortaan stellen zonder luxe-uit- ga/ven, van wedken aard ook. Vooreerst scthreef hij een brief aan sir Reginald, Impe rial Hotel, om hem te vertellen, dat hij den volgeniden dag geheel te zijner beschikking stand. Na zijn koffer te hebben uitgepakt en zich verkleed te hebben, ging hij weer uit. Hij ddneerde in een eenvoudig restaurant. Gaarne zou hij Ruiby hebben opgebeld, doch er was niet veel tijd over en bovendien zou het op- nieiuiw een onnoodige uitgave helbben be- teekenid. Het was wonderlijk, en tevens irriteerend te constateeren, hoe belangrijk geld plotseling voor hem was geworden. Het leek wel of hy ieder oogenblik er aan herinnerd werd, ndet- tegenstaande hij voldoende goudlgeld bij zdch hold en zyn bankrekening een saldo te zijnen giunste aanwees. Een paar waken geleden, toen hij er werkelijk slecht voorstond, baarde ,geld hem nauwelijks eendge zorg. Tenminste niet zooals nu. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1