ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON No. 9749 WOENSDAG 20 APRIL 1938 TS^Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland De burgeroorlog in Spanje EERSTE BLAD ONGEWENSGHTE IMMIGRATIE. BLOEDIGE PAASOHDAGEN IN PALESTINA. NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ir. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post ADonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. HandeJsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE PLECHTIGHEUD VAN DEN DOOP VAN PRINSES BEATRIX. Het Haagsche comite voor volksfeesten zal Donderdag 12 Mei, den dag, waarop Prinses Beatrix zal worden gedoopt, voor bet Paleis Noordeinde een zanghulde doen brengen door pl.m. 9500 leerlingen van de hoogste klassen van openbre en brjzondere scholen in de resi- dentie. Voor de regeling hiervan heeft zicb, onder leiding van drs. D. G. G. van "Ringlestein, in- specteur van het gemeentelijk onderwijs, een commissie gevormd, waarin verscheidene leden van het rtjks- en gemeentelijk school- toezicht en hoofden en onderwijzers van open- bare en brjzondere scholen zitting hebben. DE LEVERINGS- EN BETALINGSCONDITIES VOOR SCHOENEN EN LEDER. De minister van oeconomische zaken heeft in antwoord op het desbetreffende verzoek van de Federatie van Nederlandsche schoen- fabrikanten medegedeeld, dat hij in beginsel bereid is het door deze federatie genomen „Bindende besluit inzake leverings- en beta- lingscondities bij levering van ,,sehoenen" met aangehechte leverings- en betalingscondities voor den Nederlandschen schoenhandel alge- meen verbindend te verklaren. Benzelfde bereidverklaring heeft de minis ter van oeconomische zaken doen toekomen aan de Federatie van vereenigingen van Ne derlandsche lederfabrikanten en de vereeni- ging van lederimporteurs, in antwoord op het verzoek dezer organisaties een door haar genomen bindend besluit inzake leverings- en betalingsvoorwaarden voor leder algemeen verbindend te verklaren. DR. DETERING EN DR. DIJT. In verband met de mededeelingen over de oprichting van een nieuwe fascistische partij ganoemde, door mr. Duys, ds. van Duyl en dr. D#t, is ook door sommigen, naar aanleiding van de laatstgenoemde, de naam van dr. Deterding genoemd. Naar wordt gemeld, beataan en tusschen dr. Deterding en dr. Dijt echter geen betrekkingen meer; dr. Deterding sou zich steeds krachtig tegen alle pogingen era nieuwe partijen te vormen, hebben verzet. OEDERDOMSRENTE KLEINE BOEREN. De minister van oeconomische zaken heeft in verband met den aftrek van ouderdoms- rente van de theoretische bedrijfsinkomsten der gesteunde kleine boeren uit groep C, en die uit groep B die ouder zijn dan 66 jaar, te rekenen van de eerstvolgende uitkeeringsweek af, bepaald, dat hun ouderdomsrente, voortaan slechts voor tweederde van het basisbedrag zal worden afgetrokken. NIEUWE ONDERZEEBOOT VOOR DE MARINE. Het departement van defensie heeft aan die setoeepswerf Wilton-Feijenoord opdracht ge- geven tot het bouwen van een onderzeeboot, waarvan de aflevering in 1940 zal geschieden. ROOKEN DOOR KINDEREN. De minister van btnnenlandsche zaken heeft voor zijn ambtgenoot van justitie aan Ged. Staten der verschillende provincies in- lichtingen gevraagd betreffende het bestaan van gemeentelijke verbodsbepalingen op het rooken door kinderen en de handhaving daar- van in de praktijk. Op de vragen van het Eerste Kamerlid den heer Van Vessem betreffende het onverwijld 42) Venvolg. HOOFDSTUK XIV. Lady Anna schreef plichtsgetrouw de twee brieven en ontving per keerenide post ant woord, dat Didk en de la Riva's den volgenden Zatendag zouden loom en. Toen zij de onbvarngkamer binnentraden, had Dick nog genoeg fatsoen, om zich een beetje te sdhamen, maar Rita liep naar bin nen, alsof het huds van haar was. ,,Wel, zus Betty," bagon zij, terwijl Betty een vluichhig kuisje oip de wang drukte. ,,Het gaat net als met dat spelletje: warm, warmer, heet." (Hjoewel Betty een beetje sohrok, gaf zij haar toch den kius terug. „,l!k hoop, Rita, dat we het samen altijd goed zullen kunnen vinden." „En waar is broer Roger?" ging Rita voort met het sclhelle lachje, dat Lady Anna zoo vreeseilijik vond. Didk stond er met een boos geizicht bij. Zjjn moeder, die het zag, voelde al haar sym- patlhie voor hem apwellen en ertgerde zich aan Rita's onigemanierdheid. Roger kxwnt vanavond wat later," legde Betty uit. ,,Haj kan niet eerder weg, zij zijn de heele week erg druk bezig igeweest." ,/Hemel!" riep Rita uit. ,,Dan hdb jij hem niet zoo goed onder den duirn als ik. Ik denk, diat jij anders bent. Ik zou Dick niet de heele week weg laten gaan, zelfs al wilde hij." ,,Maar ik wil niet," yiel Dick uit met een kleur van opwindinig. ,,Hij is net zoo gek als Roger was," dacht zijln moeder met schrik. Oruderwijl zat Sam Hornock stijf jes met den ouden heer de la Riva te praten en bevond, nemen van doeltreffende maatregelen ter voorkoming van ongewenscbte immigratie heeft minister Patyn, mede namens de minis ters Goseling, en Romme geantwoord, dat reeds uit hoofde van de door den heer Van Vessem aangeduide motieven de regeering er bij voortduring op bedacht is toestrooming van vreemdelingen te beperken. Maatregelen, welke onder de huidige omstandigheden ter bescherming van de Nederlandsche belangen passend en noodzakelijk voorkomen, zijn on verwijld voorbereid en genomen. EEN „TROELSTRA-BEWEGING" GESTIOHT. Men meldt aan de N. R. Crt. iHet hoofdlbestuur van de in vexfband met de kwestie-Kies opgerichte vereeniging „Het vrrje woord" heeft in zijn Maandag be Am sterdam gehiouden vergadering, gemachtigd door een op 12 December 1937 te Leeuwarden aangenomen resolutie, besloten deze vereeni ging te venanderem in een politieke organisa- tie, onder den naam Troelstra-beweging Een uiterlijk met Pinksteren te houden congres zal programma en doelstelling nader vaststeEen. DE GLFTEN VOOR DEFENSIE. (De vrijwillige bijdragen voor de versterking van de defensie, welke geregeld bij het Depar tement van Defensie binnenkomen, zijn thans gegnoeid tot een [bedrag van meer dan een ton. Het totale bedrag is volgens de verantwoor- ding van DinSdag f 105.417,55. HET CONFLICT IN DE PARIJSCHE METAALINDUSTRIE GEeINDIGD. (Het conflict in de Parijaohe metaalindustrie dat bij Citroen 23 dagen heeft geduurd, doch bg andere ondememingen korter, lijkt geein- digd. Dinsdagoohtend, aldus Havas, is in de meeste fabrieken het werk hervat. In sommige faibrieken wordt nog niet nor- maaJI gewerkt. Zij zullen wiegens materieele moeilijkheden pas vandaag volledig in bedrijf kunnen zijn. Dit was om. het geval bij Renault, waar het werk slechts geleidelijk kan worden hervat. De vakvere.niging van arfoeiders van de Parijsche metaalindustrie eischt, dat de super- arlbiiter schade 1 oosstelling zal gelasten in de gevallen, dat het werk niet op tijd zal kun nen worden hervat. Ih sommige faibrieken waren de arfoeiders al om aeht uur aanwazig, hoewel de patroons last hadden gegewen, dat het werk pas om half twee Dinsdagmiddag zou worden hervat. NANTSJOEANG WEER VEROVERD DOOR DE CHINEEZEN. In allerijl zenden de Japanners versterkin- gen naar Zuid-Sjantoeng, om de te Jisjien be- legerde troepen te ontzetten. Een divisie is reeds uit Sjanghai te Tsintao aangekomen. De Japansche versterkingeu trekken van Tsingtao uit in twee richtingen zuidwaarts. Ook uit Noord-China zijn Japanscbe verster- kingen op weg naar Sjantoeng. 5000 Japan sche soldaten zijn al te Tsinan aangekomen. Zij kunnen echter niet langs de spoorweg TientsinPoekou oprukken, daar de Ohinee- zen ten Zuiden van Tsinan de spoorlijn ver- nield hebben. Intusschen hebben de Chineezen, die aan het hoofdfront in Zuid-iSjantoeng opereeren, Zondagochtend vroeg voor de derde maal Hantsjoean, 50 K.M. ten Noorden' van Soet- sjou, heroverd. Hantsjoean is een ideale basis voor de Chineezen, van waaruit zij bij hun opmarsch naar het noorden Lintsjeng kunnen aanvallen, waardoor de Japansche troepen te Tsjautsjuang en Jisjen verder ge'isoleerd zou den worden. dat zij over de meeste dingen anders dachten. Het kostte Lady Anna alle moeite om den toestand dragelijik te maJken, vooral omdat Rita telkens zinsipeelde op wat Dick bij zich- zelf noemde: ,,oude geschiedenis". Maar Lady Anna's verontiwaardiging wend grooter, toen zij merkte, dat haar toekomstig sohoorudoch- tertje het er klaarblijkelijk op gezet had, Betty te plagen. „In denk, dat het gekwetste ijdelheid is," dacht zij. ,,Ziji kan de gedachte niet verdra- gen, dat Roger een ander genomen heeft. Anme Didk, wat een toeikomst."' (Het diner was bijna ivoorbij, toen zij Roger's auto hoorden voorrijlden. Dadelijk stond Betty op en liep de hall binnen, hem tegemoet. Sam riep haar na: „>Laat hem zoo maar binnen komen, geen druikte rriaken met kleeden of zoo, de jongen zal wel half verhonigend zijn." ,,Maar ik denk, dat hij zijn oude tweed pak aan heeft," zei Rita. Snel keek Lady Anna haar aan en zag, dat zij vuurnood was en dat haar oogen vreemd glinsterden. „lk denk, dat hij het een beetje raar zal vinden," zei Rita met een lach tegen Dick. ,,Hoe zal hij kijken, als hij mij ziet?" ,,iHdj wist al lang, dat je kwarn," zei Dick een beetje ongeduldig. ,,Luister nu eens. Als je niet bang bent, kunnen wij de kleine merrie Maandag probeeren. Je mag haar hebben, als je wilt." Maar Rita luisterde niet. Zij staarde naar de deur en verschoot iederen ke«r als deze open ging. Spoedig kwam Betty binnen, ge- volgd door Roger, die tegen Rita's verwach- ting geen teeken van verleigenheid gaf. ,,Hoe maak je het, Rita?" vroeg hij heel bedaard. ,,Hoe gaat het met jou, kluizenaar? Ik hoop dat je het goed maakt in je kluis?" ,,0, best, dank je," zei hij lachend en be- schouwde Rita's woorden blijkibaar als een teeken, dat zij hem als een gewonen kennis wenschte te behandelen. (Hij groette mijnheer de la Riva evenwel met een zekere waardig- In het door het hoofdkwartier van het Japansche leger in Noord-China uitgegeven communique over de gevechten der laatste dagen wordt niets medegedeeld omtrent den toestand in Sjantoeng. Over den toestand aan het front van Sjansi wordt o.m. gezegd, dat de operaties zich st dert weken gunstig ont- wikkelen en op 16 pril tot een groot succes geleid hebben, doordat 20.000 man Ghineesche troepen, die de verbinding ten noorden van Loenfoe emstig bedreigden, verslagen werden. De Chineezen verloren bij dit gevecht, dat 7 uur duurde, meer dan 2000 dooden en veel oorlogsmateriaal ROOSEVELT HOUDT EEN „PRAATJE .AAN DEN HAARD". In een z.g. „praatje aan dten haard", dat hij gewoonlijk met Paschcn houdt, en dat per radio verspreid wend, heeft president Roose velt het Amerikaansehe volk verzooht alle krachten te vereenigen, om den economischen teru'ggang der laatste maanden te bedwingen. Zijn aan het congres gerdchte boodschap ver- klaardie hiji, volgens Havas, hiermede, dat de regeering hat Amerikaansehe volk niet in den steek kan laten, nu de particuliere onder- nemingen er in de laatste maanden niet in ge- slaagd zijn den duiizenden werkloozen arbeid te verschaffen. Daama zette Roosevelt uiteen, hoe zeer de regeering er op bedacht is te waken voor den Aimerikaansdhen geest, d.i. den democrati- schen geest, welke de vrijheid van gedachten, van het woord en van de pers huldigt. De Vereenigde Staten hebben een rol te vervul- len in d'e voorhoede der democratieen in deze verwarde wereld. De president leverde critdek op de overpro- dnctie der groote trusts uit het begin van 1937 en zeide tot de conclusie te zijn gekomen dat de burgers en de regeering thans moeten optreden. ,,Wij lijden onder een gelbrek aan ver'bruik en vraag, welke zijn oorzaak vindt in een geforek aan koopkracht. Daarom moeten de werkloozen gesteund worden, moet er werk verschaft worden, moet de koopkracht der massa veirihoogd en de particuliere onder- nemdngen door credieten gesteund worden". Voorts weerlegde Roosevelt de beweringen, dat hij naar een dictatuur streeft en besloot aldus: ,,De democratic is uit verscheidene groote landen verd>»renen, uitsluitend omdat de volken de omzekerheid, welke gehoren is .uit de werkloosheid en het zwakke optreden der regeeringen, moede waren. De vermoedde vol ken offerden hun vrijheid op in de hoop op brood. De Amerikaansehe democratic is in staat zich te handhaven. Het Amerikaansehe volk is het eens over de verdtdlging zijner vrijheden tot elken prijs. De eerste verdedi- gingslinie wordt gevormd door de besoher- minig der economische veiligheid. Het eenige bofliwerk der vrijheid is een regeering, voldoen- de stork om de belangen van het volk te be- schermen en een volk, voldoende verstandig, om de souvereine controle over zijn regeering te handhaven. Paaschzondag werd in Palestina geken- mierkt door bloedige incidenten. Bij een veld- slag in het midden des lands werden vijftig personen gedood. Bij Bala Anepta werd Zondagavond' no'g steedls govochten door Arabische opstandelin- gen en Britsche troepen. Voor deze streek is ■een beperkte staat van beleg afgekondigd. De wogen zijn afgesloten. De autoriteiter laten in de dorpen, van waar de terroristen afkom- stig zijn, door iniboorlingen zoeken naar ge- wonde terroristen, die bij vrdenden of famike- leden worden verlborgen gehouden. Tot de dooden moet odk de onderbevelihefofoer der ibende Atoderahim Mahmoed behooren. In den loop van den Zondagavond zijn heid, die hem goed stond. Dick gaf hij een stevige hand. ,,Felieiteeren jullie elkaar niet?" riep Rita uit. ,,Dat doen we," zei Roger eenvoudig. Hij liep om de tafel heen om naast Betty te gaan zitten, terwijl hij zei: ,,Nicht Jane zendt haar complimenten en wil graag weten, hoe je over die kippenkwes- tie denkt." ,,0," zei Betty, „ik heb er al ernstig over1 gedacht. Maar ik kom volgende week en dan kunnen we samen de rennen bekijken." ,,Zij zou zoo graag alles klaar hebben, voor- dat zij naar het gesticht gaat", zei Roger. ,,Word jij kippeniboerin, Betty?" vroeg Rita dwars oiver de tafel he en. ,,Dat zou ik niet ge- daan hehtoen." Toen Lady Anna opstond, vroeg zij: ,,Blijf jij nog hier, Betty?" ,,'Neen, ik kom", zei Betty, die heel andere plannen gehad had. Zij wilde Roger nog wel even alleen spreken, want zij hadden elkaar in geen drie of vier dagen gezien. En mijn heer Hornock begreep dat, want na een heel korte poos kiwam hij ook den salon binnen, hoewel hij anders graag nog wat bij de wijn- flesch bleef zitten en zei: ,,Ga jij nu maar naar beneden, Betty. Roger is nog niet half klaar." Beide meisjes hadden een kleur gekregen, toen de deur open ging, nu draaide Rita Dick haar rug toe. ,,Ik vind, dat Betty hem wel een nieuw pak mag geven", zei ze minachtend. ,,Hij draagt nog altijd dien ouden rommel. Hij is veel grooter dan jij", ging zij peinizend voort tot Dick, die bij haar was komen zitten. ,,Veel grooter. Als hij goed gekleed was, zou hij er echt knap uitzien. Ik ben blij, dat jij er c'hique uitziet." ,,Dat is geen wonder", zei haar verloofde. ,.Als je mijn kleermakersrekeningen zag, zou je dat begrijpen." „Dat weet ik nog niet", antwoordde het meisje seherp. ,,Ik zal ze later wel moeten betalen." twee bommen ontploft, de eene in de Joodsche wijk van Jeruizalem, de andere in een Ara- bi'seh koffiehuis te Caiffa. In het eerste ge val werd een oude Joodsche man igewond, in het tweede geival werd een bezoeker gedood en acht personen werden gewond, o.w. een Joodsche vooribij'ganger. Men vreEst, dat het nog onrusttger zal worden. De sinaasappeloogst is thans bin- nen'gehaald. Toch hoopt men, dat het einde der maand weer mstig zal zijn. Zooals men weet, wordit dan de koninklijke commissie van onderzoek in Palestina verwacht. EEN VERGISSING VAN DE POLITIE. Tredendie in een brief, haar toegezonden door het communistische Kamerlid1 Lahout, deed de politie te Luik eenige dagen geleden een iruval bij een wapenhandelaar van Diultsche afkomst en nam zij 14 machine geweren, 20 gewe<ren en een aantal pistolen in beslag. Thans is echter gelbleken, dat de wapenhande laar wel degelijk het recht had deize wape- nen in zijn betzit t)e hebben, daar zij hem, voor reparatie, door de Duitsche firma Monnac waren toevertrouwd. De politie heeft dan ook de inibeslaggenomen wapenen teruggebraoht en veronlschuldi'gingen aangetooden. De bedreiging van Tortosa. Tortosa wordt, schrijft de N. R. Crt., van drie zijden bedreigd: In het Noorden door de artillerie en troepen infanterie, in het Westen door afdeeiingen legioensoldaten, die uit Alfara zijn gekomen en door troepen van Valino, die uit Mas de Barberans kwamen, in het Zuiden door den rechtervleugel van generaal Valino, die van Masden Verge op- rukt langs den Ebro. De troepen van Franco hebben Zondag een vruchtelooze poging gedaan zich te vestigen aan den linkeroever van de rivier Segre, ter hoogte van de electrische centrale van Cama- rassa. Eerst waren de rechtschen den stroom bij verrassing overgestoken ter hoogte van San Lorenzo en stevenden zij op Camarassa af. De regeeringstroepen ondemamen echter een hevigen tegenaanval, waarop de rechtsche afdeeiingen welke over de rivier gekomen ge- isoleerd werden en zich onder het vuur der automatische wapenen moesten terugtrekken, terwijl de artillerie der regeering het aanruk- ken van versterkingen verhinderde. De toe stand bij Balaguer heeft geen wijziging onder- gaan, aangezien de rechtschen er niet in ge- slaagd zijn zich te vestigen op de kruising der wegen van Lerida naar de grens en van Bala guer naar Villagrassa. Voor Lerida hand- haafden de regeeringstroepen hun stellingen en de vijand slaagde er niet in om ten Zuiden van Lerida de Segre over te steken, waar de regeeringstroepen, die zich verschanst hebben voor de electrische centrale van Seros nog steeds het dorp Granja Escarpe bezet houden. Ten Zuiden van den Ebro valt geen wijziging van beteekenis waar te nemen en de recht schen kwamen niet over de rivier. Den ge- heelen dag hebben de regeeringstroepen de vijandelijke stellingen in de richting van Vinaroz beschoten. In den sector der Pyre- neeen kwamen de troepen van Franco tot staan voor Noguera Palaresa. De regeerings troepen verdedigen hardnekkig den pas van Balaigua. Na de overwinningen der rechtschen in Ara- gon en Catalonie, bedraagt de oppervlakte Spaansch gebied, dat thans in handen van Franco is 325.000 vierk. km., tegen nauwelijks 180.000 vierk. km. onder de macht der regee ring. Daar de geheele oppervlakte van Spanje 504.500 vierk. km. bedraagt, beheerscht Franco thans ongeveer 65 procent van het Spaansche grondgebied. Dick, die haar tot nu toe bewonderend had aangestaard, verschoot van kleur. ,,Dat zal niet noodig zijn", zei hij kort. Rita geeuwde. ,,Waarom hebben jullie niet iemand ge vraagd, waarmee ik me- amuseeren kon vroeg zij. ,,Die leu'ke roodharige jongen... hoe heet hij ook weer? Cuthbert of zooiets. Ik noemde hem bij mazelf de ,,melancholieke." Hij was altijd treuriig." ,,Dat kwam omdat hij ruzie had met Netta. 'Hij houdt van Netta, moet je weten." Rita lachte en stak haar kinnetje in de lucht. ,,Maar niet heelemaal", zei ze. ,,En die an dere vent, die zong... dien zou ik gezellig ge- vonden hebben." Dick gleed van zijn stoel af en ging aan haar voeten zitten. ,,Vind je mij niet gezellig, lieveling?" vroeg hij zachtjes. ,,Niet erg", zei ze, maar schonk hem tege- lijikertijd een blik, die het tegenovergestelde inhield. ,JHaar jou zal ik mijn heele leven hebben. Roger zou ik soms wel leuk vinden. Ik wil aanstonds wel eens zien, hoe hij doet. Stel je voor, dadelijk over kippen te beginnen. Met mij had hij wel wat anders om over te pra ten." ,,Als je zoo doorgaat, word ik jaloersch", zei Dick met een gemaakt lachje. ,,Ik wil die episode liever gauiw vergeten. Je bent van mij en Roger is van Betty. Het is nogal saai voor neven en nichten om met elkaar te trouwen, maar dat is nu eenmaal zoo." ,,Ik denk", zei Rita langzaam, ,,dat Roger, zoodra hij hoorde van omze verloving, Betty vroeg, om mij te plagen. Het is net, alsof hij toen het eerste het beste meisje maar nam." ,,Dat hoop ik niet!" riep Dick uit. ,,Dan zou het er beroerd voor hen uitzien. Ik had liever gehad", ging hij een beetje geprikkeld voort, ,,dat hij iemand anders genomen had. Maar laten we dat alles nu maar vergeten. Het was met jullie maar een gril van beide kanten." „Een gril?" kreet Rita en haar oogen be- De breuk der betrekkingen met Catalonie schijnt geen aanleiding te geven tot bezorgd- heid. Alle politieke partijen hebben goedkeu- ring verleend aan het besluit generaal Miaja volmachten te geven. Deize generaal is bijzon- der populair. De voedselvoorzaening is, naar men zegt, niet merkbaar gewijzigd. De pro- vincien leveren graan, aardappelen, rijst, groente, wijn en olie. Toch komen de produc- ten uit het buitenland die tot nu toe via Cata lonie werden aangevoerd, met vertraging bin nen. Het betreft bevroren vleesch, geconden- seerde melk, suiker en koffie. Deze producten komen in kleiner hoeveelheden via de Levant- havens en Andaloezie binnen. De capaciteit der oorlogsindustrie zal niet worden vermin derd. Er zijn voldoende grondstoffen om nog gedurende eenigen tijd voort te gaan met het vervaardigen van tanks en vliegtuigen. Telegramwisseling tusschen Franco en den Pans. Generaal Franco heeft ter gelegenheid van de Heiligverklaring van den Franciscaner missionaris Salvator de Horta een telegram gezonden aan den Paus, waarin hp verzekert, ,,dat Spanje en hij toegewijd zijn aan den Hei- ligen Stoel". De Paus heeft zijn antwoord besloten met het geven van den apostolischen zegen. Vluchtelingen op Fransch gebied. Te Marignac bij Luchon zijn Maandag 1500 vluchtelingen, zoowel soldaten als burgers, uit bet Arandal aangekomen. De laatste regee ringstroepen in dit dal loopen gevaar omsin- geld te worden, als zij er niet in slagen de Fransche grens te bereiken. Door deze om standigheden zal de uittocht van de burger- bevolking naar Fransch gebied waarschijnlijk nog grootere afmetingen aannemen. Op het station te Marignae staan reeds treinen ge- reed, die die aangekomen vluchtelingen naar Aurillac en Nevers moeten brengen. De strijd- bare mannen zullen naar Cerbere of naar Hen- daye gedirigeerd worden, al naar zij wenschen. Het einde van de Russische hulp aan Spanje? Volgens het Russische emigrantenblad Seg- donya is men in de kringen van het Kremlin van meening, dat verder gewapend verzet van het Republikeinsche Spanje tegen den op marsch van Franco als hopeloos beschouwd moet worden. Volgens het blad zou Mosftou besloten hebben alle Sowjet-organisaties in het Republikeinsche Spanje onmiddellijk terug te trekken. De militaire adviseurs en de ver- tegenwoordiger van de Ogpoe zouden het eerst vertrekken. Naar het blad vemeemt is gene raal Spirin van het Sowjetleger uit Barcelona te Parijs aangekomen om de terugtrekking van de Sowjet-organisaties te bespreken. Voorts zou te Moskou een speciale commissie benoemd zijn, die zich zou hebben bezig te houden met de opheffing van den steun aan Spanje bij de verschillende Russische departe- menten. Franco's opunarsch naar Tortosa. De troepen van Franco zetten hun opmarsch uit hun stellingen aan de Middellandsche Zee voort. Zij hebben de Ebro delta bereikt en bedreigen Tortosa thans emstig. Zij hebben de plaatsjes Santa Barbara, Masdenverge en Amposta, vlak bij den Zuidelijken oever van den Ebro en alle ongeveer 10 kilometer van Tortosa af, bezet. De rechtschen beheerschen ongeveer 40 kilo meter van de Middellandsche Zeekust, van den mond van den Ebro af, Zuidelijk naar Beni- carld. De wig die Franco in het gebied van de regeering gedreven heeft is gedurende de Paaschdagen aanzienlijk wijder geworden. Flankaanvallen van de regeeringstroepen heb ben noch in het Noorden, noch in het Zuiden gonnen boos te glinsteren. ,,Van mijn kant misschien, maar van de zijne zeker niet. Ik vind het misselijk van je om zooiets te zeg- gen. Ik vind je heelemaal niet leuk. Ga weg, ga maar wat voor me zingen. Ja, ik meen het, ga weg." Moeder, wilt u me begeleiden" zei Dick onwillig. ,.Rita zou me graag wat hooren zingen." Lady Anna, die het gesprek met mijnheer de la Riva vreeseldjk saai vond, stond graag op en spoedig klonik Dick's stem door den salon. Mijnheer Hornock profoeerde met Rita te praten, maar zij zat met haar voetje op den vloer te tikiken en hield het gelaat afge- wend. Dick had al een of twee liederen ten beste gegeiven, zonder dat zijn verloofde zich verwaardigd had, er een woord over te zeg- gen, toen Betty en Roger binnen kwamen en naar een sofa aan het andere einde van de kamer gingen. Rita bespieddt hen nauwkeurig, toen zij naast elkander zaten en riep plotseling iets, dat in de muiziek verloren ging. Lady Anna liet haar handen van de toetsen glijden en Dick vroeg: ,,Zei je iets?" ,,Ik had het niet tegen jou", antwoordde zij. ,,Ek plaagde Roger maar een beetje. Waarom houd je Betty's hand niet vast, klui zenaar?" Roger kon niet antwoorden, verstomd van verbazing als hij was over deze vraag en de venijnigheid in haar stem. Na een oogeniblik zei Betty: Roger en ik houden niet van uiterlrjk- heden." „Dat izou ik haast denken!" riep Rita. ,,Kom hier, Dick, dan zullen we Betty emis laten zien, hoe twee verloofden zich behooren te gedragen. Je moet precies hier gaan zitten, waar je zat, voor je naar de piano ging. Kijk, Betty, Roger heeft geen oefening gehad, den laatsten tijd." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1