ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTJEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN m m afisss— it m ZWANENBERG FeuilSeton Twee uit een nest No. 9681 WOENSDAG 10 NOVEMBER I937 77e Jaargang Binnenland Buitenland 11^« if EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen GEEN VERLAGING VAN TABAKSACCIJNS gtutaattt8§? 7 iaiaatmsg f i nHHr' v ^De i fiinste jonge J groenten nuiakt ival smaakl! TER NEUZEN, 10 NOVEMBER 1937. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. m 'wuw"-v -waarapw* uANMmujmiim (WaaKSfT^UM*-llKi* NEUZENSCHE COURANT A BONNEM ENTSPRIJSBinnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post 1,55 per 3 maanden Bp vooruitbetaling fr. per post 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen j 2,35 per 3 maanden fr. per post a fornementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. itgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeNVan 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeNper 5 regels 50 cent bp vooruitbetaling. Grootere letters en clichFs worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarieU hetwelk op aanvraag verkrijgbaar is. Intending van advertentien liefst ddn dag voor de uitgave. OIT BEAT) VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis, inge- volge artikel 38, juncto artikel 16 der Drank- wet 1931 Stbl. no 476, dat bij hen is ingekomen een verzoek om een verlof A van REINIER HARMS, van beroep cafdhouder, wonende te Ter Neuzen, voor het beneden-lokaal van het perceel, plaatselijk gemerkt no. 63 en gelegen aan de Axelschestraat te Ter Neuzen. Binnen twee weken, nadat deze bekend- making is geschied, kan ieder tegen het ver- leenen van het verlof schriftelijk bezwaren indiienen bij Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, 8 November 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVULiLE, Secretaris. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat het verzoek van de N.V. VEREEN1GDE PETROLEUM MIJEN PUiRFINA 'SINCLAIR. ..SINFENA", gevestigd te Rotterdam, om in het perceel kadastraal bekend gem een te Ter Neuizen, Sectie L, no. 426, gelegen aan de Lange Kerkstraat no. 59, een benzine-installatie met ibovengrond- sche aftapinrichting te mogen oprichten en in werking stellen, door hen is ingewilligd. Ter Neuzen, den 9 November 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Burgemeester. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. brengen ingevolge artikel 75 der Lager Onder- wijswet 1920 ter openbare kennis, het volgen- de raadsbesluit: De raad der gemeente Ter Neuzen, gezaen een op 12 October 1937 ingekomen adres van het Bestuur van de R.K. School te Sluiskil, houdende verzoek om ingevolge artikel 72 der L. O.wet 1920 gelden te willen beschik- baar stellen voor aansluiting op de waterled- ding en het in verband daarmede verrichten van de noodige verbouwing aan het school- gebouw, voor de R.K. school te Sluiskil overwegende, dat voor bovenvermelde doel- einden gelden uit de gemeentekas kunnen wor den aangevraagd; dat is voldaan aan het bepaalde bij artikel 77, le lid der Lager Onderwijswet 1920; gelet op artikel 72 en volgende van ge- noemde wet; gehoond een voorstel van Burgemeester en Wethouders; b e s 1 u i t zijn medewerking te verleenen. Ter Neuzen, 9 November 1937. De gemeenteraad voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLESecretaris. Ter Neuzen, 10 November 1937. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TELLEGEN, Voorzitter. B. I. ZONNEVIJLLE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Afscheid van professor Mr. Aalberse. In de gisteren gehouden vergadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter, prof. Mr. P. J. M. Aalberse, die benoemd is tot lid van den Raad van State, afscheid genomen van de Kamer. Hij noemde dit het eerste moeilpke oogenblik sinds hij het voorrecht had voor zitter der Kamer te zijn. Eerst na innerlijken strijd heeft hij zich beschikbaar gesteld voor de benoeming tot lid van het hooge staats- door ANNY VAN PANHTJYS. 25) Vervolg. Ze bleef dus nog maar wat achter het paar aanjwiandelen. Mogelijk zou zij nog wat boo- ren of zien, dat haar de verhouding tusschen de beide jongelui duidelijker zou maken. Maar zij kon geen woord meer opvangen. Ze kwamen langzamerhand in een straat, waar het verkeer drukker werd. Op een hoek bleef het paar eindelijk staan en Hep Lona ze onopgemerkt vooTbij. Een paar huizenblokken verder liep ze weer terug. Juist op het goede oogenblik, toen het tweetal afscheid nam. Lona lachte tevreden in zichzelf. Het meisje, dat zij zoo graag in het gezicht wilde zien, kwam haar kant uit. Stefan echter liep lanigzaam alsof hij het liefst op zijn schre- den terug was gelkeerd in de richting, waaruit hij gekomen was. Ze week een beetje naar links af om het meisje goed te kunnen opnemen. Maar opeens veranderde de vroolijke uit- drukiking op Lona's gezicht en werd deze ern- stig. Wlat een fijm, mooi gezichtje had dit meisje, bovenaardsch lief en mooi leek het haar. Maar de angstiige, groote oogen had- den een zoo doodelijk bedroefde uitdrukking, dat Lona Jensen er van schrok. Reeds was de slanke, goedgevormde gestalte in het blauwe costuum haar voorbij en toch bleef Lona nog even staan als moest zij de vreemde college waarin hij thans zijn intrede zal doen. Het grootste deel van zijn openbaar leven heeft hij doorgebracht in de sfeer der Kamer, het geen voor hem, verknocht aan de constitutio- neele monarehie en het parlementair stelsel van bijzondere heteekenis was. Zijn verstand heeft hem ten deze geraden de zware taak die hij hier te verrichten had, in verband met zijn klimmenden leeftijd tijdig te verlaten en deze te vervangen door een even eervollen en nuttigen werkkring, welke echter niet die psychische spanningen kent van het parle- mentaire leven. Hij bracht bij dit scheiden dank aan de leden der Kamer voor de wijze waarop zij hem steeds in zijn taak als leider der vergaderingen hebben gesteund en voorts aan al zijne mede- werkers van de griffie der Kamer. Het scheiden viel hem zwaar. Van alien, medeleden en medewerkers omlaag en omhoog wenschte hij afscheid te nemen met den ouden Nederlandschen wensch een wensch waarin alle goeds besloten ligt: Zijt Gode bevolen. De heer Duymaer van Twist sprak als oud- ste lid den scheidenden voorzitter toe. Hij wenschte hem geluk met zijn benoeming tot lid van den Raad ivan State. Dat de Tweede Kamer daardoor haar lid en voorzitter verliest doet haar oprecht leed. Spreker had het voorrecht den scheidenden voorzitter op 24 Februari 1903 hij zijn intrede in de Kamer de hand te drukken. Thans luidt hij hem uit. God schenke mild Zijn zegen op den nieuwen arbeid. Hij zij met den heer Aalberse en zijn gezin. (Applaus.) De Minister-President, Dr. H. Colijn dankte namens de Regeering den scheidenden presi dent voor de medewerking die zij van hem steeds heeft mogen ontvangen. Hij prees het Nederiandsche volk gelukkig, dat het van de gaven van hoofid en hart van Mr. Aalberse op een andere plaafs profijt zal trekken. De vergadering werd daarop geschorst om den heer Aalberse gelegenheid te geven af scheid te nemen van de leden en van de pers. Een wetsontwerp tot wijziging van de Tabakswet zal binnenkort kunnen worden tegemoet gezien zoo wordt meegedeeld in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer inzake de begrooting van financien. De minis ter meent er echter al terstond op te moeten wijzen, dat aan verlaging van den tabaks- accijns niet kan worden gedacht. 's Lands financien laten zulks niet toe. DE WERKING VAN DE VESTIGINGSWET- KLEINBEDRIJF. In een nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer over de voorgestelde redactioneele wijziging van de Vestigingswet- kleinbedrijf wordt o.m. gezegd: Hoewel geenszins ontkend kan worden dat de Vestdgingswet op enkele plaatsen voor ver- betering vatbaar is, zou de Minister er voor het oogenblik de voorkeur aan geven, zich ten aanzien van wijziging te beperken tot datgene, wat inderdaad urgent is te achten. Wat de overige, in het verslag bedoelde wijzigingen aangaat, is hij van meening, dat het aanbe- veling zal verdienen, eerst meer ervaring met betrekking tot de werking van de wet, en meer in het bijzonder ook wat betreft de toepassing van het eerste lid van artikel 1, op te doen, alvorens verdere wijzigingen in overweging te nemen. Hit uitstel biedt tegelijkertijd het voor- deel, dat voldoende kan komen vast te staan, in hoeverre de wijzigingen, in het verslag be- sproken, inderdaad alle gewenscht zouden zijn. Zoo schijnt bij de toepassing van het vijfde lid van artikel 1 (de z.g. sperring) het voor- schrift, dat hij verplaatsing binnen de gemeen te w51 een vergunning wordt vereischt, eerder een voondeel dan een nadeel te beteekenen, niet alleen omdat hierdoor de controle aanmerke- lijk wordt vergemakkelijkt, doch vooral omdat somtijds moeilijkheden rijzen ten aanzien van het begrip verplaatsing binnen de gemeente" en dit wel aanleiding geeft tot misvattingen. De mogelijkheid is daarom niet uitgesloten te achterna Snellen en haar een paar troostwoor- den toevoegen. Zij gaf die gedachte echter op, omdat zij dit natuurlijik onmogelijk kon doen. Maar den wiindbuil, die aJlle vrouwen -onVerschillig of zij Lona of Barbara heetten beschouwde als alleen voor zijn persoonlijk genoeigen ge- schapen, zou zij toch eens gaan vertellen wat zij van hem dacht. Lona Jensen bonsde in haar haast om Ste fan von Homstein niet te laten ontsnappen, tegen een paar menschen aan. Het was juist het uur, waarop de falbrieken uitgingen; ar- beiders en arbei'dsters liepen haastig naar huis. Lona had een scherpen blik, anders was zij den ingenieur zeker kwijt geraakt. Maar zij hield in de drukte zijn lange gestalte goed in de gaten en haalde hem tenslotte in. Stefan von Homstein was in een stemming, waarvoor hijizelf geen woord en zou hebben kunnen vimden. 'Hij had nu den moed gehad, Barbara te zeggen, dat hij haar voorloopig niet meer zou kunen ontmoeten. Maar daarbij had hij het ook moeten laten. Dat hij haar tegen zich had aangedrukt en gekust, was een groote dwaasheid geweest. Maar hoe zou iemanid ook koel en beheerscht kunnen blijven op het oogenblik, dat een meisje als Barbara hem merken liet, dat zij hem mateloos lief- had, met een roerende, wondere eerste liefde. Dan had hij toch heelemaal geen hart in zijn lijf moeten hebben en hij beizat intagendeel juist een beetje teveel gevoel. En het gekste was, dat hij het meisje, dat hij die groote reis had voorgelogen, veel in- niger liefhad dan Maria. Maar Maria zou hij trouiwen en de andere moest dood voor hem zijn. Alle duivels! hij werd er ellendig van en hjj moest maar ergens een glas wijn gaan drinken am het vein zich af te zetten. achten, dat te dezen aanzien een andere voor- ziening gewenscht zal zijn dan in het verslag bepleit. Wat betreft de toepassing van artikel 10, tweede lid, onder a, der Vestigingswet klein- bedrijf, zij er op gewezen, dat onder het thans reeds geldend vestigdngsverbod voor slagers de gevolgde gedragslijn ten aanzien van den over- gang van. den eigendom van een ondernemer op zijn weduwe en/of zijn wettige minderjarige kinderen bij overlijden geen enkel bezwaar op- levert. De meening, dat bij overlijden van den ondernemer de opvolging door een meerder- jarigen zoon gedurende den zg. spertijd moei lijkheden zal ondervinden, kan de Minister niet deelen. Hij is steeds bereid in deze gevallen zooals ook reeds in de praotijk is gebleken, wanneer de vader om gezondheidsredenen zich uit zaken moest terugtrekken de noodige soepelheid in de uitoefening van de hem ten dienste staande bevoegdheden te betrachten. De minister deelt de opvatting van die ieden, welke van meening zijn, dat het uitponden d.i. het, zonder van het siagersbedrijf een beroep te maken, van tijd tot tijd slachten van een enkel stuk vee en verkoopen van het vleesch geacht moet worden te vallen onder artikel 1, zoowel onder het eerste als onder het vijfue lid. Hetgeer, deze uitponders doen, is toch te beschouwen als het „vestigen" in den zin van de wet van een zij het dan ook primitieve „inrichting", waarin een bedrijf, i.e. het siagersbedrijf, wordt uitgedefend. Deze in- richting wordt, wanneer) de uitponding is vol- tooid en de betrokken boer zich weer aan zijn landbouwbedrijf gaat wijden, opgeheven, zoo- dat de uitoefening van het siagersbedrijf", ten aanzien van het publiek is gestaakt. Dit standpunt impldceert, dat opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd, indien wederom het uitponden, derhalve tot het ves- tigen van een inrichtinig, waarin het siagers bedrijf zal worden uitgeoefend, wordt overge- gaan, hetgeen plaats vindt indien men de uitoefening van het siagersbedrijf ten aanzien van het publiek opnieuw doet aanvangen. Het is niet juist ,dat met betrekking tot het eischen van toestemming voor uitponden ten aanzien van veeverzekeringsmaatschappijen een andere gedragslijn zou worden gevolgd dan wanneer zulks geSchiedt door boeren. Opgemerkt wordt, dat aan het verrichten van noodslachtingen geen moeilijkheden in den weg worden gelegd. Het is den minister dan ook niet recht duidelijk, waarom.aan de onder- linge veeverzekeringsmaatschappijen in dezen een bijzondere positie zou worden toegekend. DE OFGELEGDE BOETE AAN DE KOLENVEREENIGING TE VLISSINGEN. Zooals gemeld, heeft het Tweede Kamerlid, de heer Drop den minister vragen gesteld, naar aanleiding van het feit, dat de huisbrand- commissie, mgesteld door de z.g. kolenconven- tie, aan de cooperatieve kolenvereeniging D.E.L. te Vlissinigen, aangesloten bij de Zeeuw- sche Federatie van cooperaties en kolenhon- den, een boete van j 1600 had opgelegd, omdat deze cooperatie naar de meening van de huis- brandcommissie hij de vermelding van de onder goedkeuring der huisbrandcommissie vastgestelde detail-prijzen ook mededeelde, wat de werkelijke berekende prijzen zouden kunnen zijn. Van bevoegde zijde vemeemt de Midd. Crt., dat de huisbrandcommissie deze boete heeft teruggebracht tot f 50. VERKENNING VAN HET NIEUW ONTDEKTE MEER OP NliEUW-GIIINEA Aneta meldt uit Amboina: Voor de verkenning van het bergmeer, dat ontdekt is door den marine-vlieger, den heer Wissel, die gedetacheerd is bij de Nederiand sche Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij, en welk meer gedacht is als expeditie-basis voor het Koninklijk Aardrijkskundig Genoot- schap zijn te Amboina twee T-vliegtuigen aangekomen, die Dinsdag naar Dobo zijn ver- trokken. Het meer is gelegen 100 K.M. ten noordwesten van Oeta, in de onderafdeeling Vanavond moest hij gelukkig niet naar zijn schoonouders en hij was blij, dat hij Maria niet zou ontmoeten. Uit zijn gepeins' wend hij plotseling opge- schrikt door een spottend: ,,Goeden avond mijnheer don Juan!" Hij keek opzij en in twee schitterende oogen. VervlOekt, dat was Lona Jensen! Naar zijn idee moest die al reeds lang uit Frankfort vertrokken zijn. Moest zijn nood- lot hem nu ook juist dat coquette persoontje doen tegenikomien Ze stoorde er zich niet aan, dat hij haar groet nauwelijks beantwoordde, en ook de er- gernis, die duidelijk op zijn gezicht stond te lezen, scheen voor haar niet te bestaan. Kalm ging ze met hem in de pas loopen.. ,,En, mijnheer don Juian, heeft u weer een hartje gebroken?™ zei ze half luid en op den- zelfden spottenden toon van daareven. Stefan von Hornstein haalde de schouders op. „Waar kom jij nu vandaan gewaaid, Lona, en waarom noem je my zoo mail mijnheer don Juan?" „Ik ben altijd nog in het cabaret, omdat de Frankforters mij niet missen kunnen," ant- woordde zy lachend, „en diem eeretitel igeef ik je omdat je daar recht op hefet." Hij keek haar onzeker van terzyde aan. ,,Dat ik zoo spbedigonttroond was, deed mij eerst pijn, maar de wond is nu gesloten in dat opzicht hefo ik goedheelend vleesch. Dat je echter met een meisje, mooie als een engel, over liefde praat en haar midden op straat kust, alsof je haar op wilt eten, dat is laag want je bent met een ander ver- loofd." Stefan's handsn balden zich tot vuisten. ,,H)oe durf jij je aananatigen, zoo tegen my te spreken," zei hij, terwijl hij staan bleef, „in Mimika. De verkenning zal geschieden van de Etna-baai uit, waar het gouvemements- vEiartuig ,,Arend" is gestationneerd. Verschil- lende bestuursambtenaren zuilen den tocht meemaken. SJANGHAI GBHEEL OMS IN GELD. Het is 'Dinsdag een helangrijke dag geweest voor de Japansche bevel'hebbers, die de actie in China leiden: onder den druk hunner strijd- krachten hehhen de Chineesche soldaten het gevechtsterrein aan de Soetsjau-kreek ont- ruimd, hetgeen ibeteekent, dat de omsingeling van Sjanghai een feit geworden is. De Chinee- zen trekken zich, niettegenstaande de achter- volging door den tegenstander, in goede orde terug in de richting van Hoengsjau. Ook aan den spoorweg van 'Sjanghai naar Hangtsjau hebiben de Chineezen hun stellingen ontruimd. Het Japansche persagentschap Damei wijst op den gevoeligen slag, die aan de regeering te Nanking is toegetoracht met deze omsinge ling; het financieele en industrieele hart van China is voor haar verloren gegaan. Verschil- lende vooraanstaande Chineesche banken heb ben inmiddels haar zetel naar de hoofdstad verplaatst. DE HERTOG VAN WINDSOR EN DE AMERIKAANSGHE ARBEIDERS. W'illiam Green, de voorzitter van de Ame rican Federation of Labour, heeft een verkla- ring gepubliceerd, waarin de resolutie van de afdeeling Baltimore van de Federation ver- zacht wordt. Deze motie is de oorzaak ervan geweest, dat de hertog van Windsor zijn voor- genohaen hezoek aan Amerika heeft opge- geven. Green zegt nu, dat de hertog en iherto- gin hartelijk zouden worden welkom geheeten, indien zij er alsnog toe mochten besluiten naar de Vereenigde Staten te komen. De oppositie tegen het bezoek kwam voort uit het feit, dat Charles Bedaux de gids van den hertog zou zijn bij zijn studie van de arbeidsvoorwaarden in Amerika. „De Amerikaansche arbeidersbe- weging", aldus Green, heeft zich nimmer ver- zet tegen de Amerikaansche ,reis van den hertog en de hertogin en zal zich ook in de toekomst niet daartegen verzetten. Integen- deel, wij wenschsn tot hen een welgemeende uitnoodiging te richten tot een bezoek aan de Vereenigde Staten." DE BEJLGISOHE KABINETSCRISIS. Tegen de verwachting in kon minister Spaak bij zijn bezoek aan den Koning Dinsdagoch- tend nog niet mededeelen, dat hij er in ge- slaagd was een kabinet samen te stellen. Te elfder ure waren er weer emstige moeilijk heden gerezen. Toen Spaak van het koninklijk paleis terug- keerde, verklaarde hij: ,,Niets is nog kapot. Ik zal nadenken, maar alles kan nog in duigen vallen". Volgens in omloop zijnde geruchten zouden twee katho'lieke ministers te kennen hehhen gegeven, dat zij tot het ibesluit waren ge komen, dat ze niet konden medewerken aan de vorming eener regeering op grond van het besluit der conservatieve katholieke fractie, welke een anderen vertegenwoordiger in het kabinet eischte. BRUNO MUSSOLINI. Verschillende Engelsche en iFransche bladen melden, dat ondanks de officieele tegenspra- ken van iRome, telegrammen uit Barcelona en Valencia blijven melden, dat Bruno, de oudste zoon van Mussolini, met zijn vliegtuig neer- geschoten is boven het gebied der Spaansche regeering en dat hij op het oogenblik de ge- vangene. is der regeeringstroepen. De Spaan sche ambassade te Londen heeft gezegd, dat zij geenerlei mededeeling had te verstrekken over het lot van Bruno Mussolini. De Italiaan- sche ambassade heeft eveneens verklaard, dat zij niet op de hoogte was van de verplaatsin- gen van den jeugdigen vlieger-officier. elk geval zal i!k mij maar veroorloven, hier af te slaan." Ze waren juist op den hoek van een zij- straat gekomen. Lona keek hem vastbesloten aan. ,,Als ik niet zoo'n medelijden had met dat beeldmooie kind Barbara en hoe zij verder heeten mag zou het me ijsikoud laten als je haar, om haar af te schep'en, een armband of een broohe stuurde. Wil je die stille zij- straat in? Mij best, daar kan ik je nog beter zeggen wat ik precies van je den'k." Ze zei dit luider dan daamet en Stefan, die bang werd, dat die voorbijgangers zouden blijven staan, Hep door. Hij zou Lona maar laten praten, onderweg zou hij wel gelegenheid vinden, haar kwijt te ra'ken. ,,Ik ben je niet als een spion nageloopen, mijnheer don Juan," vervolgde Lona, nu weer op gedempten toon sprekend, „ik kwam bij mifn naaister uit en zag, dat iemand een jongedame oplgewonden zoo maar op straat kuste en daar ik dien persoon h'erkende, slen- terde ik achter het paar aan en hoorde dat de heer zijn gezellin Barbara noemde. Tot op dat oogenblik had ik geloofd, dat de dame de verloofde vein dien heer was. Maar ik had gehoord en gelezen, dat de verloofde een an deren voomaam had en vroeg me af hoe dat nu mogelijk was. Ik had er zelfs schik in, dat er 'buiten my. nog m'eer domme meisjes waren toidat ik die Barbara in het gezicht had gekeken. Toen had ik alleen nog maar mede lijden met haar en dacht: Die mijnheer don Juan moet een's weten hoe slecht en gemeen zijn optreden is, ik zal hem daarover eens in- lichten." Stefan luisterde gelaten toe Lona's woorden waren bel'eedigend en toch voelde hij ze nauwelijks als zoodanig. ,,Ik had alleen nog maar medelijden met koopt Zw"n^terbijzondere serVCeDe malsche spe^ boontjes tp^^Tnenberg- het veld. 34 Ingez. ivied. In een interview met een Londenschen jour nalist heeft de Italiaansche minister voor pers en propaganda echter verklaard: Bruno leeft en is gezond. De geruchten, volgens welke by gedood of gewond of gevangen zou zijn, berus- ten op niets. 'Wij kunnen niet mededeelen, waar hij zich bevindt, want hp vervult op het oogenblik militaire plichten. Ochtendvergadering. In de gisteren gehouden vergadering was afwazig de heer De Kraker. Na vaststelling der notulen van de vorige vergadering en mededeehng van goedkeu ring raadsbesluit en en proces-verbaal van kas-opname, kwam in behandeling een ver zoek van K. J. Nanninga, arts te Sluiskil, om te wofden aangesteld als gemeente-geneesheer aldaar. De heer Oolsen deelde hlerbij mede, dat hp in de veronderstelling leefde, dat de gemeente- geneesheer, de heer W. W. Stevens, nog tijde- lijk was aangesteld als gemeentegeneesheer, terwijl de heer Van Cadsand ef bezwaar tegen maakte, d'it verzoek aan te nemen voor ken- nisgeving, in de meening verkeerende, dat dan bij den betreffen'den begrootingspos't geen voorste'llen meer konden worden gedaan. Na dat hij door den Voorzitter in dit opzicht ge- rus'tgesteld was,, werd dit verzoek voor ken- nisgeving aangenomen. Van het Beveiligingscomite van den weg langs het kanaal van Ter Neuzen naar Sas van Gent was ingekomen een verzoek om een su.bsidie uit de gemeentekas. De heer Van 'Hecke stelde voor, aan dlit comite als blpk van sympathie een bijdrage van 5 te verleenen, waartegen zich enkele leden verzetten. De heer Den Hamer betoogde en werd hierin in het verloop der besprekingen in het gelpk gesteld dat wel alle leden sympathie zou den hebben voor het streven van dit comite, en dat hij als particulier dit ook zijn steun wilde verleenen, doch dat het niet op den weg van den raad ligt, dergelijke acties te steunen. De heer Colsen deed mededeeling van het werk van 't comite en kondigde aan, dat dit binnenkort met uitgewerkte plannen voor een rijwielpad langs het kanaal, afgeschei'den van den verkeersweg, bij den Minister van Wa- terstaat zou komen. Op grond van de op dezen haar!" Dat klonik zoo helder en duidelijk, dat het hem goed deed, iHij schoof zijn hoed achterover, zpn voor- hoofd was klam geworden. Maar hp bleef het stilizwijgen bewaffen wat had hij oak tot zijn verdediging kunnen zeggen, want hij ver- oordeelde ziehzelven. Lona Jensen wist ver der ook niets van de samenloop der omstan- digheden, waardoor hij Barbara was gaan liefhetben. En voor Lona behoefde hij zich niet te verontschuldigen. Ze verwachtte blijkbaar ook geen tegenwer- pingen. iRustdg sprak zij verder: ,,Als zoo'n meneer als jij met ieimand als ik over liefd'e praat, haar kust en dan weer laat loopen, is dat niet z6<5 erg. Stefan von Homstein was niet de eerste man in mijn leven en zal ook niet de laatste zijn. Maar dat arme blond je dat gaat mij aan mijn hart als die wordt wegge- stuurd, en zoover schijnt het nu judst te zijn. De vertwijfieling, die uit haar oogen sprak, heeft mij (week gemaaikt en ik zeg maar: Zoo'n meisje moet men met rust laten als men geen emstige piannen heeft. Anders laadt men een zware schul'd op zich." Stefan van 'Homstein voelde met bitterheid, dat hp zich door iemand, die het met de liefde nogal gemakkelijk nam, moest laten kapitte- len en dat zij daarbij ook nog heelemaal gelpk had. Was het dan zoo erg wat hij gedaan had. Hij probeerde zich te verdedigen. ,,Je weet niet hoe het zoo ver gekomen is. Ik Hij wist niet hoe hij verder zou moeten gaan of hij zou Lona alles haarfpn hebben uit te leggen, dat hij zich telkens weer zoo tot Bar bara aangetrokken had gevoeld, omdat zij zoo sprekend op Maria leeik. En dat ging toch niet aan. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1