ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9690 WOENSDAG 1 DECEMBER 1937 77e Jaargang Buitengewone aflossing Leening Gemeente AXEL Binnenland Buitenland. lA Sport EERSTE BLAD Het ongeval van Prins Bernhard en zijn toestand. TER NEUZEN, 1 DECEMBER 1937. AXEL. D. H. RCODHUYZEN Co. n v MAKELAARS BRESKENS. RECHTSZAKEN. VOETBAL. TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KliEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent by vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst dag voor de uitgavo. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAJs DAG- WOENSDAG- EN VRMDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van J. VAIN DER LINDEN, klompenmaker, wonende te Ter Neuzen, om op het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen, Sectie G. no. 2208 gelegen aan de Oostkade no. 18 (Sluiskil), zijn klompenfabriek te mogen uitbreiden, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 30 November 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van E. H. J. VAN DEN REMEL, bakker, wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het oprichten van een bakkerij op het perceel kadastraal bekend in sectie L, no. 1482, gelegen aan de Vlooswijkstr. 12a. Op Dinsdag 14 December a.s. des namid- dags om drie uur zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij die bezwaren hebben. kunnen gedurende drie dagen vddr het bovengemelde tijdstip ter secretarie der ge meente kennis nemen van de ter zake in- gekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbende wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op de bovenbepaalde dag voor het ge- meentebestuur zijn verschenen teneinde hun bezwaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 30 November 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL brengen ter kennis van de obligatiehouders van de geldleening, oorspronkelijk groot f 33.000,aangegaan in 1931, dat deze stuk- ken op 30 December 1937 BUITENGEWOON sullen worden afgelost. Axel, 30 Nov. 1937. Burgemeester en Wethouders van Axel, De Burgemeester, BLOK. De Secretaris, MARIS. Uit de nadere berichten blijkt wel, dat men het letsel, door Z. K. H. Prins Bernhard j.l. Miaandag bij het auto-ongeval bekomen, aan vankelijk zeer emstig beschouwde. Eerst later kwam er ontspanning en werd men hoopvoller. Ofschoon zulks aanvankelijk niet in het voomemen lag, is Prinses Juliana nog Maan- dagavond met Haar moeder uit Soestdijk te Amsterdam aangekomen voor een bezoek aan Haar gemaal. Even na 6 uur arriveerde de hofauto met H. M. en de Prinses aan het ziekenhuis. De Prinses heeft kort na de aankomst een oogenblik aan het ziekbed van den Prins ver- toefd en Zij heeft toen ook met hem gespro- ken. Op adivies van de geneesheeren, die het been en weer rijden voor Prinses Juliana te vermoeiend achten, besloot Zij in het zieken huis te ovemachten. Er waren met het oog daarop in het ziekenhuis in allerijl kamers in gereedheid gebracht, daar ook H. M. de Koningin besloten had hier den nacht door te brengen. Met den hofauto die de bezoeksters had aangebracht, waren ook eenige koffers meegevoerd. Eveneens was ook de hofarts meegekomen. Er liep een gerucht, dat ook de moeder van den Prins, Prinses Armgard op weg zou zijn naar Nederland, doch de secretaris van den Prins, Jhr. Dedel, deelde mede, dat daarvan niets bekend was. Integendeel, in verband met de telefonisch aan den broeder van den Prins verstrekte gunstige inlichtingen, welke door dezen aan zijn moeder werden overge- bracht, meende 's Prinsen familie dat er voor het oogenblik geen aanleiding was om naar Nederland te komen. Zoowel uit het binnenland als uit het bui tenland, zijn verschillende blijken van deel- neming ontvangen. De telefoon van het Burgerziekenhuis te Amsterdam stond niet stil van wege hen, die naar den toestand van Z. K. H. den Prins informeerden. Doch zij kregen van de tele- foniste alien ten antwoord: „ik mag niets zeggen". De aanwezigheid der Vorstelrjke bezoekers, lakeien en hofdames bracht terstond in het ziekenhuis een andere sfeer te weeg. In de omgeving van het ziekenhuis was Miaandag ook voortdurend op straat een bijzondere be- langstelling van de zijde van h'-t publiek merkbaar. De verschillende communique's die Dinsdag in den loop van den dag werden verstrekt, gaven alle blijk van een bevredigenden toe stand. De correspondent der N. R. Crt. te Amster dam schrijft: Dadelijk na het auto-ongeluk op den Muider- straatweg, waarvan Prins Bernhard met zijn hofjager het slachtoffer is geworden, is het officieele onderzoek van de zijde der justitie begonnen. Daarbij waren tegenwoordig de minister van justitie, mr. C. M. J. F. Goseling, de secretaris-generaal van het departement van Justitie, Mr. van Angeren, de procureur- generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, Mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten en de officier van Justitie te Amsterdam, Mr. Dr. J. A. van Thiel. Het rapport van de onderzoekende ambte- naren, maechaussee en rijksveldwacht, is nog niet ingediend. De beide betrokken auto's zijn in beslag genomen en de getuigen gehoord. De voorloopige indruk, die intusschen nog nader door de verkeerstechnici moet worden beoordeeld, laat zich op de volgende wijze samenvatten De Muiderstraatweg is een voorrangsweg, waarop men in het algemeen met groote snel- heid mag rijden. Voor het weggedeelte, waar op het ongeluk gebeurd is, geldt dit te meer, omdat er tusschen Muiden en Diemerbrug geen enkele zij weg is, en dus redelijkerwijs geen dwarsverkeer te verwachten. Wat aangaat den afrit voor zandauto's bij de spoorweg- viaduct, deze was eerst Zaterdag j.l. in dienst gesteld, omdat eerst toen het zandvervoer ter plaatse begonnen is, zoodat het bestaan van dezen afrit, ook voor automobilisten die het traject geregeld rijden, niet algemeen bekend kon zijn. Natuurlijk rust in zulke gevallen op den aannemer van het werk de verplichting er voor te zorgen, dat duidelijk in het oog springende 'waarschuwingsteekenen: vlaggen, borden, lan- taams, enz. op een behoorlijken afstand van het gevaarlijke punt worden aangebracht. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen. In dit gevad heeft dit niet plaats gehad. Op 't punt waar de afrit voor zandauto's op den rijksweg uikomt, waren alleen aan de lin- kerzijde van den weg (gerekend in de rich ting Amsterdam) een roode vlag en bij donker een brandende lantaam geplaatst. Ook voor auto mobilisten, die uit Amsterdam kwamen, was dit niet voldoende, omdat deze waarschuwings teekenen op een afstand van een paar honderd meter zeer weinig opvallend waren. Maar voor het snelverkeer uit de richtinig Muiden was er aan de rechterzijde van den zeer breeden weg en op die rechterzijde heeft de automobilist, die naar Amsterdam gaat, in de eerste plaats te letten geen enkei waarschuwingsteeken. Het gevolg was, dat zijn aandacht op de mogelijkheid van het oversteken van den rijks weg door van den afrit komende zandauto's niet voldoende van tevoren gevestigd werd, om zoo noodig tijdig vaart te kunnen minde- ren. Hierin is nu voorzien. Er wordt thans gezorgd voor geregeld toe- zicht en voor het plaatsen van waarschuwings- borden. De vraag heeft zich voorgedaan, of de marechaussee, die met het toezicht op het ver- keer op dit gedeelte van den rijksweg belast is, niet den aannemer er op opmerkzaam had moeten maken, dat hjj aan de bovenomschre- ven verplichting in het belang van de veilig- heid van het verkeer op onvoldoende wijze vol- daan had. Desnoods had de marechaussee, naar wordt opgemerkt, ook voldoende man- schappen beschikbaar, om hier een verkeers- post te plaatsen. Noch het een noch het ander is geschied, doordat gelijk wij hierboven reeds meedeelden - het zandvervoer nog slechts een halven dag had plaats gehad. Wel snel en op schokkende wijze heeft zich dus de onvoldoendheid der voorzorgsmaatregelen ge- wroken. Een andere vraag is, of de aannemer voor het maken van dezen uitweg vergunning noo- .dig had van den Rijkswaterstaat en zoo ja, of deze aan het verleenen van die vergunning voorwaarden, in het belang der veiligheid, had verbonden. Voor de chauffeurs van de zandauto's en voor het snelverkeer beide zijn de omstandig- heden ter plaatse wel zeer ongunstig geweest. De bestuurders van de zandauto's kunnen van den afrit af, die onder een zeer scherpen hoek' op den rijksweg uitkomt, dezen onbelemmerd afzien in de richting Amsterdam. Anders is het, wat de richting Muiden betreft. Om op het uit die richting komende verkeer te letten, moeten zij het hoofd buiten het portierraam steken, omdat de achterruit door het zand, wat men noemt ,,geetst" is d.w.z. ondoorzich- tig. Als zij zich dus bij het uitkijken zoover mogelijk omdraaien, hebben zij een zicht op den weg in de richting Muiden van, naar be- rekendng, 110 meter. Hierbij zij aangeteekend, dat naar achteraf gebleken is, de mededeeling dat de aannemer, de heer de Baat, uit de cabine gestapt was, om den weg af te zien, onjuist is geweest; hij stond n.l. op het oogen blik van het ongeluk boven op het talud. Er deden zich ongunstige factoren voor. Neemt men nu aan wat wel waarschijn- ljjk is, omdat de zandauto gestopt had en dus in de eerste versnelling weg moest rijden dat de zandauto een gang van 12 K.M. bij het oversteken gehad heeft, dam had de Prins nog een afstand van 110 M. beschikbaar om vaart te minderen. In normaal-gunstige omstandig- heden zou dit voldoende zijn geweest, om een aanrijding te voorkomen. Er deden zich ech- ter onderacheiden ongunstige factoren voor. In de eerste plaats ligt de weg ter plaatse in een helling naar den onderdoorgang van den spoorweg, met het gevolg, dat de autobestuur- der onwillekeurig den blik gevestigd houdt niet op den weg, maar op de onderzijde van de viaduct. In de tweede plaats was het daglicht nog niet geheel doorgebroken, schemerde het nog, terwijl de zandauto zich bovendien in de scha- duw van de viaduct bevond en van den muur die loopt langs de baan van de Gooische stoom- tram. Zoodoende moet de zandauto voor het verkeer uit de richting-Muiden, op betrekke- lijk grooten afstand, niet dan vaag zichtbaar zijn geweest, als een weinig-opvallende zwarte massa. Wel had de zandauto het achterlicht brandende, maar daar dit links zit, moet het bij het oversteken voor den Prins niet zicht baar zijn geweest. Hierboven hebben wij reeds een aannemelijke oorzaak aangegeven, voor het niet zien van dit achterlicht, toen de zand auto zich rechts rijdend, bevond in een positie evenwijdig met de as van den weg. Een en ander zou een verklaring zijn van het zoo laat vaart minderen door den Prins, dat het hem niet meer mogelijk is geweest bij het inhalen van den zandauto voldoende naar links uit te halen. TWEEDE KAMER. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. J. R. H. van Schaik, heeft Dinsdagmiddag bij de opening van de vergadering de volgende rede gehouden Geachte medeleden! De dag van gisteren heeft in den lande schrik en ontsteltenis te weeg gebracht. Over de zon van geluk, die van uit het Koninklijk huis in toenemende mate hare warme stralen over het Nederlandsche volk doet neerdalen, trok eensklaps een donker floers. Intusschen mogen wij ons gelukkig prijzen, dat de gevolgen van het aan Prins Bernhard met diens geleider overkomen ongeval minder emstig zijn dan aanvankelijk kon worden ge- vreesd. Ik weet, de gevoelens der Kamer te vertolken, als ik zeg, dat zij ten voile deelt in de bezorgdheid, die zich van het Koninklijk gezin heeft meester gemaakt, dat zij levendig beseft, hoezeer Hare Majesteit de Koningin, als liefdevolle en zorgzame moeder door het gebeurde moet zijn getroffen, en dat zij voor alles meeleeft in de angstige spanning van Haar, die met de blijde vreugde van de naaste toekomsit in het verschiet, aan den dagelijk- schen steun van haren gemaal op dit oogen blik meer dan ooit behoefte zal hebben. God geve, dat Zijn Koninkldjke Hoogheid spoedig algeheel hersteld naar den huiselijken haard kunne wederkeeren. De Minister van Buitenlandsche Zaken, de jjeer Patijn, sluit zich namens de regeering van ganscher harte aan bij de woorden, door den voorzitter gesproken. Spreker behoeft niet te zeggen, dat ook de regeering diep ge troffen is door het ongeval, dat den Prins ge troffen heeft. Spreker uit den vurigen wensch dat deze spoedig hersteld in zijn gezin terug- keeren mag. EERSTE KAMER. Bij het begin van de vergadering der Eerste Kamer van Dinsdagavond heeft de voorzitter, mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, de volgende woorden gesproken: „Deernis met Hare Koninklijke Hoogheid de Kroonprinses heeft ons alien diep vervuld, toen Binsdagmorgen de mare zich verspreidde van het ongeluk, hoogstdezelver gemaal over komen. Naar Hare Majesteit de Koningin gingen onze deelnemende gevoelens mede zeer levendig uit. Van ganscher harte verheugen wij ons over de beivredigende berichten, welke ons sinidsdien bereikten, en bidden het Koninklijk Huis en der natie toe, dat het God den Heere goed- gunstiglijk moge behagen, de ernstige zorge, welke over Nederland is gebracht, alsnog zij het spoedig weg te nemen". De Kamer hoorde deze woorden staande aan. Acht ministers waren aanwezig. De minister van algemeene zaken, de heer Colijn, heeft daarna het volgende gezegd: „Het kabinet sluit zich van heeler harte aan bij de warme woorden, welke u gezegd hebt naar aanleiding van het ongeluk, dat den Prins der Nederlanden heeft getroffen. Ook wij verheugen ons, dat de berichten van Dinsdagavond ons de hoop mogen doen koesteren, dqt die gevolgen minder ernstig zullen zijn dan Maandag werd verwacht. Wij vereenigen ons met uw gebed dat het God moge behagen, hem een spoedig en algeheel herstel te schenken". DE NATURALISATIE VAN ZJi.H. PRINS BERNHARD. Verschenen is een Staatsblad, waarin op- genomen de wet van 24 November 1936 hou- dende naturalisatie van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterfeld en regeling van eenige gevolgen dier naturalisatie. EEN POUTIEKE VECHTPARTIJ. Maandag is te Nitsj (Zuid-Slavie) in tegen- woordigheid van verscheiden bisschoppen en tal van geestelijken een godsdienstoefening ge houden ter eere van de tijdens den oorloig ge vallen priesters. Na afloop van dezen dienst werd een optocht gehouden. Tijdens den tocht door de stad is het t,ot een kloppartij gekomen met een groep vrijdenkers en communisten. Drie personen werden licht gewond. De orde werd direct hersteld en de optocht kon voortgang vinden. OHINEESCHE GUERILLA IN NOORD-GHINA. De Chineesche pers meldt, dat het Chinee- sche legerbevel in de provincie Sjansi heeft besloten in Noord-China een guerilla op groote schaal te organiseeren. De provincies Hopei, Sjansi, Soeijoean, Tsjahar en een deel van Honan zouden in acht districten worden ver- deeld, waarheen keurtroepen bij kleine afdee- lingen tegelijk zouden worden gezonden. In de provincie Sjansi worden, volgens be richten uit Chineesche bron, de Japansche troepen aan alle kanten door Chineesche ele- menten bestookt, waardoor zij groote verlie- zen lijden. Zij trekken naar het Noorden en het Oosten terug. Bevestigd wordt, dat de Chineesche troepen Kiesjioe en Fengjang heb ben heroverd. De Chineesche pers deelt voorts mede, dat de Chineesche troepen in de provincie Sjan- toeng naar het noorden oprukken, na Liang- tsjeng en Tangji te hebben heroverd. De Japansche troepen houden evenwel nog de spoorwegzone bezet. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Bij Kon. besluit van 27 November is tijde- lijk benoemd tot leeraar aan de R.'H.B.S. te Oostburg, de heer C. A. Campagne, leeraar aan de R.H.B.S. alhier. RIJKS WATERSTAAT. Met ingang van 1 Januari a.s. zal de heer J. C. van Gelderen, sluiswachter alhier, den dienst met pensioen veplaten. Tot sluiswachter alhier is benoemd de heer Chr. P. de Maree, thans sluisknecht, zulks met ingang van 16 Nov. j.l. OMHOOGGE V AREN Bij het binnenvaren van de_ Middelhaven te Ter Neuzen is het Ned. motorschip Petronella op den Westelijken havendam omhooggevaren en blijven zitten. Later is het schip met sleep- boothulp vlotgetrokken, waarna het zonder schade bekomen te hebben de reis heeft voort- gezet. De Petronella was op weg van Stein naar Gent met een lading kolen. EEN JUBILEUMGIFT. De N.V. Stijfsel- en Glucosefabriek te Sas van Gent, die haar jubileum heeft gevierd, stelde /2500 beschikbaar voor sociale en lief- dadige doeleinden. Het bedrag is thans in overleg met den burgemeester onder de diverse daarvoor in aanmerking komende ver- eenigingen verdeeld. EEN DRIJVEND KANTOORGEBOUW. Ten behoeve van het Vlissingsche filiaal van de Steenkolen Handelsvereeniging en het Nederlandsch Havenbedrijf is een drijvend kantoorgebouw gemaakt. Bij P. Smit Jr. te Rotterdam is een ponton voor dit doel ge- schikt gemaakt. Op de werf van gebroeders Pot te Bolnes is daarna de stalen bovenbouw gemaakt. Daarna is het gebouw naar Rotter dam gebracht, waar de betimmering erin is aangebracht en thans is het opnieuw naar de werf te Bolnes gesleept, waar het in een rustig hoekje wordt afgeverfd. Over eenige dagen zal het de groote sleepreis naar Vlissingen aanvaarden, om daar in gebruik te worden genomen. BRAND IN EEN SCHUUR TE IJZENDIJKE. Toen drie inwoners van Ter Neuzen j.l. Zondagavond per auto van Oostburg huis- waarts keerden, ontdekten zij bij het binnen- rijden van IJzendijke, dat in een schuur aldaar brand was ontstaan. De vlammen sloegen reeds hoog op toen het drietal ter plaatse ar riveerde. Een hunner begaf zich op het dak, terwijl een ander emmers water aangaf, ter wijl de derde de brandweer alarmeerde. Voor- dat deze echter ter plaatse verscheen, was •men er in geslaagd het vuur te dooven. Door het snel en oordeelkundig optreden der drie automobilisten was erger voorkomen. (Vliss. Crt.) St. Nicolaas en „Ballero". In het teeken van het populaire Ballero-spel verloopen hier de beide St. Nicolaas-winkel- weken op meer dan de verwacbtingen over- treffende wijze. Algemeen blijkt men belust op de ten bedrage van eenige honderden gul dens beschikbaar gestelde hoofdprijzen. De winkeliers zijn over het algemeen dan ook zeer te spreken over het succesvol verloop. Donderdag, zal de jeugd zijn kunde en vaar- digheid in dit opzicht kunnen betoonen en het volijverige V.V.V.-bestuur heeft daartoe spe- ciaal en extra een twintigtal alleraanlokkelijk- fete prijzen beschikbaar gesteld. „Concordia" maakte Dinsdagavond een muzikale fakkeloptocht door bijna al de voor- naamste straten, omstuwd door een jeugdige menigte, die bij het fantastische en grillige toortslicbt de St. Nicolaas-vreugde verhoog- den. Maar de jeugd staat nog meer te wachten! IHedenavond zal St. Nicolaas, in weerwil van de troebelen in het nu niet enkel meer „zon- nige" Spanje, per speciaal vaartuig meer- plaats vinden aan de Axelsche Sassing en om- streeks het verscbijnen van dit blad, zal hij met „Concordia" en ,,Hosanna" aan het hoofd, na ontvangen te zijn door het zoo hoog in zijn gunst staande V.V.V.-bestuur, zijn glorieuze entree in onze aloude veste maken bij de marechaussee-kaizerne aan de Prins Hendrik- straat. Maar nog is het daarmede niet gedaan; want nadat hij Axel's burgerij, en in het bijzonder de „spes patriae", vanaf het bordes van het Raadhuis zal hebben toegesproken, zal hij voor de rest van de week de „hooge gast" zijn van de Axelaren en a.s. Vrijdag de jeugd ontvangen in ,,Het Centrum". Bij deze gelegenheid zal o.a. een filmvoor- stelling worden gegeven en de goede Sint met zijn zwarte Piet rekenen op de aanwezigheid van alle schoolkinderen, tot wier hoofden met het oog hierop door het V.V.V.-bestuur bereids een schrijven is gericht. Uit de beste bron vemamen wij, dat de leer- lingen der openbare lagere school onder lei- ding van hun onderwijzend personeel reeds tie kernen gaven gaame aan „Sints" verzoek te zullen voldoen. En aldus geldt voor Axels jeugd het „vol verwachting klopt ons hart"! SUIKER - RUEBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. SUIKER. RUBBER. KOFFIE. CACAO. KATOEN. ALLE GRANEN ENZ TER BEURZE VAN LONDEN. LIVERPOOL. NEW YORK. CHICAGO. WINNIPEG. ENZ DAM 2a Telefoon No. 30012-31012 AMSTERDAM-C. Beurt Nl« 2, Telel. 30012 - Telegramedres: CARLOS-AMSTERDAM Agent L. Sandee Nieuwdorp. Tel. 24 Autobotsing. Gistermiddag kwamen de luxe-auto's van de heeren F. D. en C. M. op den hoek van de Ju liana- en de Wilhelminastraat met elkander in botsing. Gelukkig beperkte de botsing zich tot be- trekkelijk geringe materieele sichade aan den rechterkant van den wagen van den heer D. en aan den kop van die van den heer M. Zonder lichamelijk letsel konden de beide bestuurders hun reis vervolgen. Inhoud verdwenen. Op tot heden nog niet opgehelderde wijze bleek de inhoud van eenige zendingscollecte- husjes in de School met den Bijbel in de Nieuwstraat alhier, te zijn geledigd. In de Maandagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad werd afseheid genomen vaji den gemeente-secretaris, Dr. J. G. Rama- ker, aan wien wegens zijn vertrek naar Rot terdam eervol ontslag werd verleend. De burgemeester, de heer Drost gaf te kennen met weemoed van den heer Ramaker, dien hij nog slechts kort geleden heeft leeren ken nen, afseheid te nemen, doch het was een reden tot blijdschap dat zijn vertrek naar Rotterdam voor den heer Ramaker een eer- volle promotie beteekent. De heer Dr. Ramaker, dankende voor de gesproken woorden, wenschte den burgemees ter en de raadsleden het beste toe, verklaren- de dat hij in de groote havenstad Rotterdam het vriendelijke Breskensche haventje niet zal verge ten. Vervolgens1 werd met 9 stemmen (1 brief je was bianco) benoemd tot gemeente-secretaris de heer J. A. Eekhout te Breskens. DE JAMBOREE-WANDELTOCHT TE BLOEMENDAAL. Het Hoog Militair Gerechtshof zal Dinsdag 7 December in hooger beroep de zaak behan- delen tegen den 37-jarigen M. van den H., eerste luitenant van de koloniale reserve te Nijmegen, die op 8 Augustus jl. als comman dant van een militaire colonne van 55 man van het Ned. Indische leger aan den Jamboree- wandeltocbt heeft deelgenomen en geweigerd heeft te gehoorzamen aan de bevelen van de politie te Bloemendaal om zijn colonne met drie man naast elkaar te doen loopen. In de zaak heeft de auditeur-militair bij den krijgsraad geldboeten van 25 subs. 5 dagen hechtenis en van 10 subs. 5 dagen gevorderd. De krijgsraad sprak beklaagde van het hem ten laste gelegde vrij. DE VLEESOHVERGIFTIGING TE HARENKARSPEL. Vorige week is de strafzaak tegen den slager J. v. D. te Harenkarspel, wien ten laste was gelegd, dat hij het vleesch van een aan darm- ontsteking lijdend veulen, dat besmet was met paratyphusbacillen, voor goed vleesch had ver- kocht, waardoor verscheidene personen emstig ziek zijn geworden, behandeld. De officier van Justitie had acht maanden gevangenisstraf geeischt. De rechtbank te Alkmaar Dinsdag vonnds wijzend, heeft verdaehte vrijgeysproken, daar zrj het wettig en overtuigend bewijs niet ge- leverd aohtte. WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG Kon. Nederl. Voetbalbond. le klEisse Afd. I. ADODFC. KPCVUC. SpartaExcelsior. le klasse Afd. II. 't GooiHiBS. OW-DHC. XerxesFeij enoord. HaarlemStormvogels. Blauw-WitHDVS. le klasse Afd. HI AjGOWWiageningen. EnschedeTubantia. HengeloGo Ahead. HeraclesZAC. PEC—'NEC. Afdeeling IV. le klasse. NOADDONGA. EindhovenJuliana. BWNAC. RoermondWillem H. BleijerheidePSV. 2e klasse A. RCSGoes. ZeelandiaRBC. HeroVlissingen. De BaronieDe Zeeuwem. BredaMiddelburg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1