ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON No. 9751 MAANDAG 25 APRIL 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland Vlugger met nMijnhardtjes". »MiaKaegBBaw5ay:.'giiBMSiwag»Kc>awBfcgwegi'*vyjmMMfc«e:ga'waBg7i^iri*—h njgr-u^var- jaagfpr—i j. - ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ir. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post AOonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No, 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicbd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINS BERNHARD THUIS. Vrijdagavond om kwart voor acht is Prins Bernhard onveriwacht geheel alleen in zijn nieuwen auto gezeten, op het paleis Soest- dijk aangekomen. Prins Aschwin was van Parijs per trein rechtstreeks naar Berlijn teruggekeerd. DE OMZETBELA STING. De drie Nederlandsche middenstandsbonden hebben zich tot den minister van financien en tot de Tweede Kamer gewend met een be- schouwing inzake het wetsontwerp tot her- ziening van de omzetbelasting. Zij vragen o.m. uitschakeling van de heffing op de leve- ringen aan het publiek. GROOTE EN KLEINE KRUIDENIERS. In verband met de beweerde „overwoeke- ring" van het zelfstandige middenstands- bedrijf door het grootwinkelbedrijf in de levensmiddelenbranche heeft de Vereeniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen, waarin nagenoeg alle filiaalbedrijven in levens middelen zijn vereenigd, de volgende officieele gegevens gepubliceerd. In November 1935 maakte deze vereeniging een begin met de administratie van het aan- tal filialen der bij haar aangesloten bedrijven. Dit aantal bedroeg: November 1935 1344 filialen. Januari 1936 1333 filialen. Januari 1937 1305 filialen. Januari 1938 1322 filialen. Volgens de laatste bedrijfstelling (1930) be droeg het totaal aantal kruidenierswinkels in Nederland ongeveer 38.000. Het filiaalbedrijf in levensmiddelen omvat nog geen SV2 van het totale aantal kruidenierswinkels in Neder land. Verder blijkt, dat het aantal filialen op 1 Januari 1938 zelfs 22 minder bedroeg dan drie jaar geleden. OPTREDEN VAN DE N.S.B. IN NED.-INDIe In het Voorloopig Verslag van de Eerste Kamerbesprekingen over de Indische begroo- ting, wordt o.m. gezegd: Zeer vele leden verklaarden, weinig be- vredigd te zijn met het antwoord, door den minister gegeven op de hem, door het lid dezer Kamer, den heer Bruineman, den 13den Januari 1.1. gestelde vragen nopens het op- treden van de Nationaal-Socialistische Bewe- ging in Nederlandsch-Indie. Het was hun niet duidelrjk waarom, terwijl toch zooveel mogelijk dient te worden ge- streefd naar overeenstemming van beleid in Nederland en in Indie, juist ten opzichte van het verbod voor ambtenaren, om lid te zijn van de N.S.B., zoo groot onderscheid tusschen beide gebiedsdeelen wordt gemaakt. Ook had het bevreemding gewekt dat, terwijl tegen extremisme van linksche zijde steeds met kracht wordt opgetreden, de be- schikbare sancties uitblijven bij voorvallen, als in de bedoelde vragen zijn geschetst, en wel omdat, zooals de vorige procureur-generaal het uitdrukte, de daarbij gebezigde terminolo- gie slechts holle rhetoriek zou zijn geweest. Gaarne zouden de leden, hier aan het woord, vememen, waarom het door hen gelaakte onderscheid in beleid nog wordt gehandhaafd. BIN NENSCHEEPVAARTCONGRES. In liet Donderdagmorgen voortgezette 12de Binnenscheepvaartcongres te Nijmegen zijn verschiillende prae-adviezen behandeld, o.a. 44) Vervolg. Zonder spreken duiwde Rita hen optzij, om, zooals zij dachten, de kamer te verlaten, maar tot hun verwondering bleef zij voor den Spie gel staan en begon met schokikende schouders haar neus te poederen. Even later- was zij weer rustig en toen de gong luiidde, stond zij doodkalm bij den haard. Het diner was ongezelliig, niemand wist waar die spanning vandaan kwam. Rita's ba rometer was erg gedaald. Haar lieve zachte humeur van dien morgen was veranderd in somber stilzwijgen, alleen zoo nu en dan ver- broken door schampere opmerkingen, die Sam Hornock inwendilg deden koken. HQ was er juist bijna in gealaagd, het huwelijk van Dick tegenover ziebzelf goed te praten en had een tamelijk bevredigenid gesprek met den ouden heer de la Riva gehad. Het was voor Saim een opluchting geweest, te hooren, dat mijnheer de la Riva niet van plan was, het jonge paar geheel onafhankelijk te maken. ,,Zij iis dol op hem", had hij gedacht. Maar nu zat die kleine kat daar Dick te sarren, sprak hem botiweg tegen en antwoordde op een manier, die hij niet anders dan brutaal kon noemen. Het toppunt werd wel bereikt, toen zij tegen hot einde van het diner ineens over de tafel been tegen Betty riep: „Is dat je verlovingsrinig, met dat kleine tolauiwe steentje ,,Ja", zei Betty blozend. „Niet half zoo mooi als die hij, me gatf", ant woordde Rita. ,,Wat heib je daarmee gedaan, Roger? Dien had je Betty moeten geven". „,fk heb hem aan Betty gegeven", zei Ro ger badaard. Waarom draag je ham dan niet?" biitste Rita. ,,ik zou zoo'n schunnig ringetje niet willen dragen." „Ik vtnd het een lieve ring", zei Betty en dat over onderwerpen uit het wetsontwerp binnenvaartrecht en dat over de registratie van binnenschippers. Nadat deze prae-adviezen uitvoerig waren besproken, heeft het congres de volgende con- ciusies vastgesteld in verband met de behan- delde onderwerpen: le. Het Twaalfde Binnenscheepvaartcon- gres, gezien het rapport van de commissie, ingesteld door het elfde Binnenvaartcongres en de daarop betrekking hebbende prae- adviezen, dringt aan op beperking van de ton nage door afvloei'ing van kleinere schepen. dringt aan op afschaffing van de op de scheepvaart rustende heffingen, zooals voor de Rijksvaarwegen reeds is geschied; en op verlaging van de heffingen, zoowel wegens het aanleggen en verblijven van schepen, als wegens het verwerken van lading; het toepassen van het beginsel, dat de over- heid van de scheepvaart geen betaling vordere voor diensten, die zij aan anderen kosteloos bewijst verzoekt de regeering te bepalen, dat door de met goedkeuring der heffingen belaste in- stanties aan de georganiseerde binnenscheep- vaart advies zal worden gevraagd over alle haar ter goedkeuring voorgelegde heffingen, zulks met overlegging van de gegevens om- trent de opbrengst van de heffingen en de te dekken las ten. Het Congres is van oordeel, dat het alge- meen belang coordinatie van vervoer vordert en meent dat het welslagen van de coordina tie zal worden bevorderd door het eigen ver voer te regel en: le door a. zorgvuldige omschrijving van het begrip eigen vervoer"; b. registreering van de vervoermiddelen; c. waarborgen dat slechts bona fide eigen vervoer erkend en geregistreerd wordt; 2. daar zoodanige andere maatregelen als het algemeen belang eischt. Het congres is van oordeel, dat de regeling van de aansprakelijkheid van den ver- voerder in het wetsontwerp Binnenvaart recht niet mag worden ingevoerd, indien deze niet tevens asm het landvervoer wordt opgelegd en acht geen aanleiding aanwezig om in genoemd wetsontwerp deze regeling tot dwingen recht te verklaren. Het congres dringt aan op de tot stand- koming van een regeling welke de bezwaren, die binnenschippers, die slechts een formeeien hand met een gemeente hebben, van den be- staanden toestand ondervinden en verklaart, dat indien de instelling van een centraal register voor binnenschippers wordt over- wogen deze regeling der schippers niet zal mogen belett-en het hebben van banden met een gemeente naar hun keuze. Het congres is vervolgens door jhr. ir. O. C. A. van Lidth de Jeude gesloten. ONZEDELIJKE TOESTANDEN IN INRICHTINGEN VAN NIJVERHEID. Op vragen van mevrouw BakkerNort, lid van de Tweede Kamer: 1. Heeft de minister kennis genomen van het bericht, dat eenige jaren geleden, n.l. in 1934 herhaaldelijk op groote vergaderingen van de Katholieke Jeugdvereeniging zeer ern- stig is geklaagd over misbruik van leidende mannen in inrichtingen van nijverheid ten op zichte van meisjes en vrouwen, werkzaam in hu bedrijf? 2. Kan de minister meedeelen, indien deze klachten omtrent zeer ernstige wantoestanden bekend waren, of er naar aanleiding daarvan een grondig onderzoek heeft plaats gehad, en zoo ja, welke resultaten dit heeft gehad? keerde zidh tot mijnheer de la Riva, met wien zij in gesprelk was geweest. Betty vdndt het nie't leuk, de tweede viool te spelen't, zei Rita tegen Dick. „iDe tiweede liefde is dikwijis de beste", ci- teende de verlbaasde Dick. „Voor jou en mij in ieder geval." !Zij keek hem aan met een spottend lachje en hij1 ging haastig vender: ,,Je bent plagerig vanavond, maar ik bijt niet." ,,Nietzei Rita. „Ik zal je dadelijk eens wat laten beleven." ,,Neem een zoute amaiidel", zei Dick en hield haar een schaaltje voor. ,,0, wat een groote ooigen. Ik word er hang van." Rita keek een anderen kant uit en duwde het schaaltje weg. 'Sam hoorde niet wat zij zeiden, maar merk- te we'l, hoe treurig Dick keek en hoe boos Rita was. Hij zocht een middel om de goede verstandhoiuding weer te herstellen. Toen het dessert op tafel stond en de bedienden de kamer vertaten hadden, hief hij zijn glas op en keek de tafel rond. ,,Anna, lierveling", zei hij, ,,ik hoop, dat je ook wat port genomen hefot! Goed zoo. Nu, laat ons drinlken op de gezondheid van de twee jonge paren. Rita en Roger, ik heet jullie 'beiden welkom in de familie." ,,U hoeft mij niet te verweiklomen!" riep Rita heftig uit. ..M'hnt ik kom er niet in." IZij trok haar ring van den vinger en wierp hem oiver de tafel. ,,iHier Betty, voor je museum." ,,Rita!'" riep Dick verfbleekend uit en greep haar hand. ,,Dat is geen aardige grap." ,„,(Heeleimaal geen grap", zei Rita. „Ik meen het. Ik zal me door Paps t'erug laten brengen naar Amerika. Ik he(b meer dan genoeg van jullie allemaal. Er is geen enlkele kerel onder jullie. Jullie maalkt me ziek." ,,'Rita!" riep Dick weer. ,,Wat heb ik ge daan? Wat bedoel je toch." „Je heitat niets gedaan en je zult ook nooit iets doen", heet Rita hem toe. ,,I'k heib gen'oeg van jullie allemaal. Kom, Paps, laat den wa- gen voorkoanen, onderhand pa'k ik mijn rom- mel in." 'Zij was opgestaan. Dick wilde zijn arm om haar middel slaan, maar zij weerd'e af. Mijnheer de la Riva, die heel bleak in zijn stoel geleund zat, stond nu met tegenzin op. Heeft de minister van justitie geantwoord: 1. Deze vraag wordt bevestigend beant- woord. 2. Voor een justitieel ingrijpen, waarop naar ondergeteekende meent te mogen aan- nemen in de tweede tot hem gerichte vraag wordt gedoeld, zijn noodig zoodanige feiten of omstandigheden, dat daaruit een redelijke vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit. Bij de opsporing is men grooten- deels aangewezen op hetgeen door aangifte en verklaringen bekend wordt. Ook wanneer over gegevens als vorenbedoeld wordt beschikt, is het vereischte wettelijke bewijs niet zeiden geenszins gemakkelijk te verkrijgen. Een justi tieel ingrijpen in meer algemeenen zin ter zake van misstanden, als in de klachten be- doeld, zal dan ook in den regel hier geen uit- komst kunnen brengen. Wel is den onder geteekende voor wat betreft een bepaald ressort gebleken van een kort geleden ver- kregen veroordeeling in een op zich zelf staand geval en daamaast van een vddr eenige jaren ingesteld zeer uitvoerig onderzoek, dat geen positief resultaat heeft opgeleverd. Overigens kan worden medegedeeld, dat de Arbeidsinspectie bijzondere aandacht wijdt aan het vraagstuk van de zedelijkheid in fabrie- ken en werkplaatsen en dat ten deze nog nadere opdrachten zijn verstrekt. Voor zoover dit ligt op het terrein zijner ambtswerkzaam- heid, blijft ook de ondergeteekende diligent. DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE KEURING VAN DE MILITIE TE BEILEN. Op vragen van het Tweede Kamerlid Weit- kamp betreffende het optreden van den te Beilen met de keuring voor de militie belasten arts tegenover landbouwers, heeft de minister van defensie geantwoord: Vermoedelijk moet de aanleiding voor het stellen van de vraag worden gezocht in drie bijzonderheden, welke zich bij de te Beilen gehouden keuring welke, behalve voor de gemeente, ook voor eenige omliggende ge- meenten diende hebben voorgedaan. Deze zijn de volgende: a. de keuringslokalen lieten veel te wen- schen over; b. deze lokalen maakten deel uit van een hotel, waarin verkoop van alcoholische dran- ken plaats had; c. vele keuringsplichtigen gedroegen zich zeer onbehoorlijk. Wat de lokalen betreft, was voorts de kunstverlichting zoo slecht, dat de keurings- arts zich verplicht zag, zijn uiterste best te doen om de keuring bij daglicht te doen af- loopen. Hiertoe moest hij menigeen tot snel- ler handelen aanzetten. Dit stuitte evenwel op moeilijkheden, daar onderscheidene keu ringsplichtigen te Beilen een aan onwelwil- lendheid grenzende traagheid aan den dag legden, ten deele nog verergerd door onhebbe- lijke gedragingen mede als gevolg van drank- gebruik. Daar de aansporing tot sneller han delen gedurig zonder uitwerking bleef, was het noodig sommigen krachtig toe te spreken. Dat hierbij uitdrukkingen gebezigd zouden zijn, welke ,,voor het landbouwende deel der bevolking in het algemeen als beleedigend moet(en) worden beschouwd", wordt zoowel door den keuringsarts, als door den voorzitter van den keuringsraad met de meeste beslist- heid ontkend. De voorzitter heeft integendeel slechts woorden van lof voor het geduld van den geneeskiuidige. HET S.S. „NIEUW AMSTERDAM". m Jl. Zaterdag heeft de ,,Nieuw Amsterdam", het nieuwe vlaggeschip van de Holland- ,,Zoo laat, Rita", striiblbelde hij tegen. „Dit is dwaasheid. Wat beteeikent het allemaal?" Rita, die ad naar de deur was geloopen, keerde zich om. Zij keek Roger aan. Dan deeid zij haar mond open, alsof zij iets zeggen wilde en hij stond lanjgzaam van zijn stoei op. Betty rees ook op. Dan wiendde Rita haar hldikken af, keeride zich haasltig om en rende de kamer uit. ,,Laat haar gaan, mijn jongen," zei Sam en hield Dick, die haar strompelerid na wilde gaan tegen. Langzaam ging mijnheer de la Riva de kamer uit en een d-oodsche stilte bleef han- gen. Dan ging Lady Anna naar haar zoon toe. Zij legde haar handen op zijn schouders en kuste hem. ,,Het is beter zoo, mijn arme Dick, zij heeft je nooit lief gehad." HOOFDSTUK XXV. De dramatische aftocht van Rita had toch nog goede gevoligen. Tot groote verbazing van zijn ouders verklaarde Dick zich bereid, in de firma te treden. „,Ik zal me tihui's voelen, alsof ilk weer vas- ten grond onder de Voeten hab," zei hij ver- trouiwtlijk tot zijn moeder. ,,iEn vader is bud- tengaw'oon aarldi'g geiweest. Ik ben gek ge weest, deze twee jaar, moeder, en zoo'n schok geeft je je gezon'de verstanid terug." Hij omanmde haar met een hartelijkheid, die zij den laatsten tijd erg gemist had. En zoo was de zaak in het reine. Dienizelfden midldag maakten Roger en Betty een uitstapje naar Beckfotrd en verwij- derjden daar niet alleen de strepen, door den naaim van Willem Beck gehaald, maar den gelheelen naam. Laten we maar d»|en, alsof hij er nooit geweest was," zei Betty. ,,A1 zijn we hem danlkbaar, dat hij de inddrecte aanleiding is geweest, dat wij edkaar gevonden helblben." ,,Iik geloof, da't we elkaar toch wel zouden gevonden hehlben," zei Roger. ,,A'l zou het dan missdhien op een andere manier gebeurd zijn, wij waren toch voor elkaar bestemd, Batty." „Zo'oals Adam en Etva," zei Betty. ,,,En dit is ons paradijs." Toen Joe Riokstead and'erhalf jaar later Amerikalijn, met ongeveer 700 gasten, waar- onder o-.m. alle Ministers, met uitzondering van de heeren Slotemaker de Bruine en Romme, den officieelen proeftocht gemaakt, gedurende welken het door de reederij van de werf werd overgenomen. Ten bewijze daar van werd de maatschappijvlag in den achter- mast geheschen door den Minister-president Dr. Colijn. Het schip wordt om zijn afmetin- gen, vorm en afwerking en outillage ten zeer- ste geroemd. De volgende cijfers geven eenigszins een indruk van dit groote schip. Lengte 758 voet, hreedte 88 vo-et, holte 55 voet tot hoofddek. Van kiel tot masttop 206 voet. Registerton 36.287. Machinevermogen 34.000 p.k. Kan vervoeren 1232 passagiers Bemanning: 650. De ,,Nieuw Amsterdam" is het best geventileerde schip ter wereld. De electrisch gedreven machines hiervoor kunnen per dag een hoeveelheid gekoelde lucht leve- ren gelijk aan 300 ton smeltend ijs. De druk in de air-conditioned ruimten is iets hooger dan de buitenlucht, waardoor binnendringen van lucht wordt voorkomen. Baden 178, stortbaden 253. Aantal electro-motoren 375, reddingbooten 22, watertanks 46, lengte van verwerkte kabels 500 K.M. Alarmschellen 35, brand- bluschapparaten 125, patrijspoorten 1062, luid- sprekers 70. Aan de romp werden 3.300.000 klinknagels verwerkt. Aantal Sprinkler sproeiers, welke bij brand automatisch beginnen te spuiten 3600. Drink- watertanks 38 met 4.700.000 liter inhoud. Stookolietanks 25 met 4.600.000 liter inhoud. Drinkwaterverbruik 350.000 liter per dag (per passagier 180 liter per dag). Voor tapijten gebruikt 12.000 Kg. wol. Er zijn 2500 stoelen, 550 tafels in de zalen, 1050 stoelen in de hutten en 200 stoelen in het be- manningsverblijf. Het aantal eleetrisehe klok- ken bedraagt 60. Er zijn 300 safe-loketten in het kantoor van den purser. De Nieuw Am sterdam verstookt per dag 230.000 liter stook- olie. De schroeven wegen 22.500 Kg. elk; een anker weegt 8500 Kg. De civiele dienst bezit aan porcelein: 12500 horden, 10500 koppen en schotels, 1300 vleesch- schalen, 1300 groentenschalen, 1200 eierdopjes. Er zijn 15000 glazen en 3000 karaffen en vazen aan boord. De keuken heeft 90 man personeel inclusief zes bakkers en vijf slagers. Vier typografen verzorgen de scheepscourant. Voor een volgeboekte reis heeft men noodig: 40 koeien en 25 kalveren, 5000 pond kip, 3000 pond eend, 3000 pond zalm, 40.000 pond meel, 1500 Kg. rij'St, 10.000 Kg. suiker, 1000 pond thee, 2500 pond koffie, 50.000 pond aard- appelen, 45.000 eieren en 15.000 liter bier. Het zilverwerk omvat 20.000 schalen, koffie- en theepotten, 10.000 vorken, 13.500 lepels en 9000 messen. De bemanning bestaat uit: de gezagvoerder, geassisteerd door 49 officieren t.w. 7 stuur- lieden, 1 purser, 3 assist.-pursers, 1 dokter, 1 chef>isteward en 3 assist, chef-stewards. Voorts 45 matrozen, 45 stokers, 1 provisie- meester, J chef-kok, 90 man keukenpersoneel en 418 stewards en bedienden. CHEF DER BELGISCiHE LUCHTMAOHT AFGEZET. Naar wordt gemeld o.a. door de Peuple heeft een competentie-conflict tot ingrij- pende mutaties 'bij de Belgische luchtmacht geledd. Generaal Iserentant, de 50jarige comman- Ja dit is zeker, dat zij kou, griep en pijnen niet alleen vlugger, maar ook veel grondiger en meer blijvend verdrijven. Mijnhardtjes zijn hartvormige cachets die zeer gemakkelijk in- nemen en verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. Koker 12 st. 50 ct. Proefverpakking 2 st. 10 ct. (Ingez. Med.) dant der luchtmacht en de onderbevelhebber, generaal-majoor Taprogge, izijn genoopt ge- worden af te treden wegens „vergaande on- acihtzaamlheid" tijdens de leigermanoeuvres der vorige maand. Generaal Iserentant is met 8 dagen huisarrest gestraft. iHet heet, dat kolonel Hiernaux tot chef der luchtmacht zal worden benoemd. DE HELHJMUITVOER UIT DE VEREEN. STATEN. In de omgevintg van de Zeppelin-maatschap- pij. is men zeer ontsfemd over de verklaring van het minisiterie van binnenlandsche zaken der Vereenigde Staten, dat de staten niet een hoeveelheid helium kunnen leveren, voldoende voor het vullen van het luehtschip, dat op het oogenlblik te Pried richshafen wordt gelbouwd, aangazien de dcskundigen van meening zijn, dat dit gas militaire waarde heeft. Eckener zai Donderdag naar de Ver. Staten vertrekken, om over de levering van helium- gas te spreken. iEckener hoopt, dat Amerika alsnog bereid zal zijn te leveren en dat in Mei daarmede be- gonnen zal kunnen worden. Voordat een definitief besluit bekend is, zal geen Duitsch commentaar worden geleverd. In de Vrijdag op het Witte Huis gehouden persconferentie heeft de plaatsvervangende minister van buitenlandsche zaken Welles naar aanleiding van vragen over het beridht, dat geen helium voor uiitvOer naar Duitsch- land. beschiklbaar zou worden gesteld, ver- kiaard, dat in deze kiwestie nog geenszins een beslissing is genomen. President Roosevelt heeft zich de beslissing in deze aangelagenheid persoonlijk voorlbehouden. Hij heeft den minis ter van binnenlandsche zaken verzocht, hij het ministerie van 'buitenlandsche zaken en bij dat van oorlog, nadere inlichtingen in te winnen. DS. NIEMOLLER WEER NAAR OONCEiNTRATIEKAMP. De correspondent van de Daily Telegraph te Berlijn meld't, dat Ds. Niemdller Donderdag van de gevangenis Moafbit weer naar het con- centrabiekamlp Saehsenhausen is overge- braelht, waarin hij ook vroeger is geplaatst ge weest. Voigens den correspondent zou aan Ds. Nie mdller een vacantie van 3 of 4 maanden zijn aangelboden, vrij van toezicht. als hij op zich zou nemen gedurende dien tijd niet be preeken. IHij heeft echter steevast gean'twoord, dat hij, zoodra hij vrijigelaten werd, rechtstreeks naar den kansel zou teruggaan. DE VEREENIGING VOOR ERNSTIG BIJBELONDERZOEK IN DUITSCHLAND. Nadat onlangs een veertigtal leden van de op de meeste plaatsen in Duitschland ver- boden vereeniging van ernstige bijbelonder- zoekers door de bijzondere rechtbank te Ham burg voor het meerendeel tot gevangenisstraf is veroordeeld, verwacht men nog een aantal van dergelijke arrestaties, waarbij ongeveer driehonderd leden van deze vereeniging zijn betrokken. Deze sekte van bijbelonderzoekers terug kiwam, vonld hij het nestje, dat Roger en Betty voor elkaar gelbouwd 'haJdiden, wer- kelijk een paradij's, al was het eenvoudig. Toch deden de gezamenlijfce werkizaamheden van den man en de vrouw hem meer denken aan het eerste menschenpaar, na hun verdrij- ving uit Eden, dan er voor. (Het oude huis zag er feeistelijlk uit, de tuin ston'd vol tiulpen en hyaeinthen en er waren knoppen aan de roos die over de deur was geleid. Roger was op het land en majoor Rickstead iwil'de in zijn afwazigheid het huis niet binnen gaan, maar bleef een beetje ronldneuizen. Hij wandel'de naar het erf, waar een riji hooi- sdhelven en roggemijten van den vorigen ooigst spraken. Betty's kippen kakelden, dat het een lust wais. Dit zou dan wel het nieuiwe kantoortje zijn, dat Roger vioor ziebzelf had ingericht in een van de schuren. Omdat de deur op een kier stond, liep Joe naar binnen. Daar stond Roger's groote bureau met een rijtje kaslboeken er op en hier stond een tafel- tje, dat, Joe voelde het, door Betty werd ge bruikt. Er lagen een paar boeken op over hioiemderteelt, een mandje en haar tuinhand- schoenen. Ook stond een stel heel liehte tuingereedschappen in een hoek. Een groote mand vol aardappelen stond midden in de kamer, aan iederen kant een stoel, waarop een mesje, dat gebruikt werd om zaailingen te snijden. Majoor Riokstead keek nadenkend om zich been. ,,Zij doen alles s-amen," dacht hij, en om dat hij toch alleen was, zudhtte hij eens. Toen hij moig eens naar de mand pootaaiidappelen keek, kwam hem In ge'dachte, wat hij den vorigen dag hij de Homocks gehoord had, toen zij terug kwamen van het eerste bezoek aan Betty's zoon. Toen had de nieuwibakken grootmoeder geschreid. ,,Zij zag er zoo lief uit, toen zij de baby in de armen had," zei ze. „Zoo lief en ge- zond. Maar, o Siam, haar han'djes. Heelemaal Ibruin en gevlekt door het aardappelsap. Zij had met Roger zaailingen gesneden tot het laatste oogenlMik en het sap was nog niet af- gesleten." Zonder twijfel dead zij het graag met Roger en tuinierde zij graag met Roger en zorgde voor de kippen., terwijl Roger de rennen nakeek. Maar majoor Ricksitead vioelde ook een steek door zijn hart, als hij aan die bescha- diigde handen dacht. Het was een direct ge volg van die kladht van Lady Anna, dat hij, nu hier was met een delicate opdracht van Sam Hornock. Toen hij even later uit het kantoortje kwam, ontmoette hij Roger, die het erf kwam ops'tappen, met blijde ootgen en uitgestoken handen. ,,Jloe, hoe maak je het, oude jongen?" ,,Rest," zei Joe. ,,Jij ziet er ook best uit. Gefeliciiteerd, hoe is het met moeder en zoon?" ,,Zou je hem niet graag zien?" vroeg Roger, toen zij het huis binnen gingen. ,,Je moet hem zien. Betty zegt, dat jij de tweede peet- oom bent, als hij nieft den o,uden familie-voor- naam moest dragen, zou jij de echte zijn ge- worden." ,,Ja, ik wil hem wel zien," zei Joe, toch een beetje huiverig om Betty's kind te zien. Maar toen de verpleegster de baby bracht, zag hij met een zeker gevoel van opluchting, dat hij noch op Betty, nocih op Roger leek. Het kind was donker en leek wonderlijk veel op Roger's groobvader. Heelemaal een Becik," meend'e Roger. Kleine John Beck,'" zei Joe. ,,Ik hoop, dat hij de eer hoog houdt, zooalis een Beck dat behoort te doen."' IHij zei deze woorden langzaam, terwijl hij naar den haard liep, waar de houtlblokken brandden. Toen hij zag, dat de verpleegster nog bij de deur stond, ging hij verder: ,,Zeg Lady Beck, dat ik nog nooit zoo'n aardige baby heib gezien." De zuster verdween en een frisscihe binnen- meid kwam de thee brengen. Joe keek de kamer bewonderend rond. Al de verlbeterin- gen, die Betty en haar moeder hadden voor- gestelid, waren uitgevoerd en het resultaat was verrassend en simaakvol. ,,Je heibt het huis leulk ingericht," zei hij. „Het ziet er nu niet op zijn best uit. Het is anders altijd vol blioemen en Betty heeft nu het beste porcelein opgeborgen, zij wascht dat altijd zelf." (Wordt veirvolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1