ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VRIJDAG 8 APRIL a.s. DE BOEREN-BARON No. 9743 MAANDAG 4 APRIL 1938 78e Jaargang TER NEUZENSCHE COURANT Bekendmaking. Binnenland Feuilleton Buitenland. KOOPT EN BESPAART EERSTE BLAD VERSCHIJNT HET Scmcssclv VAN DE ADVERTENTIEN voor dit nummer, dat huis aan huis in de kom c|.er gemeente wordt bezorgd, worden gaarne spoedig, liefst voor DONDERDAGMIDDAG in- gewacht bij DE ADMINISTRATE TER NEUZEN, 4 APRIL 1938. JULIENNE SCHELFHOUT, ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. 4 Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Imzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSOHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Burgemeester en Wetbouders van H O E K maken bekend, dat ouders, voogden of ver- zorgers, die bun kinderen op 1 MEI a.s. op de Openbare Lagere School wensen geplaatst te izien, zich daartoe gedurende de maand April bij het Hoofd der School kunnen aan- melden. De kinderen moeten vdor 1 April 1938 zes jaar zfl.n. DR. H. J. LOVINK. f Zaterdagmorgen is in zijn wondng aan de Brugschestraat te Scbeveningen, in den ouder- dom van 72 jaren overleden bet oud-Ud der Tweede Kamer Dr. Ir. H. J. Lovink. HOOGERE GRAANHEFFINGEN. Verlaging van de crisisheffing op suiker. Naar aanleiding van de voortgezette daling van de graanprijizen gedurende de laatste maanden beeft de Minister van Oeconomiscbe Zaken besloten de monopolieheffingen op den invoer van tarwe, rogge, gerst, haver en mais met inigang van vandaag te verhoogen met een bedrag van f 0,50 per 100 kg. Tegelijker- tjjd zullen de daarvoor in aarumerking komen- de overige invoerprijsverscbillen en restitutie- bedragen dienovereenkomstig worden gewij- zigd. De Minister heeft deze beslissinig genomen an verband met de door de reigeerlmg gedane toeaegging van rogge- en gerstprijizen binnen de grenzen f 7,25 en 8,25 te zullen hand- haven. Met dezen maatregel wordt dus slechts beooga de prijsdaling op te vangen en de prij- zen der granen weder op het peil te brengen van eenige maanden geleden. De tengevolge van de verhooging der mono polieheffingen op granen te verwachten groo tere inkomsten van het Landbouw-Crisisfonds hebben den Minister voorts aanleiding gegeven de crisisheffing op suiker met ingang van 11 April te verlagen met een bedrag van 1,12% per 100 kg. Tot het neonen van dezen maat regel heeft tevens de overweging bijgedragen, dat 'n verlaging van deze heffing rechtstreaks aan den consument ten goede komt en mede voor de suikerverwerkende industrie van be- teekenis is. HET N1EEVVE DAGELIJKSCHE BESTUUR DER LIBERALE STAATSPARTIJ. Zaterdagmiddag bield de Liberale Staats- partij in Krasnapolsky te Amsterdam een buitengewoon druk bezochte algemeene ver- gadering ter verkiezing van een nieuw dage- lijksch bestuur der partij. Deze verkiezing was noodig geworden, door- dat in de algemeene vergadering te Utrecht van 5 en 6 Februari j.l. tot een andere wijze 3«) Vervoig. HOOHDSTUK XXI. van samenstelling van bet hoofdbestuur was besloten. Gekozen werdentot voonzdtiber Mr. W. C. Wendelaar, te 's-Gravenbage; tot onder-voor- zitter: Mr. M. H. de Boer te Utrecht en Jhr. Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude te 's-Graven bage. Tot leden van het dagelijksch bestuur wer den gekozen de heeren S. van den Bergh te Wassenaar, Dr. S. E. B. Bierema te Usquert, H. P. Gelderman C.Mzn. te Oldenzaal en H. D. Louwes te ULnim."' Naar de N. R. Crt. verneemt, is Mr. Wende laar met 117 tegen 113 stennimen gekozen; de tegentoanldidaat was Prof. Mr. B. M. Teldiers. Mr. Wendelaar heeft medegedeeld dat hij de benoeming aanvaardt. ENGELAND WAS ZUINIG IN 1937/1938. Het Engeische begrootingsjaar, dat Donder- dagavond is afgesloten toont, volgens de voor- loopige becijfering, een overschot van 28% millioen pond sterling. De inkomsten bebben 872% millioen beloopen, hetgeen 9% millioen boven de raming is. De uitgaven bedroegen 843% millioen of 19 millioen minder dan ge- raamd was. Het overschot zal, naar Reuter meldt, ge- bruikt worden voor de defensie-uitgaven van bet nieuwe jaar, zoodat er minder geleend behoeft te worden. In 1937/38 werd voor de verdediging uit de gewone begrootingsinkomsten uitgegeven 197.250.000 pond sterling en uit het leenings- fonds 64.750.000, zoodat de totale defensie- uitgaven 262 millioen pond sterling hebben beloopen. Voor den nationialen schuldendienst werd 226.777.000 p. uitgegeven, waarvan 10.544.000 pond, voor het amortisatiefonds. De vlotten- de scbuLd is tihans 841.756.000 pond, tegen 698.130.000 pond een jaar geleden. LUNCH VAN 5 PENCE EEN LUXE-MAALTIJD. Lord Horder, 's konings lijfarts, heeft dezer dagen, meldt het „Handelsblad", in de London School of Economies aangezeten aan een lunch, die 5 pence had gekost. Hij verklaarde na afloop er zeer voldaan over te zijn. Er waren 250 gasten, o.w. peers", een bisschop, verscheiden Lagerhuisleden, mannen der we- tenschap en sociale werkers. De lunch was aangericht door de Children's Minimum Coun cil en het menu was ge'baseerd op hetgeen naar het oordeel van de British Medical Asso ciation het minimum vonmde, noodig om ge- zond te talijven. De schotels waren bereid naar recepten in bet door de British Medical Association uitgegeven kookboek. Het menu 'bevatte: pens met uien, of ge- hakt, of gebakken visch. Verder Jan in den zak of gestoofde vijgen met Custard en ten slotte brood met water. Lord Horder gaf na den lunch te kennen, dat hij, eerlijk gezegd, niet zooveel op bad met het stellen van een minimum, omdat minima de neiging hebben een gevaarlijke smalle marge over te laten. De vrouw van een werkloos anbeider, die naast Lord Horder zat, vertelde van de moeite die het haar kostte, om zicbzelf, haar man en haar kind te onderhouden van 38 shilling in de week. Maar zij beheert het huishouden zoo zuinig, dat zij elke week nog een halve penny over houdt. Waarbij dan echter geen penny wordt uitgegeven voor vleesch, boter of sui ker. U kunt dus begrijpen, zoo zeide zij tot haar tafelbuurman, dat voor mij en duizenden met mij1, dit een luxe-anaaltijjd is. „EUROPA IS EEN RAMMELENDE OORLOGSMACHINE", VERKLAARDE HOOVER. In een rede voor een raad der buitenland- sohe betrekkingen te Washington, heeft oud- president Hoover zijn indrukken over zijn Meer dan. een half jaar ging voorbij, zon- dex dat neef en nicht el'kander (zagen. Roger kwam niet qp Hawkhurst en Betty „tikte niet op zijn selhelp". Het waren saaie maanden. Dick, die pre- cies op het kantje af door izijn examen ge- glijpt was, /was thud® en igaf zijn oud'ers veel reden tot zorg. Hij wilde van geen carriere weten en onider pressie van' zijn vader was hij aan de istudie voor de balie beigonnem,, en was Bchandelijk vooo- zijn eerste examen gedropen. Toen dan majoor Ri'ckstead ook nog kwam aankorudiigen, dat hij was overgeplaatst naar Iceland, meenide Betty, dat haar lijdensbeker overliep. iZy was, treiurog gesbemd, sneeuiwfldK>kj,es aan 't pMKken in den twin en keetk nu zwijgend naax Joe op. J Ian heto ik metmand meer," kl'aagde zij. ,,Och kom. zed Joe met haperende stem. .jHewsch niet," hield Betty vol. ,,Dick wil in Londen iblQiven en als hij hier i®,' doet hij omiui'tstaanbaar. Roger is ook al miserabel. Vadex en moeder vinden hem ondanktoaar, dat hij nooit eens kocmen wtil. Wij kunnen fioch iet helpen, dat Rita hem in den steek liiet. En now ga jiji ook ncg weg." Joe zweeg en Betty plukte weer een paar sneeuiwklokj'ea, waama zij weer tot heim op- zag. ,,Wiaarom ga jij weig?" ,,Plieht, Betty. Ik mag mijn carriere niet verwaarlooiz'en.' Toen ziji hem half verwijtend, half boos aankeek, ging hij voort: ,,Mijn carridre is al- les wat ilk heto. Ik moet er uit halen, wat ik kan." „U>ch ja", gaf Betty toe. „We hebben al- lemaal onze moedilijkheden, niet, Joe?" ,„Ja, we hejbjben ailemaal onize moeilijk- heden." En hij voegde er even later biji: „Ik denk, dat Roiger er wel over been zal komen. Maar hij moet er niet over piekeren. Heb jij al eens met hem gepraat?" „Neen", zei Betty kortaf. |Ziij stond op en samen liepen zij naar het huis toe. Majioor Rickstead ging niet mee naar ibinn'en, maar haalde zijn motorfiets. „Ik ga", zei' hij. „Ik kom aan het eind van de week ruog eens voor het laatst terug." „Voor het laatst", herihaaJlde Betty met een ziuicht. Kij ging het huis binnen en Joe zuchtte ook, toen hij zijn motor op gang hracht. Dan reed hij weg, maar niet naar Preston, hij reed naar Beckford en Hep rechtiuit naar het land', dat Roger aan het ejggen was. Het was het havervel'd, waaraan voor Roger zooveel verdriet en roimantiek vertoon- den was. Maar nu waxen zelfs de stoppels vehdiwenien. De bruixte aarlde had den heelen winter gerust en nu werd zij omgewoedd voor het nieuwe zaad. Er hdng zuik een stillle treu- righeid over het land, dat zelfs majoor Rick stead er door aanigegrepen werd'. En nog meer stilie trewrilgfkeid sprak uit het gelaat van den man, die zijn paarden inhield en naar hen omizag, „Ben je daar?" riep Joe. Hallo, blij je te zien. Ik zal tot aan den Ihioiek gaan en dan 'iemand roepen en kunnen wtij! naar hiuiis gaan." ,,Neen," zei Joe. „Ik loop laever met je mee op en neer." Europeesche reis medegedeeld. Hij zei o.a., dat Europa een rammelende oorlogsmachine is. Bij de meeste Europeesche mogendheden heeft hij de overtuiging gevonden, dat de Vereenigde Staten even onvermijdelijk in een volgenden oorlog zullen worden meegesleurd als bij den vorigen het geval is geweest. Som- mige volken bouwen zelfs bun vertrouwen hierop, doch dit moet de Vereenigde Staten des te vaster doen besluiten, zich niet meer te bemoeien met de oorlogen van anderen. De Europeesche mogendheden moeten overtuigd worden, dat dit de poLitiek van de Vereenigde Staten is. Hoover waarschuwde vervolgens de regee- ring, dat wanneer zij zich aansluit bij andere demooratien, zooals Engeland en Frankrijk, de Vereenigde Staten verstrikt zouden raken in een bond, welke gericht is tegen Duitseh- land, Italie en alle aanhangers, welke deze mogendheden kunnen hijeenbrengen. L1N1ESCHEPEN VAN 42.000 TON VOOR ENGELAND. Naar de maritieme medewerker van de Daily Herald weet te vertellen zal Engeland, nu de grens van 35.000 ton vervallen is, twee liniescheipiein bouwen van 42.000 ton, voorzien van stukken van 16 duim (40.6 c.M.). De plan- nen voor deze sdhepen, die 12.000.000 pond per stuk zulien kiosten, zijn al ver gevorderd. Het eerste zal op stapel gezet worden bij John Brown aan de Clyde, zoodra de Queen Elisa beth, het zusterschip van de Queen Mary te water is gelaten. Het tweede zal venmoede- lijk gebouwd worden bij Harland en Wolff te Belfast. De marinewerven zijn wel in staat schepen van dezen omvang te bouwen, doch krijgen voorloopig nog-geen hellingen daartoe vrij. De vijf linieschepen, reeds in aanbouw, meten 35.000 ton en worden gewapend met stukken van 14 duim (35.5 c.M.). Het aantal 16 duimsstukken van de nieuwe schepen wordt waarschijnlijk gelijk aan het aantal 14 duims stukken van die, welke reeds in aanbouw zijn, d.w.z. twaalf stuks. De stukken van 16 duim eischen aanzienlijk zwaardere geschuttorens en bovendien moet de pantsering van de nieuwe schepen zwaarder zijn tengevolge van de vereischte bescherming tegen aanvallen uit de lucht! De Nelson en de Rodney, die van 1926 da- teeren, meten ca. 34.000 ton en hebben 9 stuk ken van 40.6 c.M. De oudere linieschepen zijn met stukken van 38,1 c.M. gewapend. Voor dit jaar zullen de uitgaven voor beide schepen nog slechts 3 millioen pond bedragen. De groote uitgaven vallen in de beide volgende jaren. ROTHSCHILD-MILLIOENEN NIET NAAR WEENEN. De millioenen van de firma Rothschild in Oostenrijk waren de inzet van een proces in kort geding, aanhangig gemaakt door baron Eugene de Rothschild, ten einde de Londen- sche ibankiersfirma N. M. Rothschild Sons te beletten, gelden en effecten af te geven, die zijn eigendom zijn. Baron Eugene de Roth schild is namelijk een der deelgenooten in de Oostenrijfcsche bankiersfirma. De rechter willigde het verzoek in. Dit be- teekent, dat het Londensche huis der Roth schilds niet gedwongen kan worden, de gelden af te staan aan hen, die thans het beheer over de Oostenrjjksche firma uitoefenen. De advo- caat van baron Eugdne de Rothschild ver klaarde, dat deze, daar hij niets uit te staan heeft gehad met hetgeen te Weenen is ge- foeurd of met de wijzigingen, die zich in Oos tenrijk hebben voltrokken, niet wenscht, dat zorhdex zijn toestemming gelden en effecten worden overgemaakt, welke te Londen voor rekening van de Oostenrijksche firma berus- ten. Het moet dus onwaarschijnlij'k geacht worden, dat de millioenen die de Londensche zusterfirma voor rekening van de Oostenrijk sche onderneming vasthoudt, spoedig naar Weenen uitgeleverd zullen worden. WAT EEN ACCOORD TUSSCHEN ENGELVNIj EN ITALIii ZOU INHOUDEN. Naar iD goed mgelichte kringen wordt mee- gedeeld zijn de geruchten, die de laatste dagen de ronde deden en volgens welke de Britsch- Ita'iaansche onderhandelingen reeds tot een algeheele overeenstemming hebben geleid, voorbarig. Men is echter de meening toegedaan, dat de onderhandelingen een zeer gunstig verloop hebben en men koestert de hoop, dat over twee of drie weken een overeenkomst zal woren bereikt. Men is er in geslaagd op enkele moeilijke punten tot overeenstemming te komen. Rome zou er in hebben toege- stemd, dat de erkenning van de verovering van Abessynie zou geschieden door bemidde- ling van den Volkenibondsraad, die 9 Mei a.s. bijeen komt. Verder zou Rome bereid zijn de venzekering te geven, na het einde van den Spaanschen burgeroorlog alle Italiaansche vrijwilligers uit Spanje terug te trekken. De besprekingen omtrent de positie van Engelanid en Italie in de Middellandsche en de Roode Zee zouden tot een gunstig resul- taat hebben geleid. Ook ten aanzien van de Italiaansche propaganda in Britsche gebieden zouden de onderhandelingen bevredigende resultaten hebben opgeleverd. Indien een accoord zou worden bereikt, zouden de Italiaansche troepen in Lybie tot de helft worden verminderd. VORST VAN LIECHTENSTEIN DOET AFSTAND. Franiz I van LiedhtieMstedn, die 84 jaar oud is, heeft Woensdag afstand gedaan van den troon ten gunste van zijn 31-jariige erfgenaam, prins Franz Jloseph, uit de tweede ldnie van het tails. iFranz I is den 28®ten Aiulgustus 1853 ge- boren. Zijn vrouw is ELsa de Guitmamn, die in 1875 geborm is. Zij hebben geen kinderen. De regeering van het landje bestaat uit drie personen en de regeeringschef Joseph Hoop neeimit allj^ poxtefuilies waar. In de dagen van de Anschluss was er groote zorg in het landje. Maar het is onafhankelijk igeblerven. De dynastie van Lichtonstein duurt reeds eeuiwen en iis niet verkregen door een taiwelijk of door een erfends, maar is gekochit. Voor dfe somma van 150.000 gulden kocht Jan Adam van Lichtenstein, hertog van Moravie, de Baronie van Sichelienberg van de hertogen van Bohennen, die geruineerd uit den 30-jardigen oorlog keerden. Den 23 Jauuaiu 1719 verhief keiizer Karel VI Schellenberg tot prdnsidotm en siedcnt dien helbtoen we op den troon van Liechtenstein de meest origineele vorsten gezien. Daar is b.v. Jan n, die niet mdradter dan 71 jaar regeerde en die in die 71 jaar 75 mfflldoen Zwitssrsche goudfrancs aan zijn ontderdjaxi'en cadeau ,gaf. Wat de j.uist af- 'getreden vorst betreft, Franz Joseph I, hij schenkt nog elk jaar 100.000 Zwitsersche gouldfrancs aan zijn onderdanen en de op- brengst van die positzegeds en douanerechten gaan regelrecht naar de bevoiking, zoodlat de menischen zich in een aardsch par adijis wan en met een belasting van' 1 op bun inkomen. jHiet leger van Liechtenstein werd in 1858 afigeschaflt. Er is nog een solldaat van over, de 97-jarige Andreas Kieiber, van wien prent- Ibrieflkaarten worden verkocht. De nieuiwe vorst is door zijn moeder een afs'tammeling van Karel V, dus een Habs- buxtg. Hij is een aohtemeef van Franz I. „Klk," zei Roger tot zijn span. ,,Hup, Bles. Het is hier' nogal ongelijk, Joe." „Hindert niet," antwjordde deze. ,,Ik ga weg." „Weg riep Roger verbaasd. „Ja, naar lerland." ..Aaidige verandering. Veel jagen en vis- schen, niet?" „Veei," stemde Richstead toe. „Veel een- den." wOp Hawkhurst zullen ze je mLssen," meen- de Roger. ,,fMBisschien wel. Ga jij er dan maar eens een keer meer been." Kij waren aan het end gekomen en het keer en scheen Roger's aandacht geheel in be- slag te nemen. ,,Ze missen je," ging Rickstead door, toen zij weer voortiiepen. Roger kleurde, maax antiwoordide niet. De anlder, die zich altijd moeilijk uitdruikte, kon nu heelemaal geen woorden vinden. Toch stonid het hij' hem vast, dat hij zou doen, waaryoor hiji gekomen was. Zij liepen zfwij- gerid de heele lengte van den akker, voor hij weer toegen. ,,Je weet wel, dat je op het verkeerde pad bent, oude jongen." „Hoe Ibedoel je dat?" vroeg Roger en hield ineens stdl. De oudere man herha.alde het in eenigszins anlderen vorm. Je wedt op het verkeerde paard en dat weet je zelf ook." (Roger wachtte met anbwoorden tot zij weer gekeerd waren en zei toen: ,,Ieder weet het ivoor zicbzelf het beste." ,,,Ik voor mij1", zei Joe, ,,ilk weet het voor mtjizelf heel goed, maar ik kan niet anders. Jrj wel."' Een inwendiige strijd spiegelde zich af op Rogers gelaat, toen hij zijn metigezel even aaxuzag. Dan staarde hij weer voor zich uit. DE SLUIS IN TER NEUZEN EN DE HAVEN VAN GENT. In het verslag van de Senaatscommissie van buiteniandsche zaken, opgesteld door graaf Lippens, wordt gezegd, dat Belgie zeer veel belangstelling heeft voor den internationalen status van Nederland. De gelijkheid onzer be- langen, aldus het verslag, doet ons met aan- ,,Je bent erg vriendelijk, Joe", zei hij ten laatste. ,,Maar ik weet waar ik thuis boor. Ik behoor aan het land en toen ik dat in den steek wou laten, liep alles in de war." ,,Je kunt het land trouw blijyen op een goede manier", zei Joe, nadat hij peinzend een poosje had loopen roOken. ,,Maar je bej boeft jezelf er nog niet in te begraven. Je doet je beste vnienden verdriet. Weet je wel, dat Hawkhurst je tweede tetais is geweest?" Dat is zoo", gaf Roger toe. ,,Maar ik denk, dat het tan niet schelen kan", voegde hij er even later aan toe. ,,,Zij geven er wel om," hield majoor Rick stead vol. Ailemaal." ,,No, den 'een1 of anderen diag zoek ik ze wel eens op", zei Roger. ,,Ga volgenlden Zondag""', stelde Rickstead voor. ,,Dan ben ik er ook voor het laatst." ,,lik kan Lady Anna wel schrijiven", zei Roger. ./Goed1", zei Joe. Dan sloeg hij den jongen man op de schouder en vervolgde: ,,Dat is best". Maar de ander bleef somber. ,,Je hebt een knauw gehadi", ging hij voort, met de oogen op het jonge gezicht naast hem. ,,De mees>te menschen krijgen eens in tan leyen een knauw." ,,Ik praat er iiever niet over", zei Roger bijna onlbeleefd. ,,Het zijn nvijn zaken niet", vervolgde Joe. ,,Maar v66r ik hierheen kwam, nam ik mij voor, het met je uit te praten. Zie je niet in, dat het verscbil tusschen jouw les en die van anldere mensichen is, dat jij -van bet (begin af aan een vergisislng hebt begaan?" ,,Dat maaikt geen versclhlii",, antwoordde Roger-. Alles bewijst het, dat i'k een stomme uil ben geweest." ,;We zijn soms ailemaal stomme uilen", zei Joe langzaam. ,,Ik toen op dulblbele manier een uil, oandat ik blijf verlangen, wat ik toch dacht de ontwikkeling der maatregelen tot versterking van het leger volgen. Het is niet twijfelachtig, dat een steeds vertrouwelijker samenwerking op politiek en oeconomisch ge- bied beiden landen voordeelen kan verschaffen, die niet onderschat mogen worden. De com- missie dringt er op aan, dat de regeering geen gelegenheid voorbij zal laten gaan om tot een sneile en bevredigende oplossing der nog han- gende problem en te komen. Het is noodzakelijk, aldus zegt het verslag elders, dat te Ter Neuzen een nieuwe zeesluis wordt gebouwd, als men niet wil, dat de haven van Gent door een gewoon ongeluk versperd wordt. Deze sluistoouw werd reeds behandeld in het verdag van 1894, dat in artikel 13 zeide, dat bij een verzoek van de Belgisehe regee ring de Nederlandsche bereid zou zijn den bouw van een sluis onder het oog te zien. Het was een feit, dat men in 1935 dit vraagstuk, dat in beginsel door geen van beide landen betwist wordt, bij alle andere hangende pro- blemen voegde. Het leven en de toekomst van de Gentsche haven zijn afhankelijk van de onmiddellijike uitvoering van dit werk. Het is gewenscht, dat de Belgisehe regeering den sluistoouw vraagt. JAAR VERGADERING VEREENIGING VOOR CHR. ONDER WIJ S Vrijdag werd alhier de gewone jaarvergade- ring gehouden "van de vereenigiing voor Ghx. on'dierwijs. De voorzitter, de heer J. L. Muller, opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en sprak een woord van welkom tot de opge- komenen. De notulen, (benevems de jaarverslagen van secretaris en penndngimeester, gaven geen aanleaidinig tot op- of aanmerkinigen en werden dus goedgekeurd. In de finanoieele commdssiie weird als derde lid aangeweizen de heer Jac. de Feijiter Lz. Bij de nu volgenide hestuursyerkieizing wer den de aftredende heeren A. Dekker, J. J. Hangoor en C. D. van Wijck herkozen, terwijl in de plants van den heer Jac. Weijns, die verzocht niet meer in aanmeriking te komen, gekozen werd de heer L. Michielsen. (De voonzitter uitte hiema woorden van dank tot het atflgetreden bestuurslid, den beer Weijns en tot het afgetreden lid der finan- cieede ctommissie, den heer L. Moes. Met een opwekkend woord sloot hij daama de vergadering, waama de heer M. van der Gouwe voorging in dankgeihed. DUODALF RESCHADIGD. Het Deensche stoomsichip ,,Ivan Kondrup" is in de buitenhaven van Ter Neuzen tegen een der dtodiaOyen gevaren met het gevolg, 'dat deze beschadi'gd werd1. Vanwege den Rijkswaterstaat is een cautie gevraagd van f 200. De ,,Ivan Kondrup", die licihte ayerij aan een der patrijspoorten bekwam, heeft de red® voortgezet. Het schip was op weg van Dantzdg naar Gent met een lading kolen. J.AAR VERGADERING DER R.K. WERKLIEJJENVEREENIGING. Vrijdagavond hield de R.K. Werklieden- vereendging „St. Antonius" haar jaarverga- dering. In zijn openinjgswoord sprak de voor zitter de heer De Bruijn er zijn spijt over uit, dat de opkomst niet grooter was voor deze Zooals verleden jaar zal het Huis gedurende 14 dagen, van 4 tot 17 April, voor iederen aankoop vanaf 56 fr. U gratis een Borstenhouder schenken! Adressen: Brabantdam 6, Dampoortstraat 23, Ryhovelaan 9 en Antwerpschesteenweg 105, GENT. (ingez. Med.) niet krijgen kan, nooit, on ik moest niet zoo idioot zijn, er naar te verlangen. Maar voor jou, wel, wat jij verlangde, heeft nooit be- staan. Dat is het versclhil." (Roger moest dte juistheid van Joe's woor den erkennen en omdat hij eens aan Betty bekend had, dat de voosheid van zijn droom hem- zoo hard gey alien was, was deze her- ndeuiwde erkenning dulbtoel zwaar. Majoor Rickstead was zoo bewegen, dat hij voor zijn doen buitengewoon welbespraakt was en hij ging heftig voort: ,/Een kered ais jij behoeft zijn hand maar uit te steken, om de groote prijzen weg te steepen. Ais zoo'n oude "vent als ik zelfs kan zien... oh. hm. Een jonge kerel als jij moest zijn tandien op elkaar zetten en in de toekomst zien." Roger stak hem een modderige hand toe. ,,D'ank je, Joe", zed hij' en ging impulsief vender: ,,Kcmt jouw <zaakje heu®ch nooit in orde? Is het... is het een meisje?" ,,Een meisje", lachte Rickstead, ,,en ik was met haar vader op school. Daarom ben ik een driediulbtoele uil." ,,MJaar...'" begon Roger. ,fNeen, neen"', zei Rickstead afwerend. ,,Ge- noeg, zij, weet het niet en ze zal het nooit weten.. Mijn hart zal er niet om breken en het doet me pLezier als1 ik anderen er van af kan houden, hun leyen te verknoeien. Nu, ik ga veTder. Ik heto vandaag nog veel te doen." ,,Kom even mee naar binnen," zei Roger. ,,Neen, dank je, mijn oude motor moet me voor de lunch nog naar Preston brengen." Roger keek hem na toen hij wegreed. ,,Arme oude kerel," zei hij tot zichzelf. ,,Maar toch flink." Dan rechtte hij zijn schouders en wierp zijn hoofd in den nek. Joe had gelijk, je kon je leven niet laten verbitteren door een vervlogen ideaal. Wlordt veryolgd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1