ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN 9$ DE BOEREN-BARON No. 9713 MAANDAG 24 JANUARI 1938 78e Jaargang Binnenland J EERSTE BLAD GENOT VOOR TWEE asaanBWiMwser saxam-'wu ABON NEMENTSPRIJ SBinnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen p'.:i post j 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 35. AD VERTENTIeNv an 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar-plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijigbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PRINSES JULIANA MAAKT AUTO- TOOHTEN MET PRINSES ARMGARD. Profiteerend van het bijzonder fraaie weer, dat sterk aan de lente deed denken, heeft Prinses Juliana Zaterdagmiddag in gezelschap van Prinses Armgard een autotoeht gemaakt. De route voerde o.m. over Bunschoten en Spakenburg en aangezien uit den aard van de zaak in een zeer langzaam tempo werd ge- reden en de kap van den auto was neerge- laten, werd de Prinses overal dadelijk herkend. Geestdriftig juichte men haar overal toe. Na ongeveer een uur keerden Prinses Juliana en Prinses Armgard ten paleize terug. Ook de Koningin heeft Zaterdagmiddag, in gezelsehap van een hofdame een autotochtje gemaakt. Ook Zondag is Prinses Juliana met Prinses Armgard per auto uitgereden. BIJ DE PRINSELIJKE RESIDENTIE. H-et is gisteren zeer druk geiweest te Soest- -dijik. Er kiwamen duizen-den auto's en wande- laars. 'Des mididags stond rvoo-r het paleis een dicihte en awijgende menigte, die ivan hednde en ver was opgeko-men. De Ibelangstellenden he(b(ben echter van de vorstelijke personen niets getzien. De prins was al rvan zijn dage- lijksehen -autotoeht teruggekeerid en Prinses Juliana was met Prinses Armgard langs een adhteruiitgang het paleis yerlaten voor -het maken van een autotoeht. Zij had in den voonmidtdag een wandeling in -den tuin gemaakt. In plaats van de vorstelijke personen kon- den rfu de journalisten in h-et hotel t-e Baarn ook eens ondervinden wat het to-eteekent, zoo in het Voile licht leener overgr-oote ibelangstel- ling te staan. Nu -werd-en <zij ,,foe)zichtiigd'". DE NATION ALE FEESTDAG. Het dagelijkscbe bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft aan den Minister van Soeiale Zaken een adres gestuurd, waarin het schrijft: Met teleurstelling hebben wij kennis geno- men van de beschikking van Uwe Excellenti-e, waarbij een aigemeene overwerkvergunning is verleend aan hoofden of bestuurders van ondernemingen in wier fabrieken en werk- plaatsen op den komenden nationalen feest- dag, geen arbeid wordt verricht. Wij hadden iets anders v-erwacht. Wij hadden verwacht, dat door Uwe Excellence nam ens de regeering, het verzoek tot de on- dernemers zou zijn gericht, op den nationalen feestdag vrijaf te geven met behoud van loon, opdat deze nationale feestdag ook door de arbeiders als feestdag zou kunnen worden gevierd. Aan de arbeiders op dien dag vrijaf te geven, met de bepaling, dat de v-erzuimde uren m-oeten worden ingehaald, sohijnt ons weinig in overeenstemming met bet karakter van den dag, die naar wij alien hopen, een groote vreugde aan ons volk zal bereiden. Tegen h-et in bepaalde gevallen, indien bij spoedorders e.d., voor bepaalde ondernemin- gen, het inhalen van verzuimde uren nood- zakelijk zou zijn, verleenen van een overwerk vergunning, hebben wij uiteraard geen be- zwaar. Maar wel gevoelen wij ons verplioht, u ons bezwaar kenbaar te maken, tegen een regeling die er als algeheele regeling van uitgaat, dat arbeiders slechts dan aan nationale fees- ten mogen deeln-emen, indien de verzuimde uren door hen later worden ingehaald. ZOMERHUIS VOOR PRINS BERNHARD. Volgens de Utr. Crt., heeft Jhr. Dedel, in opdracht van Prins Bemhard in den Vinke- veenschenpolder een stuk van de bekende ,,Schuur van Botshol" gekocht. Dit gedeelte zal worden bebouwd om dezen w>. M>| ||-rjniiTiiJLLn 9) Veirvolg. HOOFDSTUK V. Op een dag in Juli zat Lady Beck in de eiken huiskamer. Zij was vroeger opgestaan dan gewoonlijk. Het was Woensdag en om- dat er een beizoeker kwam, moest het kar- nien mtastems twee uur eerder klaar zijn. Want 's mid-dags streek en stijfde zij gewoon- lijk de fijne wasch en dat moest ook vroeger aan kant zijn Anders werd Vrijdags de kamer gedaan, maar nu was zij vandaag al onders-teboven gekeerd en opgepoetst. Niet ter eere van den verwachten bezoeker, maar opdat niemand, hoe crifcisch ook, aanmerking zou kunnen maken op de huishoudelrjke leiding van Lady Beck. Door deze ongewoon drukken arhe-id was het oude gezicht van Lady Beck meer gerimpeld en dieper gegroefd dan ooit en zij zag er zeer formidabed en ongenaakbaar uit, toen zij in den ouden leunsto-el bij het venster zat te wachten, met de knoestige handen werkeloos in de schoot, haar zilveren haar keurig ge- scheiden onder haar beste kan-ten mutsje en iedere plooi van haar zwart zijden japon stijf en defti'g. Toen Lady Anna haar geschreven had, dat het haar zooveel genoegen deed, dat haar zcon en zijn kleime n-eef vriendjes waren, had zij haar lieve ndcht genoemd. Zij had ook gezegd, dat h-et haar -een great plezie-r zou doen, ate zij elkaar eens wat bebe-r leerden kenn-en. H-et zo-u zoo leuk zijn, eens1 over de zomer -dienst te doen als zomerhuisje en dan tevens uitgangspunt te vormen voor Prins Bernhard bij het beoefenen van jacht- en vis- scherij-sport. Zooals eenige maanden geleden werd ge- meld, heeft het Prinselijk Paar een bezoek gebracht aan deze polders en het resultant van het bezoek is geweest, dat bovenge- noemde ,,schuur" werd gekocht. De aankoop van de „Schuur van Bo-thol". De particuliere secretaris van Z. K. H. Prins Bernhard, jhr. m-r. C. Dedel, iverizoekt, zeer nadrukkelijk' tegen te spreken het bericht, dat hij in opdracht van Prins Bemhard het terrein de ,,-Schuur van Bothol", in den Vinke- veenschenpolder geheel of gedeeltelijk zou helblbsn aangekochit. Wel heeft jhr. Dedel voor zichzelf bedoelde gronden als jachtterrein gekocht. Van verbouwing van de s-chuur is geen sprake. laat staan, dat het juist zou zijn, dat het in -de bedoeling zou liggen hier een zomer huisje voor het Prinselijk Paar in te richten. ONZE BETREKKINGEN MET BELGlE. Blijkens het Voorloopig V-erslag der Eerste Kamer over de begrooting voor Buitenland- sche Zaken, spraken verscheidene leden de hoop uit, dat het den Minister zou gelukken, de tusschen Nederland en Belgie hangende quaesties tot een bevredigende oplossing te brengen. Hierbij dachten zij niet in de eerste plaats aan de zoogenaamde surtaxes d'entre- pot, dewelke meer de betrekkingen tusschen ons land en Frankrijk raken, doch vooral aan het vraagstuk van de Rijnvaartpremies en aan het gratis sleepen van Dordrecht naar Ant werp en. -Sommige leden meenden ten aanzien van de kwestie van het Maaswater uiting te moeten geven aan hun vaste vertrouwen, dat de regee ring hij mogelijke nieuwe onderhandelingen de in het bekende memorandum van 1929 zeer positief gestelde grenzenniet zou overschrij- den. Sommige leden stelden de vraag, of het niet in strijd is met de diplomatieke gebruiken, de waameming van een gezantschap, behoudens zeer abnormale omstandigheden, op te dragen aap een consul-generaal, zooals thans te Brus- sel is geschied, en of deze vervanging niet is een bewijs van een tekort aan bekwame diplo matieke ambtenaren. HOFJAGER SPEK NOG IN HET ZIEKENHUIS. Heden is het reeds acht weken geleden, dat de beer W. Spek, -Hofjager, voor de verwon- dingen, opgeloopen bij het auto-ongeval met Prins Bernhard, in het Burgerziekenhuis t-e Amsterdam werd opgenomen en nog is niet bekend, wanneer hij huiswaarts kan keeren, aangezien de wond aan zijn knie nog niet vol- doende genezen is. Overigens maakt d-e patient het vrij goed. Mevrouw Spek bezoekt haar man geregeld des Zondags. De Koninklijke familie blijft hem bij voortduring Haar helangstelling too- nen en laat zorg dragen, dat de geneeskun- dige behandeling niets te wenschen overlaat. Ook van anders zijden ondervindt de heer Spek veel helangstelling. VRAGEN VAN DEN HEER WIJNKOOP. Het Tweede Kamerlid de heer Wrjnkoop heeft aan -den Minister van Economische Zaken de volgende schriftelijke vragen gesteld: Is de Minister her-eid, gezien de bezwaren tegen de heffing op de teelt van vroege aard- appel-en en zeker tegen de verhooging dezer heffing gezien ook het toenemend protest daarteg-en, omdat de resultaten der vroege aardappelteelt alles behalve gunstig zijn en de heffing dus wel uitermate drukkend is, deze heffing alsnog te laten vervallen, in elk geval haar niet hooger te stellen dan f 30 per H.A. jongens te kunmein pr-aten, want zij had kl-ei- nen Roger b-uitengewoon aardig gevonden. al had hij haar jongen, Dick, dan ook verslagen. Dit had Lady Beck toch wel stilletjes p-lezier gedaan en nu zij er weer aan-.dacht, glim- lachte zij, hoewt-l wat -gedwongen. iHeel stijf had zij Lady Anna geantwoord ate: „Geaohte Mevrouw" en haar doen weten, dat zij waajrsehijnlijk Dinsdagmid-dag wel vrij zou zijn. In dit droge zom-erweer was de landweg, die naar het huis voerd-e, tamelijk wel be- gaanhaar em de dogcart stunteld-e er lang zaam' ove-rheen, terwijl de koetsder hij den kop- van het paard liep. Mblly, gla-nzend en stijf in haar Zandagsche merinos japon1, stond al aehter de deur te wachten en deed open zoodra de bezoeks-ter uit het rrjtuig stapte. Zij rlep: ,,Volk voor u, my-Iady!" omdat zij dat de meeist correcte wijze vo-nd, om gasten aan te diem-en. Lady Anna trad eenigszins verlegen bin nen. Zij was een slamke, knappe vrouw met mooie bmine oogen en goudblond haar; als zij glimlachte, wer-d zij nog eens zoo aan- trekkelijk. Maar Lady Beck ontdooide niet. Toen Lady Amrta haar hand toestak, nam zij die zonder spreken aan, waama zij haar plechitig ver- zocbt, plaats te neanen en zelf onmiddellqk weer neerwiel Sn haar eigen stoel. ,,Ik dacht, dat het leuk zou zijn," begom Lady Anna, onlbewust de woorden van haar eigen brief herbal end, ,,om eens over onze jomgemis te praten. Tot vorige week had Ik geen flauw idee, dat Dick een neefje op het St. Osbert college had." ,Mijn kleinzoon heeft uw jongen nooit ge noemd," zei Lady Beck. „Ik den-k, dat Roger niet wist, dat hij een neef van hem was," ging zij somber v-erder. ,,Ik heb hem no-oit over de familie van zijn moeder gesproken." „En vlindt u dat nu niet jammer?" vroeg Lady Anna. ,,-Zou zijn moeder het niet pret- VERLENGING DER OPLEIDING VAN ONDERWIJZERS Aan het departement van onderwijs wordt thans, volgens ,,De Telegraaf", -de laatste hand geleg-d aan het van den -Raad van State terugontvangen wet-sontwerp tot wijziging van de Lager Onderwijswet, dat reeds in de Memorie van Antwoord op de begrooting door den Minister is atmgekondigd. Behalve eenige technis-che wijzigingen bevat dit wets-ontwerp als voornaamste punt een voorstel om de op- leiding voor onderwijzers te verlengen van drie tot vder jaar, een maatregel waarvan tevens eenige gunstige invloed voor de thans nog werklooze akte-bezitters te verwachten is. BOTER, MARGARINE EN MELANGE. loen in 1925 en 1930 stemmen opgingen voor een mengverbod van margarine en boter, heeft de Middenstandsraad daar stelling tegen genomen. Thans, nu in landbouw- en zuivel- kringen wederom op een m-engverbod wordt aangedrongen, is deze aangelegenheid nog- maals een onderwerp van bespreking in den Middenstandsraad geweest. Ook ditmaal is een afwijzend standpunt be- pleit en wel met de volgende argumenten: de consument zal om finaneieele redenen, wan neer hij voor de keus tusschen boter of mar garine staat, veelal het laatste kiezen, wat tengevolge zou hebben, dat meer boter met verlies zou worden uitgevoerd; voorts zouden de mengers hun verweermiddel tegen de in een conventie vereenigde margarinefabrikan- ten verliezen; de melange als eigen product bezorgt hun n.l. nog een vaste clienteele, die zij, als zij hun product niet meer mogen maken, waarschijnlijk zullen verliezen; en het behoud van clienteele wordt van belang ge- acht met het oog op de mogelijkheid, dat na de crisis weer de vrijheid hestaat een eigen fabriek te stichten. Hiertegenover werd echter aangevoerd, dat de menger zijn positie toch niet zal kunnen handhaven, wanneer de melange een lokartikel van filialen van z.g. grootwinkelbedrijven wordt, wat ook voor den geheelen midden- stand als een nadeel zou moeten worden ge zien. Verder, zoo wordt betoogd, zou een groote reclame voor de melange het boter- verbruik kunnen aantasten en nog grootere exportverliezen veroorzaken dan wanneer de boter, die thans nog voor mengen wordt ge- bruikt uit -de margarine zou verdwijnen. De Middenstandsraad zal deze aangelegen heid nader bespreken met den regeeringscom- missaris voor handel en nijvorheid bij de uit- voering van de Dandbouwcrisiswet. MIJNWERKERS WILLEN FEESTVIEREN. In verband met het voornemen der mijn- directies om het bedrijf tijdens den Nationalen Feestdag niet stil te leggen, h-etgeen onder de mijnstreekbewoners nog al -ontstemming heeft veroorzaakt, heeft het Hoofdbestuur van den Prot. Chr. Mijnwerkers-hond zich tot den Mi nister van Waterstaat en de directies der mijnen gewen-d, met het verzoek, om alsnog hun voornemen te wijzi-gen, teneinde ook de mijnwerkers te kunnen laten deelen in de vreugde tijdens de a.s. feestelijkheden. DE LIMBURGSCHE MIJNEN. De Limburgsche steenkolenmijnen hebben het afgeloopen jaar een topprestatie geleverd. De totale productie bedroeg niet minder dan 14.321.269 ton steenkolen, tegen 12.802.538 ton in 1936. Het aantal arbeiders in dienst bedroeg op 1 Januari j.l. 32.163 tegen 29.574 op 1 Dec. 1937. Het geheele jaar door werd regelmatig ge- produceerd; verleden jaar moesten nog wegens gebrek aan afzet van 20 tot 45 dagen zgn. verzuimdiensten ingelegd worden bij de ver- schillende mijnen. De loon-en ondergingen tweemaal een ver hooging. De afzet had een regelmatig verloop, zoodat tag- gevonden hebben, als hij met haar familie omging?" Even zweeg zij veelzeggend. Dan ging zij- voort: ,,Ik weet wel, dat het yoor- naanelijk onze s-chuld is. Wij hadden- wel eens eerder kunnen probeeren, den jongen van Mary op te zoeken. .,Mijn schoondochtervwerd door haar familie onterfd," zei Lady Beck. ,,Dat is nu allemaal voorbij," zei Lady Anna, met haar innemenden glimlach. ,,Mijn man behoort tot de nieuwe generatie en be halve tante Martha, die eigenlijk niet mee- telt, zijn wij de eenig overgebleven Hornocks." Lady Beck had daar niets op te zeggen. Zij scheen buitengewoon goed te kunnen zwijgen. „Mijn man en ik," ging Lady Anna schuch- ter verder, „hadden eerder -contact met uw familie moeten zoeken, het was niet correct van ons, dat na te laten, wij voelen dat bei- den." ,.Ik denk, dat u geen seconde aan ons dacht, totdat u toevallig Roger ontmoette," meende Lady Beck. Dit was volmaakt waar en Lady Anna gaf dit met een verontschuldigende handbeweging toe. „.Maar mogen we het nu niet goed maken?" smeekte zij. ,,Het hindert ons zoo vreeselijk." Zrj boog zich voorover en raakt-e zachtjes de hand van de oude vrouw aan. Wij aliebei vin- den Roger zoo'n aardigen, flinken kerel." Weer scheen Lady Beck iets te ontdooien. Maar de bezoekst-er bedierf het bijna weer door te zeggen, dat haar man vond, dat hij precies zijn moeder was. i Nu ging de deur open en juffrouw Jane Beck sloop naar binnen. Zij had haar gewoon toilet gecompl-eteerd door een kanten kraagje en een camee broche en kwam nu verlegen haar nicht de hand geven. i „Dit is mijn nicht... j-uffrouw Beck," stelde Lady Beck haar voor. „Jane/ je hoeft niet te gaan zitten, want je meet dadelijk de kn-echts hun boterham gaan brengen^" geen voorraden behoefden te worden opge- slagen. De kolenprijzen, alsmede die der cokes en briketten waren beduidend hoog-er, zoodat het afgeloopen jaar ongetwijfeld tot een der beste voor de mijnin-dustrie kan ge-rekend worden. VERGADERING VAN DEN MIDDENSTANDSRAAD. Talrijke aanvragen van personen, die een slagerij of bakkerij willen beginnen. In de laatste vergadering van den Midden standsraad is o.m. het vraagstuk van een mengverbod besproken. In 1925 en in 1930 werd -eveneens een mengverbod gevraagd. De Middenstandsraad heeft toen tegen dien aandrang stelling ge nomen in het belang van de mengers, die alien middenstanders zijn en aan de Regeering ver- zocht het mengen niet onmogelijk te maken. Thans is in den raad eenzelfde optreden be- pleit. De raad besloot echter deze zaak nader te doen bespreken met den Regeeringscommis- saris voor handel en nijverheid bij de uitvoe- ring der Dandbouwcrisiswet, die van het voor en tegen van een menggebod volkomen op de hoogte is. Wat is een algemeen erkende centrale organisatie? De Vestigingswet kleinbedrijf taepaalt, dat verzoeken voor het stellen van vestigings- eischen moeten worden ingediend -door reehts- persoonlijkheid bezittende vereenigingen van ondernemers, aangesloten hij een algemeen erkende centrale organisatie. De moeilijkh-eid is nu, dat sommige vak- organisaties, die vestigingseischen voor him vak wenschen, hetzij om geldelijke, hetzij om principieele redenen, zich niet kunnen of niet wenschen aan te sluit-en bij den der drie mid- denstandsbonden. Misschien zou voor deze organisaties de bedoelde moeilijkbeid kunnen worden ondervangen, wanneer de drie bonden gezam-enlijk een centrale stichtten, waarbij de bedoelde vakorganisaties zich dan zouden die- nen aan te sluiten. De raad zal zich tot den Minister wenden en dezen op de mogelijkheid wijzen, dat de rechter een algemeenen maatregel van be stuur, bevattende vestigingseischen, onver- bindend zal verklaren, wanneer de aanvrage tot het stellen van die eischen is ingediend door een vereeniging van ondernemers, wel aangesloten bij een centrale vakorganisatie, doch niet aangesloten hij een der drie centrale standsorganisaties, of de eventueele op t-e richten centrale van de drie centrale stands organisaties. Tijdelijk vestigingsverbod. Voor slagerijen en bakk-erijen heeft op voor stel van den Middenstandsraad de Minister van Economische Zaken een tijdelijk vesti gingsverbod vastgesteld. Maandelijks komen een 200 aanvragen in van personen, die een slag-erij willen beginnen; het totaal heeft de 800 aanvragen reeds overschreden en nog steeds houdt de stroom van verzoeken vrijwel onverminderd aan. Ook het bakkersbedrijf toont hetzelfde be-eld. Voor dit bedrijf is het tijdelijk vesti gingsverbod eerst op 9 December afgekondigd; bij het einde des jaars waren hiervoor 220 aan vragen tot vestiging ingelcomen. De behande ling der verzoeken aan het d-epartement ge- schiedt zorgvuldig, doch met grooten spoed. Bij den Middenstandsraad zijn een groot aantal aanvragen ingekomen van vereenigin gen in allerlei branches, welke op een tijdelijk vestigingsverbod in die branches aandrin-gen. Centraal inkoopbureau van de gemeenten. De Vereeniging van Nederlandsehe gemeen- ten is, op voetspoor van het Rijk, dat een Rijksinkoopbureau oprichtte, overgegaan tot het stichten van een centraal inkoopbureau m (Ingez. Med. p ,,iHet is nog geen tijd, nicht -Sophie, deze klok is voor." ,,We hebben prachtig weer voor het hooien", sprak zij de bezoekster aan. Lady Beck keek op een enorm groot horloge. ,,Het is half vier," zeide zij. ,,Je moest maar opstappen, je kunt terugkomen voor de thee." Zij knikte nadrukkelrjk in de richting van de deur en nicht Jane fladd-erde neerslachtig weg. Het was heel moeilijk, maar Lady Anna ging toch nog eens tot den aanval over. ,,U moet niet vergeten, dat er vroeger veel narigheid is geweest," pleitt-e zij. „Mijn man en ik vinden alle twee, dat uw schoondochter onrechtvaardig behandeld is. En het spijt ons erg, dat wij ook u schijnbaar verwaarloosd en genegeerd hebben. Wilt u het niet vergeven en ons d-e kans geven, het zooveel mogelijk te herstellen Mijn man zou graag de onrecht- vaardigheid, die Mary is aangedaan, weer goed maken." ,,Mary en onze lieve jongen zijn nu boven iedere onrechtvaardigheid verhev-en en u be- hoeft er u niet langer over ongerust te maken." ,,Maar de •jongen dan," zei Lady Anna. „Mijn man en ik vinden, dat hij niet te kort gedaan moet worden. Zijn grootvader, de oom van Sam, was van plan, Mary een halve ton te geven op haar trouwdag. Als zij met iemand anders was getrouwd, ik bedoel, als zij niet tegen zijn zin had gehandeld, zou zij het geld gehad hebben." De uitdrukkin-g op het gezicht van Lady Beck was hard en streng en zij schoof haar stoel achteruit, alsof zij wilde opstaan. De ander ging haastig voort: /Wij vinden het niet meer dan billijk, dat dit 'bedrag aan Roger gegeven word'-t." ,,Neen," zei de grootmoeder van Roger, ,,ik moet er niets van hebben." ,,-Maar het is toch niet meer dan recht- vaardig", zeide jonge vrouw ov-erredend.. „De voor -de gemeenten. In opdracht van den raad hebben zijn voorzitter en secretaris ten bureele van de vereeniging gewezen op de bezwaren, welke bij den middenstand tegen zulk een bureau bestaan. Het beoogde doel is ook te bereiken zonder inkoopbureau, doch met in- schakeling van de middenstandsorganisaties. Steun voor kleine zelfstandjgen. Reeds in 1936 heeft de Middenstandsraad bij de Regeering stappen gedaan om te komen tot steun aan kleine zelfstandigen, die noch door het gewone crisiscrediet van de Neder landsehe Middenstandsbank, noch door dat van de borgst-elllngsfondsen kunnen worden geholpen. Daar de nood onder deze kleine middenstan ders zeer groot is, heeft de raad besloten, deze aangelegenheid opnieuw ter hand te nemen. LANDBOUW EN MAATSCHAPPIJ EN DE MIDDENSTAND. Naar het Nieuwsblad van het Noorden meldt, heeft een bespreking plaats gehad tus schen enkele middenstanders en het hoofdbe stuur van den bond Landbouw en Maat- schappij. In de eerste plaats is op de conferentie be handeld het vraagstuk van de groeiende boe- renverhruikscooperaties, die, naar uitdrukke- lijk werd betoogd, een gevaarlijke bedreiging beteekenen, zoowel voor de stads- als voor de plattelandswinkeliers. Het hoofdbestuur van Landbouw en Maat- schappij, prkennende het groote belang van samenwerking tusschen boeren en midden standers, deed de toeze-gging, dat het de ver- bruikscooperaties als middel tot verbeterin-g der positie van de boeren afwijst en met de winkeliers in dezen zal samengaan. Verder werd gesproken over gemeenschap- pelijke actie op de velerlei gebie-den, waar de belangen der beide volksgroepen parallel loo- pen. Ten slotte werden de middelen onder het oog gezien om h-et welstandspeil van de stads- en plattelandsbevolking te verhoogen. Een inleiding tot een dusdanige samenwer king mag binnenkort worden tegemoet gezien. Blijkens inlichtingen, ingewonnen bij het bureau van den Kon. Ned. Midd-enstandsbond, heeft deze organisatie aan het hoofdbestuur van Landbouw en Maatsehappij een brief ge- zonden, waarin zij als haar meening te kennen geeft, dat indien van de zijde van Landbouw en Maatsehappij op samenwerking met den middenstand wordt prijs gesteld, dit in eerste instantie dient te gaan via de middenstands organisaties. firma is hem dat verschuldigd en het zou voor hem een groot verschil maken in de toe- komst." „U kunt doen, wat u wilt,'" zei Lady Beck. ,,Geef het aan liefdadige instellingen, als u bet niet wil houden. Wij wenschen het ni-et. Er zijn twee kanten aan iedere kwestie," ging zij voort. ,,De oude Sam Hornock vond onzen jongen niet goed genoeg voor zijn dochter, welnu, wij vonden haar ook niet de juiste vrouw voor hem. Wij vonden het niet prettig, de Hornocks waren niet van onzen stand." ,,0, dat weet ik wel," zei Lady Anna. „Hij had een fabriek of zooiets." ,,Neen," zei de oude dame, „hij was fabrieks- arheider." ,,Dat geeft niets, hij was een eerlijk man." Het gelaat van Lady Beck verried ernstigen twijfel. ,,Dat is het niet. Onze jongen bracht koop- mansbloed in de familie, maar zooals mijn man geWoon was te zeggen, goddank geen koopmansgeld." Lady Anna was werk-elijk verstomd, maar na een paar minuten ondemam zij den aanval vanuit een anderen hoek. Zooals u zegt, er zijn twee kanten aan iedere kwestie. Als het bloed der Hornocks nu zoo ontwijfelbaar in Roger's aderen stroomt, overdraft u dan niet een beetje door hem ook nog het geld te onthouden, waar hij dan toch recht op heeft? De Hornocks zijn altijd eerlijke zakenlui geweest, dat heb ik mijn man meer dan eens met trots hooren zeggen. Daarom heb ik hem getrouwd." ,,0", zei Lady Beck, ,,ik heb het wel eens anders hooren zeggen." Lady Anna kleurde. „Dat weet ik wel," zeide zrj. „En toch is het zo6. Ik ben trots-ch op h-et bloed der Hor nocks, op mijn schoonVader, die zichzelf op- werkte en trouwens, in iedere familie is wel een zwart schaap." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1