ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee uit een nest Die NACHT-HOEST zal ophauden akker'S Abdijsiroop No. 9697 VRIJDAG 17 DECEMBER 1937 77® Jaargang Binnenland Feuilleton EERSTE BLAD DE UTTGEEFSTER. H.H. KANTOORHOUDERS TER NEUZEN, 17 DECEMBER 1937. MA is tevreden. Het lS rype Star Tab oik aWWV IWHjUH a>.«aiwr V. V Cam F*,mammaBMMaNMmMnmil«maNMMapa0M-MiMnaMur ...mMREM TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ifitaeefster: Firma P. 4. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regela /0,80 Voor elken regel meer f 0.2<3. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £6n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DE A BONN it'S VAN HET GMOLLUSTREERD ZONDAGSIILAI) die bet blad per post ontvangen, worden ver- zodht, hun abonnementsgeld v6or 1 Januari a.e. in te zenden, daar er anders over beschikt wordt met verhooging van 15 cent. worden verzocht het abonnementsgeld over het 4e kwartaal 1037 van de Ter Neuzensche Oourant v66r 1 Januari a.s. in te zenden. Wrj vestigen er de aandacht van onze atoonne's op, dat wij bij terug-ontvangst van eene onbetaalde kwitantie, onmiddellijk de toezending van het blad zullen staken. DE UITGEEFSTER. DE ABONNfi'8, die voor 1938 vooruit wenschen te betalen wordt beleefd verzocht, het abonnementsgeld ad f 5,60 v66r 1 Januari a.s. te willen voldoen. Onae Girorekening is no. 38150. ONZE ABONNE'S IN HET BUITENI4AND worden dringend verzocht, het verschuldigde abonnementsgeld v66r 1 October a.s. In te zenden. Abonnementen voor het buitenland worden slechts aangenomesn bij vooruitbetaling. DE UTTGEEFSTER. DiE BFGROOTING VAN OECONOM1SCHE ZAKEN. Asm de memorie van antwoord in zake de begrooting van oeconomische zaken voor 1938 wordt het volgende ontleend. De wederins telling van het departement van Oeconomische Zaken. De Minister is van meening, dat de zeer veelvuidige bemoeiingen van de overheid met het oeconomische leven naar het zich laat aanzien, door blijvende elemienten gekenmerkt wordt, de noodzaak heeft aangetoond van 64n departement van Oeconomische Zaken, om- vattende de belangen van handel, ndjverheid scheepvaart, landbouw en visscherij. Naar zijn stellige overtuiging behoort de be- hartiging van de landbouwbelangen een groote roi te spelen in de oeconomische politiek van 00s land. Dit neemt echter niet weg, dat de andere bakken van volksbestaan gelijke aan- spraken op behartiging hunner belangen heb- ben. Het is om die reden, dat de Minister zich voorstelt zpn beleid, noch door een specifiek agrarische, noch door een specifiek indus- fcrieele orienteering te doen kenmerfcen. De industriallsatte. De Minister deelt niet de teleurstelling van die leden, wier verwachtingen ten aanzien van de resultaten, welke met industrlalisatie op korben termijn te berei'ken zouden zijn, hoog gespanmcn waren. Hi) erkent gaame, dat door verschillende omstandigheden deze verwach tingen zijn gewekt of versterkt, doch het kos- tenpeil, waarop ons bedrijfsleven in de achter- Hggende jaren heeft moeten werken, heeft de vervulling van deze verwachtingen in ernstige mate belemmerd. Industriefinanciering en handelspolitiek zijn niet in staat geweest, het effect van dit euvel, waaraan ons geheele oeconomische leven, evenals dat van eenige andere landen, mank ging, te niet te doen. Daamaast is wel over het hoofd gezien, dat, wil men ernstige mislukkingen voorkomen, elk industries plan van eenige beteekenis een degelijke voorbereiding en een goeden onder- nemer vraagt. En ten slotte is de Minister van meening, dat het exploratiewerk, om tot resultaten van beteekenis te komen, nog breeder dient te worden opgezet. door ANNY VAN PANHUYS. 41) Vervolg. Maria maakte een afwerend gebaar. ,,Toe moedertje, doe dat niet. U weet, dat ik maar zelden wat inneem. Een wandeling is vokloende om mij weer beter te maken." Be schaamde zich over haar leugentje voor de zoo bezorgde vrouw. Mevrouw Normann berustte tenslotte. ,iDoe dan maar wat je denkt dat goed voor je is, Maria", zei ze, haar armen om haar dochter slaande, die tegelijk opstond. Zoo stonden zij een paar oogenblikken innig tegen elkaar geleund en in Maria kwam de gedachte op eerltjk alles te zeggen. Maar nog net op tijd bedacht zij, dat haar belofte haar dit belette. Therese Normann ging naar haar kamer om zich te kleeden. Dat deed ze graag het was haar tel'kens opnieuw een genoegen, langzaam stuk voor stuk haar toilet bij elkaar te kiezen. Ze had een rijke keuze en had er plezier in, steeds weer een nieuwe combinatie, een nieuw effect te bereiken. Zorgvuldig koos zjj altijd uit de kast wat zij de volgende uren dragen sou. (Voor vandaag viel haar keuze op een een- voudigen grrjzen rok en dito blouse. Daarover wilde zij een donkerrooden mantel met een kleine chincillakraag aandoen. "Het werd bui ten al een beetje voorjaar en voordat de win ter voorgoed verdween, moest zij nog een De tot nu toe bereikte resultaten, die intus- schen moeilijk in concrete cijfers kunnen wor den uitgedrukt, vormen voor den Minister ech ter geen reden om het standpunt in te nemen, dat de overheid beter zou doen haar activiteit op dit terrein prgs te geven. De verdere ontwikkeling zal in belangrijke mate gezocht moeten worden daar, waar nog een vrije evolutie mogelijk is, dus in het bij- zonder in de vervaardiging van nieuwe, nog in opkomst zijnde producten, de toepassing van nieuwe werkwijzen, de vervaardiging van kwa- liteitsproducten en voorts in het tot stand brengen van in ons land ontbrekende basis- industrieen, die een belangrijk uitgangspunt kunnen vormen voor verder verwerkende in- dustrieen. Om in deze richting te slagen, zal het in de eerste plaats noodig zijn, dat het algemeene kostenpeil waarop onze industrie werkt, dus- danig is, dat 00k het ter hand nemen van nieuwe objecten voor de toekomstige onder- nemers de noodige aantrekkelijkheid bezit. Dit is een onderwerp waaraan de Minister bij voortduring zijn aandacht besteedt en dat een beslissenden invloed heeft op het welslagen van de industrialisatie-politiek. Een andere voorwaarde voor het welslagen van de industrialisatie-politiek acht de Minis ter gelegen in de inschakeling van de bestaan de industrieen. De vraag, op welke wijze deze inschakeling tot stand kan worden gebracht, houdt den Minister op dat oogenblik in ernstige mate bezig. Op dit oogenblik is het departementale bureau betrokken bij het onderzoek naar een 50-tal projecten. Ten aanzien van den stand van afzonder lijke plannen, waaromtrent inlichtingen wer- den gevraagd, kan de Minister, wat de op- richting van een aluminiumfabriek aangaat, op het oogenblik geen nadere mededeeling doen. Tot de stichting van walswerken heb- ben eenigen tijd geleden twee ondememingen in den lande het besluit genomen. De klompenindustrie. Het is den Minister bekend, dat de toestand van het klompenmakersbedrijf verre van gun- stig is, al zijn hier en daar wel eenige symp- tomen van verbetering waar te nemen. Hij is bereid binnen het kader van de bevoegdheden waarover de regeering beschikt, die maat- regelen in overweging te nemen, waarvan kan worden verwacht, dat zij in den toestand een werkelijke verbetering kunnen brengen. Het moet helaas worden betwijfeld, of het mogelijk zal zijn de klompenindustrie, waar- voor op contingenteerings- en tariefgebied een en ander werd gedaan, afdoende te helpen. Wat een vestigings- en uitbreidingsverbod betreft, wijst de Minister er op, dat dit vraag- stuk eerst onder het oog kan worden gezien, zoodra de regeering over de daartoe noodige bevoegdheden beschikt. Tegen het stellen van den eisch, dat naast elken Belgischen arbeider een aanital Neder- landsche arbeiders in dienst moet worden ge- houden, verzet zich het tussehen Nederland en Nauwelijks hebi Ge U ier ruste begeven, of die kwellende nachlhoest beginl weer I Neem daarvoor nu de vanouds beprodfde Akker's Abdijsiroop, welke door een nieuwe toevoeging van Apolheker Dumont thans nog sneller en nog krachtiger werkt Begin vandaag nog en vannacht reeds zult Ge rustig kunnen slapen door de bekende het beproefde hoest geneesmiddel! Per flacon 90 ch, f l.fO, f. 2 *0. Overal verkrijgbaar. Hoe grooter flacon, hoe voorcheliger hef g^bruik llugez. jVieu.J keertje latin zien hoe good chinchilla kleedde. Toen zij geheel klaar voor den spdegel stond en haar hoedje had opgezet, zag zij naast zich een convert op den grond liggen. Ze bukbe zich om het op te rapen. O ja, dat was die brief, welke zij in haar ochtendjapon had gestoken. Die was bij het uitdoen daarvan uit den zak gegleden. Mevrouw Normann maakte het couvert open met een haarklemmetje, dat zjj uit een voor den Spiegel hangend schaaltje nam. Ze haalde er een blad zakenpapier uit en las den getypten brief: Hooggeachte Mevrouw, Als u verstandig is, verliest u uw dochter den eersten tijd niet uit het oog. Zou zij alleen uitgaan wat waarschijnlijk dezen voormid- dag zal gebeuren zoo moet u haar nagaan. Dat is werkelijk voor u en uw dochter het heste. Maar laat u niets merken van deze waarschuwing, anders zoudt u zichzelve en uw dochter benadeelen. Therese fronste het voorhoofd. Dat moest een gek of een zottin geschreven hebben. Onzin, bromde ze en wilde den brief ver- sch.uren. Maar opeens bedacht zij zich. Wat daar geschreven stond, klonk toch wel erg rustig en zeker. Ook al ontbrak de ondertee- kening, in die paar woorden stak toch wel iets dat twijfel open het of ze hier een dwaze, anonieme brief voor zich had dan wel of er eenige waarheid achter school. Maria had geweigerd, met haar mee te gaan - wat ze anders steeds met het grootste ple zier deed, als het er om ging, nieuwe hoeden en zoo te bekijken en uit te zoeken. Ook zag zij er vanmorgen juist zoo fleurig uit, dat haar klacht over hoofdpijn daar niet erg bij paste. In nadenken verzonken bleef ze staan. Wer kelijk, die brief was meer dan een dom klets- praatje. Die woorden, die een onbekende haar schreef, hadden een beteekenis. Belgie gesloten vestigings- en arbeidsverdrag d.d. 20 Februari 1933. De middenstand. Naar 's Ministers meening zal een vermin- dermg van de vaste lasten voor den midden- stand door persoonlijk initiatief der betrok- kenen dienen te worden bereikt; direct over- heidsingrijpen is hier niet te wachten. Met betrekking tot de vraag door andere leden gesteld, of tussehen de drie vormen van credietverleening aan den middenstand ver- band bestaat, moge worden medegedeeld, dat deze elkaar tot op zekere hoogte aanvuilen. De nog steeds loopende garantie ten behoeve van de Nederlandsche middenstandsbank heeft ten doel deze bank in staat te stellen tot een normale credietgeving, welke zij overigens voor eigen risico verzorgt. Deze instelling ver- strekt ook het middenstands crisiscrediet, doch de normen voor deze credietgeving zijn andere dan voor de eerstbedoelde, terwijl het risico van de bank geheel gedekt is. Deze beide vormen van credietgeving komen ten goede aan de grootere middenstandszaken, terwijl de borgstellingsfondsen in het bijzon- der bedoeld zijn voor de geldelijke hulp tot een maximum van f 500 voor den kleinen midden stand. Het komt den Minister gewenscht voor om deze laatste credieten, in afwijking van den oorspronkelijken opzet, niet slechts te ver- strekken aan die kleine middenstanders, die op 1 Januari 1932 reeds gevestigd waren, doch daarvoor ook kleine middenstanders, die aan de overigens daaraan te stellen eischen vol doen, in aanmerking te laten komen. Ten ajanzien van zijn verdere planner} be- treffende het slagersbedrijf kan de Minister verklaren, dat nu het advies betreffende de vestigingseischen ontvangen is, spoedige af- kondiging daarvan te wachten is. Het vraagstuk van het cadeaustelsel heeft de belangstelling van den Minister. Op dit oogenblik laat hij nagaan in hoeverre andere, waaronder industrieele belangen door een rege- ling geschaad zouden kunnen worden. Een wetsontwerp voor den markt- en straat- handel is in voorbereiding. Ten aanzien van de regeling van den ver koop door middel van automaten deelt de Minister mede, dat de opmerkingen van de commissie van rapporteurs nopens het aan- hangige ontwerp, zoomede de intusschen ge- wrjzigde omstandigheden en de adviezen van belanghebbende en deskundige instanties een nieuwe overweging van het vraagstuk noodig maken. Kamers van Koophandel. De Minister gevoelt in beginsel voor de ge dachte van verscheidene leden inzake een meer organische samenstelling der Kamers van Koopliindel en Fabrieken en een beter kies- stelsel, doch volgens zijn meening kan een der- gelijke wijziging niet incidenteel plaats heb ben. Zij vereischt een degelijke en omvang- rjjke voorbereiding. De Minister verklaart echter gaame, dat hij bereid is een begin te maken met een onder zoek. Handelsregister Ook de Minister is overtuigd van de wen- schelijkheid, om te komen tot een registratie van alien, die eenigen tak van handel of nij- verheid uitoefenen, zij het dan, dat wellicht voor de kleinere zakenlieden een andere registratie dan door inschrijving in het Han- delsregister aanbeveling zal verdienen. Het ligt in de bedoeling, dat voor venters, straat- en marktkooplieden inderdaad een af- zonderlijke regeling zal worden getroffen. Zelfstandig uitoefenen van beroepen of bedryven door vreemdelingen. Naar aanleiding van de vraag, welke voor- nemens de regeering koestert met betrekking tot de toepassing van de wet van 22 April 1937 tot regeling van het zelfstandig uit oefenen van beroepen en bedrijven door vreem delingen, wordt opgemerkt, dat naar het oor- deei van de regeering het hier een aange Mlaar waarom zou Maria in 's hemelsnaam geheimen voor haar kunnen hebben? Zou dan misschien... Ze moest de hand voor dec moad houden om den kreet te onderdrukken, dien zrj bijna ge- slaakt had. Zou misschien de liefde in het spel zyn? Zou Mhria heimelijk afspraakjes met een man hebben? Mevrouw Normann staarde strak op den brief. Welk geheim hield Maria voor haar ver- borgen en waarom deed zij dat? Vviaardoor had zij het vertrouwen van haar dochter verioren? Ze was plotseling zeer droefgeestig gewor- den en overiegde met zichzelf, of ze op den brief zou ingaan. Verschrikkelijk vond ze het. Maria te wan- trouwen. In haar hart was echter nu eenmaal hit wantrouwen ontwaakt en het liet haar niet meer met rust. Ze moest zekerheid heb ben. Het eenvoudigst was het zich deze te ver- schaffen door Maria een directe vraag te stel len. Maar in haar binnenste klonken nog de laatste woorden van den wonderiijken brief na: Maar laat u niets merken van deze waar schuwing, anders zoudt u uzelf en uw dochter benadeelen. L'at kionk zoo eigenaardig, zoo tot voorzich- tigheid manend. Mevrouw Normann besloot te doen wat de briefschrijver van haar vroeg. Juist reed buiten de auto voor. Maria kwam binnen. ..Moeder, is u klaar? Wat uitstekend staat die mantel u toch!" In gedachten vergeleek ze haar beide moe- ders met elkaar. Meer verschillend dan deze beide vrouwen konden twee zusters wei niet zijn. Mevrouw Normann zag, dat ook Maria al gekleed was om uit te gaan. ,Wii je nu al gaan wandelen?" vroeg ze langs haar neus weg. legenheid geldt, waarbij groote omzichtigheid geboden is. Tot toepassing der wet zal eerst dan mogen worden overgegaan, indien op grond van ernstige klachten na een nauw- gezet onderzoek is komen vast te staan, dat de werkzaamheid van buitenlandsche zelfstan- digen in een bepaald beroep of bedrijf de be- staansmogelijkheid van de Nederlandsche be- drijfsgenooten bedreigt. Ten aanzien van een enkelen bedrijfstak is een zoodanig onderzoek inmiddels geeindigd en zal binnenkort tot het nemen van maatregelen worden overgegaan, terwijl voor eenige andere bedrijfstakken een onderzoek gaande is, dan wel de instelling daarvan wordt overwogen. UNIFORME STAMKAARTEN VOOR WERKLOOZEN. Bij circulaire van 4 December 1937 heeft de minister van Sociale Zaken bepaald, dat met ingang van 3 Januari 1938 een stamkaart voor werkloozen moet worden in gebruik genomic ten dienste van de verzameling van statistisch materiaal betreffende de werkloozenzorg. De vereeniging van Nederlandsche gemeen- ten heeft in verband hiermede tot den minis ter een adr.es gericht waarin wordit betoogd dat in g^jneentelijken kring ernstige bezwaren bestaan tegen de invoering van de stamkaart. Die bezwaren betreffen in hoofdzaak het trjd- stip van invoering der modedkaart, in verband met de daartoe vereischte omzetting van de administratie, die de invoering op korten ter mijn, in het bijzonder ook in de groote ge- meenten, praotisch onmogelijk maakt en het feij, dat de voorgeschreven stamkaart een be langrijke werkvermeerdering meebrengt, die door de betrokken diensten niet zonder behoor- lijke personeelsuitbreiding kan worden opge- vangen en de gemot nten dus voor aanzienlijke uitgaven stelit. Ook het kaartmodel zelf en de bepalingen betreffende de aan de gemeenten in uitzicht gestelde vergoeding van 0,10 per kaart geven tot enkele opmerkingen aanlei- ding. In het adres wordt er op gewezien, dat het belang eener goede statistiek betreffende de werkloozenzorg in de gemeenten wordt inge- zien. Het zou echter slechts aan de beteekenis van de statistiek ten goede komen, indien ter zake van de in te voeren stamkaart alsnog overleg met de gemeenten zou kunnen plaats vinden. In verband hiermede wordt tot den minister het verzoek gericht opschorting van de invoering der stamkaart in overweging te willen nemen, opdat nader kan worden onder- zocht of, en zoo ja, welke wijzigingen daarin zouden zijn aan te brengen. OEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. De kermis opnieuw ingesteld. Een nieuwe Axelsche brug. In de gisteren gehouaen vergadering kwam na kennisgeving van goedkeuring van raads- besluiten, en goedkeuring der rekening van de Commissie voor Schoolvoeding en -kleeding aan de orde een verzoek van de commissie tot instelling van een Middenstands-Handelscursua voor het beschikbaar stellen van enkele school- lokalen voor het geven van een cursus in handelskennis ter verkijging van het Midden- stands-Diploma. Burg, en Weth. stelden voor, voorloopig enkele lokalen der u. 1. o.-school hiervoor te hestemmen, en omtrent een nadere regeling later te beslissen. Aldus werd be- sloten. Aan den heer W. W. Stevens werd op zijn verzoek ontslag verleend als geneesheer belast met de armenpractijk te Sluiskil. Hierna kwam aan de orde het verzoek van 105 neringdoenden tot intrekking van het raadsbesluit van 9 November 1.1. tot afschaf- fing der kermis. Alvorens met de besprekingen omtrent dit onderwerp aan te vangen nam de Voorzitter tegen z\jn gewoonte het woord. Spreker stelde voorop, dat een besluit, dat door den raad genomen wordt, ook behoort te mr »n nifn ranmr r.a .mm— i mjmimiim i h immj—mi— ,,Ja, ik ga direct uit.' Sarrun gingen zij het huis uit. Mevrouw Normann stapte in de auto en gaf Maria door het open portier de hand. „Kom, rijd liever mee, het geeft je wat af- ieiding", zei ze. Over Maria's gezicht gleed een blijden glans. ,,Neen, moes, een ander maal", antwoordde ze. De veranderde uitdrukking op Maria's ge zicht was haar moeder niet ontgaan. Nu was ze zeker van haar zaak. Maria was iets van plan, dat ze verzweeg en dat het met een man in verband stond, was ontwijfelbaar. Daarom had het Maria geen leed veroorzaakt, toen zij mijnheer von Homstein zijn woord terug moest geven en was zij ook sindsdien in zoo'n goede stemming. Maar waarom was Maria niet open en eer- lijk? Moest zij zich om de etn of andere reden voor den man waarom het ging schamen, dat zij hem zoo in het geheim ontmoette? Deze vragen stormden op haar aan. Juist zette de auto aan en zij wuifde Maria toe, lachte echter gedwongen en dacht: Hoe leg ik het nu aan, om reeds vandaag achter Maria's geheim te komen? Ze k.ek uit het portier in welke richting Maria zich verwijderde en liet, toen deze den eerstvolgenden hoek had omgeslagen, de auto stil staan. „Rij maar terug", zei ze tegen den chauf feur, „ik ben van plan veranderd en zal lie ver locpen." De chauffeur tikte aan zijn pet en reed terug, nadat mevrouw Normann was uitge- stapt. Deze haastte zich achter Maria aan. Jammer, dat zij nu juist dien opvallenden man tel gekozen had. Als Maria toevallig om zou kijiken, was ze direct ontdekt. Vlug sioeg ze den hoek om en zag ongeveer vijftig pas voor zich uit Maria, die snel door- stapte. (Ingez. Med. zijn in het algemeen belang. Spreker prrjet zich gelukkig, dat men hier nog demoeratisch geregeerd wordt, en brengt den leden onder het oog, dat zij, een besluit nemende daarvan overtuigd behooren te zijn, opdat men geen voedsel geve aan de stroomingen, die zich daarvan afwenden. Spreker zou het betreuren er zijn aan- wijzingen die daarop duiden dat men op het ingenomen standpunt zou terug komen, daar hij zich niet kan voorstellen, dat deze voortspruiten uit gewijzigd inzicht. Een tweede punt, waarop hij den nadruk legde, was, dat eenmaal een besluit genomen, met hoe geringe meerderheid ook, dit een raadsbesluit is, en dit als zoodanig ook ge- handhaafd behoort te worden. Dat men een ander inzicht krijgt is op zichzelf niet erg, doch het besluit, dat in de vergadering van 9 November 1.1. genomen was, heeft de aan dacht getrokken ver buiten de gemeente. Indien men thans van front zou veranderen, zou dit het prestige en het aanzien van den raad ongetivijfeld niet ten goede komen. In verband hiermede gaf spreker den leden van den raad zich goed te beraden, alvorens hun stem uit te brengen, en gaf den tegen- standers van hit vorige raadsbesluit in over weging, het zooeven door hem geschetste standpunt hoog te houden. De heer Van Driel repliceerde, dat de Voor zitter het hem gemakkelijk had gemaakt. Spreker is bereid op zijn stem terug te komen, omdat hij de draagwijdte van "het genomen besluit bij nader inzien niet voldoende heeft kunnen overzien. Onmiddellijk na de vergade ring van 9 November was spreker over zgn houding geinterpelleerd en werd hem duidelijk gemaakt, dat zijn stem niet was in overeen- stemming met de wenschen die bij de bavol- king bleken te leven. Daarom erkent hij zich tea aanzien hiervan te hebben vergist, en zal zijn stem geven aan het verzoek van adressan- ten, en medewerken het genomen raadsbesluit in te trekken. De heer Van Cadsand vergeleek de houding van den raad bij kinderen die knikkers om- ruilen, en later op dit besluit terugkomen om dat ,,het niet mag van moeder". De heer Verlinde gaf als zijn meening te kennen, dat, indien dit voorstel van den heer Riemens in de officieele stukken zou vermeld geweest zijn, het niet zeker was geweest, dat het de meerderheid zou hebben verkregen. Hjj had dan ook eenigszins een wenk van Burg, en Weth. verwacht, dat dit onderwerp werd teruggenomen ter nadere bestudeering en dan daarvoor staat hij borg zou dit besluit niet genomen zijn. Hij was hierop de constel- Ze scheen de richting van het station uit te gaam. Voortdurend bang, dat het meisje om zou krjken, volgde mevrouw Normann haar. Maar Maria dacht daar heelemaal niet aan in ge dachten was zij reeds bij de eenvoudige vrouw in het ouderwetsch gemeubileerde kamertje en verheugde zij zich in lut weerzien. Zij had er geen vermoeden van, dat een dame in don kerrooden mantel met chinchillakraag haar volgde. Aan het station nam zij een taxi en bij die gelegenheid was mevrouw Normann bijna ont dekt geworden. Het gelukte haar echter nog juist, op het laatste oogenblik achter een vooruitspringenden muur van het stationsge- bouw dekking t'e vinden. Juist zette zich de taxi, een halfopen wa- gen. in beweging. Mevrouw Normann kwam nu langzaam te voorsehijn en nam ook een taxi, echter een dichte. Ze zei den chauffeur, dat hij ongemerkt de eerste taxi moest volgen en school toen in een hoek van den wagen weg als bevreesd om gezien te worden. De taxi reed vrij langzaam en, gewoon als ze was aan haar eigen auto, voelde zij zich niet erg pr.ttig 'zitten in die oude rammelkast, waar van de ruiten rinkelden. Ze giuurde naar buiten om te zien in welke buurt ze reed. Merkwaardig de wagen reed de Mainzer Landstrasse af. Ze had kunnen gelooven, dat Maria naar de fabriek reed, want dien kant gingen beide auto's uit. Maar neem, na ccn tijdje sloeg de chauffeur een andere richting in en hield toen plotseling stil. Ze keek uit het raampje en zag, daf de eerste taxi leeg voor een huis stond en juist weer wegreed. Dus in dat huis moest Maria verdwenen zijn. (Wordt vervoigd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1