AL8EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE6LAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Feuilleton Twee uit een nest No. 9698 MAANDAG 20 DECEMBER 1937 77® Jaargang BERICHT, Binnenland Buitenland. EERSTE BLAD In verband met het Kerstfeest zal de TER NEUZENSCHE COURANT, in plaats van Vrijdagavond, verschijnen VRIJDAGMORGEN. Advertentien voor dat nummer worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagavond 8 uur. DE ADMINISTRATE. DiHH®OIKVW,.,Tr! >:-MB3>y tcttvt r.xizr1 .iwwwroyx ncxxsaatsiuegB NEUZENSCHE A BO N N EMENTSPRU SBiimen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen b(j vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clich6's worden naaT plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien llefst £6n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRI.1DAGAVOM). BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZHN maken bekend, dat vanaf heden gedurende drie maanden op de gemeente- secretarie voor een ieder ter lezing is neder- gelegd, de door hen afgekondigde Algemeene Politieverordening voor de gemeente Ter Neuzen, welke verordenlng tegen betaling der k oisten verkrjjgbaar is gesteld. Ter Neuzen, 20 December 1937. Burgemeester en Wethouders' van Ter Neuzen, P. TETJ.HGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVXJIJLE, Secretaris. EEN HONGAARSCHE WTEG VOOR PRINSES JULIANA. We lezen in de N. R. Crt.: In Hongarije bestaat een eigenaardige kunstgroep, die nit z.g. oertalenten is samen- geeteld, d.w.z. boeren, van het platteland, die op een geheel eigen en zeer karakteristieke manler verschillende kunsten, vooral het schil- deren en beeldhouwen, beoefenen. Deze groep heeft eigenlrjk haar ontstaan te danken aan de ontdekking van den sedert ook in het buitenland bekend geworden boeren- schilder Peter Beedek, die een jaar of acht ge leden de aandacht op zich vestigde door zijn origineele werk, waarvoor hij overigens geen bekendheid had gezocht. Nadien is men naar meer •dergelijke oertalenten gaan speuren en het gevolg is geweast, dat men behalve een vrij groot aantal dilettanten (ook dichters, enz.) een klein aantal boeren heeft gevonden, wier werk de moeite waard werd geacht. Af en toe heeft men. er te Boedapest een tentoon- stelling van kunnen zien, zoo in October van dit jaar. Het voomemen is nu hier te lande een der gelijke tentoonstelling in te richten bij Esher Surrey in Den Haag. Dit zal in het begin van Januari zijn. Daar zij niet onwaarschijn- liflt in denzelfden tijd zal vallen als de blijde gebeurtenis in het Prinselijk gezin, is besloten Prinses Juliana een wieg van snijwerk, ver- vaardigd door verschillende leden van de groep, aan te bieden als typisch voortbrengsel van deze Hongaarsche kunst en als bevesti- ging van de Hongaarsche dankbaarheid jegens Nederland voor hetgeen dit in vroeger jaren voor de Hongaarsche kinderen heeft gedaan. DE .JiEKTOG HENDRUt" UIT DE KPAANSCHE WATEREN TERUGGEKEERD Vrijdagmiddag 12 uur is Hr. Ms. 1KHertog Hendrik" onder bevel van kapitein-luitenant ter zee L. F. Klaassen van haar reis naar de Spaansebe wateren in de haven van Nieuwe- diep teruggekeerd. Zooals bekend heeft de oorlogsbodem daar Nederlandsche convooi- schepen geescorteerd. Bij het binnenvaren van de haven speelde de scheepskapel welke op het achterdek was opgesteid het volkslied. Het schip is in den loop van den middag naar de werf opgevaren en zal 6 Januari opnieuw voor drie maanden naar de Spaansche wateren vertrekken. door ANNY VAN PANHUYS. •42) Vervolg. Mevrouw Normann betaalde den chauffeur en ging haastig naar het huis toe, bekeek het onrierzoekend en wantrouwig. Ze schaamde zich plotseling dat ze op den brief was ingegaan. Het leek haar nu, dat in dit huis iemand woonde, waarbrj Maria de een of andere bestelling ging opgeven. Ze had mis- sdhien een advertentie in de krant gelezen. Miaar als aan een vreemden wil onderworpen ging ze tooh heit huis in. Op een trap van een bovenverdieping hoorde zij nog loopen, toen een schel, vlug belletje en daama het openen en sluiten van een deur. Haastig liep zij de trappen op en aange- ksomen op de derde verdieping hoorde zij Maria prate n en lachen. ,,Ik heh zoo naar je verlangd Verder verstond zij niets. Het schemerde haar voor de oogen. Naar wie had Maria ver langd? Ze moest een verklaring hebben van wat Maria voor haar verborg. Ze zag den sdhelknop en drukte er al op de naam, die op een klein koperen plaatje gegraveerd standtrok heelemaal niet haar aandacht. Ze was uiterst opgewonden. Wat zou ze moeten beleven, wat moeten hooren? Be beefde een weinig. Maar ineens riohtte zij zich op, aan de bmnen-zijde van de deur naderden zachte, slepende voetstappen. Ben vrouw met dun grijs haar deed open. PRINSES WERKTE ZELF MEE AAN BABY-UITZET. Het zal vermoedelijk, schrijft ,,De Teie- graaf", nog wel een maand duren eer de blijde mare door het land gaat, waarnaar het ge- heele Nederlandsche volk met genegen belang- stelling uitziet. Zou er 6dn gezin zijn, waar- in niet elken dag een vriendelijke gedachte wordt gewijd aan Haar die onder zulke onge- wone omstandigheden aan het ziekbed van Haar Gemaal, de vreugde van het moeder- schap wacht? In de meeste steden en dorpen van ons land is er gelegenheid die belangstelling om te zet- ten in een daad van medeleven met minder- bedeelden. Het is immers Prinses Juliana zelf geweest, die hiertoe het initiatief nam: Zij vroeg immers geen geschenken te geven aan Haar, maar die te bestemmen voor arme ge- zinnen. In de komende blijde gebeurtenis leeft het geheele volk mee, maar zij is toch, behalve van beteekenis voor het geheele land, niet minder een rede tot groote vreugde in den kring onzer Vorstelijke Familie. Prinses Juliana heeft van Hongaarsche boe ren een prachtige wieg ontvangen. Er bestaat geen twjjfel of dit geschenk is met groote dankbaarheid aanvaard. De wieg evenwel, die op den dag der Vorstelijke geboorte in gebruik zal worden genomen is' in geregdheid gebracht door diaconessen der Nederlandsch Hervormde Diaconessen-inrichting ,,Bronovo" te 's-Gra- venhage. Deze zusters hebben ook de ver- eerende opdracht ontvangen mede te werken aan het', uitzet. Prinses Juliana heeft Zelf aangegeven, hoe Zij de wieg en het uitzet, waarvan Zij Zelf ook een groot deel heeft ver- zorgd, wensehte. 'Men kan die wenschen in edn woord samenvatten, een woord, dat onze Prinses typeert Sober. Onwillekeurig gaan de gedachten van elken Nederlander in deze dagen terug naar de ApriLmaand van 1909, toen er eveneens vreug de heerschte in ons land over de komst van nieuw leven in ons Oranjehuis. Verscheiden artikelen, die gebruikt zijn toen Prinses Julia na werd geboren, zijn trouw bewaard en het ligt, naar wij vernemen, in de bedoeling, dat deze thans, nu de Dochter Moeder wordt, op nieuw hun dienst zullen doen. H.M. de Konin- gin heeft er Zelf mede op toegezien, dat alles in de beste orde zal zijn. De baby-kleedtafel bijvoorbeeld, die 27 jaren geleden ten Hove is gebezigd, is door H. M. de Koningin Zelf in een nieuw gewaad gestoken. GUNSTIGE STAND VAN DE RIJ KSMLDDELEN De opbrengst van de directe belastingen bedroeg ultimo November j.l. 107.676.389,79 tegenover f 99.496.227,90 het vorig jaar, een ivermeerdering aldus van 8.180.161,89, waarvan bijna 4 millioen op de inkomsten- belasting, 1.86 millioen op de vermogens- belastipg en 1.9£ op de verdedigings- belasting. De overige middelen brachten in de af- geloopen maand op 38.310.382,35 (v. j. 34.414.472,34) en over de eerste maanden Van dit jaar 399.230.670,17 of 61.990.203,58 meer dan in hetzelfde tijdvak van het vorig jaar en 56.649.420,17 meer dan de raming. Tot deze gunstiger opbrengst in vergelij- king met de raming hebben o.m. bijgedragen: De dividend- en tantiebmebelasting met rond 8.9 millioen; de rechten op den invoer met 5.84 millioen; het statistiekrecht met 1.07 millioen; de accijns op geslacht met 1.24 millioen; de accijns op suiker met 1.63 mil lioen; de accijns op tabak met 2.6 millioen; de omzetbelasting met 10 millioen; de rech ten en boeten van zepel met bijna 15.5 mil lioen; de rechten en boeten van registratie met 4.77 millioen en de rechten en boeten van successie enz. met bijna 3 millioen. AJle opbrengsten waren hooger dan de raming, met uitzondering van die van den accijns op zout, welke ongeveer 95.000 gulden beneden de raming bleef. Voorts bedroegen de inkomsten ten bate van het Verkeersfonds over de maand No vember f 1.458.106,71 aan motor- en rijtui- genbelasting en 23.879,50 aan rijwielbelas- ting. De mqtorrrjtuigenbelasting bracht in de eerst 11 maanden 20.679.312,92 op (de totale raming bedraagt f 22,5 millioen) en de rijwielbelasting 7.714.732,50, tegen een totale raming voor het geheele jaar van 7.6 millioen gulden. NEDERLAND EN DUITSCHLAND. De regeeringspersdienst meldt: Van 718 December hebben te Berlijn on- derhandelingen plaats gevonden over de rege- ling van het betalingsverkeer tusschen Nederland en Duitschland in verband met het afloopen van het bestaande verdrag op 31 December 1937. Na moeizame besprekingen hebben deze onderhandelingen tot het resultaat geleid, dat een nieuw clearingsverdrag tot stand is ge- komen, hetwelk zai loopen tat 31 December 1938. Dit verdrag vertoon slechts weinig afwijking van het tot dusverre bestaande verdrag. Het percentage aan vrije deviezen, dat aan Duitschland wordt teegekend, werd verhoogd en gebracht op 10 pet. Voorts wer- den eenige posten, verband houdende met het transitoverkeer en den tusschenhandel, welke tot dusverre niet onder de clearing vielen, onder de nieuwe regeling gebracht. De tekst van het nieuwe verdrag zal binnen- kort worden gepubliceerd. In aansluiting aan de onderhandelingen over eon nieuw verdrag voor het betalings verkeer had de gebruikelijke driemaandelijk- sche besprekingen plaat> van de regeerings- commissies voor de vaststelling van de beta- lingscontingenten voor den uitvoer van Neder land en de overzeesche gewesten naar Duitsch land in het eerste kwartaal van 1938. In ver band met de ontrwikkeling van den uitvoer uit Duitschland naar Nederland in den laat- sten tijd was het moodig, de betalingscontin- genten voor bedoeld kwartaal iets lager vast te stellen dan voor het vierde: kwartaal van 1937 het geval wa3. De betalingscontingen- ten voor het eerste. kwartaal van 1938 liggen echter boven het gemiddelde der betalings- contingenten van het jaar 1937. Nadere mede- deelingen over de betalings-contingenten ten behoeve van belanghebbenden zullen zoo spoedig mogelijk volgen. Aangezien de onderhandelingen over het betalingsverkeer geruimen tijd in beslag heb ben genomen, was het niet meer. mogelijk, de onderhandelingen over een nieuw verdrag voor Let goederenverkeer, hetwelk in de plaats zou moeten treden van het op 31 December a.s. afloopende verdrag, aan te vangen op een zoo- danig trjdstip, dat deze met succes voor het eind van het jaar voltooid zouden kunnen worden. Om die reden werd het bestaande verdrag voor het goederenverkeer onveranderd verlengd voor een tijdvak van drie maanden, te weten tot 31 Maart 1938. Tusschen beide regeeringen bestaat overeenstemming, de on derhandelingen voor het tot stand brengen van een definitief handelsverdrag zoo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar te doen aanvan- gen. Het vertrouwen kan worden uitgespro- ken, dat deze onderhandelingen tijdig tot" een definitief resultaat kunnen leiden. VAN DE N.8.B. NAAR ZYY AKT FRONT. Prof. Dr. J. H. Valckenier Kips, oud-hoog- leeraar aan de Technische Hoogeschool in het staats- en administratief recht, die onlangs uit de N.S.B. is getreden, is thans, blijkens het orgaan van Zwart Front (leider Arnold Meyer), tot deze ,,beweging" toegetreden. HET VLIEGVELD „WAALHAVEN" NAAR DEFENSIE? Uit Rotterdam wordt gemeld, dat 't depar- tement van Defensie met de gemeente Rot terdam onderhandelt over den aankoop van het vliegveld „Waaihaven". Dit vliegveld is bestemd om een der Luchtvaart-garnizoensplaatsen te worden, waarvan er, ook als dit vliegveld niet ver- kregen kon worden een gevestigd zal moeten worden nabij de monding van den Waterweg en nabij objecten als de Rotterdamsche Petro- leumhaven en de spoor- en verkeersbruggen over de Maas te Rotterdam. Defensie wenscht nu het vliegveld Waal- haven in eigemdom te verwerven en heeft daarvoor een bod gedaan van ruim een mil lioen gulden, het veld en alles wat er aan ge- bouwen op staat en dat eigendom is der ge meente Rotterdam, inbegrepen. Over den aankoop is nog niet beslist. De gemeente Rotterdam schijnt wel bereid te zijn het terrein voor ongeveer het dubbele van den prijs, die het departement heeft ge- noemd over te doen. ARBEEDS- EN RUSTTIJDEN KOFFIEHUIS EN HOTEL. „Staatsblad" 894 bevat een besluit van 7 December 1937, tot vaststelling van bet tijd- stip, waarop met betrekking tot arbeid in koffiehuizen en hotels verschillende bepalingen der Arbeidswet 1919 in werking treden. BEROEPSGEHEIM VAN DEN JOURNALIST. De gijzeling van den Haagschen journalist wordt ook in Belgie met aandacht gevolgd. De Inddpendance Beige bevat een uitvoerig artikel over deze aangelegenheid, van de hand van Paul Henen, den voorzitter van den Bel- gischen persibond. De schrijver wijst er op, dat hier sprake is van een principieele aan gelegenheid, die de vrijheid van meenings- uiting en de persvrijheid, de hoeksteenen van de democratic van de beschaving en van den vooruitgang, in het geding brengt. De journalist kan zich, evenals de genees- heer en de priester, beroepen op het beroeps- geheim, meent de schrijver. Het is een waar- borg voor persvrijheid en een onmisbare voor- waarde voor het tot uitdrukking brengen van de waarheid. De schrijver wijst dan tenslotte op de noodzakelijkheid, dat het beroepsgeheim van den journalist, waarover de wetten in Belgie en in Nederland zwijgen, wettelijk wordt vastgelegd. vleescbwaren 36 (Ingez. Med.) Ze sdhrikt als het booze geweten in eigen persoon, 'dacht Therese, en koel zei ze: ..Daar is zoo juist een jonge dame bij u naar binnen gegaan die zou ik graag even spreken." De grij'ze vrouw staarde haar in stomme veLbazing aan, haar lippen bewogen zich zon- der dat zij echter geluid gaven toen sloeg zij opeems de deur dicht en Therese hoorde achiter de gesloten deur 'n schreeuw: Maria, waarom heb je mij dat aangedaan?" Therese ston'd verplet. Ze was nu buiten- gesloten en mocht alleen aanhooren hoe ver- trouwelij'k die vreemde oude vrouw zich v<er- oorloofde tegen haar dochter te spreken. Ze werd zeer boos bleef echter nog kalin genoeg om nu eens den naam op het koperen plaatje te lezen. „Kaiser" stand er, ja heusch, .Kaiser". Mevrouw Normann moest zich aan de trap- leuning vaStgrijpen om niet tegen den grond te slaan. Zoo ontstelde zij bij het lezen van dien toch zoo gewonen naam. Maar een minuut later belde zij weer. Nu deed Maria zelf open en trok met een vlugge bewegimg de (buiten wachtende aan haar mantelmouw over den drempel naar bin nen. Ze zei daarbtj geen woord en mevrouw Normann leek het alsof dat zoo zijn moest. Direct daama stond zrj in een uiterst een- voudig gemeubileerde kamer, die haar bekend voorkwam. In den uitersten hoek stond een magere, licht gebogen vrouw, die haar met vijandige blikken aanktek. Zrj kende die vrouw het was haar zuster Francisca. Ze trachtte te spreken, ze wilde iets zeggen, maar haar keel zat dichtgeschroetfd en ze kon geen woord uitbrengen. Ze Stond als ver- steend en staarde maar met wydopen oogen naar de zuster, die zoo vreeselijk verouderd was. •Als een warme, sterke golf spoelde het medelijden alles van haar af wat klein en be- ntpen was. Haar trekken werden weeker en milder, heel haar lichaam trUde van ontroe- ring, die haar zoo plotseling en sterk had j aangegrepen. Iedere zenuw in haar was tot het uiterste gespannen. .Maria, waarom heb je mij dat aangedaan Uskoud kwam deze vraag over de lippen I van de grijze vrouw. Maria lachte met vertrokken mond. ,,Ik ben net zoo geschrckken als u, moe- j der," antwoordde zij beslist, „ik sta zelf ook voor een raadsel." Be wilde nog meer zeggen, doch Therese Normann, die tot nu toe zwijgend geluisterd had, schudde de ban, die haar met stomheid had gestagen, met geweld van zich af. Het j woord ,,Mbeder", dat Maria de sombere vrouw toevoegde, bracht haar tot bezinning. Ze keek bijna angstig naar haar zuster, die haar in den loop der lange jaren haast tot een vreemde was geworden. terwijl ze Maria verwijtend toeriep: ,,Je moeder die ben ik." Maar daarna zei ze niets meer, want dit j woord bracht Francisca Kaiser bijna met een sprong naast Maria. ,,Ik ben haar moeder," stootte zij, naar adem snakkend, met moeite uit, „en omdat ik het ben, heeft God m(j nog de vreugde be reid, mij Maria terug te brengen." Ze wankelde plotseling en Maria sloeg haar i armen krachtig om haar heen oim 'haar naar den leuningstoel te brengen. Volkomen uitgeput liet de ziekelijke vrouw zich er in neex. ,,Je bent mijn dochter Maria," fluisterde zij onderwijl een paar maal achter elkaar. Maria wijdde al haar zorgen aan haar, schoof haar rugkussen goed, streek haar over 1 heur haren en zei: „W:es nu kalm, moeder, ik ben uw kind, j dat weten wij immers allenmal. Maar u moogt u niet zoo opwinden." o Daarna vloog ze op Therese af en nam haar slap neerhangende handen in de hare. „U is ook mijn moeder en u zult het altijd blijven. Ik kan best twee moeders gebruiken, ik ben heelemaal niet bescheiden." Mevrouw Normann's gezic'ht was donker- rood. „Hoe weet je het, Maria?" Haar stem sloeg over. Maria lachte. ,,Och, moeder, ik weet zoo veel, ik weet alles, maar hoe ik het te weten kwam wie mijn bloedeigen moeder was, en hoe ik haar en mijn tweelingzuster Barbara vond, dat vertel ik u een andcrmaal. iZegt u nu eerst eens hoe u hier bent gekomen." Voorlcopig zou het echter nog niet tot deze verklaring komen, want mevrouw Normann had nauwelijks acht gegeven op wat Maria tot haar zeide. Het onverwachte weerzien met Francisca had haar volkomen overwel- digd. In haar binnenste zei een stem: Toe, druk je zuster aan het hart en vergeef haar, zooals ook zij jou vergeven zal. Maar haar voeten verroerden zich niet, geen enkele be- weging verried hoe het in Therese Normann stonmde. Francisca Kaiser verbrak plotseling bijna gillend het doffe zwijgen. ,,lk zou graag alleen zijn in mijn huis. Maria kan blijven. Maar wat die deftige dame aan- gaat, die ik niet heb uitgenoodigd ik zal haar niet missen als ze heen gaat." Het werd Therese Normann te moede als of iemand zich den tijd kortte door met scherpe messen naar haar te werpen. In haar hoofd warrelde alles door elkaar en haar hart klopte snel en voelbaar. Francisca wees haar de deur! Maar zij mocht niet weg gaan, ze moest een brug slaan om over den diepen afgrond, welke haar en Francisca scheidde, heen te komen en den overkant te bereiken bij haar zuster. Maar daarvoor was lang en DE BELGISCHE DEFENSIE De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Tijd ens de behandeling van de begrooting van landsverdediging in den Senaat liet de rooms eh-katholieke Waalsche Senator baron Nothomb de vroegere ieider van het thans verdwenen annexionistischgezinde Comite de Politique Nationale zich onomwonden uit voor het sluiten van een militair accoord met Nederland. Volgens het Vlaamsch „Beknopt Verslag" van den Senaat zou baron Nothomb het vol- gende heibben verklaard: „Er moet een accoord met Nederland wor den bereikt. In April 1933 heb ik geschreven, dat wij het recht zouden moeten opeischen om onize grens te verdedigen. Daartoe moet een defensieve overtenkoanst met Nederland tot stand komen. Ik ben voorstander van verstandhouding met Nederland; maar Nederlandsch Limburg moet, zoo wij ons zelf willen verdedigen, doel- treffend verdedi'gd zijn. Nederland heeft ver klaard, dat de sohending van Nederlandsch Limburg als een casus belli zou worden be- sahouwd. Maar terzelfdertrjd blijft het vast- houden aan zijn stelsel am zich achter de YVattrlinie terug te trekken, hebzij meer dan 100 kilometer achterwaarts. Hoe kunnen wij vergeten, dat wij, voor de verdediging van Limburg van Nederland af- hangen? In 1919 heeft men, te Versailles, verklaard dat de verdragen van 1839 moesten worden herzien. Op 9 Mei vroeg de heer Hymans, of de Mlaaslinie kon worden verdedigd binnen de perken van den diplomatieken toestand, zoo als die ontstaan is uit de verdragen van 1839, welke Maastricht aan Nederland hebben ge- schohken. Hij stelde voor, dat in Neder landsch Zuid-Limhurg een regime zou inge- steld worden, waardoor Belgie verzekerd werd tegen de gevaren, die voor zijn veiligheid ge- legen zijn in de gesteldheid van den bodem. Nederland weigerde de clausules van de veilig heid in aanmerking te nemen en op 16 Sep tember 1919 verklaarde de heer Hymans aan de dagbladen, dat Belgie zijn toevlucht zou nemen tot den hoogen raad, waarvan de be- slissing staande bleef, indien Nederland in zijn weigering volhardde. De beraadslaging hield zich aan de clau sules betreffende de waterloopen en men keer- de zich af van de militaire clausules. Sinds vijftien jaar hebben wij Nederland niet herinnerd aan een recht, dat sinds 8 Maart 1919 door niets werd te niet gedaan. YVij moeten ons dus niet beschouwen als wa gers, maar als eischers van een Nederlandsch- Belgische militaire overeEnkomst. Hetzelfde geldt in zake het Groot-Hertogdom Luxem burg." V OLKSAUTO" DOOR HITLER AANGEKOND1GD. Hitler heeft Vrijdagavond een kameraad- schapsavond bijgewoond van de 2000 arbeiders die aan de autowegen hebben gewerkt. Hij. kondigde de fahricatie aan van een „volksauto", die even gcedkoop zou zijn als vroeger een motorfiets. Duitschland moet het zoo ver brengen, dat, evenals in Amerika, op elke vijf inwoners een auto komt. Door massa-productie en lagen prijs alleen kan zulk een auto ook geexporteerd worden. DE GRUYVEL VAN DEN MODERNEN OORLOG. De cijfers van de verliezen, die in de vier maanden, dat de vijandelrjkheden in China duren, geleden zijn, toonen, volgens Un. Press, wel een verschrikkelijk beeld. Ongeveer een half millioen soldaten zijn in die korte spanne tij'ds gedood of gewond, duizenden burgers zijn gevallen. Meer dan een milliard dollar be draagt de ^aangerichte materieele schade en wat de handel onder dit alles te lrjden heeft gehad, valt niet te becijferen. >iHT<i'iiiniii 11iiiMm imii iiimhiiwmiiiainmimw mn ji voorzichtig denfcen noodig. Hier kwam het er echter op aan, snel te handekn. Moedig zijn en er over springen, fluisterde het in haar binnenste. Francisca Kaiser kwam juist uit haar stoel omhoog en keek haar met donkeren blik aan. Toen hield zij op met denken en peinzen, sneOde op Francisca toe en trok de weerstre- vende zacht en toch met kracht tegen zich aan. „Francisca, wees niet onverzoenlijk, ik hou van je. Wij hooren toch bij elkaar. wij zijn toch uit e6n nest." Ze begon luid te scfareien. Mevrouw Kaiser duwde haar zuster achter- uit. Haar stem klonk droog maar haar han den beefden. ,,Het nest, waaruit ik afkomstiig ben, was klein en eenvoudig als de grijze vogel, die ik ben, en die zich dat nest herinnert. Bonte vogels vergeten gemakkelijk Zoo'n eenvoudig nest." Maria ging tusschen dp beide vrouwen staan. „Verzoen u met elkaar, sluit vrede, Barbara en ik zullen u daarvoor dankbaar zrjn," smfeekte ze bewogen en met heel haar ziel, ter wijl zii de handen harer beide moeders in elkaar lei met zachten druk. Toen was het alsof een metalen pantser van Francisca's borst los sprong. Ze boog zich naar Therese over en trok het mooie, jong- gebleven hoofd tegen zich aan. „Wlat ben je weinig verandert, Titos," zei ze halfluid, ..rnaar het leven is voor jtau ook wel heel anders geweest dan voor mij. Jij heht een warme stal gehad, terwijl mij de storm om de ooren heeft geblazen daardoor ben jij jong gebleven en ben ik oud geworden." Zij kuste haar op het voorhoofd en haar gebaar had iets moederlijks. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1