ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TWEE EEUWLINGEN No. 9704 MAANDAG 3 JANUARI 1938 78® Jaargang Binnenland Buitenland. EEN TON AAN NIEUWE CENTEN IN OMLOOP. *ts«MBM05anMnMHBBMKai jMMnmanHPiMEimwe•■rvfsrftTrKFQ^tvjwr^i ,v n. attiw, nun nwff QB&h&WZ.!'7$:ifo^ ffEHA CHffi NEUZENSCHE COURANT m woa I-./-V \7r\r\-y £»1ilr/a-n rPCTP 1 ARONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen per post 1.55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie ,en Amerika j 2,—, overige landen n<>i: nementeD voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. f 2,35 per 3 maanden fr. per post Uitgeef sterFirm a P. J. VAN DE SANDF. GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KXiEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar piaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst i-t-c dag voor de nltgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. K.ONINGIN ANTWOORDT DEN NEGUS. De Abessinische legatie te Louden heeft een mededeeldng gepubllceerd, volgens welke H.M. Koningin Wilhelmina een' telegram heeft ge zonden aan den Negus, waarin o.a. gezegd wordt, dat Nederland, terwijl het zdch houdt aan de poiitiek van het volkenrecht, rekening moet houden met de verovering van Abessinie, welke de Volkenhondsmaatregelen, waaraan Nederland heeft deelgenomen niet heeft kun- nen verhindertn. Het telegram voegt hieraan toe, aldius deze mededeeling van de legatie van Abessinie, dat de Nederlandsche regeering zich in verbinding heeft gesteld met de andere mo- gendheden, ten einde haar te raadplegen over een regularisatie van de hetrekkingen met Italie. Mijn regeering heeft niet het voomemen over te gaan tot een erkenning de jure. De Negus heeft op dit telegram een ant- wnord gezonden, waarin hij o.m. zegt, dat hij danKbaar is voor de getrouwheid, waarmede Nederland de Volkenhondsmaatregelen heeft "toegepast. De Negus voegt hieraan toe, dat het Abessinische volk er nooit in zal berusten, zich te onderwerpen aan de Italiaansche over- heersching. „Ik begrijp wel", zoo gaat de Ne gus vender, ,,de zorgen van diplomatieken aard, die de regeering van Uwe Majesteit beziglhouden, maar ik heb de vaste hoop, dat zij geen oplossing zal aanvaarden, diie zou kun- n-en worden uitgelegd als een aanvaarding van een algemeen veroordeelden toestand". hoogte waren, hielden zich vanzelfsprekend stil. Het werd later en de middag verstreek. Honderden keken, reikhalzend den langen weg af om te zien of hofauto's in het zicht kwa- men. De rijksveldwacht, welke in het gebouwtje j tegenover het paleis, gehuisvest is, kwam met extra-bezetting naar buiten. Het verkeer werd geregeld, aan het stopverbod extra streng de hand gehouden, en het publiek tot achter het rijwielpad teruggedrongen. Men wist nu, dat de hofauto elk oogenblik kon komen; de hekken van den tuin ston- den wijd open, op elken hoek een rijksveld- wachter. Het werd al later en al kouder de zon, welke voor het wachtende publiek nog eenige verkwikking bracht, ging langzaam schuil achter het paleis en nog steeds was er niets te zien. Toen eensklaps commando's. Zou er iets te zien zijn? Neen, de rijksveldwacht rukte in, het ver keer werd vrijgegeven en het publiek niet langer op een afstand gehouden. Eerst begreep men er niets van, doch enkele oogenblikken later werd de standaard op het midden,gedeelte van het paleis gehe- s-chen en toen ging het als een loopend vuur- tje door de menjgte: de Pimses is door den t'uin aan de achterzijde, het paleis binnenge- komen. Langzaam ging de menigte toen uiteen. thans ongunstiger dan een jaar geleden. Antwoordend op de vraag of de handels- belemmeringen in de wereld binnen afzien- baren tijd zouden kunnen worden verlicht of opgeheven, verklaarde Dr. Colijn: ,,Inder- daad, alle oude obstakels zijn gebleven en enkele nieuwe zijn er bij gekomen. Het stre- ven naar nationale zelfvporziening neemt hier en daar op beolissende 'wijze toe en dit kan geen ander gevolg Hebben dan dat het wereldgoederenverkeer nog meer zal worden afgesnoerd en de verarming der volkeren toe- neemt. De intemationale politieke toestand. KONINGIN EN PRINSES NAAR SOESTDIJK. H. M. de Koningin is Zaterdagmiddag per auto van Den Haag naar Amsterdam ver- trokken om een bezoek te brengen aan Prins Berhhard. Vandaar is de Koningin omstreeks half zqs naar Soestdijk vertrokken, waar H. M. eenigen tijd zal blijven. Prinses Juliana is, na een. verblijf van ver- scheidene weken, Zaterdagmiddag te tien minuten over half twee uit het Burgerzieken- huis te Amsterdam vertrokken en per auto naar Soestdijk teruggekeerd, waar Zij weer Haar intrek in het paleis heeft genomen. Ook prinses Amigard en prins Aschwin gearriveerd. Zaterdagavond te 18 u. 25 zijn aan het sta tion te Amersfoort met den D-trein uit Duitschland prinses Armgard en prins Asch win, de moeder en de broeder van Prins Bern- hard, gearriveerd. De Koningin was hier ter begroeting aan- wezig. De koninklijke auto raed op het tweede perron, waar de trein aankwam. H. M. stapte daar uit, vergezeld van freule Tets en generaal De Jonge v. d. Halen. Nadat de Koningin de hooge gasten had verwelkomd, stapte het gezelschap in den auto. Via het ftmallepad en het Stationspein is vervogens naar het paleis te Soestdijk gereden. Het voornemen van de Prinses om op Nietiwjaarsdag naar het paeis te Soestdijl^ terug te keeren, was, schrrjft de N. R. Crt., geheel onbekend gebleven. Toen dan ook Zaterdagmiddag de auto, waarmee de reis werd gemaakt kwam voorrijden en het pu bliek dat even voor den ziekenhuisuitgang bleef kijken, en dat in verband met den vrrjen dag iets talrijker v/as dan anders, de Prinses sag uitrijden, meenden men, dat dit wedeiom voor 'n wandelrit was, zooal3 Prinses Juliana die in de afgeloopen weken herhaaldelijk heeft •gedaan, wanneer de weersgesteldheid zulks rnaar even toeliet. Het afscheid van de geneesheeren en het verplegende personeel was zeer hartelijk. De Prinses werd vergezeld door haar hof- dame, freule De Brauw en was gekleed in een teruiaen Txjntmaiitel. V-oorafigegaari door een auto van de Amster- damscbe politie, zwenkte de auto de Linnaeus- straat in, waarna hij terstond rechtsaf sloeg, de 3de Oosterparkstraat in, om het wachten voor de juist gesloten zijnde afsluibboomen van den spoorwegovergang in de Linnaeusstraat te vermijden en waarschjjnlrjk ook om met langs den slecht bestraten Middenweg door Watergraafsmeer behoeven te rfjden, doch langs het geasphalteerde Oosterpark de iets beter bestrate Weesperzijde te kimnen volgen. Het Amsterdamsche politie-escorte bege- leidde den auto van de Prinses tot even buiten iDiemen. Hier werd een oogenblik stil ge houden om de kap van den auto van de Prin- ees open te zetten, wat door het zachte, fraaie winterweer mogelijk was. Hierna werd in matig tempo de tocht naar Soestdijk voort- gezet. Er werd niet harder dan 20 K.M. per uur gereden. De belangstelling langs den weg was vrij groot. De auto's, welke zich zoo langzaam voortbewogen, trokken natuurlijk veler aandacht. Toen de Prinses Baam gepasseerd was, en zich op den weg naar Soestdijk bevond, gai zrj opdracht niet rechtuit te r^den doch eenige honderden meters voor den hoofdingang rechts af te slaan en via een zijweg den achtertuin in te rijden. Zoo geschiedde het en op deze wTjze was de Prinses reeds in haar vertrekken aangekomen, voor dat het publiek goed en wei wist wat er aan de band was. Zoo geschiedde de terugkeer van de Prin ses niet alleen volkomen onverwacht, doch ook geheel onopgemerkt. Bij het paleis Soestdijk. Bij het Paleis Soestdijk heerschte des mid- dags groote drukte aangezien het bekend was geworden, dat de Prinses wederom Haar in trek zou nemen in Haar paleis. Of het alleen de Prinses was, daarover lie- nen de meeningen en de verwachtingen van de velen, die zich langs dsn straatweg voor het paleis hadden opgesteld. uiteen. Algemeen verwachtte men dat ook de Pnns zou komen. Niemand wist er eigenljjk het rechte van en de enkele bevoorrechten, die wel op de HET ONGELUK VAN DEN PRINS. Naar gem eld wordt, heeft het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, dat Prins Beruhard is overkomen, aangetoond, dat de Prins in deze geen verwijt mag worden ge maakt. Prins Beruhard reed met een snelheid van 00, hoogstens 95 kilometer. Bij goed zicht zou hij de zandauto hebben moeten opmerken, toen hij nog een paar honderd meter van deze ver- wijderd was. N De schemering en het welnige zicht waren oorzaak, dat de Prins den zandauto, die nie mand daar kon verwachten, pas opmerkte, toen deze vijftig meter verwijderd was. Uit de gevonden remsporen is duidelijk ge- bleken, dat Prins Bemhard onmiddellijk en vol- doende heeft geremd. Op dat oogenblik reed de zandauto nog in de richting van de berm van den weg, zoodat de Prins verplicht was, recht door te rijden. Hij moeht nog niet naar links of rechts uitwijken. De remsporen liepen volkomen recht. Hieruit mag worden geconstateerd, dat het ongeval is te wijten aan een ongelukkige samenlo'op- van omstandigheden. Wat em Duitsch blad weet te schrijven. De Berlijnsche Tijdingen van het Nederl. Perskantoor te Berlijn melden het volgende: Onder het opschrift ,,Ein Mustergatte' schrijft de ,,Braune Post" o.a.: Prims Beruhard, de gemaal van de Nederlandsche Kroonprmses is, zooals men weet, door een auto-ongeluk ge- troffen. Maar tot groote vreugde der Neder- landers cn in de eerste plaats van zijn jonge vrouw, zal dit geen nadeelige gevolgen hebben. Echter ligt de Prins nog steeds in het zieken- huis, waar ook zijn gemalin, die in blijde ver- wachting is, zich tijdelijk gevestigd heeft. Se- dert ook Koningin WSlbelmina daar een kamer llet inrichten, is dit particulier Amsterdam sche ziekenhuis een soort Koninklijk Paleis ge worden, waar steeds een groot aantal men- schen voor stzan, cm to hcorcn, hoe het den zie.ke gaat. Men weet, hoe lief de Nederlan- ders hum Koningshuis hebben en hoe sterk de familiezin bij ons ,,tiichtige" nabuurvolk is- Ieder interesseert zich dus voor de beide leden van 't prinselijk gezin. En het gerucht, dat de Prins op het ziekbed, ter geruststelling zijner hezorgde echtgenoote, plechtig beloofde, in den vervolge nimmer meer zelf auto te rij den, is voor alle Nederlanders een heugelijke tijding. Dit besiuit moet den Prins niet gemak kelijk zijn gevallen. Hij legde de belofte af in verband met den toestand waarin de Prinses zich bevindt en gaf haar zijn rijbewijs. Zoo is de Prins een model-echtgenoot. En heel Hol land is er trotsch op, dat Juliaantje een .Mus tergatte" tot gemaal heeft. Tot zoover <i6 nBerlijusclie Trjdimg'erL D-e mededeelinigen van het Duitsche blad dragen niet bepaald het kenmerk van hetrouwbaar- heid. DR. COLIJN OVER DE VOORUITZIOHTEN VOOR 1938. Hoop op algemeene verbetering der conjunctuur verzwakt. Minister-president Dr. H. Colijn heeft in een onderhoud met den vertegenwoordiger van het Fransche dagblad ,,Agence dconomique et ii- nancifere te 's-Gravenhage zijn indrukken weergegeven ten aanzien van de helangrijkste prohlemen, in verband met de vooruitzichten voor 1938 op poiitiek en economisch gebied in Nederland, Nederlandsch-Indie en de wereld. Ten aanzien van de intemationale econo- mische positie merkt Minister Colijn op, dat deze in vergelijking met die van einde was achteruitgegaan. Nadat de nog over- ^ebleven goudlanden gedwongen waren ge worden den goudqn standaard los te laten, was er, hoe men ook verdef over de wrjzigmg moige denken, mede in verband met een ver- levendiging der wereldconjunctuur, eenige reden Sm aan tfe nemen, dat op eenigszins ruime schaal zou worden overgjegaan tot op- heffing van handelsbelemmeringen. Dit was zelfs in uitzicht gesteld. Die verwachting is niet vervutd in den tijd dat de guns ige wereldconjunctuur zich bleef voortzetten (tot den zomer 1937) en zal dus ook wel met ver- vuld worden nu de stijiging in de conjunctuu tot staan kwam en zelfs in sommige opzichten bet omgekeerde viel te zien. De hoop op een algemeene Verbetering der conjunctuur verzwakt en die op vemiindermg van handels belemmeringen is verdwenen. Daarom acht de Minister over het algemeen den toestand Wat betreft de intemationale politieke toe stand verklaarde de heer Colijn, dat het voor een staatsman, die tot e6n der kleinere landen behoort, voorzichtig is om zich maar niet al te veel uit te spreken over de groote poii tiek". Ook al omdat men slechts zeer ten deele ingelicht is over wat in de raadkamers der groote mogendheden behandelt wordt en dat men zich dus beperken moet tot wat men ,,gemeenplaatseni" pleegt te noemen. Alweer vergelijkend met den toestand van een jaar terug, is er verslechting te con- stateeren. De oude moeilijkkheden zijn er alle nog. Geen een van beteekenis is opgeruimd. In Spanje houdt de burgertwist aan en de non-interventie doet haar naam eer aan. Er wordt tot nog toe in geen enkel opzicht ge- intervenieerd. Het Abessinische geval staat nog altijd op de dagorde. De vraag van Duitschland naar kolonien wordt nog even luid, zoo niet luider gehoord dan een jaar geleden. En zoo is er meer. Maar naast de oude kwalen, die den patient kwellen, zijn er nog nieuwe en bijzonder pijnlijke bijgekomen. Pijnlijk vooral omdat de Oost-Aziatische ge- beurtenissen en het uittreden van Italie uit den Volkenbond wel als het overlijdensbericht van de collectieve veiligheid mogen worden beschouwd. Aangaande de beteekenis en de gevolgen van de beslissing van Italie op 11 December 1.1. vooral wat betreft den Volkenbond, ver- volgde de Minister zijn expose met er op- nieuw op te wijzen, dat de collectieve veiLg- he'id begraven was. Al was de laatste jaren de hoop, dat de idee der collectieve veiligheid gered kon worden al sterk verzwakt, nu naast Duitschland en Japan ook Italie den bond den rug toekeerde, moet men de hoop geheel laten varen. Behalve Rusland zijn er nu nog maar twee groote mogendhedem lid van den bond. Behalve Amerika zijn er dne buiten den bond. Indien er al menschen ge bleven zijn, die onder deze verhoudingen, nog geloof hechten aan collectieve veiligheid, dan zal het aantal verdwijnend klein zijn. Ik be- hoor er in elk geval niet toe. Zoolang Italie nog lid van den bond was koh men nog een zwakke hoop koesteren, dat het been nog wel eens in het lid zou komen. Maar nu Italie uit de te Geneve aangenomen houding deze consequentie heeft getrokken, mag men hierop m.i. niet meer rekenen. Men ziet de aanhangers van een bepaalde staatkundige ideologic steeds dichter elkaar naderen en wat nog meer zegt, in zoodanige positie komen, dat zij door hun verspreide figging in twee wereiddeelen, een merkwaar- ■dig overheerschende positie innemen. DitMs <5(§n kant van de zaak. De andere kant is, dat nu wel duidelijk gebleken is, dat een Volken bond, die rust op den in 1919 gelegden grond- slag geen levensvatbaarheid heeft. Dat te weten is intusschen misschien een voordeel, omdat daardoor de w-eg naar een beteren toestand kan worden geeffend. Daarna werd aangeroerd het probleem vap een eventueele herverdeeling van mandaats- en koloniale gebieden en het grondstoffen- vraagstuk. Hieromtrent beperkte Minister Coliin zich tot de volgende opmerkingen. - Men moet zijn hand nimmer in een wes- pennest steken en dus moet een Nederlandsch Minister-president zich niet mengen in dm- o-en die hem niet aan gaan. Nederland heeft fiets verworven van wat vroeger aan Duitschland behoorde en dus staan wij bui ten het probleem van de teruggave der Duit sche kolonien. De oplossing is moeilijk ge- noeg en daarom doen outsiders maar beter zich er heelemaai niet over uit te laten. De politieke toestanid van Nederland. Wat betreft de politieke positie van Neder land, wees de Minister er op, dat deze altijd dezelfde geweest is. Volkomen vrij van alle banden met wie ook; geneigd om in vrede te leven met ieder, die ons met rust laat. Dat weet men in het buitenland sinds vele jaren en men waardeert dit standpunt. Het eenige zwakke punt in onze positie was wel- licht, dat tot voor kort onze hulpmiddelen onvo'ldoende waren om zekerheid te ver- schaffen, dat onze zelfstandigheidspoUtiek onder moeilijke omstandigheden ook feitelijk kon worden volgehouden. Na hetgeen intus schen in 1936 en 1937 reeds geschied is op het stuk der militaire voorziemngen en nu de Minister van Defensie er in geslaagd is voor de, vddr de jongste verkiezingen ge- legde grodslagen voor verdere versterking er wiermacht een belangrijke meerderheid in de Tweede Kamer te vinden (aan de t,oed keuring der Eerste Kamer behoeft met ge- twrjfeld te worden), nu rust de zelfstandig- heidspolitiek van Nederland op -een stevigen p-rondslag, omdat we de middelen zullen be- zitten, deze zoo noodig kracht bij te zetten. Economisohe perspee.tieven, Op economisch gebied valt over den toe stand van Nederland niets nieuws te zeggen. invoer en uitvoe.r zijn beide belangrrjk toe- eenomen, al hebben we het pe-il van fog lang niet bereikt. Let men hieropalleen dan is -de toestand in December 1937 beter dan in December 1936. Waagt men zich emd 1937 aan bespiegelingen voor de toekomst dan heb ik evenwel het gevoel, dat wij blrj mogen zijn, indien de lijn in 1938 van nu aan horizontaal blijft loopen. Maar men moet er aan denken, dat een minister geen profetis-che gav-en bezit en er elken dag dingen gebeuren, die zelfs wel gefundeerde verwachtingen overhoop werpen. Tot besiuit roerde Dr. Colijn nog even den economischen en politieken toestand van Nederlandsch-Indie aan, opmerkend, dat de economische situatie in Indie zeer sterk is verbeterd, al ziet het er momenteel lang zoo rooskeurig niet meer uit als enkele maan den geleden. GelukkLg zijn er in de afgeloo pen jaren enkele intemationale regelingen voor sommige belangrijke stapelproducten tot stand gekomen (tin, thee, rubber en suiker), die een terugval tot niet loonende prijzen zullen voorkomen. Dit zal in vele streken ook een ongunstigen terugslag op de bevolking voorkomen. De toestand is thans niet onbe- vredigend, al zullen de jaren van hoogeon- junctuur als wij na den oorlog nu en dan had- den, naar de meening van den Minister, nief terugkeeren. In poiitiek opzicht is er niets bijzonders op te merken. De laatste tien A elf jaar was het in Indie volkomen rustig en nu de ecdno- mische toestanden verbeterd zijn, is er geen enkele a-anleiding, iets anders dan orde en rust te verwachten. die voorraad uitgepu-t was, kwamen de centem aan de beurt, die ai in de kluizen hadden lig- gen wachten. In den loop van het najaar zijn ook die in circulatie gezonden. Voor een waarde van iets minder dan een ton. De laatste jaren was niets gebleken van be- hcefte aan nieuwe centen en daarom was cte regelmatige uitgifte van nieuwe centen achr terwege gebleven." DE GKINTERN KERDE SFANJAARDEN. De Regeeringspers-dienst meldt: Van de Spanjaarden, die in de CitadeLkazeme te Gorinchem werden geintemeerd, zijn thans de gehuwden, zoomede enkele anderen, die hiervoor wegens ziekte of om bijzondere reden in aanmerking kwamen, voorloopig in vrijheid gesteld, onder de voorwaarden, waaronder zjj voordien hier te la.nde vertioefden. De ongehuwden zullen vrijkomen, zoodra de terugkeer van de ontvluchte Spanjaarden naax Nederland verzekerd is. BELGIe EN DE SPELLING. Minister Slotemaker de Bruine, die Woens- dag in de Belgische hoofdstad is aangekomen, heeft een langdurig onderhoud met Minister Hosce over de spelling gehad, waarbij ook de door de Tweede Kamer goedgekeurde motie-Moller ter sprake is gekomen. In de omgeving van den Belgischen minister wordt verzekerd, dat deze zijn standpunt wat betreft de handhaving van de huidige spelling niet heeft opgeheven. Eh breakt voor den cent een glorieuzer tijd- perk aan: er zijn weer nieuwe centen op de markt gekomen. Fraaie glanzende gave mun- ten, die wegen op de hand. Het is voor het eerst sedert vrij langen tijd. Voor het eerst sedert 1931. •Hij glmrt bijna als goud, is welgerand en draagt zijn trotsche 1 met eere en hij valt niet weinig op tuss-chen de andere sjofele centen. ,,Er was weer gebrek aan centen", vertelde de Rijksmuntmeester Dr. W. J. van Heeteren aan de Telegr. Over het algemeen hebben we voor een ton peT jaar aan centen noodig. Dit keer isi de vemieuwing echter geruimen tijd ach-terwege gebleven. Sedert 1931 zijn geen nieuwe centen in omloop gebracht. Wij had den er wel aangemaakt, maar die hleven in de kluis. Langzamerhand zijn d-e in omloop zijnde centen afgesleten, in de richels van den vloer gevallen of op andere wijze verdwenen. Boven- di-en wserspiegelt zich de bevolkingsaanwas in de behoefte aan kleine pasmunt en zoo werd het noodig om wat nieuwe centen in omloop te brengen. Het eerst waren de halve centen, die wij in voorraad hadden, aan de beurt. Om streeks Mei zijn die de deur uitgegaan. Toen TERUEL HEROVERD. Officieel wordt volgens Havas medagedeeld, dat de troepen van generaal Aranda Teruel hebben heroverd. Het republikeinsche 1-eger voor de stad is nagenoeg vernietigd. Nadat reeds Vrijdagochtend La Muela de Teruel in stormloop was genomen, kwam in den loop van den middag h-et bericht, dat de voorposten om vier uur de straten van Teruel binnendrongen. De operatie ging gepaard met een aanval van vijftig driemotorige bombardementsvlieg- tuigen en werd voorafgegaan door een hevig bombardement der zware artillerie. Alle linies binnen Teruel stonden onder direct vuur der rechtsche batterijen Omtrent het verloop van den rechtschen tegenaanval op Teruel, die thans met een overwinning schijnt te zijn be- kroond meldt Havas de volgende bijzonder- heden: de krijgsverrichtingen werden geleidl door generaal Aranda, die drie en door kolonel Garcia Vallino, die edn divis-e aanvoert. De troepen onder bevel van Aranda trokken Woensdag op van hun uitgangspunt Sierra ■Palomera en naderden tot Caudette. Een. andere lageraanvoerder, generaal Davila, die een divisie van het geregelds leger alsmede Italiaansche brigades onder zijn bevel heeft. vestigde zich op de naburige heuvels, terwijl andere effectieven in de vlakte kwamen op 1 kilometer van het buiten de stad gelegen sta tion Teruel. De strijd was brjzonder hevig lon- dom Caudette, waar de republikeinsche troe pen zich verschanst hadden. Na het optreden der artillerie, dat vier uren duurde, kor. het verzet echter gebroken worden. De rechter- vleugel van het leger van Davila omsingelde Campillo, terwijl andere afdeelingen op trok ken tot Villastrar. Generaal Aranda toeschikt over 300 batterijen artillerie en een uitge- breide luchtmacht, welke hem meester van de lucht maakt. Zijn eskaders hebben zonder op- houden boven de stellingen der republikeinsche troepen gevlogen van af h-et oogenblik, dat het tegenoffensief is ingezet. Postkantoor Ter Neuzen. 1 Januari j.l. was het 100 jaar geleden, dat te Ter Neuzen een postkantoor werd gevestigd- Dit kantoor werd voor brievenfrankeering (frankeerzegels waren er toen in den Neder- lEundschen dienst nog niet), aannemen en af- gev-en van aangeteekende stukken en uit te betalen geldartikelen voor het publiek open- gesteld van 811 en 5.307. Tweemaal per dag wer-d post verzonden, n.l. 's avonds te 7.45 over EElewoutsdijk naar Goes en 's avonds te 11 uur per postkar over Axel naar Hulst en over Sas van Gent naar Gent. De ontvangst geschiedde op dezelfde wijze in omgekeerde richting. Dagelijks werden twee bestellingen uitge- voer-d, n.l. te 8 uur 's morgens en te 6.15 's avonds. De eerste hestelling vorderde uur, de veede !i uur. Het personeel bestond- uit 2 personen, n.l. een directeur en een brievenhesteller. Aisi directeur werd bij Konin'klijk Besiuit van 25 December 1837 No. 56 benoemd Jean Jacques Steinbach, geboren 23 Maart 1813 Deze was-, zooals hij aan den Inspecteur der Posterijen en verdere middelen van vervoer te Brede mededeelt, „na zich reeds vodr 's Ko- nings wapenkreet geheel vrijwillig te hebben aangeboden den 11 October 1830 op ei-gen kos- ten en zon-der soldij in dienst getreden bij het tweede bataillon Jagers. Na te hebben deel genomen aan den 10-daagschen veldtocht werd hem op 13 Juni 1833 onbepaald verlof verleend en werd hij 19 December 1833 benoemd tot Surnumerair der Posterijen in de Provincie Zeeland en had hij als zoodanig 4 jaar dienst gedaan tin postkant-ore Zierikzee. Als directeur genoot hij een salans van j uoo met eene toelage van 100 voor huishuur en 50 voor kantooronko-s.ten. Als brievenbesteller werd bij besiuit van den Gouverneur van Zeeland van 5 Januari 1838 iViemd Joos Dre.gmans. geboren 24 Mei 1792, zulks op eene jaarwedde van 75. Ais kantoor d'iende eene ruimte ten huize van den directeur van 4,50 bij 3,85 meter, waarvan eene wachtkamer was afgenomen van 2,10 X meter. In 1850 was het postkantoor gevestigd in het perceel Korte Kerkstraat 1—3, daarna Noordstraat 27, vervolgens. tot 1867 Nieuw- straat 18, daarna in een loods toebebo-orenae aan den Wiaterstaat en staande achter het per- ceel, waarin het tegenwcord-ige kantoor is ge- ves ti 2"d Op 17 October 1859 werd te Ter Neuzen een Rijkstelegraafkantoor gevestigd, dat aanvan- kelijk in de woning van den directeur werd in- gericht. Tien jaar later was dit kantoor gevestigd in een Rijksge-bouw, gelegen op den hoek van de W-estkolkstraat en de Nieuwstraat, dus op de plaats waar het tegenwoordige kantoor zich bevindt. Op 22 November 1872 werd de verbouwing aanbesteed van het toenmalige telegraafkan- t-c-or, waarin ook de postdienst zou worden ondergebracht. Tijdens deze verbouwing werd h-et telegraaf- kantoor gevestigd in een< hulpgehouw, behoo- rende aan den Rijkswaterstaat, staan-de achter het tegenwoordige kantoor. Het verbouwde perceel werd begin Septem ber 1873 door den telegraafdienst en 1 October 1873 door den postdienst betTO-kken. Als directeur van het vereemgde kantoor wei d 1 September 1874 aangewezen de directeur van het telegraafkantpor J. M. van den Dnessen Mareeuw. In verband daarmede werd diens salaris van f 1500 tot 1600 verhoogd. Ten gevolge van voortdurende uitbreiding van den dienst werd dit kantoor al spoedig te klein. Daarom werden in 1880 plannen tot uitbrei ding naar v-oren gebracht. Een naast he-t kan toor gelegen pand, eigendom van den heer Fray-enhove, werd aangekocht, terwijl de: ge- meente Ter Neuzen de op dit perceel rustende erfpacht tegen „den penning 20" aan he-t Rqk afstond. Tijdens de verbouwing moes-t het gebouu wot den verlaten en werd de dienst in de rnaand Juni 1881 voor eenigen tijd onderge bracht in de zoogenaamd-e ..infermerie thans Marechausseekazerne, om vervolgens weer in het verbouwde pand te worden voortgezet. Reeds in 1899 was het veTkeer zoodanig toegenomen, dat naar de meening van den toemnaligen inspecteur uitbreiding drmgend noodig was en werden voorstellen ingezonden om het toenmalige kantoor en het daaraan o-renzende sluiswa-chtersgehouw af te brrken. Daarmede werd in April 1900 aangevangen. andermaal werd de infermerie ais tij<ielr)ik verblijf betrokken, terwijl voor den directeur eene particuliere woning werd gehuurd. Op 30 Maart 1900 werd hst bouwen in .n nieuw kantoor gegund aan de firma J. Bqlaara Fz. en J. K. de Jong te Hilversum voor een Tiedrag van f 42.500 Tn het jaar 1912 moes-t alweer to-t vei-bou- wing worden overgegaan. D-e telefoonkamer moes't worden vergroot. Intusschen nam ^ezen dienst een zoodanigen omvang aan, dat dit onderdeel van het bedrijf wegens gebrek aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1938 | | pagina 1