ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN AKKERTJE DE BOEREN-BARON No. 9748 VRIJDAG 15 APRIL 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland EERSTE BLAD Saascklcesl VERZOEK VAN AKKERBOUWERS EN VEEHOUDERS. NEDERLANDSCHE BURGEMEESTERS TE GENT. Witter dan wit EEN VERVOLGING VAN OTTO VAN HABSBURG. Neem dadelijk 'n en die migraine trekt weg! Binnen 'n kwartier voell ge U als her- boren. Ge hebl Uw dag gered! Wer ken verrassend snel. Onschadelijk! Per koker van 12 sluks - 12 sluivers. Per doos van 2 sluks - 2 sluivers. NEUZEN ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen xr. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerlka 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handeisadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAG A VOND. WESGENS HET FAASCHFEEST ZAL MAANDAG 18 APRIL. AJS. GEEN NUMMER VAN DIT BLAD VER- SOHIJNEN. PRINS BERNHARD TE ROME. Prins Bemhard, reizende onder den naam graaf Sternberg, is met een Engelschen vriend en reisgenoot en zijn kamerheer Dinsdag- mididag om haifvier uur onverwacbt uit Napels vertrokken. Het speet hem geen tijd te heb- ben geihad, Capri en Sorrento te bezoeken gelijk hij oorspronkelijk wel van plan was. Met zijn Alfa Remeo is de Prins naar Rome gekomen en heeft aldaar zijn intrek wederom in een hotel genomen, dat Excelsior heet. Dr. Hubrecht, de Nederlandsche gezant te Rome bezocht den Prins onmiddellijk na zijn aankomst. Om 9 uur Woensdagmorgen reed de Prins uit om Rome te beziehtigen. De Prins zag er gebruind en verbrand uit door de Italiaansche zon, zijn opgewektheid viel op. De politie verzocht ieder, die den Prins trachtte te fotografeeren, tamelijk forsch zulks na te laten. De Prins zat zelf achter het stuuf, met een pijp in den mond. Politie van de motor- brigade begeleidde zijn Snellen auto, om hem door het ingewikkelde verkeerssysteem te leiden. De Prins reed overal direct door naar den weg van het Imperium. Zijn Engelsche vriend vertelde bij het weg- rijden, dat de Prins het uitstekend maakt en dat de reis hem goed gedaan heeft, maar dat aan de eischen van een incognito-reis vele onvoorziene moeilijkheden zijn verbonden. Onder zeer groote belangstelling is Woens- dag te Groningen een groote demonstratie- vergadering van Landbouw en Maatschappij gehouden aan het slot waarvan de volgende motie, die aan den Minister van Economische Zaken zal worden toegezonden, werd aange- nomen. 1500 akkerbouwers en veehouders, groote zoowel als kleine, kwamen in een vergadering in de Harmonie in Groningen bijeen en ver- zochten met aandrang krachtiger maatregelen te nemen dan tot dusverre genomen, om aan den nood in den akkerbouw tegemoet te komen, zonder dat hierdoor de belangen van de veehouderij worden geschaad. Algemeen is men van meening, dat de belangen der akkerbouwers en veehouders parallel loopen. BOI VV VAN NIEUWEN ZENDER TE JAARSVELD. vDe reeds lang bestaande plamnen van de Nazema, een nieuwen modemen krachtigen zander te ibouwen, hebben door de opdracht aan Philips een definitieven vorim gekregen. (Deze nieuwe zender, die vermoedelijk de 30S <5 meter-installatie te 'Hilversurr. zal ver- vangen, zal te Jaarsveld, waar zieh thans reeds de proefizender bevindt, worden opge- ridht. Of hij op een golflengte van 301.5 meter, dan wel op een andere zal gaan werken, is nog met met zefcerfheid Ibekend. Dit zal afhangen van de besprefcingen, weUke dit voorjaar daar- omtrent op de as. toijeenkoxnst van de Union Internationale zullen worden gevoerd. (Het draaggolfvermogen van den zender be- draagt 125 IK.W. Hij krijgt een zetfstralenden axrtennemast, van het type zooals ook bij den hiuidigen middenigolfzender (301.5 M.) te Hil- versium wordt gebruikt. Het typische van een zelfstralenden antennemast is, dat het stalen geraamte van den mast zelf als antenne fun- geert. Daarom is het noodzakelijk, den gehee- Jem mast van het fundament electrisch te iso- 41) Vervolg. Jane wreef zich de handen en grinnikte van plazier, dan werd ze emstig. ,M&ar zul je het allemaal wel komnen?" „Ik kan het aanleeren," zed Betty. Bij staik haar hand met het blauwe rin- getje er aan omhoog. ,,Kijk," riep zij uit. ,,Het past precies." ,,Och heere," zei nicht Jane. ,,De ring van die arrne Mary. Er zijn nog een paar siera- den. Zal ik ze halen, Roger?" ,,Neen, zei Roger. ,,We gaan eerst het huds lomd. Nu van deze kamer weten we het al zoowat en de kamer hier tegenover wordt eetkamer. Ik zal voor mezelf een soort kan- toartje maken in de groote sdbuur. Wat zou je aan de eetkamer gedaan willen helbben?" Bij doorliepen het huis van kelder tot zol- der en praatten honderd uit, tertwijd al dien tijd in haar hart het lied zong: .jOnis huis. Roger en ilk". Jane was in de wollken over haar practi- schen kijk op de dingen. ,X>, Roger," fluisterde zij, terwijl Betty in een diepe oude kast stond te neiuizen, „nu heb je1 ©en. goede keus gemaakt. Betty meent het echt en zal een pracht huisvrouw worden. Je moet inijn lixmenlkast eens zien, Betty." is er een linnenkast Wat fijn!" riep Betty. ,,Je moet me precies zeggen, hoe je alles doeit." Jane ontsloot de groote kast boven de keu- ken en toonde haar sdhatten met trots. „Dit is eigengesponnen, je Gma zed, dat het leeren. Het voordeel is een zoo gunstig mo- gelijk stralingsdiagram, waardoor het bij mid- dengolven vaak zoo binderldjke fadingsver- schijnsel belangrijk wordt geredueeerd. MIDDENSTANDSCOMMISSIE VRIJZ. DEM. BOND. Het hoofdlbestuur van den Vrijiz. Dem. Bond heeft een commissie ingesteld om een rapport uit te brengen omtrent het vraagstuk van de besoherming vein het keinbedrijf en over an dere vraagstukken, den middenstand betref- fende, wdke de commissie in haar onderzoek wil betreklken. Deze commissde is als volgi samengesteld: Jan Schitlhuis (voorzitter), Sid ney J. v. d. Bergih, mr. L. G. van Dam, M. Kropveld, W. D. Niestadt, A. Overduijn, H. C. iSprenger, dr. E. J. Tobi, mr. H. C. Oud, (secretaris). iHet A. N. P. meldt uit Gent: iDe burgemeesters van 's Gravenhage en Rotterdam, de beeren de Monchy en Droog- leever Fortuyn, hehben Woensdagavond met den voorzitter van den Parijschen gemeente- raad aangezeten aan een maaltijd, weike door het gemeentebestuur van Gent ten stadhuize was aangeboden ter gelegenheid van de ope ning der Gentsche Floralien. IDe consul der Nederlanden, haron van Wassenaer, was eveneens aanwezig met Jhr. van Tets, den voorzitter vein de jury der Flo ralien. Er zijn verscheidene tafelredevoeringen ge houden, o.m. door de burgemeesters van Gent en van den Haag. EEN RA5JIOREDE VAN BURGEMEESTER LA GUARDIA. In de eerste radiorede die La Guardia voor het geheele Amerikaanschs volk gehouden heeft sedert hij burgemeester van New-York werd, heeft ihij o.m. gezegd: ,,Europeesche en Oostersche naties, in het bijizonder die, welke onder dictatoriaal bewind leven, zijn binnengedrongen in de Latijnsch- Amerikaansche repulblieken en hebben onze markten veroverd". La Guardia stelde voor, dat de regeering der Vereenigde Staten een overzicht zou op- stellen van de markten in Zuid- en Midden- Ameriika ter voorbereiding van de uitvoering van een uitgebreid program van handels- expansie met subsidie der regeering. De regeering zou verkoopbare goederen moeten opkoopen van Ameriikaansche producten, en die aan Ameriikaansche exporteurs verkoopen voor prijzen, lager dan de ko-stprijzen, ten- einde ze in Latijnsch-Amerika af te zetten. ,,H>et intensievere commercieele optreden der dictatoriale landen in Latijnsch-Amerika verbergt politieike doeleinden", aldus La Guar dia. De dictatuur staat voor onzen drempel. Het is een levensbelang, dat wij onmiddellijk stappen doen om dit nieuwe, opkomende ge- vaar te verwijderen van den bodem van het westelijk halfrond. iln sommige politieke kringen ziet men in deze radiorede een eersten stap naar een can- didatuur van La Guardia voor de presidents- verkiezingen in 1940. TE VEEL VAN HET GOEDE. Het kabinet Daladier heeft, schrijft de N. R. Crt., van de Fransche Kamer met een over- weldigende stemmenmeerderheid een ver- worden Uw tanden indien U poetst met Tube 60 cn 40 ct. Doos 20 ct. IVOROL (Ingez. Med.) goud waard is. Er is nog bij, wat zij zelf ge- sponnen heeft, maar het meeste is van de vrouw van Sir Roger. Prachtig fijn, vind je ndet Betty probeerde alie raadgevingen in haar hoofd te prenten, om Gma zoo goed mogelijk na te volgen. Toen zij beneden thee droniken, vertelde nioht Jane ihaarfijn, hoe Lady Beck haar dag verdeeld had. „Eerst wekte zij mij en Molly," begon Jane. ,,Ik slaap izoo vreeselijk vast." ,,De meiden hebben nu toch een wekker," viel Roger haar in de rede. .jBeelemaal niet," antwooxidde nicht Jane. ,,En die hooren ze toch niet." Betty had een aanteekeniboekje genomen en krabtoelde neer: Meiden roepen. En dan?" vroag zij op- zienide. ,,(Dan, als het kamdag was, ginig zij recht- uit naar het melkhruis. Dat is Dinsdag en Donderdag." ,,Dinsdag en Donderdag karnen," schreef Betty. ,,Dan moet ik 's avondis maar in het bad." ,,Iedere morgen moet er gemolken worden," wees Jane haar tereoht. ,,Maar Dinsdag en Donderidajgs extra vanoeig." ,,Melken," corrigeerde Betty. ,,Dinsdags en Dondtrdags kamen. En andere dagen?" ,„Terwijl je wacht, da,t Molly en de tonechts de melk brengen, kiun je die van den vorigen avond roomen. Nieht Sophie deed dat, ter wijl dk het onttogt klaar zette." Roger wilde hier al varandering in bren gen, hij schrok er een beetje voor terug, als hij Betty's tenger figuiurtje izag, dat zij al dat zware werk zou moeten doen. ,,En het huisiwerk dan?" .vroag Betty. ,,Wie maaJkt het vuur aan en doet de kamers Moet dat niet voor het ontlbijlt?" Jane versehoot. ,,Ja, kijk, wij aten in de keuken. Ik veegde trouwensvotum gekregen. De meerderheid was zoo groot, dat men bijna van een unaniem oordeel kan spreken. Uiteraard is dit verheugend. »De regeering heeft nu tijd gekregen om haar programma uit te werken er. f.e_maatregelen te nemen, welke voor het herstel van het oeconomische leven noodzakelijk woiden geacht. Maar verder moet onze blijdschap voorloopig nog niet reiken. De vrijwel unanieme stemming is geen uiting van eensgezindheid, zij wil niet zcgCgcn, dat dit kabinet als een regeering van de nationale eenheid zal worden beschouwd, en door de partijen als zoodanig zal worden gesteund. Integendeel. Het waren redenen van partijpolitiek, welke tot dezen uitslag hebben geleid, redenen van partijtactiek, welke het voorstemmen geboden. ,De motie- ven. welke de verschillende groepen tot het voorstemmen bewogen, liepen wel zoover uit- een, dat in de bijna volmaakte eenheid eerder een element van zwakte dan van kracht van het kabinet schuilt. De basis van het kabinet is door deze stem ming nog allerminst duidelijk. Hadden de socialisten en communisten tegen gestemd, dan zou het wellicht anders zijn geweest misschien niet direct om tot een andere nieerderheidsgroepeering te komen. Maar zij deden het niet, omdat zij vastbesloten zijn de hand op dit kabinet te houden. Het risico, nu ae groepeering van de partijen in het Volksfront te verbreken, komt hun te groot voor. Niet ten onrechte overigens, want zou men stelling kiezen tegen dit radicale kabinet, dan zou vermoedelijk de kans groot zijn, dat de breuk tusschen radicalen en socialisten onherstelbaar zou zijn. In welk geval een meer rechtsche groepeering de leiding van het land over zou nemen waar de socialisten en geestverwante groepen geheel buiten zou- den staan. Met het oog op de te behartigen belangen hebben socialisten en communisten het maar beter geacht een vinger in het spel te houden. Zoolang de regeering op hen steunt althans niet zeker weet, dat zij niet op hen steunt zal zij zeker geen maat regelen nemen, welke al te onaangenaam zijn voor de linksche groepen. Om ,,de eenheid in het Volksfront niet te verbreken", hebben socialisten en communis ten hun vertrouweiisvotum aan de nieuwe re geering en haar financieele voorstellen ge- geven. Zij hebben de hoop nog niet opgegeven op een later oogenblik weer tot een Volks- frontregeering of een groepeering om het Volksfront te kunnen terugkeeren. In dien tusschentijd kunnen zij druk op Daladier uit- oefenen. Deze heeft hen trouwens in hun aspi- raties aangemoedigd door te verklaren, dat hij noch zijn verleden noch de formatie, welke hem op het kussen gebracht heeft, zal ver- loochenen. Woorden, welke als een duidelijke aansporing kunnen worden opgevat en goed demonstreeren, dat het politieke probleem met dit kabinet nog niet tot oplossing is ge bracht. De politieke strijd wordt nu naar een ander terrein overgebracht en daar eerst zal het kabinet Daladier zijn levensvatbaarheid moe ten bewijzen, met name het gebied der stakin- gen. Deze stakingen hebben zonder twijfel politieke beteekenis. Sociale kwesties worden tot inzet gemaakt van een strijd, welke geen andere dan politieke doeleinden nastreeft. Wanneer onder de stakers stemmingen wer- den georganiseerd, is reeds meermalen ge- bleken, dat de meerderheid der arbeiders niet voor staking is. Met de stakingen waaraan de regeering ge zegd heeft op besliste wijze een einde te zul len maken, loopt het echter nog niet naar wensch. Wel is de staking bij de genationa- liseerde vliegtuigindustrie opgeheven, maar practisch beteekende dit een toegeven aan de stakers. Men heeft de oplossing aanvaard, welke de vorige regeering had opgesteld, maar door de werkgevers was geweigerd. Dezen hebben nu toegegeven, waarbij men niet uit het oog moet verliezen, dat in de genatio- de keuken, tenwij'l nicht Sophie in het melk- huis was." „Dan moeten de meiden vroeger opstaan," besloot Roger. ,,L/uister eens," zei Jane, vol ijver om Betty alles duidelijk te maken. ,,We gebruikten dit kamertje nooit. Je grootivader had het voor kantoortje en Hij had nooit een kachel noodig. En niemand mocht aan zijln papieren zdtten. Molly schrolbde er wel eens. En het-melken neemt veel tijd en het roomen en zeiven en nameten en de keuken is groot en de tweede meid heeft ook haar handen vol en..." „Ik zie het al, we moeten in de keuken ont- bijten. Wel warm en gezellig in den winter. En dan na het ontibijt gaat het huiswerk van- zelf." ,,Maar dan moet je kippenivoer klaarma- ken," ging Jane waarsclhuwenid voort. ,,Als Ik jou was, Betty, dan deed ik dat zelf. Die meiden, o, die verknoeien zooveel." ,)Precies," zei Betty. ,,Kippenvoer klaar maken." Jane slurpte haar tihee met peinizende oogen. ,,iKijk, Roger, er staat zooveel in de kran- tjes over kippen en ras, dat ik niet meer alles door elkaar laat loopen, maar ik heb drde kippen te broeden gezet, een Plymouth, een leghorn en een witte orpingtons en ze leggen veel beter." ,,Twee soorten is genoeg," zei Roger. ,,Een ziwaar en een ldcht." Misschien wel," ging Jane langzaam ver der. „Nou, welke? De witte orpingtons en de Roks dan maar." ,,Dan moet Betty maar uitmaken, wie "net ibeste legt," zei Roger. ,,Niu hdbben we ge noeg zaken behandeld vandiaag. Betty's thee wordt koud, Jane." Maar Jane stak een waarschuwenden vin ger omhoog. ,,Ik helb gehoord, dat je er een meid bij neemt, Denk er dan aan, dat je eir een krijgt, die wasscJhen kan. We wasscihen Maandags naliseerde industrie de staat zelf uiteindelijk als werkgever optreedt. Zoo valt er ook eenige verbetering te con- stateeren in andere genationaliseerde bedrij- ven. Aangenomen mag worden, dat ook daar de stakingen wel zullen verminderen. In enkele is het werk reeds hervat. Anders is het echter met de particuliere be- drijven gesteld. In den loop van den dag is Woensdag de stakingsbeweging nog over een aantal bedrijven uitgebreid, zoodat zij nu in de metaalindustrie vrijwel algemeen is ge- worden. Dit schijnt trouwens ook in de bedoe- ling van de vakorganisaties te hebben ge- legen, welke de arbeiders tot het formuleeren van nieuwe voorwaarden hebben aangespoord. Daaronder komt ook de eisch van een nieuw collectief contract voor, waartegen de werk gevers aanvoeren, dat het oude nog niet is af- geloopen, zoodat zoowel de eisch als de staking onrechtmatig zijn. Het kabinet Daladier zal hier nu moeten bewijzen, of het in staat is een einde te maken aan de stakingen en de bezetlingen der fa- brieken en bij machte sociale conflicten te ver- hinderen. Totdusverre zijn het alleen genatio naliseerde bedrijven geweest, waar men tot een oplossing is gekomen. Een oplossing overigens, welke in een toegeven van de zijde van de regeering bestond en dus niet als een prestatie harerzijds kan worden beschouwd. Nu zal zij moeten toonen, ook over het gezag en den wil tot handhaving van de wetten te beschikken. Achter deze arbeidskwesties verschuilen zich de politieke problemen. De wijze, waarop de regeering de sociale conflicten tot een einde brengt, is niet alleen belangwekkend voor werkgevers en werknemers, maar zal tevens bepalen in welke mate zij zich van socialistischen en communistischen druk los- maakt. Daarom ook kan men over de positie van Daladier nog geen definitief oordeel vel- len. Zijn eerste succes heeft nog een nadere fundeering noodig om een werkelijk succes te worden. Of deze ook komen zal, moet de toe- komst ons leeren. HOE JOHANNESBURG ZIJN NAAM KREEG. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Tot nu toe werd algemeen aangenomen en ook volgehouden, dat de goudstad haar naam ontvangen had naar President Kruger. Thans publiceert in het Engelsche weekblad South Africa, de heer Hans Sauer, een gewezen republikeinsch ambtenaar, die toentertijd districtsgeneesheer was, dat hij tegenwoordig is geweest bij den doop van Johannesburg door den minister van mijnwezen Christiaan Johannes Joubert, een broer van generaal Joubert. Na zijn toespraak waarmede hij de plaats een naam gaf, vroeg Sauer hem waar- om hij den naam van Johannesburg gekozen had, waarop hij antwoordde, dat er reeds een plaats Christiana was, zoodat hij zijn tweeden naam Johannes had gekozen voor deze plaats. De verklaring van den heer Sauer is van dien aard, dat niet langer aan de herkomst van den naam getwijfeld kan worden, waarom wij die hier gaarne mededeelen. De Essener National Zeitung meldt uit Weenen, dat de Oostenrijksche overheid een bevel van aanhouding heeft uitgevaardigd tegen prins Otto van Habsburg, den Oosten- rijkschen kroonpretendent, die te Berlijn als Duitsch onderdaan wordt beschouwd, omdat hij op het oogenblik van de aansluiting Oos- tenrijksch onderdaan was. Het bevel is uitgevaardigd op 29 Maart en zou zijn aanleiding vinden in een interview van prins Otto, waarin hij het buitenland op- wekte steun te verleenen aan de verdrukte bevolking van Oostenrijk, een uitlating welke als hoogverraad wordt beschouwd. en als de twee meiden flink doorzetten, dan is het 's aivonds klaar. Dan helblben we koud vleosch 's mididags en moet je alleen maar aardappels kokenZij keek Betty vragend aan. Betty kockt geen aardappels," zei Roger. ,,We doen de wascth budtenshiuiis." „De wasdh.,i" riep Jane versehrikit. ,,Dat helblben we nooit gedaan, Roger. En de wasch van de knecihts en de zware huiswasclh, dat zou je Oraa nooit goed gevonden hebben. Het kost een schat geld." ,,Natuurlijk wasscfaen we thuds," zei Betty huiselijk. .Misschien nemen we Maandags een wasehivrouw er bij." ,,Juist," zed Jane verlidht, ,,Dat deden we oak, toen jij nog k'lein was, Roger. De mei den kunnen dan mangelen. Nicht Sophie deed altijid zelf de fijne dingen." Betty gaat niet wasschen en niet strijken en niet mangelen en niet sloven," zei Roger vastberaden. ,,En Jane, helb je nog kersen- jam ,,Dat is heel wat anders,'' zei Jane. ,,Jam maken." Ziji haalde een pot, maar op hun emstig venzoek hield zij op met instructies, want Betty's hoofdje liep om. Roger zei: ,,Je moet niet te veel mijn groot- moeder willen navolgen, dat kun je niet. Zij was het van kind af .gewend." ,,Maar toen zij stierf, was zij een oude vrouw," weensprak Betty hem. ,,En ik ben jong en ster'k. Waarom zou ik het niet kun nen leeren?" Jane ging weg om de sieraden van Lady Beck te halen en kwam terug met een enorm -horloge. ,,Hier is het," riep zij uit. JJet is nog van je groot/vader geweest, Roger en van den ouden Sir Roger v66r hem. Het is een pracht horloge. Het slaat de uren. Ik heb gehoord, dat het wel honderd pond gekost heeft." (,,Je kunt het in je kamer ophanigen, Betty," (Ingez. Med i GEEN ONTSLAG VAN WEENSCHE POLITIE-AMBTENAREN. Naar aanleiding van de berichten in Engel sche bladen over ontslagen hij de Oostenrijk sche politie en zelfmoorden van politie- ambtenaren, wordt te Weenen van bevoegde zijde verklaard, dat tot dusverre bij de Ween- sche politie niemand ontslagen is. Wel zijn een reeks ambtenaren met verlof gezonden en ter heschikking gesteld. Dezen blijven echter hun salaris ontvangen en zijn voor een deel reeds elders werkzaam gesteld. Ambte naren van 60 jaar zijn met pensioen gegaan. Verder heeft ook geen enkel politieambtenaar de hand aan zichzelf geslagen. GANDHI NAAR DEHLI. Naar Reuter uit Calcutta meldt, zal Gandhi zich waarschijnlijk naar Dehli begeven en ver- wacht men, dat hij daar een bezoek zal bren gen aan den onderkoning. Zijn gezondheid schijnt de laatste dagen aanzienlijk te zijn verbeterd. EEN SCHOT IN HET FOLKETING. In het Deensche parlement ontstond Woens- dagochtend groote beroering, toen onver- wacht een schot weerklonk. Een jongmensch was op de publieke tribune opgestaan en had dreigend een revolver gericht op den minister van justitie Steincke, die juist bezig was de nieuwe immigratiewet te verdedigen. De jon- geman had nog tijd te roepen: „Wjj willen geen gecompromitteerden minister" toen hij werd weggeleid. Bij de ondervraging van den arrestant bleek in de allereerste plaats, dat het incident minder ernstig was, dan het aanvankelijk scheen. De gevaarlijk uitziende revolver was een alarmpistool en een kogel had er niet ingezeten, zoodat de minister ook niet getrof- fen had kunnen worden. De identiteit van den arrestant heeft men echter nog niet kun nen vaststellen. Volgens Reuter zou het een demonstratie van nationaal-socialisten zijn, die tegen de immigratiewet gekant zijn. In het parlement was de zittin.g even ge- schorst. Bij de hervatting zeide de minister, die op de sprekerstribune was gebleven, dat hij aan dergelijke schietpartijen al gewend was en er zich niet meer om bekommerde. zei Roger. ,,Je kleine armiband-horloge is ge- makkelijker." 'Hij heriimerde zich nog, hoe het een bobbel geweest was in de ceimtuur van Lady Beck. ,,Nee, je moet het dragen," drong Jane aan. ,,Je moet het dragen, want je bent Lady Beck. De menschen verwachten dat van je. Je kunt er trotsdh op zijn," vneigde zij er bij. ,,Kijk eens, wat een mooie ketting.'"' Betty hing glimlachend den zwarem ket- ting om haar hals en probeerde het gevaarte tu'ssefhen haar ceintuuir te krijgen. ..Nonsens!" riep Roger bijna ruw pit. ,,Dat kun je niet dragen. Je kunt wel verlangen, Jane, dat zij ook grootma's mutsje cpzet." Jane deed het horloge met betrokken ge- zidht weer in de doos en begon een rond etui uit te pakken, waarin waarschijnlijk een groote camee zat, toen Roger tusschenbeide kwam. ,.We moeten heusch gaan, Betty, we heb ben beloofld, niet te lang weg te blijlven." Een paar minuten later snorden zij langs den weg door de pittige avondluclht en onder de opkomende maan en eensklaps zei Roger .Betty, ik voel me een beest. Ik moest er niet aan denken, je plichten op te leggen, die je niet veirvullen kunt. Ik wil niet hebben, dat je een slavin wordt. En ik geloof niet. dat het noodiig is. Een huis als Beckford kan toch door twee meiden bewerkt worden, zon der dat de vrouw dee huizes mee zwoegt. Mijn grootmoeder was een hied andere vrouw dan jij. Als jij huiswerk deed, zou het net zoo gek zijn, als wanneer je Oma'S horloge ging dra gen. Dat hoort niet bij jou." ,,Maar ik ga er bij1 hooren!" riep zij vroo- lijlk. ,,JSj bent een echte boer, ik word een echte boerin. Het hoort er bij! en ik zal het graag doen," voefde zij er bij en sloeg haar twee handen om zijin arm. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1