ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN BOfcrn.— Twee uit een nest No. 9689 MAANDAG 29 NOVEMBER 1937 77Jaargang Binnenland Feuilleton Vraagt de Radio-Rede van Mr. P. J. 0UD! Buitenland SlNTERKlAAS BLUFT MAAR KRAS H'J^TshaC Het is nijpe Sten Tabak deM- B°.N° 1 ZtlnV"oJ- I ■mwmuMiWi 'nw i r - TER NEUZENSCHE COURANT anB o toeavsm* w -a«a -tr^w oiii/on rco-Pl ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Tei Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abocnementen voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. Uitgeefster: Flrma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,21. KUEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 6en dag voor de uitgave, DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRUDAGAVONI BADIOREDE VAN MINISTER ROMME. <De minister van Sociale Zaken, prof. mr. Romme, heeft Donderdagavond over beide zenders de volgende rede gehouden Waarde landgenooten. Toen, korten tijd geleden, de nationale actie voor het kleeding-, schoeisel en dekkingsfonds werd ingezet, heb ik, als minister van Sociale Zaken, met vertrouwen werkend Nederland opgeroepen, door een vrijwillige daad te vol- doen aan den zedelijken plicht, mee te helpen aan een noodzakelijke verlichting van de zor- gen van de buiten hun schuld werklooze land genooten. Nu deze nationale actie ten einde begint te loopen, is het met versterkt ver trouwen, dat ik u vanavond nog een enkel wOord kom zeggen. Want waarvan ik tevoren overtuigd was, weet ik nu: de wekroep, die ik tot u richtte, is niet tevergeefs geweest. Het doel, om met ingang van den winter, tijdig, den achterstand in te halen in de gezinnen van die werklooizen, die daarvoor ook zelf wekelijks wat ter zijde leggen hun aantal groeit met den dag dat doel wordt (ik zeg niet maar: wordt) bereikt. Dat dank ik aan u, tallooze gevers, die met uw vrije daad mijn oproep beantwoord hebt. Dat dank ik niet minder aan al die veelzijdige medewerking, die het mogelijk heeft gemaakt, dat ©ttelijke hon- derden advertenties in de bladen, nog meerdere homderdtallen filmvertooningen, en verschei- dene duizenden platen konden worden ontwor- pen, gedrukt, geplaatst, gedraaid, geplakt, zonder dat edn cent van uw gave daarvoor be- hoefde te worden besteed. Dat dank ik ten- slotte aan de organisatoren en de uitvoerders Van de plaatselijke collecten, die thans bijna overal zijn gehouden. jjn nu komt het sluitstuk van deze actie, zooals wij, mijn ambtelijke en niet-ambtelijke medewerkers en ik, dit hadden beraamd. fWlanneer gij woont in een der weinige plaat- sen, waar de collecten nog niet gehouden zijn, en waar zij slagen moet zooals bijkans zonder uitzondering elders het geval is geweest, hebt gtj door de alweer geheel belangelooze mede werking van het bedrijf der posterijen, een briefkaart in uw bus gevonden. Zes vracht- wagens vol zijn er van uitgegaan over Neder land. Zorgt, mijtn landgenooten, dat er weer zes vrachtwagens vol van binnenkomen, maar dan... beplakt met 66n of meer postzegels, met postaegels van groote waarde of met post zegels van kleine waarde, al naar gelang ge kunt. Elke cent van de opgeplakte postzegel- waarde, letterlijk elke cent er van, zonder eem- gen aftrek welken ook, komt ten goede asm het fonds. Plakt uw zegel of zegels op de briefkaart en bust haar, en de uitkomst zal wezen, dat het doel, waarvan ik nu zeg dat het bereikt wordt, dan bereikt is. Geeft uw medewerking ook aan den bouw van dit sluitstuk ik vraag het u. met even- veel aamdrang als vertrouwen. Daar moet, op sociale zaken, van die briefkaarten een gansch monument groeien, een monument, dat getuigt van de saamhoorigheid van werkend Neder land met werkloos Nederland, een monument, dat blaadje voor blaadje verrijst, doordat in elk dteel van ons land, in stad en in dorp, huis aan huis de bouwstof wordt geleverd; een pcstzegel op de kaart, en de kaart in de hne- venbus. En dan tenslotte nog dit. Ik heb straks er- van gewaagd, dat alle leveranties en diensten, die op zoo ruime schaal verleend zijn om de gevoerde campagne te steunen, aan het fonds niets hebben gekost noch zullen kosten. Dat geeft mij aanleiding, van deze gelegenheid ge- bruik te maken, mij in het brjzonder nog te richten tot hen, die niet door leveranties of prestatie hunner onderneming hun medewer king hebben kunnen verleenen. Ik weet na- tuurlijk, dat ik u, een enkele uitzondering daargelaten, op dit oogenblik met spreek m uw kantoor of fabriek, maar dat ik u lastig val in uw hui'skamer. Ik weet daarenboven, dat er onder u zijn, die zeer belangrijke giften aan het fonds hebben doen teekomen. Maar voor zoover er nu onder u zijn, die nog ach- terstaan, maar uiteraard niet achter willen blijVen, bij het prachti'ge voorbeeld, dat tal- rijke collega's van u gegeven hebben, verooT- loof ik mij, deze laatste maal dat ik voor deze actie persoonlijk met u in verbinding ben, u nog eens met nadnuk te noemen ons gironum- mer: K.S.D.-fonds, no. 141400, Den Haag. Wlant al is de postzegelruimte op de brief kaart niet groot ik vrees, en hoop tegelijk, dat zij voor u niet groot genoeg kan wezen. (Landgenooten, dit was het, wat ik u van avond nog even zeggen wilde: een woord van dank en een laatste woord om medewerking. Zij de voldoening, die gij, door den afbouw dezer nationale actie, aan uw mede-burgers geeft, tevens de rijke voldoening voor u zelf. sGoeden avond. WIJZIGING VAN DE DIENSTPUCHTWET. Aan de Memorie van Antwoord inzake de voorgestelde wijziging van den Dienstplicht- wet is nog het volgende ontleend: De vrees is niet gewettigd, dat het ontwor- pen nieuwe stelsel zou leiden tot willekeur bij het aanwijzen van diegenen, die als gewoon dienstplichtige hun verplichtingen bij de weer- maoht moeten volbrengen. Met uitzondering van de vrijstelling wegens broederdienst wordt aan de vrijstellingen niet getornd. De kosten welke aan de verwezenlijking der onderhavige voorstellen zullen zijn verhonden, zijn ongetwijfeld hoog. De regeering is echter van ooraeel, dat net hier beiangen betreft, welke zoozeer het he- staan van den staat zelf raken, dat in deze uitgaven moet worden berust. Met leedwezen heeft de regeering er kenms van genomen, dat zeer vele leden verklaarden met een eersten oefentijd van 11 maanden met te kunnen instemmen. De dienstplichtige zal, bij een oefening van 11 maanden, niet langer in werkelijken dienst verblijven dan voor het bereiken van het ver- eischte peil van geoefendheid der krijgsmacht noodig is, waarbij tevens wordt voldaan aan de andere eischen in het belang van de ver- dediging des lands te stellen. De regeering acht het noodzakelijk om steeds een troepenmaoht in weikelijken dienst te hebben van zoodanige sterkte en zoodanig peil van geoefendheid, dat hiermede ook in vollen vredestijd aan verrassende aanslagen het hoofd kan worden geboden en d'at zij (Ingez. Med.) tevens de onontbeerlijke kern kan vormen van de in tijden van ernstige spanning op te roepen grensbeveiligingstroepen. Er dient derhalve onderscheid te worden gemaakt tusschen: a. de in vredestijd' steeds aanwezige ,,kem", h. de eigenlijke in tijden van ernstige spanning op te roepen grensbeveiligings troepen". De ,,kern" zal, geheel in overeenstemming met hetgeen ter zake door Dr. Colijn werd meegedeeld, worden gevormd door de dienst- pliohtigen der infanterie, die een oefentijd van vijf maanden of langer hebben genoten. De ..grensbeveiligingstroepen" zullen in tij den van ernstige spanning worden gevormd door de alsdan op te roepen plaatselijk georga- niseerde dienstplichtigen, 't meest van oudere lichtingen, in de grensstreken ter sterkte van ongeveer 25.000 man. De werkelijke oefentijd wordt in het door de regeering voorgestelde stelsel niet feitelijk van 11 maanden tot 6 maanden terug gebracht. De eerste oefening van 11 maanden vormt een aaneensluitend geheel. Echter zullen de dienst plichtigen van een aantal regimenten het tweede gedeelte der eerste oefening volbren gen in een ander gamizoen dan het eerste ge deelte. De legering van de dienstplichtigen gedu- rende het tweede gedeelte der eerste oefening zal niet in den letterlijkcn zin des woords ,,aan of nabij de grenzen" geschieden. Bij de keuze der nieuw op te richten garnizoenen zal ten voile rekening worden gehouden met den eisch van aanwezigheid van goede oefenterreinen, terwijl deze garnizoenen tevens zoodanig zullen worden gekozen, dat de troepen, zoo noodig, in enkele uren d'e door hen bij dreigend gevaar in te nemen opstellingen,. kunjien bereiken. Met waardeering heeft de regeering er ken- nis van genomen, dat men zich algemeen kon vereenigen met een aanzienlijke verhooging van het contingent. De Minister teekent hierbij aan, dat jaar- lijks 27.500 man moet worden ingelijfd om gebruik makende van 15 lichtingen, het leger op voet van oorlog te brengen. Wordt dus, beginnende met de lichting 1939 het contin gent vastgesteld op 27.500 man, dan zal het leger eerst in 1954 compleet zijn. Nu is de Minister vooiTiemens om, teneinde den bestaanden achterstand op materieel ge- bied zoo spoedig mogelijk in te halen, de aan- schaffingen, welke ten laste van het Defensie- fonds en van den kapitaaldienst zullen ge schieden, zoo snel mogelijk, doch in elk geval binnen vijf jaar te doen plaats vinden. Daaruit volgt dan ook, dat ook het perso- neel, hetwelk deze wapenen moet bedienen, in 5 jaar beschikbaar moet zijn en dat het noodzakelijk is om tijdel-ijk -gedurende 5 jaar een grooter aantal dan 27.500 dienstplich tigen op te leiden. Dit grootere aantal is berekend en gebleken op 4600 man te moeten worden gesteld, zoo- dat het contingent moet worden verhoogd tot 32.000 man. Geschiedde dit niet dan zou, wanneer het nieuwe rnateriaal aanwezig is, slechts voor rond een derde gedeelte daarvan het verdsch- te personeei aanwezig zijn, hetgeen de Minis ter voistrekt onverantwoord acht. Na 5 jaar zou men het contingent wederom tot 27.500 man kunnen terug brengen, aan- gezien dit contingent volddende is om ge bruik makende van 15 lichtingen, het uit- gebreide leger op voet van oorlog te brengen Het is echter zeer gewensoht om ook na deze 5 jaai een contingent van 32.000 man te behouden, aangezien daar door hij mobilisatie slechts 12 lichtingen terstond behoeven te worden opgeroepen met alle daaraan verhon den voordeelen, voortvloeiende uit de verjon- ging van de bij mobilisatie te velde gaande strijdmacht. Wat het getal zonen betreft, die in een ge- zin tot dienstvervulling in vredestijd kunnen worden opgeroepen, is ook de regeering van oordeel, dat dit aan een maximum behoort te worden gebonden. Voorshands lijkt het getal drie hiervoor wel aanvaardbaar. De maatregel om ook de sterkte van de lichting 1938 te verhoogen en daartoe beslag te leggen op personen, die aanvankelijk op grond van broederdienst of van het lotings- nummer er op gerekend hadden, van dienst vervulling in vredestijd bevrijd te blijven, is slechts noode voorgesteld om de bekende redenen. De gelegenheid voor jongelieden om door middel van een verbintenis de verplich- ting van een gewoon dienstplichtige op zich te nemen, staat reeds open en er is ook wel toenemende helangstelling voor deze verbin tenis waar te nemen, doch niet in die mate, dat langs dezen weg in de behoeften voor de lichting 1938 voorzien zou kunnen worden. De kosten. door ANNY VAN PANHUYS. 33) Vervolg. Miaria was volkomen rustig, maar haar moeder trilde van opwinding en steeds meer txanen drup-pelden neer op het blanke meisjes- hoofd. Maria schoof haat moeder zachtjes ter- zijde. ,,Wiiidt u toch niet zoo op, moeder. Het gaiat mij net als mijniheer von Hornstein, ik heb hem net zoo min lief als hij mij." Met een gebaar van ontzetting deinsde anevrouw Normann achteruit. „Je bent ziek, Maria, jie zenuwen hebben dien 'zwaren slag niet kunnen doorstaan. Ze greep haar man hij den schouder. „Bel toch even om den dokter, Maria is heelemaal van streek en oversipaniuen!" IMaria brak uit in een schaterlach. rk ben zoo normaal als iets en u kunt mij geen grooter plezier doen dan. door de tafel voor het avondeten klaar te maken." Mevrouw Normann gaapte haar dochter aan als zag zij een wonder gebeuren. Zoo ge- makkelijk gaf die een baron op! Dat was on- gelooflijk! Wlat dat aangin-g leek zij in niets op haar. Dat moest wel het Kaiserbloed zijn, dat zich zoo onbegrijpelijk gedroeg! Robert Normann trommelde met zijn vin- gers op tafel. i(AJs Miaria er genoegen mee neemt, dan is alles toch in orde, Therese", zei hij, terwijl hij zijn beminde vrouw een liefdevollen hlik toe- wierp. Therese haalde de schouders op. „Jij en Maria bekijken het geval als eenvou- dige lieden, maar wij hebben toch rekening te houden met wat men in onze kringen denkt. Vergeet dat toch alsjehlieft niet!" Robert Normann sprak zijn vrouw maar zel- den tegen. Ditmaal echter waagde hij het. „Maar Therese, het is toch geen misdaad, als twee jonge menschen nog tijdig m-erken, dat zij niet bij elkaar hooren. Als zij dat pas na het huwelijk inzien, is het heel wat erger." Stinner knikte zijn directeur met instem- ming toe. Maar mevrouw Normann gaf zich zoo gemakkelijk niet gewonnen. „iDenk nu toch eens aan, Robert, hoe de menschen zullen kletsen!" Zooals ze het zei klonk het als een nood- kreet. Herman Stinner keek de opg-ewonden vrouw rusti'g aan. ,,'Wlat kan u nu de meening van een aantal kletskousen schelen, mevrouw Normann? Het levensgeluk van Maria is toch te kost- baar om het op het spel te zetten enkel en alleen terwille van de publieke opinie!' Therese Normann keek den ouden vriend des huizes met onzekeren hlik aan. „Ja, als men het zoo opvat", mompelde zij. Herman Stinner had haar altijd een zeker respect ingeboezemd. Ze veegde zich met haar zakdoek de oogen af. ,,Ik vind het ■verschrikkelijk, de kennissen te ontmoeten, nadat het verhaal de ronde heeft gedaan, dat de baron onze Maria", ze hield even op, dm dan op een diep neerslachtigen toon te vervolgen, „dat de baron onze Maria heeft laten zitten. Ik zal mij voor de men schen zoo verschrikkelijk schamen!" Maria wisselde een vluchtig lachje met Her man Stinner, terwijl zij vroeg: ,,En hoe zoudt u het geval opvatten, moeder tje, his het omgekeerd was en ik om mij van uw uitdirukking te bedienen den baron had laten zitten?" Het zeer globaal geraamde bedrag van f 22 millioen kan als volgt worden gespecificeerd: Maken van nieuwe kazemementen voor 21 bataljons infanterie f 12.3 millioen. Voorzieningen aan hestaande gehouwen ten behoeve van de huisvesting van de genees- kundige groepen c.a. en de militaire gas- school f 100.000. Maken, c.q. uitbreiden van kazemementen voor de regimenten wielrijders, motorrijders en vechtwagens en het eerste eskadron pantser- wagens 3,1 millioen. Wijzigen en uitbreiden van hestaande kazer- nementen voor artillerie te Arnhem, Ede, Bergen op Zoom, Breda, Naarden, Utrecht en Amsterdam f 1.5 millioen. Maken van een kazernement voor een regi ment artillerie c.a. f 1.8 milioen. Wijzigen en uitbreiden van de kazerneering voor het regiment genietroepen en het corps pontonniers en torpedisten /1.46 millioen. Uitbreiden van Ihet logies voor scholen voor reserve-officieren der infanterie en voor dienstplichtige onderofficieren-administrateur f 380.000. Verplaatsen van voorraden, o.a. tot het ver- krijgen van meer logiesruimte in hestaande kazemementen 600.000. HET NIEUWE MATERIA AL VOOR DE ZEEMACHT. In een nota naar aanleiding van het verslag van dc Tweede Kamer over de begrootingen van defensie zegt de minister: Voor wat de zeemacht betreft, zullen alle schepen hier te lande worden gebouwd. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de ruwe materialen uit het buitenland dienen te worden betrokken, terwijl enkele onder- deelen, welke hier te lande niet of nog niet vervaardigd worden, eveneens in het buiten land zullen moeten worden aangeschaft. De mogelijkheid bestaat, dat de torpedo- motorhoot in het buitenland zal moeten wor den besteld, ten einde te kunnen profiteeren van de groote ervaring, die men in het bui tenland met den bouw van dit soort vaartuigen heeft. Wat de vliegtuigen voor de zeemacht betreft, deze zullen hier te lande worden ge bouwd, met dien verstande, dat van een der typen een eerste serie in het buitenland in uitvoering is; hierbij is wederom rekening te houden met de omstandigheid, dat het ruwe rnateriaal uit het buitenland wordt betrokken, terwijl ook motoren, schroeven, navigatie- instrumenten, mitrailleur-bewapening, enz. ten deele in het buitenland zullen moeten worden aangekocht. EEN NIEUW TEHUIS VAN HET LEGER DES HEILS. Tallooze belangstellenden in den lande heb ben het Leger des Heils in verband met de viering van zijn gouden jubileum in Mei gif ten doen toekomen. Deze werden verzameld in een z.g. „jubileumfonds"\ waaruit aange kocht werd de buitenplaats „Berkenheide" aan de van Hengellaan te Hilversum. Deze mooie villa, omringd door 20.000 vierk. meter tuin Tegen inzending van onderstaande bon (in open enveloppe, gefran- keerd met Vh cent) wordt U gaarne kosteloos een exemplaar toege- zonden van de Radio-rede over de politieke toestand, gehouden door Oud-Minister Mr. P.J. OUD voor de VRIJZINNIG DEMO- CRATISCHE BOND. iT*fflMVRUllNl4lG - Haarlem Naa® i Adres f Ingez. Med werd ingericht voor het opnemen en verplegen van een vijftigtal oude dames. De opening van het nieuwe tehuis, dat „Avondzon" heet, zal op 1 December a.s. geschieden. De openingsrede zal worden uitgesproken door den Minister van Binnenlandsche Zaken, Z. Exc. H. van Boeijen, terwijl voorts de heer J. M. J. H. Lambooy, burgemeester van Hil versum, Dr. A. Th. Planten, alsmede enkele leger-autoriteiten het woord zullen voeren. EEN NEDERLANDSCHE VOLKSPARTIJ. Naar de N. R. Crt vemeemt zijn de plannen voor de oprichting van een beweging, die de nationale beginselen op andere manier dan de NjS.B. zal propageeren, thans zoover gevor- derd, dat dezer dagen te Amersfoort een hij- eenkomst is gehouden, waar reeds een uitvoe- rend eomite is samengesteld. In dit eomite heeft o.a. zitting Ds. van Duyl, de uit de N.S.B. getreden voorman. De oogen van mevrouw Normann schit- terd-en. „Dan zou ik gauwer over mijn ergemis en schaamte heen kouien, want dan viel het ver- nederende weg." Toen zei Maria haar, dat het de wensch van Stefan was, dat men-- tegenover de buiten- wereld deze voorstelling van zaken zou doen geld-en. (Het geeicht van mevrouw Normann ont- spande zich. „Dat lucht mij heel wat op", zei ze, ,,en zoo kan ik de ontgoocheUng beter verdragen." Miaar uit haar woorden klonk toch een slecht verborgen teleurstellhig. Het is ook niet prettig afstand te moeten doen van een schoomzoon met een baronnen- kroontje. De fabrikant had Stefan von Hornstein zijn verlovingsring terug gegeven en hem daarbij gez-egd, dat ook Maria Normann het gevoel had gehad, dat zij hem niet werkelijk beminde en, bedwelmd door den wierookgeur zijner ge- dichten, sympathie met liefde had verwisseld. Deze toelichting had hij den ingenieur niet wil len onthouden. Dat was hij aan Maria verplicht geweest. demand, die het geldik niet waard was, een Maria Normann de zrjne te noemen, kon die mededieeling niet anders dan goed doen. Stefan werd er echter niet in het minst door gekrenkt integendeel, ze deed hem genoe gen. Hij had Maria dus geen verdriet gedaan en kon dus met veel lichter hart met Barbara gaan spreken. Herman Stinner had hem ook gezegd, dat het maar beter was, dat hij na de gebeurtenis zoo spoedig mogelijk Frankfort verliet. Maar inplaats van hem zijn be trekking op te zeggen zooals von Hornstein vast verwacht had had hij hem een positieverbetering aange- boden. „Spreekt u zich met juffrouw Kaiser uit," had Hermann Stinner gezegd, „dan kunt u direct daarna afreizen en de leiding van onze zaak in Stettin ovememen. Zoodra u met uw toekomstige vrouw alles in orde hebt, komt u maar hij mij en dan zal ik de noodige verdere maatregelen nemen." Zijn dankbetuiging had hij evenmin in ont- vangst willen nemen als toen hij had aange- boden m,et Maria te spreken. Deze gedachten sohoten den jongen inge nieur telkems weer door het hoofd en hij voelde zich bovenmate gelukkig, wanneer hij er over nadacht hoe effen en gemakkelijk nu de weg voor hem lag, dien hij had te volgen. 'Ben zalig, koortsachtig verlangen dreef hem zoo snel mogelijk naar Barbara toe en hij wachtte haar op in de buurt van het huis van den professor, zooals hij reeds zoo dikwijls gedaan had. iEen paar minuten na vijven kwam Barbara als naar gewoomte de deur uit en hem tege- moet. Hij ging op den hoek van een straat dicht tegen de huizen staan, om niet direct gezien te worden. Hij wilde Barbara verrassen dacht hij jongensaehtig. Ze liep zoo snel, dat zij reeds dichtbij was. Hij trad op haar toe en bemerkte tot zijn ver- rukking, hoe haar fijn gezichtje donkerrood werd en de blauwe oogen schitterden. Hij wilde haar de hand geven, iets zeggen tot opheldering. Maar de woorden bestierven hem op de lippen Barbara's trekken waren plots el ing hard en afwijzend geworden. ,,'Ik verwonder mij er zeer over, mijnheer von Hornstein, u terug te zien nadat u mij pas voor enkele dagen over uw lange reis had gesproken. Maar het gaat mi) niets aan of u reeds terug is of nog op reis moet. Ik wou u alleen maar verzoeken, niet meer op mij te wachten, want ik stel er geen prijs op, door u hegeleid te worden." Stefan von Hbmstein kon van verbazing en schrik geen antwoord vinden. Hij liep, geheel TWEEDRACHT BIJ BELGISCHE LIBERALEN. De Belgische liberale ministers van staat Deveze, Hymans en Max hebben kennis ge geven van hun uittreden als leden van de libe rale federatie in het arrondissement Brussel in verband met een door deze federatie aange- nomen motie. Gnmiddellijk na de samenstelling van het nieuwe Belgische kabinet heeft de Brusselsche liberale federatie in een v£rgadering den poli- tieken toestand besproken. De jonge liberalen waren er namelijk niet over te spreken, dat Janson, die al enkele jaren niet meer aan politick doet, kabinetsformateur was gewor den. Ook vonden zij de verhouding 'in het kabinet ten nadeele van de liberalen. i Toen Dierckx, die de portefeuiile van bin nenlandsche zaken heeft aanvaard, even ter vergadering kwam, werd hij door zijn partij- genooten op alleshehalve vriendelijke wijze ontvangen. Een verklaring van den minister werd smalend aangehoord en tenslotte werd een motie aangenomen, waarin de liberale in de war, naast het knappe meisje voort, dat snel trachtte weg te komen. ,,iWat heb ik u gedaan, waarom behandelt u mij als een melaatsche?" bracht hij ten slotte uit, ,,ik heb u toch niets kwaads ge daan." Barbara's oogeh flikkerden. ,,Gaat u naar juffrouw Normann, uw ver- loofde, mijnheer von Hornstein", stiet zij met bevende stem uit. „Het is uiterst pijnlijk voor een arm meisje, met den verloofde van een deftige jongedame gezien te worden!" Ah! Dat was het hem dus! Stefan had wel kunnen juichen. Maar hij be- dwong zich. ,,Je bent in de war, Barbara, ik ben niet verloofd", zei hij met gemaakte kalmte. (Barbara stapte nog sneller door. ,,Een dergelijke leugen had ik toch niet van u verwacht", zei ze op droevigen toon, zonder hein aan te zien, ,,ik heb echter zelf uw ver- lovingsannonce in de krant gelezen. Op den- zelfden aVond, dat u afscheid van me nam. Ik vertelde het moeder, en zij toonde mij de an- nonce, waarvan de datum al een paar weken oud was. „Ik ben niet verloofd?" herhaalde hij met klem. Ze keek hem verwijtend en emstig aan. Mijnheer -von Hornstein, u is mrj geen ver klaring noch rekenschap schuldig, maar liegt u nu niet dat past zoo heelemaal niet hij uw deftigen naam." (Barbara bleef staan. ,,Het gaat mij niets aan, maar het zou toch wel wonderlijk zijn, indien uw niet-alledaag- sche naam tweemaal in Frankfort voorkwam." Een aarzelende, heimelijke hoop was plotse- ling in haar opgekomen en wilde zich niet door verstandelijke argumenten op de vlucht laten drijven. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1