ALGEMEEN NSEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON No. 9707 MAANDAG 10 JANUARI 1938 78£,Jaargang Binnenland Feuilleton Buitenland DE BEELDEN VOOR DEN HOOGEN RAAD. BJmmiJa'VaWiitvr.ww'* wwwhw. I err-»raw.j TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overlge landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P, J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25, ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bg regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 66n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. OP HET PALEIS TE SOESTDIJK. HJVI. de Koningin is Zaterdagnamiddag, vergezeld van eene hofdame, per auto van bet Paleis Noordeinde naar Soestdijk vertrok- ken. Zij heeft daar Hare eigen appartemen- ten in bet hoofdgebouw betrokken. Hoeiwel zich vrij veel menschen in de buurt van het Paleis ophielden, geschiedde de aan- komst tocb nog onopgemerkt. H. M. w.erd in de hall van bet Paleis door Prins Bemhard ontrvangen. Naar de „Te'l." vemeemt, zijn de verpleeg- sters die zijn aangewezen om bij de blijde gebeurtenis op het Paleis te Soestdijk bij de verpleging behulpzaam te zijn, geconsigneerd, om op het eerste teeken naar Soestdrjk te vertrekken. De Haagsche gyn&ecoloog Dr. J. de Groot is reeds naar Soestdrjk vertrokken en heeft zich in de nabijheid van het Paleis aldaar gevestigd. Zaterdag hebben Prins Bemhard en Prinses Juliana, met enkele gasten, een wandeling gemaakt in het uitgestrekte park ac'hter het Paleis. Er zijn te Soestdrjk ook reeds verscheidene buitenlandsche journalisten aang-e komen. PRINSES JULIANA MAAKT EEN RIJTOER IN GEZELSCHAP VAN PRINS ASCflWESf. Het publiek, de persmenscben en de foto- grafen, die Vrij'dagmiddag, trouw en hard- nekkig als steeds, kou en modder rrotseerend, voor het Koiiinklijk Paleis te Soestdijk wach- tende waren, zijn op een gegeven moment voor dit 'wachten beloond. Even voor 3 uur reed een groote donkere auto den tuin van het Paleis binnen en bleef eenigen tijd wachten voor den zijgang, die leidt naar den Prinse- lijker vleugel. Klokslag drie uur zag men de Prinses en Prins Aschwin de trap afdalen en de auto, waarvan inmiddels de achterkap ge- opend was, bestijgen. Toen de auto den weg opreed in de richting van de Vredehofstraat, zagen de wachtenden voor het eerst, dat inderdaad de Prinses zelf, gtekleed in een ziwaren bontmantel, in de open auto zat. Lachende hield zij de beide gehand- schoende handen voor het gelaat, zoodat de meeste fotografen geen kans hadden haar te kieklen. De auto reed in een izeer matige vaart van amper 20 K.M., langs Hotel Trier de richting in van Soest, door enkele persauto's haastig gevolgd. Het publiek voor het Paleis was eigenlijk te verbijsterd om hoera te roepen. De meesten volstonden met bun hoed of pet af te nemen, terwgl de 'veldwachters eerbiedig saluut brachten. PRINS BERNHARD EN DE SCHOOLJEUGD Het comity van de Nederlandsche school- jeugd heeft ten paleize Soestdijk een maud met bioemen en vruchten voor Prins Bem hard laten bezorgen. In een begeleidenden brief zegt het comite, dat de Nederlandsche schooljeugd de laatste weken intens met den Prins heeft meegeleefd en dat zij door de aan- bieding van bioemen en vruchten uitdrukking wil geven aan haar blijdschap over zijn herstel. DE GEGIJZEIJ1E JOURNALIST. Op de vragen van het Tweede Kamerlid Van der Waerden in verband met de gijze- ling van den heer Hansen, heeft de Minister van Justitie geantwoord, dat hij niet beschikt over middelen om een einde te maken aan een door den rechter inge'volge artikel 221 van het Wethoek van StrafVordering bevolen gijzerng. Overigens hebben de vragen inmiddels voor het onderwerpelrjke geval practische beteeke- nis verloren, aangezden de bedoel-de gegrjzelde bg beschikking van de rechtbank te 's-Graven- hage uit de gijzeling is ontslagen. Bij die betrokken gijzeling zijn geen feiten of om standi gbe den gebleken, welke den Minis ter tot eenige nadere voorziening aanleiding zouden kunnen geven. i 3) Vervolg. !Het bleef even stil, terwijl Sir John en zijn vrouw hun bezoeker vol verwachting aan- keken. „Nu moest ik u maar zeggen, waarvoor ik gekomen ben", zei mijnheer Jefferies. „Ik ben een manusje van alles... neen, wees maar niet bang, ik spneek figuurlijk. Ik doen een beetje een rechtskxm.de, iets aan politiek en ben ook een soort van bemiddelingsbureau en in deze hoedanigheid stel ik me aan u voor." De oude man keek hem met gemengde ge- voelens van ontstemming en verbazing aan, maar hij sprak niet en Jefferies ging verder: ,,Ik meende uit uw gesprekken aan tafel te moeten opmerken, dat U meent, dat u en uw kleiiizoon de eenige mannelijke afstaimme- lingen zijn van de Becks. Wat zoudt u ervan zeggen, als ik u mededeel, dat ik in corres- pondentie ben met een heer van denzelfden naam, die er aanspraak op maakt, lid van de familie te zijn? ,,'Ik zou zeggen, dat zooiets onmogelijk was", zei Sir John. Mijnheer Jefferies scheen dit antwoord verwacht te hebben, want hij glimlachte naar Lady Beck en sprak haar aan: ,-Mijn correspondent is meer familie van u dan van uw man. Ik geloof, dat hij de zoon is van uw overleden broer." ,,Die bestaat niet", zei Lady Beck. Jefferies wendde zich weer tot Sir John. ,,Dat verwondert me niet", merkte bij op. WEER EEN DEFECT AAN Hr. Ms. ..SUMATRA." Aneta meldit uit Batavia: De kruiser Sumatra heeft een licht defect door het breken van een koppeling van een der turbines. Hierbrj is een inlandsche stoker ge- dood. De kosten van reparatie worden op ten hoogste tweeduizend gulden gesehat. Als de reparatie niet hier te land'e tijdens bet half- jaarlijksoh onderhoud kan gesehie'den, zal zij in Nederland worden uitgevoerd. DE INVOERING VAN UNEFORME STAMK AARTEN VOOR WERKLOOZEN. Omtrent het invoeren van de uniforme stamkaarten voor de werkloozenzorg, is de Minister van Sociale Zaken, op grond van besprekingen met de Vereeniging van Neder landsche gemeenten, bereid gevonden, een verder uitstel te verleenen aan die gemeenten, wier organisatie en administratie van den ge- meentelrjken dienst niet, of op onvoldoende wij'ze, aan het gebruik van stamkaarten aan- gepast waren, en voor wie daardoor de tijd, beschikbaar ter voorbereiding van de invoe- ring der kaarten op 3 Januari, gebleken is te kort te zijn geweest. Voorts is de Minister bereid voorloopig uit stel te verleenen van het verplichte invullen der kolommen, de levensmiddelen-distributie betrffende, zoomede van een gedeelte der ru- brieken, behoorende tot de kolom ,,extra- hulp". Bg circulaire zal den gemeentebesturen nader worden bericht. IR. DAMME VOOR INSPECTIE TE SOESTDIJK. Vrrjdagmi'ddag heeft de directeur-generaal van de P.T.T., Ir. M. H. Damme, vergezeld door eenige hoofdambtenaren van het betrok ken dienstvak van het hoofebestuur van de P. T. T., een bezoek gebracht aan bet Bad- hotel te Baarn. Zij hebben daar de verschillende installaties beziohtigd, welke voor een snelle verspreiding van het bericht van de blijde gebeurtenis in de binnen- en buitenlandsche pers in gereedheid zgm gebracht. Bezichtigd werden de werkkamer van het A.N.P., waar de telex-installaties zijn onder- gebracht, de werkkamer van de joumalisten en het tijdelijke telefoonkantoor. Ook de officieren, die in opdracht van den Minister van Defensie bij het bverbrengen van het officieele bericht aanwezig zullen zijn, waren bij dit bezoek tegenwoordig. ROTTERDAM KRIIGT EEN NIEUWE DIERGAARDE. Het gemeentebestuur heeft een stuk gronds aangeboden, ongeveer evengroot als het tegen- woordige terrein en gelegen in Blijdorp (13% H.A.). Als tegenprestatie zal aan de gemeente om niet worden afgestaan een stuk 'van het tegen- woordige Diergaardeterrein. Alles tezamen, aandeelen inbegreipen, heeft de Diergaarde 600.000 schuld. Als redder uit den nood verscheen de Stichtings Volkskracht. Een nieuw op te riohten ,,Stichting Rotterdamsche Diergaarde" zal geheel in de plaats treden van de Vereeni ging Rotterdamsche Diergaarde, die ontbon- den wordt. Pensioenverplichtingen en personeel worden eveneens overgenomen. Rotterdam krijgt een modernen dierentuin met roofdierterrassen, apenrotsen en alles wat verder tot den inventaris behoort. In de verzamelinig kunnen daardoor ook dieren wor den opgenomen, die thans in de Diergaarde ontbreken. Mjen hoopt dat in 1940 alles gereed kan zijn. Gerekend naar het bezoek van niet-leden heeft een Diergaarde te Rotterdam reden van bestaan. In Augustus overtreft het bezoek ver de 100.000. Tegenwoordig wordt er op de exploitatie jaarlijks 40.000 a 50.000 verloren. De nieuwe inrichting kan met schoone lei beginnen. Ligt de oude Diergaarde bij het D. P.-sta- „Mijn client zegt dat zijn vader niet bepaald op goeden voet stond met de familie, toen hij Engeland verliet...'" ,,Ik wil er verder niets over hooren", riep Sir John met een ongeduldig gebaar. ,,L£iat me teruninste uitspreken", hernam Jefferies, die op zijn beurt ongeduldig werd en kleurde. ,,Deze oneenigheid is veertig jaar oud, maar zelfs nu is het dan toch nog wel tijd om alles te vergeten en te vergeven. Deze man is van uw eigen familie, Lady Beck en heeft de beste bedoeldngen met u. Omdat hij weduwnaar is en geen kinderen heeft, wil hij zijn groot fortuin besteden om uw familie in eere te herstellen. Hij wil het land terugkoo- penhet huis restaureeren. Maar Lady Back had 2ach met een harden trek op het gelaat afgewend en Sir John, die beefde en wiens gelaat donkerrood was ge- kleurd, hief ncgmaals bevelend zijn hand op, zoodat de man stil hield en half boos, half ge- amuseerd, van de een naar de ander keek. ,,Kom", zeide hg, „dit is kinderwerk. Het is dwaas, het bestaan te blijven negeeren van iemand, die even goed leeft als u of ik. Ik zal u nu verlaten, maar ik verzoek u, na te den- ken over wat u gezegd heeft. Denk eens goed na, vddr u een kans vergooit, die een groot verschil zal maken in het leven van dien aar- digen kleinen jongen. Ik hoop over een dag of wat nader van u te hooren. Mijn adres is. iHij wilde zijn kaartje te voorschijn halen, maar Sir John hield hem weer met een arm- heweging tegen. ,,U zult nu al antwoord hebben", zeide hij. Hij ging naar een ouderwetsch bureau in den hoek, ontsloot een lade en nam er een rol perkament uit. Toen hij deze uitspreidde, bleek het de stamboom der Becks te zijn. Wat een familie! De stamvader was uit de d'agen van Willem den Veroveraar en er waren hu- tion, de nieuwe komt dicht bij den nieuwen Noordelijken uitgang van dat station een afstand van 5 a 7 minuten loopen, DE VIO EIIJ JKI IE DEN VAN „ARTIS". Als gevolg van de publicaties in den laat- sten tijd omtrent de i.ioeilijkheden van „Artis", heeft zich uit de burgerij van Amsterdam een comitd gevormd, dat zich ten doel stelt om, indien door steun van overheidswege de druk der groote geldleeningen kan worden wegge- nomen, ,,Artis" af te helpen van zijn overige exploitatietekorten. Dit comite is met zijn voorbereidingen bezig en zal in den loop der volgende week zijn plannen kenbaar maken. MINISTERIEELE CIRCULAIRE BETREFFENDE DEN BRANDSTOFFENBIJSLAG. De Minister van Sociale Zaken heeft een circulaire gezonden aan de gemeentebesturen betreffende den brandstoffenbijslag, waarin hij herinnert aan zijn vorige circulatie inzake dit onderwerp en waarin de Minister ibepaald heeft, dat degenen, flfe geen voile week bij de werkverschaffing zijn geplaatst, dan wel periodiek zijn tewerkgesteld, den brandstoffen bijslag slechts kunnen ontvangen voor de dagen of weken, gediirende welke zij bij de werkverschaffing, arbeiden. Dit voorschrift blijkt aldus schrijft de Minister thans in sommige gevallen on- bevredigende consequenties te hebben ten aan- zien van de tewerkgestelden, doordat de ge- steunden, ook al ontvangen zij tengevolge van gezinsinkomsten een lage steunuitkeering, wel wekelijks brandstoffenbijslag ontvangen. De Minister is bereid aan dit bezwaar tege- moet te komen, doch zou het niet juist achten, wanneer aan de tewerkgestelden ook over de dagen, c.q. weken, dat zij niet arbeiden, de voile brandstoffenbijslag werd toegekend. Immers, het gemiddeld inkomen is ook bij de periodieke tewerkstelling hooger dan het bedrag, dat aan steun zou worden ontvangen. Hierin ligt reeds een zekere compensatie. Daarenboven ontvangen de gesteunden niet steeds den vollen brandstoffenbijslag tenge volge van het voorschrift, dat bij geheele werkloosheid de som van steunbedrag en brandstoffenbijslag bij gedeeltelijke werk loosheid de som van het loon van den onder- steunde, het steunbedrag en brandstoffenbij slag ten hoogste mag bedragen 95 van het loon, dat de betrokken arbeider ten tijde van de omdersteuning in het vrije bedrijf zou kun nen verdienen, indien hij niet werkloos was. Met deze factored rekening houdend, keurt de Minister goed, dat)aan de arbeiders, die geen voile week bij de: werkverschaffing zijn geplaatst dan wel periodiek zijn tewerkgesteld, terekenen van 10 Januari 1938 over de dagen, c.q. weken, dat zjtj niet zijn tewerkgesteld (de zg. wandeldagen of' -weken) wordt uitge- keerd 50 van het bedrag, dat zij, met in- achtneming van de ministerieele circulaire van 29 November j.l. als brandstoffenbijslag zouden oritVangen, indien zij over bedoelde dagen, c.q. weken, wel tewerkgesteld waren geweest. Eenigen tijd geleden hebben wij melding gemaakt van het feit, dat besloten is bij den ingang van het nieuwe gebouw van den Hoo- gen Raad een aantal beelden te plaatsen. In aansluiting hierop deelt de regeeringspers- dienst de volgende brjzonderheden mede: I>e beelden zullen langs den voorkant van het bovenste bordes van de monumentale bui- tentrap, die >- e vena Is voorheen het geval was toegang zal geven tot de hoofdVerdie- ping op rratuursteenen voetstukken komen te staan. De rrj beelden komt dus evenwijdig aan den voorgevel. De beroemde Nederlandsche juristen, die deze beelden voor zullen stellen, 'zijn, van links (zijde departement van justitie) naar rechts: Cornelis van Bijnkershoek (16731743), Ulri- eus Huber (16361694Hugo de Groot (1583 1645Simon van Leeuwen (16261682 welijken met de beste.. huizen, de titel was een der oudste van het land. ,.Kij*k eens hiet";-.izei SirJohn zachtjes en wees omder op het blad, waar een naam meer- malen doorgestreept was. ..Uitgewischt!" riep Jefferies uit: „Uli tgewischt* herhaalde Sir John heel plechtig en terwijl hij het perkament weer oprolde. voegde hij er aan toe: ,,Dat is mijn antwoord, mijnheer." HOGEDSTUK n. Op een dohkeren middag, dienzelfden win ter, werd de kleine Roger haastig bij het bed van zijn grootvader geroepen. De oude Sir John was al een paar weken ziek geweest en nu wisten Molly en nicht Jane zeker, dat hij ging ste-rven. Roger hoorde, hoe zij er over fluisterden. toen de dokter was weggegaan. Lady Back, die hem: uitgeleide had gedaan, zei er niets over, haar .gezicht was heel strak en Week, maar zij weende niet, daarom hoopte Roger, dat nieht Jane het bij het verkeerde eind had, want hij dacht, dat men moest hui- len, als er iemand stierf. Hij huilde zelf Wjna, toen hij naar Opa keek, want hij zag, dat er tranen in Opa's oogen waren en zijn stem beefde erg. ,,Ik zou graageen beetje langer voor jou geleefd hebben, mijn jongen, maar als ons uur gekomen is, moeten wij er in berusten. Jij zult nu Beck van Beckford zijn. Doe je plicht. 'Houd je hoofd hoog en. je handen schoon." Sir John zuchtte en sloot zijn diepl'iggende donkere oogen, alsof ml een groote last van hem afgenomen Was. /Roger stond hem stil aan te kijken en hield met moeite zijn tranen in, terwijl zijn handen^ tot vuistjes gebald, strak langs zijn lichaaan hingen. Johannes Voet (16471713) en Joan Melchior Kemper (1776—1824). Deze beelden zullen respectievelijk door de volgende Nederlandsche beeldhouwers worden vervaardigd: Alb. Termote, F. J. van Hall, Joh. Polet, Hildo Krop, M. S. Andriessen -en Prof. L. O. Wenckebach. DE REFORMATIE IN ENGELAND. De voorbereidingen zijn in Engeland in vollen gang voor de viering van de herden- king' van het vierde eeuwfeest van de refor- matie in Engeland en de plaatsing van een Engelschen Bgbel in elke paroohiekerk. In 1538 vaardigde Hendrik 'de Achtste een bevel uit aan de geestelijken, dat er voor zou gezorgd worden, dat een Engelsche Brjbel werd geplaatst in elke kerk, die daar door alle parochianen zou kunnen worden gelezen. Er zullen samenkomsten en tooneeluitvoe- ringen worden gehouden; de 19de Juli zal de algemeene dankdag zijn en een dienst zal worden gehouden in de St. Pauls, die waar- sahijnlijk door den koning en koningin zal worden bijgewoond. Het publiek zal ook in- dachtig worden gemaakt aan den geweldigen en weldadigen invloed, dien de Engelsche Bijbel op de ideal en heeft geoefend, welke het karakter van het volk van Groot-Brittanme hebben gevormd. BRIEF VAN GENERAAL LUDENDORFF GEPUBLICEERD. In het maandblad An der heiligen Quelle Deutscher Kraft, dat door generaal Luden- dorff is opgerieht en dat na zijn dood door zijn vrouw Mathilde, wordt voortgezet, is een brief opgenomen, welken de generaal op 16 November 1936 te Tutzing heeft geschreven en welke eerst na zijn dood geopend en bekend gemaakt mocht worden. In dezen brief schreef Ludendorff dat hij nog lang hoopte te leven, doch: de dood kan snel komen. Ik heb de buitengewone plichten van mijn beroep vervuld en een grooter taak volbradht dan ooit op de schouders van een soldaat werd gelegd. Met mijn tiweede vrouw naast mij heeft mijn leven zich in elk opzicht verrijkt. Wij hebben gewerkt voor ons volk en voor alle volken. Wij hebben de grootste revolutie geleid, welke de wereld sedert dui- zenden jaren heeft gekend: de bevrijding van de Volken van de hand der priesters en der Joden, bevrijding van de vemietigende leer- stellingen, om den volken een nationale een- heid te geven, gegrondvest op de eenheid van geloof en de erfenis van het ras. Ik sterf strijdend en mijn vrouw en andere getrouwen zullen den strijd voorbzetten. De oude mac'hten en afgunstige aangelegen- heden mogen ons rwerk niet verstikken; na mijn dood moet de revolutie voortduren en sterker word'en, opdat de Duitsche mensch en Duitschland blijven bestaan. Ons werk moet het buitenlandsch-politiek succes van het nationaal-socialisme en van de Duitsche mili- taire kracht bevestigen. Leve de vrijheid van Duitschland." DE GEHEIMZINNIGE OPPOSITIE IN DUITSCHLAND. Een zoogenaamde oppositie in Duitschland heeft reeds felle maatregelen van de Gestapo uitgelokt. Zonder eenige waarschuwing zijn in geheel Duitschland duizenden huiszoekin- gen uitgevoerd, volgens de Daily Sketch. In ontelbare exemplaren waren pamfletten die het regime aanvielen, verspreid. Zelfs werden zij bezorgd aan de ambtswoning van Hitler. In een brief aan den Fiihrer deelde de oppositie miede, dat het congres, waaraan 40 oppositieleiders deelnamen, gehouden is in een huis, dat op nog geen kilometer afstand van Hitler's woning is gelegen. Gewapende mannen hielden de wacht. Clandestiene radio-zenders strooien elken dag anti-nazipropaganda over geheel Duitsch land uit. De zenders zijn in auto's onderge- bracht en dus zeer moeilijk te peilen. EVen later opende de oude man zijn oogen weer en glimlachte zwakjes. ,,Ga nu maar, Roger en. vergeet niet, wat ik je gezegd heb." Roger haalde diep adem. „Is dat alles, Opa?" ,L>at is alles", zei Sir John zacht en lang- zaam. ,,Ja, dat is alles. Het zal je goed gaan, als je doet, wat ik je gezegd heb. Houd je hoofd hoog en je handen schoon." Lady Beck kwam dichterbij ep tilde hem op het bed. ,,Je moest Opa maar een zoen geven", zeide zij op een vreemde, stille manier. Roger gehoorzaamde en Sir John, nog glimlachend, probeerde zwakjes zijn hand op het blonde hoofdje te leggen. Hij was er te uitgeput voor, zijn kracht schoot te kort en zijn vrouw nam zijn groote, bevende hand, bracht die naar het kopje van Roger en Met ze daar even rusten. ,,God zegene je, mijn jongen", zei Sir John en toen barstten Roger's tranen los, zijn grootmoeder zette hem haastig neer en duwde hem de kamer uit. Hij zag den goeden ouden man nooit meer in leven. Treurig en somber waren de dagen, die volgden. Kleine Roger zat onnatuurlrjk stil op zijn stoeltje in de keuken, hoorde iedere bijzonderheid van de begrafenis bepraten, met de breedsprakigheid, die zijn omgeving eigen was. Hij wist precies, wat de kist kostte, hoe zij er uitzag en waar zij van gemaakt was. Hoeveel menschen er voor de begrafenis waren uitgenoodigd en wat zij zouden eten. 'Hij wist, dat zijn grootvader een prachtig lijik was, om te scbilderen, met zijn sneeuw- witten baard. Roger zelf was een paar maal naar de sterfkamer geslopen en had gevon den, dat grootvader er zoowat hetzelfde uit- Zelfs hooge regeeringsambtenaren, schrijft ■de Daily Sketch, waren op het oogenblik geschaduwd. Uitgeloofde belooningen helpen die Gestapo echter niet aan de gewenschte resultaten. De pamfletten zijn geel van kleur en bevatten o.a. de volgende woorden: Wij zijn, twee jaar geleden met onze be- weging begonnen, gereed ons leven te riskee- ren, teneinde Duitschland van Hitler en de nationaal socialistische partrj te bevrijden. Duizenden volgen ons, ongerekend de mil- lioenen, die met ons sympathis,-:eren Het jaar 1938 zal ons nader tot ons doel brengen. Hitler is sterk. Maar spoedig zul len wij sterker zijn. Wij hebben gezworen Duitschland van Hitler en de zijnen te ver- lossen of te sterven. De oppositie is niet dood. CHINA'S PLANNEN. Onder leiding van Tsjang Kai Sjek heeft het Chineesche opperhevel een conferentie gehouden. iDe bevelhebbers zijn met nieuwe instructies naar hun fronten vertrokken. Men meent be weten, dat vele leidende Chineesche figuren voorstander zijn van het overgaan tot een offensieve tactiek op alle fronten, in plaats van een in het defensief blijven, zoo- als men tot dusverre gedaan heeft. Deze brachten naar voren, dat de Japan- sche troepen dun uitgespreid zijn over af- zonderlijke fronten, die mijltn niteenliggen, zoodat hun achterhoeden en hun verbindings- middelen onevenredig bewaakt worden en China een offensief op groote schaal kan openen, tegeHjkiertijd in alle richtingen. Een order ten beloope van 20 millioen dol lar voor de levering van wapenen is door de Chineesche regeering hij eenige buitenlandsche wapenfabrieken geplaatst. Deze order om- vat 10.000 modeme geweren, een groot aan tal lichte en zware mitrailleurs en 100.000 gasmaskers. De voorraden zullen langs twee wegen China bereiken: le. via Indo-China naar Joennan en 2e. via de Sowjet-Unie, Oost- Turkestan en de provincie Kansoe. Twee der- den van den koopprijs zullen bij de bestelling betaald worden, de rest bij de levering. HET PLAN VAN TERUGTREKKING DER VRIJWILLIGERS. De ondercommissie der non-interventie- commissie zal zich, naar het A.N.P. meldt, in haar bijeenkomst van Dinsdag bezig houden met het plan der deskundigen inzake de terugtrekking der vrijwilligers uit Spanje. De kosten aan dit plan verbonden zullen, naar de diplomatieke correspondent van de Daily Telegraph and Morning Post meent te weten, naar schatting ongeveer 400.000 pond sterling, d.i. ruim drie en am half millioen gulden, bedragen. Deze kosten zullen door de non-interventiecommissie worden bestreden uit de contributies der landen, die in de com- missie vertegenwoordigd zijn. Dat de kosten zoo hoog zijn, komt omdat het plan de volgende maatregelen omvat: Het vormen van basiskampen, op flinken afstand achter het front gelegen, waarin de vrijwilligers bijeengebracht zullen worden in groepen van niet meer dan 2000 tot 3000 man. Het voeden en kleeden der vrijwilligers ge- durende den tijd voorafgaande aan de terug trekking. Het verschaffen van schepen en andere ver- voermiddelen voor de eigenlijke evacuatie. Daar het aantal betrokken vrijwilligers wordt gesehat op 100.000 is het vraagstuk van voeding en kleeding een belangrijk punt. Men rekent, dat ieder tien dagen zal moeten wachten en dit komt hierop neer, dat men voor een millioen dagrantsoenen zal hebben te zorgen. Het plan omvat een bepaling, dat tegen hen, die in Spanje zijn geweest, geen bijzon- dere maatregelen zullen worden toegepast, wanneer zij naar hun land terugkeeren. Voor de Kerstvacantie was op de meeste punten overeenstemming bereikt, niet echter ten aanzien van de netelige kwestie der bel- ligerentenrechten ter zee. In beginsel is men overeengekomen, dat de belligerentenrechten zullen worditn toegekend, zoodra ,,substan- zag als vroeger, alleen wat bleeker... en zijn hartje was haast gebroken, toen nicht Jane met die wonderlijke wreedheid van haar, hem uitlegd'C, dat, al scheen het ook, dat Opa sliep, hij toch nooit en nooit terug zou komen en dat hij, Roger, alleen op de wereld was, of bijna, want dat hij niet moest verwachten, dat Oma zoo'n slag lang overleven zou. iOma zat bewegingloos asm het hoofdeinde van het bed, met de handen in haar schoot en keek naar het stille gezicht van haar trouwen echtgenoot. Zij weende heelemaal niet, ook niet, toen zij bij het open graf ston- den. Nicht Jane huilde heel erg en Roger ook. hij voelde zich onuitsprekelgk ellendig en ver laten, toen zij ten laatste weer naar huis gingen. Later kwam hij weer een beetje bij, want iedereen praatte tegen hem en gaf hem Lek- kers en boer Rainford zei, dat hij een flinke, kleine vent was en mevrouw Heptonstal hoopte, dat hij zoo flink zou opgroeien, als ze nu Van hem verwachtten en nicht Jane ver- telde verhalen over zijn pidnterheid en vlug- heid, die hij heel duidelijk hoorde, al zat hij aan het andere eind van de tafel. iEr werd veel notitie van hem genomen, veel haitelijke en vriendelijke woorden ge- sproken en hij hoorde de menschen ook tegen Oma zeggen, dat hij een heele troost voor haar zou zijn - en toen opende Oma haar lippen om te1 zeggen, dat zij dat ook hoopte en er op rekende. Den volgenden morgen was het werkelijk veel prettiger de gordrjnen weer omhoog te viniden en al was hij er niets minder bedroefd om, toch was het pleizieriger, dat je weer hard kon praten en zelfs lachen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1