AI bfmffn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VIAANDEREN \BQN Brand- akkers Kloosferbalsem wonder) No. 9688 VRIJDAG 26 NOVEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Kerknieuws. Mr. P. J. PUD Zaterdagavond voor de Radio! bedek ze dadelijk met Predikbeurten EERSTE BLAD DE WET OP DE EVENREDIGE VRACHTVERDEELING. TER NEUZEN, 26 NOVEMBER 1937. examen adjunct-commies VERVOEK VOOR REKENING VAN DERDEN NAAR BELGIE. ZAAMSLAG. AXEU BIERVLIET. \rDdt^^°°s loe GROENENDIJK. KLOOSTERZANDE. RECHTSZAKEN. N EUZENSCH ECO U RANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten er Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika S 2,—, overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen bg voorukbetaling. Uitgeefster: Fir ma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20 KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bg vooruitbetaling. Grootere letters en clichte's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertenti^n bg regelabonnement tegen verminderd tarief, betwelk op aanvraag verkrijgbaar i^. Inzending van advertentien liefst te dag voor de uitgave. OIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. EERSTE KAMER. Mr. W. de Rijke, de opvolger van Ds. Van Duyl als lid van de Eerste Kamer, heeft be- sloten de benoeming te aanvaarden. MR. J. R. M. VAN ANGEREN BENOEMD TOT SECRETARIS-GENERAAL BIJ DEPARTEMENT VAN JUSTITIE. De .Staatscourant" van Woensdagavond bevat het Koninklijk Besluit, dat met ingang van 1 December 1937 benoemd is tot secre- taris-generaal bij het departement van justitie Mr. J. R. M. van Angeren, thans administra- teur bg dit departement. HE. MS. GELDERLAND TE CURASAO AANGEKOMEN. Op het departement van defensie is bericht ingekomen, dat Hr. Ms. Gelderland onder bevel van kapftein ter zee P. B. M. van Strae- l«n, 24 November te Curasao is aangekomen. Dezer dagen is een delegatie uit de leden der Vereeniging van directeuren van scheeps- hypotheekbanken door den minister van Wa- terstaat in audientie ontvangen, teneinde haar standpunt uiteen te zetten ten aanzien van de wet op de evenredige vrachverdeeling. De delegatie heeft ernstig aangedrongen op intrekkmg van deze wet. DE ITALIAANSCHE GEZANT. Naar men meldt zal de Italiaansche gezant in ons land, de heer F. M. Tatiani, binnen afzienbaren trjd ons land verlaten, wegens een benoeming elders. Deze benoeming zou, naar verluidt, wellicht die van ambassadeur van Italig te Tokio zijn. VVAAROM GEEN NIEUWE NEDERLANDSCHE GEZANT TE ROME GEACCREDITEERD HON WORDEN. Minister Patijn merkt in de memorie van antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de begrooting van buiten- landsche zaken op, dat het te betreuren zou zijn, indien de voorstelling ingang vond, dat de betrekkingen tot Italie niet normaal zijn. Het eenige wat niet normaal is, is de toestand, dat dusver geen nieuwe Nederlandsche gezant te Rome kon worden geaccrediteerd, omdat de Italiaansche regeering verlangt, dat de aan dezen functionnaris mede te geven geloofs- brieven gerichten moeten zijn aan den koning van Italie, keizer van Ethiopie. De Minister zint op middelen om in dezen minder ge- wenschten toestand verbetering te brengen. DB KWESTIE-KIES IN DE S. D. A. P. Do. van der Horst te Akkrum, de heer J. Weidema, te Sint Anna Parochie, lid van den gemeenteraad van Het Bildt, en mevrouw F. van Oostrumde Boer te Leeuwarden hebben een circulaire gericht tot de leden van het gewest Friesland der S.D.A.P. inzake de kwes- tie Kites. Verontrust door de onzuiverheden, welke de zaak-Kites hebben vertroebeld en het gewest Friesland in zulke emstige moeilijk- heden hebben gebracht, meenen zij, nu de zaak in een nieuw stadium is gekomen, waardoor zg nog ingewikkelder is geworden, alsnog een poging te moeten doen om de kwestie tot haar normale proporties terug te brengen en zoo mogelijk tot een oplossing te brengen. Zij meenen, dat dit het best kan geschieden door partijgenooten, die zich in de kwestie geen partij hebben gesteld. Degene, die de circulaire onderteekend heb ben, houden a.s. Zaterdagavond te Leeuwarden een bijeenkomst om over eventueele stappen te beraadslagen. gaan van een nieuwe obli'gatieleening, ter af- lossing van de leeningen, aangegaan in de eer ste jaren van oprichting van de vereeniging. lOp voorstel van het bestuur werd over het brood en de kruidenierswaren 5 pet. uitge- keerd, terwijl 7 pet. en 2 pet. weroen toege- staan resp. over de omzet in huishoudelgke artikelen en brandstoffen. Van het nog resi.ee- rende overschot werden bovendien nog af- sch.rijvm.gen gedaan ten gunste van reserve- fonds en uitbreidingsfonds. MIST OP DE SCHELDE. Tengevolge van den mist ondervond gisteren het passagiersverkeer van den Provincialen stoombootdienst op de Westerschelde gedu- rende de morgenuren eenige vertraging. De eerste dienst van Ter Neuzen op Vlissingen en Hoedekenskerke kon niet plaats vinden. Ook de laatste dienst Ter NeuzenHoedekenskerke kon g.en doorgang vinden. Verder is een onbekend gebleven stoomschip beneden Bath omhoog gevaren en blijven zit- ten. Sleepbooten zijn voor het verleentn van assistentie uitgevaren. Later is dit schip op eigen kracht vlot gekomen. TOONEELGEZELSOHAP JAN MUSCH. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, zal het tooneelgezelschap Jan Musch Woena- dag a.s. in het Concertgebouw een voorstelling geven met het blijspU ,,Job heeft geduld". George Barr, de schrijver van dit blgspel, wil zijn publiek laten gelooven aan een ouden oom, ex-handelaar in boeken en curiositeiten, die, na zgn zaakje in Paseonico van de hand te hebben gedaan, plotseling komt binnenval- len in het verarm.de gezin der kinderen Berson te Riverton, op zoek naar een ,,meneer in zoo'n Zwarte jas", wiens naam hg niet kent, maar die hem eens ten belangrrjke som zou hebben geboden voor een handschrift van Columbus en wien hij dit nu wil verkoopen. De schrijver ontwerpt een Asschepoes-achtige tegenstelling tusschm de arbeidzame Amorilla Benson en haar verwende zusjes Ina en May- belle, die zich zoo'n faeetje met zang- en dans- lessen bezighouden. Dat Tom Benson zich, juist als oom Job er is, bij het pokeren 500 dollar afhandig laat maken door een berucht individu, welk geld nog wel aan tante Julia behoort, lijkt een beetje toevallig en dat Job die 500 dollar gaat terughalen en het individu en passant een pak ransel ge.ft met zijn wan- delstok, is evenmin geloofwaardig gemaakt als dat Julia zoo maar opeens een psychiater bereid vindt, een onderzoek in te stellen naar oom's geestvermogens. Hoe onv.rwacht komt ook die kooper van het handschrift voor den dag, nadat Job hem toch meer dan vier maan den lang vergeefs heeft gezocht en wat toe- vallig, dat een der tweelingzusjes het manus cript dan juist heeft verstopt waarom? zoodat oom eenige angstige oogenblikken heeft te doorstaan! Het gezelschap van Jan Musch heeft in het geh.ele land een zeer goeden klank verworven en het is te voorzien, dat dien avond geen plaatsje in het Concertgebouw onbezet zal blijven. een portemonnaie met inhoud; een dames- vulpotlood, een autowiel met band, een dames- sjaal, een rijwielhandpompje en een wit mutsje. Bijeenkotmsten. Evenals elders had ook hier de vertooning van de film der N.CJR..V. onder groote belang- stelling plaats. Ds. Korevaar opende de bgeenkomst, die, na het laten zingen van ,,Van U zijn alle dingen", voorging in gebed, en vervolgens op de groote gave van de radio wees. Na de vertooning van de films sprak Ds. Kok het sluitingswoord en werd gezongen JJoer, blijf bij mij", waama Ds. Kok het dank- gehed uitsprak. Propaganda-avond. De Chr. Jonge Mannen yereeniging ,,Stroom- opwaarts" hield haar jaarlijkschen propa ganda-avond onder voorzitterschap van den heer J. de Pooter Lzn. Een bijbellezing werd gehouden dooT den heer J. W. Kuzee, waama werd opgevoerd het ernstig spel „Het Testament". Na de pauze sprak Ds. Korevaar een opwek- kend woord en gaf de heer Kusee een humo- ristische schets ten beste en volgden eenige voordrachten. IHet was reeds laat toen Ds. Korevaar op verzoek van den voorzitter de samenkomst met dankgebed beeindiede. POSTDIENST. Aan het onlangs te's Gravenhage gehouden examen in vakbekwaamheid in den postdienst voor adj.-commieizen heeft met goed gevolg voldaan de adlj.-commies bij den Post-, Tele- graaf- en Telefoondienst M. J. Poissonnier, van het Post-, Telegraaf- en Telefoonkantoor te Tea- Neuzen. OPBRENGST OOLLECTE. IDe onlangs gehouden collecte ten bate van het Schoeisel-, Kleeding- en Dekkingfonds in deze gemeente heeft in totaal opgebracht een bedrag vin 691,92. In de kom werd gecollec- teerd 613,17%, te Sluisk.il 40,75 en te Drie- wegen 38. Het resultaat van de opbrengst in de kom der gemeente is mede te danken aan de mede- werking, verleend door de gemeenteambtena- ren bij dte ultvoering dezer collecte. COOP. „ONS BELANG". De Coop. Broodbakkerij en Verbruiksvereen. ,,Ons Belang" U.A. hield haar jaarvergade- ring op Maandag 22 Nov. j.l. op de bovenzaal van den heer H. de Vrieze, Markt, Ter Neuzen. Het door den secretaris uitgebrachte jaar- verslag getuigde van doorloopen.de vooruit- ganig, zoowel in aanthl verbmikers en leden, ate in omizet over de verschillende hedrijven. De balans en resultatenrekeningen over het 21«te boekjaar werden op voorstel van bestuur commiissle van tcezicht met algemeene siteimimen aianvaardt. Daarna hadden de verkiezingen plaats voor dte perdodieke aftreding van bestuurs- en com- mi&sieleden. fVan de obligatieleeningen 1927 en 1935 wer den bedragen resp. van f 205 en 240 ultge- loot. De nummers van uitloting worden in dit blad bekend gemaakt. (Het bestuur kreeg machtiging tot het aan- BESMETTELIJKE ZIEKTE1N. In de week van 14 tot en met 20 November kwamen in onze provincie 3 gevallen van rood- vonk voor, n.l. den te Oost- en West-Souburg en 2 te Vrouwenpolder; deze laatste in den gezin. De Kon. Ned. Toeristenbond A. N. W. B. meldt ons, mededteeling te hebben ontvangen van het Belgi'sciie Ministerie van het Ver- keerswezen, dat de machtiging voor goederen- vervoer voor rekening van derd n naar Belgie, waarvan de vrachtvervoerders, volgens de wettelijke voorschriften, voorzien moeten zijn, op 1 Januari a.s. verplicht zal worden gesteld. Zij die dan nog niet in het bezit zijn van een dergelijke machtiging, zullen na dien da tum niet meer over de Belgische grens worden toegelaten. Bovendien zullen, eveneens na 1 Januari 1938, 1 e e g e motorrijtuigen, dienend voor het vervoer van goederen voor r.kening van derden, niet meer in Belgie worden toegelaten. Deze laatste bepaling geldt niet voor ver- huizingen. VRIJWILLIGE VAOCINATIE. In een te Middelburg gehouden bijeenkomst is de Provinciale Zeeuwsche Commissie tot propaganda voor de vrijwillige vaccinatie samengesteld. Voorzitter is dr. B. Vaandrager te Dotnburg en secretaris J. Broekhugsen, arts te -Middelburg; terwijl er verder zitting In hebben J. G. Bantjes, inspecteur der Volksge- zondheid te Nijimegen en dr. J. W. A. F. van Maren Bentz van den Berg en de artsen C. J. M. Boogerd, J. Nieuwenhuijse en H. C. Roze- meijer, resp. te Middelburg, Zierikzee, Krui- ningen en IJzendijke. DIEFSTAL. Wloensdagavond heeft de politie te Middel burg een huiszoeking gedaan bij A. L., wo- nend; aan den Noordweg en winkelhediende in den gzerhandel der firma de Jager. De po litie trof een zeer groot aantal voorwerpen aan die van diefstal hij deze firma afkomstig waren en d'ie in twee vrachtauto's naar het bureau zijn overgebracht, terwijl L. in ver- zekerde bewaring Is gesteld. Bij een tweeden prrsoon in dienst van genoemde firma, J. de W., wonende aan den Veerschen weg, werd ook een onderzoek ingesteld, doch hier werden slechts enkele voorwerpen in beslag genomen. (VI. Crt.) Gevonden voorwerpen. De gemeente-veldwachter te Zaamslag ver- strekt inllchtingen omtrent de navolgende ge vonden voorwerpen; HET CENTRUM. De directie van ,,'Het Centrum" heeft een programma weten samen te stellen, dat klinkt ais een klok, niet alleen dat men zal te be- wonderen krijgen den fenomenalen zanger Joseph Schmidt, doch in de andeie film, zal men te zien krijgen het Nederlandsche werk ,,Oranje Heln", waarin het bekende tooneel gezelschap van Herman Bouber op het witte doek zal verschijnen met een Jordaanfilm. Dit prachtprogramma zeil dan ook moeilijk te overtreffen zijn. V66r de pauze gaat de film „De mooiste dag van mijn leven." Men krijgt hierin volop gelegenheid onder de bekoring te komen van het machtig stem- geiuid van Joseph Schmidt, die hierin zelfs als dubbelganger fungee,".t,. want er zijn twee Joseph Schmidten die om beurUn hun lied doen klinken. Terwijl de een het geluk ter juister tijd weet te grijpen, gaat het met den anuer voortdurend bergafwaarts. Wij zien hem in een sjofele kermistent, waar de arme jongen als zingende clown optreedt. De clown zingt, maar zgn hart is vol van droefheid. De andere viert triomf op triomf. Desondanks blijft de genegenheid, welke de broers voor elkaar heb ben, ongeschokt en wanneer zij elkaar na vele jaren terug zien, is er veel leed geleden. De oorzaak van de rampspoed van den eenen broeder is vergeten en breekt er ook voor hem een beteren tijd aan, dank zij zijn melo- dieuze stem. Het wordt inderdaad de mooiste dag van zijn leven en dit lied klinkt als een uitbarting van zijn vreugde door de zaal. Er is echter nog meer in dit filmwerk te bewonderen, n.l. de prachttypen Otto Wal- burg en Felix Bressart. Zij geven thans een gee: tige en fijn getypeerde uitbeelding van twee keimis-exploitanlen, pleegvaders van de tweelingbroeders. Maar dit alles zinkt toch in het niet bij de eenig mooie zangnummers van Joseph Schmidt. Dan volgt: ,,Oranje Hein." Het is niet de eerste Jordaanfilm en het zal, gezien het succes van deze films, ook de laatste wel niet zijn, want ook deze is gewor den een gezellige film, waar men met zeer veel genoegen naar zal kijken en daarin vele liederen zal aantreffen, die kort na het ver schijnen van deze film populair werden en daarbij zal men medeleven met het wel en wee van de famiiie uit de Jordaan, een brok volksleven, zooals het gezelschap Bouber ook vele malen met stijgend succes voor het voet- licht brengt. Het gegeven is vrij simpel. Een guile en goedhartige Jordaner, wiens eenig gebrek is, dat hij den drank niet kan laten staan, een vrouw, die dat alles na negentien lange jaren moe is en hem verlaat Tenslotte de verzoening die door de heele buurt wordt meegevierd en zoo het vroolijke en gelukkige oogenblik voor Oranje Hein terugkeert, dat hij weder met zijn Aal de buurt fijn kan opdoffen. Johan Eisensohn geeft in deze film een prachtige typeering van Thijs, in zijn ruwe goedheid en later ook zijn kinderlijke blijheid. Het echtpaar Bouber laat weer zien op welk een uitnemende wijze zij de hoofdrollen in deze Amsterdamsche volksschets weten uit te beel- den en Sylvain Poons heeft als Oom Bram de lachers op zijn hand. De bekende tooneel- speelster Annie Verhulst geeft een vertolking van de rol van Ant, de vrouw van Thijs, zoo als men van deze begaafde artists mag ver- wachten. Waar In de groote steden een van deze pak- kende hoofdnummers al voldoenie is om de bioscoopliefhebbers in drommen te doen op- komen. heeft „Het Centrum" niet geaarzeld om beide filmwerken in teten programma te vereenigen en het zal wel nergens voorkomen, dat zooveel wordt aangeboden. de hond losliet, had J. echter al eenige bloe- dende wonden aan hand en arm opgeloopen en moest hij zich onder geneeskundige be- handteling stellen. Wegverbetering. In de Woensdagavond gehouden vergadering van den gemeenteraad kwamen, naar de Vliss. Crt. meldt, voor de eerste maal de voorstellen van B. en W. inzake wegverbetering in open- bare behandeling. Alvorens de plannen nader uiteen te zetten, deeide de voorzitter mede, dat wat wegenaan- leg en wegenonderhoud betreft, Biervliet wel in een zeer ongunstige positie verkeert. Deze gemeente heeft in totaal 16 K.M. keiweg in eigen onderhoud'. Dit kan zij niet betalen, zoo dat het geen verwondering zal wekken, dat de wegen verouderd zijn en zich in een slechten staat bevinden. Meermalen zijn er met Prov. Staten onderhandelingen gevoerd om in den toestand verbetering te brengen, maar steeds bleken er, nu eens bij het provinciaal bestuur, dan weer bij de gemeente, emstige fmancieele bezwaren te zijn. Het verheugde burgemeester Kostense thans den raad een voorstel van ver- strekkende heteekenis te kunnen voorleggen, hetwelk dte zoo zeer gewenschte verbetering zal brengen. Het plan omvat het volgende: le. Het aanleggen van een 5% M. breeden klinkerweg van den verbindingsweg tusschen LJzendrjke en Philippine naar de kom der ge meente. Lengte 3550 M. 2e. Het vemieuwen van het wegdek op den z.g. Platten Dijk bij Nieuwlandschen Molen tot een klinkerweg van 5% M. breedte. 3e. Het aanleggen van een asfaltweg in de Weststraat, breed 4 M. met zijbestrating tot 6 M. 4e. Verbetering van den weg door dte ge meente. De totale kosten bedragen plm. 100.000, waarvan de provincie 75 pet. voor baar reke ning neemt, terwijl het Werkfonds voor de res- tcerende 25 pet. gedurende 5 jaar een rente- loos voorschot verleent. De aflossing zal ge schieden in 20 jaarlijksche termijnen. De voorzitter achtte de gelegenheid thans zeer gunstig en na rijp heraad werd het voor stel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De voorzitter dankte alien, die hun medewer- king aan het plan verleend hadden en zegde toe. dat het werk zooveel mogelijk door Bier- vlietsche werkloozen zal worden uitgevoerd. Begonnen wordt in 1938 met den weg door den Koninginnepolder. Het vrijkomende mate- riaal zal gedeelteliik worden verbruikt voor de overige weggedeelten. Een jubileum. Dinsdag was h't 25 jaar geleden, meldt de Vliss. Crt., dat de brigadier-titulair Th. Floe- gaert te Biervliet in dienst kwam hij den Rijksvte'ldwacht. Dit feit is voor den jubilaris niet onopgemerkt voorbiigegaan. Des mor gans had op het stadhuis de officieele ont- vangst plaats. waarbij verscheidene superieu- ren en collega's van den heer Ploegaert aan- wezig waren, alsmede het gemeenteoersoneel. De divisie-commandant hood den jubilaris het eerrimetqal aan. Den geheelen dag ondervond de heer Ploe gaert veel belangstelling van de zijde der hurgerij. De brigadier-titulair is reeds 15 jaar te Biervliet; zijn vroegere standplaats was Vlissingen. DS. B. VAN NEERBOS JUBILEERT. Woensdag vierde Ds. B. van Neerbos, predi- kant bij de Geref. Gemeente van Rilland-Bath, zijn zilveren ambtsjubileum. Hij aanvaardde in 1912 het predikambt te Rijssen. In 1915 vertrok hij naar Meliskerke, welke standplaats hij in 1917 met Bruinisse v rwisselde. Vandaar vertrok hij in 1921 naar Ter Neuzen, om in 1932 te Vlaardingen zijn in- trede te doen. Sinds een paar maanden dient de jubilaris de gemeente van Rilland-Bath. Aangezien Ds. Van Neerbos, in verband met het Lit dat voor hem te Rilland een pastorie wordt gebouwd, zich tijdelijk metterwoon te Krabbendijke heeft gevestigd, werd de viering van dit jubileum Woensdagavond bepaald tot het houden van een gedachtenisrede in het kerkgebouw te Rilland. Stemt Zaterdag 27 November, om half negen af op Hilversum I (1875 M). Oud-Minister Mr. P.J. OUD houdt dan ter gelegenheid van de Alg. Verg. van deVrijzinnig Democratische Bond een rede over de politieke toestand. Stelt U op de hoogte, van wat de Vrijzinnig Democraten willen en zendt ons deze bon in(Open enveloppe ge- frankeerd met l'/2 cent.) rnT BONDl VRW"NNIG 1,9 - Haarle® (Ingez. Med J den weg had zien oprapen. Deze persoon werd opgespoord en na meerdere malen ontkend te hebben, bekende hij ten slotte de bankbiljetten te hebben opgeraapt, en deze te hebben ge geven aan een hem bekende landbouwer die hij in een cafte in den morgen van dien dag te Schoondijke had aangetroffen. De leurder zou bij het overhandigen der bankbiljetten „als belooning" daarvoor een geldsbedrag van 10 hebben ontvangen. De leurder zekere A. J. K. 51 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd daarop aangehouden en ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld. Intusscben werd het onderzoek voortgezet, en werd den vermoedelijke heler de 74-jarige M. de J., zonder beroep, wonende te Schoon dijke opgespoort en in Axel aangehouden. De J. die aanvankelijk eveneens ontkende viel ten slotte door de mand en bekende de bankbil jetten te hebben aangenomen. Odk deze per soon werd ter beschikking van de Justitie gesteld. Beide verdachten hadden zich thans respec- tievelijk wegens diefstal en heling te verant- woorden. Beide verdachten bekenden de feiten te hebben gepleegd. De Officier van Justitie eisehte voor ieder 6 maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. De verdediger van K., Mr. Hersters, b&- pleitte vrijspraak, subsidiair een voorwaar- delijke veroordeeling. De verdediger van De J., Mr. F. C. Adriaan- sen, bepleitte een voorwaardelijke straf met verzoek onmiddellijke in vrijheidstelling, welke werd geweigerd. Mazelen. Te Groenendijk komen de mazelen veel voor onder de kinder em. De bewaarschool is bijna leeg. Gevaarlijk beest. Toen de landbouwer J. alhier op het erf van zijn zoon kwam, sprong plotseling d'iens hond los en het woedende dier wierp zich onmiddel- lijk op den bezoeker. Gelukkig maar voor J., dat binnen een en ander werd gehoord. Toen Arrondissements-Reehtbank te Middelburg. Zitting van 26 November 1937. De rechtbank heeft o.m. het volgende von- nis uitgesproken: J. C., oud 21 j., koopman te Vlissingen, is wegens het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, veroordeeld tot 2 maanden hechtenis voorwaardelijk en met toewijzing der civiele vordering, ingesteld door opper- wachtmeester Lensen, tot een bedrag van 150. De volgende zaken werden behanield: Diefstal en heling. In den voormiddag van 29 October 1.1. begaf de landbouwster R. te Schoondijke, zich naar het postkantoor aldaar, ten einde geld per giro over te maken. Bij het wegrijden van huis had zij een viertal bankbiljetten van /100 benevens eenig zilver geld in haar schortzak gestoken. Op het postkantoor ge komen zijnde. kwam zij tot de onaangename ontdekking, dat zij de bankbiljetten had ver- loren. Bij de politie werd onmiddellijk kennis gegeven van het verlies der geldswaardige papieren. Een onderzoek werd ingesteld en kreeg men vermoeden op een leurder die men in den loop van dien morgen een voorwerp van zijn pijnlijk, ze genezen moeilijk en laien vaak litleekens na. Behandel ze daarom zorgvuldig, de pijn verdwijnl direct, de wonden of blaren blijven zuiver en genezen snel. I.ingez. iVleU ZONBAG 28 NOVEMBER 1937. Ned. Ilervormde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u„ Dr. L. J. Cazemier; 2 u., Dr. L. J. Cazemier, bed. H. Doop. SLUISKIL. 9.30 u., de heer K. P. van der Graaf; 2 u., de heer F. H. J. Bik, dankuur voor den oogst. HOEK. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams. AXEL. 9 u. en 2 u., Ds. Van Oeveren. ZAAMSLAG. 9 u. en 2 u., Ds. G. W. Kore vaar. KLOOSTERZANDE. 9.30 u., Ds. A. Dronkers. SAS VAN GENT. 9.30 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. PHILIPPINE. 2.15 u., Ds. Akersloot van Hou ten Rooo. Gerefnrmeerde Kerk. TER NEUZEN. 9.30 u. en 2 u„ Ds. G. W. van Houte. HOEK. 9.30 u. en 2 u., Ds. Vink AXFiL. 9 u., Ds. Kok, van Zaamslag; 2 u., Ds. Post. ZAAMSLAG. 9 u., Ds. Post, van Axel; 2 u„ Ds. Kok. Gereformeerde Gemeente. TER NEUZEN. 9 u., 2 u. en 5.30 u., leesdienst. AXEL. 9 u. en 2 u., leesdienst. Chr. Gereformeerde Gemeente. ZAAMISLAG. 9 u. en 2 u., Ds. Tolsma.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1