ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Kantoor- en Schrijfbehoeften. Twee uit een nest No. 9695 MAANDAG 13 DECEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Feuiileton Buitenland. P UROL EERSTE BLAD OPENBARE RAADSVERGADERING. Kantoor- en Schrijfbehoeften. Ruwe Huid j Ruwe Handen Ruwe Lippen TER NEUZENSCHE ob smear'r:: skhssskvj.T*rarnv 'w*aR ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr, per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. AD VERTENTIeNVan 1 tot 4 regels /0,80 Voor elken regel meet 0,20. KLEINE AD VERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien by regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst ddn dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat een operibare verga- dering van den Raad dier gemeente is belegd tegen Donderdag 16 December 1937, des na- middags 2 uur. Ter Neuzen, 11 December 1937. De Burgemeester, P. TELLEGEN. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen uiteriyk Dinsdag 21 Decem ber 1937, des namiddags twee uur, op het ge- meenrtehuis aldaar prijsopgaaf inwachten van ten behoeve van de gemeente-administratie te leveren De inschrijving, welke voor het geheel kan geschieden, moet gesplitst worden opgegeven Voor de gemeente-secretarie, de politie, de districts-arbeid^beurs en de openbare werken. Ter Neuzen, den 13 December 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZQNNEVIJLLE, Secretaris. HET VERBLIJF VAN HET PRINSELIJKE PAAR IN HET BURGERZIEKENHU1S. In verschillende bladen is in verfband met den toestand van Prins Bernhard van de mo- geiykheid gesproken, dat de biyde gebeurtenis in het prinselijk gezin in het Burgerziekenhuis te Amsterdam zou geschieden, en zelfs is ge- zegd, dat men er daar reeds rekening mee Meld, dat de Prinses haar bevalling in dit zie- kenihuis tegemoet zou zien. Onderwijl is ook van Den Haag en uit den aard der zaak ook van Soestdyk gesproken. Op grond van inlichtingen, kan de N. R. Crt. met steSUigheid meedeelen, dat er ten deze geenerlei besl'issing is genomen, hetgeen hier- mee in verband staat, dat men op het oogen- bltk niet kan beoordeelen, hoe 'de toestand van den Prins zich in de eerstvolgende weken zal ontWikkelen, en of hy reeds spoedig het ver- blyf in het zieikenhuis zal kunnen beeindigen, dan wel nog langeren tij-d daar zal moeten Iblyven. REGEERING BETAALT DE INTER- NEERINGSKGSTEN DER SPANJAARDEN. Naar het Handelsblad vemeemt, worden de kosten van lntemeering van de Spanjaarden te Gorinchem door de Neiderlandsche regeering betaald. Ook toen de Spanjaarden nog „vrij" Woonden, betaalde >de regeering zoo noodig een deal van de kosten van huisvestihg. Bestaat er nu Ide mo'gelijkheid, dat de Neder- landsche regeering deze kosten later van de Franco-regeering terug krygt? Hierover het voJgende: De Neiderlandsche regeering erkent Franco met als oorlogvoerende mogendheid. En dus kan er volgens het intemationale recht op dit oogeniblik over die kostenkwestie met Franco niet van gedachten worden gewisseld. Men moet de zaak trculwens zien in het licht van de historic. Zooals bekend, hebben alle Span jaarden aanvankelyk oniderdak gehad op de Nederlandsche le'gatie te Madrid. Volgens ide be'treffende intemationale rech- ten, heeft Nederland die gastvrije houding zelf betaald. Toen nu de legaltie niet langer veiiig was, moesten idle „gas,tem" naar een ander veiiig oord worden overgabracht. Dat veilige oord was volgens onze regeering: Nederland. Eh zoo heeft ide regeering ook het verblijf van die Spanjaarden hier betaald, voor zoover noodig. door ANNY VAN PANHUYS. 39) Vervolg. Haar vader leed juist weer voortdurend aan verkoudheden in het voorjaar had hy daar dikwijls last van. Zoo bleef hy vaak thuis en dus was zy van plan, eens naar de fabriek te rpden en Herman Stinner in zijn kantoor op te aoetoen. Even deinsde zy er voor Lrug, omdat zy dan kans had, Stefan von Hornstem tegen het lyf te loopen, maar spoedig lachte zy om zicfrzelf. Op een goeden morgen, toen Robert Ner mann weer zoo verkouden was als e-n snip, besloot zy, naar de fabriek te gaan. Ze ging ex met de tram heen, want als zij de auto ge- bruikt had, hadden haar ouders zeker ver- wonderd gevraagd, wat zij --die nooit naar de fabriek iging daar doen moest. Hermann Stinner kwam dikwijls genoeg aan huis; nie- mand zou hebben begrepen waarom zy hem een beeoek op zijn kantoor moest brengen. In zidhzelf moest Maria lachen. Ze brak de aan moeder gegeven belofte niet, daar zy slechts beioofd had, haar ouders geen woord van het gebeurde te zeggen. Over 'Herman Stinner, den goeden ouden vriend, was heelemaal niet gesproken. Herman Stinner schoof, nadat zijn oude kan- toorheddende Maria had aangediend, vlug het Want VerscMlilende Spanjaarden had'den 'geen financieelen steun noodig, andere werdan door vrienden, familie of relaties geholpen en weer anideren iwerden door een enkele organi- satie gesteund. Ten slotte waren er Span jaarden die hier vry luxueus leefden. 'DE GEZANTSCHAPSPOST TE BRUSSEL Naar de N. R. Crt ter oore komt, is thans aan de Belgische regeering het agrdment aan- gevraag'd voor de henoeming van Mr. B. Th. baron van Harinxma thoe Slooten, sedert 15 Maart 1933 tijdelijk zaakgelastigde te Stam- ,boel en te Ankara voor Turkije en Bulgarije, tot buitengewoon gezant en gevolmacthtigd minister te Brussel, tevens geaccrediteerd bij het hof van Luxemburg. De heer van Harinxma thoe Slooten is 2 Juni 1893 te Olterterp (Fr.) geboren. Zijn vader was kantonrechter te Beesterzwaag. Hij heeft te Leiden gestudeerd, is in den ddplo- matieken 'aienst getreden en o.a. ook zaakge lastigde in Noorwegen geweest. Als jager voor de voedselvoorziening en voor zoologische doeleinden heeft hij deel genomen aan de ex- peditie van den heer Ph. C. Visser naar het gebied tusschen Kara-Koroem en Hindoe- Koesrj (1924). Voorts sohreef hij (1930) een boek ,Dwars door Aizie" (bij Bigot en v. Ros- sum, Amsterdam verschenen). Hij had een reis door Afrika willen maken, van Addis Abeba naar Nairobi in Britsoh Kenya, om aoogdieren en vogels te verzamelen voor het Rdjksmuseum van natuurlijke historie te Lei den, en zou die reis met den heer G. Brouwers ondernemen, toen hy aan het departement van buitenlandsche zaken vemam, dat hij en de heer Brouwer op eigen kosten deel zouden kunnen uitmakeri van een onder leiding van Jhr. Mr. van Haersma de With staande Neder landsche delegatie bij de kroming van Haille Selassie tot keiizer van Ethiopie. Het hoek be- schrijft de kroning en den tocht van Addis Abeba naar Nairobi. De heer van Harinxma thoe Slooten ver- toeft op het oogenblik Mer te lan'de. MEMORIE VAN ANTWOORD WATERSTAAT. Aan de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer in zake de begrooting van Waterstaat voor 1,938 wordt het voLgende ontleemd Untbebouwing. De Mlimlister is bereid zooveel mogelijk te bevorderen, dat de voorschriften van de Ver- keersiwet tegen lintbebouwlng stipt worden nageleefd. De vraag, in hoever deze wet op andere wegen van het rijkswegenplan dan rijkswegem van toepassing verkiaard zal moe ten worden, is in onderzoek. Voorschijiften voor voetgangers. Het witte achterspatbord blijft. Op zoo spoedig mogelijk in werking treden van de Wegenverkeerswet blijft de aandacht vam den Minister gevestigd. Ook hij ver- trouwt, dat door het in werk'ing treden van de strengere bepalingen dier wet het aantal ver- keersongevallen beperkit kan worden. In het Wegenverkeersreglemien't zullen ook ten aanzien van voetgangers een'ige voor schriften worden opgenomen. Er bestaat, naar de Minister meent, geen aianleiding am het voorschrift in zake de witte spatborden te laten vervalien in vertoamid met de invoering van het roode ac'hterlicht, zulks te minder, omdat ingeval het achterlicht on- klaar mocht raken, en tevens indien de wiel- rijder op den weg stilstaat, het witte fspat- bord nog goede diensten kan bewyzen. Overleg met het .departement van Defensie cmtrent maatregelen tot beveiliging van mili- taire oolonnes bij het oversteken van tram- banen is sedert geruimen tijd gaande. De Minister verwacht, dat dti't hisnnenkort tot een beyredigemd resultaat zal leilden. Rytijdenwet 1936 spoedig in werking. De inwerkingtreding van de Rijtydenwet 1936 wacht op vaststelling van den algemee- nen maatregel van bestuur ter uitvoering van contoboek, dat voor hem lag, terug, en trad het jonge meisje tegemoet. „Is er wat gebeurd, is vader emstig ziek geworden?" vroeg hy haastig. Maria schudde het hoofd. ,,Neen, oom Stinner, vader is wel is waar nog weer wat heescher dan gisteren, maar daarom kom ilk niet. Het gaat om iets betref- fende mijizelf en daar ik met niemand zoo openhartig praten kan als met u, dacht ik: Zoek je heil maar .hij oom Stinner." Stinner wees haar een leunstoel aan. „Ga zitten, Maria, het doet my plezier, dat je zooveel vertrouwen in my stelt." Hy wachtte totdat Maria zat om dan aan zijn schrijftafel te gaan zitten. Een plotseling angstgevoel beklemde hem. Maria kwam toeh niet om hem te vertellen dat zy had ingezien, hoe haar hart toch aan Stefan von Homstein toebehoorde Die gedachte was hem pijnlijk. iHij kon niet wachten totdat Maria sprak en zei: ,,Mijnheer von Homstein is vanochtend vroeg naar Stettin afgereisd om in onze zus- terfabriek aldaar een leidende positie te gaan aanvaarden." 'Maria lachte. „Zoo Dan loopt hy zoowel als ik voorloopig niet de kans van een overbodige ontmoeting. Zeg eens, oom Stinner, heeft hij u niet ver- raden of hij spoedig denkt te trouwen?" De fabrikant dacht direct: Nu staat Maria's verrassende komst toch met Stefan von 'Hom stein in verband. Hit hewoog het hoofd een weinig. „Ja, mynheer von Homstein sprak daar Over hy heeft zich verloofd en zal ook wel spoedig trouwen." Angstig en onderzoekend keek hij naar Maria's gezicht, of hij haar geen pijn deed. Maria knikte goedkeurend. die wet. Dit rij'tydenbesluit, waarvan de samenstelling ook door het overleg met orga- nisatiies van werkgevers en werknemers, uiter- aafd veel trjd heeft gevorderd, zal, naar de Minister vertrouwt, in den aanvang van 1938 het Staatshla'd kunnen bereiken. Collectieve contracten. Naar de meening van den Minister bestaat geen aianlleiding om nog te overwegen, in de Rij'kswaterstaatsbestekken ook de loanibepa- lingen van de collectieve arbeidsovereenkom- aten over te nemen, omdat voor zoover het wenscheflijk mocht worden geaoht, die bepa lingen algemeen geMend te doen zijn, de wet op het algameen verbindend en het onverbin- dend verfklaren van bepalingen van.collectieve arheidSovereenkomsten de mogelijkheid daar- toe opent, hetgeen eohter ligt op het gebied van ,zijn ambtgenoot van Sociale Zaken. Geen Rykskolenbureau. De Minister is met zijn ambtgenoot van Economische Zaken van (meening, dat in de tegenwoordige omstaridigheden geen voldoen- de aamleiding bestaat voor het instellen van een Rykskolenbureau. Evenredjitge vraditverdeeling. De regeering is, naar Minister Van Buuren meedeelt, van (meening, dat thans de overgang geregeld dient te worden naar den toestanfd van codidinatie van het verkeerswezen, waar- bij inmenging van de regeering in de binnen- scheepvaart onvermydelijk is. Een wetsontwerp van deze strekking, waar- by tevens gestreefd wordt naar wegneming yan de tegen de huidige regeling bestaande bezwaren, is in voorbereiding en zal, naar de Minister vertrouwt, de Kamer in de eerste helft van het volgende jaar bereiken. In af- waohting van dit wetsontiwerp, zal een wijzi- ging van artikel 13 der wet van 5 Med 1933 worden bevorderd, tot verschuiving van den daarin gestelden termijn tot 30 Juni 1938. Met het oordeel van verscheidene leden, dat de uitgaven ten behoeve van de even- redige vrachtverdeeling ten laste van het Ver- keersfonds moeten worden gebracht, kan de Minister bij naldere overweging instemmen. In verband hiermede wordt bij nota van wyzi- g'ing een nieuiw artikel op de begrooting van het Verkeersfon'as 1938 onder de afdeeling scheepvaart udtgetrokken ter hestryding van de kosten, verbonden ,aan maatregelen ten behoeve van het vervoer in de binnenscheep- Vaart. UITVOERING VESTIGINGSWET KLEINREDRIJF. In de praktylk van de uitvoering van de Vestigingswet Kleinbedrijf is gebleken, dat meer dan 6en organisatie van ondernemers in detailihanlaei, kleame nijverheid of ambacht niet geheel op ,de hoogte is van de wijze waarop voor den betreffenden tak van bedrijf vesti- gingseischen kunnen worden verkregen, en bij de s.'J.nenstelling van de de.^betreffende aan- vrage groote mloeilij'kiheden on'aervindt. De drie Neiderlandsche mididenstandsbonden hebben daarom besloten, gezien het groote belang van het alzijdige toepassen van de vestigingswet klembedrijf, dat aan alle repre sentative l'anldelijke vakorganisaties in het middenStandSbedrijf op haar verzoek een in- leidend advies en eventueele nadere voorlich- ting zal worden verstrak't, terzake van de in- diening eener aanvrage tot het vaststellen van vestigingseischen voor den betreffenden be- dryfstak. Dit beslui't werd genomen in overleg o.a. met het met de uitvoering van de vestigings wet belaste departement van Economische Zaken. Voor belanghebbende organisaties bestaat 'dus van nu at de gelegen.ieid om zich voor alle vragen, de vestigingswet kleinbedrijf be- treffende, van voorlichting te doen dienen, waartoe men zich kan wend en tot het secre- tariaat van de coirmlissie van overleg uit de drie Nederlandsche middenstandsbonden, Mau- ritskade 23, Den Haag. DE M IRK HIDIN G VAN HET LAN DBOI VV- ONDERWIJS. In verband met den toegenomen arbeid op het geibiefd van het landbouwonderwys en de verdere ontwikkeling die daaraan zal worden gegeven, zal Ir. Huizinga, inspecteur van den landbouw en het landbouwonderwys met in- gang van 1 Januari uitsluitend worden belast met de zorg voor het landbouwonderwys. De lanfd'bouwrvoorlichtingsd'ienst zai met in- gang van genoemden datum onder recht- streeksche leiding komen van den directeur- generaal van den lan'dbou'w, die daarin, wat het landbouwkumdige onderzoek betreft, zal Worden bij'gesltaan door Ir. Otten, rijksland- bouwconsulent in algemeenen dienst. RJt. INTELLECTUEELEN TEXJEN DE SPELLING-MARCHANT. Naar aanleiding van een berieht, dat de meerderheid der R.K. Tweede-Kamer-fractie een terugkeer tot de spelling-Marchant zou Willen bevorderen, zendt een belangrijke groep RK. intellectueelen een communique, waarin zij verkiaren, dat zij de cultureele waarde en Van woordbeeld, en van taal, met name w&t betreft woordgeslacht en voomaamwoorde- lijke aanduiding, te hoog achten, om een maat regel te billijken, die den bestaanden chaos vergrOot, onnoodig op een mogelijke vervor- kning vooruitloopt, baalverarming in de hand werkt, plaatselyk in ons land opgedoken taal- slordigheden tot regel verheft en de in het zuiden des lands algemeen gebezigde schrijf- en omgangstaal volstrekt verwaarloost. Zij wenschen, dat de Nederlandsche taal nu niet opgeofferd worde aan eischen van practische pol'i'tiek, terwijl immers ook in 1934 o.m. met de uitgeversbelangen geen rekening is gehou- den. Zij protesteeren bij voorbaat tegen een rege ling, welke ons taalkiundig van Belgie zou scheiden, en ons onder de leuize van vereen- voudiging een gladstrijkenden maatregel zou Willen opdringen, dien zij niet anders dan als verarming van het verworven taalbezit kun nen beschouwen. Adhaesie aan het bovenstaande wordt als- nog gaarne schriftelij'k ingewacht aan het adres van mgr. prof. dr. J. Schrijnen, St. Annastraat 17, Nijmegen, of van prof. mr. B. M. Taverne, Bachmanstraat 48, Den Haag. DE SPELLING. Bij de behandeling der begrooting van on- derwijs heeft de Minister Slotemaker de Brulne te kennen gegeven, dat hij eene be- slissing omtrent de spelling noodig acht. Het is echter niet gewenscht een beslissing op kor- ten tenmijn te nemen, alvorens wij het stand- punt van Belgie weten. Dit beteekent echter n'iet, dat wij Belgie vol'gen zullen. Wij zullen zelfstandig beslissen. Binnen niet langen tijd zal in elk geval een beslissing worden genomen, al zal ze vermoe- delijk niet alle leden bevredigen. ,/Dat is goed." Ze tikte met de punt van haar rechterschoen op den grond. ,,Kent.u,de vexioofde van myn heer von Homstein?" vroeg ze, den nadruk op elk woord leggend. ,Hoe zou ik dat maar waarom vraag je daamaar?" ,,Houdt u dan op bijzonder nieuws voor- hereid", zal ze opgewonden, „denk eens aan, oom Stinner, de varloofde van mijnheer von Honrstein ismyn zuster Barbara!" Met zekerheid had zy erop gerekend, een uitroep van verbazing te zullen hooren. Maar het bkef stil. Eerst na geruimen tyd zag Herman Stinner Maria aan en zei langzaam: ,,Ik ,wist dat, Maria." ,,(Hoe kon u my dat verzwijgen? Ik had u toch myn verlangen naar mijn moeder en zus ter bekend!" Hard trof hem haar verwijt. Hij doorstond echter rustig haar blik. ,Jk had het graag gedaan, Maria, maar ik zag er van af door myn angst voor mevrouw Kaiser. Ze is moeilyk haar wrok is al van heel ouden datum." Hij hield even op en vertelde Maria daarna, hoe Barbara op een goeden dag bij hem op het kantoor gekomen was en hoe hij haar aan den professor had aanbevolen. ,JDat u Barbara aan zoo'n goede positie heeft geholpen, verzoent my weer met de zonde van nalatigheid, die u tegenover mij begaan hebt," lachte Maria, „want mijn zuster is heel igraag bij professor Bauer de oude heer behandelt haar meer als een dochter dan als een ondergeschiikte, verzekerde zy mij." „Verzekerde ze jou?" herhaalde de fabri kant langgerekt, „dat klinkt bijna alsof je met juffrouw Kaiser gesproken hebt?" ,,Dat heh ik ook", verzekerde Maria, ,,dat EEN GEHEIM, TWEE-MOTORIG .AMERIKAANSGH TOESTEL. Er word'in geheime proeven genomen door de vliegers van het Amerikaansche leger met een nieuw type tweemotorig jachtvliegtuig. Er zijn van een fabriek in Buffalo vijf machines voor experimenteele doeleinden aangekocht cn deze fabriek heeft er twee jaar voor genomen om haar ontwerp te ontwikkelen. Ieder vlieg- tuig heeft twee motoren van iets meer dan 800 P.K. Hoewel de le.gerautoriteit£n weigeren in te gaan op het geven van details, hebben ze toch verklaard, dat deze machines alge meen beschouwd worden als de snelste twee- motorige vliegtuigen, die tot op heden zijn ge- bouwd. EEN ONDEROFFIOIER WEGENS SPIONNAGE GEARRESTEERD. Naar het AN.P. uit Brussel meldt heeft de politie een onderofficier van het tweede regi- heb ik en met mijn moeder sprak ik ook, want ik zicht ze op zoodra ik wist waar ze te vinden waren." Herman Stinners gelaat weerspiegelde een grenzenlocze verbazing. Dat deed Maria op- nieuw lachen. ,Jk zal u het raadsel oplossen, hoe ik het verblijf van mijn moeder en zuster te weten kwam", zei ze en vertelde van Barbara's brief. ..Moeder, die toch wist, dat Maria Normann haar eigen klein meisje van vroeger was, vreesde dat ik werkelijk van Stefan von Hom stein gehouden had en misschien ongelukkig was, omdat hij mij terwille van een ander had laten zitten", besloot ze „en daarom weigerde zy hem Barbara's hand." Ze lachte luid. ,,Ik zei haar echter, dat ik danig opgelucht was toen ik den verlovings- ring weer af kon doen en daarmee den grond- slag legde voor het geluk der jongelui." In gedachten verloren staarde zij voor zich uit. „Denk eens aan, oom Stinner, Barbara's ge- lijkenis met mij is werkelijk zeer opvallend en ik kan best begrijpen, dat Stefanvon Hom stein aanvankelijk van mij gehouden heeft en, nadat hij Barbara ontmoet had, zich tot haar aangetrokken voelde. U kent toch wel het liedje van den ridder, die op twee blonde meis- jes verliefd was?" zei ze, hem plagend aan- kijkend. De fabrikant moest meelachen. „Ja, dat herinner ik mij." Zijn trekken wer- den weer emstig. ,,Toen was misschien het tweede blonde meisje al in zijn leven versche nen en wist hij met zijn hart geen raad meer." „Dat geloof ik ook." Maria knipte met de vingers. ..Maar praten wij niet verder over Stefan von Homstein, laat ons liever overleg- gen hoe wij mijn beide moeders met elkaar ment luchtvaarttroepen te Bierset gearres- teerd, die verdacht wordt van spionnage. Reeds eenigen tijd verdacht men een jonge vrouw te Brussel van spionnage voor rekening van een buitenlandsche mogendheid. Bij een huiszoeking in haar woning vond men ver scheidene documenten, alsmede het hewys, dat zij betrekkingen onderhield met een militair uit Luik. Ook werd een cheque van een vry hoog bedrag in beslag genomen. Het onderzoek, dat te Luik werd voortgezet, leidde tot de aanhouding van den onderofficier. De aangehoudene is in verzekerde bewaring gesteld. Het onderzoek, waaromtrent het par- ket de grootste geheimhouding hetracht, wordt voortgezet. PRINS KAREL TERUGGEKEERD. Prins Karel, de broer van koning Leopold, is Vrijdagmiddag uit Engeland te Oostende aangekomen. IT ALLE TREEDT UIT DEN VOLKENBOND. Na de bijeenkomst van den Grooten Fascis- tischen Raad is Mussolini op het balkon van het Palazzo Venezia te Rome verschenen om aan het op het plein verzamelde volk mee te deelen, dat Italie uit den Volkenhond treedt. Hij zeide: ,,Ons temperament van strijders is niet in overeenstemming met Geneve, zyt gij het daarmede eens?" Luide kreten: „ja", waren het antwoord op deze vraag. De voorbereiding voor de byeenstrooming der menigte op de Piazza Venezia was gelyk aan die op 9 Mei 1936, toen het Italiaansche keizerrijk werd afgekondigd. Het plein en de Via del Impero waren versierd met tallooze vlaggen en vier stellages stonden opgericht voor den gevel van het paleis, waar de Groote Fascistische Raad bijeen was. Om tien minu- ten voor negenen werden twee micrifoons op het balk-on geplaatst. Vijf minuten later wer den de zwarthemden driemaal opgeroepen om stilte te handhaven en werd medegedeeld: ,,De Groote Raad begint te beraadslagen." Om negen uur verscheen Mussolini op het balkon, begroet door geestdriftig gejuich. In zijn eerste woorden deelde hy mede, dat Italie uit den Volkenhond treedt, en wel „zonder spijt". Vervolgens zeide hij: „Het is onmoge- lijk, dat wy onze gedragslijn opgeven om het spel te spelen der groote democratieen." De menigte achreeuwt: ,,Neen". Mussolini ver- volgt: ,,Niets kan gedaan worden tegen een volk, als het Italiaansche, dat in staat is tot elke opoffering. Wij hebben stalen wapens te land en ter zee, maar vooral hebben wij den heroischen geest van onze revolutie. On- danks ons hesluit, zullen wij de fundamen- teele lijnen onzer politiek, die gaan in de richting van samenwerking en vrede, niet laten varen. De geruchten, die men leest in de buitenlandsche pers, laten ons volkomen onverschillig." De tcespraak van Mussolini duurde in het geheel tien minuten. Uitbundige ovaties volg- den. De menigte juichte nog steeds, toen de muziek het lied der zwarthemden reeds begon te spelen. Om kwart over negen duurde het gejuich nog steeds voort. Mussolini kwam daarop weer op het balkon. Vrjf bataillons soldaten, die opgesteld stonden op het ver- lichte plein, zongen toen de cantate der legio- narissen en de „Giovinezza". Om vijf minuten v6or halftien begon een ddfild van de vrijwil- lige strijders in Afrika en Spanje. Volgens het verslag van het agentschap Stefani luidde de toespraak van den Duce als volgt: ,,lHet besluit van historische beteekenis, dat zoo juist door den Grooten Fascistischen Raad is genomen en dat door u met emthousiaste in- stemming is ontvangen, kon niet langer wor- Doos 30 cent. Bij Apoth. en Drogist. Ingez. Med. verzoenen. U is zoo goed en verstandig, oom Stinner, u vindt zeker wel een oplossing." De fabrikant schoof zijn stoel achteruit en liep een paar stappen heen en weer. ,,Denk je dat niet al te eenvoudig, kind, of heeft mevrouw Kaiser soms tegenover jou van een wensch tot verzoening laten blijken?" Hij schudde het hoofd. ,,Ze zou dan wel radi- caal veranderd moeten zyn." ,Nce, zij wil niets van een verzoening we ten en ik moest zelfs beloven, myn pleeg- ouders niets te zeggen", bekende Maria. Ze vervolgde: ,,Ik heh mijn pleegouders ook niets verraden ik vertel het alleen maar aan u en u zult mij helpen, dat weet ilk." Ze sprong uit haar stoel op en nam de rechteihand van den fabrikant tusschen haar beide handjes. ,,Lieve, goede oom Stinner, span terwille van mij uw hoofd nu eens duchtig in, opdat alles toch nog in orde komt." Ze keek hem daarbij hartelijk en een beetje vleiend aan. ,,Voor mij is u altijd de beste en verstand'igste mensch geweest, die er bestaa.*'. U zult wel maken, dat mijn beide moeders zich met elkaar verzoenen." Het gezicht van den fabrikant werd donker- der. De onmiddellijke nabijheid van Maria we: >te te pterk op hem in. Hy maakte voor- zichtig zijn hand los en trad wat achteruit. ,,Ik zou je graag helpen, natuurlijk, zeifa heel graag. Maar voor zoover ik de feiten be oordeelen kan, die tot de verwijdermg tus schen je echte moeder en je stiefmoeder aan leiding gaven, ivermoed ik, dat zulks buiten gewoon moeiltjk zal zij. Mevrouw Kaiser zal zich in deze kwestie zeker niet bijzonder tege- moetkomend en welwillend toonen ze zal zeker heel wat moeilijkhedtn maken.' Dat klonk niet erg bemoedigend. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1