ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 9680 MAANDAG 8 NOVEMBER 1937 77e Jaargang Binnenland Land bou wberichten Sport EERSTE BLAD TER NEUZEN, 8 NOVEMBER 1937. SLUISKIL. HOEK. ZAAMSLAG, KOEWACHT. SELZAETE. VOETBAL. zes»inyKvwsT>eseu«wn* ■rrtr •"ounRjfaxviav ih»..iih>;«ii iii unit mm n'im ih i ni urn nvrtrnTm rntiT Ms«wra.— antrnMHHm+tiiJinnHrs. •Mwi/anecaiTwiwiictfW.r-dWVcrautttMMt: mrawwrnnB r^w u <W xtx »Hr»«ri*H-vrT^vGjr*-Aaf„ NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: BLnnen Ter Neuzen 1,25 per 3 maanden Bui ten Ter Neuzen per post 1,55 per 3 maanden Bg vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar ii i-.t-lgie en Amerika 2,overige landen /2,35 per 3 maanden fr. per post a I'ornernenten VOOT bet bui tent and alleen bij vooruitbetaling. I itgeetster: Firnia P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels f 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en cliches worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrij.gbaar is. Inzending van advertentien liefst e6n dag voor de uitgave. DIT BEAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRI.IDAGAVONl). DIENSTPLICHT. Nadere keuring voor de lichting 1938. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de Keuringsraad voor de inge- schrevenen voor de lichting 1938, die wegens broederdienst werden vrijgesteld, voor deze gemeente zitting zal houden te Ter Neuzen in de voormalige school aan het Schoolplein, op Woensdag 1 December 1937, des namiddags om twee uur precies en op Donderdjag 2 December 1937, des voormiddags om negen uur precies. Geneeskundige verklaringen. Vermoedt de ingeschrevene, dat bij onge- scbikt is wegens een ziekte of een gebrek, waarvoor hij onder geneeskundige bebandeling geweest is, dan is bet wenscbelijk, een schrif telijke verklaring van een geneeskundige mede te brengen. Indeeling. Voor ben, die niet voorgoed ongeschikt worden verklaard, bestaat de gelegenbeid om bun voorkeur met betrekking tot de inlijvmg aan den voorzitter van den keuringsraad op te geven, zoowel wat betreft korps als garni- zoen en tijd van opkomst. Het is wenschelijk, dat ieder opgeeft welke voorkeur bij in de eerste en welke hij in de tweede plaats heeft. Voorts kan de ingeschrevene den voorzitter een schriftelijke verklaring ter band stellen om te bewijzen, dat hij voor zeker vak of voor zekeren arbeid bijzondere gescbiktbeid bezit. Met opgegeven wenschen kan sleehts reke- nlng worden gehouden, voor zoover de dienst- belangen het toelaten. V erplichtingen. Behoudens de hierna vermelde uitzonderin- gen, is ieder ingeschrevene voor de lichting 1938, die van den dienstplicht is vrijgesteld wegens broederdienst, verplicbt op die hem aangewezen plaats en tijd voor den keurings raad te verscbijnen en zich te onderwerpen ajan een onderzoek tot het beoordeelen van zijn geschiktheid voor den dienst in het alge- meen en tot het verkrijgen van gegevens voor zijn nadere bestemming, waarvoor schriftelijke proeven moeten worden afgelegd. De ingeschrevene, die tijdelijk ongeschikt wordit verklaard, ie verplicbt een jaar later ttogmaals voor den keuringsraad te ver scbijnen en bet vereischte onderzoek te on- dergaan, tenzij bij inmiddels bij nadere uit- spraak geschikt of voorgoed ongeschikt is ver klaard of van den dienst is uitgesloten. Verhindering. Hij, die door ziekte of wegens een andere geldige reden niet bij de keuring kan ver scbijnen, moet hiervan tijdig kennis geven aan den voorzitter van den keuringsraad of aan den burgemeester. Wie niet behoeven te verschijnen. Aan de keuring wordt niet onderworpen hij, die van den dienst is uitgesloten of die van den dienstplicht is vrijgesteld wegens een verdrag met een vreemden staat. Van de verplichting om voor den keurings raad te verscbijnen zijn vrijgesteld de inge- schrevenen, die behooren tot een der volgen- de groepen a tot g: a. zij, die zijn opgenomen in een krank- zinnigen-, idioten-, doofstommen- of blinden- gesticht; b. zij, die doen blijken door ziekte of ge- breken tot die verscbijning buiten staat te zijn en niet zjjn opgenomen in een gesticht, als onder a bedoeld; c. zij, die zijn opgenomen in een rijksopvoe- dingsgesticht, een tuchtschool, een gevangenis of een rijkswerkinrichting; 4. zij, die him beroep maken van de buiten landsche zeevaart of van de zeevisscherij bui- tenslands e. zij, die langer dan een maand in het buitenland verblijrven in een plaats, welke meer dan 15 K.M. van de Nederlandsche grens is gelegen; f. zij, die een geesteljjk of een godsdieastig- menschlieivend ambt bekleeden of tot zoodanig ambt worden opgeleid; g. zij, die als vrijwilliger behooren tot de landmacht, tot de zeemacht of tot de over- zeesche weermacht (dezen worden niet tot de keuring toegelaten). Zij, die als vrijwilliger behooren tot den vrijwilligen landstorm, moe ten zich w61 aan dit onderzoek onderwerpen. Uitspraak op verklaringen. In sommige gevallen kan de ingeschrevene ongeschikt worden verklaard enkel op grond van een schriftelijke verklaring, bij voorkeur afgegeven door twee geneeskundigen. De eischen, waaraan zuik een verklaring moet voldoen, zijn omschreven in art. 37, 4e lid, en art. 41 van bet dienstplichtbesluit. Nadere in- licbtingen kan men vragen aan de gemeente- secretarie of aan den voorzitter van den keu ringsraad. Keuring elders. De ingeschrevene kan aan den voorzitter van den keuringsraad het verzoek doen om het onderzoek elders te ondergaan. Het ver- zoekschrift, waarin hij zijn volledig adres moet opgeven, moet worden ingediend bij den bur gemeester, die alsdan zorgt voor de verzen- ding. Een dergelijk verzoek behoort, zoo mogelijk, v66r 15 November 1937 te worden ingediend. Herkeuring. Ten aanzien van elken ingeschrevene, om- trent wien de keuringsraad uitspraak heeft gedaan, kan bij den herkeuringsraad een nieuw geneeskundig onderzoek worden aangevraagd: a. door den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of diens wettigen vertegenwoor- diger; b. door elk der overige voor de gemeente en voor dezelfde liohting ingeschreven per- sonen of diens wettelijken vertegenwoordiger. De aanvraag moet berusten op aannemelijke in het verzoekschrift omschreven "^ronden en uiterlijk den tienden dag na den dag, waarop de uitspraak in bet openbaar is medegedeeld, worden ingeleverd bij den burgemeester der gemeente, waar de ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, voor den dienstplicht ingeschre ven is. Gewoonlijk wordt de uitspraak op den dag der keuring door den voorzitter van den keuringsraad in bet openbaar medegedeeld. Aanvrag^n, niet ingericht of niet ingeleverd op de hier omschreven wijze, kunnen geen ge- volg hebben. Verschijnt de ingeschrevene niet op den be- paalden tijd voor den herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag, indien zij is gedaan door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of door diens wettelijken vertegenwoordiger, als vervallen beschouwd, behoudens uitzonde- ringen. Indien bet vanwege den herkeuringsraad te Aouden onderzoek niet mocht kunnen plaats hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt gehouden. Afkeuring door bedrog. Bestaat er naar het oordeel van den Minis ter van Defensie gegrond vermoeden, dat iemand voorgoed ongeschikt is verklaard als gevolg van bedrog, dan wordt de desbetref- fende uitspraak door den Minister vervallen verklaard en wordt de persoon, wien het geldt, geplaatst in de verhouding tot den dienst plicht, waarin hij zou hebben verkeerd, indien hij niet ongeschikt verklaard was. Strafbepalingen De ingeschrevene, die verplicht is voor den keuringsraad te verschijnen en niet op de daar- voor aangewezen plaats en tijd verschijnt, of die, aldaar verschenen zijnde, zich niet aan het onderzoek onderwerpt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderdvijiftig gulden. Hetzelfde geldt voor den ingesohrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich bevindt, en zich niet aan het onderzoek onderwerpt, en ook voor dengene, die de in verband met de dienstplichtwet van hem ge- vraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt. Pleegt hij opzettelijk een van ge- noemde feiten, dan wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maan den of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. De ingeschrevene zal zich, op straffe als bij de wet bepaald, hebben te onthouden van het aanbieden van geld of geschenken of van andere verkeerde practijken, waardoor hij zou meenen zijn afkeuring voor den dienst te kun nen bevorderen. Art. 206 van het wetboek van strafrecht luidt als volgt: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft: 1°. hfl, die zich opzettelijk voor den dienst bij de krijgsmacht ongeschikt maakt of laat maken 2°. hij, die een ander op diens verzoek op zettelijk voor dien dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Reiskosten. Moet de ingeschrevene, om voor den keu ringsraad te verschijnen, kosten maken voor het passeeren van een veer, brug of tol of kan hij de heen- en de terugreis niet in 5&n dag afleggen, dan kan hij zich tot den burgemees ter wenden: in het eerste geval voor het ont- vangen. van een passagebiljet en in het laatste geval voor het genieten van nachtverblijf en voeding. De opgeroepene, die woonplaats heeft in een plaats in het buitenland, welke niet meer dan 15 K.M. van de Nederlandsche grens Is ge legen, en een tegemoetkoming wenscht te ont- vangen in de kosten van de reis en, zoo noodig. in de kosten van voeding, moet deze bvj zijn verschijning voor den keuringsraad vragen aan den voorzitter. Adresverandering. Bij adresverandering behoort de ingeschre vene zijn nieuwe adres aan de gemeentesecre- tarie op te geven, ook hij het bureau voor militaire zaken. Ter Neuzen, 4 November 1937. De Burgemeester. P. TELLEGEN. SCHIETMASKERS BIJ HET DOODEN VAN VEE VERBODEN. De Minister van Justitie heeft naar de Rott. meldt, een circul'aire verzonden aan de ge- meenteibesturen, waarin gezegd wordt, dat het voortaan voor slagers verfboden is bij het dooden van vee gebruik te maken van een schietmasker of schietapparaat. In het ver- volg zal het dooden udtsluitoend met de z.g. pin-apparaten moeten geschieden. De reden van dit verbod is gelegen in het veelvuldig voorkomen van emstige ongeluk- ken. Herhaaidelijk geheurde het naonelijk, dat de slager, die het schietmasker op den kop van het dier geplaatst had, om vervolgens met een hamerklap een patroon of te schieten, daatdoor zeif getroffen werd, omdat het beest den kop plotseling draaide. Met de pin-appa- raben is dit gevaar feitelijk uitgesloten. DS. HOFSTEDE UIT DE N.S.B. GETREDEN Naar het „Vollkslblad" verneemt, heeft ook Ds. Hofstede, geiwezen a,-r. lid van de Pro- vinciale S'taten van OVerijssel en vervolgens aangesloten bij de N.S.B., zich uit deze bewe- ging teruggetrokken. Ds. Hofstede, die als spreker voor de N.S.B. optrad, geeft als grond voor zijn be- danken op de oud-Germaansche orientatie van de leiding en het in het geval-Ds. Van Duyl getoleken gelbrek aan rechtszekerheid. VERKIEZING NOTABELEN. Bij de Zaterdag gehouden vebkiezing van twee leden van het college van notafbelen der Ned. Hervormde kerk alhler, wegens perio- dieke aftreding van de heeren F. J. Verlinde en J. Leunis, werden uitgebracht 123 stemmen. Van onwaarde 2, geldige stemmen 121, vol- strekt meerderheid 61. Gekozen zijn de heeren L. de Vbs met 73 en D. van Aken met 61 stemmen. Verder verkregen de heeren F. J. Verlinde 51 stemmen, Jac. Jansen J.Dz. 19 stemmen, J. Leunis 17 stemmen, teriwijl op verschillende andere heeren edn of meer stemmen werden uitgebracht. FILMVOORSTELUNG. Gisterenavond werd in het Patronaatsgebouw een filmvoorstelling gegeven ten bate van de Ned. R. K. Blindenbond ,,St. Odilia". De Zeereerw. heer Pastoor opende de bijeen- komst met den Christelijken groet, heette de aanwezigen welkom en sprak er zijn teleur- stelling over uit, dat de opkomst niet grooter was. Voordat de film werd vertoond, sprak eerst nog een blinde, die vroeger had kunnen zien. Hij legde uit, wat de blinden zooal konden leeren, dat er veel werk was, dat de blinden zoo goed konden als de zienden en vroeg daar- na aan de aanwezigen om medeleven, niet om medelijden. Na een mooie natuurfilm „De Betuwe in bloei" werd dan de film over het geheele ,,Blindenwezen in Nederland" vertoond. Tijdens de vertooning werd uitleg gegeven door boven- genoemden blinde. De film begon met't onder- richt aan blinde kinderen, die op het gevoel de voorwerpen leerden onderscheiden. Daama 't lezen, machineschrijven; voor de meisjes kantwerken. haken en hreien; voor de jon- gens verschillende ambachten als matten- vlechten, borstels maken enz. Er was een kijkje in de chocoladefabriek van Ringers, waar blinde meisjes o.a. voor de verpakking zorgden. In sommige plaatsen neemt men voor ver schillende werkzaamheden blinde meisjes en jongens aan, een maatregel, die zeer toe te juichen is. Na deze film werd nog een klucht ,,De brandweer" vertoond. 's Namiddags was de Blindenfilm ook voor de kinderen vertoond, waarbij de opkomst heel wat grooter was. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont- vangen wegens over vorige jaren te weinig betaalde belasting naar inkomen en/of ver- mogen (gewetensgeld) hij den ontvanger der directe belastingen te Ter Neuzen /3,60, 46,02 en 10,20. GEVONDEN VOORWERPEN. De inspecteur van politie alhier maakt be kend, dat omtrent onderstaande gevonden voorwerpen inlichtingen te bekomen zijn aan de daarachter vermelde adressen. Damesportemonnaie met inhoud, firma Van OverbeekeLeunis, Westkollkstraat 36. Idem, W. Jenster, le Verfbindingstraat 4. Hamer, A. Steenlbakker Van Steenbergen- iaan 18. Damespolshorloge, J. F. de Cooker, Sta- tionsweg 19. Ta.zakszak, bureau van politie. Rozenkrans, J. Christiaansen, Nieuwediep- straat 110. Autospiegel, marechausseekazerne. Rozenkrans in etui, Joh. de Rijke, Lange Kerkstraat 80. Vloerzeiltje, P. Rinlkhout, 'H'oogendijk 40, Driewegen. Handtaschje, C. Michielsen, Zandstraat 11. Zakmes, C. den Exter, Kanaaldijk P. 59. Vulpenhouder, J. Plaiddet, Boeregat B 57, Hoek. Rood kindermutsje, J. C. Westerweel, Axel- schestraat 75. Koppel sierduiven, J. van Hauwe, Tram- straat 23. iRJol-iband, L. Kesbeke, le De Feijterstr. 25. Rijwielbelastingmerk, J. de Footer, O 213, Driewegen. Sleutel, G. Momanschet, Nieuwesluis P 45. Armband, C. J. Hangoor, Axelschestr. 103. KRUIDENIERSEXAMEN. Voor bet te t>en Haag onder Rijkstoezicht gehouden kruideniersexamen ter verkrijging van het officieele vakdiploma is geslaagd de heer F. Walrave te Oostburg. GROOTE VISCH AANGESPOELD. Aan het strand te Cadzand is een visch aan- gespoeld die een lengte had van 3.75 meter en een omvang van ruim 1.50 meter. Het dier is vermoedlijk een dolfijn. BESMETTEOJKE ZIEKTEN. In de week van 24 tot en met 30 October kwamen in onze provincie vijf gevallen van roodvonk voor n.l. drie te 's Heer Arendskerke en e6n in ieder der gemeenten Cost- en West- Souburg en Goes. BOTSING TUSSCHEN AUTO EN TRAM. Vrijdagmiddag kwam, meldt de Vliss. Crt., de hengstenhouder D. uit Sluis uit de richting Schoondrjke met zijn auto en een aanhang- wagen, waarin zich een hengst bevond, naar Oostburg gereden. In de Brouwerijstraat 'kwam van de Mankt af een bietentram ge reden. Doordat bij het achteruitrijden de aan- hangwagen dwars over de rails kwam te staan was een aanrijding onvermijdelijk. De auto werd van voren in elkaar gedrukt, maar de chauffeur kwam met den schrik vrij, terwijl ook het paard geen letsel opliep. ONEERLIJKE VINDER. Onlangs werd door een vrouw te Schoon- dijke in die gemeente een bedrag van f 400 bestaande uit 4 bankbiljetten van 100, ver- loren, van welk verlies zij de gemeentepolitie te Schoondijke in kennis stelde. Deze stelde een onderzoek in hetgeen aanvankelijk geen resultaat opleverde. Eenige dagen nadien vernam zij evenwel bij geruchte dat in een cafe .ter plaatse de leurder zekere K., zou hebben uitgelaten het geld te hebben gevon den en dit ter hand te hebben gesteld aan een hem bevriende ingezetene, die hem zoo nu en dan van dat geld wat toestopte. Onmiddellijk daarop heeft men K. aangehouden en aan een verhoor onderworpen. Aanvankelijk ontkende deze het geld gevonden te hebben doch ten laatste gaf hij toe inderdaad het geld te hebben gevonden en dat geld aan zekere 't J. te heb ben gegeven omdat hij er vanaf wilde wezen, en dat de nieuwe bezitter hem zoo nu en dan daarvan eenig geld toestopte. K. werd daarop aangehouden en aan de Justitie te Middelburg overgegeven. In de bekentenis van K. vond de Justitie ook aan- leiding 't J. te doen aanhouden, die dan ook Zaterdag aan haar werd overgegeven. DE KWESTIE DER SAMENVOEGING VAN POLDERS. Volgens de Midd. Crt. werd Donderdag- middag te Aardenburg in de societeit Spoor tot Vriendschap" een vergadering gehouden van afgevaardigden van verschillende polders in de omgeving, op welke vergadering een commissie uit Ged. Staten haar zienswijze be- treffende de bekende samenvoeging van pol ders in Zeeuwsch-Vlaanderen W.D. uiteenzette en den polderbesturen en ingelanden de ge- legenheid werd geboden hun bezwaren tegen het desbetreffende voorstel uit te brengen. De heer J. A. van Rompu, lid van Ged. Sta ten opende de vergadering, waarna hij het woord aan den heer Mr. P. Dieleman, even- eens lid van het dagelijksch bestuur der Pro vincie gaf. De heer Dieleman gaf het voorstel van Ged. Staten in hoofdtrekken weer. Spr. stipte even aan, dat bij de vele oppositie die Ged. Staten bij dit voorstel ondervindt, deze oppositie niet geargumenteerd wordt. Een belangrijke reden om tot vereeniging te komen vormt de kwestie der verkeerswegen, in de le plaats der ter- tiaire. Verder is een groot belang, dat de waterloozing verbeterd wordt. Dit alles kan slecbts komen door centraal gezag dat weer verkregen kan worden door vereeniging. Van belang is voorts dat bij den toestand zooals die thans is, de ingelanden zeer nauw in contact staan met het bestuur van hun polder, wat spr. toegaf zeer nuttig te zijn. Zooiets mag dan ook niet vemietigd worden. Ook in ver band daarmede zouden reeds kiesgerechtigd zijn de bezitters van twee, mogelijk zelfs van een H.A. De heer Cohen Stuart lichtte de financieele zijde van de vereeniging toe. Indien in de toe- komst de toestand zoo zou blijven als die thans is, zal het dijkgeschot over 25 jaren pl.m 7,50 per H.A. bedragen. Voor sommige polders zal dit een stijging zijn, voor andere een daling van het geschot, doch voor alien zou de eventueele stijging (daling) geleidelijk gaan. De genoemde som van 7,50 staat niet vast, doch is sleehts een maatstaf om de berekening te kunnen opzet- ten. Verder blijft iedere polder alleen aan- sprakelijk voor de door haar zelf aangegane leeningen. Daarna werd gelegenheid gegeven tot het naar voren brengen van bezwaren, waarvan door enkele dijkgraven en ontvangers-griffier gebruik werd gemaakt. Enkelen uit de vergadering uitten hun vrees dat de bezittingen van de polders zooals boo- men e.d. ten bate van het geheel zouden komen. Mr. Dieleman antwoordde hierop dat art. 14 van de wet van 1900 eischt, dat alle bezittingen van een polder ten behoeve van alleen die bezittenden polder zouden komen. De ontv.-griffier van den Isabellapolder uitte er zijn bevreemding over, dat over de belastingen op gebouwde eigendommen niet is gesproken, vooral daar bijv. in Aardenburg de bezitters van gebouwd ook polderlasten zullen moeten betalen. De heer Cohen Stuart antwoordde dat de be lastingen op de gebouwde eigendommen, indien die eventueel geheven zouden worden, sleehts als veiligheidsfactor in het voorstel der com missie uit Ged. Staten zijn opgenomen. Na nog eenig debat over veelal dezelfde onderwerpen werd de vergadering door den voorzitter, onder dankzegiging voor „den ge- zelligen 'kout" gesloten. Door het gemeentebestuur van Ter Neuzen daartoe aangezocht, heeft het bekende Comitd van Actie te Sluiskil de collecte trachtten te organiseeren voor het kleeding- en dekking- fonds, onder het motto: Collecte Winterhulp. Wei was de tijd van voorbereiding zeer kort, en was er dus weinig gelegenheid voor een groote reclame, maar toch gelukte het de be- schikbare krachten te mobiliseeren. Door leden van het Comitd begeleid, trokken de R.K. Fanfare en de Mondharmonicaclub .In ter Nos" door Sluiskil. Dames van de Trans- portcolonne van het Roode Kruis collecteerden huis aan huis met bussen. De opbrengst dezer collecte bedroeg ongeveer 40 gld. Bekroning. Op de te Apeldo'om gehouden nationale ten- toonstelling voor konijnen behaalde de heer D. W. F. Kaijser met 2 witte Weener (ram en voedster) eigen fok 1937, voor beide een eerste en een eereprijs. Vrijdagnamiddag stond een defecte auto van Van Gend en Loos bezijden den Ter Neuzen- schen weg nabij de Groeneweg. Aan den chauf feur van de vrachtauto van K. te Hontenisse, die aldaar passeerde, werd hulp gevraagd en verleend en beide auto's lieten genoeg ruimte over voor andere voertuigen om te kunnen passeeren, terwijl de verlichting in orde was. Op dat oogenblik kwam aldaar met een snelle vaart aangereden de personenauto van L. uit St. Jansteen, die laatstgenoemde vrachtauto van achter aanreed, met het gevolg, dat het voorste gedeelte in de sloot terecht kwam en en weinig werd beschadigd, terwijl de per sonenauto geheel werd vemield. Het was bij een zoo hevige botsing wel een geluk, dat sleehts een der chauffeurs zich bezeerde. Mond- en klauwzeer. Het mond- en klauwzeer in deze gemeente breidt zich nog steeds uit. Een sterfgeval kwam bij den koehouder A. de P. onder zijn dieren voor. Het vierjarig zoontje van den arbeider Adam te St. Andries stak Vrijdagavond plot seling van achter een stilstaanden auto den weg over toen tezelfder tijd een auto pas seerde, tengevolge waarvan het knaapje werd gegrepen en de dood onmiddellijk intrad. Vlaamsch eerherstel. In ons blad van 22 Febr. 1.1. werd gemeld, dat door tot nu toe oribekenden den Franschen tekst der straatnaamborden hadden wit ge- kalkt en dat daarna door gemeente-arbeiders de witte laag kalk van de naamborden was gebracht. Tot zelfs in het officieele V.T.B. (Vlaamsch Toeristenblad) werd den burge meester op zijn plicht gewezen om de taalwet in het Vlaamsehe land te doen naleven. Nu, eindelijk, is door de gemeeptelijke over- heid ingegrepen, en, beter laat dan nooit, werd de Fransche tekst van alle straatnaamborden door dezelfde gemeente-arbeiders met een dikke laag blauwe verf bedekt. Aldus werd er een billijk eerherstel verleend. BELGIE VERLAAGT INVOERRECHT OP BOTER. Als gevolg van de verminderde productie zijn de laatste weken de boterprijzen op de binnen- en buitenlandsche markt gestegen. Om een verdere stijging tegen te gaan en om de bevolking in de gelegenheid te stellen zich een zekere hoeveelheid buitenlandsche boter te verschaffen, die anderzijds het seizoentekort der binnenlandsche productie moet aanvullen, hdeft de Belgische minister van landbouw besloten bet invoerrecht op buitenlandsche boter met 1 franc te verlagen, waardoor het van frs. 6.50 op frs. 5.50 per K.G. wordt ge bracht. BOTER EN MARGARINE. De Algem. Nederl. Zuivelbond, de Christe- lijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland, de Kathoileke Nederl. Boeren- en Tuindersbond en het Kon. Nederl. Landbouw-Comite vragen opnieuw gezamenlijk in een adres aan den minister van oeconomisehe zaken maatregelen, waardoor het mengen van boter en margarine onmogelijk wordt gemaakt. Zij schrijven, dat sommige bedrijven, na opheffing van 't meng- gebod bij beschikking van 28 Augustus j.l., thans weer bezig zijn, vrijwillig een zeker per centage boter door de margarine te mengen, hetgeen naar het oordeel van adressanten een bedreiging voor den reeelen boterhandel vormt, en ook niet in het belang is van den consu- ment, daar hem elke prijscontrole op deze mengsels ontgaat. Zoowel in het belang van den boterproducent als in dat van den consument dringen adres santen er ten sterkste op aan, dat in art. 3 van de Boterwet een zoodanige wrjziging wordt aangebracht, dat het mengen van boter en margarine onmogelijk gemaakt wordt. UITSLAGEN VAN ZONDAG. Kon. Nederl. Voetbalbond. le .klasse Afd. I. AjaxVSV 7—1 ADOiRlPC 3—2 KFCDiWS 2—0 SpartaDFC 4—0 VUCExelsio.r 4—0 le klasse Afd. H. CVTVi't Gooi 2—0 XerxesiHBS 8—1 HaarlemDHC 5—1 Blaurw-WitFeijenoord 1—2 StormvogelsHermes-DVS 3—2 le klasse Afd. HI. NECGo A|head 0—1 ZACTntoantia 14 HeraclesWagenin'gen 4—1 HengeloiPEC 2—0 EnsohedeAGOVV 1—0

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1