ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABDIJSIROOP DE BOEREN-BARON No. 9721 VRIJDAG 11 FEBRUARI 1938 78^Jaargang Binnenland Feu ij! ©ton Waarom hoesl Ge zoo? AKKEE's versierkle EERSTE BLAD NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firm a P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer f 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst een dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG-, WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. BEN VERZOEK AAN DE KONINGIN. De Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Nederlandsche afdeeling, heeft den volgenden brief gezonden aan H. M. de Koningin. „Namens -den internationalen vrouwenbond voor vrede en vrijheid, Nederlandsche afdee ling, hebben we de eer Uwe Majesteit eerbie- diglijk oruze diepgevoelde gelukwenschen aan te bieden bij gelegenheid van de geboorte van u-w eerste kleindochter. In deze vreugdevolle dagen gaan onze gedachten uit naar hen, die lijden, waaronder binnen onze grenzen ver- sehillende emigranten, die al maanden lang zonder veroordeeling in de huizen van bewa ring zitten, bijna steeds uitsluitend op grond van het felt, dat zij zonder voldoende papieren over de grens zijn gekomen. Moge het in deze gelukkigen tijd Uwe Maje steit behagen in overweging te nemen op welke wijze tot in vrijheidstelling d-ezer ballin- gen zou kunnen worden over gegaan, en zij het recht kunnen verkrijgen, onder het ge- wenschte voorbehoud in ons gastvrij Neder land te blijven wonen". PRINSES JULIANA VOEDT HAAR BABY ZELF. Bvenals iedere jonge moeder heeft Prinses Juliana den wensch te kennen gege-ven, haar baby zooveel mogelijk in haar nabijheid te hebben. Zij wil volledig moeder zijn en zij acht het een voorrecht alle plichten op zich te nemen, die als moeder op haar rusten. Prinses Juliana voedt de baby zelf en ook de kleine zorgen, die zij aan een verpleegster zou kun nen overlaten, zal zij, zoodra zij daartoe in staat is, op zich nemen. Prinses Beatrix zal dan door haar moeder zelf worden gebaad en gekleed en de moeder- lijke voorzieningen van Prinses Juliana heb ben zich ook al vender uitgestrekt. Op haar aianwijzing werd de wieg van kleine wielen voonzien, zoodat zij de baby naar buiten kan rrjden naar de glazen veranda aan de achter- zijde of naar het gazon, dat in de luwte van het park ligt. EENIGE GEZK2HTSPUNTEN TEN AANZIEN VAN DEN MONETAIREN TOESTAND. Pleidooi voor den gouden standaard. In een lunchvergadering van het deparce- ment Amsterdam van de Nederlandsche Maat- sohappij voor Nijverheid en Handel heeft de president van de Nederlandsche Bank, Mr. L. J. A. Trip, een rede gehouden over ,,Eenige gezichtspunten ten aanzien van den monetai- ren toestand". De spreker bood in de eerste plaats zijn gelukwenschen aan met het 160-jarig bestaan van het departement Amsterdam. Komend tot zijn onderwerp zeide spr., dat de onzekerheid, welke zich vooral op inter- nationaal terrein doet gevoelen, het helaas onmogelijk maakt, vaste lijnen te trekken, waarlangs de monetaire ontwikkeling, die v66r alles een internationaal karakter draagt, zich zal bewegen. De spreker is er zich van bewust, dat het in sommige kringen mode geworden is, zich smalend over den gouden standaard en het goud uit te laten. Men vergeet intusschen, dat hefr niet voldoende is af te breken doch dat ook opgebouwd dient te worden en hier- van is tot dusver nog slechts bitter weinig terecht gekomen. (De eigen opvatting van spreker is steeds geweest, dat het systeem van den internatio nalen gouden standaard zooals elk menschen- werk, niet volmaakt is, maar wel zoodanige voordeelen biedt, dat "deze den doorslag moe- ten geven. Spr. zette uiteen, wat er voor den gouden srtandaard in de plaats is getreden en be- toogde, dat het edele metaal ook thans zijn ommisbaarheid opnieuw heeft bewezen en het centrale punt vormt van de internationale 16) Vervolg. Vol emoties kwam hij op Hawkhurst aan. Het meest nam ham de -gedachte in beslag, dat hij op Beckford zou gaan wonen met zijn jonge vrouw en- er zijn lerven slijten in een- voud en soberheid. ,,Waar denk je toch aan?" vroeg Betty, toen zij de billard-kamer binnenkwam en hem sftil voor het raam vond staan. ,,Waarom kijk je toch zoo plechtstatig Had je grootimoeder baztwaren tegen je pl-annen?" ,,Zij vond het niet prettig", antwoordde Roger. ,,Zij -was half toanig, dat het me van de wjjs zou torengen en dat ik later niet meer op Beckford zou willen wonen. Maar op dat punt heb ik haar gerust kunnen stellen." >fIk zou het ook niet van je begrijpen, als je ergens anders zou wiillen wonen", zei Betty. ,,Dat zou niets vo-or jou zijn." Oma praatte over alles", ging -hij diep in gedachten voort. ,,Ik moest trouwen... ze had het allemaal uitgedac-ht.ik moest gaan trouiwen. Zij raadde-me aan, nicht Jane een taelage te geven... dan zou ze heel blij zijn, als ze in een gesticht kon gaan wonen. Want mjjn vrouw zou haar natuurlijk liever krwijt zijn op Beckford." ,,Ben je nog niet een -beetje te jong am nu al te trouwen?" vroeg Betty na een -korte stilte. „Ik trouw niet voor dk een en twintig ben", zei Roger een beetje kortaf. ,,Zoo oud was grootvader, toen hij tr-ouwde en grofltmoeder was pas achttien." verhoudingen, die op mon-etair gebied nog bestaan. Zulks neemt niet weg, dat, zooals spreker het ziet, aan den huidigen toestand ernstige gevaren verbonden zijn. Het eerste bestaat hierin, dat de onrust en angst, die zich telkens weer doen gevoelen, niet zullen v-erdwijnen zoolang die toestand blijf.t bestaan. Het geldt hier het probleem van de z.g. hot-money". Groote kapitalen, vele milliarden guldens uitmakende, worden in liquiden vorm aangehouden. Zij trekken, op het eerste teeken van gevaar, van land tot land. Wordt een depreciatie gevreesd van de valuta, waarin zij belegd zijn, dan vluchten zij in het goud. Richt zich de vrees op een prijsdaling van het goud, dan wordt dit op de markt gegooid en valuta's of aandeelen ge- kocht. Voortdurende schokken en moeilijk- heden zijn hiervan de gevolgen. Het tweede gevaar is gelegen in de neiging om, nu de gouden standaard niet meer werkt, den tijd rijp te achten voor experimenten op monetair gebied. Ook in Nederland staan groote geesten gereed om ons land liever vandaag dan mor- gen aan de meest drastische experimenten te onderwerpen. Veel behoeft hierover niet gezegd te worden, aangezien vertrouwen mag gekoesterd worden in het gezonde en nuch- tere verstand van overheid en volk, terwijl ook internationaal bij de verantwoordelijke autori- teiten geen bereidheid tot het volgen van dergelijke opgeblazen adviezen kan geconsta- t-eerd worden. Grooter is wellicht het gevaar te achten, dat ook in meer bezadigde kringen eenige sympathie getoond wordt voor het denkbeeld om het doen schommelen van de wisselkoer- sen tot systeem te verheffen, als instrument voor de overheidspolitiek om de conjunctuur te beinvloeden. Dit denkbeeld is daarom gevaarlijk, omdat het in het gevlei komt van de velen, die steeds bereid zijn den weg van den minsten weerstand t-e volgen, en hopen, door toepassing van dat denkbeeld, de ge- vreesde en gehate aanpassing te kunnen ver- mijden. Welke moeten dan d-e desiderata voor de toekomst zijn Hierbij staat voorop het wegnemen van de funaamenteele oorzaken van de bestaande onrust en van het gebrek aan vertrouwen. V66r alles is hiertoe noodig, dat de overtui- ging gev-estigd worde, dat de politieke ver houdingen op vreedzame wijze een bevredi- gende regeling zullen vinden. Daarna zal een duurzame stabiliteit der voornaamste wissel- koersen niet ontbeerd kunnen worden. In eerste instantie zal daartoe vereischt worden een versterking en uitbreiding van bet agreement tusschen Engeland, Amerika en Frankrijk (en waarbij ook Nederland, Belgie en Zwitserland zich aansloten) en wel in dien zin, dat afstand ged-aan wordt van het opzeg- ginsrecht op 'n termijn van 24 uren en dat de betrokken landen zich verbinden binnen zeikere grenzen de tegenwoordige valuta's te zullen bandhaven. Wanneer dan de regeeringen in de in-dividueele landen doen blijken, dat zij geen maatregelen wenschen te treffen, die de rentabiiteit a van het eigen bedrijfslev-en bedreigen en samenwerken voor een geleide- lijke vermind-ering van de handelsbelemmerin- gen, dan zullen de grondslagen, waarop kan voortgebouwd worden voor het wereldherstel en voor d-e algemeene welvaart, gelegd zijn. Dan zal het probleem van de „hot-money" zijn natuurlijke cplossing vinden en zullen de voorwaarden vervuld zijn voor de geleidelijke hervatting van een gezond internationaal kapitaal- en cr-edietverkeer. Bij deze ontwik keling zal een nauwe samenwerking tusschen de circulatiebanken onderling en tusschen die banken en haar nationaal particulier bank- wezen noodig zijn om zooveel mogelijk schok ken en nieuwe onevenwichtigheden te ver- mijden. Nederland zal goed doen zijn huidige mone taire politiek te hand-haven zoolang inter nationaal geen stappen op den weg naar groo tere stabiliteit geda-an worden. In groote ,,Zoo oud toen ik", zei Betty onnadenkend En toen kreeg zij een gloeienid-roode kleur maar Roger merkte niets. Om haar verlegen- beild te verbergen iging zij vlug verder: ,,Dan moet je maar eens good uitkijken Roger. Je kent niet veel -meisjes, wel?" Wat moest Roger wel van haar denken? vroeg zij zichzelf af. Maar Roger zat nog diep in gepeins. ,,Er komen een bende meisjes naar Ox ford", zei hij. ,,Daar denk ik er een te kun nen ontmoeten." Dat irriteerde Betty weer en v6or ze er over nagedacht had. zei ze: ,,Wees m-aar niet te vlug. Misschien is het meisje, dat je uitkiest, er heeleimaal niet fel op, om Lady Beck te worden." Roiger lachte. ,,Dat waag ik er op. Al-s ik haar heusch hebben wou, dan zou ik wel een manier vinden om haar te wtanen." Dat d-aoht Betty diep in zichzelf ook. Toen zij zweeg, ging Roger door: ,,Als zij genoeg van mij houdt, kan het haar niet schelen, of het h-uis oud is en dat ik een -gew-one vent ben, heeleimaal niet knap of zoo. Als zij maar genoeg van mij houdt." ,,Ja", zei Betty. ,,Dan gaat het allemaal." Den heelen dag soheen Setty touitengewoon in haar schik te zijn, maar diep in haar hart was zij treurig en onigerust. Zij hield niet van zelf-analyse, m-aar toch nam zij zichzelf onder han-den, toen zij alleen op haar kamer was Betty, het ziet er naar uit, of jij jaloersch gaat worden op de eventueele vrouw van je ac-htemeef. Dat gaat niet aan, jongejuffrouw." 'Zij stond voor den sp-iegel heur haar te b-orstclen en keek haar beeltenis lang aan. ,,Ik weet wel" dat hij- aitijd je s-peciale vrien'd geweest is, je kam-eraad. En hij was -aitijd veel aardi-ger dan Dick bijvo'orbeeld. En het zal wel een erg groot verlies zijn, als hij heelemaal uit je leven gaat." trekken komt die politiek hierop neer, dat, zoolang de groote mogendheden zich niet binden, ook Nederland zich daarvan dient te onthouden, terwijl anderzijds met behulp van het egalisatiefonds een zekere stabiliteit ten opzichte van de valuta's der groote landen wordt nagestreefd. Af en toe gaan enkele stemmen op, die blijk geven van ongerustheid over de sterke toe- neming van den Nederlandschen goudvoor- raad. Naar aaneiding hiervan valt het nuch- tere feit t-e constateeren, dat er in de wereld een grootere vraag naar dan v&n guldens bestaat. Zoolang dit zich voordoet zijn slechts twee wegen denkbaar. Of in de surplus- vraag naar guldens wordt niet voorzien en dan zal de koers van den gulden ten opzichte van d-e andere valuta's stijgen met de daaraan verbonden gevolgen voor het Nederlandsche en Nederl.-Indische bedrijfsleven, of aan de surplus-aanvraag wordt wdl voldaan en dan kan zulks alleen geschieden door het egalisa tiefonds met behulp van d-e Nederlandsche Bank door den aankoop van goud. En waar nu als vaststaand moet worden aangenomen, dat de bedoelde surplus-aanvraag voor het overgroote deel het gevolg is van kapitaal- bewegingen, daar staat tevens vast, dat het egalisatiefonds gewerkt heeft in overeenstem- ming met de aan het fonds, bij zijn instelling, opgedragen taak, die in de memorie van toe- lichting op het betrokken wetsontwerp met zoovele woord-en is omschreven als het voor- komen van ongewenschte schokken als gevolg van speculatieve en andere kapitaalbewegin- gen. MINISTER PATIJN 65 JAAR. Ter gelegenheid van' zijn vijf-en-zestigsten verjaardag heeft de Minister v&n Buitenland- sche Zak-en, Mr. J. A. N. Pattjn, Woensdag vele schriftelijke gelukwenschen ontvangen, zoowel te zijnen huize als ten departemente, waar hij Woensdag zijn gewone ambtsbezig- heden heeft verricht. Mr. J. A. N. Patijn, die in September van het vorige jaar van Dr. Colijn de portefeuille van Buitenlandsche Zaken overnam, welke deze sed-ert het optreden van zijn vierde kabi- net beheerd had, is Woensdag 65 jaar gewor den. Den heer Patijn was de Haagsche sfeer, waarin hij na ruim zesjarig verblijf in het buitenland eerst air gezant -Jhj het Italiaan- sche, daarna bij het Belgische hof terug- kwam, niet vreemd. Immers was hij niet alleen gedurende twaalf jaar burgemeester van de Residentie geweest, maar hij heeft er ook zijn j-eugdjaren doorgebracht toen zijn vader, Mr. J. G. Patijn, er burgqmeester en later Commissaris der Koningin in de provin- cie Zuid-Holland was. Hij heeft er, nadat hij eenige jaren in het buitenland had doorge bracht, als chef der afdeeling gemeentehedrij ven ter secr-etarie gearbei-d en daarna was hij er als referendaris aan het departement van Handel en Nijverheid bij de afd. Arbeidsver- zekering verbonden. Daarna werd Mr. Patijn in 1911 burge meester van Leeuwarden, waar hij bleef tot hij in 1918 als opVolger van Jhr. Mr. Dr. A. A. van Kamebeek. die toen juist tot Minister van Buitenlandsche Zaken benoemd was, door de Kroon aan het hoofd van de gemeente 's-Gravenhage gesteld werd. HET INITIATIEF VAN MINISTER PATIJN Uit Londen wordt gemeld: In antwoord op een in het Lagerhuis ge- stel-de vraag over het Nederlandsche voorstel inzake de erkenning van de verovering van Abessinie door Italie zeide Eden, dat hij tegen het einde van het vorige jaar vernomen had, dat de Nederlandsche regeering in over- leg was getreden met de regeeringen der an dere staten, die betrokken zijn bij de overeen- komst van Oslo, over de mogelijkheid overeen stemming te bereiken over de voorwaarden. waarop zij him vertegenwoordigers te Rome zouden kunnen benoemen. Aleer definitieve stappen te ondernemen was de Nederlandsche regeering voornemens ov-erleg te plegen met de regeeringen van Groot-Brittannie en Frankrijk. In ems brak zij af. Het beeld in de spiegel keek haar met treurige oogen aan en was niet meer helder, maar wazdg. ,,Ik vind alle verandering zoo miserabel", riep zij uit. HOOFDSTUK IX. Roger leerde in zijn eerste jaar te Oxford bijna evenv-eel nieuwe dingen al-s in zijn eer ste jaar op school. Hij moest de waardigheid van ,,philosoof", die hij het laatste jaar op kostschool ge-dragen had, laten varen, hij werd nu eerste-jaars" -of ,,.groen" en moest de kleine onaangenaamheden en plagerijen verdragen, die daarbij hoorden. Maar hij sloeg zich d-aar goed doorheen en genoot van de vrijheid en het gev'oel van on- bezongd jong te kunnen zijn. Al za-g het er niet naar uit, dat hij een groot geleerde zou worden, hij zag toe-h kans o-m zonder veel moeite zijn candidaats te doen, toen hij maar eenmaal door zijn tentamens he-en geglipt was. „Ik maak me niet druk", zei hij. ,,Ik hreng het toch niet v-er. Maar jij wel", ging hij vo-ort tot zijn neef Dick, „jij moet in het Parlement en jij heibt er hersens genoeg voor." ,,Ik niet hcror". antwoordide Dick vroolijk. „Daar is het leven te kort voor. Beste kerel", ging hij vertrouwelijk verder, ,,het is de geest van de universiteit. d-ie ik in me opneem en boven'dien, ik amuseer me kostelijk." Roger amuseerde izich oo-k kostelijk, al deed hij het op een andere manier, en nam den geest van Oxford ook -ten voile in zich op. Hij voelde zijn jeugd hetrlijk sterk en frisch bloeien en dacht geen oogenlbli-k meer aan den raad van Lady Beck om spoed-ig te trouwen. Toen Betty in de groote vacantie daar naar informeerde, kreeg hij een kleur en zei: ,,0, non-sens, ik heb geen tijd om aan meis jes te denken." Het initiatief in deze aangelegenheid be- rustte uitsluitend bij de Nederlandsche regee ring, aldus Eden. Op een vraag of de Nederlandsche regeering met de goedkeuring en het gezag der Britsche regeering was opgetreden, antwoordde Eden ontkennend, hieraan toevoegende, dat de Nederlandsche regeering onlangs wel de Brit sche regeering officieel in kennis heeft gesteld van haar initiatief in deze aangelegenheid. GEDEPUTEERDEN MAKEN BEZWAAR TEGEN DE NIEUWE PLATSNAMEN. Niet alleen van de zijde van vers-cheidene der betreffende gemeenten, ook door Gedepu- teerde Staten van versehillende provincien, zijn, naar „De Telegraaf" verneemt, bij de regeering ernstige bezwaren ingebracht tegen de door haar vastgestelde nieuwe benamingen van een groot aantal gemeenten in ons vad-er- land. Gedeputeerde Staten maken bezwaar, dat zij in deze aangelegenheid op eenmaal zijn geplaatst voor een voldon-gen feit. Hun ge voelen is door de regeering niet gevraagd, plotseling is uit de lucht gevallen het verzoek der regeering aan Gedeputeerde Staten om de nieuwe, soms belangrijk gewijzigde, benamin gen voortaan te be-zigen en deze uitnoodiging door te geven aan de gemeentebesturen. Eenige colleges van Gedeputeerde Staten hebben besloten dit verzoek tot mededeeling aan de gemeentebesturen vooralsnog niet te voldoen. Zij hebben aan de regeering kenbaar gemaakt, dat naar haar meening alleen d-e wetgever bevoegd is namen te wijzigen van gemeenten, welker namen bijv. bij grenswijzi- gingswetten zijn vastgesteld. De vraag rijst ook, of wettelijke indeelingen van gemeenten, waarin de oude benamingen voorkomen, onder andere voor verkiezingen, belastingen en ju-stitie wel ongewijzigd rechts- kracht zullen behouden. En zoo is er meer, dat de vraag opwerpt, of met een eenvoudige circulaire deze gewichtige aangelegenheid wel als afgedaan kan worden beschouwd. Afgezien nog van de bezwaren, die uit historische overwegingen tegen tal van wijzigingen kun nen opkomen. DE INVOERING VAN DE PAOHTWET. Aan de memorie van antwoord, aan de Eerste Kamer, inzake de begrooting van Justitie, ontleenen we het volgende. De invoering van de Pachtwet wordt voor zooveel mogelijk bespoedigd. Daar de voor- bereidend-e werkzaamheden, welke ook van instanties buiten het departement veel tijd vergen, nog niet zijn geeindigd, kan de datum van inwerkingtreding nog niet worden vast gesteld. Tot bekendmaking van dezen datum zal zoo spoedig mogelijk word-en overgegaan. Thans worde volstaan met de mededeeling, dat met de mogelijkheid van inwerkingtreding van de Pachtwet v66r 1 Juni 1938 niet be hoeft te worden ger-ekend. Verwacht mag worden, dat na de inwerking treding der wet een vlotte afdoening van de beoordeeling der aanhangig gemaakte con- tracten zooveel mogelijk zal worden bevorderd. WERKLOOSHELDSWET, KINDERBIJSLAGWETBEPERKING ARBEID DER GEHUWDE VROUW. In haar gehouden vengadering besloot de Kamer van K-oophandel en Fabrieken te Am sterdam tot verzending van een adres aan den Minister van Sociale Zaken betreffende diens voorontw;rpen Werklooshei-dswet, Kin- denbijslagwet en beperking van den arbeid van gehuiwde vrouwen. Volgens dit adres zullen de voorontwerpen van wet, hoeiwel vrucht van sociale over wegingen, in zoo sterke mate leiden tot op economisch en bedrijfsteehnisch gebied lig- gende gevolgen, dat de Kamer zich verplicht gevoelt uiting te geven aan hetgeen omtrent deze voonstellen dn haar midden naar voren is gekomen. De voorontwerpen, hoe verschillend ook van aard en, opzet, hebben dit gemeen, dat zij alle nieuiwet lasten of bele-mmeringen voor ihet be- Neem toch de nieuwe versterkte Abdijsiroop, het middel dat op bijna wonderbaarlijke wijze Uw hoest bedwingt. Akker's Abdij siroop werkt snel en krachtig bij hoesten, bij kou op de luchtpijpen, bij beginnende en chronische bronchitis en helpt heerlijk bij borstbenauwdheid en asthma-aanvallen. De uitsluitend van plantaardigen aard zljnde werkzame bestanddeelen uit oude geneeskruiden welke Abdijsiroop een wereld-vermaardheid heb ben bezorgd, werden in de nieuwe verstSrkte Abdijsiroop nog uitgebreid door de toevoeging van de hoest-bedwingende stof „codeine", ^ie moet beschouwd worden als het krachtigste mid- del ter verdrijving van den hoest en van slijm. De plantaardige extracten, in Abdijsiroop ver- werkt, werken als balsem op de ontstoken slijm- viiezen vanUwborst en keel, die daardoor worden geheeld en versterkt. Om zijn gelukkige samen- stelling noemt men terecht de nieuwe versterkte Abdijsiroop..'s Werelds btste Hoest-siroop". Flacon 90 ct., f1.50, f ?.4 f 4.2 Ovcml verierijgbfti-! Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger het gebru k. (Ingez. Med.) drijfsleven zullen medebrengen, hetzrj in den reohts-treekschen vonm van door de Ibedrijven te dragen geldelijke heffdrugen, hetzij door uit breiding van 'den administratieven omslag. hetzij door belemmering van de b-edrijv-en in het ikiezen van de uit een oogpunt van toe- drijfsbeheer meest wenschelijke organisatie of samenstelling van het person eel. Of en in hoeverre de gestelde sociale doel- einden deze voor het bedrijfsleven daaruit voortvloeiende consequenttes kunnen doen aanvaarden, zal in de eerste plaats afhanke- lijk zijn van het antwoord op de vraag, of slechts op de ivoorgenomen en niet op andere, voor de bedrijven minder bezwarende, wijze het doel kan worden verwezenlijkt. Boven- dien van de financieele draagkracht der 'be drijven, en in het algemeen door hun ver- mogen, om, ondanks nieuwe lasten -en jbelem- meringen, zich te kunnen handhaven en zoo mogelijk verder te ontwikkelen. De economische ontwikkeling van de laat ste maanden heeft doen zien, hoe weinig nog een staibiele economische basis is verkregen. De voorontwerpen van den Minister wek- ken den indruk met deze feiten onvoldoende rekening te houden, en dat zij in uitgangs- punt en opzet zijn beheerscht door de op- levi-ng in het eerste deel van 1937, welke slechts tijdflijk is geweest en voor het over groote deel der ibedrijven is gevolgd door een nieuwen strijd om het bestaan. Slechts een bloeiend bedrijfsleven zal de op- lossing kunnen bren-gen van het zoo ernstige prctoleem deir werklo-osheid. De overheid kan op den gang van zaken in het bedrijfsleven een gunstigen invloed uit- oefensn door haar beleid te richten op het scheppen van toetere rendalbiliteits- en con- currentievoorwaarden en door datgene na te laten, wat den kostengrondslag van de be drijven aantast. De onderhavige voorontwer- p:n echter gaan juist in hieraan teigenge- stelde richting. Zij vervullen de Kamer -dan ook met de grootste bezorgdheid. SPOORWEGONTVANGSTEN STEGEN IN 1937 MET 4'/2 MILLIOEN. Nu d-e geschatte spoorwegontvangsten over December bekend zijn, kan het resultaat over ,,Dick wel", zei Betty. „Waarom ben je niet in de stad gebleven vo-or het roeifeest?" ,,Ik weet het niet precies", zei Roger. ,,Dick zei, dan moest ik leeren dansen." ,,Als ddt het groote struikelblok is, dan zal ik je wel les geven", bood Betty aan. ,,Je be- hoort het te kunnen." Dat deden zij en Roger was een danktoare leerling. Hij had een goed gevoel voor maat en rythme en was lenig en vlug. Die vacantie waren zij dikke vrienden, maar Roger was niet meer zoo vertrouwelijk als vroeger. Hij scheen zelfs meer dan gewone haast te ma ken om naar Beckford terug te gaan. Later zag hij met 'bijzondere voldoening op die zo- merweken terug. Grootmoeder was veel zachter en liever, meende hij, en zei veel idingen, die hem diep raakten. Hij was nog nooit zoo gelukkig ge weest op de oude boerderij. 'Hij vertelde Oma veel over Oxford, meer dan hij Betty verteld had, en zij luisterde en -vertoaasde zich en kon er soms ook hartelijk om lachen. Hij ploegde het groote veld om, zoodat zelfs de oude Abel er schik in had, ging vdsschen en nam ook het oude ge-weer van grootvader en schoot wat wild. „Je lijkt iederen dag meer op -grootvader, Roger", zei de oude vrouw. ,,Hopd hem aitijd a!s voot'beeld voor oogen en vergeet niimmer, wat hij je den laatsten keer gezegd heeft." Den volgenden dag vonden zij haar dood in hed. ,,Ik weet niet, hoe we het zonder haar moe ten stellen." ,,Ik ook niet", zei Roger. Zijn verdriet was stdl, maar diep. Mijnheer Hornock, die ook hij de ui-tvaart was geweest, stond er op, dat hij met hem m-ee zou gaan. Roiger stem-de toe, het leek alsof Beckford nu dood voor hem was. Hij voelde zich ontzettend eeruzaam. Lady Anna was fijngevoelig genoeg o-m niet te veel te vragen, maar hij voelde dankhaar haar meeleven. En kort voor het eten kwam Betty -bij hem, toen hij alleen in de rookkamer zat, en hij zag, dat haar oogen vol tranen stonden. ,,Het spijt me zoo voor je, Roger", zeide zij. ,,Goed hoor", antwoordde Roger op school- jo n'gensmanier. Betty zei niets meer, maar knielde op het haard'kleedj-e neer en begon de hond te pla- gen en te streelen. Maar Roger zag, dat haar ocgwimp-ers nog glinsterden van tranen en dat haar borst onrustdg op en neer ging. Hij wenschte, dat hij een beetje vriendelijker was geweest. ,,0, Betty", zei hij een-sklaps, ,,zoo bedoel ik het niet." ,,Dat weet ik wel", fluisterde Betty. ,,Ik had je niet lastig moeten vallen." Maar zij keek hem niet aan. „Ik sta nu heelemaal alleen op de wereld", ging hij voort. ..Dat geeft me een raar ge voel." ..Bete-ekenen wij dan niets", vroeg Betty. ,,0, natuurlijk wel", haastte Roger zich te zeggen. ,,Maar ik ben hier niet t'huis. Het is zoo raar, dat er thuis niemanld op me wacht. En ik moet er toch weer heen." ,,Wat bedoel je?" vroeg Betty en ging weer zitten. ,,Ga je dan niet terug naar Oxford De vacantie is bijna uit." ,,Neen, dat gaat nu niet. Ik zal naar den deken van de faculteit moeten schrijven en hem uitleggen waarom ik nu niet kan blij ven om doctoraal te doen." Roger, dat meen je niet!" riep Betty uit. ,,Je moet toch je graad halen, je kunt het toch zoo maar niet halfweg laten zitten." ..Jawel", antwoordde Roger. ,,Mijn plicht is duidelijk." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1