ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 1 mSmm OE BOEREN-BARON ■ipi t V rise hi opgedischt! No. 9722 MAANDAG 14 FEBRUARI 1938 78® Jaargang Feuilleton EERSTE BLAD TER NEUZEN, 14 FEBRUARI 1938. pn>5 SLUISKIL. HOEK. mmteisx'f&ts&iBiz* >>VFm.-i'*xs*vB£eKvm'r NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Brj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Aimerika 2,overige landen f 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitlbetaling. UitgeefsterFimia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TEEEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVEBTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitlbetaling. Grootere letters en clicM's worden naar p-laatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BEAD VEBSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJD AG A V OND. IN HET KANAAL GJ -WWID. De storm blies aLhier de laatste dagen ook met ontzetten.de kradht. Voor zoover we ver- n aim en. moesten alleen dakpannen .bet ont- geMen. Eaterdaguamiddag k'wam echter nog een ongeval voor, dat goed is afgel-oopen, omdat temtond hulp bij de band was. Er kwamen twee zoontjes van de fa-milie Domesset, wo- nende aan de Westsluis, naar de kom om een boodschap. Ter hoogte van de Sasscbe po-ort werd een der jongens, een ongcveer lOjarige kn-aap, door een rukiwind gegrcpen en in het k-anaal geiworpen. Zekere Van Kerkvoort, die m de o-mgeving werkziaaim was, het voorge- vallene ziende, snelde te hulp en kon spoedig het knaapje op het droge brengen. DE ULO-AVOND. Zaterdagavond had onder groote bel-angstel- ling de gezellige bjjeenkomst plaats, georga- niseerd door het personeel en de oudercom- missie van de openbare Ulo. Tal van genoodigden hadden, tot groote vol- doening der organisatoren, .aan den oproep gehoor gegeven en zich door de ongunstige weersomslaxxdigheden niet laten weerhouden op te komen naar het Concert- en Bioscoop- gebouw. By het opengaan van het doek zongen de leerlingen der school eenige pittige liedjes, op den avond betrekking hebbend, waarna het Hoofd der School zijn openingswoord sprak. Hierin hracht de spreker allereerst dank aan de vele aanwezigen voor hun opkomst en ver- der aan alien, die op eenigerlei wijze hun spontane medewerking hadden verleend bij de voorbereiding van dezen avond. Vervolgens zette hy, zeer in het kort, de be- teekenis van openbaar onderwrjs uiteen, daar- bjj voornamelijk Wijzend op de algemeenheid van dat onderwys en de verdraagzaamheid, die ook reeds van af de prilste jeugd daardoor wordt aangekweekt. Voor de eerste maal in Ter Neuzen tra.d toen op de heer Aug. W. van Gils van Rot terdam, revueschry-ver, zanger, declamator en snelteekenaar, bijgestaan door een achttal Jiaeisjes der school. Met zijn, in het brjzonder op het schoolleven betrekking hebbend pro- gramma, waarbrj zijn (kundigheden zeer goed tot uiting kwamen, heeft hij de zaal gedurende eenige uurtjes op een onderhoudende en naar het telkens opklinkend applaus deed aan- nemen, genoeglyke manier beziggehouden. Veel droeg hij op zeer vlotte en beschaafde wflze voor uit eigen werk, rwaarvan wij slechts will-en aanstippen: Berymde geschiedenis des Vaderlands en Tumhalfuurtje in het Besjes- huls. De door den heer Van Gils geformeerde tableaux vielen uitstekend in den smaak der aar.wezigen. Tusschen het optreden van dezen heer wer- den geveild de zeer vele artikelen, bijeenge- bra-cht door het belangeloos zich beschikhaar stellen van een damescomite, hetwelk daartoe in staat was'gesteld door de allerwege spon- taan verstrekte bydragen. Bij zang en verkooping werd door mejuf- frouw Fiek Schirris, guile medewerking ver leend door haar muzikale begeleiding, welke dermate werd gewaardeerd, dat haar een bloemenmand werd aangeboden. Vlot gingen de v-erschillende koopjes, waar- onder prachtstukken, van de hand, zoodat de beer* Leenhouts in zijn slotwoord dan ook van een welgeslaagden avond kon gewagen en er een klinkende steun als succes igehoekt kon worden, het doel van den UEO-avond. 14) Vervolg. Ze zaten nu samen voor den haard. ,,Praat er eerst eens met vader over", HBieekbe Betty. „N-ee", zei Roger. ,,Ik zie heel goed in, wat «k meet do-en. Oma's dood heeft het een beetje vervroegd, ik meenide niet, dat het al ■oo -gauw zou zijn, ik moet gaanIk moet het aanpakken. Mijn oude nicht is hulpeloos, weet niet, wat zy moet doen. Myn grootmoe- d-er bestu-urde alles." „En zul je dan weten hoe alles moet?" vroeg Betty tiwijfelend. ,,Dat zal wel lo-sloopen", meende hij. ,,En wat ik niet weet, dat zoek ik wel uit. Ik vind het lerven op de boerderij heerlijk, zie je, het is ali-een, dat ik Oma zoo mis." Na een -oogenblik hemam Betty: ,,Ik zou tooh liever h.hiben, dat je je nog eens goed bedaclht, voor je een beslissing nam. Later heb je er misschien spyt van. Je k-unt nu wel zeggen, dat je -het buitenleven heErlijk vindt, maar je weet to-ch wel, dat je *tet heelemaal in de schoenen van je groot- wader pas-t. Je moet met je tijd mee en daar be<n je al mee begonnen." Zij sprak vol wertuigin-g,en h-aar oogtn sdhitterden. ,,Jy kunt niet meer het lev-en leiden van een geiwone daglooner en daar komt het toch op neer. Je zult geen tyd hefbben om een boek open te doen, je zult je nooit met de wereld kunnen bemoeien, omdat er altyd iets te doen is, hooien af maaien, of zaaien, of aooiets. Je wordt duf en klein -en ik voel, dat ik dat niet zal kunnen verdragen." „Wjea, wat kan jou dat schelen, Betty?" vroeg Roger, verbaasd over haar heftigheid. Betty st-ond haastig op. ,,'Ik zal het voor jou niet kunnen verdra gen," prcboeride zij uit te leg-gen. „Ik zou het A AN VABIN GEN. Tijd'ens de vaart op het kanaal van Ter Neuzen is het voor Gent hestemdie Fransche slooms-chip ,,Aragaiz" in aaruvaring gekomen met het van Gent komend-e Grieksche stoom- schip Thetis A"_ Laatstgenoeawl schlp he- kwam lichte averij aan de bov-enverschansing terwijl de „Aragaz" geen schaJde hekwam. Beide s-chepen hebb-en hun reis v-oortgezet. Temgevolge van de zuiging, veroorzaakt door h-et passeeren van het Enigelsche s.s. Dennis Rose, tijdens d-e vaart op het kanaal van Ter Neuzen, zijn de Belgische sileepsche- pen Georgina en Elmma, die ge-sle-ept werden door de sleepSboiot Silanie, tegen elkaar aange- var-en. De Georgtne bekwam hierbij lichte ave rij. De sleep die op weg was met een lading kolen van de Ruhr naar Zamdvoorde (Belgie) heeft haar reis voortgezet. BRUG BESOHAJHGD. Tijdens de vaart op het kanaal van Ter Neuzen is het van Gent komende en voor Amtwerp:n besteimde Engeis-che stoomsdhip Baron Dunmore" tijdens een plotselimg op- kcum-ende stormibui teigen de Hoeksche brug aan-gevaren met het gevolg, dat deze bescha- digd werd. De schade werd dioor den Rijks- wat-erstaat geraamd op f 4000. Nadat de cau- tie gesteld was, heeft h;t s-chip, dat zelf vrij- wel geen averij be-kwam, de reis naar Antwer- pen voortgezet. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop der maanid Januari 1938 werd aan het kantoor der posterijen te Ter Neuzen op spaaribanklboekjes ingele-gd f 102.345,63 en terugtoetaald 56.217,77, derhalve meer inge- legd dan terubetaald 46.127,86. (Het aantal nieuw uit-gegeven hoekjes he- dro-eg 93. KINDLES BIJENTEELTCURSUS. Dinsdag 8 Februari had in de Chr. Land- bouwschool te Axel de eindles plaats van den hijenteeltcursus, -gegeven door den heer St. van Harn, ten overstaan van de Afdeeling Zaamslag en Omstreken en 't Ijoofd der school den heer K. Booij. Na de opening stelde de heer Van Harn de cursisten eenige vragen, welke zeer goed be- antwoord werden. De afdeelingsvoorzitter, -de heer Joh. de Feijter, nam hierna het woord, schetste het nut der bijenteelt en dankte den heer Van Ham voor zijn goede wijze van les geven. De heer Van Harn dankte het bestuur, dat hem in staat had gesteld, dezen cursus tot een goed einde te brengen. Een der leerlingen en de heer K. Booij spra- ken een woord van dank tot het afdeelings- bestuur en den leider der cursus. De heer D. H. Koeman wees de leerlingen op de noodzakelijkheid van contact t-e hebben met den ervaren practischen imker. Tenslotte schetste de leeraar het nut van aansluiting bij de afdeeling Zaamslag, waarna de voorzitter deze eindles sloot. EEN AVONTUUR DAT GOED AFLIEiP. E:n groepje person-en, dat zi-ch j.-l. Zater- dagmiididag aan de kaide te Ellewoutsdijk be- v-on-d, meende op het water een v-oorwerp te zien drijven, dat wel eenige gelijkenis ver- toionid-e met de vormen van een groot vat. Ver- moedelijk in de meer-ing verkeeren-d, dat het hier wel eens een vat gevuld met wijn zou kunnen zijn, begaven e n vader en zijn zoon zich in een open roeilbo-ot naar buitem. Er woai een hervigen Noordwesterstorm, die de witgekuifde g-olven hoog opzwiepte. Zoo- vreeselijk vihden, als Dick zich zoo levend moes-t toe graven." ,,W-at draaf je door!" riep Roger uit. ,,Dat ben ik ook heelemaal niet van plan. Maar ik wil me op de boerderij toele-ggen. Ik heb alkrlei plannen. 1-k droom er van om het land t-erug te koopen. Ik zou vein Beckford weer willen maken, wat het vroeger was. ik ben j-onig en sterk. Mijn leven ligt voor me. Waarom zou Ik er niet komen?" ,,-0, goed," zei Betty g-epikrerd. ,,Gaan jullie je niet verkleeden?" vroeg mijnheer H-omock in de open deur. Hij droeg ook nog de -zwarte kleerem van de beigrafenis en Roger schrok er van. Die arme Oma lag net in het -graf en de toekomst was nog heel somber, ondanks zijn grootsche plannen. Hij st-ond op en iging zonder een woord te spreken lanigs zijn nichtje- de kamer uit. ,,Arme kerel," zei mijnheer Homock. ,,Heb jij hem niet een beetje getroost, -vrouwtje?" ,.Neen," zei Betty, „w: hetoben gekitobeld. Och, paps, laat hij toch eens met u praten. Hij wil naar mij niet luisteren. Hij heeft mij te verstaan gegeven, dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeiEn." Zij fl-oot haar hon-d. ,,Kom, Mickie, je moet naar bed." En zonder haar vader aan te zien, ver- dween zrj. Sam stood alleen voor den haard eri peinsde. Den volgemden morgen waren zij samen aan het onttoijt en Sam deed een voorstel, waar hij al lan-g over gedacht had. Roger, jon-gen, z-ou je niet graag jongste firmant worden in de firma?" Roger keek op, te verwonderd om te ant- woorden en S-aim daeht, dat hij niet spreken kon van dankbaarheid. ,,Ik heto er al lang over gedacht," gin-g hy voort, ,,sinids -de eerste dag, dat ik je ont- moette, ben ik nooit erg gerusit geweest over je boekemst. Kijk eens, als je moeder gehad had, wat haar -toekwam, dan was jij nu rij-k Mijn grootva-der, die de firma hE-eift op-gericht had drie kinid-eren, mijn vader, jouw moeder's vader, en de ou-d-e Martha. Toen je moeder tegen zijn zin trouwde, onterf-de haar vader haar en ik kr:eg het leeuwenaan-deel. Nu zit lang zij zich met hun toootj-e in het haventje bevonden, ging het nog, doch eenmaal buiten- gaats gekomen, werd het bootje spoedig door den stroom en den wind meegesleurd. Vanaf den wal violgd-e m-en met groote spanning de bewegingen der -beide in-zitteniden. Zij tracht- ten de roeispanen te getoruiken, doch zulks ble-Ek niet mogelij-k. Ze koniden het tegen de aansbormen-de golven niet bolwerken. Het bootje dat hulpeloos he-en en weer gesiagen w,erd, dreefsteeds me. r en meer van de haven af en in de richtimg van de middelplaat. Aan den wal maakce men zich terec-ht zeer on-gerust over h-et lot d-er b:ide waaghalzen. Als hier niet snel hulp -getoo-den werd, dan z-ouden heiden het met den dio-od moeten be- koopen. Een boot die zich met goed gevolg in dit -weer op uc Westerseh1 de zou kunnen be- geven, was helaas niet voorhan-den. Goede raad was duur en men wendde zich tot den burgemeester. Deze zond onimiddellijk een tileigram aan het kantoor van de ,,Terneuzen Tuglbioat Company", met verzoek reddings- pogin-gen in het werk te willen stellen. Hier aanzel.de men geen opigentolik. Ondanks het felt, dat de vaart op de W-esters-chelde tijdens d-e herhaaldelijk opkomende stonmtouien, zeer gevaarlrjk te noeonen was, besloot men hnlp te verleenen. De in de haven liggende sleeptooot „Hooge- zand" kreeg opdracht onverwijld uit te varen en t-e - trachten -de beide s-ohiphreukelingen op ,te pikken. - Eenmaal in de natoyheid van Ellewoutsdijk gekomen, zag m-fn in -de verte het roeito-ootje rondzwalken. Het bevond zich reed's dicht bij de branding van de middelplaat. Men voer behoedzaam in de richting van het roei'bootje, het-geen zeer voorzichtig moe-st geschieden, daar de sleepboot zelf aan den grond zou kun nen geraken en dan verloren zou zijn. Een maal raakt-e men zelf den grond, doch even daama bevorud men zich weer in vlottend water. 'Een reddingstooei, die aan een werplijn be- vestiigd was, werd nu vanaf de sleepboot in de richting van het bootje geworpen. De boei dreef af en een der in-zittenden s-laagde erin haar te grijpen. Aan de werplijn werd toen aan tooord van de ,,iHoogezand" een zwaar- deren draad hevestigd, die de schipbreukelin- gen kon-den inhal-en. Zij honden hun bootje hieraan vast en -d-e s-icepbo-ot sleepte hen in dieper water, waar zij geheel verkleumd en doornat aan boord genomen werden. Men heeft beid-e waaghalzen toen behouden in de haven van Ellewoutsdijk aan land gezet. Hiermede eindigde dit gevaarlijke avontuur. Aan het doortastend en oordeelkundig op treden- van den eigenaar en de hemanning der sleepiboot ,,Hoogezand" is het te danken, dat beide mannen gered konden worden. EEN GOEDE Bl l.R. Door enkel-e bewoners van de Couwerve- straat t-e Goes was, aldus de Midd. Crt., ge- klaagd, over overlast, die zij meenden van een buur, of buren, te ondervinden. Tuintjes, af- rasteringen, vensters, enz. werden beschadig-d of besm-eurd. Weshalve de politie besloot een oogje in 't zeil te houden. En Vrijdagmorgen, te even vijf uur, had de politie succes. Want toen zag een agent, die zich verdekt opgesteld had, de echtgenoote van F. M. voorzichtig de deu-r van haar wonin-g uitkomen, met in de hand een nachtelijk toilet-artikel. Juist op het oogenhlik, dat -de niet-nader-te-noemen inhoud uitgestort werd over h-et fraaie r-ozenperkje van buurman, flitste ook de zaklantaarn van den agent aan en kwamen misdrijf en die het pleegde in het voile licht te staan. Dat de dame danig schrok en van het geval proces- verbaal word opgemaakt, laat zich -begrijpen het me altij-d nog diwars, dat mijn kinderen zooveel krij-gen door een onrechtvaardige daad, te meer, omdat ik, toen ik Anna trouw de, het-zelfdc bclb gedaan, als waarvoor jouw moeder onterfd werd. N-ou, Roger, ais je fir mant wilt worden, komt alles tferecht." „M-aar ik moet voor Bec-kford zorgen!" riep Roger uit. Kernel," riep mijnheer Homock ongedul- dig uit, ,,wat is nou Beckford. E:n paar honderd bunder land en e-en oud vervallen boerderrjtj-e. Daar kun j-e in je wijen trjd voor zorgen, -mijn jon-gen, als je -absoluut een stokpaardj-e wilt hebben." Roger bloosde. „M:jn grootva-der en mijn voorvaderen gaven zich h-eelemaal aan Beckford", zei hij, ,,Ik heb Oma belo-o-fd, dat ik het ook zou doen. Ik zou mijn woord tegenover -haar niet kun nen hreken, al -wilde ik het ook." Sam floot en nam zijn pijp uit den mond. Dan leun-de hij voo'rover en keek Roger em- stig aan. ..-Bedenk je wel, Roger. Het is he si goed mcigelijk, je belofte tegeno-ver je grobtmoe- der te houden, in d-en geest, -wel te verstaan, zonder dat je het andere weg gooit. En dit is een schitterende toekomst. West je wel, wat een deel-genoot in de firma per j-aar ver- dient? De omzet loopt over de honderddui- zend, het kapitaal in ds milli-oenen, er is bijna geen gren-s aan wat zoo'n huis -kan doen. De beste en verstandi-gste vrouwen weten toch nog maar weinig van zaken af. Denk goed na, v66r je mijn worstel afketst." Roger stelde -zi-ch in de stilte die hier-op volgde voor, wat dan -zijn leven zou zyn. 's Morgens met de auto naar de stad, na een st-eviig ontbijt ure-n in een rijk en duur geaneu- bileerd kantoor, met dubtoele ramtn, die het lawaai van de straat buiten sloten, maar tege- lijk de fris-sche lucht, als je tenminste nog van friss-che lucht kon spreken tuss-chen die vu-il-e stads-geurm. Tellen en rekenen en lan-ge stu-kken nazien en orders uit-geven en brieven dicteeren, dan gaan lunchen, een zwaren maaltyd, met an dere -geld-s-chrapende hecren. Als hij dan even tijd z-ou vinden om -met d-e hoogste snel- h-eid waartoe zijn aut-o in staat was, naar De frissche geur van Holland's velden ruikt U, zoodra U zoo'n Zwanenberg-blik opent. Niets is verloren gegaan van de malschheid der jonge ge- wassen, niets van de voedzame sappen en de heil- zame vitaminen. Daar zorgen Zwanenberg's nieuwste, wetenschappelijke conserveeringsmethoden voor! J Ingez. Med. Ouderavond Chr. School. Vrrjdag 11 Febr. werd in de Chr. School de gewone jaarlijksche ouderavond gehouden, onder leiding van het Hoofd -der School. Ondanks het minder gunstige weer was er nog een flink laantal belangstellenden aan- wezig. Na de opening op de gebruikelijke wijze sprak het Hoofd der School een openingswoord naar aanleiding van Jes. 48 17 en 18, waar- in hij wees op: 1. de leicling en de zegeningen Gods; 2. de roeping tot gehoorzaamheid; 3. de vrucht dier gehoorzaamheid. Door de leerlingen der hoogste klasgen werd opgevoerd het zangspel: De elf provincien onder het motief: Met God voor Vorstenhuis en Vaderland. Dat de versiering van het podium en ook dit zangspel in het „Oranje"-teeken stond, spreekt wel van -zelf. De aanwezigen genoten van het frissche vroolijke zingen en van de kranig marchee- rende jongens. D-oor mej. Rekkers werd een keurig ref-sraat geleverd over ,,Kijikjes in de school", terwijl de heer De Putter een -degelijke inleiding gaf over h-et onderwerp: ,,Opvoeding tot waar- heidsliefde". In de pauzes werden ververschingen rond- gediend. Zeer voldaan keerden bezoekers en leerlin gen huiswaarts na deze goedgeslaagde avond. 30jarig bestaan Chr. werklieden- vereenigpng. Gp 12 Februari herdacht de Ghr. Werklie- denivereeniging alhier haar 20jarig bestaan in de Chr. -school op de Knol. De vergadering ston-d on-d'er leiding van den heer Mar. de Bruijne, die de ibijeenkoims-t opende door het laten zingen van Ps. 103 8, waarna hij voor- ging ,in getoeid. Verder sprak hij een woord van wel-kom, waarin hij wees op -het hijzondere Beckford te r-enncn, dan zou hij daar alles in het honderd vinden, knechts die niet wisten wat te doen, verwaarloozing, ergemis. Hoe kon hij Bec-kford besturen in zijn vrrjen tijd? Zijn hart ging uit naar Beck ford. Terwijl hrj op Haiwkhurst zat, verlang- de zijn hart naar zijn akkers cn weilanden, naar het beu-kenwou-d en de gele k-orenvel- den, de velden, die hij had helpen zaaien en die hij zou maaien en oogst-e-n. ,,Je kunt Beckford vo-or de aardiigheid aan- houden," zei Sam, die Roger's zwij-gen voor toestemmin-g aan-zag. ,,Je zult geld in over- vloed hebben en je zult naar hartelust kun nen veran-dtren en verbeteren." Roger haalde diep adem en dan s-choot hem met 'n gevoel -van verliehtiirg be binnen, dat hij -zich niet bang behoefde te maken voor het saaie kantoorlevEn, want -dat hij het voorstel van zijn oom niet kon aanvaarden. ,,Maar ik heb mijn woord -gegeven," zei hij snel. ,,-En dat is voor mij evenigoed als een eed. Ik zou er mijn levenstwer-k van maken, Beckford te besturen, -zooals grootv-ader en de ander-en v66r mij. Daar kan ik niet af. Ik dank u heel ei-g -voor uw aanbod, neef Sam en nu kunt u er gerust over zijn. Er is geen sprake meer van onrechtvaardigh-eid, want u heeft aangeboden om alles goed te maken. Ik zal het best stellen op Beckford, vooral nu ik het gel-d van tan-te Martha hah. Ik heb em heeldboel plann-en," gin-g hij verder, ,,ik z-al het huis kunnen op-knapp-en en land terug koo-pen. Het is twee hond;rd vijftig morgen, dus niet zoo'n heel klein beetje, neef Sam." Sam keek aandaehtig naar het flinke, jonge ge.zicht, de hel-dere oo-gen, den vastlberad-en mend en nam dan met een zucht zijn pijp weer op. ,,Ik geef het op, Roger. Een eigenzinnig mensch moet je zijn gang laten gaan. Maar als je er later nog eens an-ders over denkt, moet je je niet sohaimen bij mij terug te komen." ,,Dank u, neef Sam," zei Roger. ,,Maar dat zal wel niet getb-euren. Later op den daig vertel-d-e Sam aan Betty, wat er gebeur-d was en dat hij niets voor den j-onigen k-on doen. Hij vo-egde er bij, dat hij heim ee-n beetje dwaas vond. van dezen avond, de herd'enking van het 20- jari-g bestaan. Uit de jaarverslagen bleek, dat deze ver- eeniging 42 leden telt en dat er over 1937 een klein na-deelig slot was, zoodat van het totaal beizit iets was ingeteerd. Een -bestuursv-oorstel, cm bij ziekte de uit- keeringsduur eenigszins te wij-zigen, werd met bijna algemeene ste-mmen goedgekeurd en aanigenomen. De aftredende bestuursleden werden her- k-O'zen, terwijl in de plaats van wijlen M. de Bruijne g-ekozen werd dlens breeder J. de Bruijne Bz. Tot lid va-n de coiitroleco-irjmissie werd gekozen Jac. Bolleman. Tijdens de pauze was vo-or eenige tra/itatie gez-orgd. Na de pauze werd door den secre- taris een overzicht gegeven over het werk der vereeniging in de afigelocp-sn 20 jaren. Daar door leefden vo-oral degenen die vanaf dse, op- richting lid zijn, weer geheel met hun gedach- ten in het verleden. Door den heer J. Geelhoed werd gerefereerd over: ,,Geest-Elrjk weertoaar". Spr. stond stil brj den w-ereldoiorl-o-g en wees er op, dat ook thans de geest van Nietsche weer hoogtij gaat -vie- ren, n.l. de wil tot macht. Ook thans leetft er weer onder de volkeren dat steeds maar jagen naar de macht, dat toch eindalrjk tot een catastrophe leiden moet. Aan de hand van Smeen-k wees hij er op, hoe de ehri-stelyk so- ciale beweging in dez.n tijd leven moet. Niet naar den geest van Nietsche, maar jagen naar het: ..Draagt elkanders lasten en vervuld aJjz-oo de wet van Christus". Door enkele leden werden nu in pr-oea of in dichtvonm enkele stukken voorgedxagen. Vooral die oiver het soldatenlev-en in motoilisa- tietij-d door den heer J. de Kraker vie-len zeer in den smaak. Ernst en luim wisselden elkaar af. 't Was dan ook niet vr-oeg meer, toen de vnorzitte-r alien dank zegde voor hun mede werking tn, aan het h-oofd der school vroeg vcor te gaan in dank-gelbed, nadat nog geaon- gen was Ps. 25 2. Van de zusterver-een; gingen te Ter Neuizen en te Drieweigen, waaTvan afgevaard'igden uit- genoodigd waren, was niemand verschenen, zoodat alleen -het woord werd gevoebd door ,,En toch is hy een flinke 'vent," ein-digda hy. ,,Hij heeft my nooit iets geze-gd van die be lofte aan zijn -grootmoeder," klaagde Betty, een beetje beleedigend. Toen zij haar neef tegen kwarn, v-: nweet zij hem dat gebrek aan vertrouwen. ,,P-aps heeft me verteld, wat er gebeurd is", zeide zij. ,,Natuurlijk moet je doen wat je d-cn-kt, dat recht en eerlijk is. Al heb i-k dat gis-teren gezegd, toch hen ik een beetje trotsch op je, dat j-e voor je principes uitko-mt. Maar je ha-dt mij to-ch wel kunnen vertellen van die belofte aan je Oma. Paps ziet niet in, dat het ten vers-chil ma-akt." ,,Ik hen blij, dat jij het wel inziet, Betty." Hij was op weg naar de rivier geweest, een hengel over zijn sch-ouder en Betty liep met hem mee. ,,-Weet je no-g de eerste dag, dat je kwam en ging visschen en terug k-wam, omdat je het mij -beloofd had?" vroeg zij. Hij knlkte gltmlacherd. ,,Je hent n-cg precies deizelfde Roger van toen", girg .zij voort. ,,J-e bent alleen maar veranderd tegeno-ver mij." ,,0, neem, Betty, vast niet." „Jawel, vroeger vertelde je me veel meer. We waren heel dikke vrienden. Waarom kun nen we dat nu niet zijn... echte vrienden? Ik vind het erg, dat je het Paps verteld hebt en mrj niet." ,,Ik moest het hem wel zeggen", verdedig- de hrj zich. ,,Ik mcest het hem uitleggefi. Ik der-1-. Betty, da-t bet vanzelf komt; als je ouder wordt, word je ook eenizelviger." Laten we den ouden tijd niet heel en al verliezen, Roger", pleitte Betty. ,,Laat me niet voelen, dat jij een nieuw leven begint en ik er buiten sta. Ik wil niet achter blijven." Roger was vermurwd. ,,Goed, we zijn kameraden, van n-u af." ,,E!n we zullen elkaar helpen", zei Betty. ,,Ik zal mijn best voor je doen, heusch, altijd en altijd." Zij lachten, toen zij elkaar de hand er op gaven, maar zij meenden het echt. (Wordt vervolg-d.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1