ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Twee uit een nest No. 9685 VRIJDAG 19 NOVEMBER 1937 77® Jaargang Binnenland Feuiileton Buitenland EERSTE BLAD 4(9^'Jz HUISVROUWEN VAN ALLE RANGEN, 'TIS RADION-WIT WAT ZIJ VERLANGEN De baas iS in een goed humeur Het (S rifpe Stet* TabaA n t o ■wKOTWmMMUK* ^mcryev^ rmatzm rjviWfcwrrwsijprrtcrei. eraiOit**T*i NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen tr. per post 1,55 per 3 maanden Bjj vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika f 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post 4 nocuemeriien voor het buitenland alleen bij vooruitbetaling. ii igeef sterFir ma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichC's worden naar plaatsruimte berekend. Kandelsadvertentien bij ragelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Inzending van advertentien liefst £6n dag voor de ultgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAAN 3AG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. PAUL KIES EN ZES ANDEREN GEROYEERD ALS LID DER S.D.A.P. Naar ,,Het Volk" meldt, heeft het partijbe- stuur der S.D.A.P. in zijn vergadering van 13 Nov. j.l. tot royement besloten van de leden P. Kids, J. iH. Anema, S. de Groot, J. D. van der Mei, A. van Wallinga-Veldman, H. Eisenga en A. H. Loots. (Dit royement houdt verband met het feit, dat in Friesland de dagen voor de verkiezin- gen een bijzondere propaganda gemaakt is voor Kies, die onderaan de lijst stond. Kids bestrijdt de nieuwste opvattingen der S.D.A.P. iwzake de bewapening. AUTOVERVOER PERSONEN IN GEVAL VAN OORLOG. In het Staatsblad no. 579 is een Koninklijk besluit van 5 November j.l. opgenomen, waar- bij het R.A.P. (Reglement Autovervoer Per- sonen) nader wordt gewijzigd: ,,De ondernemer van een autobusdienst is verplicht, indien ingeval van oorlog, oorlogs- gevaar of andere buitengewone omstandig- heden een buitengewone oproeping van dienst- plichtigen plants heeft, op de dagen van de opkomst de militairen, die zich daartoe aan- melden, voor rijksrekening tegen afgifte van een bon te vervoeren en aan deze militairen voorrang te verleenen boven andere per- sonen". OPBRENGST RIJKSMIDDELEN. Blrjkens het oVerzicht van den stand der Rijksmiddelen op ultimo October j.l. was de zuivere opbrengst der directe belastingen over de eerste tien maanden des jaars 103.526.077,53 tegen J 95.032.290,23 over het- zelfde tijdvak van (het vorige jaar. Deze be lastingen htbben dus tot nu toe in 1937 onge- veer 8V2 millioen meer opgebracht dan ver- leden jaar. De overige middelen brachten over het tijdvak 1 Januari30 October 360.920.287,82 op of 58.094.293 meer dan in dezelfde periode van 1936 en 49.482.787 meer dan de raming voor het loopende jaar. De opbrengst over October was f 34.173.827,63, d.i. 1.133.599 minder dan in October 1936 en 3.030.077 meer dan 1/i2 der raming voor 1936. De invoerrechten hebben tot ultimo Octo ber ongevser 10 millioen meer opgebracht dan verleden jaar in hetzelfde tijdsverloop; de om- zetbelasting eveneens. Zegel-, registratie- en successie-rechten brachten tezamen 24,5 millioen meer op. OONTINGENTEERING VAN DEN INVOER VAN BROOD EN DEEG. Ingediend is een wetsontwerp tot regeling van den invoer van alle brood en alle deeg. (Verlenging). (De Minister van Economische Zaken zegt o.m. in de toelichting: Hoewel het prijsVerschil tusschen Neder- landech en buitenlandsch brood na de depre- ciatie van den gulden kleiner is geworden, is het boch nog zoodanig, dat opheffing der contingenteering vermoedelijk opnieuw zou leiden tot een invoer op groote schaal van brood en deeg, speciaal in het grensgebied, hetgeen voor het daar gevestigde Nederland- sobe bakkersbe drijf nadeelige gevolgen zou hebben. ZUIDERZEEJONGENS NAAR DE RIJNVAART. Woensdagmiddag is het instructievaartuig Prinses Juliana van het Onderwijsfonds voor de ©cheepvaart te Lemmer aangekomen. Aan boord bevonden zich de directeur van het On derwijsfonds, de heer G. de Jong, en eenige be- stuursleden, de heer Hazelhoff als vertegen- woordiger Van het departement van Sociale Zaken, afdeeling arbeidsbemiddeling, de direc teur van de arbeidsbeurs voor de Binnen- scheepvaart te Dordrecht, de heer A. A. Kleijn, en eenige vertegenWoordigers van de Rijnvaart. door ANNY VAN PANHUYS. 39) Vervolg. Ben heldere, koude Wintenzon goot haar licht uit en weefde am de groote fa'brieks- geJbouwtn een witten, killen schrjn. De fabrikant wiMe juist uit een der reus- aebtige locdsen naar buiten gaan toen hrj Stefan von Homstein ontmoette. „GOeden morgen, mijnheer Stinner!" Stinner beantwoord'de den groet hoffelijk, maar zijn oogen had'den daarbij die vorschen- de uitdrukking, waardoor Stefan zich altijd min of meer onbehageljjk voelde. „U wil zeker ook die zaagmachine eens be- kjjken, waaraan uw collega Busch bewezen heeft, dat zelfs de schijnbaar volmaakte ma chine nog voor verbeteringen vatbaar kan zijn?" vroeg hij. ,,Ja, mijnheer Stinner, ik wil mij eens over- tui'gen van wat mrjn collega tot stand ge bracht heeft. Sedert weken is hij zoo met die machine bezig, dat men hem nauwelijks meer ziet." Stinner lachte. Jhe komt 's morgens minstens een uur vroeger en blijft 'S avonds dikwijls veel langer dan hij moet. Een flinke kerel, die collega van p. Niet een van dat soort, die nog v66r het sluitingstij'd is, alles laten liggen om zich maar gauw met him persoonlijke genoegens bezig te kunnen houden.'* Stefan kreeg een kleur; de uitval „zat" en Bet aan duidelijkheid niets te wenschen over. Woensdagavond werd in een zeer drukbe- zochte bijeenkomst de nieuwe propagandafilm van het Onderwijsfonds voor de Scheepvaart Onze volkskracht in de Scheepvaart vertoond. De heer Hazelhoff heeft in deze bijeenkomst medegedeeld, dat er groote vraag is naar ge- schoolde krachten voor de Rijnvaart. Het laat ste jaar waren er 300 aanvragen, terwyl slechts aan 118 kon worden vol<daan. Hier is een goede gelegenheid voor visschersjongens van de Zuiderzee, zich voor de Rijnvaart te bekwamen. De burgemeester van Lemsterland, mr. M. Krijger, sprak er zijn vreugde ove uit, dat de opleiding, die het onderwijsfonds voor de Scheepvaart biedt, nieuwe perspectieven opent voor de jongens van de Zuiderzee. Het ge- meente'bestuur Van Lemsterland zal het werk van het Onderwijsfonds, waar dat noodig is, met raad en daa'd steunen. De heer G. de Jong, directeur van het On derwijsfonds, sprak een korte propagandarede voor het Werk van het fonds uit. DE DOEJOENG AANGEKOMEN. De tinbaggermolen Doejoeng is Donderdag, gesleept door de sleepboot Humber, op zijn be- stemming, Manggar, op Billiton, aangekomen. Een moeilijke sleepreis is tot een gelukkig eind gebracht en er zal ongetwijfeld vreugde heerschen bij L. Smit en Go's Internationale Sleepdienst. Na de zoo ongelukkig verloopen reis van den tinbaggermolen Kantoeng, die bij den Ed- dystonevuurtoren in Het Kanaal kapseisde, stemt het slagen van dit transport tot dub- bele voldoening. Het versleepen van een tin baggermolen brengt uit den aard van de zaak meer risico's met zich mee, dan welk ander sleepobject ook. De hooge opbouw is bij storm- weer een emstige handicap. De Doejoeng, die gebouwd is bij de Scheep- werf van J. en K. Smit te Kinderdijk, had de volgende afmetingen: lengte 69.90 M., breedte 23 M. en holte 4 meter. Deze afmetingen wa ren nog grooter dan die van de Kantoeng. Na dagen op goed weer te hebben gewacht koos het transport op 27 Juli van dit jaar zee, gesleept door de 'Humber en de Oostzee. Op 11 Augustus was het transport Voor Algiers en keerde de Oostzee terug. De Humber sieepte alleen verder. Kapitein B. 't Hart stond alleen voor de groote opgave. Port Said werd bereikt op 27 Augustus en verlaten op 31 Augustus. Van 16 tot 18 September werd te Aden gebunkerd. Aankomst te Colombo 12 October, vertrek 16 October, Op 8 November verscheen de sleep f I (Ingez. Med.) (Hij wilde wat terug zeggen, maar bedwong zich. Zoo heelemaal ongelijk had Herman Stinner niet; ook de vader van Maria had hem reeds cen paar keer attent gemaakt op zijn te vroeg verdwijnen. Maar van heden af zou dat uit zijn; hij zou niemand meer ge legenheid geven, zich over hem te beklagen. Neen toch nog een enkelen keer moest hij wat vroeger weg. Als hij Maria haar ring teruggegeven had, als alles opgeheMerd was en hij met Barbara eerlijk en openhartig over zijn liefde zou kunnen praten. Dan zou hij weer in de buurt van het huis van den pro fessor op haar wachten en haar begeleiden tot aan de Straat, waarin zij woonde. Neen, tot voor haar huis. Neen, neen, tot boven bij haar moeder. Het was dan niet meer noodig om iets verborgen te houden. Herman Stinner had op zijn duidelijke toe- speling toch eenig antwoord verwacht al was het maar een bedekte verontschuldiging. Hij sloeg den jongere, die den indruk maakte als stond hij te droomen, scherp gade. Won- derlijk, dacht hij, er moet iets in zijn leven 'zijn gekomen, dat geheel besdag legt op zijn gedachten. Misschien was het wel goed, hem eens een kleine moreele ribbenstoot te geven om hem tot zelfinkeer te brengen. Hij zei: ,,Ik zou graag straks nog een paar woor- den met u spreken, mijnheer von Hornstein, doch niet in tegenWoordigheid van uw aan- staanden schoonVader. Daarom zal ik oVer een half uuftje hij u op uw kamer komen. U wilt dus wel op mijn komst rekenen." Reeds vervolgde hij zijn rondgang. Stefan bleef nog verscheidene minuten voor den ingang van de lood's staan, totdat hrj ein- delijk bedacht, dat hij hier toch niet kon blij- ven om er over na te denken wat de fabrikant nu wel met hem zou willen besipreken. Dat hij herhaaldelijk v66r vijven met zijn werk was uitigescheiden ergerde natuurlijk den 2waar- voor Singapore, waar molen en sleepboot in het dok werden opgenomen. Op 12 November werd het laatste traject aangevangen en Donderdagmorgen zaten de 8900 zeemijlen erop. Precies 114 dagen heeft de reis geduurd. De Doejoeng was bemand met zes koppen, inelusief een kapitein en een machinist. Bij de Scheepswerf J. eh K. Smit te Kinder dijk staat een nieuwe tinbaggermolen, de Ka- rimata, op stapel, eveneens voor de Billiton Maatschappij. Deze molen heeft nog grooter afmetingen dan de Doejoeng en zal in Juli 1938 gereed zijn. ARTIS BEDREIGD? Naar het Handelsblad verneemt, 'zal de Ne- derlandsch£ Trustmaatschappij, optredende voor de obligatiehouders van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magis- tra, op 1 Januari de executie van den Am- sterdamschen dierentuin inleiden. Het betreft hier de 3 pet. leening van 1895, thans nog 1.497.000 groot. Aangezien tot dusver geen enkel voorstel is gedaan om te geraken tot een regeling van de sinds jaren bestaande finan- cieele moeilrjkheden, ziet bovengenoemde trustmaatschappij geen andere mogelijkheid dan dezen uitersten stap. HULP AAN MISDEELDE KINDEREN. Te Amsterdam is in tegenwoordigheid van den minister van Binnenlandsehe Zaken, mr. H. van Boeyen, bij notarieele akte tot stand gebracht een belangrijke schenking aan den Staat der Nederlanden, gedaan door een in- woonster van Amsterdam. Het geschonken kapitaal zal dienen als fonds, dat afgescheiden van het andere ver- mogen van den Staat - door den minister, onder wiens departement de zaken betreffende de armenzorg ressorteeren, zal worden be- heerd en waarvan de opbrengst zal worden besteed in het belang van misdeelde kinderen, in het bijzonder uit onvolledige cn ontwrichte ge'zinnen, die door afwezigheid van den vader of de moeder worden verwaarloosd of met ver- waarloozing worden bedreigd. In de eerste plaats komen voor steun in aan- merking kinderen uit Amsterdam, daama kinderen uit 's Gravenhage. Hr. Ms. VAN GALEN UIT SJANGHAI VERTROKKEN. Aneta meldt uit Batavia, dat Hr. Ms. Van Galen op 17 November j.l. van Sjanghai naar Indie is vertrokken. Bijna drie maanden heeft het Nederland- sche oorlogsschip onder uiterst moeilijke om- standigheden onze belangen in het geteisterde Sjangbai behartigd. Op 24 Augustus is de Van Galen aldaar aangekomen, nadat zij den 16den van die maand uit Soerabaja was afgevaren. Men herinnert zich, dat het oorlogsschip tijdens de bombardementen herhaaldelijk aan gevaar heeft bloot gestaan. Reeds dadelijk na aankomst seinde de com mandant, It. ter zee lste klasse J. Houtsmul- ler, naar Batavia, dat toen het schip de Wangpoo opvoer, granaten op 100 a 200 M. van het schip ontploften. Voorts werd met mitrailleurs over het schip gesc'hoten, zoodat de kogels op het dek vielen. Thans, nu de strijd tusschen de Chineesche en Japansche legers zich naar het binnenland heeft verplaatst, schijnt de ongelukki.ge we- reldstad tot rust te komen. Wij meldden reeds, dat aan de geevacueerde Nederlanders be- richt is gezonden, dat zij kunnen terugkee- ren. Beveiliging door een oorlogsschip is thans overbodig geworden. HET VLIEGTUIGONGELUK BIJ OOSTENDE. De groothertogelijke familie van Hessen en den Rrjn, lrjkt de laatste eeuw wel door het noodlot achtervolgd. tillenden ouderen heer. Dat vond hij natuur lijk onverantwoordelijk en hij was zeker van plan, het hem als een misdaad onder de neus te komen wrijven. Als hij nu maar had geweten, wat Herman Stinner onsympathiek in hem vond. Vroeger, in den eersten tijd, was hij toch bijzonder vriendelrjk tegen hem geweest. Tot Maria stand hij in de een of andere speciale verhouding, haar geluk scheen hem bijzonder aan het hart te gaan. Ja, zijn betrekking was hij al zoo goed als kwijt. Hoe zou hij hier nog kunnen blijven, nadat hij zich met Maria had uitgesproken Maar Barbara was het waard, dat hij voor haar een offer bracht. Zijn blik werd opge- ruimder en hij ginig nu ook de loods binnen, waar ingenieur Busch, een klein, breedge- schou'defd kereltje, hem met een vol'daan lachje tegemoet trad. ,,Zoo, adeillijke collega, kom je ook eens kijken? Ik kan je zeggen, dat het geval wat worden gaat. Maar elke kleinigheid doe ik dan ook persoonlijk, opdat naderhand niemand mij wat kan voorsmoezen van fouten en verkeerde berekeningen. Maar van morgen af ga ik op mijn lauweren rus'ten zou ik zoo denken." Hij gaf een werkman een aanwijzing. ,,Komt u hier eens en foekijk u het beestje eens van vlakbij." 'Hij begon toelich'timgen te geven, riep er werklieden bij en liet de machine aan'zetten. Het gonzen der raderen deed Stefan pijn. Hij, die toch sedert jaren aan die geluiden gewoon was, die elke machine graag mocht, die zich in hun hard werken vetheugde, terwijl ze toch geen woord van lof noodig hadden zooals de menschen dat noodig hebben om hun best te doen, stond daar met een dom, pijnlijk lachje en begreep nauwelijks wat ingenieur Busch hem door het gedruisch, dat de raderen maak- ten, toeriep. Heelemaal duizelig maakte het hem, dat het kleine, breede mannetje, bij zijn toelich- Wijlen grootbertog Ernst Lodewijk van Hessen had uit zijn eerste huwelijk met prin- ses Vitoria Melitta, de tweede dochter van hertog Alfred van Sachsen KoburgGotha, een dochtertje, dat op 8-jarigen leeftijd op een reis naar het Russische hof plotseling aan paratyphus is bezweken. Het gerucht wilde destijds, dat de kleine Prinses vergiftigd was door een taartje, dat voor den zoon van den Tsaar bestemd zou zijn geweest. Na zijn scheiding van zijn eerste vrouw her- trouwde de grootbertog met Prinses Eleonore zu Solms-HohenhoimsLich, die thans is ver- ongelukt met haar oudsten zoon, zijn vrouw en bun twee zoontjes. De vroegere grootbertog Ernst Lodewijk heeft in 1918 zijn troon verloren. Zijn zuster, Prinses Elisabeth, huwde met den Grootvorst Sergius van Rusland, die vermoord is, en een andere zuster, Prinses Alice, was de laatste Tsarina van Rusland en werd in Juli 1918 met haar geheele familie te Jekaterinenburg ver moord. DE BESCHERMING TEGEN VERGIFTIGE GASSEN. Het gemeentebestuur van Istanboel heeft besloten verplichte openbare cursussen voor de bevolking te organiseeren waar onderricht wordt gegeven in de bescherming tegen ver- giftige gassen. Zij, die weigeren hieraan deel te nemen, worden beboet. LEVERANTIES UIT ENGELAND. Domei meldt uit Tokio: Volgens inlichtingen uit betrouwbare bron zijn tien dagen geleden 50 vliegtuigen aan boord van Britsche schepen in Honkong aan gekomen, afkomstig van de Gloucester vlieg- tuigenfabriek in Engeland, en bestemd voor China. Zij worden thans naar Kanton door- gezonden. DE VERPLAATSING VAN DE CHINEESCHE REGEERING. Volgens een bericht van Domei uit Sjanghai zal de Britsche ambassade te Nanking naar Hankou worden verplaatst. De vreemdelin- gen ten getale van 208 zouden Nanking even eens verlaten. Van deze 208 vreemdelingen zijn 38 van Engelsche, 70 (w.o. 19 vrouwen) van Amerikaansche en 100 (w.o. 12 vrouwen) van Duitsche nationaliteit. OVERVAL OP CABARET DOOR LEDEN VAN DE KU KLUX KLAN. Te Miami (Florida) zijn meer dan 100 gemaskerde mannen tegen middemacht een cabaret binnengedrongen. Zij waren gehuld in de witte mantels van de Ku Klux Klan. Deze mannen vernielden het meubilair en fouilleerden alle bezoekers en bedienden op wapens, waarna zij drie vrouwelijke cabaret- artisten en twee kellners afranselden. Alle gasten werden gedwongen de gelegen heid direct te verlaten. De overval op dit cabaret, waarvoor een groot houten kruis werd neergezet, dat ver- volgens in brand werd gestoken, geschiedde, nadat de Ku Klux Klan op een openbaar speelterrein ongeveer 150 nieuwe leden had geinstalleerd. HET FRANSCH OP DE VLAAMSCHE HOOGDAGEN. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel meldt: Waarschijnlijk zal de volgende week in den Senaat de Vlaamsch-nationalistische afge- vaardigde mr. Van Dieren een interpellate houden over de wijze, waarop de officieele ontvangst van de Nederlandsche schooljeugd ter gelegenheid van de hoogdagen der Vlaam- sche letteren was georganiseerd. Dinsdag reeds heeft mr. Van Dieren bij den Senaat een dergelijk verzoek tot interpellate ingediend. Hij vroeg deze interpellate on- tingen telkens om de machine heen aprong dan op dit, dan op dat wijzend. iHij ziet er uit als een dol geworden dwerg, dacht Stefan en richtte zijn slanke gestalte nog wat hooger op. Het was hem een opluchting, toen de ma chine eindelijk weer stil stond. Hij drukte Busch de hand en zei hem, dat de fabrikant zich tegen hem zeer loffelijk over zijn per- soon had uitgelaten. De klok aan het hoofdgebouw wees aan, dat het halfuurtje bijna om was en dus ging Ste fan naar zijn bureau. Nauwelijks had hij zijn pet opgehangen of er werd reeds geklopt. ,,Wat is hij toch hopeloos precies", vond Stefan en schoof den fabrikant een stoel bij, terwijl hij zelf staan bleef. •Herman Stinner nam plaats. „U is hier thuis, gaat u dus ook zitten", zei Stinner en keek door het venster naar de groote binnenplaats der fabriek. 'Hij h'ief zijn rechterhand op en wees naar buiten. Daar zag men het beeld van den arbeid. Mannen in blauwe werkpakken reden wagen- tjes met ijzertverk, een naar buiten gebrachte machine stond zuchtend en puffend proef te draaien, in een openstaande werkloods kon men een aambeeld zien, waarop een hame- rende smid in een regen van Vonken aan het smeden was. ..Wekt u dit gezicht, dat u dagelijks voor u heeft, niet op, mijnheer von Homstein?" zei de fabrikant met opvallende nadruk, ,,ik heb van mijn schrijftafeJ hetzelfde uitlzicht en mij ptikkelt het bedrijvig gedoe, het lawaai, het hooglie'd dat de arbeid zingt, altijd tot nieuiwe werkzaamheid." Stefan von Homstein was om een antwoord verlegsn. Hij voelde, dat deze vraag niets an'ders dan een nieuwe speldeprik was, om'dat hij sedert eenigen tijd 's avonds te vroeg naar huis ging. Eindelijk zei hij: (Ingez. Med.) midoellijk te mogen houden. De minister van openbaar onderwijs verklaarde zich daartoe bereia. Om diverse redenen, waarvan de voornaamste is, dat de regeering op dit oogenblik nog steeds demissoir is, besloot de Senaat evenwel met 76 tegen 9 stemmen en drie onthoudingen de interpellatie eerst later te laten doorgaan. De feiten, die mr. Van Dieren den minister van openbaar onderwijs, mr. Hoste, ten laste legt, zijn het onthalen van de Nederlandsche schooljeugd op een Fransche BrabaQonne en het houden van een Nederlandsche en een Fransche toespraak op de Groote Markt. DE LEVERANTIE VAN WAPENTUIG AAN CHINA. Het D. N. B. meldt uit Tokio: Naar hier in welingelichte kringen verluidt, heeft Japan bij de Fransche regeering stap- pen ondernomen wegens wapenleveringen naar China en om stopzetten van deze leve- ranties verzocht. In politieke kringen merkt men in verband hiermede op, dat Frankrijk zich tegenover dergelijke stappen de vorige maand tegemoetkomend getoond heeft (men zal zich nerinneren, dat de Fransche regeering tot groote ontstemming o.a. van "de Ame- rikanen heeft besloten den Joenam-spoor- weg te sluiten voor het vervoer van wapenen door Indo-China naar Chineeseh gebied. Red.), maar dat de Fransche regeering er op stond, dat reeds gesloten leveringseontracten werden uitgevoerd (doch had toegezegd, dat geen nieuwe contracten meer zouden worden gesloten. Red. N. R. C.) De Japansche ma rine heeft thans echter verklaard, dat ook deze leveringen moeten worden voorkomen, daar zij de Japanners ernstig kunnen benadee- len In dezelfde kringen neemt men aan, dat Frankrijk de betrekkingtn met Japan niet in gevaar wil brengen. De Japansche stap bij de Fransche regeering wordt gedeeltelijk voor- gesteld als een ultimatum. Het D.N.B. meldt nader uit Tokio, dat de woordvoerder van het departement van buiten- landscbe zaken geweigerd heeft de berichten over eischen van Japan aan Frankrijk in ver band met wapenleveranties aan China te ont- kennen. In Fransche kringen te Tokio wordt de juistheid van de berichten ontkend. Men voegt aan deze ontkenning toe, dat Frankrijk van Japan handhaving van dsn status quo heeft verkregen met betrekking tot het eiland Hainan. ,,Ja, er is iets moois in flink en doelbewust werken, waaibij reeds de eenvoudigste hulp- arbeid goed moet zijn om het groote geheel nie't te schadem" „Hum..." Stinner keek naar zijn handen. „Hum", zei hij nogmaals. ,,Dat klinkt heel aatdi'g. Maar als u aan den eenvoudigsten hulparbeid reeds zoo groote waarde toekent, waarom slaat u zichzelf dan zoo laag aan?" Stefan von Homstein keek den fabrikant niet aan. Maar dezen derden s'teek kon hij niet voobbij laten gaan. „Ik begrijp niet wat u bedoelt", zei hij zoo kalm mogelijk. ,,Zoo, begrijpt u dat niet. Jammer, want daardoor zou ons onderhoud werkelijk bekort zijn geworden." Stefan voelde, dat de ongemakkelijke oogen vast op hem rustten. ,,'Om kort te zijn, mijnheer von Homstein, ik heb reeds sedert lang gemerkt, dat u bijna elken dag een half uur te vroeg weggaat alsof u daartoe het recht hadt. U geeft u zelf maar verlof en trekt er tusschen uit als u er schik in heeft. In het begin heb ik dat laten loopen, omdat ik dacht, dat het met uw ver- loving verband hield. Maar sedert vemam ik, dat dit niet het geVal is." Stefan von Homstein mompelde iets van ..geWichtige aangelegehheden". Herman Stinner maakte een gebaar van onwil. ,,Ik verwacht van mijn mgenieurs en be- ambten juist zooals van mijn arbeiders, dat zij hun plichten nauwgezet zullen vervullen". Hij zei dit tamelijk scherp, maar vervolgde direct vriendelrjker: ,,Zoo, die kwestie is af- gehan'deld. Ik ben erVan overtuigd, dat u voelt, dat ik gelijk heb". Hij stond op. „Ik zie je vanavond wel bij de Normanns", vervolgde hij langs zijn neus weg. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1