ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ZWANENBI DE BOEREN-BARON Een wonder-middel tegen PRIKKEL-hoest! akker's Abdijsiroop maakt wat smaakt! No. 9742 VRIJDAG 1 APRIL 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland Het zijn niet alien koks, die lange messen dragen! EERSTE BLAD DE VONDSTEN IN DEN GRAFKELDER TE BREDA. BHH a het beproefde hoest-geneesmiddel! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clicto's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst feen dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAG A V OND. TEIGEN VERHOOGING DER GRAANREC'HTEN. Het oomdte van actie teigetn den na-deeliigen imvtoed dler graanrechten op de pluimveehou- derij zonid' d-.|d. 28 Maart j.l. het vtolgen-de tele gram aan den minister van Econ-omlilsiche Zalken: ,iNaair aanieiding van h-et telegram namens de dagelijksche ibesturen der drie centrale lamdbOuw-organiisaties aan- Uiwe Exeellentie geric-h-t, waarin dringend1 venzoeht wordt, de moompoffietofftfin-g op granen wederom te ver- hioogen meenen wij er goed- aan te doen, Uiwe Excel!entie er op te wijzen, dat ver-hoo- gimg dbr nmnopo-iietofifihg mielde brengt ver- zwaariden dunk op de pMmveehduderij'. Aa.nigeezien de eierprijzen reeds zeer ongun- s-tdg afsteiken tegen die van verleden jaar, toen reedls door de o-pgandsaties' de pluimtvee- houjderij nauwelij-ks loonemd gemoemd werd, behoeft het geen betoog, dat verboogide graan rechten voor de plluiimyeehoulderij zeer ern- stige gevolgen zouden heibfben. Wij driingen er bij Uwe Excellentie dan ook emustilg op aan, oim aan het- verzoek tot ve-r- tooging i!n -geen geval -gevolg te' geven." AANVULUNG VAN HET OFFICIERSKADER DER MARINE. Naar gemeld wordt, wordt op het departe- mient van Deflentsde naar een mloduis gezocht am te vo-oinzien in het tekort aan officieren hij de koninklijlke marine, dat zondier bijlzondere naaa.tr egelen van heit inhalem van den achtier- stiamjd aan materieel het gevolg zal zijn. De leeftiijldski-asis-e', waarin zi-ch het groots-te tekort aan offfiicieren vo-ordoet, ils dlie, welke ongeveer samienvaiLt met de groep der luitenants ter zee deir eenste kllasse. Eh' wtoud't in verbanid- hie-nmede thans ge- zocht naar een opl-ossing in dier voeige, dat resenve-offi-clieren van de marine voor lange - ren tijld in ac-tieven dienst Warden genomen. Btovemldien zal- de opleiddng te Wil-lemsoord op de huiildifee uit-gebreide sichaal wooden voortgezet. Kane-en op sneillere p-romotie voor het jc-nger-e oflfi-cier-e-nikader zuhen- van een e-n ander vermoeldelijlk niet het gervoig zijn. Naar Wij teve-ns vernemen, ligt het in de bedoeling de artdBerie-opledlding te intensivee- ren door al-s regel het artil(teTde-opieddirngs- sdhip Hr. Ms. Gellderland- in de wintermaan- dten naar Guragao te di-rigeer-en. Wat den aanbouw van het ndieuwe artdl'lterde- opledtdingisisiclhllp Hr. Ms. Van Kinsbergen be- treft, k'an worden gemeld, dat dit sichip, thans bij de Rotterdaanische Droegdoklmiaatschappij op stapel- staande, in tot najaa-r van 1939 te water zal worden gelaten. De bouw van den mijneml-egger, teven-s in- stauicties-chlip, Wil'l-em van der Zaan, hij de Nedler-lands-che Dokmaatschappij te Amster dam,, verfkeert nog in tot al-lereeTSte1 stadium. Het sichip zal in het midden van den koonenden winter van stapel moeten loopen. NEDERLANDS AANDEEL AAN STEENKOOLINVOER IN BELGIe. Be besprefaingen tusschen Duibscihe en Bel- gisiche af-gevaairdi'gden over den invoer van eteenkooi tobben Di-msdag tot een resoltaat geleild. iZooals bekend1, toeft de kabiinetsraad in zpn jongiste vergaderdng besloten tot steen- koolcontingent op 335.-000 ton per maamd vast te steilen. Met de Dudtseto delegatie is een priirnciipieel aecoorid bereiikt, op basis vian 33 dier door elik land inigevoerde hoeveelheden geduirende tot eenste half jaar van 1931. Volgens de ..Peiuple" -ztulillen ESnigeland, 35) Vervolig. ,,Et 'geloof, dat Betty dat beter kan doen," rneenlde Sam Homock van adhter zijn krant Roger heeft ook haar gesdhreven." ,,0, best," zei Dick. ,,Ziulilen we Roger dan niet -vragen voor de fazantenjadht ,jNeen, dat zo-u ak niet doen," hield Lady Anna hem tegen. IDiiok lachte zadht jes. ,,iDenikt u touscb, dat Roger zit te treuren? Kan iik me niet v-oorstell-en." IBetity kreeg een Meur, maar zei niets en het gesprek nam een amdere wending. (Het duurde lang eer Betty een antwoord voor Roger klaar had, maar toen waren het nog -sledhts een paar regels: ,,-Beste Roger, Ik ten erg geschrok-ken van je brief en tot spijt me voor jou, -omdat iik weet, dat tot j,e veel pijp zal doen. Missdhien kom ik wel eens aan. Wees intusscben overtuigd, dat ik zeer met je met voel. Beste gnoeten van Betty." Met bevemde vingers voiuwde zij tden brief clioht, -want haar (hart was vol. Ais zjj hem maar eens dnnfide zeggen, wat zij voeide. Maar hij wtas sledhts haar vrienid en zij waren aitijd goede kameraiden geweest. „Maar nu heeft hij niets aan mijn vriend- schap", civerdadht zij. „Als hij wou, zo-u hij hier kunnen komen. Maar hij wil natuurlijk niet." Er kwam geen- teeken van lev-en van Roger, behaive een wei-gerinig op -d-e -uitnoodiging van Dick. Hij- amtwoiordlde ook ni-eit op den brief van Betty en zij schre-ef hem niet weer. Tot op e-en goeden dag mijntoeer Horno-ck vertelde, dat hij Roger was -tegen- gekomen in Piotten, Nedte-rlanid en Diuitsebland een derde geideelt-e van- de toeveellheden, di-e deze landen in bedoellde periode hebben gellewerd, kunnen invoeren. GIFT VOOR PRODUCTIEVE WERKVERS CHAFFING. Een Devent-er oudarpaar heeft aan de re- geering een b-edrag -wan 100 d-oen to-eikomeni, me-t tot vogemd'e begelendend scteijven: -Aan d-en vooireitteir van den- mindsterraad te 's Gnavenbage. IGe-troffen door den mJoed, waarmedie zeer veel werk'loozen hun mo-eiiijk en zenuwsloo- pehd bestaan aanvaarden, wetende dat voor vele hunner he't s-teedB- m-oeiilijiker wordt niet te vervallen in extremistiiscto wens-cton en toelkamstbeeJIden, getroffen door het fed-t, dat de werkloo-s- toi|d niog ste-eds- een groio-t de-el van bet Neder- lanidscto v-o-lik in ai zijln lagen teistert en over- tuli)gd, dat geven van arbedid" van primair bel-ang is voor elen gezonid- nationaai leven, bieden wij u nevengaand -beldrag, groot 100 aan. Mioge tot de aerate steen zijn voor een fond®, dat door de regeetring zal- wo-rden aan- gewenid voor den een of ande-ren vomm van prodiujctieve werkversdhaffang. Een Deventer cuide-rpaar. 'Over hiet onld-erzoelk in den gr-afkellder van het monument van Engelbredh-t II in de Gro-ote K-e;rk te' Breda d-eel't de -directeur van tot Koniniklijke Huiisarchief, dt. N. Jiapikise, thans tot volgenjde rne-e: Daze -keiidar, die sed-ert touglijlke tijden niet geopeinjd is geweeist, zou voigens -in de histo- riische l-i-tte-ratunr voorkiom-ende gegevens het 6tioffel®ke ove-rsctot bewatte-n van graaf Hen- drdk III van Nosisau -en zfln eerste bead-e ge- miaiinnen Claudia van Ohalon en Pramciska van Savo-ye,, of alleen de laiatsbe, benevens een kind uiit tot eerste 'van deze hiuweiijken. IHet nieiuwe ondterizobk, zalf een gevo-lg van een toevai-iiige cwnstanidilgtodd1, toeft b-ewezen, dat deize opigiaye, die reeds ais ten deele on- geloofwaardiig moest worden besichouwld-, niet houldbaar is. In d-en keld-e-r bevdnd-en zi-ch vier lijkkdsten, wiajanvan twee iln een- nis en twee in een voor- plortaai. Op een kist uit dfe nis s-taat de naam van ,,-Henri-cus, Oomte de Nas-sau'". Hiermee is ut-tgeimaalkt, dat in d-eeie kist de stoffeiijke overblijfs e-len van Henidirdk HI, graaf van Nassau (gestorven in- 1-538) bewaard zijn. De andere droeg uiiteriijk geen enkel kenteeken. IHet geraamit-e daarin ve-rried1 zi-ch echter zedlfe-n, wel aile-en door den veribrijizelden sichoud'er. D-aar deze b-reuik in het scihouder- blad preci.es op dieizelflde plaats voork-omt waar vol'genis een contemtpo-raln bericht Ren6 van Ghalon-O-r-ange, graaf van Nassau, op 14 Jul-i 1544 gewomid wend en den volgemden da-g stderf, is ooik hier geen verdene twijfel geoor- loofd. Bij deze liaatste identdfioatie hebben ana- tomlisidhe en historiisclhe onderzoek-ingen eikaar de hand1 gere-ikt. In nog sterkere mate is dit het gevai met dte iden.tificatie van dten intoud van de kis-ten, een groo-te en een kledne, in het voorpo-nfcajal. In- de groo-te zijp de averblijfselen bewaard van het lijk van een vroulw en in de ronde d-oois, die er vl-aJkbij staat, mogen we veronder- stellen, dat eenige sporen over zijn van haar hart en ingewanden, die bij het balsemen wer- den ui'tgenomen. Anatomische onderzoekingen weize-n uit, dat -deze' v-nouiw ten hoogste dertig jaar kan zijn geweest toen zaj- stierf en van het kind in de kileine loisit ko-n worden vastge- steid, dat tot ten bioogst-e den leeftijd van 2 Preston en zij samen naar een vergaderimg waren geweest. „Ik schrok van hem", zei hij. Hij is tien jaar o-uider geiwortd-en. Hij trefct het zich erg aan." Lady Anna vonid- het erg, maar Betty zei niets, totdat haar mioed-er de kamer was uit- gegaan. Toen -gfing zij bij- haar vader staan en zei: Vader, kan Ik niet eens naar Roger gaan? Ik kan het n-iet verdragen en hij zou er beter orverteen komen, ais hij er eens over praten kon." „WeQ-, natuurlijk", zei haar vader droog. ,;Dood-eentvouidig, ga m-ongen met je moeder in de auto". ,,Eigenlijk zo-u ik 1-i-aver alleen gaan", zei Betty. ,,-Han ik niet -e-esnis met u mee?" (Hij keek haar daondringend aan. p.Moeder begrijpt het niet ailttijd", le-gde Betty uit. ,,En ik wel, kiimdj-e." -Zij ging een stap adhteruit. ,,Eigenlijk is er niets te begrijpen. Ais u mioirgen met de auto gaat en ik rij mee, dan kunt u me afzetlten v66r u naar kantoor gaat en me weer ophalen, ais u terugrijldt." „;E!n moeder weet -er vender niets van", zei Sam ermstig. „Precies", zei Betty. Moeder den-kt soms, ais er niets te -denfeen vait." „!Beslt", zei haar vader, na even- gedacht te tobben. ,,Dat is afgcsiprc-ken, 'Morgen op den gewomen tijd dan zonder chauffeur." „Dan zal ik tot later wel aan moeder ver- tedlen", zei Betty. ,,AMeieoi heb ik li-ever niet, dat ze tot weet v66r Ik ga." IHaar vader gaf haar een kius- en Betty, on- darikbaar, wenschte, dat hij het maar niet deed. Zij was niet in de stemming voor uiter- lijlklhdden. Den volgenldem dag stond Betty aan den hoek van de oprijlaan van Beckfond en haar vader zei, voor hij den wagen- keerde, dat hij hoopte, dat Rqger haar iets t-e eten zou geiven. ,,iO, ais het niet anders kan, dan vraa-g ik wie-1 iets, eein ei, of zoo", zei Betty. Met klopip-end hart stapte zij voorzichtig -over d-e mloldder. Een diaoirldrinigend, zoemen-d geluid koridigde aap, daJt de donschmacbin-e jaar heeft bereik-t. Een eenvoudige combdn-atie mia-aikte de gevolgtrek-king gem-akkelijk, d-at hier dte eerste vrouw van. Prims Wiliem I, Anna van Biuren, graivin van Egmomd, die 25 jaar was toen zij overlee-d en haar eerste Mndje, Maria, dat gebo-ren meet z-ijn in November of December 1-553 en gitEtorven tu-sscton Juni 1555 en Maart 1556, begraven liggen. D-aar Prin-s Wiliem I, -blijkens zijn oudst-e testament v-an 1554 den wensich heeft te kennen gegeven -t-e wio-rden bijgezet in de kape-1 waarin ,,wijlen hioiogere meimorie mijn heer en aieef Rend van Chalon is begraven geworden", welke wensch door den loop der omsfcaniddlghed'en onvervuld is gefoley-en, mogen wij te gereeder aannemen, dat tioe-n zijn jongste kdndje en zijn eerste vrouw niet lang nadien -stie-iven, dezen ook in deze g-ewijlde kapel- zijn bijgezet. TERREUR IN HET HEILIGE LAND. -Een bijizo-mdere mfedewerker van het Han- dylublad meldit: Wat gebeurt er in Palestina, dat Britsche (off-i-ci-eren genoodiz-aakt zijn wap-ens bij zi-ch t-e -d-ragen al-s zij zi-ch op straat vertoonen, dat pantserwagen-s en m-aiclhdnegeweren een ge- w-oon straa-tbeeld vio-nmen, d-at de poii-tie in dte sted-en en op- tot pi-attelanid patrouilleert, dat d-e -greruzen sche-rp bewa-akt worden, en dat het ondamks al'les na het inval-len van d-e dudis-ter- -nis onveiil-ig op straat is- en tallooze gevall'en van sabotage en mloord voo-rk-omen? Er heersicht te'rreu-r in Pale-s-tina, reedls bijna twee jaar lang, en de regeering is haar nog steeds niet meest-er. De teir-reur in Pal-estima is e-en symptooW van een groo-te poli-bietoe onru-st. De maatre-ge- iten van de regeering, om er een edmde aan te m-a-ken, worden steeds doeltreffend-er, maar re-p-res-sieve maat-regel-en alleen zijn ni-et voi- doende. Er moet iets ged-aan wo-rdten om de diepere oorzaak der moeilijlklheden uit den weg t-e ru-imen. Het gaat niet aan te torhalen, d-at eerst de o-rde moet worden tersteld', e-n dat m-en er dan pa-s toe zal kunnen overgaan om oiver d-e toekomls-t van Palestina t-e spre- ken. (Hiet uittetel van dte oplcssing v-an het pro- blee-m heeft bel-angrijke gevolgen. De Arabie- ren hebbten hum antdpathie voor de J-oden uit- geibreid tot de regeering en dte h-aat tegen tot Bri-tscte bes-tuuir Word-t g-rooter door de repres- sdeive maatreige'len tegen de terreur. De ter- reur wordt thans ook niet meer uitsluitend uit- geoefend door ongeregelde groepjes of door enlkeie desperado's, maar doo-r georgandJseer- de behden, op syistetaatisiclhe wijlze. ■Er zijn tiwee hto-oifldgroepen, eten met Jeru- z-aitem ais zetel, de and-er-e in Galilea, met Syr-ie al-s -b-as-is. Het geld e-n de leiding -komen uit deze twee centra. Het is tot nog toe on- mqgelijik gebleken de ho-ogste leiders te pak- ken te k-rijgen, maar er zi-tten re-edis tallooze tussetonperso-nen ach-ter de tralies. Dit vter- klaart de- vele arrestaties van Aralbiisdhe zakeniieden en zelfs van regeerimgsamibtena- ren. Het is niet noo-dig voor de fin-anicieele Ibromnm na-ar het buitenland te kijlken. De terrori-sten wo.rden do-o-r d-e bimnenlandsiche leaders betaald. Zij krijgen 5 p.-st. voor tot ve-nmoorden van een Jood, en dte som van 200 p.st. is uitgeloofd -vo-or het vermoorden van een promhnenten A-rabaer of van een Britisicton fumotionaris, dien de Arabische leidin-g ga-ame uit dten weg geruimd zou zi-en. De benden staan onlder bevel van- bekende leiders. Zij recruteteren hun leden uit de krin- gen der mlisd-adigera, poiitd-ak-religieuize fana- ti-ci en avontu-riers. De opperste leiders ,,te vellde" zijn een zestal sjeilks-. Zij zijh „moeja- in werkdng was en toen zij op het erf kwam, zag zij Roger zeJf taoven op een korenmijt. Onldanks haar samlbere s;teamming en den treurigen najaars-dag, trdk het drukke, vroo- lijkie gedoe haar aan. Het koren, naar tot scheen nog vol zomnes-chijn, gimg door de rate- lenid-e machine, de arbeide-rs, blootshoofds, waren- diruk in de weer en- tot getoel gaf een inld-ruik van krach-t en lev-en. -Roger zag haar,, toen zi; nog aa-rzelend bij het helk s-tonid en kwam dadelijk van de mdjt oml-aag. Betty zaig onmiddelldjk, dat hij er grauw en- rnoe ui-tzag en- dat er ritmpels in zijh gezicht waren gek-omen. ,,Zoo, Betty", groet-te hij haar. „,Ik wou je eemis kiomen opzoelken", zed ze sehuichter. ,,Maar ik ben bang, dat ik je in den weg loop." ,,Ik heb het altijd druk", zei hij. ,,Maar ik ben blij. je eens te zien. Je blijft toch lune cton?" ,,Ja", zei Betty met een- zenuwachti-g lachje. ,,Daar heb ik o-p gerak-end-." Roger sioeg zijn m-ouwen naar omlaag en trok een jas aan, v6or hij naar binnen gin-g. Er lag hout klaar in den haard, maar tot bran-dde niog niet, wan-t de zuinige nioht Jane vond het verkwisting, het vo6r de thee aan te steke-n, op daigen, dat Roger en zij er toch geen van- bead-en warein. Rcger s-treek een lucdfer aan en stak den brand er in; toen s-choof hij- voor Betty een stoel bij. Zij stak hem echter haar beide han- den toe en Roger greep ze zwjjgend'. ,,,Daar ben Ik eigenlijk voor gekomen", zei ze. Vader zei, dat hij je eergisteren- gezien had. Ik zal verder niets zeggen en vragen. Miaar Roger, ik kon ais vritenld- toch niet weg- blijyen. Al -kon ik je niet tolpen." Na een kortie stilte zei Rcger heesch: „We zijn altijd goede vriendien geweest en ik ben je d-ankbaar, dat je gekomen bent. Toen iik daar net op de mgt',stonld... dezeifde mij-t die we bouwdem, toien zij- kiwam... nou, ik had niet zoo lief mezelf ivan haven af op de kei-steenen te plebter lat-en vallen." -Rioger." Natuurlijk -zou ik het met doen. Zooiets is me teniSlotte te laf, maar ik dach-t er aan, toe g-emiaikkelijk het zou zijn, er een ein-d aan t'e maken." Dat blijkt uit hun producten! Proef bijvoorbeeld eens Zwa- nenberg'shorsd'oeuvreworst- jesof knakworstjes ofdieheer- lijke boterhamworst! Diesma- ken toch anders dan anders 80 Ingez. Med. hajdie-n", ,,hefiilige s-trijld'ers'"', die geledid wo.rden doo-r pO'Mtidke en reldgdeuze motieven. Onder ton staat een bwaalfta-1 leiders van een ge- beel anjde-r type: misd-addgers: en ontsnapte tu-chthudisboeiwen. Ongeveer de helft van de terroristen zijn miadad-igers of avont-uriers. Zij krijgen 4 a 6 p.st. per m-aan-d salaris, wat veel ge-ld is voo-r een armen boer. On-geveer 10 pet. der terroristen zijn Syriers. De beniden leven gedee-ltelijk o-p kosten van de b'evolkd-ng van de do-rpen in Pales-tina, die tevemis voorzien in een d-eel van d-e recruten, die boer blijlven, maar zoo nu en dan deel- nemen aan overvallen. De dbrpsbewoners mOeten dte terroristen wel van tot noodi-ge voonzaen. Zeifs al nem-en deze boer-en ni-et ac- t-i-ef aan de terreu-r dleel-, dlan brengen zij- toch bun stamge-nooten niet aan. Zij- doen dit voor- namelijk niet uit vree-s voor represisai-l-les, maar overiweg-ingen van l'oyaidteit en tot ge- voei dat d-e mannen vo-or een nation-ale zaak strijlden, sp-eiEn ook een ro-1. Het is- intuisscton een bemoedigend teeken, dat steeds meer dO-r- pen om beschiermi-ng door dte Briitsiche poiitie vragen, blijfkb'aar weegt de terreur van hun stamlgenooten ook voor hen te zwaar. De lange grens t-usscben Pa-lestin-a, Syrie en Transj-ordanie miaakt de verhindering van wapensmtoiklkelarij en van het binnenikoimien van gewapenide roavers zeer m-oedlijk. De regeering van Syria verleent geen med-eiwer- king in den strdjld t-egen de bend-e-leden, die naar d-at liand uitwlrjjken. Er is daarom al eens sprake geweest van een prikkelidlraaidversper- ring langs d-e gehee-le gren-s, die 's nach-bs met zoekiichten beschenen k-a.n worden. Een groote steun vo-o-r de poiitie bij tot op- sporen van terroristen is de speunhond. De-ze geivaarlijke dieren uit Zuid^Afrilka zijn be- trouwbare ...imedewerk-ers" in dit land, waar -iedereen e-r aan m-eeh-eipt om schuildi-gen te veribergen. Zij lteajden de poiitie vaak naar tot Weer was het stil en Betty wachtte. ,,'Het was geen- gril van haar", be-g.on Roger weer. „,Dat zou ik beter -verdragen hebben. Zij was zoo'n kind. Maar ik zie nu in, dat het healetmaal otnmogelijlk was. Het is een dwaze, dol-le droom geweest." ,,-Een meenihgsvenschil vroeg Betty, toen hij weer een poos zrweeg. ,,Nee", abtwoordde hij, ,,-ik kan- het je niet -preciels vertelllen. Maar de Rita, die ik heb liefgehad, heeft nooi-t bestaan. En dat is voor mij zoo zwa-ar. Ik heb mijn p-riheipes laten va-ren, tegen beter wet-en in... en waarvoor?" (Hij sprak met horten en stodten, terwijl hij in de kamer 1-iep te ijisbeerecn en- keek h-aar met o-nrustige aogen aan. ,,Ik schaam mo", ging hij voort. ,,Ik was schandelijik zwak. Ik gaf haar in alles toe. Ik zou zelfs naa-r kantoor zijn gegaan, ik zou me voor je vader vemetde-rd hebben, mijn edgen woord-en herroepen en gevraagd tobben am in de fi-rima o-pigenomen te worden. En toen (gaf zij mij den b-on-s en goodde dten ring voor mijn- voet-en." Al kon Betty uit dit brokkeili-ge verha-al niet wijs, -zij vroeg toch niets. Zij boog zich voorover en leglde haar koude hand op zijn bevende vingers. Dit kalmeerde hem. -Hij ging naar zijn bureau en haalde er een oulderwets-ch doosje uit. Daa-r lag, tuissichen een paar leelij-ke oude siera-de.n, vr-eemd en glanste- rend Rita's ring. ,„lHlet moet nu uit zijm", zei hij. ,,Tk maak er een eind aan." Hij s-choof Betty den ring toe. ,,Neem hem mee, Betty. Doe er mee, wat je wilt, verkooip heim voor een 1-iefdadi-g-e in- stelling of zoo." -Betty's hart stmo-lt. wGoed", zei ze. ,,Het teh-uis voor gebrekkige (kiintderen heeft een -beetje geld hard nioodig. Zoo doe je er nog een beetje goed mee." IZij deed den ring in haar taschje en Ro ger haalde diep aide-m ,,-Zoo, dat is voonbij", riep hij uit. ,,Nu zal ik haar uit mijn hart ib-ann-en. Misschien kan i-k mijn gewoel van edgeinwaairde weer terug- winnen, Betty, het verlies daarvan is het eugislte." ,,,Maar dat moet je vensbandig bekijken", -zei Be-tity ferm. „J-a, i-k zal nu eenis zeggen, dorp en naar tot haidis waarheen de r-oovers zijn gevluicht. De Arabieren vr-eezen deze ton- den, die zij bovenldien besichiouwen al-s onrein en zij spreken van d-e ,,,'Haubnet el Kelab" de regee-rdn-g van de ho-nden. lOnld-ank-s al'hs toeft de- gemilddte'lde Ar-aibder ncig al-tijd vert-rouwen in de rechtwaard-igtoddi van het Bribs-cihe vo-lik. Het is noodzakelijk, dat dit vertrouw-en n-iet wor'dt teleur-gesteld. Het is- droevig maar waar, dat de A-rabieren kunnen volhouiden, dat hu-n s-tem te Londen en te Geneve n-iet gehoord' wend- -zool-ang zij hun protesten beperkten tot die welke langs wett-elijken weg we-nden in|ged-iend en dat men pais aand-acht aan hen ging bested-en toen zij ton to-ev-lucht nam-en t-o-t ge-weM. Than® zijn z-ij van meen-in-g, dat, indiien zij de wapens neerlaggen, men dit zal uitl-eiggen ais een tec-ken d-a-t zij toesteimimien in de ver- deeldng van Palestina. is de vanouds beproefde Akker's Abdij- siroop, daar de werking in hoofdzaak berust op de geneeskracht van reeds in oude lijden bekende „genees-kruyden". Apoiheker Dumont heeft daaraan nu roe- gevoegd de resultaten der hedendaagsche wetenschap Nog meer dan vroeger is nu Per flacon 90 ct„ f 1.50, f. 2.40. Overal verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger het gebruik. (Ingez. Med.j wat i-k denk. Dat moet ik ais- vri-end-. Je moet niet olvertdrijvecn. Ik west natuurlijk niet, wat er alllelmaal geibeurd is, tot ging te vlug. Maar je mtoet door een vemgiissing je leven niet laten verizuren-, ai is het een zwaar verdriet voor je, je bent bewaard voo-r een grooter ongeiu-k". Zij knilk-te na-diruikkelijik, al-sof zij het onder- werp nu- -vo-o-r goed1 van d-e baan schoof. -Begin opnieuw. Meer ho-ef je n-iet te doen." „Ja, ik be-n, boer Beck van Beckford. Boer en kiulzenaar, zooals eerst. Jullie hadlden ge- lijk. Ik -had me niet moeten binden aan men- s-chen uit een geheel ander mili-eu, met getoel amdere id-eeen, i-k had mij'n- eigen pad niet m-oeten verl-aten. 1-k kru-ip weer teruig in mijn schelp." Door iets i-n Betty's gezicht getroffen, voe-gide hij er aan toe: „M!aar ais jij komit, en er op tikt, steeik ik mijn voelhorens- ud-t." Zonld-er iets te zeggen, bocg Betty zich over het duosje, dat nog voor haar stond. Een heel klein ringetje, met een lapis lazuli er in, trok de aanda-cht. ,„Dat was v-an moeder", zei Roger. ,,Ik he-b grootmoeidie-r too-ren zeggen, dat vader het gekoeht had-, cmdat tot st-eentje precies de kdeur van moeders o-otgen had." -Betty be-keek tot nauwkeuriger. ,-Dat kan- iik me voorstellen-, Roger, je oogen zijn heel bla-uiw." -Roger zweeg. Hij had er al eens over ge dacht, tot Rita a-an te 'bieden, maar hjj voeddte, d-at zij een zoo wa-ardeloos dinigetje veracht zou hebben. „WiT jij- tot hebben-, Betty?" zei h-ij ineens. ,,Jij bent ook een Ho-mock. Je moest tot dra gen ter gedachtenis aan mijn mo-elder." Betty aarzelde even, dan stak zij het hem toe. .Hang het aan je horlo-gekettmg, Roger," zei ze. ,,-Het is -beter, dat jij tot dr-aagt, tot zal je er aan herinneren, dat er nog liefde en waartoiid in- de w-eretd zijn. Je m-ceder of- feide allies op voor je vader, is- het nuet?" -Roger n-arn het rin-gietjle en- hing tot aan -zijn horlc-gekettinig, terwijl hij mo-mpelde: (,,(Mijin moeder die-eid, wat ik Rita vroeg, zij klw)am zonder iets tot den m-an, dii-e haar lief had." (Word-t vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1