ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN A ABDIJSIROOP DE BOEREN-BARON No. 9724 VRIJDAG 18 FEBRUARI 1938 78e Jaargang Binnenland Feuilleton Oostenrijk Capituleert. Hebi Gij hei telkens op de luchtpijpen? AKKER's versterkie EERSTE BLAD OMNMH r*irrirnr -m)H~r Mownr it TrrmrmTTTn r NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bq vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. UitgeefsterFirma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichAs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. WIEG FIT ROLEN VOOR PRLNSES BEATRIX AAN HET FRINSELIJ K PAAR AAN GEBODEN. Aan het Prinselijk Paar is, uit naam der dlreetie van het Poolsche Staatsboschbeheer door haar vertegenwoordigers in Nederland, een uit Poolsche houtsoorten vervaardigde wieg aangeboderr. Deze wieg is dezer dagen te Amsterdam gearriveerd, waar de Poolsche gazant, de heer dr. W. Babinski en eenige genoodigden haar Woensdagochtend in het Poolsche consulaat-generaal hebben bezich- tigd. De wieg is ontworpen door den Poolschen architect, ing. Jan Boguslawski, die op de Parjjsdhe Wereldtentoonstelling 1937 een grand prix verwierf. Het beeldhouwwerk is van de hand van den sculpteur Stanislaw Sikora. De gebeeldhouwde voet van de wieg is in zwart eikenhout uitgevoerd. Daarin zijn vier gedraaide pooten bevestigd uit ahorn, die ieder versierd zyn met een ingelegd biesje van notenhout. Aan deze pooten hangt het „wiegenet" in een raam, dat uit zes deelen beataat, waarvan vijf ahorn en een van noten hout. Het net zelf bestaat uit ahorn spijlen, waarop 46 sterren zijn aangebracht. Elke ster heeft acht ahornstralen, die op twee elkaar kruisende notenhouten listen zijn be vestigd. Aan het hoofdeinde van de wieg be- Vtnden zich twee wapenschilden, met de wapens van Prinses Juliana en Prins Bern- hard. Op twee verguld stalen dragers rust de itroon die gevormd wordt door acht duifjes, die op een ring van ahorn zitten. De duifje3 houden in him snavels de chiffondraperie op, in welke met witte zijde bladmotieven zijn geatikt naar de verschillende boomsoorten, die in Polen groeien. Tegelijk met de wieg en de bybehoorende oorkonda, is Woensdagmiddag aan het Prin- seljjk Paar een gedicht aangeboden, op deze wieg gemaakt door de Poolsche dichteres Kizimiera Illakowiez, waarvan de vertaling in het Nederlandsch van den heer Jan de Groot Juldt De houtsnijder van Polen yverde aan het ahomen wiegje voor Beatrix. Zal het Prinsesje daar rustig in slapen gaan? Zeer zeker en zeer gewis. Hij sneed de sterren in het ahomhout, in het wiegje voor 't Hollandsch Prinsesje. Mieschien krijgt zij ook wel 'nbedje van goud? Maar dlt ahomen is zeker het beste. De enijder sneed het hout in de zingende lente, want de lente brengt bet schoonste ahomhout, Hy sneed en boetseerde tot des zomers ende, en de bladeren vallen in het woud. De bladeren vallen op de wiege-sluier, zjj worden verweven met zijde en lint. En vogels keerden baastig uit het zuien, Om een kroon te zijn boven het Koningskind. LIGHTING 1938 INFANT ERIE. In afwjjking van het oorspronkelijk ^epaal- de, is door den Minister van Defensie vast- gesteld, dat de eerste ploeg der lichting 1938 van de infanterie eerst op 25 Maart a.s. met groct verlof zal vertrekken (oorspronkelijk op 19 Maart) terwijl de tweede ploeg op 31 Maart in dienst zal komen (oorspronkelijk op 21 Maart) en op 13 September met groot veriof zal vertrekken (oorspronkelijk 3 September). De tijdstippen der herhalingsoefeningen van de lichtingen 1932 en 1934 blqven ongewijzigd. De datum van opkomst der lichtingen 1927 en 1928 zal nog nader worden vastgesteld. BETAALD AETOVERKEER NEDERLAND—BELGIit. De Minister van Buiteniandsche Zaken heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen den tekst van de op 31 December tusschen den ttjdelijk zaakgelastigde der Nederlanden te Brussel en den Belgiscben Minister van Buiteniandsche Zaken en Buitenlandschen Handel aldaar gewisselde nota's, inzake be- taald personen- en goederenvervoer per auto tiusschen beide landen, met de daarbij behoo- 18 (Vervolg.) .Roger," zei Lady Anna, „wat kon je met een beetje geld hier een schitterend huis van maken." Roger lachte, maar zij ging emstig voort: „Eerst, beste kerel, moet je die vreeselijke verf van dat eikenhout af laten krabhen. En dan die vloerzeilen laten opnemen, hier heb je toch heusch geen zeil noodig." „Dat weet ik nog met," peinsde Roger, ,,we sjouwen er altijd maar in en uit met modder- schoenen." „Dan moet je leeren, je voeten te vegen," zei Lady Anna. ,,Er ligt een prachtige eiken vloer onder. Als je dien laat boenen, dan een klein Perzisch kieedje in het midden en daarbij passend," ging zij peinzend verder, >rniet al te dure gordijnen, een simpele kleur, oranje byvoorbeeld „Zou dat niet een beetje te opzichtig zijn?" aarzelde Roger. ,rO, j(j puritein!" lachte Lady Anna. „Nou, dan groen, een fijne zachte tint groen. Dan sou het een schitterende kamer zijn. Met nieuwe kussens in de vensterbanken en wat van dat porcelein, dat zoo op ekaar gepropt staat in dat kastje, op den schoorsteen. O, Roger, en dan moet die stolp nog weg van die klok." „We moeten wel een stolp hebben," legde nicht Jane uit, ,,ander® gaat de klok mis- schien kapot." rende iijst van plaatsen, waarvoor de regeling zal gelden. Bedoelde briefwisseling is tot stand geko- men naar aanleiding van besprekingen, welke einde December te Brussel zijn gehou- den tusschen een Nederlandsche en een Bel- gische delegatie in verband met het plan der Belgische regeering tot invoering van een regeling met ingang van 1 Januari 1938 waardoor moeilijkheden zouden ontstaan voor betaald personen- en goederenvervoer van Nederland naar Belgie. HET PLAN-DETERDING. Er is indertqd reeds melding gemaakt van een uitbetaling van f 110.900 door de Veecen- trale aan Dr. Dijt, gevolmachtigde van den heer H. Deterding, omdat gebleken was, dat genoemde centrale 'zich niet aan de afspraak gehouden had om de leveringen voor het plan- Deterding tegen geen hoogeren prijs te factu- reeren dan aan andere afnemers berekend werd, wat uitgekomen was doordat men een brief voor een Zwitsersche firma verkeerdelijk aan dr. Dijt geadresseerd had. Ivlen wilde de Zwitsersche markt veroveren, zoo heette het ter verdediging. Nu blijkt men echter dr. Deterding al even slechts behandeld te hebben op de Zuivelcen- trale als op de Veecentrale. Ook heeft men aan anderen tegen lagere prijzen geleverd dan die, welke men bij de uitvoering van het tien millioenplan rekende. Dr. Dijt heeft daarover eenige mededeelingen gedaan in het Handelsblad. De totale vordering namens den heer Deterding moest op ruim drie ton gesteld worden. Dr. Dijt heeft daarom aan de regee ring voorgesteld, dat over deze zaak een eere- raad zou worden ingesteld. Aan hem is door den secretaris van het departement van alge- meene zaken in opdracht van Dr. Colijn mede- gedeeld, dat de aangelegenheid opnieuw in beschouwing is genomen en dat de regeerings- commissaris voor den akkerbouw en de vee- houderij zich voor een nacere bespreking schriftelijk tot den heer Deterding heeft ge- wend. BESCHERMING TEGEN LUCHTOORLOG. Het bestuur der Vereeniging voor Nationale Veiligheid heeft zich met een adres tot de regeering gewend, om het volgende te harer kennis te brengen: By de behandeling van de rijksbegrooting voor 1937 in de Eerste Kamer heeft de regee ring te kennen gegeven, dat geen algemeen erkende rechtsregels ten aanzien van den luchtoorlog bestaan en dat met name geen zekerheid bestaat of het opzettelijk overvlie- gen van een neutraal land door alle staten als een schending van neutraliteit zal worden beschouwd. Naar adressant meent te weten, stelt de Nederlandsche regeering zich op het stand- punt, dat evenals gedurende den wereldoor- log, Nederland in geval van neutraliteit bij een oorlog tusschen tusschen naburige landen, het overvliegen met alle ten dienste staande middelen zal moeten beletten. Het wil het bestuur voorkomen, dat van deze Nederland sche opvatting in bepaalde omstandigheden een belangrijke preventieve werking uit zal kunnem gaan, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan: le dat aan de onwrikbaarheid van het Nederlandsche standpunt geen twij- fel mogelijk is, en 2e dat de middelen om het Nederlandsche standpunt de noodige kracht bij te zetten van voldoende beteekenis zullen zijn en vooral ook in gereedheid om aan materieel te groote bzwaren opleveren om spoedig tot een over het geheele land vertakte organisatie te komen met overal parate onder- deelen, dit neemt niet weg, dat de opbouw van een dergelqke organisatie onmiddellijk ter hand genomen kam worden en dat het zeer wel mogelijk is om in enkele centra reeds aanstonds de opleiding aan te vangen van wat men zou kunnen noemen een vrijwillige per- soneel-reserve, zulks In afwachting van andere mogeiykheden. Terwijl adressant hier als allereerste belang voor onze nationale veiligheid heeft voorop- gesteld de noodige paraatheid, welke preven- tief kan werken tegen schending van onze Lady Anna keek haar aarzelend aan en zei by zichzelf, dat ook nicht Jane opgeruimd moest worden, v66r het huis van Roger aesthetisch volmaakt zou zyn. ,,De trap is prachtig zooals ze is. En als je nieuwe gebloemde gondqnen hebt voor de slaapkamers en van die kleine kamer aan het eind van de gang een eetkamertje maakt, dan heb je een allerliefst huis, Roger." Roger glimlachte weer en zei niets, maar toen zijn oogen een beetje later die van Betty ontmoetten, voelde hij hoe zq begreep, dat het huis zod als het was, voor hem iets heiligs beteekende en dat haar moeder dat niet had kunnen vatten. Toen Lady Anna zich later met nicht Jane, die zij als type interessant vond, onderhield, zou Roger Betty de tuinen en de verwaarloos- de omgeving lat.en zien. Maar eerst gingen zij naar een klein kamer- tje en daar wees hy op een paar kisten, die opgestapeld stonden tegen den muur. „Dat zijn myn boeken uit Oxford," zei hij. ,,Ik heb nog geen tyd gehad om ze uit te pakken." ,,En er zyn ook nog een boel nieuwe!" riep Betty. ,,Daar zul je niets om geven," veronder- stelde hij. ,,Dat gaat allemaal over land- bouwkundige onderwerpen. Maar troost je, die zet ik op een plank apart. Over een poosje maak ik van dit kamertje een studeerhokje, ik wil van den winter veel lezen. Ik vind het gek, om een kamer open te houden alleen om er in te eten. Nicht Jane en ik eten altijd in de keuken." Hij ging haar voor het huis uit. De rozen bloeiden weelderig, maar waren niet fijn ge- Snoeid. Jane had hier en daar plekjes reseda gezaaid en de lavendel geurde. Groote bossen neutraliteit door overvliegen van ons gebied, zegt hij het wel vanzelfsprekend te achten, dat aan het vormen van luchtweer-afdeelin- gen als bovenbedoeld ook groote waarde is te hechten voor den afweer van aanvallen op ons eigen gebied en in het byzonder op onze industrie-centra. Het bestuur van de Vereeniging voor Natio nale Veiligheid bestaat uit de heeren prof. dr. J. E. de Quay (voorz.), nir. A. J. A. A. baron van Heemstra, mr. W. C. C. van Romondt Vis, H. W. C. E. Matbon, mr. W. J. R, Thor- becke,' mr. J. Lindhorst Human, mgr. dr. H. A. Poels, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, jhr. mr. dr. A. B. G. M. van Ry'ckevorsel, prof. mr. V. H. Rutgers, mr. dr. W. G. A. van Sons- beeck en prof. jhr. mr. B. C. de Savomin Lohman. ZOMERPOSTZEGELS 1938. Dezer dagen heeft de installatie plaats ge had van het centrale-propaganda-comit6 voor de zomerpostzegels 1938. Dezen keer kan met de voorbereiding en den verkoop van bedoelde zegels heel wat vroeger begormen worden dan het vorig jaar, toen door verschillende om standigheden, o.a. door de op handen zijnde wijziging der posttarieven, groote vertraging was ontstaan. De zomerpostzegels zullen dit jaar verkrijg baar zijn van 1 Mei tot 15 Juli. Zij zyn vijf in getal en wel zegels van V/2, van 3, van 4, van 5 en van 12% cent, die met toeslag resp. 3, 5, 6, 8 en 16 cent kosten. De zegels van 1% cent zullen de beeltenis dragen van Marnix van St. Aldegonde, die van 3 cent van Ds. O. Q. Heldring, van 4 cent van Maria Tessel- scbade, Roemer Visscher's dochter, van 5 cent van Rembrandt en die van 12% cent van Boerhaave. De opbrengst der overwaarde is weer be- stemd voor cultureele en sociale doeleinden, ieder de helft. Onder cultureele doeleinden worden verstaan: opdrachten op cultureel ge bied, ter tegemoetkoming in den huidigen nood der cultureele werkers, onder sociale doelein den: tuberculosebestryding (50 pet.), kanker- bestrijding (10 pet.), en steun aan ongehuwde moeders (40 pet.). Het centrale-propaganda-comitd is samen- gesteid uit een aantal leden, gekozen uit de kringen, welke bij de opbrengst van de zomer postzegels dit jaar het mseste belang hebben. Voorzitter is Dr. M. Josephus Jitta en secretaris Dr. J. B. F. van Gils. Het comite is gevestigd: Riouwstraat 7, Den Haag. EEN RAADSUl) DOOR DE POLITIE ONDERVRAAGD OVER HET UITBRENGEN VAN ZIJN STEM. De heer A. Tolen, r.-k. gemeenteraadslid te Naarden, heeft aan den burgemeester, als voorzitter Van den gemeenteraad, de volgende vragen gesteld: Is het te Naarden gewoonte, dat raadsleden, kort na een vergadering van den gemeente raad, op een politie-bureau worden ontboden, om aldaar door een politie-agent te worden ondervraagd naar de redenen, waarom zij hun stem in den raad hebben uitgebracbt voor een vOorstel, waarmede burgemeester en wethou- ders niet instemden? Zoo neen, waarom en op wiens bevel werd ondergeteekende dan op den 29sten December 1937, dus een dag na de laatst gehouden raadavergadering op het politie-bureau aan den Jan ter Gouwweg ontboden en op wiens bevel werd hem aldaar door den politie-agent wynbergen een scherp verhoor afgenomen, waarom hy zyn stem in den raad had uitge- bracht voor de motie van afkeuring tegen het beleid van B. en W. inzake het niet uitvoeren van een raadsbesluit Zyn B. en W. of is de burgemeester bereid maatregelen te treffen waardoor in de ge- meente Naarden mogelijk zal biyven in voile vrijheid en naar eer en geweten zijn stem uit te brengen over voorstellen in de raadsverga- deringen De heer Tolen was in de zitting van 28 December ge'installeerd. Hy is een broodbezor- ger, die weinig en vaak geen werk heeft. Uit het relaas, dat hij deed inzake zijn ervaringen op het politiebureau bleek, dat men hem phlox vochten om plaats met winde en distels en de bessen zaten vol vruchten, al waren ze nog niet rijp. Het geheel was ryk aan kleur, sprak van overvloed, maar ook van verwaar- loozing. „In vind dit een heerlijk huis!" riep Betty. „En wat een zalige ouderwetsche dingen. Het kon met een beetje kosten en moeite volmaakt worden." „Ik ben blij, dat je dat zegt," antwoordde Roger. „Ik zal jullie om advies vragen, als ik bet ga opknappen. Ik geloof niet, dat ik alles kan onthouden, wat Lady Anna gezegd heeft." „Wacht je, met het op te knappen, tot je trouwt," vroeg het meisje na een korte stilte. „Dat weet ik nog niet," antwoordde hy, „ik wacht nog wat, v6<5r ik veranderingen aan- breng, het is nog zoo kort geleden sinds Oma stierf." „Wat hen je toch een gekke vent!" riep Betty tusschen huilen en lachen. .,,En onder- tusschen eten jy en nicht Jane in de keuken. Hub je nog niets met haar afgesproken over een gesticht?" „Neen, zei Roger. ,,Zij zorgt nu heel goed voor my. Ook daarom verander ik niets, dat brengt haar maar van de wys. Ik denk, d'at ik niets doe, voordat hier een jonge meesteres komt." „Dat is alleimaal goed en wel," zei Betty nuchter, ,,maar je zult je vrouw toch het hof moeten maken. Em dan 'zal ze willen zien, hoe je wcont. En je moet een dame trouwen, Roger," ging zij emstiger voort. Moeder zei, dat Laidy B.ck een eehte daime was, al sprak zij plat. ,,Dat was zy," zei Roger zacht. ,,E5n ik zo-u niet graag ieanand in haar iplaats stellen, die haars gelijke niet was." ervan verdacht zijn stem, die hij voor de motie had uitgebracbt, verkocht te hebben. Nu er wel spoedig een raadsvergadering zal worden gehouden, heeft hij de vragen ingediend. De motie waar het over gaat werd ingediend door den heer Jac. Smits om dat B. en W. het raadsbesluit van 27 September niet hacden uitgevoerd waarbij een commissie van onder- zoek werd gevraagd teneinde te trachten uit i te maken van welken kant de berisping van den veearts gepubliceerd is welke publicatie volgens den veearts de aanleiding tot zijn on- eervol ontslag is geworden). De motie werd met 74 stemmen aangenomen. Alleen de beide wethouders (s.d. en r.k.) en de twee s.d. raadsleden stemden tegen. De Gemeente- belangers, de a.r., de c.h. en de heer Tolen voor. De ontknooping in Oostenrijk is, schrijft de N. R. Crt., gekomen. Schuschnigg heeft aan Hitler's eischen moeten toegeven. De Oosten- rijksehe nationaal-socialisten zijn in het kabi- net opgenomen, het Vaderlandsche front is voor hen opengesteld, een algemeene amnestie Voor politieke delicten is afgekondigd, al zal een deel der vroegere veroordeelden naar Duitschland moeten vertrekken. Dat zijn de voomaamste resultaten, welke het onderhoud tusschen Hitler en Schuschnigg heeft opge- leverd. Veel is in de laatste uren opgehelderd. Nu weten wij, dat het onderhoud tusschen de beide staatslieden niet van aangenamen aard ge- weest kan zijn, dat Schuschnigg in Bechtes- gaden is gekomen als de man, die vocht voor de onafhankelijkheid van zijn vaderland, die wist, dat deze de inzet was van zijn bespre kingen. Er stond voor Schuschnigg geen weg meer open. De keuze, die hem gelaten is, was geen keuze meer. Willigde hij de eischen van Hitler niet in, dan zou het einde van het tegenwoordige bewind in Oostenrijk nog slechts een kwestie van tijd zijn geweest, mis- schien zelfs van dagen. Dit was de weten- schap, waarmede de Oostenryksche bonds- kanselier de reis naar Duitschland aanvaard- de. Zijn eenige hoop toen kon slechts zijn, dit gevaar af te wenden. Hij heeft van Hitler daartoe strekkende beloften gekregen. Schuschnigg is hierin geslaagd op de voor waarden, die wij in den aanhef hebben ver- meld. Menigeen zullen deze voorwaarden hard voorkomen. Zonder twijfel zijn zij dit en hou den zij ook vele gevaren in zich. Gevaren, zoo al niet voor de juridische dan toch voor de de facto zelfstandigheid van Oostenrijk. De onafhankelijkheid van dit land moge niet ver- nietigd zijn, ondermijnd is zij stellig. Schusch nigg, die met uiterste volharding eenige jaren lang heeft kunnen en moeten manoeuvreeren, is nu ten deele gebonden. De gebeurtenis van de laatste dagen. is een evenement van de grootste beteekenis. Dit zoowel om de conclusies, die daaruit voor het oogenblik getrokken kunnen worden, als voor de mogelijkheden, welke hieruit voor de toe- komst kunnen voortvloeien. Mussolini, die steeds beloften aan Oosten rijk heeft gegeven, was in d-eze dagen niet te vinden. Schuschnigg vond hij. Italie niet den steun, dien het daar verwachtte. Is de spil sterker gebleken, dan men algemeen aannam; waren de belangentegenstellingen onderge- schikt gemaakt aan datgene dat vereenigde? De toekomst zal leeren, of het de eensgezind- heid tusschen de beide landen was, die tot deze houding aanleiding gaf, dan wel dat andere motieven daarbij een rol hebben ge- speeld. Want op de internationale betrekkin- gen kan noodzakelijk is dit niet het ge- beurde van zeer grooten invloed zijn, Daarbij denken wij in de eerste plaats aan de betrek- kingen tusschen Engeland en Italie. Men ver- lieze niet uit het oog, dat vele Engelsche krin gen in de laatste maanden op Oostenrijk drang hebben uitgeoefend om de „nationalen" een plaats in de regeering in te ruimen. Maar wat zullen zij nu Weenen aan dit verlangen heeft voldaan doen, indien Duitschland ver der wil gaan, indien het de nu gevonden op- IHet was die eenvoudige ernst van hem, die Betty zoo hieerlijk vond en welke haar trof als iets moois. ,,Kijk eens hier Roger," ging zij rustig ver- d:r, ,,als je eet in de keuken en niets aan het huis laat doen, zou je een verkeerden indruk kunnen wekken." Roger overdacht dat even. ,,Oma heeft me vijflhonderd pond nagelaten am het huiis te laten opknappen. Zou het zcoveel kosten, als iwe het lieten doen, zooals Lady Anna het voorstelde ,,Dat weet ik niet precies. Ik denk van wel. En je moet toch een eetkamer hebben. Als je geen kamer vrij hefot, kon je missohien ergens een stukje aanitoouwen." ,,Na den oogst kan ik er wel eens aan be- ginnen," dacht Roger hardap. ,,Maar luisiter eenis Betty. Als ik nu eens verliefd word, dan kan zij wel eens heel andere ideeen heb ben en dan is al dat geld weggegooid." Betty dacht even na, ten prooi aan zeer gecomipliceefde gevoelens. ,,Dat is een emstig punt," zeide zy dan. ,,We moeten niets overhaast doen. Maar heb je niet heel wat geld van tante Martha?" ,,Tien duiizend pond, maar daarmee moet ik dat land terug koopen. De vorige -eitge- naars moesten het verfcoopen en ik wil er zoo- vee-1 mogelijk van terug koopen, ik waciht er op." „Wacht tot je verliefd ibent," plaagde Betty. ,,Kom Roger, hoe wil je dat aanleg- gen? Je z,iet hier niemand, behalve Molly en Jane." Bijna had zij er bij gezegd: ,,En moeder en mij," maar izij hield zich neig juist in. Ineens. wend Roger verlegen. „Ik zal haar wel eens tegen komen", zei hy. neem dan btj het eerste verschijnsel, hoe gering ook, dadelijk de nieuwe verstdrkte Akker's Abdijsiroop en Ge zult ondervinden, dat dit voor U h£t aangewezen middel is. Abdijsiroop is een natuurlijk kruiden-middel, onschadelijk voor maag en hart en deze oude beproefde ,,genees-cruyden" heelen, verzachten en versterken de ontstoken en gevoelige slijm- vliezen van Uw ademhalings-organen goed en grondig. Bovendien bevat de nieuwe verstfcrkte Abdijsiroop de krachtig hoest-bedwingende stof „codeine" welke snel Uw verkoudheid doet ..rijpen", de slijm doet verdwijnen, de hoestprik- kel verdrijft en die prikkelende hoest stopt en bedwingt. Daarom noemt men Akker's Abdijsiroop voor oud en jong ,,'s Werelds b^ste Hoest-siroop". tegen Hoest, Griep, Bronchitis, Asthma. Flacon 90 ct., f 1.50, f .49, f4 20. Ove 1 verkrijgbaar. Hoe grooter flacor, hoe voordeel .srer het gebruik. (Ingez. Med.) lossing niet als definitief beschouwt, maar als een eersten stap op den weg naar een nauwere binding of zelfs de vestiging van het Groot- Duitsche Rijk. Want zonder twijfel is nu de mogelijkheid meer is het stellig niet ge- schapen, dat in den loop van dit jaar in de politieke betrekkingen en meer speciaal dan in de positie van Duitschland en Italie groote veranderingen komen. Bezien wij nu de situatie van het standpunt van de binnenlandsche politiek. Schuschnigg heeft zijn kabinet moeten herzien onder druk althans mede onder druk van het buiten land. Dat feit is zeer belangrijk. Velen zullen hierin een reden zien om Schuschnigg te ver- wijten, dat hij de onvermoeide stryder voor de onafhankelijkheid, zijn standpunt heeft ver- loochend, ja zelfs zijn land heeft verraden. Billijk lijkt ons dit verwijt niet. Schuschnigg kende de consequenties van zijn weigering, hq had geen keus. Dan begrijpen vvij, dat hij aan de thans gekozen oplossing, die altijd nog de mogelijkheid van een uitweg in zich houdt de voorkeur heeft gegeven. De vertraging van de samenstelling van het nieuwe ministerie bewijst nog eens te meer, dat deze oplossihg een compromis was. Zoo- veel mogelijk heeft Schuschnigg nog op den invloed der nationalen willen beknibbelen, zoo- lang mogelijk heeft hij getracht de politie- macht in handen van zijn vertrouwden mede- werker Skubl te laten. De door Duitschland gestelde voorwaarden hebben dit ten slotte onmogelqk gemaakt. Behoudens dit punt, is de samenstelling van het nieuwe ministerie nog heel wat gematig- der dan men onder deze uitzonderlijk moeilijke omstandigheden zou kunnen verwachten. De in het kabinet opgenomen nationalen stain in meerderheid als gematigd bekend. De nieuwe minister van binnenlandsche zaken Seyss In- quart is een persoonlijke yertrouwde van Schuschnigg, de nieuwe functionaris aan justi- tie, Adamovich, voor alles geleerde, terwijl hq ook reeds lid was van den raad van State. Maar Schuschnigg heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook aan andere elemen- ten in het kabinet een plaats in te ruimen. Watzek, de vroegere sociaal-democraat, heeft de post van staatssecretaris voor de arbeiders- belangen van den christelijk-socialistischen ,,iEens hab je mijn hulip geweigerd," zei Betty, zij was nu niet meer ironisch. „Ik zal moeder vragen, om een paar aardige meisjes te invitee ren en dan kun je komen logeeren. Maar," zq knikte hem wijs toe, ,,je moet niet je Ibest doen, verliefd te woriden, denk er niet aan en maak zooveel mogelijk pret." „Jajwei," zei Roger, „maar ik vioel er niet zoo voor, veel pret te maken." Na een korte stilte venvolgde hij: ,,Doe jij dat, Betty?" ,,Hoe Ibedioel je dat?" vroeg zij en stond stil om hem aan te zien. Er blonk iets strijdlustigs in haar oogen. ,,0, zoo Ibedoelde ik het niet," haastte zich Roger. ,,Ik weet toch, dat je een foonde men- schen ontwangt en dat Dick zegt, dat je een iboel aaribi'dlders heibt. Ik wou je niet kwets-en, ik dacht, dat ik het alis je vriend wel mocht vragen. Je hebt mq raad gegeven en ik wou weten, of die je zelf wel bevalt." Betty liep door, zij was een beetje bleek. ,,'Nou", zei ze, jyomdat wij vrienden zijn, wil ik het je wel zeggen. Over een tijdje zal ik den man wel teger.komen, den waren Jaccfb, zooalis de menschen zeggen. En er zijn een heelelboel lui en sommige vintd ik wel leuk en ik dans graag. Maar in mijn hart... als je wilt, dat ik heel eerlijk spreek, in mijn hart verf oed ik de heele bende." Roger stond paf. ,,Zoo, dat is niet heel aanimoedigend!" riep hij uit. ,Maar waarom, Betty?" ,,Och, ik weet het niet", antwoordde zq nonchalant. ,,Zoo ben ik nu eenmaal. In vind ze nou eenmaal niet aardig. Maar over een poosje..." en ze brak glimlachend af. ,,iHlmf', (zei Roger, ,,zou ik er ook zoo over denken, met die meisje®?" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1