ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAO VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN en tveu ts die knaaen PRESTO DE BOEREN-BARON No. 9730 EERSTE BLAD VRIJDAG 4 MAART 1938 78e,Jaargang Binnenland mm „MIJNHARDTJE" t> C f Buitenland Feuilleton VOOR WAS EN VAAT S&cfits 5 els n&i KaJz NEDERLANDSCHE GROENTEN IN BELGIE. HET LAAGST IN PRIJS EN BOVENAAN IN KWALITEIT! NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen rr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. Van 7 Maart 1938 tot nadere aankonidigiag zal de Ter Ne-uzen- sche weg, no. 2 van, den ligger van wegen en vioebpaden in de gemeente Zaamslag, van de Groenstraat, no. 3 van dien ligger, tot de kom van Zaamoslag voor het verkeer met rjj- en voertuigen en vee zijn AFGESLOTEN. Burgemeester en Wetlhouders van Zaamslag, S. VAN HGEVE, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. DIEFSTAL GEPLEEGD IN HET KONINKUJK PALEIS? Het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam heeft, volgens „De Telegraaf" sinds 1 Maart j.l. een bijzor.dere bewaking gekregen. Twee rechercheurs surveilleeren van 's morgens vroeg tot laat in den middag in en om het groote gebouw. Deze maatregel is getroffen, omdat vermoed wordt, dat dief stallen in het paleis zijn gepleegd. Men kan niet met zekerheid zeggen, dat voorwerpen zijn gestolen, maar de politie heeft aanwijzin- gen gekregen, dat waarschjjnlijk verschillende diefstallen hebben plaats gevonden. Er heerscht in het Paleis in verband met de verbouwingen nog een groote wanorde in tal van vertrekken en om met zekerheid te kun- nen constateeren of er b.v. tapijten, loopers, kleine kostbare kleeden, linnengoed, of andere voorwerpen van waarde zijn gestolen, zal men eerst alles weer op zijn plaats moeten zetten. vordert een juiste plaatsing nog meer zorg. De spoorwagen wenschen van het personeel, dat alles gedaan wordt om beschadiging te voorkomen. Zij wenschen, dat de plaatsing geschiedt in schuinen stand, zooveel mogelijk met het voorwiel tegen den kopwand van den wagen, in de riciiting van beweging van den trein. Het pedaal aan de zijde van den per- soon, die de fiets plaatst, moet recht naar bovenstaan om beschadiging van de ketting- kasten te voorkomen, terwijl ook aandacht moet worden geschonken aan de verbindings- snoeren, die niet mogen blijven haken. Door het personeel op deze wijze in de behandeling van fietsen op te voeden, hoopt men bescha diging zooveel mogelijk te voorkomen. In de kringen der Belgische groentenkwee- kers heerscht, volgens den correspondent van het Handelsblad te Brussel, groote ontstem- ming over den grooten invoer van buiten- landsche, inzonderheid van Nederlandsche groenten vooral kool, aardappelen en uien waardoor naar zij beweren, een zware druk op de binnenlandsche prijzen wordt uitge- oefend. De Belgische kweekers beklagen zich er over, dat de Nederlandsche exporteurs door de Nederlandsche regeering in staat wor den gesteld met behulp van exportpremies de Belgische markt met hun producten te over- stroomen. Ook de controle op de ingevoerde hoeveelheden zou onvoldoende zijn. De ver- tegenwoordigers van de Belgische groenten- kweekers hebben er bij de verschillende depar- tementen op aangedrongen, dat onverwijld maatregelen zullen worden genomen om aan dezen toestand een einde te maken. meer noodig is. Om een voorstelling te geven van de bezuinigingen, welke daardoor bereikt zouden worden, wordt meegedeeld, dat bij de rijkspost alleen voor het dichtbinden van post- zakken dagelijks 600 tot 700 kilogram touw wordt gebruikt. DE FINANCIEELE POLITIEK VAN HET KABINET JANSON. In zijn Maandag j.l., voor de leden van de buitenland,sche persvereeniging gehouden rede over de binnen- ep buitenlandsche poli- tiek van de regeering, verklaarde de heer Janson, dat ten einde de stijgende uitgaven te kunnen dekken, van de natie vrij zware fiscale offers zouden worden gevergd. Cijfers werden door den premier, in dit verband, niet genoemd. Thans hoorden wij, in officieuse kringen, verzekeren, dat het bedrag der nieu- we belastingen welke in voorbereiding zijn, zeker 1 milliard en mogelijk zelfs 1200 millioen francs zal bedragen. Men denkt er aan de crisisbelasting weer in te voeren, de succes- sierechten aanzienlijk te verhoogen, enz. Het is nog niet bekend,of ook aan de douane- tarieven wijzigingen zullen worden toege- bracht. HET WONDER-VLIEGTUIG" NIET GEVONDEN. Aan de kust van Caithness (Noord-Schot- land) bij Wick zijn groote olievlekken ontdekt. Een onderzoek wordt ingesteld of deze vlek- ken in verband kunnen staan met het vermiste Vickers-bombardementsvliegtuig, dat nu reeds sedert verscheidene dagen met drie inzitten- den spoorloos is verdwenen. De hoop, dat deze drie inzittenden nog levend zullen kunnen worden teruggevonden, Tenslotte hebben de ±e Algeciras wonende Engelschen aan hun regeering een telegram gezonden, waarin zij verzekeren, dat Queipo de Llano de bedoelde uitlatingen nooit gedaan heeft. BRUSSEL SPIEGELT ZICH AAN DEN HAAG. De Belgische premier Janson heeft op een receptie van de huitendandsche pers te Brus sel verklaard, dat Belgie trouw zal blijven aan de politieke onafhankelijkheid, zooals koning Leopold deze in October 1936 heeft vastgesteld. Deize politick beantwoordt aan de wenschen van de meerderheid van het Bel gische volk. De Volkenlbond staat niet meer fn de gunist, maar Geneve blijft het verzamel- punt van hen, die in tijd van oorlogsdreiging willen trachten den vrede te bewaren. De Bel gische regeering blijft due den Volkenbond en zijn statuu-t steunen,. Over de verhouding tot Italie zei Janson, dat het gewenscht was, dat de normale be- trekkingen werden hervat, daar de handels- belangen dit eischen. De financi-eele toestand van het land is weer slechter geworden, /besloot hrj, daar de indus- trieele crisis tot gevolg heeft, dat de belas tingoplbrengst verminde-rt. Binnenkort zullen wets-ontwerpen betreffende nieuwe en ver- hoogde 'belastingen worden ingediend. Op dit oogenMik, herhaalde hij, staat Belgie voor hot vraagstuk van het herstel van nor male betrekkingen met Italie. Een groot deel der openJbare meening wenscht dit herstel onder meer ten einde te beletten, dat onze buitenlandsche handel ach-teruit zou loopen op een moment, waarop dit zeer nadeelig zou zijn. In geval van Internationale verwikkelin- 12 cachets 50 ct. P roefdoosje 2 cachets 10 ct. Bij Apoth.en Drog. (Ingez. Med.) Om het zekere voor het onzekere te nemen, heeft men nu, mede in verband met het politie-onderzoek, dat is ingesteld, 2 recher cheurs aangesteld, die scherp toezicht houden op alien, die het Paleis in- of uitgaan. Het was tot voor kort vrij gemakkelijk het Paleis binnen te komen. Verschillende toe- gangen stonden den geheelen dag open, zonder permanente bewaking, in verband met de ver- bouwingswerkzaamheden, hetgeen voor dieven zeer schoone kansen bood, hier hun slag te slaan. Wij herinneren hierbij aan het onderzoek, dat destijds laat op een avond en 's nachts door de politie werd ingesteld, toen een bewo- ner van de Paleisstraat de politie had medege- deeld, dat er in een zijvertrek tijdelijk licht had gebrand, vermoedelijk afkomstig van een zaklantaarn van een onbevoegde. Het was een flauw schijnsel, waarbij de bewoner ook de gestal-te van een man had waargenomen. Hoe- wel de politie dadelrjk een onderzoek instelde, slaagde zij er niet in een verdachte in het ge bouw te vinden. Nimmer heeft men kunnen vastr-tellen, v/aar dat licht vandaan was ge- komen. Intusschen heeft men nu afdoende maat- re(gelen genomen, ten einde diefstallen te voor komen. De rechercheurs kijken scherp toe en rechercheeren permanent. Er gaat niets het paleis uit of zij controleeren. VERVOER VAN FIETSEN PER TREIN. Het vervoer van fietsen is bij de spoor- wegen steeds een lastig probleem geweest. In -den zomer laat men rrjwieltreinen loopen en de fietsen komen in afzonderlijke wagens. Dooh moeilijk wordt het, als deze lastig te pi a/at sen vehikels in gewone bagagewagens met andere voorwerpen moeten worden ver- voei<d. En nu het achterlichtje er bij is ge-komeu, 23) Vervolg. Roger aloeg haastig zijn hemdsmouwen neer. „Wat heb je 'n spieren!" zei Netta. Ook Rita had dat goed gezien, maar er niets van gezegd. Zij vond Roger een echten man, een (kerel. Roger had zijn toilet vervoimaakt door een oude blazer aan te trekken, die hij in Oxford dfikwijls gedragen had. Netta herkende dade- Itjk de Meuren. „Je was op hetzelfde college als Dick en Hubert, niet Roger", vroeg zjj, ,,Maar ruim een jaar", antwoordde Roger. ,,Ik ging weg, toen mijn grootmoeder stierf, omdat er niemand was om toezicht te hou den." Netta glimlachte, dit was een wonderlijk jonge man, half student, half fooer... Molly kwam met veel drukte binnen om de tafel te dekken, zij was ouder geworden, maar nog frisch en ikeurig, haar japon kraakte van heiderfheid. Zij glimlachte vriendelijk, terwijl zij het oude zilver hard neerzette. Jul lie zult wel honger hebben", zei ze en keek Roger vragend aan. JrNee, honger niet", zei Roger, ,,wel goede trek." .jDrinken ze bier?" vroeg zij. ,/Nee, thee", antwoordde hij vlug. ,,Vraag juffrouw Beck maar." ,jBegt", zei Molly en verdween. ,,Praat je altij-d dialect met de bedienden?" vroeg Netta. „Ik verstond er wel iets van, het is Lan cashire, niet Roger?" zei Rita. POSTZAKKEN MET RITSSLUITING. In het „Vierjahresplan", het bekende econo- mische trjdschrift van generaal-veldmaar- schalk Goring, publiceert de D-uitsche rijks- minister der Posterijen, Ohnesorge, een inte- ressant artikel over de medewerking van de rijkspost aan de uitvoering van het vierjaren- plan. De minister deelt mede, dat op het oogen blik een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid, de tariev-en voor brieven naar het buitenland te verlagen, ten einde op die manier de Duitsche exportindustrie en export- handel een voordeel te bezorgen. Tegelijker- tijd wordt ook gesfreefd naar een verlaging van de tarieven voor alle -buitenlandsche tele- grammen. Ook op het gebied van het verbruik van buitenlandsche grondstoffen, poogt de Duit sche rijkspost zooveel mogelijk te bezuinigen. Zoo zijn er bijvoorbeeld reeds proeven geno men, waarbij in de telefoonkabels in plaats van koper in zekeren omvang aluminium wordt gebruikt. Men hoopt door een nieuw systeem voor het aanleggen van kabels onge- veer 12.000 ton lood per jaar te kunnen be- sparen. Tevens wil men de z.g. gemeenschapsver- bindingen invoeren, waarbij ettelijke, maxi- maal tien, telefoondeelnemers door 6en enkele leiding met de telefooncentrale verbonden kunnen worden, zoodat ook op deze manier het verbruik van buitenlandsche grondstoffen beperkt kan worden. Ter besparing van ijzer wil men in de toe- komst brieven-bus-sen en postboxen uit kunst- hars vervaardigen. Ten slotte ligt het in de bedoeling, de postzakken van een ritssluiting te voorzien, zoodat voor dit -doel geen touw Roger lachte. Molly kwam terug met de eetwaren en prachtig oud poroelein, zooals Netta op- merkte. ,,Ga maar zltten, i-k breng zoo de thee", n/oodde zg. Roger ging even weg en onmidd-ellijk stoof Molly binnen en zei: ,/En die meisjes binnen in den wagen, mot- ten die wat helbben en die man met die blauwe jas?" Gelukikig kwam Roger terug en gaf order, dat ook de chauffeur en d-e kameniers iets moesten hebben. ,,H-oeft niet," zei Netta, ,,we gaan toch zoo weer weg." „0, neen", weebde Rita af. „Ik wou zoo graag nog het huis en den tuin zien. Ik hoef den trein van vier uur pas te halen." ,,Maar zou het niet te lastig zijn?" vroeg Netta. ,,Heel-emaal niet", zei Roger haastig. Na de thee rookte Netta een cigarette en begon al spijt te krijgen van hun toertje. Roger woonde wel in een gat en zij had Cuthlbert toch maar liever. En nu zou zij het heele huis moeten door sjouwen, terwijl Roger toch alleen maar oog en oor voor Rita had. Wat konden hakr de varkens en de kip- pen schelen? En de paden waren zoo nauw, dat je maar met zijn tweeen kon loopen, dus sleepte zij er steeds achteraan. ,,Gaan jullle maar alleen", zei zij. „Ik zit hier heerlijk." En dat deed zij, zij zat als een roo-de kat in het zonnetje, zooals Rita op- merikt-e. iZoodra de twee anderen echter weg waren, sprang Netta op, ren'de naar d-e keuken en vroeg juffrouw Beck om een vel papier en een pen. „Ik zal even de sleutels aan Roger vragen, dan kun je aan z'n bureau zitten," zei deze. heeft men echter opgegeven. Aan het Brit- sche ministerie van Luchtvaart is medege- deeld, dat mag worden aangenomen, dat de drie inzittenden zijn omgekomen, gezien het feit, dat de nasporingen tot nu toe tot geen enkel resultaat hebben geleid. FRANCO EISCHT GIBRALTAR NIET OP. Dezer dagen meldde een der groote tele- graafagentschappen, dat de reehtsche gene- raal Queipo de Llano In een rede bij een wapenschouw te La Linea Gibraltar voor het Spanje van Franco had teruggeeischt. Hij had de Britten vreemde indringers genoemd, die zoo spoedig mogelijk 'dienden te worden ver- dreven. Blijkens Havas heeft deze uitlating in Enge- land verontwaardiging gewekt. Woensdag bracht de Labourafgevaardigde Alexander haar zelfs in het Lagerhuis ter sprake. Hij vroeg Chamberlain of diens aandacht was g.e- vestigd op Queipo's verklaringenj of de regee ring een vertoog tot de reehtsche autoriteiten in Spanje gerichfr had en of zij zich voorstelde onverwijl-d maatregelen te nemen ter verster- king van Gibraltar. Chamberlain verklaarde, dat hij een verslag betreffende de juistheid of onjuistheid der persberichten over deze kwestie zou vragen. Na ontvangst van dit verslag zal men nagaan welke beteekenis aan de verklaringen van den generaal moet worden toegekend. Intusschen wordt uit Burgos gemeld, dat de minister van binnenlandsche zaken van Franco med-edeelt, dat de verklaringen, die generaal Queipo de Llano zou hebben afge- legd over de Britsche heerschappij over Gibral tar, pure verzinsels zijn. -Ook de minister van buitenlandsche zaken heeft in een mededeeling aari den vertegenwoordiger van Franco bij de Britsche regeering de aan Queipo de Llano toegeschreven uitlatingen tegengesproken. Zij kwam gauw terug met een bos sleutels en ontsloot het antieke bureau in een hoek van de kamer. ..Roger laat het nooit open," legde zij uit. ,.Er zitten van «allerlei papieren in. de stam- boom ook." ,,'Een staimlboom?" vroeg Netta verveeld. „Ja, zoo is er geen tweede in het land. Wij Becks zijn van de oudste families." ,,Jk zou hem wel eens willen zien," zei Netta. „0, Roger zal 'm wel 'ns lat-en zien als hij terug komt. Ik mag er niet aan komen." Jane ging weg en Netta schreef een brief je aan Cuthlbert. Nu leek zij nog meer op een kat, die haar klauw op de muis houdt, opdat detze niet zal weg loopen. Toen Roger en Rita niet terug kwamen, ging zij hen zoe-ken en vond ze in den rozen- tuin, diep in gesprek. Rita had een groote bos rozen in de hand. „We moeten weg," zei ze nogal scherp. Anders missen we den trein en wat zal je vader dan wel zeggen, Rita?" „0," zei Rita, als werd zij wakker uit een droom, ,,ik hoop, dat ik je niet te lang heb opgehouden." Als zij zenuwachtig was, werd ze altij-d een beetje stijf. ,,We moeten juffrouw Beck nog goedendag zeggen, ik ben al klaar." Jane kwam naar buiten, -babbelend als al- tijd. ,,0 Roger, laat de dames den stamiboom eens zien. Ze moeten 'm toch bekijken, 't is zoo'n pracht." ,,Nonsens, nicht Jane. Wat geven zij daar- om?" ,,0, ik wel", riep Rita uit. ,,Ik heb er nog nooit een gezien. [Paps zal dat leuk vinden." Deze opmerking overwon Roger's onwil, zij zouden toch den uitgekraib-den naam niet op- gen is hje-t daarento-ov-en geboden, dat Belgie toehoorlijk t-e Rome vertegenwoordigd zij. De regeering behou-dt zic-h dus het recht voor om, zo-odra het oogenblik haar daarvoor geschik-t lijkt, een be-sluit te nemen. SKOBLIN ONTMASKERD. Het sinds lanig bes-taande venmoeden, dat d-e Russis-che emigrant generaa-l Sk-oblin jaren- lanig een duibb-ele rol geispeeM heeft door lan-d- geniooten uit te leveran aan de G.-P.oe en in het bijlzonder de verdwijning van den em-igran- tenleider Miller op zijn gewet-en had, is vol gens verschillende blad-en door het onderzoek der politie bevestigd. 'De zaak zou thans ver genoeg gevorderd zijn om een gere-chtelijk vooronderzo-ek te openen met den voortvtLudhtligen Sko'blin als hoofdbeschuMigid'e en o.m. zijn echtgenoote, bij-g-enaamid La Plevitskaja, als medeplichtige. Er komt een nieuwe confro-ntatie tusschen meivrouw Miller, die c-iviele partij is en in ver schillende opiZichten tot -het'slagen van het onderzoek bijgedragen moet heibben en me- vro-uw Skoblin, die nog steeds in de Parijsche vrouwengevangenis vertoeft. Skoblin vertoeft weer in Ruslanid; -hij zou daar de executie van generaal Miller reeds hebben bijigewoond. HET A.S. BEZOEK VAN HITLER .AAN ROME Het bezoek van rijkskamselier Hitler aan Italie is, naar het Duits-ch Nieuwsbureau me- ded'£-ellt, vastgesteld voor de eerste helft van M-ei. Hitler zal onigeveer 8 dagen in Italie vertoeven en bezoeken brengen aan Rome, Florence en Napels. Te Rome zal hij in het Quirinaal zijn intrek nemen. Op het program s-taan een vlootrevue, een parade van het leger en demon-straties der luchtst-rij-dkraehten !Het bovenstaand-e communiqu-e van het merken. -En mijn-heer de la Rlva zou er tegen- over hem misschien ook beter door gestemd worden. Binnenigekomen ontrolde hij het per- kament en de beide meisjes keken er met veel aandacht naar. Netta merkte op: „Ik zie, dat je moeder een Homock was, je bent, geloof ik, een achtemeef van Betty. En wat is deze vlek?" Toen Roger niets zei, keek zij er nog nauw- keuri-ger naar. ,,Kijk, er heeft een naam gestaan." Nog 7.-we eg Roger, maar nicht Jane begon dad'elijk: ,,'Daar is een ge-heim met dien naam. Mijn nicht Sophie, de grootmoed-er van Roger, wou nooit zeggen, wit. Maar zij moest het toch weten, het was haar eigen broer, Wdllem Beck." ,,Een familie-fcwestie, denk ik," -zei Roger haastig. ,,Hij is naar Amerika gegaan." „Dat is romantisch," kreet Rita. ,,Wat heb jij een rare familie, Roger." ,,Denk eens aan, een naam weggekra/bd en niemand -weet waarom, jij ook niet, Roger?" vroeg Netta. ,,Neen, geen flauw idee," zei Roger. Hij begon het perkament weer op te rollen. Zijn onrust ontging Netta niet, zij verklaarde onmiddellijk, dat, als zij hem was, zij niet rus-ten zou, v66r zij het wist. „Ik ook," viel nicht Jane haar bij. ,,Ik heb het ook al dikwijls gezegd. Je neef Hornock weet het misschien wel. Willem Beck woon de in Man-chester vodr hij naar Amerika ging." Roger keek haar boos aan, maar het gaf niets, al zag Netta het oo-k. ,,Als ik u was, Sir Roger, zou ik riiet rus- ten vodr ik het geheim ontsluierd had," her haalde zij. ,,E5n ik zou willen weten, wat die Willem Beck voor vreeselijke d-ingen had gedaan." Duitsche nieiuwslbureau is de eerste offioieele mededeeling, wedke in Duitschlandi is genu- bliceerd over Hitlers reis. In buitenlandsche kringen te Berlijn vraagt men zich af of de Duitsche regeering op deze wijze den slechten indruk wil wegnemen, die in Italie is geiwekt door het stilzwijgen' van den rijkskanselier over deze reis in zijn op 20 Feibruari uitgesproken redieivoering. DE MEUW-HEIDENSCHE BEWEGING IN DFITSHLAND. De kerkelijike hoogwaardigheidisbekJeeders van de Prot-estan-tsche gemeente te OsnaJbruck hebben bij de r-egeeringsautoriteiten geprotes- teerd tegen het fei-t, dat op de slotkerk van Quedienburg de S.iS.-vlag is geheschen, Deze kerk zou n.l. ter bes-chikking van de S.S. zijn- gesteld. Begin Feibruari heeft de kerkelijike ge meente op last van hoogerhand de sleutels der kerk aan de S.S. moeten overihandigen. Zooals b-ekend, bevindt zich in de krypte van deze kerk bet praalgraf van Hendrik I. Krypte en graf zijn thans onder beheer gesteld der S.S., welke ze voor h-un d-ienst zulilen bezigen. De Evangelische gemeente is -de beschikking over het middenschip gelaten. Bij bepaalde gelegen- heden moet echter ook deze ruimte tier be schikking der S.iS. worden gesteld. Men heeft reedis maatregelen getroffen aitaar en predik- stoel gemakkelijk verplaat-sbaar te maken om zoo ruimte te wmn-en voor de dienisten en plechtigheden van de nieuw-heidensche bewe ging, welke door de S.S. wordt gerepresen- teerd. DE MANOEUVRES VAN DE BOMMEN- WERPERS UITGESTELD. De groote oefeningen van Amerikaansche bom-menwerpers van het vliegveld Mitchell Field af op Long Island zijn plotseling afge- last als onderdeeJ van d-e uitgebreide voor- zorgsmaatre-gelen om legergeheimen te ibe- sch-ermien, nadat jJ. Zaterdag in New York twee mannen en een vrouw wegeras spionmage zijn gearresteerd. De oefeningen zouden ge- schieden om een nieuwe uitvinding te toetsen, weke stren-g geheim gehouden wordt en waar door het mogelijk is automatisch tanmen uit yliegtuigen te ririhten en uit te werpen. Men is nog op zoek naar zes andere leden der spionnagelbende. Op het vli-egveld Mitchell Field is een speciale wacht geplaatst om dief- stal van geheime documen-ten te voorkomen. GABRIELLE D'ANNUNZIO OVERLEDEN. Din-sdag is de bekende Ital-iaanische dichter Gabrielle d'Annnnizio overleden. 'Even voor zes u-ur we-rd hij onrevel. Men dgcht, dat hier sprake was van een voorbij- PR0.19 0203A (Ingez. Med.) „Sir Roger is er zeer geheimzinnig mee, ik denk, dat hij het wel weet," lachte Rita. ,,Neen, heusch niet," protesteerde Roger. ,Maar het kan me niet schelen. Mijn groot- vad'er en mijn oudoom waren rechtschapen m-enschen. Zij zullen het niet zonder een goede red-en gedaan hebben. Ik wil er niets meer van weten. Hp is nu waarschijnlijk al dood." In-eens herinner-de hij zich dien voorjaars- dag, toen zijn grootmoeder aan het brood bak- ken was geweest en die d'onkere vreemdeling was binnen gekomen en zoo zonder compli- menten weer weg g-ezondm. Ook wist hij nog, wat zij gezegd had ever vuil-e hand en en vuil geld. Neen, hij wist liever niets nad-ers over Willem Beck. ,,AIs ik het hoofd was van een familie zoo als d-e jouwe, dan zou ik het mijn, plicht ^ch- ten. er achter te komen," hiel-d Netta vol. ,Och, waarom," zei Roger geraakt. ,,Zrjn er geen namen genoeg op het vel? Goede en eerbare namen. De kruisvaard-^r, Roger ge- heeten zooals ik, en John. Hij was een ridder, miss de la Riva, in het gevolg van den zwar- ten prins. En dan weer e:n Roger - in den opstand van '48." Netta geeuwde. ,,0, we moeten nu heusch gaan!" riep zy uit. ,,Dag juffrouw Beck, dank u wel voor uw gastvrijheid. Het is erg interessant ge weest, Sir Roger." Roger ging zoover met ze mee en liep weer vooruit met Rita, al was de weg nu breed' genoeg. Spijtig overdadht Netta, hoe zij toch zoo dom had kunnen zijn, om dat uitstapje voor te st-elkn. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1