ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE BOEREN-BARON No. 9705 tweede blad WOENSDAG 5 JANUARI 1938 78e Jaargang BinoenSand Feuilfeton Buitenland. Gemengde Berichten MMIIIUMIII mil I I I rr-n-r ,y *—-■■' »uhI - -»- - WW itiMiiiM—iwiimiiiiinnunwimi ■—I«nn*ru Im-« TER NEUZENSCHE COURANT - tjmMVMMBBMMMMMMMMHMNMMMMMMMBMMMMHMBMNNHratMMNw tmnm<miwwmey*v»».>-i^*i^»iw»mwfm»w»r*^-N'irk5ro«eiMrM*«*mwmwiK'f*,ti3ifl«eHaroii*iiueBwiBw>.. -vv*e4jw«wwi mini imniiRiinxxn^nsmaaHnmmn f'jiiimi.1.* »««MmanHB0 ^.MiiuB^KnimiMHRNnBBDHHHHMMaBnHBM I)K. OOLIJN HERSTELD. De Minister-president Dr. H. Colijn heeft Maandag, na zjjn ongesteldheid, zijn ambts- bezigheden hervat en heeft Maandagmiddag de vergadering van den Ministerraad gepresi- deerd. EEN KATHOUEK GEMEENSCHA PSOORD. De Volkskrant meldt thans, dat vanwege het R.-K. Werkliedenverbond onder de ge- meenten Eaam en Laren gronden zijn aange- kocht, o.a. voor den bouw van een katholiek gemeenschapsoord. Het geldt hier het land- goed Drakenhurg, groot ongeveer 63 hectaren, vlak bij den grooten straatweg Hilversum Baam gelegen. HET NIEUWE MATERIEEL VOOR DE ZEEMACHT. Zooals gemeld heeft de Minister van Defen- sie onlangs ten aanzien van het nieuwe mate- rieel voor de zeemacht reeds medegedeeld, dat de meeste schepen hier te l^nde zullen worden gebouwd. Voor de twee torpedojagers toegestaan op de begrooting 1937 kunnen bereids bouw- opdrachten worden verstrekt. Het zou, naar gemeld wordt, in het voomemen liggen deze twee schepen te doen bouwen bij de Kon. Maatschappij )rDe Schelde" te Vlisslngen. Voor het geven van opdrachten voor den bouw van de marinevaartuigen waarvan eerste termrjnen worden aangevraagd op de begroo ting 1938 dient uiteraard te worden gewacht tot dat deze begrooting wet is geworden. De voomemens ten aanizien van het verstrekken van de bouwopdrachten schijnen echter al vastere vorm te hebben aangenomen, mede in verband met het feit, dat voor tijdige reser- veering van materiaal en heliingen snelle voor- bereiding van de plannen noodig is. In dit stadium kunnen de voorloopige voor- nemens voor de verdeeling van de verdere bouwopdrachten als volgt worden omschreven: de twee torpedojagers 1938 voor de Rot- terdamsche Droogdokmaatschappij van de zeven onderzeebooten: twee voor de Kon. Maatschappij .-De Schelde", drie voor de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij en twee voor de maatschappij Wilton-Feyenoord. De tweede flottieljeleider, waarvan ook op de begrooting 1938 de eerste termijn is aan- gdvraagd, voor de Nederlandsche Scheeps- bouwmaatschappij te Amsterdam. Wat den nieuwen kruiser betreft, zou het voomemen bestaan deze bij de maatschappij Wilton-Feyenoord te bestellen, de machine- kamerinstallatie echter bij de Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde". DE LICENTIEBOUW VAN DORMERS. De Minister van Defensie heeft thans defi- nitief besloten tot den bouw van Domier- vliegbooten onder licentie in Nederland. De booten zijn bestemd voor de Kon. Marine in Indie en ontwikkeld te Friedrichshafen, waar een kleine serie in aanbouw is. De opdracht voor den licentiebouw is ge- geven aan de N.V. Aviolanda te Papendrecht, die ook de eerste serie, meer dan tien jaar geleden, in licentie heeft gebouwd. Een gedeelte van de booten zal echter wor den vervaardigd bij ,De Schelde" te Vlissln gen. DE STEUNVERLEENDVG AAN KLEINE BOERENBEDRUVEN. Het Tweede Kamerlid Krol heeft aan den Minister van Sociale Zaken de volgende schrif- telijke vragen gesteld: 1. Is het den Minister bekend, dat de uit- werking van de met ingang van 1 November j.l. in werking getreden regeling nopens steun- verleening aan kleine boeren voor de belang- hetobenden op de zand- en dalgronden in Gro- ningen en Drenthe in financieel opzicbt op groote teleurstelling is uitgeloopen, speciaal voor hen, behoorende tot de z.g.n. groep B. als bedoeld in de circulaire aan de gemeente- besturen dd. 24 September 1937, aangezien aan de tot deze groep behoorende hoofden van ge- zinnen in verscheidene gevallen slecbts be- dragen per week kunnen worden uitgekeerd orvereenkomende met pl.m. 50 pet. van het- geen bij tewerkstelling in centrale werkver- aehaffing kan worden verdiend? HOQFDSTUK I. De koetsier van de oude, muffe vigelante die mijnheer Jefferies drie kilometer lang over den ellendigsten weg van het Lancashire had geschommeld, hield plotseling de teugels in aan den ingang van een smal weggetje. Zich oandraaiend op zijn zitplaats, kondigde hrj zijn p/assagier aan, dat deze het overige van den weg te voet zou moeten afleggen. De aangesprokene, een heer van middel- baren leeftijd met een scherp, baardloos ge- aioht, stak zijn hoofd ongeduldig uit het raam em na eens good rondgekeken te hebben, riep hij kribbig: ,,Ik beb je toch gezegd, me naar Beckford Hall te brengen, of hoe het huis van Sir John Beck dan ook heet." ,,Nou, daar i s het huis van Sir John Beck." Waar ,,Daar, aan 't eind van dit weggetje." De man knikte in de richting van een klein, laag grijs huis, waarachtcr, zooals hij iedere boerderij, schuren en stall en lagen. „Och kom, dat is toch een boerderij?" ,,Natuurlijk, dat is het", antwoordde de koetsier en glimlachte genoegelijk tegen mijn heer Jefferies. ,,Maar 't is ook het huis van Sir John Beck, het eenige huis dat-ie heeft." Mijnheer Jefferies staarde zijn gids half on- geloovig, half verontwaardigd aan, als vreesde hij, dat hem een kool werd gestoofd, maar de ander keek hem zoo dood-onschuldig aan, dat hij dat denkbeeld liet varen. „W]at een huis", mompelde hij halfluid. ,,Het huis van de oude familie Beck." „Ik heb altijd wel gedacht, dat het een heel 2. Wanneer vraag 1 in bevestigenden zin moet worden beantwoord, is de Minister dan ook de meening toegedaan, dat den tot groep B. behoorenden hoof den van gezinnen volledige vrijheid kan worden gelaten om al dan niet voor tewerkstelling op eigen bedrijf in aan- merking te komen en dat aan de personen be hoorende tot genoemde categorie, die aanvan- kelrjk op eigen initiatief in de Steunregeling- kleine-hoeren zijn betrokken, gelegenheid moet worden gegeven om zich, althans gedurende de perioden van het jaar waarin op het be drijf geen werkzaamhedan plegen verricht te worden, aan de regeling te onttrekken, zonder aanspraak te verliezen op tewerkstelling in centrale werkverschaffing, wat den tijdsduur daarhij hetreft, verhand houdende met de ge- zinssterkte DE TWEEDE KAMER OVER DE EVENREDIGE VRAOHTVERDEELING. Ontleend is aan het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 Mei 1933 houden de tijdelijke maatregelen ter bevordering van een zooveel mogelijk evenredige vrachtver- deeling in de binnenscheepvaart. Men betreurde, dat dit wetsontwerp op een zoodanig tijdstip is ingediend, dat niet ver- wacht kan worden, dat het v66r 1 Januari 1938 het Staatsblad zou bereiken, indien het onderzoek in de afdeelingen het uitbrengen van een voorloopig verslag noodzakelijk zou maken. In dit geval immers zou onverzwakt gehandhaafd blijven de eisch van artikel 13 der wet, dat vodr 1 Januari 1938 een voorstel van wet moet worden gedaan, waarbij de over- gang tot den normalen toestand wordt ge- regeld, aan welken eisch de regeering niet zou hebben voldaan. Verscheidene leden gaven te kennen, dat dit wetsontwerp niet tweeledig behoort te zijn. Met de verlenging van den in artikel 13 ge- stelden termijn tot 1 Juli 1938 konden zij zich geheel vereenigen, maar zij hadden bezwaar tegen het voorstel, uit genoemd artikel te schrappen de woorden ,,zoomede de overgang tot den normalen toestand", aangezien daar- dcor wordt vooruitgeloopen op de aangekon- digde codrdinatie van het goederenvervoer, hoewel op het oogenblik niets anders noodig is dan verlenging van den bestaanden termijn. Van verschillende zijden werd weder op de tegen deze wet bestaande bezwaren de aan- dacht gevestigd. De oorzaak van alle ellende in <je binnenscheepvaart te veel aanbod voor een te geringe vraag - heeft de wet niet alleen onaangetast gelaten, maar zelfs versterkt. Onder de werking van deze wet zijn schepen in de vaart gehouden of gebracht die anders zeer zeker zouden zijn afgevoerd. Zonder een grondige saneering van de binnen- vaart zal geen verbetering verwacht mogen worden. Voorts is de wet ten deele van haar kracht beroofd door de jurisprudentie. Voorts werd opgemerkt, dat het geenszins zeker is, dat Nederland op 1 Juli 1938 van deze wet verlost zal zijn. Wel heeft de Minister het voornemen vdor 1 Juli 1938 een nieuw wetsontwerp in te dienen, doch de bestaande wet zal ook na dien datum iblrjven gelden, totdat het nieuwe ontwerp wet zal zrjn gewor den. Men zag hierin een reden te meer om zich tegen de voorgestelde verlenging met zes maanden te verzetten. Andere leden kwamen tegen deze beschou- wingen op, die zij als eenzijdjg kenschetstsn. Zii wezen op de nuttige werking van de he- vrachtingsoommissies in het belang van een meer evenredige vrachtverdeeling, op de af- schaffing van de schippersbeurzen in cafd's en op het feit, dat de loonen in de binnen scheepvaart door deze wet gunstig zijn ge- influenceerd. Vele leden vroegen, of de Minister in staat en bereid is mede te deelen, welke de voor- naamste richtlijnen zullen zijn van het in de memorie van toelichting aangekondigde wets ontwerp. In het bijzonder zou men wiilen ver- nemen welke maatregelen de Minister wil voorstellen om aan de bezwaren tegen de be staande wet een einde te maken. Sommige leden verklaarden zich met dit wetsontwerp te kunnen vereenigen, hoewel zij het bedenkelij'k achtten, dat de aan deze wet klevende gebreken nog eenigen tijd hun in- vloed zullen doen gelden. Zij spraken de ver- wachting uit, dat gedurende den tijd, dat deze wet nog van kracht zal zijn, zij volgens de nette familie was", zei de koetsier, die meende dat de woorden tot hem gericht waren. ,,Maar dan zijn ze toch wel aardig achteyiit ge- boertl." ,,Dat schijnt wel zoo", zei mijnheer Jeffe ries. ,,Nu, je kunt hier op me wachten, het zal niet zoo erg lang duren." De koetsier knikte, leunde naar voren en wierp een oude deken over den rug van het paard. Daarna sloeg hij zijn beenen over elkaar, stak zijn pijp op en gaf zich over aan vredige overpeinzingen. Onderwijl liep mijnheer Jefferies voorzichtig langs het modderige, ongelijke pad. De heg- gen aan weerszijden waren keurig geschoren en zijn hlik kon ongehinderd over een groot, vlak stuk bouwland dwalen. Aan zrjn rechter- hand, hoven den rand van de heg uit, zag hij de silhouette van het hoofd en de schouders van een man en een span paarden, die lang- zaam voortgingen. De man had zrjn hoed diep in de oogen gedrukt en had een langen, witten baard. ,,Daar zijn ze aan het ploegen, denk ik", zei Jefferies by zichzelf en dacht er niet ver- der over na, totdat men hem, toen hij op de deur van de boerderij geklopt had en naar Sir John Beck gevraagd, mededeelde, dat „de baas op het land was". ,,Maar hrj komt nou gauw thuis", voegde het stevige, bruinverhrande meisjC', dat hem open gedaan had, er aan toe. ,,We gaan zoo eten." „Is er dan niemand thuis?" vroeg Jeffe ries na een korte stilte. ,,Lady Beck is er", antwoordde het meisje. ,,Maar ze zal u niet kunnen ontvangen, ze is druk in de keuken. Komt u d'r maar in." Molly!" riep een stroeve stem, vanuit het huis. ,,Ja, mylady", antwoordde Molly. „Kom eens eventjes hier." Molly liet de deufknop in den steek en ver- trok. Intusschen kon mijnh'eer Jefferies zijn oorspronkelijke bedoelingen van den wetgever zal wore!en toegepast. Betwijfeld werd of wel juist is de verklaring in de tweede alinea van de memorie van toe lichting, dat de wetgever met woorden ^over- gang tot den normalen toestand" op het oog heeft gehad afschaffing van de evenredige vrachtverdeeling zonder rdeer". AMSTERDAM'S GARNIZOEN. Op vragen van den heer Steinmetz betref- fende de legering van het tweede regiment luchtdoelartillerie te Amsterdam en het plegen van overleg tusschen militaire autoriteiten en gemeentebesturen on; r,rent voorwaarden waar- op gajnizoenen in gemeenten kunnen worden gevestigd, heeft de Minister van Defensie, de heer Van Dijk, geantwoord: De Minister heeft in beginsel beslist, dat het op te richten tweede regiment luchtdoel artillerie garnizoen zal houden te Amsterdam. Bij de hesprekingen, welke van militaire zijde met den burgemeester van Aunsterdam zijn gevoerd, is kenbaar gemaakt, dat de be- slissing nopens de vestiging van een garni zoen daar ter stede in belangrijke mate zou worden beinvloed door de beantwoording van de vraag, of de gemeente Amsterdam bereid zou zijn een oefeningsterrein te leveren en geschikt te maken. De militaire belangen brengen mede, dat bij d-e keuze van nieuw te vestigen garnizoenen niet alleen wordt gestreefd naar het verkrijgen van een uit een oegpunit van landsverdediging zoo gunstig mogelijke ligging, doch dat tevens rekening wordt gehouden met het in de on- middellijke nabijheid beschikbaar zrjn van gun- stige oefenterreinen. Er behoeft dan ook geen vrees te bestaan, dat militaire belangen worden opgeofferd aan de mate, .waarin gemeentebesturen eventueel tot financieele medewerking bereid zijn, ten einde vestiging van een garnizoen binmen de kom hunner gemeente te bevorderen. De Minister acht geenszins strijd met het gestelde in art. 188 der Grondwet, dat het rijk gebruik maakt van aanbiedingen van ge meentebesturen, welke de mogelijkheid openen ter plaatse een gamizofen te vestigen. JULIUS BARMAT UITGELEVERD. Naar wordt gemeld heeft de Nederlandsche regeering het verzoek van de Belgische regee ring .tot uitlevering van Julius Barmat, toe gestaan. Barrnat is Vrijdagmorgen van het huis van bewaring te Amsterdam door de rijkspolitie per auto naar de Ne'derlandsch-Belgische grens nabij Wuest-Wezel gebracht, waar inspecteurs van de Belgische politie hem hebben overge- nomen ter verdere ove^brenging naar Brussel. Uit Brussel meldt men nader, dat Julius Barmat in de gevangenis aldaar is opgesloten en ter beschikking is gesteld van den rechter van instructie van het parket, die belast is met de zaak der rrirjnondememing Flora. e GEEN BRITSCHE CREDIETEN AAN ITALIE. Naar Havas uit Londen meldt bespreekt de Financial News de geruchten over Britsche credieten aan Itaiie. Het blad wijst erop, dat de credieten, welke Itaiie op het oogenblik op de Britsche markt heeft uitstaan, slechts twee millioen lire bedragen. Het blad acht het verder niet waarschijnlijk, dat de Londen- sche hanken onder de huidige omstandigheden nieuwe credieten zullen verleenen aan Itaiie. De algemeene stemming is juist tegenover- gesteld, men wil de bestaande overeenkomsten zooveel mogelijk beperken. JIn de city wordit de financieele toestand' van Itaiie ongunstig geaeht, terwijl ook van of- ficieele Britsche z^de nieuwe credieten niet zullen worden aangemoedigd in verband met die anti-Britsche propaganda van Itaiie in het naburige Oosten. DE TRIBULATIEN VAN GRAMMENS. De correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt: Florimond Grammens, de leider van den heel het Vlaamsche land door berucht gewor den Raad der Daad, heeft h:t oude jaar niet willen verlaten zonder zich naar het gerechts- omgeving eens opnemen. Het was een schilder- achtig gehouw met stevige grijze muren, boog- vensters en een warm, rood pannendak, maar toch was het geen passende woning voor een baron, zooals Sir John Beck. Er liep een smal tegelpad naar de voordeur, met randen, van bloemen en onder de cam en bloeiden ipuur- bloemen en stokrozm, Maar het grasveldje was wild en slecht pnderhouden en rechts lag open en bloot het heele erf met de varkens- "nokken en de msstvaalten compleet. Jefferies keerde zich om en staarde weer naar de velden. De paarden waren aan het einde van de voor gekeerd, nu zwoegden zij langzaam naar hem toe, het lentezonnetje viel stralend! op het hoofd van den ouden man en deed zijn baard als zilver glanzen. ,,Wenscht u mijn man te spreken, mijn heer?" Jefferies draaide zich om en nam een beetje verschrikt zrjn hoed af. Een groote; oude vrouw stond .tegenover hem, met een flink, energiek gezicht en heldere, donkere oogen. Zij had een katoenen jak aan, over een wollen rok, een witte schort en op haar overvloedig grijs haar droeg ze een antiek, zwart kanten mutsje. Klaarhlijkelijk had zij pas haar mou- wen afgestroopt, want de eene mouw hing open en terwijl zij sprak, knoopte zij de andere rustig dicht. Alles deed zij rustig en hedaard, haar heele optreden was waardig. „Ja, ik... wilde Sir John Beck spreken, maar ik vrees, dat ik ongelegen kom," stamelde Jefferies. Al was hrj nog zoo'n man van de wereld, de vreemde omstandigheden en een gevoel van onbescheiden-zijn, maakten dat hij zich niet op zijn gemak v-oelde. ,,Heelemaal niet", zeide Lady Beck. ,,Als u iets met mijn man te behand:len hebt, is dit het beste uur, want hij is den heelen dag buitenshuis. Mag ik uw naam vragen, mijn heer?" „Ik heet Jeffteries, Robert Jefferies. Ik ge- loof niet, dat u of uw man ooit gehoord heh- hof te Gent te hegeven met het doel aldaar in app&l te gaan tegen zijn jongste veroor-dee- ling wegens het overschilderen van onwettige officieele Fransche opschriften, straatnaam- borden, en.z. Grammiens maakte echter van de gelegenheid gebruik om met behulp van een stuk glas en een paar potlooden, in het ge- rechtsgebouw weer een aantal twaetalige op schriften eentalig-Nederlandsch te maken. Agenten van het parket arresteerden hem en brachten dien ,,Man van de Daad" bij den pro- cureur des Korrings, waar Grammens eerst zijn verzoek om appel en daarna een proces- verbaal betreffende het nieuwe feit onder- teekende. De procureur was echter verstan- dlg genoeg om .Grammens niet preventief te doen opsluiten en liet hem dan ook ongehin derd naar zijn vaderstad Ronse terugkeeren voor het vieren van Oudejaarsavond. ONGEVEER 12 DER VOLWASSENEN IN DE VER. STATEN WERKLOOS. Volgens officieele mededeeling van het fede- rale werkloosheidsbureau is ongeveer 12 van de volwassenen in de Vereenigde Staten werkloos. De achteruitgang in het zaken- leven heeft vooral zijn invloed doen merken in de industriegebieden in het oosten en in de bosschen van het verre westen. NIEUWE TITF.U VOOR STALIN. Naar de diplomatieke redacteur van de Daily Herald'" verneemt, zal Stalin binnen- kort den titel aannemen van Hoofd der Sov- jet-Russische volken". In den Opp,:rsten Raad, die over deze kwes- tie te heslistsen heeft, wordt eveneens gespro- ken over den titel van Eerste Burger". Het besluit, dat dit lichaam in dezen zal nemen zou door een volkssbemming worden hekrach- tigd. HITLER'S BEZOEK AAN ROME. Naar alle waarschijnlijkheid zal Hitler zich niet op 6 Mei, doch op 9 Mei naar Rome he geven. Dit bezoe-k zou samenvallen met den tweeden verjaardag der stichting van het kei- z:n-ijk. Daar Hitler sitaatshoofd is, heeft men zich afgevraagd of hij den koning van Itaiie zal bezoeken. Feitelijk zal de leider der natio- naal-sociaJisten den leider der fascistisehe partij komen bezoeken. Hitler zai tijdens zijn verblijf te Rom: in het paleis Doria logeeren, waar voor den oorlog keizer Wilhelm H is af- gestapt. NIEUWJAARSWENSCH VAN HITLER AAN DEN PAUS. Zooals op Nieuwjaar gebruikelijk, heeft Hit ler met talrijke staatshoofden gelukwensch- telegrammen gewisseld. Den Paus heeft Hit ler namens zichzelf en de Duitsche regeering de beste wenschen voor het nieuwe jaar ge- zonden, waarvoor de Paus heeft bedankt en daarbij tevens zijn wenschen heeft gezonden voor den rijkskanselier, de regeering en het Duitsche volk. Er werden verder nog telegrammen gewis seld met generaal Franco, den koning van Afghanistan, den sjah van Iran en de premiers van Canada en Hongarije. Hitler heeft Oudejaarsavond op den Oher- salzberg doorgebracht. Het nieuwe jaar w.erd bij Hitler's villa ingeschoten door de Kerst- misschutters van Berchtesgaden, die den Fuh- rer direct na het middemachtelijk uur be- groetten met e:n donderend salvo en de volks- liederen. Hitler damkte voor deze huldehe- tuiging. DE BRITSCHE RADIO-PROPAGANDA. De eerste uitzending in het Arahisch van Londen uit heeft Zondagavond plaats gehad. Na muziek werden toespraken gehouden door vertegenwoordigers der Arafbisch sprekende volken. Prins Seif ul Islam al Hussein van Jemen zeide, dat deze uitzending een nieuwe stap beteekende voor de propaganda van het Arabisch alsmede een nieuwe periode in een ontwikkeling, waarvan de spreker hoopte, dat zij aan zou houden. Hij wenschte het meeste succes toe aan alles wat de vrierrdschappelijke betrekkingen tusscben Groot-Britannie en de Arabisch sprekende wereld zou bevorderen. De zaakgelastigde van de Egyptische am- bassade gaf uiting aan dezelfde gevoelens en daarna spraken de gezanten van Saoedie Arabie en Irak. Sir John Reith wees erop, dat de nieuws- berichten de 15 jaar oude traditie van de ben, maar als ik u uitleg, waarvoor ik kom, zult u mijn bezoek verontschuldigen." Lady Beck keek hem even onderzoekend aan, dan zei zij, dat zij juist aan tafel gingen en dat hij als hij hun eenvoudigen maaltijd wilde deelen, welkom was. Zij bracht htm naar een kamer met eiken lambrizeering, schoof een stoel hij en liet hem alleen. Jefferies keek de kamer nieuwsgierig rond, de muren waren helaas in Imitatie hout ge- verfd. Er lag zeil op den vloer en de stoelen waren met trijp overtrokken. Er hing niets aan den muur dan een paar verschoten portretten hier en daar, er was geen boek in de heele kamer. Toen ging de deur open en kwam een jon- gen van een jaar of zes de kamer in, een flinke, vierkante knaap met blond haar en de blauwste oogen, die ooit in een kindergezichtje straalden. In zijn eene hand had hij een schoen, in de andere een borstel. Terwijl hij door de kamer liep, gaf hij nog een of twee veg:n, stend dan stil vlak voor zijn bezoeker en sprak hem aan met een plat boeren-dialect, maar met een 'blijen glimlach. ,,Oma zei, dat ze vergeten had u te zeggen, dat we altijd in de keuken eten." ,,Dat is maar goed ook, in dit kille voor- jaarsweer," antwoordde Jefferies vriendelijk. Het kind nam hem een paar minuten in stilte op, nog met den lach op zijn gezichtje en wilde toen met de woorden: ,,Het is veel warmer in de keuken," wilde hij weer weg- gaan. Maar de bezoeker riep hem terug: ,,Blijf nog eens even, ventje. Hoe heet je?" ,,Ik moet eerst aan Oma zeggen, wat u ge zegd hebt," antwoordde de jongen. ,,Als ik het gezegd heb, kom ik terug." Hij draafde weg en verscheen al heel gauw weer, nog bezig met zijn schoen. ,,Ik heet John Roger R.ck," kondigde hij aan, op die vroolijke, langzame manier, die hem eigen scheen te zijn. B.B.C. nieuwsdienst in het Engelsch zou vol- gen. Vermeld zouden worden nieuwsberich- ten, die in het bijzonder van belang waren voor Arabische luisteraars. Het eerste nieuws- bulletin bevatte berichten uit Kairo, de Per- zische Golf, Londen, Palestina, Spanje en het Verre Oosten. Uit Kairo wordt nader gemeld: De eerste uitzending is heruitgezonden door de Egyptische omroep en bijna volmaakt ont vangen door de luisteraars in het nabije Oos ten, ondanks de onderbrekingen, die van tijd tot tijd ontstonden door storing van een on- bekend station. HITLER'S BEZOEK AAN ITALIii. Naar Stefanie uit Rome meldt, is een spe- ciale commissie bezig een oplos&ing te zoeken Voor het probleem van de nieuwe route, die gevolgd zal moeten worden bij aankomst te Rome van hoofden van bevriende staten, die een officieel bezoek komen brengen. De ge- bruikelijke, oude route biedt niet vol-doende gelegenheid een goeden eersten indruk van Rome te krijgen en stelt ook niet in staat groote volksxnenigten langs den weg bij een te brengen. Het is nog niet bekend tot welk resultaat de commissie is gekomen. De route, die zal worden opgesteld, zal voor de eerste maal gevolgd worden bij het bezoek aan Rome van ,,het hoofd eener groote bevriende natie." 9 EEN SLECHT UTTEINDE. De bewoners van bet Kanaaleiland Guern sey, die de laatste 17 jaar crisis of geen crisis 10 stuiver inkomstenbelasting in het pond betaald hebben, zijn Vrijdag uit him ge- moedsrust opgesehrikt door de verbrjsterende mededeeling van hun zelf gekozen regeering, dat er een tekort op de begrooting van 1938 is van 16.000 pond. De 5000 belastingbetalers de overige 45.000 inwoners hebben nooit een stuiver moeten betalen zullen nu een halfpenny meer aan inkomstenbelasting en bovendien anderhalve stuiver meer per gallon geimporteerd bier moeten betalen om dit ver- schrikkelijke tekort weg te werken. Ze zullen dit nu wel moeten doen maar een deputatie van notabelen heeft den vroeden vaderen mee- gedeeld, dat ze niet gedacht hadden dat zoo- iets als een tekort op Guernsey ooit kon voor- komen en dat het een slecht uiteinde des jaar beteekent. (Te Guernsey wonen verschillende Engel- sche millionairs die de belastingen in het moe- derland, vooral in de periode 1930/33 wat te gepeperd vonden.) BRANDBLUSCH-IN STALLATIE TE SOESTERBERG. De brandbluschinstallatie te Soesterberg, waaraan altijd reeds bijzondere zorg is be- steed, zal binnenkort met een nieuwe aan- winst verrrjkt worden. De ^brand-expert", de heer Roelofsen, heeft nl. een speciale auto geconstrueerd, aan de vervaardiging waarvan op het oogenblik wordt gewerkt, en welke zeer binnenkort op het vliegveld Soesterberg gestationneerd ^:al worden. De auto zal met twee brandwachts bemand kunnen worden, waarvan 66n een speciale schuimbluscbinrichting zal kunnen bedienen, die in geval van brand hij vliegtuigen onmid- dellijk op het brandende toestel gericht zal worden, terwijl de tweede man een apparaat zal hanteeren, dat een straal met een tempe- ratuur van min. 80 graden Celsius zal kunnen richten op de inzittenden van het vliegtuig. Met behulp van dezen straal" hoopt men hen van een vuurdood te redden. DE DEURWAARDER KOMT IN ARTIS. Naar het Handelsblad meldt zal de executie van de eigendommen van het Koninklijk Zoo- logisch Genootschap ..Natura Artis Ma.gistra", voor zoover zij dienen als enderpand voor de obligatieleeningen, worden ingeleid. Namens de Nederlandsche Trustmaatschappij zal zich een deurwaarder naar het kantoor van den dierentuin begeven, waar hij helaas waar schijnlijk niets anders zal kunnen doen dan te constateeren, dat het genootschap in ge- breke is gebleven de verplichte betalingen per 1 Januari j.l. te voldcen. ,,0, de Becks beeten allemaal John en Roger," zei Jefferies. ,,Opa is John, mijn vader was Roger, ik ben John Roger, maar ze noemen me Roger, om- dat de Becks van Beckford om de beurt zoo heet en. Mijn vader is dood, daarom ben ik Roger." ,,Aeh, is je vader dood?" vroeg Jefferies. ,,En je moeder ook?" ,,Ja", zei Roger. ,,D-oo-d." ,,Ik boor, dat je al naar school gaat," glim lachte Jefferies. ,,Nee," schudde Roger heftig. „Ik ga nog niet naar school. Oma leert me en nicht Jane. Als ik een beetje ouder ben, ga ik naar een cchte school." r Een langzame, zware stap klonk nu op het tegelpad, dan volgde het geluid van voeten vegen. ,,Daar is Opa!" riep Roger. Hij draafde weg en Jefferies hoorde, hoe hij zijn grootvader vertelde van den bezoeker. „D'r is een mijnheer, Opa en hrj blrjft "bij ons eten en we hebben hutspot vandaag en Oma vroeg, of-ie 't erg vond, dat we in de ken ken at n en hij zei van niet... Hier enderbrak Sir John blijkbaar de con fidences van zijn kleinzoon en kwam zelf de kamer biruxen om zijn gast hoffelijk welkom te heeten. Toen Jefferies de lange, ©erbiedwaardige figuur in de deuropening zag staan, was hrj niet verbaasd den ploeger te herkeunen. Sir John Beck was gekleed zooals iedere gewone boer, bijna zooals cen daglooner, zijn hoed was verfomfaaid en er kleefde modder aan zijn handen. Ondanks dat, was hij even rustig en deftig als Lady Beck zelf. Zij geleken veel op elkaar, wat waarschijnlijk kwam doordat zij nauw verwant waren, maar J-fferies merkte op, dat er een zekere goedheid van den ouden baron uitstraalde, welke zijn vrouw ge heel miste. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1