Lezing voor den Middenstand. dag fn dag uft Firma J. L. JURRIJ BEN HUR ASPIRIN ISSERl/OOLE GELD beschikbaar NOORDSTRAAT Telefoon 25 TER NEUZEN 1938 Crisiscredieten voor den Middenstand. Hebt U Fa %m OVERBEEKE- LEUNIS oordeliger moped J. VISSER-KOOLE AXEL WIJN-, GEDISTILLEERD- en LIKEURHANDEL GELDBELEGGING Te koop: een Winkelpand met Pakhuis Gevraagd WinKeljuffrouw. ICletne Ailvcvlcnlie U behoeft niet met den mond vol tanden te staan hebt U er plezier van als U zoo'n mooi dege- lijk Karpet van ons in Uw kamers hebtliggen. In Holtap - Boucle - Wilton en Axminster Karpetten hebben we die dessins welke pas- sen bij elk interieur. HAARVELOUR AXMINSTER Bioscoop-Theater 99Het Centrum" TAZELAAR helpt! X een WONING SMALLEGANGE'S ZAADHANDEL Firma Wed. ARIE H D9NZE - Ter Neuzen ONZE STAALBOEKEN bevatten een keurcollectie van Behangselpapieren met bijpassende Randen, tegen ongekend lage prijzen Steeds voorradig PLAKMEEL, voor het oogenblikkelijk met koudwater gereedmaken van een prima behangstijfsel, in pakjes vanaf 25 en 40 cent HOLTAP KARPETTEN BOUCLE KARPETTEN DE LAK VOOR DEN AMATEUR. u. TERNEUZENSCHE MEEST GESORTEERD MAGAZIJN VAN Op uitnoodiging van de Winkeliersvereeniging „TER NEUZEN KLIMOP" is er door deze vereeniging een zeer belangrijke lezing georganiseerd op Dinsdag 29 Maart 1938, in ons lokaal bij O. E. DE VRIES—Adriaansen. De lezing zal gehouden worden door den heer G. RHEE, Directeur der Middenstandsbank van Amsterdam, over het onderwerp Alle middenstanders van Ter Neuzen en omstreken worden hierbij uitgenoodigd, deze hoogst belangrijke lezing bij te wonen. Aanvang 8ll2 uur 's avonds. HET BESTUUR. aan beide zijden te gebruiken. Talrijke nieuwe dessins in jute - halfwol en zuiver wol. Alle prijsklassen a nr. Ca 3 X 4 el vanaf 4. buitengewoon geschikt voor huis- kamer, van prima haargaren ver- vaardigd q 7K 200 X 280 cm vanaf ZO. KARPETTEN Een zeer mooi karpet in een lage prijsklasse. Bijzonder geschikt voor moderne interieurs rj a nr, 200 X 280 cm vanaf Z 1 KARPETTEN van prima wol gemaakt. n Keur collectie zoowel in het moderne als in Perzische dessins. a a rn 190 X 280 cm vanafI4.JU NOORDSTRAAT 58 TER NEUZEN Telefoon 99 - AXEL - Zeestraat A Duurzame hoogglans. Barst niet. Verweert niet. Ook U kunt zelf Uw rijwiel, motor, auto, boot of tuinmeubelen schilderen met NU-ENAMEL. Vakkennis onnoodig. Een enkele laagdekt. Geen kwaststreken. Noordstraat 19—21 Telef. 13 TERNEUZEN De echte ASPIRIN tabletten koopt U bij Westkolkstr. 36 Axelschestr. 2 TER NEUZEN Kom bij Morgen, DINSDAG met volledige collecties Dames-, Heren- en Kinderkleding in gebouw „Emmanuel", Nieuwediepstraat, Ter Neuzen van 's morgens 9 tot 's avonds 7 uur Srescnlcerl U lagc prijzen WHISKY met gratis soda water SHERRY (belegen) TOKAYER en MADERA WIJN vanaf 2 flesschen 80 cent Aanbevelend, JOH. DE HAAS-VAN DUKE TELEFOON 219 TER NEUZEN op den besten stand in Ter Neuzen. Zeer geschikt voor geldbeiegging. Dit pand is nog verscheidene jaren verhuurd tegen flinke rente. Brieven onder No, 140, aan het Bureau van dit blad. jjggHeaBsiOTBH emBgHBHin H A. J. KLAASSEN fl ELASTIEKEN KN1EKAPPEN. ELASTIEKEN KOUSEN. KLAVER-, GRAS- en BIETENZADEN UIENZAAD, TUIN- en BL0EMZADEN Voor den Tuin: Slcdnsclie ICeffiet* ranJt Wilt U een kopje heerlijke Koffie? Neemt dan proef met onze steeds VERSCH GEBRANDE KOFFIE! De prijzen zijn zeer concurreerend n.l. Per pond: 25 - 38 - 45 - 50 - 60 - 75 en lOO cent. Als extra reclame Bij 3 pond Koffieboonen a 60 cent gratis een OROOTE WITTE EMAILLE EMMER, waarde 75 cent. fKP" Deze 3 pond is ook in gedeelten verkrijgbaar TE KOOP een best 1-jarig Rund, zwart bont, bij L. VAN DE WEGE, Tholensstraat 2, Ter Neuzen. UIT DE HAND TE KOOP een Woonhuis. Adres Bureau van dit blad. T E KOOP een Keukenfornuis, Naaimachine, Petroleumkachel en Electrische Lamp, Roeiersgang 10. UIT DE HAND TE KOOP een Waalschip, voor afbraak. Te bevragen bij: A. KLAASSEN, Koedijk O 11, Ter Neuzen, of H. KLAASSEN, Griete. T E KOOP nieuw Woonhuis. Te bevragen bij A. DEN EXTER, Sluispolder P 88, Ter Neuzen. WEGENS STERFGEVAL is de Zaak a.s. Woensdag na 12 uur g e s 1 o t e n. Kleermakerij J. S. LAURENS, Verl. Schoollaan 7. EVANGELISATIE in gebouw Emmanuel, op Woensdag 30 Maart n.m. 7l/2 uur, en op 31 Maart n.m. 3l/2 en 7V'Z uur>in Ons Huis(Markt), spreker Ds. P. J. MIETES, van Apeldoorn. TE KOOP OF TE HUUR een Werkmanswoning, staande te Axel- Schapenbout. Te bevragen bij J. DE FEIJTER—DE FEIJTER. HERMAN DE MAN is een der meest bekende schrijvers van onzen tijd. Wie zijn boeken gelezen heeft, wil hem gaarne zien en beiuisteren Op Donderdag 31 Maart houdt hij een lezing over zijn werk: boven- zaal hotel DE VRIEZE, Markt, om 8 uur. NOG VOORHANDEN eigen ingemaakte Zuurkool, 6 cent pond, 10 cent per K.G. P. JOOSSE, Donze-Visserstraat 69. GEVRAAGD Winkel juffrou w voor de Woensdag en Zaterdag. Schriftelijke sollicitaties aan Banket- bakkerij DE JONGE. TE HUUR Woning, Prinsenkade 32, Sas van Gent, met tuin. Te bevragen bij den Ontvanger der Reg. en Dom. te Hulst, Steenstraat 141. Voor bezichtiging zich wen- den tot sluiswachter Kruit. VOOR een mooie Hoed of Pet toch naar de Pettenwinkel. Ook voor flinke Manchesterbroeken van f 3,25. Over-alls f 1,65. Grijze Jassen 1,85. Fantasiebroeken van f 1,30. Werk-Overhemden 85 ct enz. bij LOUIS VERLINDE, Nieuwediepstraat 15, Ter Neuzen. SEIZOEN Onderbehangsel - Asphaltpapier - Stroocarton - Deurzink Viltpapier - Afwaschbare Tegeltjes Rollen Plafondpapier - Loodglaspapier (Vitrauphanie) - Behanglinnens - Dubbel vertinde Spijkertjes Staalboeken worden gaarne ter inzage gezonden wanneer U in een vreemd land zijt. Vreemde talen leeren is niet moeilijk en niet kostbaar; even gemakkelijk als Gij Uw moedertaal geleerd hebt, even gemakkelijk leert U elke vreemde taal met behulp van een gramophoon volgens de Linguaphone methode. U kunt ze leeren op het oogenblik dat Uwhet meest gelegen komt; U kunt ze leeren met Uw geheele gezin tegelijk, zonder dat het U veel meer kost. Gramophoons beschikbaar. Desgewenscht kunt U een cursus huren voor 5,— per maand. Vraagt inlichtingen of demonstratie bij U thuis (door het geheele land) zonder eenige verplichting. LINGUAPHONE, Amsterdam, Spui 23L (ingang Handboogstraat 2) Telefoon 31749. Aanvang 8 uur Woensdag 30 Maart. NOGMAALS vertooning van de film Wegens het enorme succes van Zaterdag j.l. en voor diegenen* die geen plaats meer konden bemachtigen, en op veler verzoek die de film gezien en niet gezien hebben, voor deze gelegenheid wordtalleen de film BEN HUR vertoond met bijwerk aan MATINfiE-PRIJZEN. Doorleeft nog eenmaal die onvergetelijke uren. Onherroepelijk WOENSDAG de laatste dag. m *S». Uitsluitend verkrijgbaar in buisjes met oranje-band van 20 tabl. 75 ct. en oranje-zakjes van 2 tabl. 10 ct. T E H EUR in de Kazernestraat, /1,50 per week. Waterleiding niet inbegrepen. L. v. d. HEJV1EL Makelaar - Ter Neuzen Apotheker Noordstr. 54 Ter Neuzen ttaM Uw adres voor: BREUKBANDEN met en zon der veer. BUIKBANDEN. Alle artikelen worden met voile Marantic en naar maat geleverd aan billijke prijzen. Niet beneden de 20 jaar. Moet flinke verkoopster zijn en zelfstandig kunnen werken. Brieven met opg. veri. sal. onder no. 141, bureau van dit blad. voor le hypotheek, goedkoope rente. L. v. d. HEJVIEL. Makelaar - Tel. 144 - Ter Neuzen TER NEUZEN BLOEMPLANTEN in soorten VASTE PLANTEN, BOLQEWASSEN. ICVI) Firma P. J. VAN DE SANDE van 15 regels 50 cent bij vooruitbetailing. Elke regel meer 10 cent. Verwijzing-en in het redactioneel gedeelte naar de in deze rubriek voorkomende advertentien vinden niet plaats. Behangselpapieren en Randen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 4