ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON FeuilSeton No. 9740 MAANDAG 28 MAART 1938 78e Jaargang Binnenland Buitenland Eera Borstenhouder gratis! EERSTE BLAD DE UITGEEFSTER. H.H. KANTOORHOUDERS JULIENNE SCHELFHOUT, i— .-''.zv'ww*. i &-,**■ a r*cjtwr txtt&cmiaGKaKas&xx^^axaxBiABSGZj^itrmmwwi TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen xr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belg.e en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Donnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitlbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEBEN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE ABONNe'S VAN HET GEILLUSTREERD ZONDAGSBLAD die het blad per post ontvangen, worden ver- zocht, hun abonnementsgeld v66r 1 April a.s. in te zenden, daar er anders over besohikt wordt met verhooging van 15 cent. worden verzocht het abonnementsgeld over het le kwartaal 1938 van de Ter Neuzensche Oourant vodr 1 April a.s. in te zenden. Wij vestigen er de aandacht van onze abonnb's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. ONZE ABONNE'S IN HET BUITENL4AND worden dringend verzocht, het verschuldigde abonnementsgeld vodr 15 April a.s. in te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomen bij vooruitbetaling. DE UITGEEFSTER. DIENSTPLICHT. Uitspraak inzake vrijstelling. De Burgemeester van TERNEUZENbrengt ter algemeene kennis, dat een uitspraak op aanvrage om vrijstelling van den Dienstplicht, ter Secretarie dezer gemeente, voor een ieder ter inzage is nedergelqgd. Tegen deze uitspraak kan binnen tien dagen na den dag van deze bekendmaking in beroep worden gekomen. a. door den ingeschrevene wien de uitspraak geldt of door diens wettelijke vertegen- woordiger; b. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting ingeschreven per- sonen of door hun wettelijke vertegen- woordigers. Het verzoekschrift moet met redenen om- kleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden gericht aan de Koningin, doeh worden ingediend bij den Burgemeester, ter secretarie dezer gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzending. Terneuzen, den 28 Miaart 1938. De Burgemeester voomoemd, P. TESLIjEGEN. TECHNISCHE PROEFVAART VAN DE „NIEUW AMSTERDAM" VOLKOMEN GESLAAGD. Nederlandis grootste schip, de ,,Nieuw Am sterdam", is Donderdagmi-dd-ag van haar teoh- nischen pro-eftocht in het Kanaal terugge- keerd bij de Rotteidamsche Droogdo-k Maat- tchappij te Rotterdam, iwaar de laatste w-erk- zaamheden zullen worden beeindigd alvorens het schip zijn officieele proefvaart op 23 April a.s. zal aanvangen. De technische proeftocht is over de geheele linae wlkomen geslaaigd1; het schip heeft in affle opizddhten Ibeantwoord1 aan de gestelde eSsehen en hooggesipamnen verwachtingen. Het schip is voortreff-elijk be-stuurbaar gebde- ken en het resultaat is nog mooier dan men had gedacht. Het frappantsche is evenwel, dat het scihip, waarrvan men had venwacht, dait het ongerveer 20.5 mij! zou loopen, heel gemakkeOijk 21.5 mijl liep; een extra voor- deelige omistandigheid. 33Vervolg. Mjjmlheer de la Riva was de zoon van den man, die den faimi-ldenaam onteerd had. Rita aeff was de kl-edndochter van dien Iboef. Als haar geld tot nu toe een struikedlblok geweest was, niu werd het een onoverkomenlijk be- Bwasar. De igeur van' het vensche brood bracht (hidm die herinnering te binnen aan wat Orna toen gezegd had. ,,Geld is igoed en de dingen die je er mee koopen kunt, zijn 00k goed, maar als het ver- kregen is met toeizoedelde handen, dan Iblyft het vuil er aan hangem." All-es wat Rita bezat was bes-met.zij ■eif... Hij kon die gedachte niet verdragen en hep strompelemd naar de -deur. Mijnheer de la Riva hield hem tegen. ,,®en je gek?" vroeg hi}. ,,Waar ga je heen?" ,,Ek moet er over nademken", zed Roger h-eeseh. ,,Ik.hoe kon u me zoo bedriegen?" Do oudere man haalde dd-ep adem. „Ga izitten en haud jte bed'aard", zei hij. ,,Nu zjjtn we aan den tweespronig gekomen. Als je niu den verfkeerden weg inslaat, kun je het ruooit meer goedmaiken. Om te Ibeginnen us mijn naam niet Beck en ilk wil je 00m niet arjn. Ik hen uitgeiworpen.mijn naam is zielfs uitgekrast. Ik helb recht op den naam', dden ik nu draag, het is die van mijn moeder. Mijn vader heeft hem 00k aitijd gedragen." ,,U kimt wel recht hehiben op dien naam", uei Roger. ,,Maar alles vender wat Rita heeft... O, mijn Gfod..." Hij bedekte zijn gelaat met zijn handen. ,,Je bent een bekrompen diwaas!" rdep mijn heer de la Riva ziedend van woede. ,,Het Bp den proeftocht waren, behalve het per son-eel van het schdp zelf, .ongeveer 700 men- schen aan boord voor den nautis-chen, d>en technischen en den civieden dienst. De eerste Ajmeriikaansche reis van de ,,Nienw Amsterdam" zal aanvangen op 11 Mei a.s., een datum, die al foijna twee en een half jaar geleden is vasbgesteld. DE ONDER DE WAPENEN GEHOUDEN DIENSTPLICHTIGEN. Bij legerorder van Vrijidag heeft de Minister van Def tnsie maatregelen bekend gemaakt, op welke wijze rekening moet worden gehou- den met de belangen van de dienstplichtigen, die 5yz maand langer in dienst mpeten blijven. Het geval, zoo schrijft de Minister, kan zich voordoen, dat de v-enwanten van een dienstplichtige door het langer verblijven in werkelijken d'ienst in emstige onigelegenheid zouden geraken weigens het gemis van de ver- diensten van den dienstplichtige i-ndien deze n.l. in den tijd van het verlengde verblijf als hun kostwinner of als medeikostiwinner had moeten optreden en daartoe inderdaad ge- legenheid zou hebben bestaan. In zulik een goval zal getracht worden d'oor toekenning van kostwinnersvergoedinig, die bij den burge meester moet worden aamgevraagd, aan hun belangen tegemoe't te komen. Mocht zich hiet geval voordoen, dat de per- soonlijike aanwezigheiid van een dienstplich tige nioodzakelijk is voor het in stand houden van het middel van besitaan van zijn verwan- ten, dan zal worden overwoigen de moeilijik- heden zooveel mogelijik op te hcffen door het laatste gedeelte van de eerste oefening op een anderen tijd1 te laten vervull'en of desnoods door gedeeltelijike vrijstelling te verleenen. Het spreekt wel vanzelf, dat dergelijke gevallen tot de uitzonderinigen ddenen te behooren. iDienstpichtiigen, die in Nederlandsch-Indie gaan wonen, zullen zooveel mogeldjk in de ge- legenheid worden gesteld den werkelijken dienst te verlaten, indien zij aantoonen, dat zij reeds spoedig daarheen zullen vertreikken of dat het altlhans vaststaat, dat zij bestemd zijn om binnen niet te langen tijd daarheen te worden uitgazonden. Zij moeten echter reke ning houden met twee bijizondeiihedenten eerste, dat izij geen vrijstellinig, doch alleen uitstel kunnen krijgen van het nog niet vol- torachte deel 'van de eerste oefening en te!n trweede, dat zij, to Nederlandsch-Indie dienst- plichtig wordende zonder in Nedteriand lang genoeg voor eerste oefening geidiend te heb ben, daar nog een deel van deze oefening zul len moeten volfbrengen. Sommige dienstpliohtiigen,, 'die langer in werkelijken dienst moeten blijiven dan waarop zij hadd'en gerekenid, hadden uitzicht, dat zij bij vertrek met .groot verlof in een bunger- betrekking zouden kunnen terugkeeren of spoedig werkgeleigenlheid zouden vinden. De langere afwezigheid maakt het onzeker of elke werkgever in staat zal zijn om tot het ednde van den oefeninlgstijd de voor den dienst plichtige hestemdte plaats open te houdten. Er is echter een beroep gedaan op de goede ge- zinidheid van de wenkigevers om zooveel in hun vermogen ligt in hun bedrijf de maat regelen te wiMen treffen, die ertoe kunnen lei- den, dat de dienstplichtige landgenooten, als zij eenige maanidsn later uit den dienst komen, zoo weinig mogelijk nadeelen van de verplich- tirugen, welke zij in het algemeen belang heb ben te vollbrengen,, ondervinden. BEPERKING AAN DEN INVOER VAN KOLEN IN BELGIfi. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: (Bevestigd wordt, dat de Belgisdhe regeering gedeeltelijk tredende in het verzoek van de mijndirecties om alien inivoer van buitenland- sche steenkolen te verbieden, 'beslbten heeft het maand elijksche contingent van den irwoer van steenkolen in Belgie met 180.000 tonnen kleine sommetje, dat mijn vader stal... werd door de eigen fam>ilie bijgepast en ik vind je scrupules overdreven. Het geld, dat we nu heb ben, is op volmaakt eerlijke wijze verdiend en ik vind je houding belaohelijk." Roger zat hem somber aan te kij'ken, hij hoorde nauiweldjik wat de anidler zei. In zijn hoofd iweehklonken nog de woorden van de oude- Lady Beck: ,,Het vuil hlijft er aan han- gen..." ,,Misschien ben ik zelf 00k een beetje dwaas geweest", bekende mijnheer de la Riva. ,,Ik denk, dat mijn obstinate natuur er mij toe dreef. Aits ik me niet met dien stamboom be- moeid had, was er niets gebeurd." Met groeiende faoosh'edd ging hij voort„Dan zou ik je in je bekrompen, armoedige kringetje ge- laten helbben, in plaats van te probeeren je in je reclhten te herstellen. Ik heb het twee- maal 'geprobeerd en tiweemaal ben ik belee- dilgd voor mijn moeite. Het was niet alleen om Rita, ctat ik -toestemde. Ik wilde weer goedmaken, wat mgn vader misdreven had. Ik wifllde het jou teruggeven en meer dan dat..." Roger luisterde niet. Hij bleef denk en aan Gma en aan de laatste woorden van zijn groo'tvader: ,,Houd je hoofd amhoog en je handen schoot." Zou hij nog ooit zijA hoofd hoog kunnen houden alts hij een cent aanraalkte van het besmeurde geld? lOp dat oogenblik ging de kamertdeur open en het rvroolijke lachen van Rita weerklonk door de gang. Zij hoorden haar stappen, maar voor zij de kaimer bereifct had, had Roger een raam opengeworpen en was er uit gespron- gen. ,,Ik kan het niet verdragen", zei 'hij. ,,Zegt u het (haar maar." HOOEDSTUK XXX. Roger meende, dat hij Rita hoorde roepen, terrwijl hij wegliep en toen hij even omzag, flitste een stralenid' beeld aan het venster voor zijn oogen. Die aanblfk was te veel in zijn eer- ste smart en inplaats van om te keeren, ver- te verminderen. Deze imvoer zal dus voortaan nog 330.000 ton per maand bedragen. In veiband met dezen maatregel zu'llen deze week oniderbandelingen word-en geopend met Nederland en Duitschland ter bepaling van het contingent, dat aan dleze landen zal wor den toegekend. Bes;- -ekiinigen met Duitschland begonnen reeds heden te Brussel. De onder- hanjdelingen met Nederland zullen v-ervolgens aan de heurt komlen. De officieele mij-ncommissie kiwam Zater- dag bijeen ten einldte een voorstel van de mijn- edgenaren tot verlaghig met 5 pet. van de in 1937 toegestane buitemgewone verhooging der toonen van die mij-narfoeiiders te bespreken. Deze maatregel zal reeds 3 April a.s. in toe- passing treden. De gedelegeerden van de ar- beiiders dirongen ten zeerste aan op verzaking aan dit voomemen, maar de mijneigena-ren weigerden daar-, in te treden. De socialistisibhe mijnwerkerscentrale heeft na atfl-oop van de vergadering onmiddellijk be- sloten tot het beleggen van een buitengewoon congres. Dit congres zal Dondendag 31 Maart te Brussel worden gehiouden, met aan de orde dte kwestie van de loonsverlagimg, de even- tueele organisatie van een referendum en de 42urige arbeidsweek. VLAAMSCH ONDERWIJS TE RIJSSEL. Evenals te ParijSy waar, op verzoek van de Belgische oud'-strijdersvereeniging aldaar, door de zorgen van de Belgische regeering cursus- sen in de Nederlandsche taal werden georga- niseerd, zal binnenkort te Rijssel voor de kin- deren van de talrijke aldaar verblijvende Bel gische onderdanen, een soortgelijke cursus in het leven worden geroepen. De Belgische con- sul-generaal te Rijssel heeft, in dit verband een omzendbrief gericht aan de Belgische ver- eeniging-en te Rijssel, Roubaix en Tourcoing, ten einde zich rekenschap te kunnen geven van de belangstelling, die voor een dergelijken cursus bestaat. SOHUSCHNIGG WENSCHT ZIJN LAND NIET TE VERLATEN. Havas meldt, dat aan dr. Schuschnigg, den vroegeren bondskancelier, die naar van Duit- sche zijde is gemeld in het belang van zijn eigen veiligheid in Schutzhaft wordt gehouden officieele voorstellen zijn gedaan, waarbij hem een vrijgeleide wordt aangeboden tot aan die Oostenrijksche grens, over welke hij zich bui- tenslands wenscht te begeven. Schuschnigg heeft dit aanbod volgens het Fransche agent- sehap echter van de hand gewezen. Hij wees er op, dat hij er de voorkeur aan geeft in zijn land te blijven en dat hij vodr de komst van de nationaal-socialisten had kunnen vluchten, wanneer dit in zijn bedoeling had gelegen. Men onderstreept in politieke kringen te Berlijn nogmaals dat dr. Schuschnigg door Duitschers bewaakt moet worden, daar hij represailles te vreezen zou hebben van Oosten rijksche nationaal-socialisten. Havas bericht uit Weenen, dat de voor- malige burgemeester van Weenen, dr. Seitz, die tot de gearresteerden behoorde, in vrijheid is gesteld. United Press te Berlijn vernam uit betrouw- bare bron nadere bijzonderh-eden omtrent de interventie van den hertog van Windsor ten gunste van zijn vriend baron Rothschild. De bemiddeling geschiedde niet per brief, doch via een persoon, die zoowel het vertrouwen geniet van den hertog als van rijkskanselier Hitler. Hem verzocht de hertog van Windsor zijn verzoek aan den Fiihrer over te brengen. Hoewel de interventie onder de gegeven om- stan-digheden geen onmiddellijk resultaat kon afwerpen, is men in kringen, die nauw contact on-derhouden met de rijkskanselarij, toch van meening, dat baron Rothschild spoedig in vrij- haastte hij zijn stappen, totidat hij het ibeuken- boschje Ibereikt had, waar hij zooveel geluk- kige uren met haar had dJoorgebracht. Daar liep hfl op en neer, tenwijl hij den storm in zijn bilnnenste trachtte te bedaren. Het was hem zonneklaar, dat hij geen cent van Rita's gelid kon aannem-en, aan den an deren kant was de gedachte, lhaar te verlie- zen, hem ontd'ragelijk. Dat kon hij nde-t, al was zij de afstaimmediinge van een heel misdadi- gersras, inplaatb van een doohter uit zijn ge- slacbt, even onsdhuldi-g alis hijeelf. ,,Ik achterneef, zij kleind'ochter, veel ver- schil maakt het niet", zei hij hardop. Als zij tot hem komen wilde zonder bruidschat, zou den zij nog geliuikkiger kunnen zijn. Ineens stand hij stil en hield van pijn zijn adem in, Ja, zoo moest het gaan. Dat was de eenige manier. En de veranderingen moes- ten niet meer kosten dan de erfeniis van tante Martha. Dan zou hij voor haar werken. Of hij voor haar werken zou... Zij was toch het eerst aiangetrokken geweest door de eenvou- dige omgeving, waarin zij hem vond? Nog liep hij zoo te peinizen, toen hij Rita's stem weer hoorde, en, zich omkeeremd, zag hij, dat zij naar hern toe kwaim. Zij had haar bontjas aan, maar was zonder hoedhaar kruberig haar danste in den wind en haar wangen waren rozig. Zijn hart sprong op, toen hij haar zoo zag en op haar toe liep. .Miaar, Roger!" riep zij en glimlachte. ,,Wat helb je me doen schrakkenl Zie je niet, dat het allemaal niets geeft, wanneer twee men- schcn van etkaar houden, zooals jij en ik?" Zij greep met haar twee handjes zijn arm vast en Roger kon niets zeggen en trok haar nagr zich. toe. ,,Wat geeft het geld? ging zij vender. ,,Als we maar van elkaar houden." Nog kon Roger niet spreken. Natuurlijk, hun liefde zou alle moeilijkheden opbeffen... niets zou Rita te zrwaar vallen, als het voor hem was. ,,Lieflste"5 zei hij ten laatste. Heeft je vader het je verteld?" held zal worden gesteld, daar hem geen em stige overtredingen ten laste geleg-d worden. Inmiddels is volgens een Havas-bericht uit Weenen te Kremsmuster in Opper-Oostenrijk graaf Paul Esterhazy gearresteerd1. Hij wordt er van beschuldigd, Duitsche soldaten te heb ben vemederd. Hij zou ben gehuisvest hebben in een vochtigen kelder, hoewel in zijn kasteel nog tal van vertrekken disponibel waren. EEN NI EL WE NAAM VOOR DUITSCHLAND? De Berlijnsche correspondent van de Times" maakt melding van de mogelijkheid dat Hitler op 9 April a.s. op dien datum zal hij een groote verkiezingsrede te Weenen uitspreken ter bevestiging van de eenheid tusschen Oostenrij-k en Duitschland1, den naam bekend zal maken, waaronder in den vervolge het ge heele land (thans voorloopig Groot-Duitsch- land geheeten) bekend zal staan. Wellicht, al- dus de correspondent, vindt men een aanwij- zing omtrent deze nieuwe benaming in het slot van de rede, welke Hitler in September jl. te Neurenberg heeft uitgesproken en waarin hij zeide: ,,Est ist endlioh erstanden, das ger- manische Reich deutscher Nation"eindelijk is het opgestaan, het Germaansche rijk der Duit sche natie. DE FRANSCHE WARWINKEL. Te Parijs worden weer optochten geformeerd van duizenden werknemers, die nu niet alleen om loonsverhooging vragen, maar tevens den eisch stellen, dat de grenzen tusschen Frank- rijk en Spanje zullen worden opengesteld en dat de regeering van Leon Blum en het leger- bestuur het besluit zul4en nemen, om drie divisies Fransche troepen naar Spanje te zen den om de republikeinsche troepen te steunen. De ministers zijn Vrijdag in kabinetsraad bijeengekomen om na te gaan welke conclusies zijn te trekken uit de kamerdebatten, waarbij de Senaat de regeering Blum in groote min- derheid heeft gabracht. De geruchten gingen, dat het kabinet niiet anders kon doen dan aftreden. Maar Leon Blum scheen er anders over te denken. Verschillende ministers gaven den wenscb- te kennen, aan te blijven, in weer- wil van de stemming. Blum stelde het kabinet voor, zich tevreden te stellen met de 5 milliard francs, welke de Senaat wel zou willen toestaan. Daarop werd overeengekomen om binnen enkiele dagen aan de Kamer en aan den Senaat te doen weten, dat men 00k deze 5 milliard zou willen aanvaarden teneinde financieel schoon schip te maken. Doch het is vrijwel zeker, dat zoowel de Kamer als de Senaat met deze aan- vaarding geen genoegen nemen. En wel omdat de eerste verklaring van Blum luidde, dat hij negen milliard noodig had om de financieele verplichtingen te kunnen nakomen. Maar hoe het 00k zij: het ministerie Blum is niet afgetreden, Men krijgt den indruk, dat men hier te doen heeft met een politieke intrigue welke tot doel heeft, het leven van het leven van het kabinet te rekken tot de vacanties. Intussichen wordt de binnenlandsehe toestand hoe langer hoe ernstiger. Tot op heden heeft de staking in het metaalbedrijf zich uitgebreid tot 20.000 manalleen te Parijs. De toestand wordt daarom zoo emstig inge- zien, omdat al deze fabrieken uitsluitend wer ken voor den aanmaak van munitie en bewa- pening. TSJECHO-SLOWAKIJE VERSCHEURD. Nieuw drama in midden-Europa op komst. De groote concessies, die het Duitsche volks- deel binnen de Tsjecho-Slowaaksche grenzen van de regeering te Praag verkregen heeft, hebben de Slowaken doen besluiten, gezamen- lijk met de andere minderheden in dit land, met hernieuwde kracht te streven naar de ,,Ja", kniikte zij en hij ging door: ,,lHlouid je genoeg van me, om tot me te koimen zonder eeinilg fortuin van jouw kant en wil je dan mij voor je laten werken? Mag ik dan iheelemaal voor je zorgen Ik kan je ge- iukkiig maken. Ik zou je toch alles kunnen geven, wat je noodig hebt." Rita deed een st-ap adhteruit en keek naar hem op. ,,/Hoe ibedoel je dat?" vroeg zij. „Heeft je vader je niet -gezegd, dat ik geen cent van hem wd-1 aannem-en?" „Jiarwel, maar noch hij, noch i-k vinden dat goed", ginig zij ongestoord vender. ,,Je bent e-eh hee-tj-e geschrokken, mijn arni-e Roger. Ik was o-ok een beetje veribaasd, te hooren, dat je mijn achterneef bent. Maar daar k-om ik wel overhe-en, al is het erg saai om met je neef te trouiwen. Maar dan mo-et jij over dat andere he-en. Ik zou het niets l'eulk vinden om arm te zijn." Roger liet zijn arm zakiken en zij Liepen naast eKkanider voort. ,,!k zou, het todh heel goed en gezelMg voor je -kunnen maken", zei hij ben laatste. ,,Er zou geen spra-ke zijn van arm, echt arm be- doel ik." -Maar ik wil niet eeuwiig op een boerderij blijven plakken", zei hij. „Ik wil niet leelijk en saai worden, zoo-als nich.t Jane. Je zoudt zeker verw-achten, dat ik werkte net als zij. Vandiaag helb ik gewerkt en je hebt er niet eens naar gekeken". Zij tro-k een lipje als een venwend kind. Wat was zij todh nog een kind, zij begreep er letterlijk niets van. ,,En je hebt belloofd, er een stuk aan te bouwen voor me. En ik wou zoo graag mijn tuin en grasveldje hebben en er is een hoop gelid voor, als jij het maar nemen wou en niet zoo gek deed." Roger wilde geldu-M met haar hebben. ,,Lk heb zelf een beetje geld", legde hjj uit. Genoeg voor de verbouiwing, tenminste bijna genoeig. We hoeven alles niet in eens te doen, maar je tu-intje zul je hebben. Dan moet het teru-gkoopen van het land maar even wach- verwezenlij-king van den ouden eisch: autono mic. Een nieuw drama in midden-Europa is op komst... Het bestuur van de autonomische Slowaak- sche partij, welke onder leiding staat van mgr. Hlinka, heeft te Bratislava vergaderd om den toestand, welke i-s geschapen door het uittre- den van de activistische Duitschers uit de regeering, te bespreken. Na de bespreking-en werd een communique gepuibliceerd, waarin wordt gezegd, dat de Slowaaksche volkspartij, welke negen tien leden in de kamer belt, haar front heeft uit gebreid met de Rongaarsche, Duitsche en Roetheensche minderheden in Slowakije. Een uitvoerend eomite is gekozen, dat voort- durend byeen zal blijven. Na Paschen zullen nieuwe vergaderingen worden georganiseerd, waarop het Slowaaksche volk zijn verlangen naar zelfbestuur naar voren zal kunnen brengen. Vervolgens heeft het partij bes tuur het aan bod van den Tsjecho-Slowaakschen nationalen raad te Praag besproken, die de Slowaaksche volkspartij heeft uitgenoodigd, vertegemvoor- digers te benoemen in de centrale commissie te Pr'aag en in de Slowaaksche afd-eeling te Bratislava. Het partijbestuur heeft dit aanbod van de hand gewezen. Tijdens de besprekingen heeft mgr. Hlinka verklaard, dat het jaar 1938 voor de Slowaken even belangrijk is als 1918 is geweest. De strijd tegen 't intemationalisme en het bolsje- wisme wordt beslissend en de nationale ge dachte heeft voortgang gemaakt. Met genoe gen heeft mgr. Hlinka vastgcsteld, dat 00k de Duitsche, Hongaarsche en Roetheensche minderheden zelfbestuur verlangen en willen medewerken, in de overfuiging, dat hun recht zal worden gedaan. CHAMBERLAIN MAAKT HAAS! MET DE BEWAFENING. De Britsche premier Chamiberl-ain zet zijn besprekingen ter bespoediging van de uitvoe- rin|g van het bewapeningisprogram nog steeds voort. Na de conferences met de vakvereeni- gingen heeft hij den bond van werkgevers uit genoodigd hedfen naar Doiwningstreet t-e komen voor een onderboud met hem en minister Inskip. De leaders der vakvereeniginigen hebben een bespreking gehad- over de mogelijkheid van een gemeensch-appelijke bijeenkomst der werk- geiviers en werknemers, waarop Inskip, die met de cobrdinati-e der d-efensi-e belast is. de beiwapenigsplannen zou uiteemzetten. VERZET TEGEN EEN NIEUWE BELASTING OP SIGARETTEN. Vertegeniwoo-rdigers van den tabakshandel h-ebben bij de financieele commissie van dien gemeentera-ad van Neiw-York geprotesteerd tegen -het plan, cm van ieder pakj-e sigaretten een belasting van een dollarcent te heffen, om die werklo-ozenkais der stad aan te vullen. DE VOLKSSTEMMING IN DUITSCHLAND. De rijk'smdmist-er van binnenlandsehe zaken heeft dmzake dte volksstemming, die op 10 April a.s. gehouden wordt, een decreet uitge- Gedurende 14 dagen, van 4 tot 17 April, zal U een prachtige Borsten houder als geschenk aangeboden worden, vanaf een aankoop van 56fr. Koopt Uw Corset bij Brabantdam 6, Dampoortstraat 23, Ryhovelaan 9 en Antwerpschesteenweg 105, GENT. (Ingez. Med.) ten. Dat kan dian later misschien nog wel." ,,Maar ik wil het nu!" riep Rita en stampte met haar- voetjie. „En wat moet Paps met al zijn geld doen? Ik vind je echt gemeen". lets in het booze geizichtje deed hem schrikken. Eftn sctoerpe trek cm den mond, hardhead in de oogen... hij kon niet helbben, dat Rita zoo naar hem keek. ,,Ik kan op andere m-anienen geld verdie- nen", zei hij vtllujg. ,,Neef Ho mock heeft me aangeboden. als finmant bij hem te komen. Toen heb i-k gew-eigerd, maar als je wilde, dat ik het deed, zou ik het kunnen aannemen. Daar krdjg ik een flink inkomen van." Finmant?" vroeg zij. ,,Wlaf is dat?" ,,Dan moet ik zaken gaan doen in Pre-ston. lederen dag naar kantoior." ,,Naar kantoor in Preston?" herhaalde zij. ,,En wat moet ik dan -doen?" ,,Nou, wat ni'cht Anna doet. Die heeft een gezell-iig levent-je." ,,E5u ilk zou hier opigeprikt zitten, terwijl jij op kantoor in Preston was? Dat zoudien we al'lebei vretlselijfc vinden." t ,,Maar we zouden hoopen geld hebben", zei Roger ruw. ,,Dan heb ik lieve.r mijn eagen geld, dank je", zei Rita hard. ,,-Pnaten en denken we niet te veel over geld?" vroeg Roger na een poosje. Zooals je net zed, het geeft niets als we van elkaar -houden." Rita, beet op hiaar lippen en scheen op het punt in tranen uit te barsten. maar even later viel zij: uit: ,,-Het is gewoonweg idioot. Paps zegt, hrj ge- Iooft dat alle Becks (half gek zijn. Ik wou, dat ik er niet bij hoorde. Het is leelijk van Paps, dat hij het me niet eerder heeft verteld. Hij had het moeten zeiggen, toen ik er pas over diacht om jou te nemen. Misschien zou ik er dan mete-en een eind aan gemaakt hebben." jDat meen je niet, Rita", zei 'Roger zacht. ,,Dat zeg je alleein maar, olmdat je het niet begrijpt." (Word-t vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1