ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9710 MAANDAG 17 JANUAF*! 1938 78® Jaargang Binnenland EERSTE BLAD TER NEUZEN, 17 JANUARI 1938. BOEKHOUDEN. HOEK. SPU!. AXEL. 1G 7% ABONNEMENT&PRIJS: BLnnen Ter Neuzen 1.25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDF, GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst ddn dag voor de nitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. GEMEENTE TER NEUZEN. Bur gem eeste r en Wethouders van TEW NEJUlZiEN, brengen bierbij ter openbare ken- nis, dat op Woensdag 19 Jan-uari 1938 GEEN goederenmarkt op bet Marktplein zal worden gehouden. De graanmarkt in de Nieuwstraat kan gewoon doorgang vinden. Ter Neuzen, 17 Januari 1938. Burgemeester en Wethouders voomoemd, P. TEELEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris OP HET PALEIS TE SOESTDIJK. Hit bet paleis te Soestdijk komen steeds gunstige berichten omtrent den gezondlheids toestand van Prinses Juliana en ook van Prins Bemhard. Deze laatste maakte Zater- dag een rijtoer in zijn nieuwen wagen en pas- seerde ook de plaats waar bem bet ongeval is over komen. Aan de fotografen is thans het fotografee- ren in de omgeving van het paleis verboden. Dat verbod verwekte onder de beeren ont- stemming, doch het laat zich begrijpen, dat hun niet zelden onbescbeiden optreden aan hen die daarvan bet slaohtoffer worden ook wel ontstemming zal verwekken. De tijd van afwaohting wordt op allerlei wijzen gekort en als er geen nieuws is scbijnt men om iets anders te hebben maar wat te fantaseeren. Zoo bracbt een sensationeel op- scbrift bov-en een bericht in een gisteren verschenen ochtendblad heel wat beweging. Volgens dat opsohrift kon men ieder oogenblik bet verbeide nieuws verwacbten, om ten slotte bij lezing van het bericht zelf te ontwaren, dat dit niets nieuws bracht. Dat we iederen dag naderen spreekt van zelf, maar het ,,wan neer™ kan ook Dr. De Groat niet voorspellen. Prinses Juliana heeft Zaterdag met Prinses Armgard nog een korten autotocht in de nabij- heid van Soest gemaakt. In het paleis gaat alles zijn gewonen gang. DE 3—3/2 pCT. STAATSLEENING 1938. Blijkens een in onze kolommen opgenomen aankondiging wordt de gelegenheid geopend tot inschrijving op de 33Y2 pCt. Nederland- sche Staatsleening 1938. Deze leening is groot 1.672.000.000. Reeds is f 623.000.000 ervan geplaatst en deelneming ten bedrage van 257.000.000 is reeds verzekerd. De leening is verd-eeld in stukken van 1000, f 500 en f 100. De afiossing geschiedt in 38 gelijke jaa.rlijksche termijnen; versterkte afiossing voorbehouden. De rente dezer leening is betaalbaar 1 Maart en 1 September; zij beloopt tot 1 Maart 1948 3 pCt. en voor den verderen duur van den looptijd 3y2 pCt. De koers van uitgifte is 99y2. Deze leening is vrijgesteld van coupon- belasting. De inschrijving kan geschieden tot op Donderdag 27 Januari a.s. van 9 uur v.m. tot 4 uur n.m. bij de in de advertentie genoemde bankinstellingen en bij het Agentschap van het Ministerie van Financien te Amsterdam. Een recht van voorkeur is toegekend aan de houders van obligation der 4 pCt. Staats- leeningen, 1931, 1933 I, 1933II, 1934 en 1936, welke, behoudens buitengewone omstandig- heden, op 16 Februari a.s. aflosbaar zijn. De storting moet geschieden op 16 Febru ari a.s. v66r 12,30 uur ten kantore alwaar is ingeschreven, tegen in ontvanigstneming van recepissen, welke zoo spoedig mogelijk kos-te- loos tegen definitieve schuldbewijzen zullen worden- verwisseld. Het prospectus en de inscbrijvingsformu- liereii zijn verkrijgbaar bij de inschrijvings- kantoren. DE MINISTER VAN FINANCIfiN OVER DEN FINANOIEELEN TOESTAND. In de Eerste Kamer heeft de Minister van Fimam-cien, de beer De Wilde, geoonstateerd, dat in deze Kamer door de leden weinig over den financieelen toestand is gezegd. (Die toestand is niet bope>loo,s, diocb ver- eiscbt wel de uiterste zorg. De raming der mididelen is eer optiimistiseh dan pessimis- tiisch. De belastingen zijn voor 1938 ruim 60 millioen hocger geraamd dan voor 1937, maar het is die vraag,, of we die wel zullen halen. De economische toestand blijft hoogst on- zeiker. Zeker is bet dat we met ons nationaal ver- mJoigen meer dan 700 millioen zijn achter- uitgiegaan. Bezorgdheiid voor de tioekoimiSt is is er dusi bij den Minister van Financien en de andere Ministers. Ze moet er zijn ook bij de Staten-Gemeraal en zoovele gemeenten. Waar moet het naar toe? Onze belasting- dru'k is al zeer ziwaar 'Het is de vraag of we niet aan bet begin sbaan van een periode, waarin verdtere dras- tiisebe versobering van den staatsdiiens-t nood- zaikelijk is. Alle energie van ieider moet er op gericht zijn, te voorkomen, dat we op een gegwen oogenblik niet meer verder kunmen. Het zwaarst zou een dergelijke toestand ben treffen, die direct of indirect inkomisten trek- ken- van den staat: ambtenaren, gepension- n-eerden en ook de werkloozen, aangewezen op steun van derden of zelfs van den staat. Kan deize niet meer aan zijn verpliehtingen volldoen, dan zullen zij er in de eerste plaats de dupe van worden. Docb ook alien, die van de rente van staatsfondsen e.d, moeten leven. Onze verpliehtingen zullen in 1940 zeker met eenige bonderden mdilioenen gestegen zijn, in de eerste plaats door de moodizaak am den achterstand van leger en vltoot in te halen (in bet gebeel een bedrag van 150 a 160 millioen) en voonts om den achterstand in die storting ten behoeve van de fondsen in te balen. Dat alles zal onze leeninigse-huld in 1940 met eenige bonderden millioen en heb ben doen strjgem. Spr. zou er ri 0011 voor te vinden zijn om de uitgaven voor leger en vloot wat onderhoud en exploitatie betreft, anders te verkrijgen dan uit den gewonen d-ianst. Daarvoor moe ten offers worden gebracbt. Omize nationals onafhankelijkheid moet voor alles onaangetast blijven. (Dit is het eerste en bet voomaamste. Reeds zijn voor ondersteuning van behoef- tigen bedragen uit de overbeidskas uitge- geven, welke driebonderd millioen. per jaar beliepen. Velen zitten in nood, maar anderen kun nen nog wel olver middelen- beschikken, die noodizakelijk zijn om onze oniafbankelijkbeid te beschermen. Wij zijn gelukkig een eeuw buiten den oorlcig gebleven. Dit moge zoo voortgaan. Wij bopen, dat de intematianaie rechtstoe- stand op den duur zoo zal worden, dat wij met een betrekkelijik klein leger (kunnen vol- staan, doch voor bet tegenwoordige kunnen wij dat nog niet. 'Het leger behoort voldoende te wobden uitgenust, anders hebben we er niets aan. Wij moeten bandelen naar mate van onze krachten. Spr.'s overtuiging is deze, dat naast de nieuwe uitgaven voor de defensie de over- heidsmtgaven behooren te worden beperkt tot de bestaanide. De jaarlijkscbe uitgaven dienen op den duur de jaarlijkscbe middelen niet te overschrijden. (Men kan wettien maken, die den staat geen geld behoeven te kosten, doch wel tot betere ordening kunnen bijdragen. Zulke wetten verldienen toejuicbing. Alle misstappen op financieel gebied wreiken zich tenzij men van plan is om zijn scbulden niet te betalem, maar op dat standpunt staat de regeerimg geluikkig niet. Wij, moeten derhalve een voonzichtige poli- tiek voeren en bet nageslacbt niet onnoodig belasten. Evenmin als bij minister Oud1 i,s er in de financieele politliek van spr. eenige afrwijking geweest van het standpunt, dat geen uitgaven behooren te worden gevo'teerd zonder dat de middelen tot dekking er voor zijn aangewezen. In bet vorige kabinet waren beiden bet steeds vollediig daarover earns, Het is dus onjuist bet voor te stellen gelijk de heer Kranenburg deed aisof dat standpunt van het vorige kabi net door spr. niet zou worden gehuldigd. Ee„ tegen'stelldng tusiscben zijn geacbten ambts- voorganger met iwien spr. zoo bartelij'k heeft samengewerkt, is niet aanwetzig. Spr. hooplt, dat in de buitengewoon moei- lijke omstamdigheiden het kabinet op de beste wij'ze moge samenwerken met het parlement, ten einde zijn taak e-n zijn roeping tegenover God en v'olk te volbrenlgen. Bij de raplieken werd door Minister Oolijn o.m. nog verklaard, dat hij overtuigd is, dat er naast de defensie nog geen geld besehikbaar is b.V. voor de leerlingenschaal. Maar als er gelid mocbt komen, zou spr. de keus la-ten vall-en in- d-e eerste plaats op ouderdomsvoor- ■ziening, wat sociale verbetering-en betreft. De aligemeen-a b-eschouwingen zijn daaraa gesloten. DE WAPENSCIHOUW VAN DE N. S. B." IN INDIE. Naar aanleid-ing van vragen, door het Eer ste Kamerlid, Bruineman, aan den minister van Kolonien gestel-d, heeft ir. A. A. Mussert, de Ieider van die N. S. B„ het v-olgende tele gram gezonden aan den minister van Kolo nien: ,,Naar aanleiding van vragen doo-r het Eer ste Kamer-lid, den heer Bruineman, aan Uwe Exoeilentie gesteld-, bevestig ik u hi-erbij, dat de daarin overigens niet woordelijk aan- gehaalde passages uit de 1-anddagrede van den organisatie-leider der nationaal-socialistische beweging in Indie, door mij ernstig zijn af- ge-keurd, dat deiz-e fun-ctionaris aftreedt en als zijn -opvolger i:s aangewezen de oud-resident Van -den Bos, -die daarto-e binnen eenige weken naar Indie zal ve-rtreikken'1'. Een -telegram in -gelijke-n zin, is gezonden aan den gouveme-ur-generaal van- Nederlandsch- Indie. DE STEUN AAN KLEINE BOEREN- BEDRIJVEN. In verband met -eventueel aan te brengen veranderingen in den toestand der klei-ne boe- renbedrijven -deelt men mede, dat, indien voor het jaar 19381939 en volgende jaren be- h-oefte zou blijiken t-e bestaan aan hu-lp aan kleine boerenbedrijven, zal worden uitgegaan van den toe-stand, zooals deze is vastgesteld op 1 N-ov-ember 1937. Nieuwe bedrijfjes zullen dus niet tot de steujiregelmg worden toe- gelaten-. iHet aanbrengen van wij-zigingen in de sa- menisitelliing vian de bedrijfjes, ten eiinde daar- d-oor t-e komen tot verhoogde st-eunbedragen, of het splitsen van- Lestaanidie be-drijven, om in het beizit te komem- van steun, zal derhalve niet tot h-et gewensch-te resultaat kunnen leiden. In zeer bijzondere gevalien kan de minister o-p voomtel van de plaatsielijike commissie van deze algemeene regel-ing afwijkeai. Het bovenstaandie beteekent nie-t, dat geen veranderingen in: de kleine bedrijven mogen wto-rd-en aangebmcbt of geen nieuwe bedrijven mogen worden gestichtdeze mededeeling heeft uiitsiluiteind ten doe] aan belanghebben- den te doen- w-eten, dat in den regel in deze gevallen geen steun zal warden verleend. DE NATIONAEE FEESTDAG. Aangeizien er nog steeds verschil van mee- ninig b-lijikt te bestaan, wanneer de Nationale F-eesitdag zai worden gehouden, zij nader her- innerd, dat wanneer een Prins of Prinses ge- boren wordt vo6r mi-ddemacbt van eenigen dag, de Nationale Feestdag dadelijk den vol- gebden dag wordt gehouden. Geschiedt die geboorte evenw-el na middernach-t, hoe kort ook, dan vait de Nationale Feestdag op den daarop violgenden dag. EEN DEMPER OP DE UITINGEN VAN BLIJDSCHAP EN ORANJEZIN! Verschillende feestcommissies werden in de laatste dagen onaangenaam verrast, door het bekend worden van -sen decreet van den Minister van Binne.i. \idsch-e Zak-en genomen als beheerder over dc radio-omroepen. Dat decreet is blijkbaar in de laatste maand van het vorig jaar vastgesteld, naar verluidt op aandrang van de groote omroepvereenigingen, en brengt stoornis in een deel van de door de plaatselijke oommissies vastgestelde feest- programm-a's ter vi-ering van den Nationalen Feestdag. Het moge w-onderlijk klinken, dat van hooger hand een r«n wordt geplaatst op de uitingen van Oranjezin en Vaderlandsliefde, zooals die zich tot nu toe hier en in de ver schillende -gemeenten kon uiten, maar jammerlijk genoeg --- het f-eit is niet te loochenen! Indien het mogelijk was de bedoeling die aan dez-en maatregel ten grondslag ligt con sequent door te voeren, zou de Nationale Feestdag die we spoedig hopen te kunnen vieren niet mogen worden gevierd met het organiseeren van feestelijkheden op openbare of besloten plaatsen, zoowel op straat als in zalen, doch zouden we volgens dat decreet dien dag binnenshuis bij den luidsprek-er moeten vier-en, ,,want dien dag zen-den d-e groote omroepvereenigingen Nationale programma's uit, en de aandacht mag daarvan niet worden afgeieid! Alzoo een nationale feestviering op gezag! Moe-t nu ook al de vre-ugde, die op dezen voor de Nederlandsche natie zoo blijden dag, tot ui-ting zal komen, gereglementeerd wor- d-en? De omroepvereenigingeij niet m-eer voor de bevolking, doch de bevolking voor de om roepvereenigingen. Zooals in vele gemeenten, is het in onze gemeente een gewoonte geworden,' dat de Oianjegedenkdagen worden gevierd door een plechtige samenkomst van de bevolking van alle gezindten, waar een spreker vertolkt d-e geestdrift en blijdschap die de bevolking bezielt. Deze bijeenkomsten worden zooveel mogelijk gehouden in het grootst beschikbare gebouw. Voor ditmaal is daarvoor weer de beschikking verkregen. over de Ned. Herv. kerk, die echter ook nog niet ruim genoeg is, om alle belangstellenden te bevatten. De nieuwe vinding der techniak, de micro- foon met de plaatselijke radiodistributie centrales boden daarvoor in de laatste jaren een oplossing. Deze samenkomsten werden middels de derde lijmdier ondernemingen uit- gezond-en, waardoor menridan nog enkele bon derden gezinnen in de gelegenheid kon stellen de samenkomst te beluisteren. Die vinding is ook van groote bSteekenis voor menschen met minder scberp gEhoor, die in een groote zaal alles niet kunnen vol gen, en nu hiervoor gelegenheid vonden bij den luidsprek-er, thuis of bij familie of buren. n Zooals bekend, wenscht. de commissie te Ter Neuzen, ook ditmaal weer zoodanige bijeen- koms-t op den Nationalen Feestdag te houden, en die plechtige samenkomst ook te doen uit- zenden. Zij kon niet aannemen, dat de bedoe ling van den Minister werkelijk zoover ging, dat de door haar beoogde uitzending niet mocbt gebouden worden, vroeg telegrafisch vergunning tot uitzending van 4,30 tot 5,30 uur op de derde lijn (dus zonder stoornis voor de uitzendin-gen der omroepvereenigingen). Met begrijpelijk verbazing werd echter van Z.Exc. het antwoord omtvangen dat deze zijn ten deze „na rijp beraad genomen beslissing" niet kan wijzigen. Het mag wel den dag voor of den dag na, maar niet ,,o-p" den Nationalen Feestdag. ,,Dien dag zenden de omroepver eenigingen nationale programma's uit en daar van mag door an-d-ere uitzendmgen de aan dacht niet worden afgeieid". Dat dit verbod bij de betrokkenen, verba zing, ontevredenheid, wrevel of nog erger ver- wekt, is te begrijpen, en die verwondering strjgt nog, wanneer dan bij kennisneming voor de voor -den Nationalen Feestdag bestemde radioprogramma's blijkt, dat er althans op het genoemde uur, geen enkel positief nationaal nummer voorkomt. De stemming die bij de feestcommissie heerscht, wordt geheel gedeeld, door Verschil lende burgem-eesters in. het gewest, die ook met bevreemding deze ondervinding hebben opgedaan. Ondertusschen heeft de feestcommissie in dezen naar hare meening geheel onjuisteu maatregel nog niet berust en zich telegrafisch en eerbiedig tot de Hoogste Autoriteit van onzen Staat gericht met verzoek tot ophef- fing van het verbod op het door haar be- doelde uur. Geslaagd voor het praktijkdiploma Boek- houden, gehouden door de V-ereeniging van Deeraren in de Handelswetenschappen te Vlissingen, P. A. Faas te Ter Neuzen. INBRAKEN. In den loop der vorige week is alhier inge- broken in twee onbewoonde perceelen. Door inklimming langs een priva-atraampje heeft men zi-ch n.l. toegang weten te verschaffen tot het Concertgebouw aan de Arsenaalstraat. Veel van waarde is daar niet weg te haien. Toch was een peluche tochtgordijn in de koffiekamer, beneven-s een viertal tafelkleed- jes en dri-e lampen van de gading der onge- noode bezoekers. Deze blijken zich ook nog te hebben gekwets-t, getuige bloedsporen in de koffiekamer enlaan. de -de-ur der cabine, langs waar het gebouw verlaten is. Voorts heeft men zich ook toegang weten te verschaffen tot 'de slagerij van den heer Van Damme aan -de -Dijkstraat. Daar heeft men met een zakmes of -een aardappelmesje uit een half rund eien stukje vleesch van een pond of drie g-esnefi-en. Dat bier ge-en vak- man aan 't werk is -geweest blijkt wel uit het f-eit dat niet de be-ste kwalit-eit vleesch werd uitgesneden. Omtrent de daders is nog geen spoor ontdekt. AAN DEN GROND GEVAREN. Het Engelsche olietankschip „Oilreliance", dat nabij de haven van Ter Neuzen voor anker lag' is op drift geslagen en aan den grond gevaren. Korten tijd daama is het schip met behulp van een tweetal sleepbooten weer in diep water gebracht. Het schip heeft op de reed-e een go-ede ligplaats gekozen en is daar- na ten anker gekomen. De ,,Oilreliance" komt van Batoem en is bestemd voor Gent. M. S. „A. NOVO". Het meergemelde Belgische m.s. „A. Novo" dat bij het omhoogvaren was lek gestooten zal alhier repareeren. De -lading kolen zal in een lichter worden overgeslagen. LEZING OVER DE WICHELROEDE. Gisterenavond werd door den heer Dovens in 't Patronaat een lezing gehouden over de wichelroede. De belangstelling voor dit interessant onderwerp, waar men de laatste maanden in de kranten nog zooveel over te hooren kreeg, wais zeer matig. De heer Dovens vertelde wat 't loopen met de wichelroede eigen-lijk is, waarvan de wichelroede gemaakt wordt en waarvoor men ze gebruikt. Men ontdekt er wateraders mee, vindplaatsen van -ertsen, onderaardsche gan- gen enz. Daama vertelde de spreker uit zijn eigen practijk, waar hij zooal was opgetreden, waar hij succes had gehad, waar andere pogin- gen om water te vinden hadden gefaald. Ver der deelde hij ook mee, dat sommige ziekten als bedwateren soms te wijten zijn aan water aders en dat men zoo'n ziekte kan genezen door eenvoudig het bed te verpl-aatsen. In het laatste deel gaf hij demonstraties in de zaal en w-erd bij sommige personen ook nagegaan of en waar ze rheumatische aan- doeningen hadd-en. Al met al een "interes-sante avond. EEN ONDERSGHEIDING. H-eden voormiddag haid in de marechaussee- kaze-rne, gevesltigd .i-n een villa van de Gokes- fabriek te Siluiskil, een plechtigh-eid plaats. Aan den commandant der brigade, den opper- wachtm-teister M. C. Fonteijne, werd n.-l. onder een hartelijke toesp-raak door den kapi-tein der mare-chaussee, de-n heer Kaasjager, udit Vlis singen, in tegeniwoordi-gh-eid van de burge- me-estersi van Ter Neuzen en Axel, den in- specteur van politic t-e Ter Neuzen, de rijks- veldwacht te Sluiski'l, den gemeente-veld- wachter te Westdonp-e, de manscha{ppen der brigade, den directeur der l'Aizote en verdere vert-egenwoordigers der industrieen te S-luiskil, na een hartelijke toespraak, de zilveren me daille voor 24jarigen trouwen d-ienst op de bo-rst gespeld. -De burgemeester van Axel-, de heer Blok, voegde zijn gelukwenschen toe aan die van den -heer Kaasjager, en getuigde van de goede verstandhOu-ding die tussche-n de gem-een-te- politie en -de mare-chaussee te Sluislkil be staat. Na van de aanwezigen de gelukwenschen in ontvangst te hebben genomen, sp-rak de heer Fonteijne zijn dank uit aan de-n kapi-tein en aan de tegenwo-ordiigen voor de belangstelling hem en zijn familie op dit voor hem bel-ang- rijk oogenblik betoo-nt. VerV-olgens werden de aanwezigen in de versierde lokalen aan de welvoorziene tafels genocdig'd, voor hst gebruiken van eenige ver- v-erschinige-n. Door den heer Ten Haken, gemeentevelid- waichter van Westdorpe, werd een aardi-g op rijm igestel-de gelukwens-ch ui-tgesproken, even- al:s door de 3 kinderen van den heer Fonteijne, die hun gelukw.Ensch aan hun vader en moeder deden verigezeld gaan van een mooi bloem- stuk. Nadat door den heer But -een foto van het gezelsehap was gemaalkt, was het gezellig samenzijh in het gastvrij-e tehuis van den opp.erwachtmeeS'ter der marechaussee heein- digd. Het zal in de herinnering van hen, -die deze hiuldiging van den hum-anen chef en po- litieman hebben bijgewoond, een aangename herinnering aehteriaten. HET ROODE ACHTERLICHTJE VOOR RIJWIELEN. Bij p-arallelschakeling van het roode rijwiel- achterlicht met de lamp voor kan het in de praktijk heel lastig zijn te constateeren, of dat achterlicht al of niet brandt. Wanneer de lamp voor uit is, bemerkt men dat spoedig genoeg, maar juist het achterlicht k-an tot moeilijkheden aanleiding geven. De vraag rijst du-s, of het op -eenvoudige wijze mogelijk is, een controle op dit achterlicht te hebben. Naar aanleiding van deze vraag deelt Philips aan d-e N. R. Crt. het volgende mede: Van tientallen kanten krijgen wij wenken, om een controle op het branden van het ach terlicht in te stellen, welke echter geen van alle als een logische oplossing voor dit vraag- stuk kunnen gel-den. Nu blijkt het echter, dat bij het Philip's achterlicht, wegens de toe- passing van het bolle, roode glaasj-e, dat de controle op het branden van het achterlicht op z-eer eenvoudige wijze kan geschieden door den wielrijder zelf, die door omkijken onder het rijden zonder meer kan constateeren, of het rijwielachterlicht daadwerkelijk brandt, zoodat het bij de Philips' achterlichten niet noodzakelijk is, om andere controlemiddelen toe te passen. Vooropgesteld is hierbij na- tuurlijk, dat het achterlicht op de juiste wijze en op de juiste plaats, d.w.z. 60 c.M. bov-sn den grond, is gemonteerd. Met betrekking tot het lostrillen van de lampjes deelt de fabriek nog mede: Aan de bovenzijde van de fitting van het achterlicht bevindt zich een veer-ende rand van messing. Uitv-oerige sch-okproeven heb ben aangetoond, dat, wanneer het lampje op behoorlijke wijze in de fitting is vastge- - draaid, van lostrillen geen sprak-e is. Wan, neer dus bij het achterlicht, alvorens dit op de fiets te monteeren, even wordt gecontro- leerd, of het lampje behoorlijk vastgedraaid is, dan is het o.i. buitengesloten, dat hierover een klacht kan ontstaan. EEN MOOIE ZENDING. Bonderdagmiddag werd op het station te Vlissingen met v-eel zorg i-ngelad-en de kostbare N-ederlandsche koudbloedhengst Paul van Luntershoek, om naar Zweden te worden ver- voerd. Dit waardevolle Nederlandsche fok- paard is bijina 4 jaar oud en 8 maal hekroond met den eersten prijs in zijn klasse en gefokt door den heer Corn, de Feijter te Bosch- k-apelle, zoon van den bekenden oud-fo-kker Joh. de Feijter, oud-bungemeester van Zaamslag. De hengst zal in Zweden ter dekking ge plaatst worden op een der grootste dek- stations. Paul is voor Zweden aangekocht door de heeren F. Dekker en Zonen te Axel, die hem in Malmo leveren. Een der zoons vergezelt het kostbare paard in den wagon naar zijn nieuwe bestemming. (Midd. Crt.) Naar men ons mededeelt is het paard met zijn begeleider goed en wel te Malmo gearri- veerd en aan de nieuwe eigenaren afgeleverd. Gemeente raad. In de op Dinsdag 18 Januari 1938, des voor- middags negen uur te houden openbare ver- gadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel tot wijziging der begrooting voor 1937. 3. Voorstel tot wijziging der begrooting voor 1938. Jl. Donderdag hield de Varkensv-ereeniging ,,E. M. M." haar algemeene vergadering, ten huize van P. Groothaerd. Aanwezig waren 66 leden. De voorzitter opende met een woord van welkom, de secre taris las de notulen der vorige vergadering die werden goedgekeurd, waarna de beurt kwam aan den penningme-ester, wiens verslag aangaf dat 19,60 meei moest worden uitge- geven dan was ontvangen. Toch was de stand der kas op 1 Jan. 1938 nog 2592,10, hetgeen bevredigend moet worden geacht. Het aantal leden bedraagt 99. De Tokening van den pen- ningmeester was door de financieele commis sie in orde bevonden en hem werd voor zijn zuinig beheer dank gezegd. Met groote meerderheid werden herkozen de aftredende penningmeester P. Moens en J. Goosen en F. Cortvriend als weger. In een bestaande vacature werd gekozen de heer L. d-e Kraker. Voor de financieele commissie werden aangewezen de heeren K. Riemens en D. Riemens, Het bestuursvoorstel, om bij uitke-ering 1 cent per Kg. onder den iaagsten Rotterdam- schen marktprijs uit te betalen, werd met al gemeene stem-men aangen-omen, evenals dat betreff-en-de het inspuiten der varkens. Na nog eenige besprekingen werd deze ge- zellige vergadering door den voorzitter, den heer P. van Langevelde, gesloten. Gemeenteraad. In de op Dinsdag 18 Januari 1938, des na- middags te half twee te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen do volgende punten in behandeling: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot benoeming van een lid der Commissie van toezicht op het Lager Onderwijs, wegens periodieke aftreding van den heer P. de Klerk. 4. Voorstel tot wijziging van de verorde- ning pp woonwagens in de gemeente Axel. 5. Voorstel tot vaststelling van be-stek en voorwaarden voor den bouw van het raadhuis. Tragisdh. De ruim SOjarige A. V., wonende op het gehucht Magrette, die zic-h gisitermo-rgen vol gens zijn gewoonte per fiets kerkwaar-ts be- gaf, werd nahij de z.g. „Toa" onwel en even later door m-e-de-ke-rkganlgers ddod opge-i ham-en, hoogstwaarschij-nlijk tengevolge van een hartaanval. „De Tocverbril". Voor de ajfde,eli,ngen van den mcdernen lan-d- arbeid-ensbond uit Axel, Zaamslag en Othene werd onder leiding van Ru Mulder, door diens uit een vijfltal leden bes-taand ensemble, j.l. Vrijdagaivond in ,',het Centru-m" een revue op- gevoerd onder bovengenoemden titei. De bijeenkom-st werd doo-r oms-tandigheden geopen-d do-or den hiser C. Hamelink, die me- d-edeeld-e, dat hij via deze afdeel-ing een twin- tigjtail- j-aren geled-en hier te Axel zelf zijn in- tred-e had- gedaian in de modern® beweging en dit voor hem dus een aangename plicht werd geacht. lOnmiidd-ellijk daama ving voor de ge-he-el ge- Yulide henedenzaal de opvoerm-g aan, die een uitgespro-ken propaga-ndistisch karakter droeg en door de „tooverbril" van Ko-ekeloeres" stork g?kleurde tafereelen uit 's landarb-eideTS leven en het wereldgebeuren ten aansch-ouwe bracht. He-t artistieke gedeelt-e van het programma berustte in handen van de sopraan-zangeres Truus Inpijn, die in Axel re-eds eerder triom- fen oog-stte en een v-iool-virtuose met niet min der kunstzinnige ca:paciteiten. Geh-oo-rd het herhaal-de 1-angdurig oipip-iaus, is de avond ge heel naar d.e-n smaak der aanwe-zigen verloo- pen. Een prcp-aganddistiseh woor-d werd ter afwisseliiig gesproken d-oor den bo-ndsbestuur- der Alkkeirm-ans, en met h-e-t gezamenlijk zin- gen van de Internationale" is dieize drukbe- zoeht-e ge-zellige bijieenkomst besloten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1