Dam- en Schaakrubriek Gemengde Berichten DAMMEN. FRANSCH VERKEERSVLIEGTUIG IN DE PYRENEEEN VERGAAN. SCHAKEN. Den Vic zat 'n bietje verstrooid Herman z'nen roofdierkop te streelen. ,,Asteblieft, Vic."' iF!h dh... merci, Die." En sjecuur stak ie den brief van z'n Hanneke in 'nen porte- feuille en stak dien t'oen in zijnen zak. ,,Waarom hebt ge me dieen brief laten keen, Vic?" „Vin je 't ooik niet het beste, Dr6, dat ik m'n verfhol eens 'n paar dag en dicbt gooi en naar Hanneke trek?" ,,Gin kiwaai gedacht!" Hij knikte, in gepeimzen. ,,iGuiMe mot samen 'ns praten, Vic, gij en Hanneke." ,,Ja! Nja! Die van Da..." „Kunde wel aan oew 'Hanneke overlaten." ,,W!aJblief Dieen van Dal en kunde wel aan oew Han neke eigens overlaten." ,,Meen je datt ,,'k Verkoop gin smoesjes. Daarveur is dieen brief, hoe luchtig ok geschreven, veul te seerjeus, Vic!" Vragend keek ie me van onder z'n witte weniklbrauiwen aian. „Jou meske verdrinkt in heimiwee. En ik hoop", toen sloeg ik op tafel: ,,<dat dieen Van Dal en hie mee heur spult!" Den Vic zijnen nek wierd1 rood van span ning. Diep pei.lden z'n troebele schildersoogen in m'n zielement. Toen greep ie steuvig mijnen knuist en heesch zee-t-ie: ,,Dre, vertel me precies wat je bedoelt! 't Gaat om Han neke! Wat kneep dieen kearel! ,,'Luister, Vic. Jouw meske snakt naar jou en oew boschhuis. Wiaarom Zij is 06k zoo vreeselijk alleen, Vader, als wij allemaal!" zoo haalde-n-ik haren brief aan, mee 'n paar arudere kleintoontjes. Wijd dee den Vic z'n oogen open. Star keek ie me aan, zonder asem te halen. Ik gin/g wijers. „Ze verlangt naar d'r moe- der. Vinde gij dat gek. Vic"' ,,iNneu." ,,'En vooral nou, nou 't mensch ziek ligt in 'n ver lanid, op 'n ziekenkamer waar nooit iemand haar bozoeken komt..., nou gaan Han- neke's gedachten dag en nacht naar deus on- gelukkig en beklagensweerdig mensch, die haar-moeder-is-enJblijft, Vic Zonneiveld!" |We ziwegen. Toen ging ik weer wijers: ,,Jouiw meske is zoo ziek van heimiwee, dat ze weken van te voren 'n pijp veur jou kocht en mee deus stoimime ding op haar kamer 'r eigen, verbonden voelt mee jou en oew om- geving...! !W!at nou dieen van Dalen betreft: als 't 'nen schobbert iis, kan ie op deuzen oogenblik gemakkelijk misbruik maken van Hanneke's toestand." Den Vic sprong op. Zweet stond op z'n voorhoofd. „>Kee!! Afrrekenen! Viang! 'k Moet op reis!!" Z'n oogen stonden dof en rood beloopen. Heel zijn hoofd trilde. De mooie lenige schil- derslhanden ibeefden en plukten aan z'n vest, waarin ie zocht naar geld. Ja, aimico, ik wist 't! Ik was hard doende den goeien kearel kapot te maken, maar... 't mdest! ,,Vic, ga-d-astdblief zitten en stel-d-oew eigen nie aan als 'n zenuwachtig hondje." ,,Ik moet op reis, se-nap je dat nou niet..." ,,Zekers, Vic! Gij mot op reis! Maar eouiwen wij samen die reis nie 'ns prontjes overleggen samen? Gij mot gin stukken gaan maken Weer keek ie me vragend aan. ,Ga zitten!" commandeende-n-ik. ,,En spring nie meer op als 'nen kakkerlak, maar luister!" *t Ging 'n bietje hard, amico, zooals goeie vrind'en in moeilijke oogenblikken veur mal- kaarvechten! ,,Giji wil zekers een, twee, drie, den trein pakken naar Hanneke gaan, daar 't adres van dieen Van Dalen vragen en dan dieen kearel in z'n gigen huis deur malkaar gaan trappen of zoo ietis?" ,,Zooiets, ja!" ,,OchermD'n trotsdhen, jaloerschen pa is benaauwd z'n dochter te verlieizen!" ,,'k Helb niks anders," viel uit z'n heesche keel. ,;,iSjuustHou 't dan ok goed, Vic! Wat wij van dieen kearel, die blonde kuif weten, is niks anders dan goods! Hij was zeeofficier, schijnt nou gedoctoreerd te zijn in wiskunde, me dunkt, onder die blonde kuif zit 'n prima steQietje harsens! 'Hij is vlot, op 't brutale af, dus in gin geival 'nen stoffige geleerde. Het eenige wa'k in z'n nadeel zeiggen mot... de wijiven sdhijneni 'm 'n bietje ijdel gemaakt te hebben. En dat gaat er deur den tijd wel af, Vic! Als ie voldoende hee gekregen van 517. De voigende partij is uit de wedstrijd Ter 't Levan, dan komt die zaak genogt in orde! Gij gaat dus gin stukken maken, ouiwe jonigen. Alleenge haalt zoolang 't spek bij den kater weg! Dat spreken wij samen alvast af." ,,Je hebt misschien gelijk, Drr6! Ik was even in de war!" ,,Niks bijzonders. Vic. Op moeilijke mo- menten ziet 'nen goeien kameraad oew zaken beter, dan dat ge die eigens ziet." ,,'t Is waar," knikte den Vic en hij veegde mee zijnen zakdoek, vol mee verfvlekken, over z'n natte voorhoofd. ,,Hebt ge geld thuis, Vic?" Jaw el." „,Duuiz>end pop?" ,,Jawel. Kan ik je helpen, Drre?" Ik lachte. „Neee, Vic, bedankt! Stik die duuizend pop bij oe, als ge naar Hanneke gaat. Diever mergen, dan overmergen! Maak keri- nis mee dieen blonden slemiel, let dan goed op Hanneke en hoogstwaarschijnlijk zulde dan zien, dat ze verliefd is op die zeewindkuifAls den dieen dan z'n anker gelicht hee, dan gade gij... duuzend guldens wagen aan de beste zaak, waaraan ge ze wagen kunt!" 'k 'Had den Vic nog nooit zo6 zien luisteren. Hij keek in m'n hoofd of ie in 'n sdhilderiji van 'm keek. En dan witte 't wel amico! ,,Gij legt die duuzend pop op tafel en ge zegt teugen Hanneke: Hanneke, meid, da's voor jou en besteed oewen Paaschvacantie aan... oew... moeder! Ga naar Amerika! En geef mij m'n pijp nou maar." Duuzend rimpels trokken in z'n voorhoofd. En mee z'n hand aan den mond peinsde-n-ie, peinsde-n-ie... enne ik hoopte op den goeien afloop intusischen. Toen: ,,en wil ik oe 'ns iets voorspellen Vic „,Wat?" vroegen z'n mooie oogen. ,,Nog nooit zal jouw Hanneke z66 om oewen nek geivlogen zijn; als op dieen oogenblik. Enne da's alleen al duuzend guldens weerd!" Twee kitovorschen-ivan-tranen sprongen uit z'n oogen., Zenuwachtig trok z'nen mond. Toen pakte-n-ie m'n hand vast: „>Zou je den- ken, Dr6?" ,,Zeker weten,, Vic! 't Meske verlangt naar haar moeder, vooral nou, nou 't mensch daar zoo triest en eenizaam in 't wildvreemde zie- kenhuis ligt. Moeders, Vic, klagen nie rap...! 't Zal... wel... emstig... zijn... mee... oew VTOUW." Toen sloeg dieen goeien, braiven, genial en kearel als 'nen kieinen jongen de handen veur z'n gezicht en de tranen stroomden deur z'n vingers. [Hanneke,, amico, is al op den boot! 't Is ge- gaan, als ik den Vic voorspeld had. 't Ennig- ste wat ie er van zeggen kon, was: „had ik dlat eerder geweten, Drre! Ik docht dat ze gek wend van blijdschap, m'n meiske!" ,,En hoe is 't nou mee die witkuif?" „,Daar is niet meer over gesproken. Maar 't is toch geen ongeschikte vent!" ,,Docht ik web" Dat is den ,,schoonmaak", amico, dien 'k verlejen week op 't oog had in m'nen brief... Jaja! Den Vic zou 'ns efkens kornen witten, bij me. En den Vic zee „ik zou jou 'ns even 7n brief laten lezen...! Heel m'n Paschen loopt mis. „Vic, dit wordt jouwen schoonsten Paasch jonk! Let op m'n woorden." Als je 'n wijf was, zou ik denken dat je 'n toaverheks bent," zee den Vic: ,,maar alia! Hanneke is gelukkig en..." ,„Ja, en?" ,,En ik ben bezig aan 't schoonste schilderij, wat ik ooit gemiaakt hefo!" Dat zeggen die artisten altij, amico. Kom ik schei er af. Ge wit weer 't een en anider. Veul groeten van Trui, DrC III en als altij gin horfce minder van oewen t.a.v. DRE. eenig in haar soort zal zijn. Het dier heeft nl. hagelwitte vleugels. Angstvallig bewaken de omwonenden het diertje. Met belangstel- ling wacht. men nu af hoe het nageslacht van dezen vogel en een normale lijster er uit zal zien. ZEDENMISDRIJF. De agenten van politie A. K. en van S. te Woerden hebben, nadat ze vier dagen ge- schorst zijn geweest, ontslag aangevraagd en gekregen tegen 1 Juli a.s. Een en ander staat in verband met een aanklacht welke tegen hen is ingediend in verband met een zedenmisdrijf. MET BRANDENDE SIGARET NAAR BED GEGAAN. Omstreeks half vier Vrijdagnacht is brand uitgebroken op een kamer op de eerste etage van het logement Kiasling, aan de Baan 155, -e Rotterdam. De oorzaak van den brand moet worden gezocht in de omstandigheid, dat d'e 36-jarige Noorsohe zeeman H. H., die bedoelde kamer in gebruik heeft, met, een brandende sigaret naar bed is gegaan, in slaap is geval- len en de sigaret het tapijt in brand heeft ge- stoken. De brand was al ontdekt, toen de politie hoorde, dat H. nog op bed lag. Zij is hem wakker gaan maken en daarop kon hij zich in veiligheid stellen. Onder leiding van brandmeester Van Putten is het vuur met een straal op de waterleiding gebluscht. De kamer is uitgebrand. GOED AFGELOOPEN. Donderdagavond is op den rijksweg Apel- doornVoorthuizen een ongeluk gebeurd, dat door de vaardigheid van den er bij betrokken automobilist zeker vermelding verdient. De beer Wolters, van de Bataafsche Import-Mij., reed met groote snelheid, komende uit de rich- ting Apeldoorn, op den rijksweg, toen ter hoog- te van tol 9 plotseling een ongeveer zestig- jarige vrouw op haar rijwiel den drukken weg overstak, zonder op het verkeer te letten. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. De automobilist gooide echter zijn stuur om, waardoor de vrouw licht werd geraakt en slechts enkele schaafwond'en opliep. De auto schoot door en kwam terecht tegen een beton- nen paal en een zwaren beukeboom, zoodat de linkerzijde, de plaats waar de chauffeur zat, geheel werd ingedrukt. Niettemin hield de heer Wotlers zijn stuur krampachtig vast, stuurde den auto tegen den een halven meter hoogen berm op, over de bermsloot en bracht hem tot staan in het naast den weg gelegen bosch. Men vreesde het ergste, maar de heer Wolters stapte uit en stak een sigaret op, naast zijn volkomen vernielde voertuig. De burgemeester van Barneveld, de heer J. Westrik, complimenteerde den bestuurder met zijn rijvaardigheid en bracht de in overtreding zijnde vrouw haar schuld onder het oog. Deze was zich daarvan niet in het minst bewust en antwoordde: ,,Ik mos den weg oversteken en dan mot hij maar niet zoo hard rijden." AANRIJDING MET DOODELIJKEN AFLOOP. Dinsdagmiddag is in het ziekenhuis De Goddelijike Voorzienigheid te Sittard de machinist P. Engels uit Susteren, die Zon- dagavond op den weg van Roosteren naar Susteren door een auto werd aangereden, over- leden. E, reed dien avond per rijwiel in de rich- ting Susteren, toen hij van voren gegrepen werd door den auto van H. uit Grave. Met een schedelbasisfractuur en andere ernstdge ver- wondingen werd hij naar het ziekenhuis te Sittard gebracht. Engels, die machinist bij de Ned. Spoor- wegen is, was twee weken te Susteren gesta- tionneerd. Hij was ruim 40 jaar oud en laat een vrouw met zeven kimd'eren achter. OITD-BANKDIRECTEITR IN ARREST. De recherche te Delft heeft den ruim vijf- tigjarigen oud-bankdirecteur van de Incasso- Bank en voordien van Scheurleer en Zn. te Delft, den heer v. K., gearresteerd, verdacht van het felt, dat hij zich schuldig: zou hebben gemaakt aan wederrechtelijke toeeigening van ongeveer dertienduizend gulden. Deze ver- duistering is niet gepleegd ten nadeele van de Incasso-Bank. v. K. is ter beschikking van de justitle te Den Haag gesteld. EEN LIJSTER MET WITTE VLEUGELS. In de struiken langs den Valkschenweg te Lunteren nestelt thans een lijster, die wel NeuzenAxel (2e bond). Wit: J. P. Geensen. Zwart: J. de Zeeuw, 'Axel. 1. 3.127 1823 iZwart speelt als le zet vaak 1721, waar- na wit vervolgt met 3731, zw. 2126, wit 32—28 en 41X32. 2. 33—28 12—18 3. 3430 7—12 4. 39—38 1—7 Dit geschiedt veel te vroeg. Nodig is, het spel te ontwikkelen door 2024, 2025 of 17—21. 5. 37—31 20—24 6. 30—25 1721 7. 31—26 Wit had hier ooik met 4439 kunnen voort- zetten Vroeg of laat moet zwart immers tot 1117 komen, en wit haalt dan door 2722 schijff 6 uit zijn hoek. Het „tientje" uit de hoek, zoals Broekkalmp zei naar de notatie van die tijd 1905). 7. 15—20 Beter is natuurlijtk 1420. 8. 26X17 11X31 9. ,36X27 7—11? Na 1520 had zwart nu in elk geval 1015 moeten speien om de vorming van het altijd zo sterke klajverblad te verhinderen. 10. 40—34! 10—15 11. 34—30 11—17 12. 4439 2420 Zwart heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Met 1420 als 7e zet had hij alle moeilijkhed-en voorkomen. Al moet 2429 op de duur gespeeld worden, was het o.i. niet nodig dit dadelijk te doen. 13. 33 X 24 20 X 29 14. 41—37 In aanmerking kwam 3933. 14. 15. 50—44 iBr dreigde 1822. 15. 16. 46—41 17. 28X17 18. 37X26 Een vrij doelloze zet. 19X10 was juist geweest. 2—7 7—11 17—22 11X31 6—11 Ineens 14— -20 en SCHEEPSBOTSING OP HET IJ. Maandagavond is te Amsterdam het uit- gaande motorschip ,,IJstroom" van de Hol- landsche Stoomboot Maatschappij op het IJ in dichten mist in aanvaring gekomen met de motorboot ,,Koophandel I" van de firma Koppe. De „IJstroom" liep schade aan de voorpiek op, waardoor het water maakte. Het schip is naar de Handelshaven teruggekeerd. De „Koophandel I" kreeg een groot gat boven d'e waterlijn. Het heeft gemeerd aan steiger 8 aan de De Ruyterkade. De „IJstroom" zal voorloopig worden ge- repareerd en daama naar Leith vertrekken. EEN GULZIGE MUIS. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Bij het controleeren van de kas kwam de kruidenier Maas, aan het Mgr. Zwijsenplein, te Kerkdriel, tot de minder aangename ont- dekking, dat uit zijn winkellade, een bankbil- jet van honderd, twee van twdntig en een van tien gulden werden vermist. Aanvankelijk meende hij het slachtoffKr te zijn geworden van een ladelichter, doch toen een aantal snip pers werd teruggevonden, kwam aan het licht, dat een muis de schuldige was geweest. De benadeelde winkelier heeft de overge- bleven snippers verzameld en zal trachten iets van zijn bezit terug te krijgen, door opzen- ding aan de Ned. Bank. DOODELIJK ONGELUK. Dinsdagmorgen ongeveer 12 uur duwde op het terrein van de N.V. Schokbeton te Zwijn- drecht de 27-jarige ongehuwde arbeider J. v. B. met twee andere arbeiders een lorrie voort, geladen met twee kisten beton. Op een ge- geven oogenblik liep de lorrie uit de rails en kreeg genoemde van B. een der kisten met een inhoud van 700 K.G. beton op het lichaam. Met ernstige kneuzingen, is hij naar het Diaco- nessenhuis te Dordrecht vervoerd, waar hij kort na aankomst is overleden. WIELRIJDER OP SLAG GEDOOD. Op den afrit van den Rijnd'ijk te Groessen bij Zevenaar is Zaterdagavond een ernstig ongeluk gesohied, waarbij een wielrijder op slag werd gedood en een wandelaar zoo zwaar werd gewond, dat hij in levensgevaarlijken toestand naar het ziekenhuis te Zevenaar moest worden vervoerd. De gebroeders Peters uit Het Loo bij Groes sen, kwamen per rijwiel den ter plaatse zeer hoogen en steilen dijk afrijden. Voor hen uit liep de heer Harterink eveneens uit Het Loo. Plotseling verloor de heer H. Peters de macht over het stuur, met het gevolg, dat hij in zeer snelle vaart tegen den wandelaar reed. Bei- den kwamen te vallen. De heer Peters kwam zoo ongelukkig terecht, dat hij zijn nek brak en op slag dood was. De heer Harterink bleef bewusteloos en zwaar gewond liggen. Het bleek, dat hij behalve eenige hevig bloedende hoofdwonden een zware hersenschudding had bekomen. Nadat hem ter plaatse de eerste geneeskundige hulp was verleend werd hij per ziekenauto naar het ziekenhuis te Zevenaar vervoerd. Zijn toestand is hoogst zorgwek- kend. ZIGEUNERS LANGS DE GRENS. Nauwelijks is de lente in aantocht of de nomaden van Europa, de zigeuners beginnen te trekken. De gendarmerie in Belgie, welk land een groot aantal van deze als regel ongewenschte gas ten herbergt, maakt telken jare van den grooten trek gebruik om de zigeuners in de richting van de Nederlandsche grens te drij- ven, om te trachten eenige wagens over de grens te loodsen. Ook thans duiken dan hier en daar in het grensgebied wagens met zigeuners op. Vorige week werden er verschillende gesignaleerd in Putte en Achtmaal, terwjjl zich Vrijidagmorgen een tiental wagens tusschen Turnhout en de Nederlandsche grens bevond. Zelfs gelukte het Zaterdagavond een wagen bij Goirle de grens te overschrij'den, maar deze kon direct naar Belgie terug worden gestuurd. De eeuwige strijd tusschen gendarmerie en mare- chaussee is weer begonnen, en het zal in de grensstreek niet aan spanning ontbreken. DE STRIJD TEGEN DE SMOKKELARIJ. In het plaatselijk blad „Jaunakas Sinas" te Riga wordt een opwindend'e jacht in de Bal- tisohe Zee beschreven tusschen Zweedsche douanebeambten en Bulgaarsche dranksmok- kelaars, die met een lading van 37000 liter zuivere alcohol aan boord schuil gegaan waren in de vrije haven Liepaja, waar de Zweedsche ambtenaren hen niet konden benaderen. De Zweden bleven echter buiten de haven rond- varen in afwachting, dat de motorboot der smokkelaars te voorschijn zou komen. Deze wist echter 's nachts te ontsnappen en haar lading af te leveren. Nog steeds zijn de Zweedsche autoriteiten op zoek naar het schip, dat volgens geruchten thans te Dantzig ligt om opnieuw smokkelwaar in te laden. fel aan het branden, zoodat weinig meer kon worden uitgericht. De veestapel kon nog bijtijds in veiligheid worden gesteld. Een paar biggen zijn in de vlammen omgekomen. Van den inboedel werd hoegenaamd niets gered. De boerderij was verzekerd. Tegen half zeven Dinsdagavond is brand ontstaan in de boerderij van d'en landbouwer E. Boukema te Uithuizen. Het vuur greep snel om zich heen en heeft de boerderij, op het voorgedeelte na, in de asch gelegd. Zes paar- den, een koe en drie kalveren zijn in de vlam men omgekomen. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. Dinsdagmiddag is brand uitgebroken in de boerderij van den landbouwer C. Bloemendaal onder Barneveld. Zoo snel greep het vuur in de met riet gedekte boerderij om zich heen, I dat men, hoe spoedig ook te hulp gesneld, geen kans kreeg om het huisraad te redden. Slechts het aanwezige vee kon worden gered. De brandweer van de buurtschap Zwarte- broek deed met een klein handpompje pogin- gen het vuur meester te worden, doch zij kon niet verhoeden, dat alles verloren is gegaan. Wel is het aan het kranig optreden van deze brandweer te danken, dat belendende gebou- wen, en een aangrenzende boerderij, voor het vuur gespaard bleven. De schade wordt ge- deeltelijk door verzekering gedekt. Bij ontstentenis van den burgemeester, den heer J. Westrik, begaf zich de loco-burge- meester, wethouder H. v. d. Croots, in gezel- schap van den chef van politie en den brigade- commandant van de rijksveldwacht naar het terrein van den brand. Nauwelijks waren zij van dat bezoek teruggekeerd, of de politie kreeg itelefcmisch bericht, dat te Garderen, eveneens onder Barneveld, een groote land- bouwsehuur in brand was gevlogen. Te Kilder, gemeente Bergh, is Dinsdagmid dag de boerderij van den landbouwer Hietkamp door brand vemield. Verzekering dekt de schade. De oorzaak is onbekend. Acht personen om het leven gekomen. Een verkeersvliegtuig van den dienst Casa Blanca (Marokko)(Frankrijk is Woens- dagmiddag in de Oostelijke Pyreneeen bij Gor- say tegen een rots te pletter gevlogen en brandend neergestort. Vijf passagiers, afkom- stig uit Dakar en de 3 leden der bemanning, zijn daanbij om het leven gekomen. Donderdag- morgen heeft men het lijk van een der inzit- tenden geborgen. Het schijnt dat de bestuurder tengevolge van den dikken mist de koers is kwijtgeraakt. Aangezien het vliegtuig Woensdagmiddag niet op de plaats van bestemming was aan- gekomen en 2 bewoners van het plaatsje Oanigou een vliegtuig brandend neer zagen storten, gingen onmiddellijk reddingsploegen op zoek naar het vliegtuig. Door de duister- nis en door het ibergachtige karakter van het terrein duurde het echter tot Donderdagoch- tend, voordat men het wrak van het vliegtuig op een hoogte van 2400 meter en geheel be- dekt door een sneeuwlaag, ontdekte. OPUOHTER GESNAPT. Bij een inwoner van Naaldwijk vervoegde zich dezer dagen een man, die voorgaf, dat zijn auto defect geraakt was en op den Geestweg aldaar gerepareerd moest worden. Hij wist den goedgeloovige te bewegen tot afgifte van eenig geld, waaruit de reparatie kon worden bekostigd, doch toen hij verdwenen was, kwam aan het licht, dat het geheele verhaal gefan- taseerd was. De politie stelde een onderzoek in en wist den man, zekeren K. te 's-Graven- hage, te aehterhalen, Bij het verhoor kwam aan het licht, dat hij dezelfde true reeds elders met succes had toegepast, terwijl hij bovendien nog een voorwaardelijke veroordeeling had loopen. Na verhoor te Naaldwijk en Waterin- gen is de man in Den Haag ingesloten. SIGARENMAKERS GAAN STAKEN. In aansiuiting aan de voorloopige bespre- 19. 20. 21. 22. 41—36 25X14 132—27 42—37 14—20 19X10 10—14 Een aardig moment. Zw. mag niet 2934 speien om op wit 3025 d'oor te gaan met 11—,17, 1721 en 12X41, want op 2934 zou wit winnen door 3732, 32'28 en 26X6. 22. 14—19 Een loikzetje. Op wit 3933 zou n.l. vol- gen 1117 en 1721! 23. 37—31 9—14 24. 47—42 12—17 'Dreigt nu 2933 met schijfwinst De teikst- zet 1217 maakt -zwarts positie aan de korte wleugel hopeloos. 25. 38—32 4—9 264238 1822 En niet 17—22 wegens 38—33 32—28 en 28X6 met winst. 27. >27 X18 23X12 28. 44—40! 5—10 Wit speelde met zijn 28e zet op een mooie damizet. Zie diagram. ZWART 12 3 4 5 WIT 29. 3933! Fraai gespeeld. Als zw. nu 1420 en 20X29 antwoondt, neemt wit dam door 2621; 38 33! en 43X5. Zw. zag het gevaar echter! 29. 1924 30. 30X19 13X24 31. 40—34 29X40 32. 45X34 9—13 BOERDERIJEN AFGEBRAND. Dinsdagmiddag is de boerderij van den heer W. A. Groot Zwaaftink, te Wijhe, door brand vemield. De brand is vermoedelijk ontstaan, doordat kinderen in de nabijheid van den hooi- berg met ibrandende lucifers hebben gespeeld, waardoor het droge hooi spoedig vlam vatte. De motorspuit van de gemeente Wijhe was na ongeveer een uur op het terrein aanwezig, doch toen was de boerderij met schuur reeds kingen van j.l. Zaterdag, hebben de hoofd- besturen del vier werklieden-organisaties in de sigarenindustrie Woensdag in hun bijeen- komst eenparig besloten tot het proclameeren eener, per 11 April ingaande werkstaking, bij de firma's: „Karel I" te Eindhoven en Reusel, „Velasques" te Meerveldhoven en Reusel, 'jschimmelpenninck" te Wageningen, „La Bolsa te Kampen, „Dejaco" te Culemborg, „Bijdendijk en Ten Hove" te Deventer en Lokin en Weisz te Amsterdam. Dezer dagen zal met de personeelen dier firma's word'en vergaderd, teneinde de sta- kingslijsten te teekenen. 33. 43—39 1420 Veel sterker is 1419. 34. 31—27 3—9 35. 4943 9—14 36. 48—42 14—19 37. 42—37 19—23 38. 34—30 13—19 39. 30—25 10—14 40. 137—31 Wit: K. 22. 23. Zwart: L. Dek'ker. 14—3^9 4237 611 Thans voigt een in de partij' weiniig voor- komende damzet, die niet moeilijk is, maar wel enige verrassingen biedt. was toen drie uur gespeeld.. Ter Neuzen won de wedstrijd met 155 en daarom nam wit gemoegen met remise. Ten onrechte, want hij staat gewonnen. We komen vogende week op deze stand terug. Oplossing van het miniatuurtje uit rutoriek 516. Wit speelt achtereenvolgens 1812; 2721; 37—31; 3934 30^24 en 25X43, wint. Trjdens de wedstrijd HoekTer Neuzen deed zich in de partij aan het le bord na de 22e zet van wit de voigende stand voor. ZWART 1 2 3 4 5 24. 29—23 25. >39—34! 26. i3832 27. 59—45! 28. 45 X 5" iwaama wit spoedig won 18X29 29X40 27X29 22X33 Fransche Partij. Marshall-variant. Wit: G. 1. 2. 3. S. Tarrascb. 16 26 36 46 WIT 47 48 49 50. Zwart, die in deze stand aan zet was, speel de 1419. Wit liet onmiddellijk 4237 vol- gen met de dreiglng schijf 27 te veroveren, en tegelijk de aandaeht afleidend van de damzet naar 5. Zwart verdedigde schijf 27 door 611. Uit de diagramstand verliep het spel aldus: Mar6czy. Zwart: Dr. Oostende 1905. e2e4 c7c5 Pgl—f3 e7e6 d2d4 d7d5 Nu is uit de SiciUaansche opening, die ge- woon met 3. cd4: behandeld wordt, een soort Fransch ontstaan met de voortzetting c5. Deze voortzetting (combinatie van e6. d5 en c5 zonder ruil noch op e4, noch op d4) is van Marshall afkomstig. Een partij H. J. den HertogMr. G. C. A. Oskam (Amster dam 1904) begon met 1. e4 e6. 2. d4 d5. 3. Pc3 c5. 4. ed5: ed5: 5. Pf3 Pf6. 6. dc5: Rc5: met goed spel voor Zwart. Het is de vraag, of Wit het pionoffer 5. de5: d4. 6. Pa4 mag aan- nemen. e4 X d5 e6Xd5 Rflb5f Pb8c6 0—0 Pg8—f6 Tflelf e7 Dit is de grondgedachte van deze variant: Zwart geeft c5 prijs. 8. d4Xc5 00 9. Rcl—e3 Rc8—g4 Terwijl Wit zich bezighoudt met de verdedi- ging van c5, trekt Zwart ten aanval. 10. c2c3 Dit belemmert den witten opmarsch te zeer. Tegen de dreiging d4 moest Rc6: geschieden. 10Pf6e4 ll! Rb5Xc6 b7Xb6 12. ,b2—b4 Re7f6 Voor zijn pion heeft Zwart een sterke figu- renstelling. 13. Re3d4 Tf8—e8 Met een dreiging die Wit overziet. 14. a2a4 Rf6X<I4 15. c3Xd4 Rg4Xf3 16. >g2 X f 3 Dit is voor het behoud van den pion te veel, Beter was het, dien terug te geven met 16 Df3: Pc5:17. Te8:t De8: 18. Pd2 (wegens de matdreiging) Pe6 en Zwart staat wel iets doch niet zoo veel beter. 16. Dd8g5f 17! Kglfl Pe4f6 Dreigt Pf6h5f4 Daartegen helpt Dd2 niet wegens Tel:t en toch Pf4; en evenmin Te8:f Te8: waardoor de zaak gelijk blijft, 18. Tele3 Te8Xe3 19. f2Xe3 Dg5Xe3 20. Tala3 De3f4 21. Ddl—d2 Df4—f5 22. Ta3b3 Op Pc3 volgt Df3:t Wit heeft door zijn pionoffer een dragelijk spel gekregen, maar de zwarte aanval slaat toch door. ryn Ta8e8 Te8e6 Pf6—h'5 Kfl>g2 -g6f -h6 4. 5. 6. 7. 23. 24. Pbla3 Toch de aanval via f4. 25. Ta3e3 Te6 X>g5t helpt niet wegens Kf2. 26 Kg2f2 h7 Een noodzakelijke maatregel. 27. Te3e5 Df5h3 28. Kf2e3 Ph5—f6! Wit heeft alles goed gedekt. Op het ver- leidelijke 28. Tg2? zou Wit de voigende ressource hebben, die hem nog winst zou ver- schaffen: 29. Th5:! en Wit wint een stuk, hoe Zwart ook speelt. 29. Dd2>e2 Teeen Pg4t is geen verdediging meer. 29 Tg6g2 Dit is nog sterker dan terstond Pg4t, welke zet dadelijk volgt. Wit gaf hier de partij 0?- Massakamp HoekTer Neuzen II. Heden (Maandag) wordt te Hoek eeij massakamp gespeeld als onderdeel Zeeuwsch-Vlaamsche clubcompetitie. van de Simultaanvoorstelling te Hulst. Op Donderdag 31 Maart zal om S uur het clublocaal van de sohaakclub Dito Brand) door den bekenden schaakmeeste Davidson simultaan worden gespeeld. Dee name 1,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 6