ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON - k Bekendmaking. No. 9744 WOENSDAG 6 APRIL 1938 78e Jaargang H.K.H. Prinses Juliana en Haar Dochter. Feuilleton Binnenland EERSTE BLAD II het laagst in prijs en BOVENAAN IN KWALITEIT! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen ir. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post ADonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. liitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst eten dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDER WET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van A. A. VAN OVERB®E2KE, winkelier, wonende te Ter Neuzen, om in het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie L no. 1494, gelegen aan de Walstraat No. 4, een veevoedermenginrichting met elec tromotor te mogen oprichten en in werking brengen, door hen is verdaagd. Ter Neuzen, den 5 April 1938. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TE'LLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van H O E K maken bekend, dat ouders, voogden of ver- zorgers, die bun kinderen op 1 MEI a.s. op de Gpenbare Lagere School wensen geplaatst te zien, zich daartoe ged-urende de maand April bg bet Hoofd der School tounnen aan- meMen. De kinderen moeten v66r 1 April 1938 zes jaar zijn. 37) Vervolg. Op Hawkhurst baarde het groote verwon- dering, toen Roger zichzelf inviteerde voor een week-end en in het begin uitte alleen mijnheer Hoinock zijn volidoening er over. ,,Dat is een goed idee," riep hij hartelgk. „Ik was bang, dat de arme jongen ons ver- geten had." ,,Ik ben blij, dat hij komt," zei Betty stil. ,,Ik ook," voegde haar moeder er bij. Zij was eerst een beetje aarzelend geweest, maar Betty's kalmte stelde haar gerust. Zij had aftijd veel van Roger gehouden, al hadden de gebeurtenissen van dien zomer haar genegen- heid wel een beetje op de proef gesteld. Dick kwam met een ontevreden gezicht terug van het dressoir, waarbij hij stond en zei; ,,Ik weet niet, of ik het wel -brjzonder vind. Roger is een lastige vent en ,,En wat?" vroeg Betty, toen hij zweeg. ,,En omdat het Joe's laatste bezoek is, had ik gedacht, dat we een leuk stel konden vra gen voor een afscheidspartijtje." „En waarom zou dat dan niet gaan?" vroeg zijn moeder. „Ik... daarom," zei Dick. Hij slurpte pein- H. M. DE KONINGIN DOCTOR HONORIS CAUSA VAN DE GE>IEKNTELLIKE LNTVERSITEIT TE AMSTERDAM. Naar gemeld wortdt, heeft de senaat van de gemeentelijlke umiiversiteit van Amsterdam be- sloten aan H.M. de Koniingin ter gelegenheid van haar 40jarig regeeringsijubileum het eere- doctoraat in de eConomisdhe wetenschappen aan te bieden. >De promo tie zal plaats hebben in een bij- zondere plecht-ige zdtting van den senaat, op een d-er dagen tusschen 6 en 11 September a.s. De rector-magnificusprof. dr. H. Frijda, is door den senaat als promotor van H.M. de Koninigiin aangewezen. H. M. DE KONINGIN RRENGT VRIJDAG AjS. EEN NIET-OFFICIEEL BEZOEK AAN ROTTERDAM. Het ligt in het voomemen van de Koningin om Vrijdag a.s. 8 dozer, een niet-offickel be zoek te brengen aan Rotterdam. H. M. zal zich eerst begeven naar de bloe- mententoonsitelling ,,Primavera" en vervol- gens de installatie van de N.V. Bataafsche Petroleum Maatschappij aan de Petroleum- haven te Pemis foezoeken om tenstotte de ,,Nieuw Amsterdam1" van' die Holland Amerika-lijn te bezichtigen, welike iziah nog bevdmdt bij de Rotterdamsche Droogdok Maat schappij aan- de Heiplaat. PRINSES JULIANA EN PRINSES BEATRIX NAAR DEN HAAG. iMaandagmiddag is Prinses Juliana met Prinses Beatrix uit Soestdijk naar Den 'Haag vertrokiken. Het vertrek geschdedde via den achteruit- gang van het Koninkflijke Paleis en wend dus niet door het putoliek opgemerkt. Nader wordt gemeld: In een rieten mandje, steivig onder dekens toegedefct, is Prinses Beatrix Maandagm id- dag van bet paleis Soestdijk naar het paleis Nocxrdeinde te Den Haag gereden, in dte May- ibach-cabriolet van haar vader, het geschenk van H. M. de Koningin. Tusschen Prinses Juliana, die gekleed was in een warmen bontmantel, en jonkvrouwe Feith, de verpleegster van het Frinsesje, stond het donkerbruine mandje. Naast den chauffeur zat de kamerdienaar van Prinses Juliana. Toen de wijzers van de klok van de koninklijke stallen te Den Haag op 10 minuten over vijf stonden, kiwam de lage, lange auto in het ziciht en werden de tuin- heikken van het paleis1 door twee stalknechten cpengedraaid. In een breede, behoedzaam ge- nomen ibocht draaide de chauffeur den auto naar binnen om door dlen ,buin van het paleis naar het achtertoordes te rijden. De beide Prinsessen waren in de residentie aange- komen. Vele belangsteilenden, bij den hoofdingang aan het Noordeinde verzameld, waren teleur- I gesteld. Zij had'dien door de aanwezigheid van een extra-polittebewaking begrepen, dat er iets op til was. Toen later op den middag een groepje fotografen ter zijde van het rui- terstandbeeld' post vatte, groe-ide het aantal kijkers tot een goede honderd aan. Maar Prinses Juliana kwam onopgemerkt in de residentie terug en met haar moeder maakte 'Prinses Beatrix haar eersten grooten autotocht, op een zonnigen maar kouden middag, weike meer iherfst- dan lenteachtig aandeed. Het wter heeft het Prinsesje geen kwaad gedaan. De reis is haar uitstekend bekomen. 'Prinses Juliana en Prinses Beatrix zullen eendige dagen' in de residentie veriblijven. PRINSES JULIANA IN DEN RAAD VAN STATE. H. K. H. Prinses Juliana heeft Dinsdagmid- dag de wekelijksche plenaire zitting van den Raad van State bijgewoond. GIFT VOOR PRODUCTIEVE WERKVERSCHAFFINIG. In navolging van het ouderpaar uit Devtn- ter, dat dezer dagen een bedrag van honderd gulden deed toekomen aan den voorzitter van den ministerraad, ten behoeve van den een. of anderen vorm van productieve werkverschaf- fing, heeft, naar het Handelsiblad meldt, een li'berale ■vrouw voor hetzelfde doel een bedrag van vijfhonderd gulden gezonden aan het be- stuur der afdeeling Amsterdam van de Bibe- rale Staatspartij met het verzoek dit bedrag aan de regeering te willen doorzenden. Dit verzoek met erkentelijkheid voor de spontane daad uan de milde geefster mtvoe- rend, wekt ook genoemd bestuur ons volk op, voor de beide groote problemen van dezen zend zijn koffie en ging dan voort: „Ik had die lui willen vragen, die er waren, toen Roger het zoo te pakken kreeg." ..O, je bedoelt Netta," zei Betty. ..Netta en misschien ook Rita, moeder." ..Werkelijk," zei Lady Anna een beetje vin- nig. „Dat zou nu nooit in mijn hoofd zijn op- gekomen. Wat tante Joan doet, moet zrj weten. Maar wij zijn er, denk ik, geen van alien meer op gesteld, juffrouw de la Riva te ontmoeten. Al heeft Roger dwaas gedaan, zij heeft hem onheusoh behandeld." ,,Weet u er alles van?" vroeg Dick. „Jullie vrouwen zijn zoo onrechtvaardig. Ja, moeder, u ook, u weet heelemaal niet, waarom Rita haar verloving afgemaakt heeft." „Het kan me niet schelen ook," zei Lady Anna zoo nonchalant als zij kon en inwendig hopend, dat Dick aan Betty niet hetzelfde zou vragen. Betty had haar later van haar be zoek aan Beckford verteld, maar niets van wat er tusschen Roger en haar was voorge- vallen en haar moeder had er haar niet naar durven vragen. „Nou, ik weet er alles van en tenzij Rita een even groote idioot was geweest, als Roger zelf, had zij niet anders kunnen handelen dan zij deed. Heeft u ooit gehoord van een zekeren Willem Beck, een oudoom, of zooiets, die een rare snuiter was?" Willem Beck?" zei zijn vader verbaasd opziende. ..O, ik meen, dat Lady Beck hem noemde," zei Lady Anna. „En het was door zijn toe- doen, dat de familie is achteruit gegaan, maar ik begrijp eiet waarom." „Dat zal ik u eens vertellen. Het is echt romantisch, zooals Rita zelf zou zeggen. Lady Anna en haar man wisselden een blik van afkeuring en verwondering. Het bleek dat Dick Rita ontmoet had, en dat zij een ver- trouwelijk gesprek hadden gevoerd. „Die Willem Beck, zooals ik zei, kreeg een som geld te pakken en trok er mee naar tijd, de weermachtversterkinig en de werk- loosheidsbestrgding, de noodlzakelijike vrijwil- li.ge offers te brengen, door overmaikdng van giften aan de desbetreffende autoriteiten in Den Haag. IVoor hen, die er bij'zonder prijs op mochten stellen, denzelfden weg te bewandeden als deze liberale vrouw, aldus het communique van die Liberale Staatspartij, zij vermeld, dat het postgiro-nummer van den penningmeester van genoemde afdeeling is 189040, adres Van Eeghenstraat 175. Bij de stortdngen te ver- melden „weermacht" en/of „werikloosheids- bestrijding". DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE TE OSS. Naar uit Oss gemeld wordt, mag de brigade der Kon. marechaussee te Oss geen aangiften van strafbare feiten meer aannemen en moet zij degenen, die zulk een aangifte komen doen, namens den procureur-generaal verwij- zdn naar de gemeente-politie. Men vraagt zich te Oss onder meer af, of hdermede welliieht mcde in vertoanld staat, dat de babkier-malkelaar J. van der H. uit Oss, die in het hiuis van bewaring in Den Bosch was opgesloten, verdacht van het plegen van opHchting, verdudstering en valschlheid in ge- schrifte, op vrije voeten is gesteld nadat de Ofificder van Justatie te Oss een onderzoek had! ingesteld. De N. R. Crt. heeft te dezer zaike om iniich- tingen ter bevoegder pioatse in Den Haag ver- zocht en ontvdng nadien de volgende kennis- geving: „Mebhoden worden toeigepast, waardOor ■belangen van burgers op pijmlijike wijze wor den geschonden", aldus luidt om. de moti- /veerdng van hooger hand. Namens de hoogste ter zaike bevoegde auto- riteit brengt de regeeringspersdienst het vol gende onder de aandacht: De 'brigade Koniinlklijike marechaussee te Oss staat in den laatsten tijd in sterke pu- blieke belangstelling. De activiteiit wel'ke in een belanigrijike strafzaak toon worden betoond, nadat voldoende ooncrete verMaringen tegen- over de Kon. marechaussee waren afgelegd, heeft terecht waardeering gevonden. Gelijk- tijdig zijn echter, niet het mimst door niet wel te verantwoorden uitingen in sommige pers- organen, tegenstellingen geschapen tusschen de Koninklijtoe marechaussee eenerzijds1 en andere origanen van bestuur en politic ander- zijlds, die feitelijk volkomen ongegrond zijn en welker aanwaiklkering niet kan worden geduld. Uit verlbalen en rapporten is inmiddels ge- blelken, dat bij de brigade Kon. marechaussee te Oss, naast vorenbedoelde lofwaandige acti- viteit bij het opsporinigsonderzoeik in andere gervallen, methoden W'erden toegepast, waar- door rechtmatige belangen van burgers op pijnlijjke wijize werden geschonden. In deze omstandiglheden waren onverwijld maatiregelen geboden, die het veredschte even- wicht herstellen. Waardeering voor goede pre'staties noch de owerweging, dat wellicht juist ongezonde .publieke belangBtelling mede aanleiding kan zijin geweest voor verkeerd aanigewende actiiviteiit hefbben mogen weer- houden van hetgeen ten deze voor een gezon- de handhiavibg van het gazag noodig is: Daar- mede zijn tevens die eer van het korps Kon. marechaussee, die onaangetast is, en de per- soonlijke ibelangen van h-eit personeel het beste igediend. De brigade als zoodanig zal in andere samenstelling, die tevens een behoorlijke saimenwerkiing ter plaatse waarborgt, haar taak tolijiven vervullen en volledig in haar be- voegdheden worden hersteld, zoodra zeer bin- nenkort onder leading der verantiwoordelijke chefs de vereischte mutataes zullen zijn aan- gebracht. Het spreekt vanzelf, dat ook op 'het terrain van sam'enwerking tusschen justitie en politie de maatregel-en worden getroffen, waartoe de reeds ten ddenste staande gegevens en het verd'ere onderzoek aanleiding geven. Amerika. De man, dien hij oplichbte, was een vriend van Opa Beck en van zijn oom, die toen het landgoed bezat. Toen zij er van hoor- den, verkochten d e twee Becks hun halve eigendom en betaalden den ander en sohrap- ten den naam van Willem Beck uit den stam- boom. De heele zaak ging in den doofpot en dat zou het einde geweest zijn." Hij keek de tafel rond om de uitwerking van zijn verhaal te zien. Zijn ouders luister- den met gesparmen aandacht. Betty adem- loos. ,,Nu komt de romantieik. Willem Beck maakte het best met zijn oneerlijk veilkregen geld, trO'UWde een rijke vrouw en deed gewel- diige' zaken. En wait denik je, hij had een zoon en die zoon 'blijtet te zijn... P'apa de la Riva 'Hij hield op en genoot van hun vePbijistering. ..Wlacht eens even", zei Sam Ho mock krib tog. „Is Rita de la Riva dan de kleindochter van dien Willem Beck? En waarom heet zij dan dte la Riva?" ,„Dat was de naam van' Willem's vrouw. Willem vond het beter, zijn eigen naam te verdoezelen."' ,,En daarom wou Roger niet met haar trou wen?" veronderstelde Lady Anna. „Nee, niet precdes", ging Dick voort. ..Jullie weten het nog niet half. Rita -wist niets ovei haar fijne groobvader toen Roger en zij zich veirloofden. Maar zij stelde te groot belang in Rogers staonlboom en zij' liet hem door Roger aan haar vader zien. Toen die den naam van zijn. eigen ouden heer uditgelkralbd zag voelde hij zich een tikje raar woTden-. Ja, de heele zaak kwam edgenlijk uit door een verkeerde zet van Papa. Roger wou den naam niet in eere herstellen, maar wel ondenzoeken, of het heuisch verdiendiei smaad was en toen, hoe weet ik niet precies, ontdtekite hij, wie de la Riva edgenlijk was enstond er op, dat hij alles aan Rita zou vertellem." ,,En toen maakte zij, het af", oniderbrak helm Lady Anna ongeduldig. Vragen gericht aan den Minister van Justitie. De heer Wijnkoop heeft de volgende vragen gericht aan den Minister van Justitie: Is het juist dat de Koninklijke Marechaus see te Oss door de jiustitieele autoriteiten van haar functie is ontheven en dat deze Mare chaussee haar dienst te Oss niet langer mag uitoefenem? Is het ook waar, dat het onderzoek der Marechaussee inzake zekere to Oss loopende justitieele zaken zoodoendle is gestaakt, en dat eventueele klaehten over misdrgven al- daar niet meer tot die Marechaussee, maar enkel tot de pilaatselijke gemeentepolitie kun nen worden- gericht? ilndien een en ander geheel of gedeeltelgk juist ds, wil de minister dan m-ededeelen waar- op dit optreden tegen de Marechaussee te Oss berust, waarom zij van haar functie is ont heven en zij haar plaatselijjke dienst niet meer mag uitoefenen, waarom aan haar actrvitoit ter plaatse een eind is gemaaikt en specaaal waarom de justitie haar in het algemeen en juist nu desavoueert Beantwoordjng vragen. -Het antwoord van Minister Goseling op deze vragen is reeds Dimsdag verschened. Het luidt als voigt: 1. Het antwoord op deze vraag luidt in zooveme Ibevestigend, dat aan de brigade Kon. Marechaussee te Oss opdiracht is gegeven zich tot nader order van opspordngsonderzoek to onthouden. 'Surveillance- en bewaikings- diensten kunnen ook vender op de normale wijze worden verricht, toTwiji het geenszins in het voomemen ligt, de brigade Koninklijke Marechaussee te Oss op to heffen of in sterkte te verminderen. 2. Van staking van loopende justitieele on- derzoeken is geen spralke. Dat eventueele klaehten ter zake van misdrijven voor het oogenblik tot de plaatselijjke politie behooren te worden gericbt overigens een normale figuur is juist. 3. Voor het antwoord op deze vraag moge, met imachtneimdng van de onder 1 aangegeven reserve, wo-rdlen ve-rwezen naar het door den Regeeringspersdienst verstrekte communique uit welk sbuk tevens blijkt, dat hetgeen door de brigade Koninklij'ke Marechaussee te Oss is verricht, geenszans in het algemeen is ge- desasvoueerd, in-tegendeel. Dat juist nu moest worden opgetreden, is gelijk evenzeer in het communique tot uitdrukking komt een uitvloeisel van de omstandigheid: dlat voor kort van Ibegane emstage fouten in bepaalde opsporingisonderzoeken is gebleken. „Ja, zij maakte het af. Maar jullie zijn me te vlug, er is nog meer. Roger had de bruta- liteit om te eisdhen, dat Rita tot hem komen zou zonder een cent van haar forbuin, het zou iets warden van liefde in een hutje op de hed." Hij barsbte in een iachibui ud't en keek ver- omtwaa-rddgd' rond, toen hij merkte, dat n-ie- mand meedeed. ,,iHeb je heusoh zooiets gehoord? Hij ver- wachtte heusch, dat Rita, die haar heele leven gebaad hteft in- weel'de, zonder een cent naar Beckford zou komen en in dat vreeselijke gat haar dagen verkniezen."' ...Nto'U", zei Sam droog, ,„iik denk dat Roger vonld, dat hij; -geen voordeel moast trekken uit onre'chtvaardig verkregen geld." „0, dat kan wel," stemde Dick toe. „M'aar omdat zijp eigen famiili-e de zaalk in hi£t reine had gebracht, d-reef hij de zaak toeh wel een beetje erg ver. Het was alleen maar, dat de booze Wlillem zaken deed of speculeende of zooiets, met het geld van zijn eigen familie." ,,Zoo kan Roger het niet zien," zei zijn vader. ,,Neen'"„ zed Lady Anna. ,,En je kun-t de zaak draaien zooals je wilt, het feit bl-ijft be- staan, dat Rita's groobvader een boef was." „0, dat telt niet mee", zei Di-ck. .Roger Wilde to-dh echt met haar trouwen. Hij zei, dat h,ij haar niet kon opgeven. Het heele offer was aan haar kant." „Dat is in geen geval waar", riep Betty met bliiksemenldte oogen. ,,Hij bood aan, op zijn woond teruig te komen en in de firma te br-e- den, als vader het wou. Dat zou voor Roger een groot offer zijn geweest". ,,'Een groot offer voor ieidereen, denk ik' zei Dick, en viel terug in zijn slechte ibud. (Betty ging de fcamer uit. Het verhaal had haar ddep getr-offen. Dat was dus het geheam geweest, waar zij zoo lang vruchteloos naar geraden bad. Zij: was bliji, dat zij weg kon gaain, want de bonding van Dick ergerde haar (Ing^z. Med.) en bovendiem had zij moeite, haar eigen emetic te verbergen. Ook haar moeder ging zuchtend weg. Zij was ongerust over Dick en durfde er niet met haar man over spreken. Hoe kwam het, dat de jongen zoo precies het fijne van het geval wilst? Terwijl die jonge man in stilte zijn siga- rette oprookte, maakte zijn vader met een oriheilspellend gezicht de post open. Even later wierp hij een brief over de tafel. „Voor jou, weer een kleermakersrekening. Je krijgt er moigal een paar." Lambert moest ook niet zoo stem zijn om mijn brieven tusschen dte uwe te lateri', zei Dick boos. „,Wie van ons tweeen moet ze betalen?" vroeg zijn vader. Dick lachitte en keek hem aan met een half benouwvolle, half uitldagenden blik. ,.We zullen eens zien, wat de vent zegt", ii hij. ,,Als hij niiet wil wacilten, zal ik u om een voorschot moeten vragen." ,.Ik helb je al heel wat voorgeschoten", an-t- woordide Sam. ,,En je krijgt een royale toe- lage, Dick". ,,Dat weet ik wel," zei Dick en nu was zijn uitdrulkkfing werr'kelijk bercuwtvol. ,,Maar het looipt zoo op. Ik zal hem schrijven en vragen, of ik hem in termijnen kan afbetalen. Of mis- sctoien kon ik beter iets van het legaat van tante Martha verkoopen." ,Dat kun je niet", zed zijn vader haastig. jDaar zijn trustees over aangesbeild en ik ben er een van. Ik zou nooit toestemmen. Je moest maar opbiechten, mijn jongen. Die rekening van je heeft veel broertjes." ,,Nou, mlissichden wel", zei Dick, die weer huimeurig werd. ..D-at is nu eenmaal zoo." „Ja", zei zijn vader langizaam. ,,Daar zul len- we eens over prat-en. Ai was deze b£-er n'iet gekomen. dan had ik het toch gedaan." (Wordt vervo-lgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1