ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN HEROPENING Twee uit een nest Juweelhandel HEURSEL No. 9687 WOENSDAG 24 NOVEMBER 1937 77e Jaargang Binneniarid Feuilieton EERSTE BLAD D. H. ROODHUYZEN Co. n.v. MAKELAARS lA van den Juweelhandel HEURSEL Ter dier gelegenheid wordt een beperkte stock mooie armband-uurwerken te koop gesteld. Voor Heeren aan 100 fr. Voor Dames aan 130 fr. LANGE MUNT 2 GENT >«w»v TER NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bij vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige lan den 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor bet buitenland alleen bij vooruitbetaling. Ultgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDF, GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLELNE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst 65n dag voor de uitgave. BIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MA AN DAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. HINDERWET. Burgemeester en Wetbouders van TER NEJUEEN brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente-secretarie ter inzage ligt een veraoek met bijlagen van J. WISSE, bakker, wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het opricbten van een bakkerjj, in het perceel kadastraal bekend in sectie M no. 609, gelegen aan de Axelsche straat No. 116. Op Dlnsdag 7 December a.s., des namiddags om drie uur, zal in het gemeentehuis gelegen- heid bestaan om bezwaren tegen de inwilli- ging van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen v6or het bavengemelde tijdstip ter secretarie der ge- meente kennis nemen van de ter zake inge- komen schrifturen. De aandacbt van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande juris- prudentie niet tot beroep gerecbtigd zijn, zij, die niet overeenkomstig artikel 7 der Hinder- wet op den bovenbepaalden dag voor bet gemeentebestuur zijn verschenen teneinde hun beawaren mondeling toe te lichten. Ter Neuzen, 23 November 1937. Burgemeester en Wetbouders voomoemd, P. TE'LLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVLJLLE, Secretaris. EERSTE RAMER. De tertiaire wegen. Ontleend is aan het voorloopig verslag over bet ontwerp van wet tot wijziging van de Motorrijtuigenbelastingwet en van de wet van 6 October 1934 tot instelling van een ver- keersfonds, inzonderheid met bet oog op het belang der tertiaire wegen: Bij de overweging van dit wetsontwerp in de afdeelingen der Kamer betuigden vele leden hun instemming met de indiening er van, waarmede aan een in breeden kring levenden wensch tegemoet is gekomen. Zij juicbten toe, dat eindelijk een voorstel wordt gedaan tot het vers trek ken van geldelijken steun ter ver- betering van de tertiaire wegen. Sommige leden bepleitten, dat aansluiting van bet locale verkeer aan de primaire wegen niet te zeer worde belemmerd. Mocht dit wel geschieden, dan zal, zoo betoogden zij, het v:rkeer op de tertiaire wegen toe- in stede van afnemen en daarmede de door de regee- ring erkende noodtoestand eer verergeren dan verbeteren. Eenige leden vestigden andermaal de aan- dacht op den staat, waarin enkele polder- wegen verkeeren, en wel voomamelijk die, welke Veelvuldig door automobilisten worden gehruikt en het eigendom zijn van polders, waarvan de besturen niet over voldoende mid- delen beschikken hem in bet herstel en on- derhoud van de door hen beheerde wegen te voorzien. Dit punt bevalen zij in de speciale zorg van de regeering aan. Verscbeidene leden waren van meening, dat het bij een uitvoering van de plannen der regeering te dezer zake te lang zal duren, voor en aleer op ietwat ruime schaal de ten aan zien van de tertiaire wegen geboden voorzie- ning tot stand zal komen. Naar immers wordt berekend, zullen wellicht 200 5. 250 K.M. per jaar in orde kunnen worden gebracht, hetgeen wil zeggen gemiddeld 20 K.M. 's jaars per pro- vincie. De leden nu, hier aan het woord, acht- ten dit volstrekt onvoldoende en waren van oordeel, dat eerlang meer geldelijke steun zai moeten worden ve.rleend. Algemeene instemming vond het, dat de ontworpen bepalingen, indien tot wet ver- beven, mede dienstbaar zullen worden ge- maakt aan den afkoop en de opheffing van tollen. Gevraagd werd, of er geen aanleiding be- door ANNY VAN PANHUYS. 31) Vervolg. Stefan von Hornstein lui3terde gespannen. Hij dacht aan Dona Jensen en hoe deze hem geraden had, moedig te zijn en niet zichzelf en de beide meisjes ongelukkig te maken. IDaarom diende hij onmiddellijk van ant- woord. ..Natuurlijk moet juffrouw Nermann alles weten. Ik voor mij meen, dat daaraan geen twjjfel kan bestaan ik zal haar schrijven en haar vragen mij te vergeven." Stinner trok zijn wenkbrauwen op. ..Word nu diet vervelend, beste von Horn- stem. Die gescbiedenis met juffrouw Kaiser berust ongetwijfeld grootendeels op inbeel- ding; iMaria is te goed om haar een groot ver- driet aan te doen." „De andere ook," zei Stefan vastbesloten. ,,Ik wil mijn huwelijk niet op een leugen grondfvesten en moet dus handelen zooals mijn ee* bet mij voorschrijft." Stinner mopperde: „lDenk tooh eens aan bet gepraat, die dat geval geven zal. Iedereen weet van de verloving." Stefan dacht weer aan Lona Jensen en bleef standvastig. ,Wie is iedereen? Een paar vrienden en kennissen van de familie Normann! Wat verbazing en wat kletspraat en het is af- geloopen. Bovendien ben ik natuurlijk bereid em, zoo dikwijls men dat maarwenscht te staat om de speciale rijwielbelasting in Noord- Brabant af te schaffen. Van andere zijde werd hiertegen aange- voerd, dat de bedoelde belasting ten voile is gerechtvaardigd door den uitzonderingstoe- stand, waarin zich de genoemde provincie be- vindt ten-opziehte van haar wegennet, waar van de lengte, toen daar bet weggeld werd in- gevoerd, ongeveer even groot was als die in de andere gewesten te zamen en ook thans nog die netten in zeer belangrijke mate over- treft. Daaraan nu zijn zoo hooge onderhouds- kosten verbonden, dat het provinciale budget de opbrengst van de bedoelde belasting niet kan missen. NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN. Het nationale fonds voor bijzondere nooden verzoekt ons mede te deelen, dat reeds een groot aantal inzendingen op de prijsvraag is binnengekomen. Meer inzendingen kunnen evenwel nog worden verwacht. Er is geble- ken, dat vele personen meer oplossingen zou- den hebben ingeizonden, indien zij over een grooter aantal exemplaren van de puzzle bad- den beschikt. Om aan het verlangen van deze personen tegemoet te komen heeft het dage- lijksch bestuur beslist, dat in een couvert tezamen met een opgeplakte puzzle een onbe- perkt aantal briefkaarten mag worden inge- zonden, waarop de in de puzzle voorkomende woorden zijn geschreven. Indien de puzzle juist is opgelost en indien alle briefkaarten van ten minste 25 cent extra porto zijn voor zien, kan ieder dezer briefkaarten voor een prijs in aanmerking komen. DE NIEUWE BEPALINGEN VOOR WEGGEBRUIKERS. De aandacht van de weggebruikers wordt op het volgende gevestigd: Rijwielen. 1. Met ingang van genoemden datum moet elk rijwiel bij duister een rood achter- 1 i c b t voeren, dat tevens als reflector is in- gericht, tot een goedgekeurde soort behoort en ten bewijze daarvan van het rijksmerk voorzien is. Bij aankoop van een achterlicht lette men er dus op, dat daarop het rjjksmerk (bestaan de uit het woord ..rijkskeur" en een serienum- mer) is aangebracht. Zonder dit kenteeken voldoet een achterlicht niet aan de wettelijke voorsehriften. Het achterlicht moet op bet witte gedeelte van bet achterspatbord en niet hooger dan 60 c.M. boven het wegdek zijn aangebracht. 'Het bovenstaande is niet van toepassing ten aanzien van bakfietsen. Deze moeten reeds thans bij donker, ook wanneer zij op een weg s til st aan, behalve van twee voorlichten, tevens van een rood achterlicbt zijn voorzien; dit laatste aan te brengen aan de uiterste lin- kerzijde van den bak of opbouw van het voer- tuig. 2. Rijwielen mogen reeds thans geen ver- blindiende verlichting voeren. Er dient dus voor gezorgd te worden, dat de lichtbundel van de voorlantaam, indien dit een electrische of carbidlantaarn is, schuin naar beneden ge- richt is. AutOmobielen en motorrijwielen. 1. Bij ontmoetingen met tegenliggers mag een motorrijtuig geen verblindende ver lichting voeren. Er dient ..gedimd'" te wor den, zoodra de tegenligger zich bmnen de ge- richte stralenbundels van de lantaams bevindt. 2. De k o p 1 a n t a a r n (s) moet(en) zoo- danig zijn ingericht en aangebracht, dat de gerichte stralenbundel een benedenwaartsche belling vertoont: bij meting met behulp van de grijze schijf, op 10 M. afstand v66r de lan- taam, meet de bovenkant van den bundel ten- minste 10 c.M. lager zijn dan het midden van het lantaarnglas. 3. met ingang van 1 Januari 1939 moet(en) a. de koplantaam(s) hetzij tot een goed gekeurde soort behooren en ten bewijze daar van van het rijksmerk zijn voorzien, hetzij af- verklaren dat de verloving op wensch van juffrouw Normann is verbroken." Herman Stinner antwoordde niet en een lang, pijnlijk zwijgen hing tusschen de beide rnaimtn Eindelijk hief de fabrikant het hoofd op. Zijn lang nadenken had hem tot een besluit gebracht. .Maria moet ontzien worden en ik vrees, dat u dat ondanks uw goede bedoeling niet genoeg zoudt kunnen. Daarom verzoek ik u. dat aan mij te willen overlaten. Laat mij nu Maria Normann op de hoogte brengen van uw verzoek om de verloving af te maken. A1 wat verder gebeuren moet, laat u aan mij over." Op dit voorstel was Stefan von Hornstein heelemaal niet voorbereid. Maar bij begreep snel, hoe voordeelig dit voor hem was. Op die manier bleven hem heel wat onaange- naamheden bespaard. Door een plotseling gevoel van vreugde be- vangen, stak hij den fabrikant de rechterhand toe ,,Hoe kan ik u dankbaar genoeg zijn voor uw zoo vriendelijk aanbod?" De fabrikant keek hem koel aan en maakte geen aanstalten om de aangebodien hand aan te nemen. ,,Wat ik doen wil, wil ik niet om uwentwille doen en daarom is er voor u ook niet de min ste aanleiding, mij te bedanken." Hij ging naar de deur. Vermoedelijk kan ik u reeds morgen het antwoord van juffrouw Normann meedeelen, zoodat u dan uw wispelturig hart opnieuw kunt wegschenken." Reeds sloeg de deur achter hem dicht. Stefan von Hornstein bleef nog lang in ge- peins verzonken staan, nadat de fabrikant was weggegaan. Door zijn overwegingen liep als een roode draad bet bescf, dat de liefde toch soms iets verduiveld ingewikkelds kan zijn. zonderlijk zijn goedgekeurd; b. in de koplan- taam(s) (een) gloeilamp(en) (wit of geel) zijn aangebracht, beboorende tot een goedge keurde soort, en ten bewijze daarvan van het rijksmerk voorzien. Het onder a en b b' doelde rijksmerk bestaat uit het woord ,,r\jkskeur" en een serie- nummer 4. Ook goedgekeurde koplantaams, waarin goedgekeurde gloeilampen zijn aangebracht, kunnen in ..gedimden" toestand nog verblin- den, indien zij niet op de juiste wijze aan het motorrijtuig zijn aangebracht. Blijken zij bij controle op den weg, niet aan den in punt 2 genoemden eisch te voldoen, dan is men in overtrading, ook indien koplantaam en gloei- lamp tot een goedgekeurde soort behooren. 5. Met ingang van 1 Januari 1938 worden tevens van toepassing de voorsehriften ten aanzien van de stadslichten en bermlichten en die inzake het lengtelicht (voor motorrijtui- gen of samenstellen van motorrijtuigen en aanhangVvagens, langer dan 9 M.). Op dien datum zullen tevens volledig in working tre- den de voorsehriften inzake de zijlichten (voor samenstellen van trakker en oplegger, en voor aanhangwagens) en inzake de parkeerlichten. NIJVERHEIDSRAAD DRINGT AAN OP LASTENVERLAGING. De Nijverheidsraad heeft bij de regeering aangedrongen op een verdere verlaging, resp. opheffmg van de landbouwcrisisheffingen en op verlaging van de accijnzen op bier er. ge- disti'ieerd. Na voorop gesteld te heibben, dat de toe- stand van 's rijks financien, zooals die in de millioenennota is uiteengezet, een verminde- ring der inkomsten van het Rijk niet toelaat, heeft de Raad betoogd, dat Verschillende las- ten, die op de industrie rusten, kunnen worden verlicht, zonder dat zulks op de opbrengst van de rijksmiddelen een ai te nadeeligen invioed behoeft uit te oefenen. Ten aanzien van de Omzetbelastingswet 1933 heeft de Raad doen uitkomen, dat het reeds een groote verbetering voor het bedrijfs- leven zou beteekenen, als eenerzijds die wet op verschillende punten zou kunnen worden gewijzigd en vooral er zorg voor zou kunnen worden gedragen, dat de administratieve maatregelen die bet livirijfsleven ter uitvoe ring van die wet zou moeten nemen, tot een minimum worden ingeperkt en zij anderzijds soepel zou kunnen worden toegepast. Indien de toestand van 's lands financien zich in 1938 gunstig mochten ontwikkelen, zou de Raad het wenecbelijk vinden, dat de betref- fende wet in bet jaar 1939 slechts voor een bepaalden tijd werd verlengd, gedurende wel- ken de belasting met een afloopende schaal zou kunnen worden geind. DE HANDEL EN DE STAATSMIJNEN. De kunstmesthandelaren 1 vereenigd in de Coop. Ned. Inkoapvereeniging G.A. gevestigd te Numansdorp hielden een algemeene verga- dering in 't Oranje Hotel te Breda, ter be- spreking van de ongunstige positie waarin de handel geraakt is door de contingenteering der stikstofmeststoffen. Na uitvoerige aiscussie's is toesloten het volgende onder de aandacht van belangheb benden te brengen. De Coop. Ned. Inkoopvereeniging, in alge meene vergadering bij een: ..overwegende, dat gebleken is, dat door Staaismijnen en M.EK.O.G. in 1934 contin- genteering is aangevraagd van stikstofmest stoffen op 100 der basis-periode op grond van het feit, dat importen vein outsiderslanden een emstige bedreiging vormden voor de nationale industrie. dat niet alleen deze aanvraag is toegestaan, doch dat deze in 1935 eveneens op aanvraag van Staatsmijnen en M.E.K.O.G. is terugge- brahht aanvankelijk op 50 later op 30 der basisperiode, dat door het toestaan dezer aanvraag bron- nen (outsiders) verloren gingen voor den handel en aan Staatsmijnen met M.E.K.O.G. Pas na de gedachte aan Barbara's lieftal- lig persoontje verdreef zijn sombere overpein- zing en hij ging op zijn kruk zitten om een teekening af te maken. Zachtjes floot hij daarbij een weeke, meesleepende Weenscbe wals. De weg van zijn woning naar den huize Normann, dien hij toch zoo dikwijls gegaan was, leek Herman Stinner ditmaal een kruis- weg. Hij had een zeer zware taak op zich ge- nomen, een afschuwelijke zware taak. Hij overlegde maar hoe hrj Maria de onaan- gename boodschap zou overbrengen en hij stelde zich reeds voor, dat zij na zijn mede- deeling misschien wel zou flauwvallen of zooiets. Mogelijk werd zij wel zwaar ziek, kreeg zij zenuwkoorts of de hemel wist wat. Aarzelend drukte hij op het belknopje. Tot op zekere hoogte trof hij het Maria omtving hem alleen. „Wat leuk, oom Stinner, dat ik nu niet meer zoo op m'n eentje ben. Vader en moe- der zijn een boodschap gaan doen, tegen het avondeten komen zij terug en mijn verloofde schijnt niet naar mij te verlangen." Ze lachte. ,,'Dus, oom Stinner, laat ons maar samen wat babbelen." In de gezellige huiskamer brandde in een hoek slechts een hooge schemerlamp met matgroene kap. Het getemperde licht gaf de kamer een bij'zonder behagelijke sf eer en Herman Stinner ging opzettelijk nog wat in de schaduw zit ten bang als hij "was, dat in het voile licht zijn gezicht al direct zou verraden, dat hij de brenger van een Jobstijding was. Maria ging schuin tegenover ihem zitten. ..Vertel eens wat, oom Stinner, het een of andere aardige avontuur," vroeg ze opgewekt. „Och, Maria: aardige avonturen heeft iemand maar zelden." a een machtspositie verschaft werd op de Neder- landsche markt, dat deze producenten verkoopsvoorwaarden ontwierpen, waardoor de handel in een bijzon- der ongunstige positie werd geplaatst o.m. tegenover de cooperatieve instelling het Cen- traal Bureau uit het Nederlandsch Landbouw- comitd e.a., waardoor de omzet van kunst- meststoffen van die instelling in bet bemes- tingsjaar 1936/37 met 12 of 60.566 ton op- liep tegenover 1935/36, dat Staatsmijnen door middel van een agent in Spanje groote hoeveelheden zwavelz.-amm. leverde a 4,per 100 K.g. en bovendien aldaar beduidende credieten verstrekte, terwijl in Nederland bij hooger prijzen vooruitbetaling geeischt werd, dat 25 Juli van dit jaar 65 der aankoop reeds betaald moest worden hoewel het pro duct voor het grootst gedeelte nog moest wor den gefabriceerd, dat het stikstofkartel dit jaar 100.000 ton zwavelz.-amm. verkocht voor de prijs van f 4,64 c.i.f. Japan." Besluit al het mogelijke te doen, teneinde de contingenteering opgeheven te krijgen, omdat niet alleen zoovele handelaren emstig gedupeerd worden door dit stelsel, doch mede omdat tienduizenden landbouwers benadeeld worden door het betalen van hoogere stikstof- prijzen. DRIE NEDERL. PATERS VERMOORD IN CHINA. De speciale verslaggever van ,,De Tele- graaf" meldt uit Nijmegen: Miaandag is bij den Nederlandschen Provin- ciaal van de Orde der Lazaristen van het Moecierhuis te Pari] s officieel mededeeling ontvciingen, dat niet alleen de Nederlandsche bisschop mgr. Sehraven het leven in China gelaten heeft, doch aat nog vijf of zes andere pater-missionarissen en twee broeders-missio- narissen en een ieek door een rooverbende ontvoerd en gedood zijn. Onder hen bevinden zich, behalve mgr. Sehraven, nog de Neder landsche paters G. Wouters uit Breda en de brooder A. Geerts uit Oudenbosch. ,,Wel is de slag zwaar", zoo zeide ons een der paters uit het Studiehuis Sint Vincentius a Paulo te Nijmegen, toen wij Maandagmorgen nadere inlichtingeai omtrent deze tragische gebeurtenis inwonnen, „en hoe in het verre China een en ander zich heeft afgespeeld, laat zich slechts gissen. De mededeelingen, die wij tot dusverre ontvangen hebben, zijn spaar- zaam, maar een nader onderzoek wordt na tuurlijk ingesteld. Echter kan men nu reeds zeggen, dat deze missionarissen, die als zoovele anderen te midden van gevaren, trouw op hun post zijn gebleven, hun leven met een roemvollen dood hebben beeindigd. Het is voor het Aposto- lisch Vicariaat van Cheng-ting-foe, dat toch reeds zoo gebrek aan priesters had, een slag zoo pijnlijk als het maar kan zijn. Moge het bloed dezer heldhaftige missionarissen een zaad zijn van rijke zegening in de toekomst. Het Apostolisch Vicariaat van Cheng-ting- foe ligt op enkele dagraizen afstand van Pei- ping en is zeer groot. Het heeft een opper- vlakte van circa 18.000 K.M.2, dus is half zoo groot ais Nederland. Het is een bloeiende provincie en er wonen ruim 49.300 katholieken op een bevolking van 4.000.000 inwoners. De andersdenkenden staan hier over het algemeen niet vijandig tegenover ons geloof en in ver- gelijking met tal van andere streken in China, was het hier nog vrij rustig. Allerminst kan men zeggen, dat de ooriog de schoild van het voorgevallene draagt. Al taians niet direct. Maar vermoedelijk is het officieele gezag verslapt en hebben losse groe- pen soldaten zich tot rooverbenden gevormd en is den van deze het klooster binnengedron- gen. In het Vicariaat doen 38 paters Lazaristen dienst, onder wie Nederlanders, Franschen, Cechen en Oostenrijkers en drie broeders. Ver der zijn er nog 25 seculiere inlandsehe pries ters wei'kzaam. iHij overlegde hoe hij zijn vrijwillig opgeno- men taak het best zou kunnen vervullen. Hij kreeg het min of meer benauwd. Maar het moest gebeuren; hij moest van wal steken. ,,Je verloofde 'zal je trouwens vandaag ver- geefs verwachten," zei hij langzaam en ge- dwongen rustig. Maria lachte. ,,Zoo, komt hij vandaag niet? Dan moet hij zeker werken, de arme jongen. Nu, het komt er niet op aan -ik zal het heusch wel overleven. Als hij vandaag niet komt, dan komt hij in elk geval morgen." ..Mijnheer von Hornstein zal zich ook mor gen niet laten zien," zei Herman Stinner en een nauwelijks merkbare nadruk gaf zijn woorden een verborgen beteekenis. ,,iOok morgen niet?" vroeg Maria hoofd- schuddend. ,,Dan is hij zeker voor zaken van de fabriek op rais gemoeten? Maar in dat geval was hij toch goedendag komen zeggen of had hij in elk geval vader ervan in kennis gesteld." Herman Stinner antwoordde: ,,Nee, mijnheer von Hornstein is niet op reis gegaan en je vader weet er nog niets van, dat hij waarsohijnlijk niet meer als tot dusver hier aan huis zal komen. Ik wou daar eerst met jou over praten." Maria boog zich naar Stinner toe. ..Waarom zou Stefan niet meer hij ons aan huis komen Dat klinkt zoo geheimzinnig. Heeft hij iets gedaan, dat niet goed is Ze stond op. ,,Oom Stinner, je bent een slechte diplomaat, want ik merk, dat je mij iets lang zaam aan wilt mededeelen maar je begint onhandig." Zij legde even haar vingers op zijn schou- der. ,,Tce, zeg mij zonder omwegen wat er aan de hand is. Ik ben geen overgevoelig meisje. Zeg direct openhartig wat Stefan uit- gespookt heeft." SUIKER - RUBBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. SUIKER, RUBBER, KOFFIE. CACAO. KATOEN. ALLE GRANEN ENZ TER BEURZE VAN LONDEN. LIVERPOOL. NEW YORK. CHICAGO. WINNIPEG. ENZ DAM 2a Telefoon No. 30012-31012 AMSTERDAM-C. Beun Nit 2. Telef. 30012 - Telegramadreir CARLOS-AMSTERDAM Agent L. Sandee Nieuwdorp. Tel. 24 Op 8 October 's mongens werd de stad Cheng-ting-foe door de Japanners ingenomen en bezet. Op den avond van dienzeifden dag werd de residentie der Lazaristen aldaar plot seling door soldaten" overvallen. Zij grepen eerst de twee Fransche confraters Lucien Charny, overste van den missiepost, en Eugene Bertrand, die zich beiden aan den in gang bevonden. Daama drongen zij de eet- zaal b inn en, waar juist mgr. Sehraven en de communiteit het avondmaal gebruikten. Mgr. Sehraven werd aanstonds geblind- doekt, men deed hem een touw aan den hals en zoo werd hij met de andere Europeanen onder de aanwezigen geboeid weggevoerd. Dit waren verder Thomas Ceska, een Cech, de Bradanaar G. Wouters, broeder A. Geerts uit Oudenbosch, een Poolsche broeder van de Apostolische Prefectuur van Cheng-ting-foe, alien Lazaristen, en ten slotte een leek, zekere Biscopit'z, een orgelreparateur uit Peking, die toevallig aanwezig was. Volgens het eerste bericht, dat wij ontvan gen hebben, zou er ook nog bij zijn geweest een Fransche pater-Trappist, zekere Robbial. In het Vicariaat van onzen bisschop Sehraven was n.I. sedert 1928 ook een trappisten- klooster. Men weet niet waarheen de gevangenen werden weggevoerd, doch rnerkte echter op, dat de soldaten werden geleid door een Chi nees, die zeer goed met de residentie bekend bleek te zijn. Den volgenden dag keerden de soldaten terug, plunderden de kamers van mgr. Sehraven en van den procurator. De directeur van het Seminarie, die hij zijn semi- naristen was, was niet in de eetzaal. Dank zij zijn afwezigheid is hij aan het lot van de anderen ontkomen. Men meet het uitsluitend op de Europeanen gemunt schijnen te hebben, want de Chinee- sche Lazaristen en seculiere priesters, die zich dien avond mede aan tafel bevonden, werden in het geheel niet lastig gevallen. Het was hun echter geheel onmogelijk tusschenbeide te komen. Eigenaardig deed zich ook van het begin af dit feit voor, dat ditmaal geen los- prijs werd gevraagd. Alles bleef geheimzin nig, totdat voor enkele dagen een bericht kwam, volgens hetwelk men meende, dat al ien nog in leven moesten zijn en dat zij niet ver zouden zijn weggevoerd en misschien zelfs in de stad ergens onder strenge bewaking ver borgen werden gehouden. Dit gaf natuurlijk een kleine opluchting, die wij ook aanstonds aan de familie der missionarissen mede- deelden. Helaas, temauwemood een dag later bracht een brief van het Moederhuis te Parijs het tragische einde. Het Fransche ministerie van Herman Stinner dacht: nog is zij moedig in haar onwetendhdd, zoo dadelijk zal zij ech ter jammeren en huilen. „Nu maar van leer getrokken!" zei Maria studentikoos. Toen zei Herman Stinner op gedempten toon, als was hij bang voor zijn eigen stem: ..Stefan von Hornstein vraagt je door mijn bemiddeling, hem zijn woord terug te geven, omdat hij zic'h in zijn gevoelens tegenover jou vergist heeft." Daarna staarde hij strak voor zich uit; hij durfde Maria niet aankijken. Pas toen de stil'te te drukk:nd werd, te lang duurde, keek hij op. Maria stond onbewegelijk, geheel in zich zelf verzonken. Het was alsof zij iets in haar binnenste moest verwerken. ,,Trek het ja toch niet al te erg aan, Maria, zei hij zachtjes, ,,de wispelturige is niet waard dat men om hem treurt." Maria verroerde zich niet. Herman Stinner had meer angst voor deze onbewogenheid dan hij voor een geweldige huilbui zou hebben gehad. .Maria, wees sterk," vermaande hrj ge- roerd. Eindelijk kwam er beweging in haar. Langzaam bewoog zij het hoofd een paar maal h.en en weer, als was haar wat zij zoo juist vemomen had nog niet recht duidelijk. „Neem mij niet kwalijk, oom Stinner, dat ik daar zoo lang als een beeld bleef staan, maar weet u, ik kan zooiets niet zoo snel ver werken ik was toch ook heelemaal niet voorbereid." Tegenover deze rustige houding wist Her man Stinner heelemaal niet wat te doen. Hij zweeg dus en wachtte maar af. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1