ALGF.MEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN No. 9678 WOENSDAG 3 NOVEMBER 1937 77e Jaargang Bin nenfand Buitenland EERSTE BLAD Burgemeester en Wethouders der gemeente Za a m s i a g, 95.000 K.G. GRENAILLES 46.000 K.G. MACADAM 1-3; 116.000 K.G. SINTELS; DE NEDERLANDSCHE DELEGATUS NAAR DE NEGENMOGENDHEDEN CONFERENTIE. TER NEUZEN, 3 NOVEMBER 1937. D. H. ROODHUYZEN Co. n.v. MAKELAARS Bnjuraa>A9«iamm NEUZENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: Binnen Ter Neuzen f 1,25 per 3 maanden Buiten Ter Neuzen fr. per post f 1,55 per 3 maanden By vooruitbetaling fr. per post f 5,60 per jaar Voor Belgie en Amerika 2,overige landen 2,35 per 3 maanden fr. per post Abonnementen voor het buitenland alleen by vooruitbetaling. Uitgeefster: Firma P. J. VAN DE SANDE GIRO 38150 TELEFOON No. 25. ADVERTENTIeN: Van 1 tot 4 regels 0,80 Voor elken regel meer 0,20. KLEINE ADVERTENTIeN: per 5 regels 50 cent bij vooruitbetaling. Grootere letters en clichd's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien brj regelabonnement tegen verminderd tarief, hetwelk op aanvraag verkrrjgbaar is. Inzending van advertentien liefst ££n dag voor de uitgave. DIT BLAD VERSCHIJNT IEDEREN MAANDAG- WOENSDAG- EN VRIJDAGAVOND. wachten voor of op Mtiandag den 15den November 1937, des voormiddags ten 11 ure, prijsopgaaf in: A. voor de leverantie van minimum: B. voor het VERVOER van zoowel Axel ..Station" als Ter Neuzen..Station" en Sohuttershof en uitspreiden van boven- gemelde naar op verschillende nader aan te wijzen plaatsen; C. voor de leverantie van D. voor het VERVOER van 103.000 K.G. sintels van Zaamslag naar de verschil lende nader aan te wijzen plaatsen. De leverantie moet plaats hebben tusschen 1 en 18 December a.s. en bet vervoer" binnen veertien dagen daama. Burgemeester en Wethouders voomoemd, S. VAN HOEVE, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Zaamslag, 1 Nov. 1937. HET REGEERINGSBELEID. Verschenen is de memorie van antwoord over hoofdstuk I der Rijkstoegrooting. Daar- aan is, met betrekking tot het beleid ten aanzien van de weej<macht het volgende ontleend: Met voldoening constateert de regeering, dat de Kamer vrij algemeen haar inzicht deelt, dat het bij den toestaanden intematio- nalen toestand ohvermijdelijk is, dat de weer- kracht van ons land wordt verstenkt. De regeering beeft met den meesten emst overwogen welke versterking van de weer- kracht noodig zou zijn om een redelijken waarborg te scheppen voor de veiligheid des lands, daarbij rekening houdende met den financieelen toestand. Zij heeft zich daarbij niet op het standpunt gesteld, dat een abso lute veiligheid zou kunnen worden verzekerd, maar wel, dat onze weermacht in staat zal zijn de vendediging des lands te voeren, daar bij althans na eenigen tijd gesteund door bondgenootschappelijke strijdkrachten. En dat niet alleen; de regeering is ervan overtuigd, dat het bestaan van een zoodanige weermacht voor het handhaven van den vrede in West- Europa bevorderlijk zal zijn. Voor de weermacht ter zee gaan de plannen tot uitibreiding van het bestaande apparaat niet veel verder dan reeds in hoofdzaak in 1930 door de regeering noodzakelijk werd geacht. Sedert dien zijn de internationaal-politieke spa.nniingen in ernstige mate toegenomen; daaribij komt, dat de jongste geschiedenis heeft geleerd, dat rekening moet worden ge- houden met het op korten termijn intreden van toestanden, waarbij aanstonds een beroep wordt gedaan op de overheid tot toescherming van de rechtmatige belangen van in het bui tenland wonende Nederlanders en van be- drijfstakken als de koopvaardij. Ongetwijfeld wordt van ons een zeer be- langrijk offer gevraagd. Men beseffe echter wel, dat het uitgeven van millioenen voor voorzieningen, waanjpn bij voorbaat al kan worden vastgesteld, dat zij ontoereikend zijn, inderdaad onverantwoondelijk zou zijn. De regeering is met haar voorstellen niet verder gegaan dan het noodzakelijke. Men mag niet voorbijzien, dat wij geen an- dere keus hebben, omdat de oorzaak der nood- zakelijkheid van de te brengen offers schu'ilt in den intemationalen toestand. Dit betoog, dat de strekking heeft het defensiebelang van ons land in dozen tijd in de rij van belangen, die de overheid te beharti- gen heeft, de plaats te gov en, die daaraan toe- komt, wordt niet gehouden om de beteekenis van andere belangen, op zich zelf gezien, te verkloinen. De regeering heeft een open oog voor de nooden van het heden. Zij verschilt alleen in zooverre van degenen, die in en buiten de Kamer de mogelijkheid trachten te bepleiten van voorzieningen, welke van het rijk nieuwe offers vragen, dat zij den toestand van de oiverheidsfinancien aanvaardt en moet aanvaarden als basis van haar ver der financieel beleid. Voor voorzieningen die nieuwe geldelijke of fers vragen, bdedt het budget van 1938 geen mogelijkheid. Doch met ernst en volharding wil de regeering streven naar verbetering, in- middels haar oogen gericht houdende op die belangen, welker verzorging voor de kracht en de welivaart van ons volk niet acbterwege mag worden gelaten. Voor de steuntrekkende werkloozen zijn den laatsten tijd maatregelen genomen, welke inderdaad getuigen kunnen van het streven der regeering om in ernstigen nood zooveel mogelijk te voorzien. Doch met betrekking tot verschillende andere desiderata van cultureelen en ook social en aard geldt, dat, hoe wenschelijk en wellicht op zich zelf beschouwd dringend de vervulliing daarvan moge zijn, deze achterwege zal moeten wor den gelaten, omdat zij noodzakelijk in de toe- komst moet leiden tot een veel lager tverzor- gingspeil dan thans nog gehandhaafd wordt, daar immers de financiering op zeer onge- zonde basis zou moeten geschieden. Juist ter voorkoming van het gevaar, dat in de toe- komst de finaneieele omstandigheden zouden dwingen tot een grooten stap achterwaarts, is het inastreven van ktostbare voorzieningen thans zoo onjuUst en gelijk te stellen met het spannen van* de paarden achter den wagen. Dit geldt ook niet het minst met betrekking tot de verhooging van salarissen en loonen. De financiering. De regeering is voornemens de uitgaven voor de 'defensie, althans ten deele, te dekken -in de millioenehnota werd op deze moge lijkheid reeds met een enkel woord gedoeld - door belastingverhoogingen. Het besludt daar- toe heeft zij niet dan na lang en ernstig fce- raad genomen, aangezien ook zij zich zeer wel bewust is van den zwaren druk, die door de bestaande belastingen reeds op de geheele Nederlandsche bevolking wordt gelegd. Daar het hier evenwel uitgaven betreft, welke voor het voortbestaan van de Nederlandsche volks- gemeenschap noodizakelijk zijn, en het niet verantwoord is te achten deze uitgaven te doen zonder maatregelen te treffen om in de financiering daarvan te voorzien, heeft de regeering gemeend tot dit dekkingsmiddel, zij het dan ook noode, te moeten hesluiiten. Bij de regeering zijn o.m. de volgende maat regelen in overweging: ■Te. maatregelen tegen het ontgaan van de belastingen naar het inkomen door middel van naamlooze viennootschappen; 2e. technische herziening van de omzet- belasting, waardoor de levering van otojecten, welke naar den geest def betrokken wet be- last zou moeten worden, doch in de praktijk tengevolge van een bepaalde handelwijze vrijvalt, thans onder de werking der wet wordt gebracfat; 3e. verhooging van de hoofdsom der divi dend- en tantieme-ibelasting, waarbij de hef- fingsvoet der opcenten zOodanig zal worden verlaagd, dat het rendement dier opcenten ge lijk blijft aan wat zij nu opleveren; 4e. verhooging van de opcenten (boven de bestaande) op de hoofdsom der inkomsten- belasting. (W[at betreft de ,siub 1 en 2 genoemde heffin- gen, ook zonder dat de defensievoorzieningen extra dekking behoefden, zouden deze heffin- gen naar de meenirig van de regeering uit hoofde van de redelijkheid behooren te worden ingevoerd. De regeering beoogt uit de in overweging zijnde maatregelen een bate van ongeveer f 20 millioen te verkrijgen. Hiermede zal dus slechts voor enkele jaren in de toegenomen behoefte aan dekking voor de nieuwe defensie-uitgaven zijn voorzien. In hoeverre deze dekking in de toekomst zal mioeten bestaan uit verdere belastingverhoo- ging, dan wel gevonden zal kunnen worden uit een eventueel accres der middelen, zal naar bevind der dan heerschende omstandig heden moeten worden uitgemaakt. Uiteraard koestert de regeering niet het voomemen de verhoogde defensie-uitgaven te finanoieren ten koste van een aanmerkelijke verhooging van het begrootingstekort. Wat ten1 slotte het denkbeeld van een weer- belasting betreft, ook deze gedachte is nog in overweging. DE INSTEEKLOOPJES. De Minister van Justitie heeft ter kenniS van de politie-autoriteiten doen brengen, dat hem is gebleken, dat sedert eenigen tijd hier te lande zgn. insteekloopjes in den handel wor den gebracht. Dit zijn metalen buizen, welke in den loop van een jacht- of ander soort ge- weer kunnen worden aangebracht, waardoor het mogelijk wordt dat geweer te gebruiken voor patronen, die kleiner van kaliber zijn, dan waarvoor het geweer is berekend. Door een in vuurwapenen handelende firma werd ge- adverteerd, dat insteekloopjes zonder overleg- ging van een bon of ander bewijsstuk kunnen worden gekocht. Het komt den Minister voor, dat deze mede- deeling niet met de Vuurwapenwet in overeen- stemming is te brengen. Van deze insteekloop- ,f?s kan worden aangenomen, dat zij de uiter- lijk herkenbare bestemming hebben om met een vuurwapen te worden vereenigd. Mitsdien zullen zij als onderdeelen van vuurwapenen zijn te beschouwen, zoodat voor het voorhan- den hebben zoo de belanghebbende daartoe niet op anderen grond bevoegd is een bij- zondere machtiging noodig is. Hetzelfde zal gelden voor de munitie, welke met behulp van het insteekloopje kan worden gebruikt. Deze munitie toch kan niet geacht worden te be hooren bij het vuurwapen, waarin de insteek- loop kan worden geschoven. De Regeeringspersdienst meldt: Naar wij vernemen zijn, bij Koninklijk be- sluit benoemd tot leden van de Nederlandsche delegatie naar de conference betreffende den politieken toestand in het Verre Oosten, welke op 3 November te Brussel, op voorstel van de Belgische regeering bijeen zal komen, de heereri Jhr. Mr. A. C. D. de Graeff, oud-minis- ter van Buitenlandsche Zaken en oud-gouver- neur-generaal van Ned.-Indie, leider, en Prof. Dr. B. J. O. Schrieke, oud-directeur van het departement van onderwijs en eeredienst in Ned.-Indie, hoogleeraar in de volkenkunde aan de gem. universiteit te Amsterdam, terwijl de heer G. W. Boissevain, consul-generaal der Nederlanden te Sjanghai als deskundige aan de delegatie is toegevoegd. Voorts zullen daarvan deel uitmaken de heeren A. J. Lievegoed, chef van den Regee ringspersdienst en Mr. A. W. C. baron Ben- tinck van Schoonheeten, van het departement van buitenlandsche zaken, secretaris der delegatie. DE -IAPONNENCONVENTIE ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAAKD. De Staatscourant van Maandag bevat de beschikking van den Minister van Oecono- mische Zaken, waarbij de ondernemersover- eenkomst in de japonnen-industrie, welke namens 21 ondernemingen is onderteekend, voor den duur van een jaar, ingaande 2 No vember 1937 en eindigende 1 November 1938 algemeen verbindend verklaard. In deze beschikking wordt overwogen: dat de overeenkomst. welke wordt gesteund door een groep ondernemers, die een belang- rijk deel van de betrokken industrie vertegen- woordigen, de strekkipg heeft door het bren gen van uniformiteit "in de leverings- en be- talingsvoorwaarden bepaalde vormen van on- redelijke concurrentie teniet te doen; dat daardoor een nauwkeurige calculatie kan worden bevorderd; dat als gevolg daarvan een betere verge- lijking van de aangeboden goederen mogelijk wordt; dat de overeenkomst mitsdien geacht moet worden voor de oeconomische situatie over- wegende beteekenis te hebben; dat de overeenkomst in den betrokken be- drijfstak op juiste wijze meer geregelde toe standen tot stand zal kunnen brengen en in een ongestoorde werking daarvan dus een al gemeen belang moet worden gezien; dat die ongestoorde werking in gevaar zou worden gebracht indien buiten de overeen komst staande belan£hebbenden niet mede door haar bepalingen zouden worden geboden; dat mitsdien het algimeen belang de alge meen verbindendverklaring van die overeen komst vereischt. Ten behoeve van belanghebbenden kan wor den medegedeeld, dat deze beschikking ter in- zage ligt bij alle -Kamers van Koophandel en Fabrieken. PIERLOT OPTIMISTISCH GESTEMD. De correspondent der N. R. Crt. te Brussel telefoneerde Dinsdagmiddag: Mr. Pierlot, de kabinetsformateur, heeft zich Dinsdagmiddag bij den Koning begeven en hem verslag uitgebracht over den stand van de door hem gevoerde besprekingen. Mr. Pierlot deelde den koning mee, dat naar zijn meening de vooruitzichten bemoedigend zijn. Hij zal in den loop van den middag de katholieke gedelegeerden ontvangen en ook later nog een onderhoud hebben met den socia- listischen minister van buitenlandsche zaken, mr. Spaak, en vervolgens met een deputatie- van den socialistischen partijraad die om vijf uur bijeenkomt. Het directorium van het katholieke blok heeft eveneens een vergadering gehouden en zijn vertegenwoordigers verzocht de onderhan- delingen met mr. Pierlot voort te zetten. De besprekingen liepen uitsluitend over de samen- stelling van een coalitie-kabinetv steunend op de drie groote partijen. Over de mogelijkheid van een ,,twee-par- tijen" regeering is geen sprake geweest.. De presidenten van het katholieke blok zouden nog een nieuw onderhoud hebben met mr. Pierlot. OPENHARTJGE VOORZICHTIGHEID. De oppositie in het Engelsche Lagerhuis heeft Eden gelegenheid gegeven eenige pro- blemen van intemationale politiek te behan- delen. 'Het is, schrijft de N. R. Crt., gebrui- kelijk dat voor het begin van intemationale conferences redevoeringen worden gehouden, of venklaringen worden afgelegd door de ver- antwoordelijke staatslieden, opdat de publieke opinie in het eigen land zoowel als in de lan den, die mede opgaan ter conferentie, zich een vcorstelling kan vormen van het standpunt, dat zal worden verdedigd. Optimistische toeschouwers, die nog steeds hopen en verwachten, dat te Brussel belang- rijke arbeid zal kunnen worden verricht ten behoeve van het lintemationale recht in het algemeen, ten bate van China in het bij'zonder, zullen met teleurstelling van Eden's verkla- ringen hebben kennis genomen. Eden heeft zijn rede zelf een karakteriseerend opschrift gegeven, door te zeggen dat hij voor zoover dat mogelijk was ,,verschrikkelijk openhartig" zou zijn. In de passages, die de Engelsche minister van buitenlandsche zaken aan het conflict tusschen Japan en China wijdde, bleek deze openhartigheid van indireeten aard. Twee zinsneden toch over de conferentie te Brussel verdlienen opmerking. In de eerste plaats verklaarde Eden, dat Engeland in overeenstemming met de Vereenigde Staten even ver wenscht te gaan als dat land. Hier was Eden openhartig in zijn vaagheid, omdat het standpunt van de Vereenigde Staten, zoo- als men weet, gekarakterisserd kan worden door te zeggen dat de Vereenigde Staten even ver wenschen te gaan als Engeland. In de voorafgaande passage had Eden's verklaring echter zakelijken inhoud gekregen: Eden toch zeide, dat Engeland zich niet zal inlaten met eenige actie die in strijd is met den geest of den letter van 'Handvest of van pact-Kellog. De optiml sten en ook zij, die voortdurend wenschen, dat Engeland als internationaal politie-agent ook hun belangen zal verdedigen, kunnen deze verklaring zoo lezen, dat Enge land zich te Brussel niet krachtig, in ieder ge- val niet krachtiger dan anderen, zal verzetten tegen de aantasting naar den geest, zoowel als naar de letter, van Handvest of pact-Kellogg, die daar zal worden besproken. Dit standpunt was al genoegzaam bekend en Eden's rede was slechts een bevestiging, dat de Britsche regeering den tijd nog niiet ge- komen acht wijiziging te brengen in haar bui tenlandsche beleid, doch zich nog steeds ver- plicht voelt ten koste van veel opofferingen scherpe conflicten te vermijden en den vrede te handhaven, zoolang een uitbarsting nog niet met voldoende vertrouwen in eigen mili- taire sterkte kan worden tegemoetgezien. Doch met kracht verzette Eden zich tegen hen, die uit dit standpunt willen concludee- ren, dat Engeland bereid is naar ieders. pijpen te dansen. Voor de fascistischei en de natio- naal-socialistische dictaturen had de Brische minister van buitenlandsche zaken deze ver klaring reeds hoegelieht, toen hij het had over Mussolini's verklaring, waarin de fascisCsche dictator zich plaatst achter Duitschland's koloniale aanspraken. Eden wees er op, dat Italie allerminst gerechitigd is het op te nemen voor Duitschland's actie tegen het verdrag van. Versailles, omdat Italie zelf tot de ,be- deelden be'hoort. Wij mogen daaraan toevoe- gen, dat tot het verworVen gebied ook behoort Zuid-Tirol, een land door Duitsche Oosten- rijkers bewoond. IHierover zweeg de Italiaansche pers in haar antwoord op Eden's rede. Zij trad slechts in Eden's opmerking over Italie's territoriale winst buiten Europa en haastte zich te ant- woordden, dat het hier slechts ging om ,,80.000 vierkante kilometer woestijnachtig land met 100.000 inwoners, mitsgaders eenige andere woestijngebieden Mien mag zich cverigens afvragen of een zakelijke discussie over het koloniale vraag- stuk wordt bevorderd door aan Italie's profijt te herinneren. Het ging er Eden trouwens slechts om tet betoogen, dat conclusies niet van den kant, in casu den Engelschen, kun nen komen. Zijn landgenooten, die na de vele dictatoriaal-ultimatieve vredesredevoeringen geruststelling van noode hadden, heeft hij deze verschaft. Hij gebruikte hiertoe bewoordin- gen, waaruit de onjuistheid moet tolijken van een opvatting, die uit Engeland's vredeswil concludeert, dat zij een bewijs is van zwakte, ook al moge deze opvatting voedsel vinden in de bescheiden actie, die Engeland zich voor- stelt te Brussel te voeren. Naarmate Enge land's militaire kracht toeneemt in isterkte, Verminderen de gronden, waarop men Eden van strijd met de werkelijkheid kan beschiul- digen. Engeland's politiek was door de eeuwen heen een politiek van kracht. Eenige jaren had het er alien schijn van, dat zij er een was van zwakte. Zoolang de weg terug niet vol doende ver is afgelegd is zij er een van voor- ziehtigheid. 'Eden heeft dit openhartig uiteengezet. DEN GOEDEN KANT LIT. Belastingverlaging. Naar wij vernemen wordt door Burg, en Weth. van Ter Neuzen in verband met de a.s. vaststelling der gemeentebegrooting voor 1938 voorgesteld de opcenten op de Personeele belasting thans bedragende 175 tot 210 te verminderen met 40 Voor de ingezetenen na de steeds verder gaande verhoogingen in de laatst verloopen jaren zeker weer eens een aangenaam geluid! KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZEEUWSOH-VLAANDEREN. Bij de heden gehouden verkiezing (candi- daatstelling) voor leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zeeuwsch-Vlaan- deren werden ingeleverd candidatenlijsten voor de aftredende leden de heeren: J. F. de Klerk, H. R. A. de Meijer en P. A. Neeteson, voor de afdeeling grootbedrijf. M. C. F. van Goethem, A. van 't Hoff en J. Scheele P.Jz. voor de afdeeling kleinbedrijf. Aangezien het aantal gestelde candidaten overeenkomt met het aantal te vervullen plaatsen, zullen bovengenoemde heeren door het hoofdstembureau worden gekozen ver klaard. Het is thans voor de eerste maal sands de reorganisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen, dat hij de periodieke aftreding geen stemming noodig was. HULPSLUISMEESTER. Tot hulpsluismeester aan de Wfestsluis alhier, is benoemd de heer D. Mollevanger, thans brugwachter te Sluiskil. DIRECTE BELASTINGEN. De Ryksontvanger verzoekt ons mede te deelen, dat deze week wordt aangevangen met het vervolgen van de aanslagen Personeele Belasting 1937 gedateerd in Mei, waarop nog niet 2/5 deel is aangezuiverd en van de aan slagen Inkomsten Belasting 1937/38 gedateerd in Augustus, waarop nog niet M deel is be- taald. VRIJWILLIGE VOLDOENING VAN BELASTING. De Minister van Financien maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ont vangen wegens te weinig betaalde belasting naar inkomen en/of vermogen (gewetensgeld) bij den ontvanger der directe belastingen te Ter Neuzen 6,52, 4,68, f 4, f 4, 2; Sas van Gent f 13,26, f 8; Hulst f 11,26. OVERNEMING WEG VAN DE GEMEENTE KOEWACHT. Het gemeentebestuur van Koewacht heeft aan Ged. Staten verzocht de voorwaarden te mogen vernemen, waarop de Provincie het bij die gemeente in beheer en onderhoud zijnde gedeelte van den op het Provinciaal wegen- plan voorkomenden weg Zuiddorpe'Koewacht St. Jansteen zal willen overnemen. De betrokken weg is in 1934 en volgende jaren overeenkomstig het Provinciaal wegen- plan verbeterd, zoodat hij in aanmerking komt voor overneming in heheer en onderhoud op grond van het desbetreffende Statenbesluit van 25 Juli 1929. Het in de gemeente St. Jansteen gelegen, aansluitende wegsgedeelte is reeds overgenomen bij Statenbesluit van 18 December 1936. Naar aanleiding van het deswege door den hoofdingenieur van den Provincialen Water- staat uitgebrachte rapport, stellen Ged. Sta ten voor thans ook het in de gemeente Koe wacht gelegen deel lang 7273,25 M., met in- gang van 1 Januari 1938 in beheer en onder- SUIKER - RUBBER - KOFFIE - CACAO per contract Amsterdamsche Liquidatiekas N.V. SUIKER. RUBBER. KOFFIE. CACAO, KATOEN. ALLE GRANEN ENZ TER BEURZE VAN LONDEN. LIVERPOOL. NEW YORK. CHICAGO. WINNIPEG. ENZ DAM 2a Telefoon No. 30012-31012 AMSTERDAM-C. Beurs Nil 2, Telel. 30012 - Telegramadres: CARLOS-AMSTERDAM Agent L. Sandee Nieuwdorp. Tel. 24 (Ingez. Med.) hffud van de gemeente Koewacht over te nemen, en zulks onder voorwaarde, dat de ge meente jaarlijks f 1175 aan de Provincie be- taalt of ineens 29.366. REMMINGSWERK BESCHADIGD. Bp het foinnenvaren van de Westsluis alhier is het van Matadi komende Belgische s..s Mayumlbe in aanrakdng gekomen met het remmingswerk, hetwelk hierdoor beschadigd werd'. Van de Mayumibe werden een tweetal platen van de voorsteven aan stuuriboordzijde ingedrukt, terwijl een derde gescheurd werd. Na cautiestelling heeft het schip de reis naar Gent voortgezet. AANVARING OP DE SOHELDE. Gisteravond even na acht uur heeft zich op de Schelde, nabij Bath, een aanvaring voor- gedaan tusschen de Fransche stoomsehepen „Fort Medine" en „Ville d'Oran". Het s.s. ,,iledine" heeft bij deze aanvaring een anker met 120 vaam ketting verloren. Met behulp van een sleepboot wordt getracht het anker te visschen. TOCH EEN BABY-UITZET. iNaar De Zeeuw vemeemt, bestaat toy het Dames-comite te Domlburg het voomemen ter gelegenheid van de a.s. tolijde getoeurtenis ten paleiae iSoestdijk, een baby-uitzet te schenken aan de eerstvolgende kraamvrouw aldaar, die daarvoor in aanmenking komt. RIJP VOOR INPOLDERING? In het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de begrooting van het De partement van Financien voor het dienstjaar 1938 wordt by de afdeeling ..Dienst der Domei- nen" gevraagd of reeds een onderzoek is in- gesteld naar de rijpheid voor inpoldering van gronden in den Sloepolder en in het Verdron« ken land van Saeftinge. Zoo ja, is de minister dan bereid de resultaten van dat onderzoek mede te deelen? Indien zulks nog niet is ge- schied, is de minister dan bereid alsnog een onderzoek daarnaar te doen instellen? EEN NIET ALLEDAAGSCHE VANGST. Toen een Arnemuidsche visscher Dins dag met zpn schip, de Arm. 25, nabij den Middel- steenbank aan het visschen was, is, meldt de Vliss. Crt., een eigenaardige „visch" in de net- ten verstrikt geraakt. Het was nl. een mijn, of liever gezegd de resten van een mijn. Men heeft het reeds gedeeltelijk vernielde en geheei begroeide gevaarlijke verdelgingswerktuig te Vlissingen binnengebracht, waar de chef van den mijnendienst, kapitein-luitenant ter zee A. M. Hekking een onderzoek heeft ingesteld. Gebleken is, dat het het overblijfsel is van een Engelsche mijn, die waarschijnlijk reeds meer dan 20 jaar in het water ligt. De Marine zou heden buitengaats trachten de mijn tot explo- sie te brengen. Gelukt dit niet, misschien is de lading niet meer tot ontbranding te brengen, dan zal de mijn in diep water, waar niet ge- visch wordt, tot zinken worden gebracht. RESTALTRATIE ST. JACOBSKERK TE VLISSINGEN. Van het College van Kerkvoogden der Nederd. Herv. Gemeente te Vlissingen kwam hij de Prov. Staten van Zeeland een verzoek in om subsidie uit de Provinciale kas in de kos- ten van den Noordelijken gevel van de St. Jacobskerk, dus aan de zijde van de Oude Markt. Zooals uit de overgelegde stukken blijkt, zgn de kosten der restauratie geraamd op 3600. De gemeenteraad van Vlissingen besloot ,,een subsidie te verleenen van f 1800 of zooveel meer of minder als zal blijken noo dig te zijn". De Minister van O., K. en W. heeft een Rijkssubsidie van 35 der restau- ratiekosten tot een maximum van 1260 toe- gezegd. Aan het bedrag, dat voor de restau ratie noodig is, ontbreekt derhalve nog 540. Met de Rijkscommissie voor de monumenten- zorg zijn Ged. Staten van meening, dat het alleszins gewenscht is, de drie steunbeeren met de tusschen gelegen muurvakken van het Noordelijk kerkfront te herstellen en dat er* daarom aanleiding bestaat, dat ook de Provin cie daaraan financieelen steun verleent. Even wel zal het aandeel der Provincie naar de door de Prov. Staten in 1925 gestelde regelen, niet meer kunnen bedragen dan f 360 nl. 10 van de geraamde kosten. WERKLOOZEN KAMPEN. Het Provinciaal Comite van de Centrale voor werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor Practisch Christendom, heeft aan alle plaatselijke comite's in Zeeland een circulaire gezonden, waarin het comite mededeeling doet, dat de Centrale besloot van 22 November tot 18 De- cemlber en van 2 Januari tot 5 Fetoruari een kamp te organiseeren te Chaam. Waar voor vele jeugdig^ landarbeiders zeer toinnen- kort een periode van maandenlange werkloos- heid aanbreekt, rekent het Prov. Comite erop, dat een groot aantal jeugdige werkloozen zich zal aanmelden. De gelegenheid daartoe bestaat tot en met 13 November bij den secretaris van het Provinciaal Comite, den heer J. Lorier te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1937 | | pagina 1