ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN LICHTZINNIGE JEUGD No. 9761 WOENSDAG 18 MEI 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post A bom: em en ten voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAO-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER- NEU2EN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N.V. BATAAF- SOHE IMPORT MAATSOHAPPIJ, Verkoop- kantoor van ,,Koninklijke/Shell" Producten te 's-Gravenhage, om vergunning tot het op- richten van een benzine-installatie in en op het perceel kadastraal bekend in sectie C no. 4588, gelegen aan de Verl. Van Steenbergen- laan 5. Op Dinsdag 31 Mei a.s., des namiddags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegen- heid bestaan om bazwaren tegen de inwilli- ging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen v66r het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van de ter zake in- gekomen sahrifturen. De aandaeht van belanghebbende wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zq, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Terneuzen, 17 Mei 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELL EG EN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de Wed. V. CIRACAU te Vlissingen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Terneu zen, Sectie C no. 4893, gelegen aan de Bastion- straat no. 8, een opslagplaats tot bewaring van oiide metalen en lompen, te mogen op- richten, door hen is ingewilligd. Temeuizen, den 17 Mei 1938. (Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. VOOR ONZE DEFENSIE. Op de lijist van verantiwoording van de vrij- willige bydragen voor de vensterking van de defemsde komt o.m. tvoor 1700 van het comito Goes weermachtsiversterlking. In totaal is tot heden ontvanigen 119.571., De vereeniiging voor nationale veiliglheid he eft sinlds de vorige opgave 248,59 ontvan gen. Het totaal der bijdragen sinds het begin der imzameling bedraagt f 110.018. NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN. Men deelt mede, dat jbr. mx. J. T. M. Smits van Oyen iwegens druikike bezigheden uit het dagelijiksch bestuur van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden is getreden en dat in zijn plants tot bestuurslid is gekozen de Iheer G. J. D. Bauduin, gep. generaal-majoor. Met ingang van 1 Mei is tot adjunct-secre- taris van het nationaal fonds ibenoemd de heer J. A. Baud ter ivoorziening in de vacature, ont- staan door de benoeming van mi, M. C. Bloe- mers tot administratief amtotenaar van den centralen crisis-controledienst. DE STEUN AAN KLEINE BOEREN. De minister van Economische Zaken schrijft in een circulaire aan de gemeentebesturen be- treffende den isteun aan kleine boeren: door ARTHUR APPLTN. Venvolg. 8) Ik weet het, antiwoordde Rupert op wel- wdllenden toon, ofschoon hij nooit vermoed had, dat de zaiken er zo<5 somber voorstonden. Weer hoorde bij; de stem van zijn geweten. Hij dacht aan wat gebeurd zou zijn, als Ruby Strode niet had1 imgegnepen; hij izou z'n vader en z'n zuster helbben laten leven, ovengeleverd aan de schande... onteerd Na eenige oogenbliklken was Ruipert weer in staat iets te zeggen Maak u over het geld geen zongen, vader. Ik heib liever, dat u mij qp dat punt geen vra- gen stelt, maar ik heb een kledn gelukje ge- had en genoeg geld over gehouden om, als t moet, nog een jaar in London te wonen. Ik heb zeifs ook voor u nog wat over. Toch geen geleend gelid, of geld gewon- nen met het spel vroeg John Dale. Doch ik behoef je dit niet te vragen, is 't niet, Ru pert Het is natuurlijk eerlijk verdiend geld IRnipert durfide de herkomst vian het geld niet te noemen. Ik heb het gefkregen door be- middelinlg van een vriend, zei hij op onvasten toon. Meer kan ik u thans niet zeggen- later zal ik alles wel vertellen. Ik kan u alleen zeggen, dat u zddh over dit alles niet bezorgd behoeft te maken. Ik zal mij uwer waardig toonen; dat belbof ik u. Dale drukte met zijn harde, eeltige hand kraclhtig die van zijn zoon. Dat weet ik m'm jongen, dat weet ik. Het eerste, wat Rupert deed- met het geld, dat hij van Ruby had ontvangen, was aan Des Overeenkomstig de foepalingen van de ge- wone steunregeling kunnen weduwen met kleine kinideren en weduiwen zonder kinderen beneden de 25 jaar geenerlei sterol ontvangen. Mede in overleg met zijn ambtgenoot van sociale zaiken heetft de minister besloten ten aanzien van bedoelde weduwen, voor wle der- halve geen bedrijfsvoerder aanwezig is, en die overeenkomstig de berekende netto-bedrijfs- inkomsten in de B-gnoep van de kleine faoeren- regeling vallen, het karakter van bedrijfssteun te doen praevaleeren, zoodat zij van de eerste uitkeeringsweek af volgend op het uitgaan van deze circulaire, overeenkomstig de bepalingen van de kleine boerenregeling op het eigen be- drijf tewerkgesteld kunneh (worden. DE „NIEUW AMSTERDAM" TE NEW YORK. Maandagmiddag laat is het stoomschip ,,Nieuiw Amsterdam!" op zijn eerste reis in de haven van New York aangelkomen. De sirenes der schepen loeiden ter verwelkoming van de nieuwste aanwinist der Holland-Aimerikalijn, die, bijna een halven dag eerder dan verwacht wend, in een dok ite Hoiboken iwerd opgenomen. Muziekcorpsen speelden het Nederlandsche volkslied, toen de ,,Nieuw Amsterdam" aan- legde. [En de haven ging het vroalijk toe. Deze vreugde werd overstraald door sohitterend zonnig iweer. Tot degenen, die ter ibegroeting aanwezig waren behoorden de consul-generaal der Nederlanden te New York, Willem P. Montyn, de president van de Nederlandsch- Amerikaansche Kamer van Koophandel, L. Louis van Zelm, ambtenaren der Holland- Amerikalijn, en een delegatie namens den gouvemeur van den staat New York, Herbert Lehman. Olok anderen begaven zich aan boord van het schip am de bemanning of passagiers te begroeten. IHet schip heeft een gemiddelde uursnelheid gemaakt van 21.7 knoopen. Op een gedeelte van de reis bedroeg de snelheid 23 knoop, hoe- wel de sciheepsbouwers waren overeengeko- men, dat slechts op een snelheid van 20% mijl kon worden gerekend. Het weer was zeer goed. Op het eerste stuk der reis had men nogal wat tegeniwind, ter- wijl het, toen mien Amerika naderde, mistig was. EEN VERKLARING VOOR DEN VOLKENBONDSDAG OP 18 MEI 1938. Vele jaren reeds wekt de Vereendging voor Volkenbond en Vrede er de Nederlandsche burgers toe op, om op den lSden Mei een bijzondere aandaeht te wijden aan de Volken- bonldsgedachte, welke nu 39 jaren geleden, op dien dag opriieuw wortel beloofde te zullen schieten, toen afgevaardigden van de voor- naamste Staten op de roepstem van den Tsaar Nicolaas II van Rusland in het Huis ten Bosch te 's-Gravenhage bijeenkwamen ten einde zich te beraden over de mogelijkheid om ,,tot een machtigen bundel sam-en te binden het pogen van alle staten die er waarachtig- lijk naar streven, wereJdvrede te doen zege- pralen over vredebreuk en tweedracht, en deze samenbinding hecht te maken door eenparige erkenning van die grondregels van recht, zon der welke ook tusschen mogendheden en vol- ken veiligheid niet bestaanbaar is." De destijds door den Tsaar en velen met hem gekoesterde i'dealen gingen helaas niet in ver- vulling en de overleggingen werden wreede- lijk door den Wereldoorlog verstoord. Maar uit den oorlog zou toch iets goeds ge- boreni worden. De menschheid hunkerde naar vrede, naar een duurzamen vrede, en om 'dien te bevorderen, liefst afdoende te verzekeren, stichtte men by het sluiten van het vredesver- drag in 1919 den Volkenbond, waartoe Wilson in 1918 den weg had gewezen. De uitnemende waarde van een Volkenbond in het voile, heldere licht te stell-en, de nohele denkbeelden, welke er aan ten grond- pand de 25 ponid terugbetalen, welke hij ge leend had. Daama gaf hij Marjorie vijftien pond, tien pond voor huisbouidelijlke uitgaven en vijf pond voor haar aelf. Z'n zus was in de wolken; ze weigerde edhter eenst het geld te aanvaarden. Het leek haar wel een fortuin. Zeg er maar niiets van aan vader, zei Rupert, ofschoon hij wel wieet, dat ik een bof- fertje heb gehad. Als hij echter iets noodig heeft, koop het dan voor hem, je kunt dan zeggen, dat het een cadeautje van mij is. Koop ook voor jouzelf een aardige japon en een paar leiuke schoenen. Rupert was 'n beetje bang, dat het zware voedisel en het ruiwe vleesch op Blackthom- Farim z'n vniend vlug zou vervelen, doch hij zag al heel spoedig in, dat hij het hij het ver- keerde eind had. Het leek wed of Despard steeds aan dit leven gewoon geweest was. Voor dag en dauw stond hij op, even vroeg als Marjorie; hij was in haar nabijheid, als zij kamde of bo ter maak te; hij drong er op aan, dit werk ook te mogen doen. Qolk op de farm maakte hij zich verdiemstelijk, zoodat hij hier- dcx>r gem'akkelijk den ouden Dale voor zich won. Hij bleak een even goeld schutter te zijn als Rupert, hij de jaciht op konijnen. Doch nog steeds was het hern niet gelukt de ldstige en vlugige forel te vangen en in dit opzdcht er- kende hij dan oak openlijk z'n onmacht. Ik zou wel eens graag een kijkje willen nemen in de oude tmmijn, waarover je het zoo dikwijls hebt gebad, zei hij op zekeren dag tegen Rupert. Hij vroeg ook aan Dale enkele inliehtingen omtrent die mijn, zooals bijvoor- beeld, hioe lang de mijn in bedrijf was geweest, sinds welk tijdistip er niet meer gewerkt werd en ook haar huidiigen toestand. Ze is budten .bedrijf gesteld, omdat er niet genoeg tin werd uitgehaald om ze rendabel te malken, zei de oude farmer. We dachten, dat er 'n fortuin in verborgen lag, doch het is een geheel andere richting uitgegaan. slag liggen, te verbreid-en, ieder met de Vol- kenbondsgedachte vertrouwid te maken, overal de overtuiging te doen doordringen, dat een Volkenbond een eerste voorwaartie is voor het verstevigen van den vrede tusschen de volkeren, ziet daar iets van wat onize Ver- eeniging met den 18-Mei-dag beoogt. Langen tijd heeft zij den wind meegehad! De Vollkenbon'd had gezag, steeg in beteekenis en aanzien, deed niet slechts nuttig, maar op staatkundig gebied hoogst belangrijk werk, oog-stte politieke successen. Maar allengs keerde de wind. Met betrek- king tot ernstige conflicten laatstelijk het Italiaansch-Abessijnsche en het Japansch- Chineesohe conflict faalide de Volkenbond. Eenige staten, waaronder machtige, keerden zich van hem af. Vele vroegere voorstanders of gemafcigd-onverschilligen hadden nog slechts hoon of een geringschatten-d schouderophalen voor hem over. De gedach'te van saneti-es scheen geheel te moeten worden losgelaten. Ja, hier en daar verklaarde men den Volken bond reedls vrijwel dood. Maar gelukkig leeft en werkt hy nog, en heeft hij ook onder de staten nog steeds warme vrienden. Deze be raden zich over middelen om hem een spoe dig herstel en daama een krachtig bestaan te verzekeren. Die pogingen zullen vroeg of laat moeten slagen, mits de stem der volkeren zelf, roe- pende am een hechte volkerengemeenschap en een duurzamen vrede, zich bij voortduring duidelijk hoorhaar wete te maken. In Nederland heeft deze stem steeds helder geklonken, en zij is gelukkig nog allerminst verzwakt. Er is geen reden, haar het zwijgen op te leggen, of zelfs maar haar te temperen. In- tegendeel! E!n daarom zegt de Vereeniging tot alien, die haar vragen: is het er wel de tijd naar, om als vorige jaren luide de Volken- bondsgedachte te prediken, zonder aarzelen: ja, meer dan ooit is het daar de tijd voor. Overal in de wereld. Zeker niet in de laatsfe plaats in Nederland, het land onzer vaderen, die nooit voor tegenwind uit den weg gingen, odk bij stormweer zee kozen en dan de reis wonnen. Ons volk, dat zijn zelfstandig bestaan be- stendigd wenscht te zien, wil gaame met alle andere volkeren in vrede en vriendlschap leven en het zijne doen om overal in de wereld den vrede te bevorderen. Niet de figuur van een verzameling van Staten, die door een aan alle kanten inuner hooger opgevoerde bewapening zoo goed als het gaat in een udteraard wankel evenwicht wordt gehouden, doch een op beginselen van recht berustende ware volkerengemeenschap biedt daarvoor nog steeds den waardigsten, tevens den hechtsten grondslag. De wereld, die een oogenblik sterk genoeg scheen voor de taak, de organisatie en het beheer van zulk een gemeenschap op zich te nemen, is daarvoor nog te zwak gebleken. Het komt er thans op aan, haar innerlyk zoo te verstevigen, dat de Volkenbond er een goe'de, blyvende plaats kan vinden. En daarom: sterker dan ooit klinke de roep stem der Nederlandsche burgers om vrede in het koor der millioenen vredesgezinden, dat steeds duidelijk moet worden gehoord over de wereld, opdat stap voor stap, misschien mil limeter voor millimeter de damonen van twee dracht, nayver, onderdrukking en kryg wor den teruggedrongen of, zoo zij al even terrein wonnen, hun dat weer worde ontnomen met de kracht, welke er uitgaat van wie de heer- sohappij van recht en vrede voorstaan. Anders gezegd, een heirleger van vredes- toortsen, op 18 Mei te ontsteken en, van hand tot hand gaande, door de landen te dragen, mage allerwegen vredevuren doen oplaaien, macbtig en onbluschbaar, en krachtig bevor- derend het doel van Vereenigingen als de onze: de ontwikkeling van een internationale rechtsorde, in het hyzonder door middel van den Volkenbond, de verbreiding van de vre- desgedachte en het bestrijden van den oorlog. Despard sdhudde zijn hoofd en wreef, in ge- dachten verldiept, over z'n snorretje. Ik weet een en ander af van de aomisb-mijnen en ik heb in een paar van die ontdernemingen eenige aandeelen. Zooals u weet, heeft men een paar jaren geleden de exploitatie Ihervat en nu gaat alles wel. 'it Is- lang-metonlmogelijk, dat uit uw tinmijn toch nog wait geld te maken is, mr. Dale. Dan ben ik er warkelijk benieuwd naar, wat u uit die mijn nog halen zult, zei Dale een beetje spottenid. Alles wat u vinldt is wel- kam. Rupert en Despard bratihtem een geheelen namliddaig door met het oniderzoek der mijn. Dit ging niet zonder gevaar en moeilijkheden. Tot Rupert's verwondering stond er bebrekke- lijk weiniig water in de mijn. Despard betoog- de, dat de omligigende moeraslanden en de na- bije rivier wellicht wenkten als draineerings systemen. Het bleek niet moeilijk, sporen van tin te viniden op de plaateen, waar m,en het laatst getwerkt had. 'Het zou de mioeite waard geweest zijn, zoo men het werk had voortigezet. zei Despard in gedaclhten verdiept. 'n Geval van te veel of te weinig be- drijfskapitaal, of de ingenieur, die het bedrijf leidde, moet een eizel zijn geweest. Denik je dan, dat het loomend zou zijn de zaak weer aan te paldken? vroeg Rupert op verbaasden toon. Despard haalde z'n schouders op. Het risico zou te groot zyn. Was het maar 'n goudmijn, dan zou men vecihten am er geld in te mogen steken; tenizij... ja, tenzij we het tooverwoord radium zouden kunnen lanceeren! iPlotseling hield< Despard op; hij hief z'n lantaam op en lidhtite in Rupert's aangezicbt. Al sprekenide had hy den grond in de gang, waarin ze zich bevonden, omgewioeld met een kleine schop, welke hij voor dat doel had mee- genomen. Hy hield in z'n hand een klein s-tukje van HET LIJK VAN BARON VON KETTELER GEVONDEN. Havas meldt uit Weenen: Een te Heinburg nabij de Oostenrijksch- Tsjecho-Slowaaksche grens uit de Donau op- gehaald lijk, is door de Weensche politie herkend als dat van baron von Ketteler, den vroegeren secretaris van Von Papen te Wee nen, wiens vendwijnen eenigen tijd geleden gemeld is. SPIONNE VEROORDEELD. De rechter te Edinburgh heeft Maandag de 51-jarige Jessie Jordans tot vier jaar gevan- genisstraf veroordeeld wegens spionnage ten gunste van Duitschland. Zij is de weduwe van een Duitscher die in den oorlog gesneuveld is en heeft het grootste deel van haar leven in Duitschlanld doorgebracht, want reeds op zestienjarigen leeftijd was zij de ouderlyke woning in een Schotsch dorpje ontvlucht. In het begin van het vorige jaar had zy een kapsalon te Dundee geopend onder haar eigen naam, nadat zij by een bezoek aan haar doch- ter in Duitschland in aanraking was gekomen met een Duitschen agent, die haar heeft over- gehaald te trachten teekeningen te maken van verdedigingswerken langs de Schotsche kust, speciaal vsun een plek in Fifeshire, welke voor het gewone publiek verboden terrein is. Zij is daar betrapt terwyl zy bezig was een ruwe schets van -de ligging van bepaalde werken te maken en ofschoon de rechter erkende, dat de teekening het werk van een dilettante was, zou zy toch van groot beiang hebben kunnen zijn voor den bestuurder van een vyandelijk bombardeervliegtuig. De ver- dediiger gaf een overzicht van den zeer be- wogen levemsloop van de vrouw, die slechts weinig geld voor haar moeite gekregen had, terwyl bovendien geen der teekeningen in hand en van den agent was gevallen, die ze besteld had. VERSCHIL TUSSCHEN BELGIfi'S KATHOLIEKEN De door Paul Spaak gevolgde methode om snel de regeering samen te stellen, alsook de vermindering van het aantal ministers, heb ben in de pers vry algemeen een gunstig ont- haal gevonden. De politieke groepen zijn omzichtig en daar zij by de voorbesprekingen niet geraadpleegd werden, leggen zij groote terughoudendheid aan den dag. De heer Spaak kan er inmid- dels zeker van zijn, dat hij vrijwel dezelfde oppositie als zijn voorgangers, de heeren Van Zeeland en Janison, terug zal vinden, n.l. de communisten, de Vlaamsche nationalisten, de rexisten, wellicht enkele radicale liberalen, de conservatrieve katholieken en enkele onafhan- kelijken, zooals oud-minister Sap. Bij de bestrijding van de financieele ont- werpen der regeering-Janson waren de katho- lieke conservatieven van de richting van graaf d'Aspremont-Lynden en van oud-minister Sap er in geslaagd de meerderheid van 42 katho lieken tegen 19 christelijk democraten op hun hand te krijgen. De vraag is thans vooral: waar zal de scheddingsilijn loopen in de libe- rale en speciaal in de katholieke partij BELGISCHE MIJNBOUW IN MOEILIJKHEDEN. Naar het ,,Laatste Nieuws" meldt, zullen te beginnen met deze week de mijnen in de Borinage en in het gebied van Bergen een dag per week het bedrijf stopzetten. Deze maat- regel, die reeds Zaterdag j.l. op verschillende mijnen is ingegaan, vindt haar verklaring in de economische moeilijkheden van het land, die er toe geleid hebben, dat de afzet van den mijnhouw voortdurend achteruitgaat. Dien- tengevdlge zijn de kolenvoorra'den in Borinage de laatste maanden sterk gestegen. een zwarte substantie, die veel weg had, zoo wel wat kleur als samenstelling betreft, van pek. Hij vroeg Rupert dit product nauwkeu- rig te bekijken. Welnu? zei Despard, op scherpen toon. Z'n stem klonk zenuwachtiig. Nog nooit was dit aan Rupert opgevallen. Ja?... S Goeie hemel! 't Is niet te verwonderen, dat je drie keeir bestolen bent! riep Despard uit. Weet je dan niet wat deze substantie is? Rupert bekeak de materde met aandaeht. Het heeft veel weg van pekerte. Ja... hi klein beetje, snauwde Despard spottend terug. Rupert kon 'n kreet niet onlderdrulkken. 'Hij bocg zich voiorover en-nam de massa nu nauw- keuriger op. 't Is pekerts. Doe je lamp uit, beval Despard. Rupert gehoorzaamjds. Langen tijid stonden ze in het pikkeidonker. Nu begon Despard de wanlden en den gronld van den gang weer om te woelen. Na een poos maakte hij weer licht. Dat was te veel geboopt, zuchtte hij. Ze namen het pekerts miee. Despard knoopte het in z'n zakdoek, dien hij in zijn zak stak. Ik .zal dit goeldje eens onld-enzoeken en er vanatvomd een pro«f mee nemen. Zeg ech ter nog niets van ons avontuur, aan niemand. bagrepen? Zelfs niet aan je vader. Want, of schoon we pelkerts hebben gevonden, is dit nog geen afdoende bewijs voor de aanweizigheid van radium. Doch... weet je misschien, dat men radium-sporen heeft gevonden in enkele Gornish-mijnen Marjorie wachtte hen op aan den ingang der mijn. Ze schrok even, toen -ze de twee man- nen, wier kleeren er vuil en modderig uitza- gen, weer te voorschijn zag komen. Ze waren ook door en door nat. En hoeveel tin hebben jullde gevonden? vroeg ze sch-ertsend. Nu worden we zeker heel gaiuiw rijik? De algemeene toestand van de Waalsche kolenmijn is bedenkelijk. Verschillende mynen hebben eenige schachten geheel moeten slui ten, daar de aders volkomen zijn uitgeput. De werkiieden zijn zooveel mogelijk over de andere schachten van dezelfde mijnen ver- deeld, terwijl boringen worden verricht in de hoop nieuwe kolenaders te vinden. Naar ver- luidt zal ook de ,,Charbonnages du Bois de Tour" eeriang de ontginning stopzetten, daar ook deze mijn is uitgeput. Bij de mijnwerkers vindt op het oogenblik een beweging ingang om de mijn „Fief de Lambredhies" weer in idienst te stellen. Men zal zich herinneren, dat In deze mijn in Mei 1934 een instorting plaats had, waarin tientallen mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Tengevolge van een kolenstofontploffing ontstond er brand in de mijn en was men gedwongen de gangen ge heel onder water te zetten. HET „ARISCH-MAKEN" VAN BEDRIJVEN WORDT VOORTGEZET. De Berlijnsche correspondent van de Tele- graaf schryft: Zooals bekend, gaat men in Duitschland nog steeds vender met het Arisch maken van Joodsche ondememingen en beldryiven. De niet- Arische bezitteir verliest daarbij niet zyn ver- mogen, doch wel het beheer over het bedrijf of de ondememing., Wanneer hij zijn firma verkoopt, verihindert ham niets het ontvangen geld in effecten te beleggen. De liquidatie-mogelijkheden zyn echter zoo als te begrijpen is, minder gunstig geworden. De eerste niet-Arische bedrijven, die van eige- naar verwisselden, hebben daanby in het al gemeen meer opgebracht dan op het oogen blik nog mogelylk is. Intusschen is ook zuiver economisch een zekere waardevermindering van niet-Arische bedrijven inigetreden, daar de omizet voor het gnootste gedeelte terugloo- pende tendenizen vertoont, en omdat boven dien in het economisch leven thans andere principes gelden dan vroeger het geval was. De gewaagde methode om niet-Arische on dememingen aohiter Arische stroomannen te verbergen, wordt door de bevoegde instanties met strenge maatregelen bestreden. Wil een ondemeoning ais Arisch gelden, dan moet ook wat het kapdtaal betreft de zaak Arisch ge- funldeerd zyn. In. het algemeen wordt als een geschikte methode aahbevolen, bij het „verariseeren" van een ondememing de bankrelatde de onder- handelingen te doen leiden, waanmee echter nog niet gezegd wil zyn, dat uitsluitend de bank invloed op de transactie kan uitoefenen. De baniken zelf hebben immers ook beiang bij een venmogensverandering en wel liefst zoo, dat zij er een nieuwen iklant bijkrygen. Overi- gens zullen de banken er het beste over kun nen oordeelen, welke economische waarde een ondememing, die Arisch zal worden, heeft, want de bank zal toch meestal met de be- wuste ondememing in relatie blijven. Bovendien zal het haar aangenamer zijn, wanneer de oniderneming blijft bestaan en niet om een of andere treden naar een concern over- gaat, waardoor voor haar een Want verloren gaat. De bank heeft meestal oiok het beste in- zicht in het materieele aspect van de onder- neming, voorai wat de investeeringen der laat ste jaren bet/reft. Op deze wijize zal het in den regel mogelijk zijn een Arisch gemaakt be drijf, dat zich dikwijls hooge uitgaven moet getroosten voor beleggingen en reclame, weer amhoog te werken. Daarbij dient men echter wel in het oag te houlden, dat de methodes en winstmanges tegenwoordig volkomen anders zijn dan in den tijd, toen deze soort bedrijven ftoreerde. DE BRITSCHE GEZANT VERLAAT MEXICO. O'Malley, de Britsche gezant te Mexico, heeft een beizoek gebracht aan het ministerie van buitenlanidisdhe zaken aldaar en een nota overhandigd, waarin gezegd worldt, dat hij in opdraoht van zijn regeering Mexico verlaat met den geheelen staf van het gezantschap. Despard keek haar aan. Doch, veronderstel eens, dat ik werkelijk voor u een kapitaal zou winnen, welke beiooning krijg ik dan? Wel, vijtftig procent van de winst, lachte ze, terwyl ze haar oogen neergesiagen had. Dat zou ik nooit kunnen vragen, zed hij zacht. Ik zou dan iets wililen, dat voor geld niet te koop is. Hot avondeten stond 'klaar toen ze op den farm aanikwaanen. De duistemis viel in; het werk van den dag was achter den rug. De oude Dale echter was nog niet thuis. We konden beter wachten, stelde Mar jorie voor. Vader komt nooit laat thuis. Mis schien is ie naar Pois't Bridge Hall gegaan om sir Reginald Crichton over zaken te spreken. 'Bij het hooren van dien naam herinnerde Rupert zich, wat z'n vader hem had vertold in veiband met de hyipoitheek op de landerijen. Veronderstel, dat zij dien middag iets had den ontdekt, dat dengelijlke mogelijkheden bood, dat de hypotheck weldra zovi kunnen worden opgelost. Rupert begaf zich naar de kamer van Despiajrd en stelde voor, in afwach- ting van Dale's thuiskomst, het monster pek erts, dat ze hadden meegebracht, te onder- zoeken. Despard sloot de deur en legde de massa op de tafel. Als we absolute zekerheid willen heb ben, dan zullen we het monster ter onderzoek naar een laboratorium in Louden moeten zen- den, zei hij. Er is echter een eenivoudige me thode, die... De komist van Marjorie was oorzaak, dat hij zijn zin niet voltooide. Rupert, je moet zoo gauiw mogelijk naar Post Bridge Hall gaan, zei ze. Vader is daar. Je wordt veirzoeht mee te gaan met den be- dienide, die de boodsebap hier heeft afgegeven en op je wacht. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1