ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Sproeten komen vroeg Sprutoi Bij alle Drogisten No. 9735 WOENSDAG 16 MAART 1938 78^ Jaargang Binnenland Buitenland EERSTE BLAD EERSTE 0EFENTIJD REEDS VOOR DE LICHTING 1938 VERLENGD. DE 38e NEDERLANDSCHE JAARBEURS GEOPEND. het voorjaar, koop tijdig een pot (togez. Med.) HONDEKDJARIG BESTAAN VAN DEN HOOGEN RAAD DER NEDERLANDEN. Witter dan wit i>ii ^nomiinir n rii—'I -"'•■javt'- -* «iww" UZENSCHE ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen xr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clieM's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzendtog van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Minister Colijn heeft zich gisteravond voor de radio met de voligende rede tot bet Neder- lamdscihe vollk gerichit: De gebeurtenissen van de laatste ciagen in bed budtenland hebben ook op bet Nederland sche volk een diepen indruk geanaakt. Ook ooze zorgen en moeiten zijn er door ver- meerderd. Want al is het nu zoo, dat geen ommiddel- lijik oorlogsgevaar drenigt, al mag men er voor darken, dat ook deze woiik voorbijldreef zon- der ravage over ons werelddeel aan te ricbten, het is ndetteanto joiiist wat de Elngel&ciie mi nister-president gxsteren in het Lagerhuis ge- tuifgde, dat de jongste gebeuntendssen een effect moeten hebben, dat men thans nog wel niet met nauwtkeuriglhieid bepalen kan, maar dat todh hierop neertkomt, dat het gevoel van oiizekierheid en onvedligjheid1 in Europa in sterke mate verhoogd is. Jinst is ook wat de heer Chamberlain op- imerikte, dat men zidh weliisrwaar beboort te oisthoiuden van al te haastige toesiuiten en van aebleloctze woorden, maar dat zuiiks niet mag leiden tot veronach teaming van de noodizake- lijke voonziongan. (Het is niet nu voor het eerst, dat ook de Nederlandsche regeerdng zidh verpdicbt acbtte am rekendng te houdien met de politieke span- ntogen orn ons, been en am de voorzorgen te trefifien die naodig werden geacht. Het fedst, dat wij niet het gdheede jaar door de bescMlkJkang hebben over geoefende militai- ren noopte reeds eenmoal nu twee jaren geleden tot een buitengewone voorziening van tjjdelijken. aard. Daama heeflt de regee ring em wijiziging van ons legerstelsel in over- wieging genomen, dat er op geiicht was deze ziwaikke stee in ons detensaestelsel te doen vend/wijnen en in gemeen overleg met de Staten-Generaal is de wet van 21 Februari 1938 tot stand gekomen, waarbij de duur van de eerste oefemimg voor de infanteriie van 5^ maand tot 11 rnaamiden wend verlengd. De afldus gewijizigde Ddenstplidhtwet is 5 Maart j.l. to werktog getreden en daardoor is de weg gdbaand cm het geheele jaar te kummem be- scfciikken over een, zij het niet zeer sterke, voMoend geoefende troepenmadht, die to staat is (het eerste venzet te bieden tegen aantas- tttog van ons grtondlgebied. Tot fuu toe waren en vele maanden to het jaar, dat geen enkel venzet tegen plot- sektage verrasstogen mogeiijk rwas. to. het lieht van het zeer snedle verioop ,van mdiitaire acties ale thans mogeiijk bleefk mag zulk een toe- stand onder de huidige omstandSgjheden geen dag langer bestemdigd worden. Het is daaroim, dat de regeerdng besloten heeft gebruik te maken van die bevoegdheid, die zij knadhtens de gewijizigde Dienstplichtiwet toeeit, om den verlengden eensten oefentijd reeds te doen geiden voor de lichttog 1938 dius ook voor dat deel er van, dat to het begin van October 1937 voor de 'eerste oefening onder de wapenen is gekomen. Het gevoig hiiervan is derbalve, dat dat deel der Mchttog 1938, dat 25 Maant a.s. met groot verlof naar huis zou zijn teruggekeerxi, nadien datum onder de wapenen zal b 1 rj v e n. Aanvanlkebjk was dit de bedoeitog der re geering niet. Zij hoopte, am allerlei rede- men, dat zij de verlenging van den eersten oefentijd eerst zou. behoeven toe te passen op de lichttog 1939, waanvan het eerste deel to October as. onder de wapenen moet komen. De omstandigheden dwingen ons thans, dat vioomem'tn prijs te gieven. De hoogste belan- gai van het land nopen daartoe. Voor sommi- gen zal dit regeeringsbesluit ongetwyfeld een teteuTSteUing zijn, maar ook zij zullen begrij- pen, dat de algemeene politieke toestand niet toelaat om op-izien-komen te speien; ook zjj zullen inzien, dat het treffen van voorzorgen to dezen tijdi niet mag worden nagelaten. En voor het cverige ligt het to het voomemen van den minister van Defensie om met em- stige .pertsoonlijke belangen, met tobegrip van die van varwanften, zooveel als 's lands belang tcdaat, ter dege rekentog te houden. Ten slotte doe ik een benoiep op het geheele vaderlanid om kxacht te toonen dioor rustige aanvaardtog van wat noodizakelajk is. En ik beeluit met de bede, dat de Almachtige God ons werelddeel en daardoor ook ons vaderiand behoede voor een nieuw anmageddon den bedroeg en die de eerste oefening niet vo6r 5 Maait 1938 hadid'en volbracht. Dientengevolge zullen de hierbedoelde ddenstplliehtigen, die thans in werkelijken diienst zijn, eersit na een eersten oefeninigstijd van 11 maanden met groot verlof vertrekken. Wteliicbt zullen enkele groepen van dienst- pbchtigen buiten toepassdng van dezen maat- regel blijtven. Wedke groepen dot zullen zijn, zal nader word'en bepaald. UITiBREIDING VAN HET AANTAL CAHITUIANTEN. iDe minister van Defensie brengt ter kennis van belangbiebbenden, dat voor een aantal dienistpliclktige sergeanten en Couriers van he t wapen der infianterie, van. de licbtingen 1934, 1935, 1936 en 1937 (geboren na 31 December 1913), alsnog de geiegenheid wordt openge- steld om to werkelijken dienst te komen op voorwaarden van het Capitulantenreglement, teneinde na gebleken geschiikitheid als capitu- lant te worden aangenomen. Tevens heeft de minister bepaald, dat, zoo- wel voor de thans dienende alls voor de eian te nemen capitiulanten het zalkigeld met togang van 26 Maart wordt vehhoogd tot 5 per week voor de eeirste drie jaren en daama tot f 7 per week. Ddenstpdichitige onderoffiicieren der infiante rie, die niet genegen zijn om als capitulant te dienen, doch wel gedurenide eenigen trjld vrijiwillig to werkelijken dienst willen komen of blijtven, zulks op de vooirwaarden betriffen- de belDoning enz., welke geiden voor capitu- lanten, kunnen zicb eveneens met een daairitoe streikkend verzoek reohtS'treelksclh wenden tot bun reglimentsicommandant, Geigadaigden voor opkomst in werkelijken dienst als baven omsdhreven, moeten zach ten spoedigste redhtstreeksch. wenden tot hun regimentsoomlmandant. Armageddon, ontleend aan de Gpen- 'bantog van Johannes (16 16), waar het de pteuats is van den ednldsitrijid tussiehen de mach- ten van (het goed en het kwaad, werd vooral to Ekigeland gebruikt als uitdrukking ter aan- dsudding van het gruwelxjke Van den wereld- oiorlog, merkt de N. R. Crt. op. M9NISTER-IEEUE AANSOHRUVING AAN DE KORPSOOMMANDANTEN. (De minister van Defensie heeft ter uitvoe- ntog van het door de regeering genomen be- aluit betreffende het toepassen van de bepa- ling van de gewijizigde Ddenstplidhtwet inzake de verlenging van den eersten oetentjjd van 5% tot 11 maanden voor de Mdhittog 1938, de volgende aanschrjjtving gerdcbt aan de korps- eiommandanten (Bjj de wet van 21 Februari 1938 (Staats- iblad nr. 500) tot wijzigdng van de Dienst- piuchtiwet is de duur van de eerste oefening voor de onberddemen, voor wie deze duur tot duEver ten hoogste 5% maand of ten hoogste 6 maanden bedroeg, gebratiht op ten hoogste 11 maanden. Deze wjjzagtogiswet is to wer- •ktog getreden met togang van 5 Maart 1938. Dsaar art. 66 van het Dienstplidhtibesluit be- paalt, dat voor zoover geen uiiteondering is giemaakt de eemste oefening even lang duurt ate to de wet hoogste diuiur is vermeld, is de vemLengde eerste^oefeningstijd van toepas- sing gewondten ten aamzien van alien, voor wie deze tijld aanvankelijik 5% maand of 6 maan- Z. K. H. Prins Bernhard opent de nieuwe Beatrix-hal. De 38e Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht is Dtosiaag geopend. Geschiedde de opening der Jaarbeurs zelf zooals de laatste jaren gebruikelijk, zonder eenig ceremondeel, de nieuwste uitbreiding dei gebouwen, de pas gebouwde machineha!, was aanleicbng tot een plechtigheid. Dinsdagmid- dag opende ,d,e Kontoklijke commissaris der Jaarbeurs, Z. K. H. Prins Bernhard, officieel dit nieuwe gedeelte. Te elf uur arriveerde Z. K. H. Prins Bern- hard aan het administratiegebouw der Neder- landscbe Jaarbeurs, waar hij werd begroet door den voorzitter van het Jaarbeursbestuur, Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, en den secretaris-generaal, den heer W. Graadt van Roggen. Onmiddellijk na de begroeting begaf men zich naar de zaal van de Stichtsche Indus- trieele Club. Hier werd een vergadering ge- houden van het algemeen bestuur der Jaar beurs, waaraan zicb omstreeks half twaalf een ledenvergadering aansloot. Prins Bernhard aanwezig bjj een tele\isie-demonstratie. Na afloop van de vergadering begaf Prins Bernhard zich, vergezeld door de heeren Fen tener van Vlissingen en Graadt van Roggen en de overige leden van het algemeen bestuur, naar de vijfde verdieptog van het jaarbeurs- gebouw. Hier is het televisie-demonstratie- lokaal, waar op een viertal televisie-ontvangst- toestellen uitzendingen uit de televisie-studio, gelegen tusschen het derde Jaarbeursgebouw en de nieuwe machinehal, worden ontvangen. to een zeer besloten voorstelling gedu rende de Jaarbeurs is dit lokaal gedurende eenige uren des morgens en des middags voor het publiek opengesteld heeft de Prins daar een korte demonstratie bjjgewoond. Na afloop dezer demonstratie begaf Prins Bernhard zich naar Hotel des Pays Bas, waar hij tezamen met de leden van het algemeen bestuur der Jaarbeurs, de lunch gebruikte. De opening van de nieuwe J aarbeurshal Om half drie heeft Prins Bernhard onder groote belangstelltog in de groote zaal van het Jaarbeursrestaurant de nieuwe Jaarbeurs- hal, welke in het bijzonder is bestemd voor de machine-industrie, officieel geopend. De president van het Jaarbeursbestuur Dr, F. H. Fentener van Vlissingen, hield hierbij een rede en verzocht Z. K. H. ideze hal den naam Beatrix-hal te mogen geven. Deze eindigde met de woorden: Diep hebt Gij in de laatste maanden moeten gevoelen hoe zeer Nederland beseft wat voor zijn toekomst en voor de saamhoorigheid van zjjn volk de geboorte van een klein menschen kind heeft beteekend en daarom waagt de Raad van Beheer, nu wij hier zijn samenge- komen om een nieuwe hal te openen, waarvan wij voor de toekomst van ons institute: veel verwachten, het eerbiedig verzoek tot U te richten aan deze hal den naam Beatrix-hal te mogen geven. Prins Bernhard antwoordt. Gaame, aldus ving Prins Bernhard zijn rede aan, geef ik, als Koninklijk commissaris der N ederlandsche Jaarbeurs, gevoig aan den wensch mjjner medebestuurderen, om het nieuwe gebouw te openen, waarmede voor de derde maal tijdens de to 1929 ingetreden oeco- nomische depressie, het complex Jaarbeurs- gebouwen een belangrijke uitbreiding onder gaat. Ik doe dit met bijzondere vreugde, am dat ik in den aanvang persoonlijk en van nabij aan den opzet en de voorbereiding der bouw- plannen heb kunnen medewerken en in cie laatste maanden helaas slechts uit de verte met toenemende belangstelling de berichten omtrent den bouw heb kunnen volgen. Het is mij een treffende gedachte, dat de eerste steen van het gebouw, waarin wij ons thans bevinden, gesteld is door Prinses Juliana. Het heeft voor mij een bijzondere bekoring, dat de nieuwe hal, welke door rnijn hand thans geopend zal worden, in gebruik gesteld is in het jaar, waarop door Gods zegen ons een dcchter werd geschonken. Mede uit naam van Prinses Juliana geef ik den Raad van Beheer gaame onze toestemming, aan de nieuwe Jaar- beurshal den naam van ons geliefd kind te verbinden. Met den wensch, 'dat deze nieuwe hal tot in lengte van dagen getuigenis moge afleggen van den bloei van het Nederlandsche Jaar- beursinstituut, verklaar ik de Beatrix-hal der Kontoklijke Nederlandsche Jaarbeurs voor ge opend. Na deze rede speelde een strijkje het Wil- helmus. De Prins begaf zich vervolgens vergezeld door Dr. Fentener van Vlissingen door de par- terre-afdeelingen der drie gebouwen en de ver- bindingshal naar den ingang Van de nieuwe jaarbeurshal, waar Hsj een met bloemen ver- sierde afsluittog doorsneed. De Prins maakte daarop een rondgang door de nieuwe machinehal en bezocht enkele stands. Daarna begaf Hij zich naar de in de ver- bindmgshal gelegen studio der televisie-uitzen- dingen, welke hij eveneens bezichtigde, waar mede het bezoek was geeindigd. Vergezeld door Dr. Fentener van Vlissingen begaf de Prins zich weer naar het administra- tie-gebouw der jaarbeurs, van waar hij, na afscheid te hebben genomen, weer per auto naar Soestdijk vertrok. Met deze voorjaarsbeurs slaat het Neder landsche Jaarheursinstituut een record: het hoogste aantal deelnemers: 2005 (tegen 1779 ter vorige voorjaarsbeurs) en het hoogste aan tal vierkante meters verhuurde plaatsruimte: 17.310 M2. (tegen 15.000 M2. der vooi-jaars- beurs 1937). De nieuwe Jaarbeurshal heeft niet alle accres der deelneming kunnen opvan- gen. Trots een goiieel gevuld gebouwencom- plex en het onmiddellijk ten voile in gebruik genomen nieuwe Jaarbeursgedeelte, deed zicb ditmaal het verrassende verschijnsel voor, dat to dusdanige mate aspirant-deelnemers moes- ten worden afgewezen, dat de ruimte, welke door deze deelnemers gevuld had kunnen wor den, ongeveer even g*oot zou-zijn geweest als de grondoppervlakte van de nieuwe hal. De samenstelling en plaatsing der verschil- lende groepen, afdeelmgen en buitenlandsche secties zijn in hoofdzaak dezelfde gebleven. De ingebruikneming van de nieuwe hal heeft aanleidtog gegeven tot een nieuwe groeps- vormtog: Voor de eerste maal n.l. zijn in be- langrjjke mate de machinerieen voor het gra fische bedrijf aanwezig. De Zwitsersehe groep is eveneens in de nieuwe hal onder.gebracht. Op deze voorjaarsbeurs doet voor de eerste maal de luchtbescherming haar intrede. Men heeft zich ditmaal nog moeten beperken tot het inrichten van een demonstratie- en voor lichttogsstand. wordt opgedragen om na te hebben onder- zocht, welke maatregelen voor de luchtbe scherming ten aanzien van de scholen wen- schelijk zijn, voorstellen dien aangaande in te dienen. NAT.-SOCLALISTISCHE VREES VOOR ONGEWENSGHTE IMMIGRATIE. Het nationaal-socialistische Eerste Kamerlid Van Vessem heeft de volgende vragen gesteld aan de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Justitdie en van Sociale Zaken: „1. Heeft de regeering kennis genomen van de persberichten volgens welke verschUlande staten naar aanleiding der toeenstorting van het Schuschnigg-regiem in Oostenrijk gesloten hebben? ,,2. Is de regeering bereid tot wering van staatsgevaarlijke elementen en tot voorkoming van toeneming der werkloosheid onder bet Nederlandsche volk en in het algemeen om herhaling te voorkomen van ongewenschte im- migratie als to 1933 na de Duitsche systeem- verandertog heeft plaats gevonden, hier te lande onverwijld doeltreffende maatregelen te nemen?" DE OOSTENRIJKSCHE GEZANT IN DEN HAAG GAAT HEEN. De Oostenrijksohe gezant, de heer G. M. Alexich, heeft Dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan den minister van buitenlandsche zaken en den heer Patijn medegedeeld, dat hij uit Weenen opdracht had ontvangen, de Oos tenrijksohe legatie ter beschikking van bet Duitsche gezantschap te stellen. De belangen van de hier te lande woonach- tige Oostenrijkers zullen voortaan door het Duitsche gezantschap worden behartigd. De heer Alexich vertrekt vandaag naar Brussel en Luxemburg om aan de Belgische en Luxemburgsche regeering, waarbij hij even eens is geaccrediteerd, mededeeltog van het besluit van zijn regeering te doen. De gezant heeft opdracht, vervolgens naar Weenen te gaan, ten einde daar nadere in- structies to ontrvangst te nemen. PRINSES BEATRIX MAAK.T HET UITSTEKEND. Op het paleis Soestdijk blxjft alles zeer goed gaan. De kleine Prinses groeit voorspoedig en hoewel zrj nog niet to de buitenlucht is ge- weesit, profiteert zij volop van het mooie weer van de laatste dagen. Dit komt voornamelrjk door de speciale constructie van de ramen van het door het Prinselijk paar bewoonde paleis- gedeelte, welke het mogeiijk maakt, dat de heerlrjke lentelucht volop toegang heeft. Ook Prinses Juliana maakt het uitstekend. Zij heeft Zaterdagmiddag in gezelschap van haar hofdame freule De Braauw een kort auto- tochtje in de omgeving gemaakt. Zondag lok- te het weer niet tot uitgaan, maar toch heeft het Prinselijk paar in gezelschap van H. M. de Koningin een wandeling gemaakt in den paleistuin. Zondagmorgen om elf uur hebben Prins Bernhard en Prins Aschwin een bezoek ge bracht aan de stallen aan de overzijde van het paleis om een kijkje te nemen in de nieuwe manege. Beide Prinsen kwamen de rechter oprijlaan afwandelen en staken daarna den rijksstraatweg over. De belangstelling van het publiek ging wel wat te ver, hetgeen den Prins niet aangenaam was. H. M. de Koningin is Maandagmorgen om streeks elf uur ween naar Den Haag vertrok- ken. NEDERLANDSCH GEZANTSCHAP TE WEENEN. Naar van welingelichte zijde vernomen wordt, is de Regeering van meening, dat een beslissing op dit oogenblik omtrent een even- tueele nieuwe regeling van de behartiging der Nederlandsche diplomatieke belangen te Wee nen nog niet aan de orde is. Onze tegenwoordige gezant te Weenen, Zijne Excellentie R. C. T. Roosmale Nepveu, is even eens bij de Hongaarsche regeering geaccredi teerd. Voor het geval de Nederlandsche ge- zantschapspost in Oostenrijk zou komen te vervallen, is te veroriderstellen, dat de heer Roosmale Nepveu in zijn kwaliteit van Harer Majesteits gezant te Boedapest, Nederland verder to de Hongaarsche hoofdstad diploma- tiek zou vertegenwoordigen. ONDERWMS EN LUCHTBESCHERMING. Naar van zeer betrouwbare zijde meegedeeld wordt, zal eerlang door de Ministers van Bin- nenlandsche Zaken en van Onderwijs, K. en W. een commissie worden benoemd, aan welke Op 1 Juni a.s. zal de Hooge Raad ider Neder- landen, kortweg Hooge Raad genoemd, hon- derd jaren bestaan. Zooals men. weet is de Hooge Raad ons hoogste rechtscollege, dat zich bijna in hoofdzaak met de cassatierecht spraak bezighoudt. Een vorm van cassatie wordt voor het eerst gevonden in de staats- regeling van 1801, die in art. 93 bepaalt, dat het „nationaal gerechtshof" speciaal toezicht heeft over de gerechtshoven, en rechtbanken. Het kan, zoo gaat het artikel voort, de'rhalve vonnissen en handeltogen, voor zoover deze met de wetten aangaande de administratie van de justitie en den vorm van rechtspleging strijdig zijn, schorsen en vemietigen. Hier had men dus een beperkten vorm van cassatie. De cassatie, zooals die nu wordt toegepast, is pas neergelegd in de Grondwet van 1815. Op 10 April 1938 verscbeen een besluit van Koning Willem I, houdende bepa- ltog van bet tijdstip, waarop de invoertog der Nieuwe Nederlandsche wetgeving en de instel- ling van den Hoogen Raad der Nederlanden zou plaats hebben. Dit tijdstip was, „met den klokslag van middemacbt tusschen 30 September en 1 October van dit jaar" (7838) Het College was echter op 1 Juni reeds in functie getreden. In dat tusschentijdvak Meld het zich echter uitsluitend bezig met het ont- werpen van verordeningen, reglementen e.d. De minister van Justitie, Mr. C. F. van Maa- nen, heeft den Raad gemstalleerd. Het college was allerongelukkigst gehuis- vest en wel to een hoek van het Binnenhof. Na jarenlange hardnekkige klachten, kwam to 1861 het gebouw op het pleta tot stand, dat pas to 1864 in gebruik kon worden genomen. Men was met dit gebouw al dadelijk niet ingenomen. Op dezelfde plaats wordt thans een zoo goed als nieuw gebouw opgetrokken. In afwach- ting daarvan is het college thans gehuisvest to een gebouw op bet Plein 1813. Zooals reeds gezegd, houdt de Hooge Raad zich to hoofdzaak bezig met de cassatierecht- spraak. Er gaat bijna geen dag voorbij, of er valt een of andere beslissing, die principieel voor de jurisprudence van belang is. De taak van het Openbaar Ministerie bij den Hoogen Raad is totaal verschillend van die, bij de lagere rechtscolleges. De procureur- generaal is namelijk in het algemeen niet belast met de vervolging van strafbare feiten en de ten uitvoerlegging van vonnissen, maar alleen met de handhaving der wetten. Zijn taak is: voorlichting, wettelijk van den Hoo gen Raad, terwijl hij practisch medewerkt aan de rechtsvorming. Slechts in enkele gevallen treedt het parket zelfistandtig op, zooals bjj cassatie in het belang der wet, berzieningen en vervolging van hooge ambtenaren. Ten slotte heeft de procureur-generaal het toezicht op de rechterlijke macht in het algemeen. De herdenking. Hoewel het, zooals uit het bovenstaancle blijkt, op 1 JuM a.s. honderd jaar geleden zal zijn, dat de tegenwoordige Hooge Raad ge installeerd werd, zal, zooals eveneens gebleken is, de cassatie in den huidigen vorm pas op 1 October van dit jaar een eeuw bestaan. De Hooge Raad zal dan ook aan den datum van 1 Juni geen bijzondere aandacht schenken, maar de herdenking concentreeren op 30 Sep tember en 1 October. Er doet zich namelijk de gelukkige omstandigheid voor, dat vermoe- delijk het gereed komen van 't nieuwe gebouw op het Plein samenvalt met het Eeuwfeest der cassatierechtspraak. Het ligt to de bedoe ling, wanneer zich geen bijzondere omstandig heden voordoen, de overdracht van het nieuwe igefoouw op 30 September op pleohtiige wijze te dloen plaats Ihdblben. De herdenkingsplech- ti'gheid van 1 Oetotoer zail dan geiwijd zijn aan d>e tow: ikiingtreidtoig der nieiuwe Nederland- sttae wetigeivtoig. worden Uw tanden indien U poetst met Tube 60 en 40 ct. Doos 20 ct. IVOROL (Ingez. Med.) HITLER'S OFTTCIEELE ONTVANGST TE WEENEN. IHet Duitsche Nieuwsjbureau deelt mede, dat d'e FUhrcr en rijtksikanselier onder onjbesclhrijf- lijk igejiulbel am half zes Maandagmiididag met zijn gevoig via Scfooenlbrunn te Weenen is aangefkomen. Bij zijn toclht door de stad wenden de kloik- ken van alle kerken geluiid. Reedis Miaandag- odhtend vroeig was het in de hoofdstraten zeer druk. De stad werd overal versderd. In der haast zijn uit Duitschland haakkruisvlag- gen en stan-daarden gezonden. Uit die etala- iges der boekwdnlkels venwijlderde men snel het boek van Schuschnigg ,,Dretoiai Oesterredch" en vervtog het door exeanplaren van Hitlers „Medn Kamptf". Overal op straat werden fbto's van Hitler te koop aangeboden en speldjes met het hajkenkruis. Hitler heeft zijln totrelk igenomen in hotel Imperial. Een groote mendjgte -verdrong zich voor het hotel en rdep am den Fiilhrer, die op het bailkon verscheen en hartstochtelijk werd toegejuicht. "Van het baikon van zijn hotel heeft Hitler een korte toespraak ge'houiden. Hij zedde on der meer: ,,Niet alleen de twee miildoen men schen to d'eze stad, maar de 75 mdllioen van Ons vollk in ddnrrjk zijn beiwogen door dit keerpiunt in de geschiedenis. En zij alien leven to 6en gelofte, wat er ook mag gebeu- ren, het Doxitsche rijlk, zooals het thans staat, zal door niamand gebroken, door niemand verscheurd worden. Geen drexgeni, geen nood en geen geweld' (kan deizen eed ibreken. Die eed wordt thans gelooivig uitgesproken van de Dfuitschors van Koningsibergen tot Keulen en van Hamburg tot Weenen". Op den Heldenplatz. Dmsdagoehtend om 11 uur Duitsche tijd began iop den HeWenplatz voor den gejwezen Hotfbrug de plechtige ontvangst van den Lei- der door de stad Weenen. Alfle mogeljjke nationaal-socialistische onganisaties waren to grooteu getale aaniwezig. De bevolking was van 's ochtends vroeg al bij honderdduizenden op de been en een dichte menigte juichte Hit ler toe, toen hij 'Zich naar den Heldenplatz ibegaf. Seyss Inquart, tomiddels benoemd tot rijks- stadhoiuder voor Oostenrijk, was de eerste, die Hitler begroette. Hij, zedde o.a.,,Als laat ste cpperste orgaan van den ibondsstaAtOos tenrijk meld i'k den Leider en .Rijkskanselier de voltrekktog van het wettdige besluit vol gens den wil van het Duitsche volk en zjjn Leider. Oostenrijk is een land van het Duit sche rijtk. Aan het Duitsche volk en de heele wereld vertoondig ik, dat Adolf Hitler, als Leiidier en Rijkskanselier, op het oogenblik den burcht van de oud'e rijlkdhoofdetad, de behO'edster van de kroon des rijlks, is biinnengetrokken. Waarom. eeauwen Duitsiche geschiedenis heb ben gieiwlorsteld, waarom tallooze millioenen van de beste Duitschers gefloloed hebben en ge- storven zijn, wat to een heftigen strijd het laatste doel, wat to de bitterste oogenlhlikken de laatste troost was thans is het voltooid de ,,Ostmark" is thuis gekcmen. Het rjjk is wader opgestaanhet voliksdiuitsohe rijk is ge- schapen. Thans groeten alle Duitschers uit de eeuiwigheid den Leider als den voltooier, thans groet de Leider het nieuwe eeuwige Duitsch land. Wtij kennen slechts edn ding; wij dan- ken' den Leider. Wij betuigen hern dank, diem dank, welke volslagen liefde en onvoor- waardelijke trouiw is. (Mijn Leider, waanheen de weg ook voere, wij volgen U. Heil mijn Leider." Gedurende deze toespraak ctokelden vlieg- tuigen bcven de menigte. (Hitler spreekt. Na Seyss Inquart sprak Kiitler. Hij zeide .a. ,,In enkele dagen tijds heeft zich to de Duit sche vol'ksgetmeenschap een omwenteltog vol- trokken, die wij thans wel zien to haar vollen omtvang, dio-ch welker beteekenis pas latere geslachten ten voile zullen kunnen weten. De laatste jaren hebben de machthelbbers van het thans verwijdierde regime vaak gesproken van de speciale zendtog, welke to hun oogen dit land te vervullen had. Volgens hen was de taak van deze >z.g. zelfstandighetd van het land Oostenrijk, welke in de v redesverdragen was voorgeschreven en van de genade van het buitenlaIlld, aHhankelijik was, de vormiing van een waarachtig groot Duitsch rijk te belet- ten en daarmee het Duitsche volk den weg tot de toekomst af te sluiten. Ik roep thans voor dit land zijn nieuwe zen dtog uit. Zij kernt overeen met het gebod, dat eens de Duitsche landveihudzers uit alle gouwen van het oude rijk Meiheen heeft ge- roepen. De oudste Ostmaik van het Duitsche volk moet daarmee het jongste boliwerk van de Duitsche natie en tevens van het Duitsche rijk worden. Ik spreek uit naam van de millioenen menschen van dit wondemruooie Duitsche land, udt naam van de Stienmarkc rs, Benedien- en Opper-Oostenrijkers, de Kartothiers,de Salz- burgers, de Tirolers en bovenal uit naam van de stad Weenen; wanneer ik op dit oogenblik de thans luisterende 68 millioen vertiere Duit sche volkiSgenooten to ons 'groote rijk ver- izeker: Dit land is Duitsch, het heeft zijn zen dtog beigrepen, het zal haar vervulieh en het zal in trcuiw aan de groote Dulitsehc volksge- meenschap door niemand worden avertroffen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1