ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN [gSa—-"Tl Nieuwjaars-advertentien Twee uit een nest a 60 cent No. 9700 VRIJDAG 24 DECEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuilfeton Buitenland. Vraagt de Radio-Rede van Mr. P. J. 0UD! EERSTE BLAD I Haarlem w«um »«PMeofxyracnanarBoona? rm rvatt^m mvtmrtutmmmittmtMmiiia TER NEUZENSCHE COURANT r*BCaSM**HBXOTJ2r^saiST-^**«ai»Sr'VCt**.-J!WVlij^E Jy. ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GUM) 38150 TELEFOON No. 2ft, ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0.20. KT.F.TNF. ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bjj vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6€n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERS CHI J NT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVONI>. voor bet Nieuwjaarsnummer dat Zaterdag- morgen in plaats van Vrjjdagavond zal ver- schjjnen en in de kom dezer gemeente, huis aan huis wordt bezorgd, worden weder ge- piaatst Voor Nieuwjaarswenschen of gedichten grooter dan 20 regels, zal 60 cents meer worden gerekend voor elke 20 regels of ge- deelte daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterljjk Vrijdagmorgen 10 uur. Ter Neuzen, 24 Dec. 1937. Firma P. J. VAN DE SANDE. DRANKWET. Burgemeester en Wetbouders van TER ^NEUZEN, brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 3, juncto artikel 16 der Drank- wet 1931 Stbl. no. 476, dat bij ben is inge- komen een verzoek om een tapvergunning voor den verkoop van sterken drank in bet klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop van MARINUS LEVINUS SCHEELE, van beroep verlofbouder, wonende te Ter Neuzen, voor bet rechter benedenvoorlokaal, van bet perceel, plaatselijk gemerkt no. 74 en gelegen aan de Kanaalweg te Sluiskil. Binnen twee weken, nadat deze bekend- making is gescbied, kan ieder tegen het ver- leenen van deze vergunning schriftelijk be- zwaren indienen bij Burgemeester en Wet bouders. Ter Neuzen, 20 December 1937. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVTJLLE, Secretaris. WINK EES I, C IT 1N G OP AJS. ZATERDAG. Dit jaar is weer de aandacht gevestigd op de leemte in de Winkelsluitingswet, dat daar- in geen voorschriften zijn vervat op 25 December, Eerste Kerstdag, de Zondagsslui- txng voor winkels toe te passen. Hoewel de Winkelsluitingswet reeds ver- sdheidene jaren van toepassing is, werden er in de praktijk weinig moeilijkbeden ondervon- den, omdat de winkelstand de zaken steeds uit eigen beweging zooveel mogelijk gesloten hield. Dit jaar doet zicb evenwel de bijzon- derbeid voor, dat de Kerstdagen op Zaterdag en Zondag vallen, zoodat volgens de huidige wettelijke regeling op 25 December de 10 uur- shxiting zou gelden. De Koninklijke Nederlandsche Midden- standsbond, de Nederlandsche R.K. Midden- standsbond en de Chr. Middenstandbond heb- ben tot hun leden en den geheelen winkel stand bet verzoek gericht, Zaterdag zooals tot dusverre, de Zondagssluiting toe te passen. Aan het koopende publiek verzoeken de bon- den, rekening te will en houden met het feit, dat de winkeliers. Eerste Kerstdag als een Zondag beschouwen. Vrijdag mogen de winkels tot 10 uur ge- opend zjjn. ROOSENDAAL KRIJGT EEN G.ARNIZOEN. In de Dinsdag gebouden vergadering van den gemeenteraad van Roosendaal heeft bur gemeester Prinsen, nadat de raad een ge- heime zitting had gebouden, medegedeeld, dat de gemeente een garnizoen zal krijgen. Het 2de bataljon van het 3de reg. infanterie zal te Roozemdaal worden gevestigd. Reeds geruimen tijd zijn hieromtrent door het gemeentebestuur met de betrokken auto- riteiten onderhandelingen gevoerd. Aan den Rondweg, welke in aanleg is, zal een kazerne door ANNY VAN PANHUYS. Slot. 44) Franeisca Kaiser zag er zeer afgemat uit, zooals Barbara opmerkte. Dien dag van van- daaig was dan ook wel erg inspannend voor haar geweest, bovendien was ze gewoon, vroeg naar bed te gaan. Barbara zei het ronduit en zander verlegenheid. Therese Normann stond bezorgd op. ,jDan zal direct de auto komen om je thuis te brengen, van nu af aan zullen wij toch dik- wijls genoeg bij elkaar zijn!" Het was nog niet laat, maar de fabrikant maakte ook aanstalten am weg te gaan. Maria aei, dat ze haar moeder ging wegbrengen, want dat de auto toch terug moest rjjden. Ze deed een mantel om en sloeg een kanten sjaal over haar hoofd. Herman Stinner merkte op hoe verrukkelijk hef anj er udtzag. Haar teer- rose gezidht leek onder het zwarte bloemen- patroon van die kostbare sjaal zelf een exoti- sctoe bloem. Barbara leek bem een mooie, bleeke scha- duw van Maria en bij kon niets begrijpen van de handelwtjze van Stefan von Hornstein. ,jZeg eens, ocm Stinner, u kunt ook mee- gaan," zed Maria tot den aan het portier staariden huisvriend, ,,dan zet ik u bij u thuis af op den terugweg." H5j wilde het afslaan maar Therese Nor mann, die naast hern stond, zei: ,,Ja, rij even mee, dan is Maria straks niet zoo alleen." Herman Stinner probeerde ,,nee" te zeggen, worden gebouwd. Daartoe is de beschikking verkregen over een terrein ter grootte van 300 H.A. Het garnizoen zal, naar gemeld wordt, vijf- honderd man sterk zjjn. DE „STATENDAM" IN AANVARXNG. De „,Statendam" is voor de haven van New- York in aanvaring geweest met bet Ameri- kaansche stoomschip „Golden Cloud", dat zwaar beschadigd is. De „Statendam" was met passagiers aan boord op een plezierreis van New-York naar West-Indie vertrokken. Het schip bad oogen- scbijnlijk geen schade gekregen, zoodat de reis werd voortgezet. De .Golden Cloud", van de Watson Nav. Comp. te San Francisco, 5670 ton, in 1919 ge bouwd, was 18 December van Honolulu en Los Angelos te New-York aangekomen. EENDENEIEREN EN PARATYPHUS. De afdeeling volksgezondheid van het mini- sterie van sociale zalken schrijft: Nu en dan worden gevallen van paratyphus- besmetting bekend, veroorzaakt door het ge bruik van eendeneieren. Om bet optreden van deze ziekte door bet gebruik van eendeneieren te voorkomen is bet noodig, voor direct gebruik deze eieren hard te koken (8 minuten) en ze in bakwaren slechts te gebruiken, indien deze hard gebak- ken worden. Aangeraden wordt daarom: eendeneieren niet te gebruiken voor de bereiding van pud ding, via, slagroommengsels e.d. taartvullin- gen, zacbt gebak, kortom: niet voor eetwaren, welke niet of onvoldoende worden verbit. Voor consumptie-ijs is het gebruik van eenden eieren verboden. SUPPLETOIRE BEGROOTING LANDBOUW -CRISISFONDS VOOR 1936. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van de begrooting van inkom- sten en uitgaven van het landbouw-crisisfonds voor het dienstjaar 1936. In de memorie van toelichting zegt de Minister van Economische Zaken o.m., dat de financieele consequenties vein de steunmaat- regelen voor 1936 buitengewoon moeilijk te overzien waren, hetgeen tot gevolg bad, dat de uitgetrokken bedragen veelal slechts een Voorloopig karakter droegen. Vtle maatregelen werden, mede door het loslaten van den gouden standaard, in den loop van het dienstjaar gewijzigd, en verscbei- dene nieuwe werden ingevoerd, waardoor ook de werkzaamheden van verschillende diensten aanmerkelijk zijn toegenomen. In verband hiermede moeten verscbeidene artikelen voor personeelsuitgaven en materieele behoeften worden verhoogd en wel tot een totaal bedrag van 11.551.500, welk bedrag onder meer ge- dekt wordt door meerdere opbrengst van het voordeelige slot van den gewonen dienst 1935, de heffing op de in het binnenland geprodu- ceerde veekoeken eri de monopoliewinst op den uitvoer van eieren en slachtgevogelte. GARNIZOENS IN DE MEESTBIEDENDE GEMEENTEN Het besluit van den Minister van Defensie om het op te richten 2de regiment luchtdoel- artillerie in Amsterdam te legeren, heeft bet Tweede Kamerlid mr. Steinmetz aanleiding gegeven een aantal schriftelijke vragen tot Minister Van Dijk te richten. Is het juist, zoo vraagt hij, dat van militaire zijde als onaiwijsbare ^oorwaarde voor lege- ring van een garnizoen te Amsterdam is ge- steld, dat het oefeningsterrein voor rekening van de gemeente Amsterdam wordt geleverd en geschikt gemaakt? Is het den Minister bekend, dat ook met andere gemeentebesturen overleg wordt (is) gepleegd door militaire autoriteiten omtrent eventueele voorwaarden, waarop garnizoenen gevestigd kunnen worden, als de betrokken gemeentebesturen bereid zrjn bepaalde kosten voor bun rekening te nemen maar zqn ,,ja" was er uit eer hij bet eigen- lqk wist. Hij dacht hoe beerlijk bet moest zijn, straks met Maria alleen in de kleine ruinate van de auto te zitten en in de late avoriduren zoo samen te zijn. Zoo alsof hij en zij alleen op de wereld waren. Hij, werd er een beetje bang voor. Hij vreesde, dat zqn overvol hart hem misschien iets zou doen zeg gen, dat bem voor Maria belachelijk zou maken. Barbara's moeder sliep al in gedurende den rlt. Eenmaal zei ze, als uit een droom ont- wakend: ,,Ik ben zoo gelu'kkiig!" Aan dit woord herinnerde Maria toen zij, naast Stinner zittend, naar huis reed. ,,Weet u, oom Stinner, mij gaat bet net als moeder. Ik ben zoo gelukkig! Het lijkt een wonder, dat ik nu mijn moeder en mijn zuster ken en daarvan geen geheim beboef te maken. Terwille van de buitenwereld moet ik wel mijn eohte moeder tante Francisca blijven noemen dat btbben wij afgesproken maar wat ize werkelijk van mij is, dat weet ik immers tocb en dat is mjj voldoende." Ze lachte. ,,De dienstaneisjes hebben Barbara stamverlbaaad aangestaard, haar geljjkenis met mij was bun een raadsel." Maar direct werd ze weer ernstig. „Wist ik nu nog maar, wie de schrjjver van den brief was Hoe won- derlijk, niet, dat plotiseling een onbekende hand ingrijipt om den knoop, die niet te ont- warren sclieen, door te hakiken. Die onbe kende moet ecbter een ander doel hebben ge- had dan bereikt werd. De hemel mag weten welke onaamgenaamheden ons toegedaoht waren, die een toeval tocb weer ten goede keerde." ,,De boofd'zaak is, dat je tevreden bent," zei Stinner met warmte. ,,Dat ben ik," verzekerde Maria. „Hoe vele jaren hefo i'k niet het geheim geiweten en dik- wijls gedacbt: Wie weet in hoe moeilijke om- standigheden die twee vrouwen lerven, die mij op de heele wereld toch het naast zijn. Ik Acht de Minister in deze wijze van onder- handelen door leger-autoriteiten het gevaar niet aanwezig, dat militaire belangen worden opgeofferd aan de mate, waarin gemeente besturen eventueel tot financieele medewer- king bereid zijn, ten einde vestiging van een garnizoen binnen de kom hunner gemeente te bevorderen Acht de Minister bovendien dergelijke over- eenkomsten niet in strijd, zoowel met den geest, als met de letter van art. 188 der Grondwet, waar vermeld staat: ,,A1 de kosten voor de legers van het Rijk worden uit's Rijks kas voldaan" Is de Minister eventueel bereid maatregelen te treffen, opdat de vestiging van garnizoenen e.d. niet afhankelijk wordt gesteld van de financieele welwillendheid en/of draagkracht eener gemeente, noch direct noch indirect? DE UITBREIDING DER GARNIZOENEN. Het is wel bekend, dat, nadat de plannen voor uitbreiding der gamizoensplaatsen voor het leger werden gevormd, verschillende gemeen- ten hebben getracht voor zoo'n garnizoen in aanmerking te komen. In den laatsten tijd kon men af en toe een bericht lezenk r ij g t een garnizoen. Wanneer we dan later lazen tot welke consequenties die gamizoensvesti- ging aanleiding gaf, hebben we wel eens ge- dacht dat er van een garnizoen .krijgen" niet veel overblrjft. Amsterdam b.v. maakte in ver band daarmede aanhangig een voorstel tot het gereedmaken van een militair oefenterrein aid 1,2 millioen gulden. Dat voorstel is voor loopig van de agenda afgevoerd, op voorstel van den heer Steinmetz, die daaromtrent als Kamerlid aan den Minister van Oorlog vragen heeft gesteld. Van de gemeente Grave lazen wjj dezer dagen ook iets over bet inrichtan van een uitgestrekt oefenterrein en uit Roosendaal wordt thans ook gemeld bet ter beschikking stellen van een terrein van 300 H.A. Er zit dus aan bet krijgen" van een garni zoen nog al het een en ander vast. NIEUW CLEAKINGVERDRAG IET DUITSCHLAND. Het nieuwe clearingverdrag met Duitsch- iand, dat Zaterdag te Berlijn is gesloten, wijkt o.a. op de volgende punten af van bet be- staande verdrag: In de eerste plaats is het percentage aan vrije deviezen, dat aan Duitschland bescbik- baar wordt gesteld, verhoogd van 6 tot 10 procent. In de tweede plaats zijn enkele nieuwe pos- ten onder het thans afgesloten clearingver drag opgenomen, welke in het aan bet einde van dit jaar afloopende verdrag niet voor komen. In art. 2 van het nieuwe verdrag worden opgesomd alle betalingen. welke wederzijds via de clearing moeten geschieden. De lijst van deze betalingen nu is eenigszins uitge- breid. Zoo zijn in tegenstelling tot bet bepaal de in bet oude verdrag thans alle overslag- kosten opgenomen. DE ERKENNING VAN ITALIE'S VEROVERING VAN ABESSYNIE. De correspondent van de N. R. Crt. te Stockholm meldt: Het overleg van de Nederlandsche regeering met de andere Oslo-staten, betreffende de con sequenties van de verovering van Abessynie door Italie, is bier bekend geworden door een telegram uit Berlijn, waarin sprake is van een door onze regeering genomen ,,initiatief om de andere Oslo-staten te winnen voor een ge- meenschappelijke bemiddelingsppging van deze groep bij Frankrijk en Engeland, teneinde het recht van Itabe op Abessynie erkend te krij gen". In het communique van het Zwee'dsehe departement van buitenlandsche zaken wordt evenwel gesproken van een initiatief om de diplomatieke betrekkingen met Italie te ver- beteren. Van verschillende zijden wordt ons ook be- schaamde mij zoo dikwijls over mijzelf, omdat ik bet zoo goed had en geen zong en kommer kende. Tegenover .mijn stiefouders was ik ge- dwonlgen het stilzwijgen te bewaren en ik kon alleen bij u mijn hart uitstorten." In een op- welling van dankbaarhei'd greep ze zijn band en bield die vast. „Ik geloof, oom Stinner, dat als niet het toeval tusschenbeide was ge- komen en die geheimzinnige brief alles in orde bad .gemaakt, dan was u het geweest, die mrj zoudt hebben gebolpen." Herman Stinner zweeg en antrwoordde pas na eenige seconden, terwijl hij zijn hand zacht losmaakte uit die van Maria. .jNatuurlrjk zou ik het in elk geval ten- minste geprobeerd hebben." Maria zei zachtjes: ,^Ck zou willen weten waarom de brief ge- schreven werd en met welk doel." Herman Stumer ziweeg weer. „Het heele geval is toch wel erg vreemd," vervolgde Maria, ,,want wie kon weten, dat ik van plan was, mijn moeder een bezoek te brengen? Met niemand toch heb ik daar over gesproken en nieimand kon vertmoeden in welke verhouding ik tot haar stond." Ze schrok, want een gedachte, die reeds eennaaal in haar was opgekomen, maar die ze uit haar hoofd had verbannen, kwam op- nieuw in haar op. Ditmaal echter om haar niet meer les te laten. ,,Oom Stinner, buiten u wist niemand, dat ik van plan was mijn moeder te gaan be- zoeken. Hij sneed haar het woord af Peine daar toch niet telkens over, laat het nu genoeg zijn. dat alles in orde is." Maria hield aan: .Niemand buiten u wist iets van mijn plan." Ze probeerde hem aan te kqken maar kon zijn igelaatstrekken slechts flauw onder- scheiden. ,,'Oom Stinner, als het niet al te -gek zou klinken, zou ik bijna willen zeggen, dat vestigd, dat de stappen van de Nederlandsche regeering niet anders opgevat kunnen worden. Er is contact gezocht, omdat vier van de Oslo-staten Nederland, Belgie, Zweden en Finland een en hetzelfde bezwaar onder- vinden, geen gevolmachtigd gezant naar Rome te kunnen zenden, een bezwaar, dat bij den tegenwoordigen gespannen internationalen toestand op de departementen van buitenland sche zaken van deze Vier landen wel sterk gevoeld wordt. Het initiatief is dus om reden van practischen aard genomen. Het wijst geenszins op een voornemen, met de tot nu toe gevolgde Volkenbondspolitiek tegenover Italie als krenker van het Volkenbondspact te breken. Er wordt hier ook op gewezen, dat de aan- gelegenheid op het oogenblik feitelijk niet actueel is en dat de omstandigheden, waar- onder de Nederlandsche regeering ziich een maand of drie geleden tot de andere Oslo- staten wendde, uiteraard verschillen van de omstandigheden thans, nu Italie den Volken- bond heeft verlaten. In het communique van het Zweedsche de partement van buitenlandsche zaken wordt nog gezegd, dat Zweden de wensch geuit heeft izake deze aangelegenheid contact met de andere Oslo-staten te houden en van haar hou- ding op de hoogte gesteld te worden. De Noorsehe minister van buitenlandsche zaken heeft, desgevraagd, verklaard, dat de kwestie van Italie's verovering van Abessynie ge- regeld bphoorde te worden door de mogend- heden, die in de eerste plaats verantwoorde- lrjk voor de geschapen- situatie zijn. Dit is heel den tijd door het Noorsehe standpunt geweest. De Deensche minister van buitenlandsche zaken heeft in een persgesprek medegedeeld, dat het verzoek van de Nederlandsche regee ring tot geen resultaat heeft geleid. DE FINANCIEN DER BELGISCHE GROOTE STEDEN. De correspondent van de N. R. Crt. te Brus- sel meldt: In de jongste bjjeenkomst van den minister- raad is een verzoek om financieelen steun, uit- gaande van een aantal steden en groote ge- meenten, te berde gebracht. Alles bij elkaar lijkt een bedrag van 20 millioen francs noodig te worden geacht om den toestand, waarin zekere steden en gemeenten verkeeren, weer eenigszins gezond te maken. Voor de staat Brussel wordt het tekort voor 1938 op meer dan dertig millioen francs geraamd. Luik voorziet eveneens een aanzienlijk tekort, on- geveer 24 millioen en Antwerpen niet minder dan 40 milioen. De financien van de stad Brussel ondergaan sterk den invloed door de verdwijning van meer dan duizend perceelen, welke voor de verwezenlijking van de Noord- Zuid-verbinding moesten worden gesloopt. Voorts heeft de hoofdstad zware lasten te dra- gen, welke, bij een eventueele annexatie van de talrijke voorsteden, aanzienlijk zouden ver- meerderen. Zoolang dit niet is geschied of er geen andere formule is gevonden, ziet bet Brusselsche stadsbestuur geen mogelijkheid om rond te komen met de inkomsten waarover het kan beschikken. De regeering heeft geen besluit genomen en zal bet vraagstuk nader onderzoeken. EEN VIERKWAARDIG GERUCHT. Naar Havas meldt, schrijft mevrouw Tabouis in L'Ouevre, dat in diplomatieke krin- gen te Parijs het gerucht gaat, dat men zich te Rome gereed maakt een deel van Ita- liaansch Somaliland aan Duitschland af te staan. Sedert geruimen tijd zou men in Italiaansche officieele kringen overwegen, een deel van deze kolonie aan Duitschland te geven om ver- scheidene redenen, vooral echter om Frankrijk en Engeland dwars te zitten en aan de open- A Tegen inzending van onderstaande bon (in open enveloppe, gefran- keerd met l'/a cent) wordt U gaarne kosteloos een exemplaar toege- zonden van de Radio-rede over de politieke toestand, gehouden door Oud-Minister Mr. P.J. OUD voor de VRIJZINNIG DEMO- CRATISCHE BOND. „41 I (Ingez. Med. bare meeningen in de wereld te toonen, dat Italie het eenige edelmoedige land is, boven dien om Hitler succes te laten hebben en om aan Duitschland de enorroe schuld van den fascistischen staat te betalen. Verder zouden de Italiaansche leiders ver- wacbten op deze wijze de hulp van Hitler aan Franco te verzekeren, niet zoozeer directe militaire 'hulp, doch meer technische en mate rieele bulp, welke Rome op bet oogenblik noodzakelijk zou achten om een nederlaag in Spanje te voorkomen. Het gerucht klinkt nogal fantastlsch, maar wij willen het onzen lezers niet onthouden. Mevrouw Tabouis houdt er van de wereld ver- rassende mededeelingen te doen en slaat daar- mee wel eens de plank mis, doch aan den anderen kant is bet ook meentialen voorge- vallen, dat een gerucht van mevrouw Tabouis, dat onaannemlijk leek, later bleek op goede gronden te berusten. LUCHTHAVENMEESTER VAN OOSTENDE GEARRESTEERD. De recbter van instructie te Brugge, belast met het onderzOek naar de vliegramp te Oostende, waarbij o.a. leden van het Huis van Hessen om het leven zrjn gekomen, beeft Dinsdag de getuigenverklaringen van bestuur- ders, radiotelegrafisten en den directeur der burgerlijke lucbtvaart aangehoord. Na afloop daarvan heeft de procureur den chef van het vliegveld Oostende wegens dood - door schuld in verzekerde bewaring doen stellen. HET AANTAL LUISTERAARS IN BELGIE. De raad van beheer van den Belgischen nationalen radio-omroep heeft bekend ge maakt, dat het aantal ingeschreven luisteraars thans bet millioen heeft bereikt. Dit komt dus neer op edn radiotoestel op acht inwoners, wat ongetwijfeld een recordcijfer is. De inning van de radiobelasting voor 1938 zal dus ongeveer 60 millioen franc opleveren. Van de zijde van het publiek wordt dan ook in verband met deze aanzienlijke stijging van de inkomsten van den Belgischen radio-omroep aangedrongen op verlaging van de belastin- gen, welke, naar men weet, 60 francs per jaar per toestel bedraagt. „Maar Maria, straks verleidt je fantasie jou er nog toe mij te vebdenken," onderbrak baar de fabrilkant, „,laat ons liever over wat an ders praten." Maria's vermoeden werd nu zekerheid. ..Ontwij'kt |U mijji vragen nu niet lajiger, het wordt mij steeds duidelijker, dat alleen u.. zq aarzelde, „dat allien u de briefschrijiver kunt zijn geweest. U bebt. gedacbt, dat het wel de eenvoudigste oplossing zou zijn, de twee van elkaar vervreemde zusters plotseling tegenover elkaar te zetten. De stem van het bloed en het hart zouden dan wel het luidst spreken." Herman Stinner's adem ging snel. ,.Nu goed dan, Maria en als ik het nu eens gedaan had... Maria slaakte een halfluiden kreet van vreugde en op hetzelfde oogenblik sloeg zij haar arm en om Stinner's hals en kuste hem. ,,Mijn allerbeste .vriend!" Ze kuste hem nogmaals. Herman Stinner was als bedwelmd. Maria, je bedankt te overdakdig," stiet hij uit, maar onderwijl kwam een zaliige vervoe- ring over hem. Al zou het hem zijn leven moeten kosten, deze minuut moest hij ten voile uitbuiten. Hij drukte Maria tegen zich aan en ku'ste haar onstuimig. Maria deed geen poging om zich te bevrij- den het was haar te moetie als had zij nu niets meer te wenschen en te hopen, als had zij door een wonder het hoogste men&che- lijk geluk bereikt. H rman Stinner kwama eindelijk tot bezin- ning. Wat had hij in 's hemelsnaam gedaan. hoe had hij het zoo ver kunnen laten komen? Hij schoof Maria hijna raw van zich af. „,Wees niet boos!" stamelde hij en nog eens ,,Wees niet boos!" Schuw drukte zrj zich in het kussen en klagend als een kind zei ze: ,,Ik was zoo gelulkkig, ik geloofde al, dat je van mij hield." Zijn hart foonsde. ,,lk ben bijna veertig en jij nog geen twin- tig. Misdadiig zou het zijn ale ik jouw jeugd begeeide." Maria lachte luid en in haar lach trilde een groot, een zalig geluk. ,,Ik houd van jou, m65r dan van de heele wercld." Toen wierp Herman Stinner alle verstande- lijke overwegingen van zich af en kuste tel kens en telkens weer de mooie, hlonde Maria. ,,Maar nu he:t ik niet langer meer oom Stinner," fluisterde hij plagend. Zij lachte. ,,Dat zal ik mij afwennen. Maar mogelijk vergis ik mij nog wel eens een keertje." Ze drulkte zich dicht tegen hem aan. ,)Ik geloof, dat ik al als klein meisje van jc hield, maar ik wist het niet, omdat het woord ,,Oam" altijd als een schildwacht voor je stond. Maar pu weet ik toooveel ik van je houd en ik begrijp ook, dat mijn heele vroeger leven slechts de weg was om mij tot je te brengen." Twee paar lippen vonden elkaar opnieuw en de harten van twee gelukkige menschen sloe- gen in een overmaat van zaligheid vlak bjj elkander. Zoo reden zij beflde naar den huize Normann en Therese begreep maar niet hoe het moge lijk was, dat Herman Stinner en Maria elkaar gevonden hadden. Daaraan, neen daaraan had zij nu nooit ge- dacht, zei ze hoofdschudderid, maar dit zeg- genld speelde een tpotsch ladhje am haar mond. Robert Normann merkte slim op: ,,Eigen- lijk heeft von Hornstein de heele geschiedenis tot oplossing gebracht. En met een nog wat schorre stem zong hij lachend: ,,Er was eens e:n ridder, Die rninde twee blonde meisjes!" ETNDE.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1